ခပ ၈: နိဓိက႑သုတ္

၁။ ေယာက်္ားသည္ အက်ဳိးစီးပြါးႏွင့္စပ္ေသာ ကိစၥျဖစ္လတ္ေသာ္ ငါ၏ အက်ဳိးငွါ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ႏွလံုးျပဳ၍ ေရသို႔ ေရာက္ေလာက္ေအာင္ နက္ေသာအရပ္၌ ေရႊအိုးကို ျမႇဳပ္ႏံွထားရ၏။

၂။ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈျဖင့္ စြပ္စြဲခံရေသာ ငါ့အား မင္းေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ျဖစ္လိမ့္မည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ခိုးသူတို႔ ႏွိပ္စက္ခံရေသာ ငါ့အား ခိုးသူေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ျဖစ္လိမ့္မည္ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေႂကြးၿမီတင္ေသာ ငါ့အား ေႂကြးၿမီမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးေသာအခါ၌ မွ်တရန္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ မီးေရစေသာ ေဘးရန္တို႔ ျဖစ္ေပၚလတ္ေသာ္ ငါ့အား သံုးစြဲရန္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟူ၍လည္းေကာင္း ႏွလံုးသြင္း၍ ဤအက်ဳိးၿပီးျခင္းငွါ ေလာက၌ ေရႊအိုးမည္သည္ကို ျမႇဳပ္ႏံွထားရ၏။

၃။ ေရသို႔ ေရာက္ေလာက္ေအာင္ နက္ေသာ ေျမ၌ ေကာင္းစြာ ျမႇဳပ္ထားအပ္သည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အလံုးစံုေသာ ဥစၥာသည္ အခါ ခပ္သိမ္းပင္ ထိုေယာက္်ားအား မျပည့္စံု၁။

၄။ ေရႊအိုးသည္ ျမႇဳပ္ထားရာအရပ္မွမူလည္း ေရြ႕ရွားတတ္၏။ ထိုဥစၥာရွင္၏ အမွတ္သည္လည္း ေမ့ေလ်ာ့တတ္၏။ နဂါးတို႔သည္လည္း ေနရာေျပာင္းထားတတ္ကုန္၏။ ဘီလူးတို႔သည္လည္း ထိုေရႊအိုးကို ေဆာင္ယူတတ္ကုန္၏။

၅။ မခ်စ္အပ္ကုန္ေသာ အေမြခံတို႔သည္ မူလည္း (ဥစၥာရွင္) မျမင္စဥ္ တူးေဖာ္ ထုတ္ေဆာင္တတ္ကုန္၏။ ကုသိုလ္ကံကုန္ေသာအခါ၌မူလည္း ထိုဥစၥာအားလံုးစုံသည္ ေပ်ာက္ပ်က္တတ္၏။

၆။ မိန္းမျဖစ္ေစ၊ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ အၾကင္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူသည္ အလွဴေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သီလေဆာက္တည္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ ႏႈတ္ ႏွလံုး ေစာင့္စည္းျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဣေႁႏၵတို႔ကို ဆံုးမျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ေကာင္းမႈတည္း ဟူေသာ ေရႊအိုးကို ေကာင္းစြာ ျမႇဳပ္ထားအပ္၏။

၇။ ေစတီ၌လည္းေကာင္း၊ သံဃာ၌လည္းေကာင္း၊ ပုဂၢိဳလ္၌လည္းေကာင္း၊ ဧည့္သည္တို႔၌ လည္းေကာင္း၊ အမိ၌လည္းေကာင္း၊ အဖ၌လည္းေကာင္း၊ ထို႔ျပင္ အစ္ကိုႀကီး အစ္မႀကီး၌ လည္းေကာင္း ေကာင္းမႈတည္းဟူေသာ ေရႊအိုးကို ေကာင္းစြာ ျမႇဳပ္ထားအပ္၏။

