ခပ ၄: ကုမာရပဉွာ

၁။ တစ္ခုေသာတရားမည္သည္ အဘယ္နည္း? သတၱဝါဟူသမွ်တို႔သည္ အေၾကာင္း ‘အာဟာရ’လွ်င္ တည္ရာရွိကုန္၏။

၂။ ႏွစ္ခုေသာတရားမည္သည္ အဘယ္နည္း? နာမ္ႏွင့္ ႐ုပ္တည္း။

၃။ သံုးခုေသာတရားမည္သည္ အဘယ္နည္း? ေဝဒနာသံုးပါးတို႔တည္း။

၄။ ေလးခုေသာတရားမည္သည္ အဘယ္နည္း? အရိယာတို႔၏ အမွန္တရား သစၥာေလးပါးတို႔တည္း။

၅။ ငါးခုေသာတရားမည္သည္ အဘယ္နည္း? (စြဲလမ္းမႈ) ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါးတို႔တည္း။

၆။ ေျခာက္ခုေသာတရားမည္သည္ အဘယ္နည္း? အတြင္း ‘အဇၩတၱိက’ အာယတနေျခာက္ပါးတို႔တည္း။

၇။ ခုနစ္ခုေသာတရားမည္သည္ အဘယ္နည္း? ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔တည္း။

၈။ ရွစ္ခုေသာတရားမည္သည္ အဘယ္နည္း? အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ အရိယမဂ္တည္း။

၉။ ကိုးခုေသာတရားမည္သည္ အဘယ္နည္း? သတၱဝါတို႔၏ တည္ေနရာ ‘သတၱာဝါသ’ ကိုးပါးတို႔တည္း။

၁ဝ။ ဆယ္ခုေသာတရားမည္သည္ အဘယ္နည္း? အဂၤါဆယ္ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသူကို ”ရဟႏၲာ”ဟု ဆိုအပ္၏။

ကုမာရပဥႇာ ၿပီး၏။