ဒန ၁၆: မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္

ပဌမအခန္း

၁၃၁။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂဳိဟ္ျပည္ ဂိဇၩကုဋ္ေတာင္၌ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါေဝေဒဟီမိဖုရား၏သား မဂဓတိုင္းရွင္ အဇာတသတ္မင္းသည္ ဝဇၨီမင္းတို႔ကို ႏွိမ္ႏွင္းရန္ သြားလိုသည္ျဖစ္၍ ဤသို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလ်က္ ရွိ၏။ ”ငါသည္ ဤသို႔ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႀကီးကုန္ေသာ ဤဝဇၨီမင္းတို႔ကို မ်ဳိးျပဳတ္အံ့၊ ဖ်က္ဆီးအံ့၊ ပ်က္စီးျပဳန္းတီးေစအံ့”ဟု (ေျပာဆိုလ်က္ရွိ၏)။

၁၃၂။ ထိုအခါ ေဝေဒဟီ မိဖုရား၏သား မဂဓတိုင္းရွင္ အဇာတသတ္မင္းသည္ မဂဓတိုင္း အမတ္ႀကီးျဖစ္ေသာ ဝႆကာရပုဏၰားကို ေခၚ၍ မိန္႔ဆို၏။

”ပုဏၰား လာေလာ့၊ သင္သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ငါ၏စကားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား၏ေျခေတာ္တို႔ကို ဦးခိုက္ရွိခိုးေလာ့၊ အနာကင္းေၾကာင္း ေရာဂါကင္းေၾကာင္း က်န္းမာေၾကာင္းသန္စြမ္းေၾကာင္း ခ်မ္းသာစြာ ေနရေၾကာင္းမ်ားကို ေမးေလေလာ့၊ ‘အသွ်င္ဘုရား ေဝေဒဟီမိဖုရား၏သား မဂဓတိုင္းရွင္ အဇာတသတ္မင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္တို႔ကို ဦးခိုက္ရွိခိုးလိုက္ပါ ၏၊ အနာကင္းေၾကာင္း ေရာဂါကင္းေၾကာင္း က်န္းမာေၾကာင္း သန္စြမ္းေၾကာင္း ခ်မ္းသာစြာ ေနရေၾကာင္းမ်ားကို ေမးလိုက္ပါ၏’ဟု ေလွ်ာက္ေလေလာ့၊ ထို႔ျပင္ ‘အသွ်င္ဘုရား ေဝေဒဟီ မိဖုရား၏ သားမဂဓတိုင္းရွင္ အဇာတသတ္မင္းသည္ ဝဇၨီမင္းတို႔ကို ႏွိမ္ႏွင္းရန္ သြားလိုသည္ျဖစ္၍ ဤသို႔ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလ်က္ ရွိ၏၊ ဤသို႔ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႀကီးကုန္ေသာ ဤဝဇၨီမင္းတို႔ကို မ်ဳိးျဖဳတ္ အံ့၊ ဖ်က္ဆီးအံ့၊ ပ်က္စီးျပဳန္းတီးေစအံ့ဟု ေျပာဆိုလ်က္ ရွိ၏’ ဟူ၍ ဤသို႔လည္း ေလွ်ာက္ထား ေလေလာ့၊ ျမတ္စြာဘုရား မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည့္အတိုင္း ေကာင္းစြာ မွတ္သား၍ ငါ့အား ျပန္ၾကား ေလာ့၊ ျမတ္စြာဘုရားတို႔မည္သည္ ခြၽတ္ယြင္းေသာ စကားကို မမိန္႔ၾကားကုန္”ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

၁၃၃။ ”အရွင္မင္းႀကီး ေကာင္းပါၿပီ”ဟု မဂဓတိုင္းအမတ္ႀကီးျဖစ္ေသာ ဝႆကာရပုဏၰားသည္ေဝေဒဟီမိဖုရား၏သား မဂဓတိုင္းရွင္ အဇာတသတ္မင္းအား ဝန္ခံၿပီးလွ်င္ ေကာင္းကုန္ ေကာင္းကုန္ေသာယာဥ္တို႔ကို ကေစ၍ ေကာင္းေသာ ယာဥ္ထက္သို႔ တက္စီးလ်က္ ေကာင္းကုန္ ေကာင္းကုန္ေသာယာဥ္တို႔ႏွင့္တကြ ရာဇၿဂဳိဟ္ျပည္မွ ထြက္၍ ဂိဇၩကုဋ္ေတာင္ဆီသို႔ သြား၏။ ယာဥ္ျဖင့္ သြားသင့္သမွ်အရပ္ကို ယာဥ္ျဖင့္သြား၍ ယာဥ္မွ သက္ၿပီးေသာ္ ေျခက်င္သာလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လ်က္ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ (ႏႈတ္ဆက္) ေျပာဆို၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္စကားကို ၿပီးဆံုးေစ၍ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ၿပီးေသာ္ မဂဓတိုင္းအမတ္ႀကီးျဖစ္ေသာ ဝႆကာရပုဏၰားသည္ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏။

