ခုဒၵကနိကာယ္

ခုဒၵကနိကာယ္ (Miscellaneous Discourses)

ခုဒၵကနိကာယ္ (Miscellaneous Discourses) သည္ သုတၱန္ပိဋကေတာ္ရွိ နိကာယ္ငါးစုမွ ငါးခုေျမာက္ နိကာယ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္ထုတ္ ခုဒၵကနိကာယ္တြင္ ခုဒၵကပါဌ၊ ဓမၼပဒ၊ ဥဒါန္း စသည္ျဖင့္ ၁၈စု ထက္မံ၍ ခြဲထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုင္းနိုင္ငံထုတ္ႏွင့္ သိရိလကၤာထုတ္တြင္မွု ၁၅စု ၁၇စု စသည္ျဖင့္ ကြဲျပားပါသည္။