၈။ ေကာင္းစြာျမႇဳပ္ထားအပ္ေသာ ဤေရႊအိုးသည္ (ရန္သူတို႔) မေအာင္ႏိုင္သည္ျဖစ္၍ (တမလြန္ဘဝသို႔) အစဥ္လိုက္၏။ (စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ကို) ပယ္စြန္႔၍ တမလြန္ဘဝသို႔ ေျပာင္းသြားရသည္ရွိေသာ္ ထိုကုသိုလ္ေရႊအိုးကို ယူ၍ သြားရ၏။

၉။ (ကုသိုလ္) ေရႊအိုးသည္ သူတစ္ပါးတို႔ႏွင့္ မဆက္ဆံ၊ ခိုးသူတို႔ မခိုးယူႏိုင္၊ ပညာရွိသည္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔ကို ျပဳရာ၏။ (ကုသိုလ္) ေရႊအိုးသည္ (တမလြန္ ဘဝသို႔) အစဥ္လိုက္၏။

၁ဝ။ ဤ (ကုသိုလ္) ေရႊအိုးသည္ နတ္လူတို႔၏ အလိုဟူသမွ်ကို ေပး၏။ အၾကင္ အၾကင္ ခ်မ္းသာကို ေတာင့္တကုန္၏။ ထိုေတာင့္တရာရာ ခ်မ္းသာအားလံုးကိုပင္ ထိုကုသိုလ္ ေရႊအိုးေၾကာင့္ ရႏိုင္၏။

၁၁။ အေရအဆင္းေကာင္းသည့္အျဖစ္ အသံေကာင္းသည့္အျဖစ္ အသြင္သဏၭာန္ ေကာင္းသည့္အျဖစ္ ႐ုပ္အဆင္းလွပသည့္အျဖစ္ အစိုးရသည့္အျဖစ္ အေႁခြအရံမ်ားသည့္ အျဖစ္ဟူေသာ အက်ဳိးအားလံုးကို ထိုကုသိုလ္ေရႊအိုးေၾကာင့္ ရႏိုင္၏။

၁၂။ ပေဒသရာဇ္မင္းအျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ အစိုးရေသာ ဧကရာဇ္မင္းအျဖစ္ကို လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးအပ္ေသာ စၾကဝေတးမင္းခ်မ္းသာကိုလည္းေကာင္း၊ နတ္ျပည္တို႔၌ နတ္မင္းအျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း ဤအက်ဳိးအားလံုးကို ထိုကုသိုလ္ေရႊအိုးေၾကာင့္ ရႏိုင္၏။

၁၃။ လူ႕ျပည္ ရွိ စည္းစိမ္ဥစၥာကိုလည္းေကာင္း၊ နတ္ျပည္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကိုလည္းေကာင္း အက်ဳိးအားလံုးကို ထိုကုသိုလ္ ေရႊအိုးေၾကာင့္ ရႏိုင္၏။

၁၄။ မိတ္ေဆြေကာင္းႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ သင့္ေသာအေၾကာင္းအားျဖင့္အားထုတ္ေသာသူအား အရဟတၱမဂ္ အရဟတၱဖိုလ္ပညာတို႔၌ ေလ့လာျခင္းရွိေသာသူ အျဖစ္တည္းဟူေသာ အက်ဳိးအားလံုးကို ထိုကုသိုလ္ေရႊအိုးေၾကာင့္ ရႏိုင္၏။

၁၅။ ပဋိသမ႓ိဒါေလးပါး ဝိေမာကၡ (ရွစ္ပါး) သာဝကပါရမီဉာဏ္ ပေစၥကေဗာဓိဉာဏ္ သမၼာသေမၺာဓိဉာဏ္တည္းဟူေသာ အက်ဳိးအားလံုးကို ထိုကုသိုလ္ေရႊအိုးေၾကာင့္ ရႏိုင္၏။

၁၆။ အၾကင္ ကုသိုလ္ျပည့္စံုျခင္းသည္ ရွိ၏။ ထိုကုသိုလ္ျပည့္စံုျခင္းသည္ ဤသို႔ မ်ားေသာ အက်ဳိးရွိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ တည္ၾကည္ေသာ ပညာရွိတို႔သည္ ျပဳၿပီးေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ရွိသည့္အျဖစ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

နိမိက႑သုတ္ ၿပီး၏။

၁။ ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ ကိစၥအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္။