”အသွ်င္ေဂါတမ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏သား မဂဓတိုင္းရွင္ အဇာတသတ္မင္းသည္ အသွ်င္ေဂါတမ၏ေျခေတာ္တို႔ကို ဦးခိုက္ရွိခိုးလိုက္ပါ၏၊ အနာကင္းေၾကာင္း ေရာဂါကင္းေၾကာင္း က်န္းမာေၾကာင္းသန္စြမ္းေၾကာင္း ခ်မ္းသာစြာ ေနရေၾကာင္းမ်ားကို ေမးလိုက္ပါ၏၊ အသွ်င္ေဂါတမ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏သား မဂဓတိုင္းရွင္ အဇာတသတ္မင္းသည္ ဝဇၨီမင္းတို႔ကို ႏွိမ္ႏွင္းရန္ သြားလိုသည္ျဖစ္၍ ဤသို႔ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလ်က္ ရွိပါ၏၊ ‘ငါသည္ ဤသို႔ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႀကီးကုန္ေသာ ဤဝဇၨီမင္းတို႔ကို့မ်ဳိး ျပဳတ္အံ့၊ ဖ်က္ဆီးအံ့၊ ပ်က္စီးျပဳန္းတီးေစအံ့’ဟု ေျပာဆိုလ်က္ ရွိပါသည္” ဟူ၍ (ေလွ်ာက္၏)။

 

မင္းတို႔၏ မဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္းတရား ခုနစ္ပါး

၁၃၄။ ထိုစဥ္အခါ၌ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ယပ္ခပ္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေနာက္၌တည္ရွိေန၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသွ်င္အနႏၵာကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။

”အာနႏၵာ ဝဇၨီမင္းတို႔သည္ မၾကာ မၾကာ စည္းေဝးကုန္၏ေလာ၊ အႀကိမ္မ်ားစြာ စည္းေဝးကုန္၏ ေလာ၊ သင္အဘယ္သို႔ ၾကားရသနည္း”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ”ဝဇၨီမင္းတို႔သည္ မၾကာ မၾကာ စည္းေဝးကုန္၏၊ အႀကိမ္မ်ားစြာ စည္းေဝးကုန္၏”ဟုအကြၽႏု္ပ္ၾကားရပါသည္ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အာနႏၵာ ဝဇၨီမင္းတို႔သည္ မၾကာ မၾကာ စည္းေဝးလ်က္ အႀကိမ္မ်ားစြာ စည္းေဝးေနၾကသမွ်ကာလပတ္လံုး ဝဇၨီမင္းတို႔အား ႀကီးပြါးရန္သာ ရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကား မရွိေပ။ (၁)

”အာနႏၵာ ဝဇၨီမင္းတို႔သည္ အညီအၫြတ္ စည္းေဝးကုန္၏ေလာ၊ အညီအၫြတ္ အစည္းအေဝးမွထကုန္၏ေလာ၊ ဝဇၨီတိုင္းေရးကိစၥတို႔ကို အညီအၫြတ္ ေဆာင္ရြက္ကုန္၏ေလာ၊ သင္ အဘယ္သို႔ ၾကားရသနည္း”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ”ဝဇၨီမင္းတို႔သည္ အညီအၫြတ္ စည္းေဝးကုန္၏၊ အညီအၫြတ္ အစည္းအေဝးမွ ထကုန္၏၊ ဝဇၨီတိုင္းေရးကိစၥတို႔ကို အညီအၫြတ္ ေဆာင္ရြက္ကုန္၏”ဟု အကြၽႏု္ပ္ၾကားရပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အာနႏၵာ ဝဇၨီမင္းတို႔သည္ အညီအၫြတ္ စည္းေဝးလ်က္ အညီအၫြတ္ အစည္းအေဝးမွ ထလ်က္ဝဇၨီတိုင္းေရးကိစၥတို႔ကို အညီအၫြတ္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး ဝဇၨီမင္းတို႔အား ႀကီးပြါးရန္သာ ရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကား မရွိေပ။ (၂)

