ခပ ၁: သရဏဂုံသုံးပါး

ျမတ္စြာဘုရားကို ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏။

တရားေတာ္ကို ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏။

သံဃာေတာ္ကို ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏။

ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ (ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္) လည္း ျမတ္စြာဘုရားကို ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏။

ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ (ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္) လည္း တရားေတာ္ကို ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏။

ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ (ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္) လည္း သံဃာေတာ္ကို ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏။

သံုးႀကိမ္ေျမာက္ (ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္) လည္း ျမတ္စြာဘုရားကို ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏။

သံုးႀကိမ္ေျမာက္ (ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္) လည္း တရားေတာ္ကို ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏။

သံုးႀကိမ္ေျမာက္ (ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္) လည္း သံဃာေတာ္ကို ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏။

သရဏဂံုသံုးပါး ၿပီး၏။