ခပ ၂: သိကၡာပုဒ္ဆယ္ပါး

၁။ သူ႕အသက္ကို သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေၾကာင္း သိကၡာပုဒ္၁ကို ေဆာက္တည္ပါ၏။

၂။ မေပးသည္ကို ခိုးယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေၾကာင္း သိကၡာပုဒ္ကို ေဆာက္တည္ပါ၏။

၃။ မျမတ္ေသာ (ေမထုန္) အက်င့္မွ ေရွာင္ၾကဥ္ေၾကာင္း သိကၡာပုဒ္ကို ေဆာက္တည္ပါ၏။

၄။ မဟုတ္မမွန္ေျပာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေၾကာင္း သိကၡာပုဒ္ကို ေဆာက္တည္ပါ၏။

၅။ ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့ျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေသရည္ေသရက္ေသာက္စားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေၾကာင္းသိကၡာပုဒ္ကို ေဆာက္တည္ပါ၏။

၆။ ေနလြဲညစာ စားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေၾကာင္း သိကၡာပုဒ္ကို ေဆာက္တည္ပါ၏။

၇။ ကျခင္း သီျခင္း တီးမႈတ္ျခင္းႏွင့္ (သူေတာ္ေကာင္း) တရား၏ ဆူးေျငာင့္သဖြယ္ျဖစ္ေသာ ပဲြဲလမ္းသဘင္တို႔ကို ၾကည့္႐ႈနားေထာင္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေၾကာင္း သိကၡာပုဒ္ကို ေဆာက္တည္ပါ၏။

၈။ ပန္းပန္ျခင္း နံ႔သာျခယ္ျခင္း နံ႔သာေပ်ာင္းလိမ္းျခင္း တန္ဆာဆင္ျခင္း အေျပအျပစ္ျပဳျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေၾကာင္း သိကၡာပုဒ္ကို ေဆာက္တည္ပါ၏။

၉။ ျမင့္ေသာေနရာ ျမတ္ေသာေနရာ (၌ ေနထိုင္ျခင္း)မွ ေရွာင္ၾကဥ္ေၾကာင္း သိကၡာပုဒ္ကို ေဆာက္တည္ပါ၏။

၁ဝ။ ေရႊေငြကို ကိုင္ျခင္း ခံယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေၾကာင္း သိကၡာပုဒ္ကို ေဆာက္တည္ပါ၏။

သိကၡာပုဒ္ဆယ္ပါး ၿပီး၏။

၁။ (သိကၡာ= သီလ သမာဓိ ပညာ အက်င့္သံုးပါးကို၊ ပဒ= ရျခင္း၏အေၾကာင္း) သိကၡာပဒ= အက်င့္သိကၡာ သံုးပါးကို ရေၾကာင္း။