”အာနႏၵာ ဝဇၨီမင္းတို႔သည္ မပညတ္ခဲ့ေသာ အရာကို မပညတ္ဘဲ ရွိကုန္၏ေလာ၊ ပညတ္ၿပီးေသာအရာကို မပယ္ဖ်က္ဘဲ ရွိကုန္၏ေလာ၊ ပညတ္ထားသမွ်ေသာ ေရွးေဟာင္း ဝဇၨီက်င့္ထံုးတို႔ကို လိုက္နာ၍က်င့္ကုန္၏ေလာ၊ သင္ အဘယ္သို႔ ၾကားရသနည္း”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ”ဝဇၨီမင္းတို႔သည္ မပညတ္ခဲ့ေသာ အရာကို မပညတ္ကုန္၊ ပညတ္ၿပီးေသာအရာကိုမပယ္ဖ်က္ကုန္၊ ပညတ္ထားသမွ်ေသာ ေရွးေဟာင္းဝဇၨီက်င့္ထံုးတို႔ကို လိုက္နာ၍ က်င့္ကုန္၏ ”ဟုအကြၽႏု္ပ္ ၾကားရပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အာနႏၵာ ဝဇၨီမင္းတို႔သည္ မပညတ္ခဲ့ေသာ အရာကို မပညတ္ဘဲ ပညတ္ၿပီးေသာ အရာကို မပယ္ဖ်က္ဘဲ ပညတ္ထားသမွ်ေသာ ေရွးေဟာင္း ဝဇၨီက်င့္ထံုးတို႔ကို လိုက္နာ၍ က်င့္ေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုးဝဇၨီမင္းတို႔အား ႀကီးပြါးရန္သာ ရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကား မရွိေပ။ (၃)

”အာနႏၵာ ဝဇၨီမင္းတို႔သည္ အသက္ႀကီးေသာ ဝဇၨီမင္းတို႔ကို အ႐ိုအေသျပဳကုန္၏ေလာ၊ အေလးျပဳကုန္၏ေလာ၊ ျမတ္ႏိုးကုန္၏ေလာ၊ ပူေဇာ္ကုန္၏ေလာ၊ ထိုအသက္ႀကီးသူတို႔၏ စကားကိုလည္းနာယူသင့္ သည္ဟု ထင္မွတ္ကုန္၏ေလာ၊ သင္ အဘယ္သို႔ ၾကားရသနည္း”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ”ဝဇၨီမင္းတို႔သည္ အသက္ႀကီးေသာ ဝဇၨီမင္းတို႔ကို အ႐ိုအေသျပဳကုန္၏၊ အေလးျပဳကုန္၏၊ ျမတ္ႏိုးကုန္၏၊ ပူေဇာ္ကုန္၏၊ ထိုအသက္ႀကီးသူတို႔၏ စကားကိုလည္း နာယူသင့္သည္ဟု ထင္မွတ္ကုန္၏”ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားရပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အာနႏၵာ ဝဇၨီမင္းတို႔သည္ အသက္ႀကီးေသာ ဝဇၨီမင္းတို႔ကို အ႐ိုအေသျပဳလ်က္ အေလးျပဳလ်က္ျမတ္ႏိုးလ်က္ ပူေဇာ္လ်က္ ထိုအသက္ႀကီးသူတို႔၏ စကားကိုလည္း နာယူသင့္သည္ဟု ထင္မွတ္၍ေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး ဝဇၨီမင္းတို႔အား ႀကီးပြါးရန္သာ ရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကား မရွိေပ။ (၄) ့

