ခပ ၃: သုံးဆယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသ

ဤကိုယ္ (႐ုပ္အေပါင္း)၌ ဆံပင္ အေမြး ေျခသည္း လက္သည္း သြား အေရ၊ အသား အေၾကာ အ႐ိုး ႐ိုးတြင္းျခင္ဆီ အညႇိဳ႕၊ ႏွလံုး အသည္း အေျမႇး အဖ်ဥ္း အဆုတ္၊ အူမ အူသိမ္ အစာသစ္ အစာေဟာင္း ဦးေႏွာက္၁၊ သည္းေျခ သလိပ္ ျပည္ ေသြး ေခြၽး အဆီခဲ၊ မ်က္ရည္ ဆီၾကည္ တံေထြး ႏွပ္ အေစး က်င္ငယ္သည္ ရွိ၏။

သံုးဆယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသ ၿပီး၏။