”အာနႏၵာ ဝဇၨီမင္းတို႔သည္ အမ်ဳိးသမီးႀကီး အမ်ဳိးသမီးငယ္တို႔ကို အတင္းဆြဲငင္၍ အႏိုင္အထက္မသိမ္းပိုက္ဘဲ ရွိကုန္၏ေလာ၊ သင္ အဘယ္သို႔ ၾကားရသနည္း”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ”ဝဇၨီမင္းတို႔သည္ အမ်ဳိးသမီးႀကီး အမ်ဳိးသမီးငယ္တို႔ကို အတင္းဆြဲငင္၍ အႏိုင္ အထက္မသိမ္းပိုက္ကုန္”ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားရပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အာနႏၵာ ဝဇၨီမင္းတို႔သည္ အမ်ဳိးသမီးႀကီး အမ်ဳိးသမီးငယ္တို႔ကို အတင္းဆြဲငင္၍ အႏိုင္အထက္မသိမ္းပိုက္ၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး ဝဇၨီမင္းတို႔အား ႀကီးပြါးရန္သာ ရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကား မရွိေပ။ (၅)

အာနႏၵာ ဝဇၨီမင္းတို႔သည္ၿမဳိ႕တြင္းၿမဳိ႕ျပင္ရွိ ဝဇၨီမင္းတို႔၏ နတ္ကြန္း (ေစတီ) တို႔ကို အ႐ိုအေသျပဳကုန္၏ေလာ၊ အေလးျပဳကုန္၏ေလာ၊ ျမတ္ႏိုးကုန္၏ေလာ၊ ပူေဇာ္ကုန္၏ေလာ၊ ထိုနတ္ကြန္းတို႔အားလည္း ေရွးကေပးလွဴျမဲ ျပဳျမဲျဖစ္ေသာ တရားႏွင့္ေလ်ာ္ေသာ ဗလိနတ္စာကို မဆုတ္ယုတ္ေစဘဲ ရွိကုန္၏ေလာ၊ သင္ အဘယ္သို႔ ၾကားရသနည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ”ဝဇၨီမင္းတို႔သည္ၿမဳိ႕တြင္းၿမဳိ႕ျပင္ရွိ ဝဇၨီမင္းတို႔၏ နတ္ကြန္း (ေစတီ) တို႔ကို အ႐ိုအေသျပဳ ကုန္၏၊ အေလးျပဳကုန္၏၊ ျမတ္ႏိုးကုန္၏၊ ပူေဇာ္ကုန္၏၊ ထိုနတ္ကြန္းတို႔အားလည္း ေရွးကေပးလွဴျမဲ ျပဳျမဲျဖစ္ေသာ တရားႏွင့္ေလ်ာ္ေသာ ဗလိနတ္စာကို မဆုတ္ယုတ္ေစကုန္”ဟု အကြၽႏ္ုပ္ ၾကားရပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အာနႏၵာ ဝဇၨီမင္းတို႔သည္ၿမဳိ႕တြင္းၿမဳိ႕ျပင္ရွိ ဝဇၨီမင္းတို႔၏ နတ္ကြန္း (ေစတီ) တို႔ကို အ႐ိုအေသျပဳလ်က္ အေလးျပဳလ်က္ ျမတ္ႏိုးလ်က္ ပူေဇာ္လ်က္ ထိုနတ္ကြန္းတို႔အားလည္း ေရွးက ေပးလွဴျမဲ ျပဳျမဲျဖစ္ေသာ တရားႏွင့္ေလ်ာ္ေသာ ဗလိနတ္စာကို မဆုတ္ယုတ္ေစသမွ် ကာလပတ္လံုး ဝဇၨီမင္းတို႔အား ႀကီးပြါးရန္သာ ရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကား မရွိေပ။ (၆)

”အာနႏၵာ ဝဇၨီတိုင္းသို႔ မႂကြလာေသးေသာ ရဟႏၲာတို႔သည္ ႂကြလာျခင္းငွါ၊ ႂကြေရာက္လာၿပီးေသာရဟႏၲာတို႔သည္လည္း ဝဇၨီတိုင္း၌ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းငွါ ဝဇၨီမင္းတို႔သည္ ရဟႏၲာတို႔အား တရားႏွင့္အညီ ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္လ်က္ လံုျခံဳေစမႈကို ေကာင္းစြာ စီမံေပးကုန္၏ေလာ၊ သင္အဘယ္သို႔ ၾကားရ သနည္း”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ”ဝဇၨီမင္းတို႔သည္ မႂကြလာေသးေသာ ရဟႏၲာတို႔သည္ ႂကြလာျခင္းငွါ၊ ႂကြေရာက္လာၿပီးေသာ ရဟႏၲာတို႔သည္လည္း ဝဇၨီတိုင္း၌ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းငွါ ဝဇၨီမင္းတို႔သည္ ရဟႏၲာတို႔အားတရားႏွင့္အညီ ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္လ်က္ လံုျခံဳမႈကို ေကာင္းစြာ စီမံေပးကုန္၏”ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားရပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အာနႏၵာ ဝဇၨီတိုင္းသို႔ မႂကြလာေသးေသာ ရဟႏၲာတို႔သည္ ႂကြလာျခင္းငွါ၊ ႂကြေရာက္လာၿပီးေသာရဟႏၲာတို႔သည္လည္း ဝဇၨီတိုင္း၌ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းငွါ ဝဇၨီမင္းတို႔သည္ ရဟႏၲာတို႔အား တရားႏွင့္အညီ ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္လ်က္ လံုျခံဳမႈကို ေကာင္းစြာ စီမံေပးေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး ဝဇၨီမင္းတို႔အား ႀကီးပြါးရန္သာ ရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကား မရွိေပဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ (၇)

၁၃၅။ ထိုအခါ၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မဂဓတိုင္းအမတ္ႀကီးျဖစ္ေသာ ဝႆကာရပုဏၰားအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ”ပုဏၰား အခါတစ္ပါး၌ ငါသည္ ေဝသာလီျပည္ သာရႏၵဒမည္ေသာ ေစတီ၌ ေန၏။ ထိုအခါ ငါသည္ဝဇၨီမင္းတို႔အား ဤခုနစ္ပါးေသာ မဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္း ‘အပရိဟာနိယ’ တရားတို႔ကို ေဟာ ခဲ့၏။ပုဏၰား ဤမဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္း ‘အပရိဟာနိယ’ တရားခုနစ္ပါးတို႔သည္ ဝဇၨီမင္းတို႔၌ တည္၍ဝဇၨီမင္းတို႔သည္လည္း ဤမဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္းတရား ခုနစ္ပါးတို႔ကို ေကာင္းစြာ က်င့္သံုးေနၾက သမွ်ကာလပတ္လံုး ဝဇၨီမင္းတို႔အား ႀကီးပြါးရန္သာ ရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကား မရွိေပ”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ္ မဂဓတိုင္းအမတ္ႀကီးျဖစ္ေသာ ဝႆကာရပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရားအားဤစကားကို ေလွ်ာက္၏။

”အသွ်င္ေဂါတမ မဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္းတရား တစ္ပါးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုလွ်င္ပင္ ဝဇၨီမင္းတို႔အား ႀကီးပြါးရန္သာရွိပါ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကား မရွိပါ၊ မဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္းတရား ခုနစ္ပါးလံုးတို႔ႏွင့္ (ျပည့္စံုပါမူ) ကား အဘယ္မွာ ဆိုဖြယ္ရာ ရွိပါအံ့နည္း။

အသွ်င္ေဂါတမ ေဝေဒဟီမိဖုရား၏သား မဂဓတိုင္းရွင္ အဇာတသတ္မင္းသည္ ျဖားေယာင္းမႈကို ျဖစ္ေစအခ်င္းခ်င္းစိတ္ဝမ္းကြဲေစမႈကို ျဖစ္ေစ မျပဳမူ၍ စစ္ထိုးကာမွ်ျဖင့္ ဝဇၨီတိုင္းကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္ ဖြယ္ မရွိပါ။

အသွ်င္ေဂါတမ ယခုအခါ အကြၽႏု္ပ္တို႔ သြားပါကုန္အံ့၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ မ်ားေသာ ကိစၥမ်ား ေသာျပဳဖြယ္ ရွိပါကုန္၏”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ပုဏၰား ယခုအခါ၌ သြားရန္အခ်ိန္ကို သင္သိ၏ (သြားရန္မွာ သင္၏ အလိုအတိုင္းပင္ျဖစ္၏)ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ မဂဓတိုင္း အမတ္ႀကီးျဖစ္ေသာ ဝႆကာရပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားကိုအလြန္ႏွစ္သက္စြာ ခံယူ၍ ဝမ္းေျမာက္စြာ ခ်ီးက်ဴးၿပီးေနာက္ ေနရာမွထကာ ျပန္သြားေလ၏။

 

ရဟန္းတို႔၏ မဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္းတရား ခုနစ္ပါး

၁၃၆။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မဂဓတိုင္း အမတ္ႀကီးျဖစ္ေသာ ဝႆကာရ ပုဏၰားျပန္သြား၍မၾကာျမင့္မီ အသွ်င္အာနႏၵာကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။

”အာနႏၵာ သင္သြားေခ်၊ ရာဇၿဂဳိဟ္ျပည္ကို အမွီျပဳေနေသာ ရဟန္းအားလံုးတို႔ကို ဓမၼာ႐ံု၌စုေဝးေစေလာ့”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဝန္ခံခဲ့၍ ရာဇၿဂဳိဟ္ ျပည္ကိုအမွီျပဳေနေသာ ရဟန္းအားလံုးတို႔ကို ဓမၼာ႐ံု၌ စုေဝးေစၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ္ေန၏၊ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ္ၿပီးေသာ္ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏။ ”အသွ်င္ဘုရား ရဟန္းသံဃာသည္ စုေဝးလ်က္ ရွိေနပါၿပီ၊ အသွ်င္ဘုရား ယခုအခါ၌ ႂကြေတာ္ မူရန္အခ်ိန္ကို ျမတ္စြာဘုရား သိေတာ္မူပါသည္ (ႂကြရန္မွာ ျမတ္စြာဘုရား၏ အလိုအတိုင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္)”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေနရာမွ ထေတာ္မူ၍ ဓမၼာ႐ံုသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ခင္းထားေသာ ေနရာ၌ထိုင္လ်က္ ရဟန္းတို႔ကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။

”ရဟန္းတို႔ သင္တို႔အား ခုနစ္ပါးေသာ မဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္း ‘အပရိဟာနိယ’ တရားတို႔ကို ငါေဟာအံ့၊ ထိုတရားကို နာၾကကုန္ေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းၾကကုန္ေလာ့၊ ေဟာေပအံ့”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဝန္ခံကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကို ေဟာေတာ္မူ၏။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းတို႔သည္ မၾကာ မၾကာ စည္းေဝးလ်က္ အႀကိမ္မ်ားစြာ စည္းေဝးေနၾကသမွ်ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို႔အား ႀကီးပြါးရန္သာ ရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကား မရွိေပ။ (၁)

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းတို႔သည္ အညီအၫြတ္ စည္းေဝးလ်က္ အညီအၫြတ္ အစည္းအေဝးမွ ထလ်က္သံဃာ့ကိစၥတို႔ကို အညီအၫြတ္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို႔အား ႀကီးပြါးရန္သာ ရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကား မရွိေပ။ (၂) ့

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းတို႔သည္ (ဘုရား) မပညတ္ခဲ့ေသာ အရာကို မပညတ္ဘဲ ပညတ္ၿပီးေသာ အရာကိုမပယ္ဖ်က္ဘဲ ပညတ္ထားသမွ်ေသာ သိကၡာပုဒ္တို႔ကို ေကာင္းစြာ ေဆာက္တည္၍ က်င့္ေနၾကသမွ်ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို႔အား ႀကီးပြါးရန္သာ ရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကား မရွိေပ။ (၃)

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းတို႔သည္ ရဟန္းဝါရင့္ကုန္ေသာ ရဟန္းသက္ရွည္ကုန္ေသာ သံဃာ့ဦးစီးျဖစ္ ကုန္ေသာ ေထရ္ႀကီးရဟန္းတို႔ကို အ႐ိုအေသျပဳလ်က္ အေလးျပဳလ်က္ ျမတ္ႏိုးလ်က္ ပူေဇာ္လ်က္ ထိုေထရ္ႀကီးတို႔၏ စကားကိုလည္း နာယူသင့္သည္ဟု ထင္မွတ္၍ ေနၾကသမွ်ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို႔အား ႀကီးပြါးရန္သာ ရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကား မရွိေပ။ (၄)

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ တစ္ဖန္ ဘဝသစ္ကို ေပးတတ္ေသာ တဏွာ၏ အလိုသို႔မလိုက္ၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို႔အား ႀကီးပြါးရန္သာ ရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကား မရွိေပ။ (၅)

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းတို႔သည္ ေတာေက်ာင္းတို႔၌ လိုလားေသာစိတ္ ရွိေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုးရဟန္းတို႔အား ႀကီးပြါးရန္သာ ရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကား မရွိေပ။ (၆)

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းတို႔သည္ မလာေရာက္ကုန္ေသးေသာ သီလကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည့္ သီတင္းသံုး ေဖာ္တို႔လာေရာက္ျခင္းငွါ၊ လာေရာက္ကုန္ၿပီးေသာ သီလကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည့္ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔သည္ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းငွါ ကိုယ္စီကိုယ္င သတိျပဳေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို႔အား ႀကီးပြါးရန္သာရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကား မရွိေပ။ (၇)

ရဟန္းတို႔ ဤမဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္း ‘အပရိဟာနိယ’ တရား ခုနစ္ပါးတို႔သည္ ရဟန္းတို႔၌တည္၍ရဟန္းတို႔သည္လည္း ဤမဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္း ‘အပရိဟာနိယ’ တရား ခုနစ္ပါးတို႔ကို က်င့္သံုးေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို႔အား ႀကီးပြါးရန္သာ ရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကား မရွိေပ။

 

ဒုတိယ မဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္းတရား ခုနစ္ပါး

၁၃၇။ ရဟန္းတို႔ သင္တို႔အား တစ္ပါးေသာ မဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္း ‘အပရိဟာနိယ’ တရား ခုနစ္ပါးတို႔ကိုလည္း ေဟာဦးအံ့၊ ထိုတရားကို နာၾကကုန္ဦးေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းၾကကုန္ဦးေလာ့၊ ေဟာအံ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဝန္ခံကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကို ေဟာေတာ္မူ၏။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းတို႔သည္ ကိစၥႀကီးငယ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပိုက္ လံု႕လစိုက္၍ မေနၾကသမွ်ကာလ ပတ္လံုးရဟန္းတို႔အား ႀကီးပြါးရန္သာ ရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကား မရွိေပ။ (၁)

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းတို႔သည္ စကားစျမည္ေျပာဆိုျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပိုက္ လံု႕လစိုက္၍ မေနၾကသမွ်ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို႔အား ႀကီးပြါးရန္သာ ရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကား မရွိေပ။ (၂)

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းတို႔သည္ (ထိုင္းမွဳိင္းပ်င္းရိလ်က္) အိပ္စက္မႈ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပိုက္ လံု႕လစိုက္၍မေနၾကသမွ်ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို႔အား ႀကီးပြါးရန္သာ ရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကား မရွိေပ။ (၃)

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းတို႔သည္ အေပါင္းအေဖာ္တို႔ႏွင့္ စု႐ံုးေနထိုင္ျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပိုက္ လံု႕လ စိုက္၍မေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို႔အား ႀကီးပြါးရန္သာ ရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကား မရွိေပ။ (၄)

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းတို႔သည္ (မရွိေသာဂုဏ္ကို ေဖာ္ျပတတ္ေသာ) အလိုဆိုးမွ ကင္းကုန္လ်က္ အလိုဆိုးတို႔၏ ဆြဲေဆာင္ရာသို႔ မလိုက္ၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို႔အား ႀကီးပြါးရန္သာ ရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကား မရွိေပ။ (၅)

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းတို႔သည္ ယုတ္ညံ့ေသာ အေဆြခင္ပြန္းအေပါင္းအေဖာ္ မရွိမူ၍ ယုတ္ညံ့သူတို႔၌စိတ္မၫႊတ္ၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို႔အား ႀကီးပြါးရန္သာ ရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကား မရွိေပ။ ့ (၆)

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းတို႔သည္ အနည္းငယ္ေသာ တရားထူးကို ရ႐ံုမွ်ျဖင့္ (အရဟတၱဖိုလ္သို႔ မေရာက္ မီ) လမ္းခုလပ္၌ ရပ္စဲ၍ မေနၾကသမွ်ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို႔အား ႀကီးပြါးရန္သာ ရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကား မရွိေပ။ (၇)

ရဟန္းတို႔ ဤမဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္း ‘အပရိဟာနိယ’ တရား ခုနစ္ပါးတို႔သည္ ရဟန္းတို႔၌ တည္၍ရဟန္းတို႔သည္လည္း ဤမဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္း ‘အပရိဟာနိယ’ တရား ခုနစ္ပါးတို႔ကို က်င့္သံုးေနၾကသမွ်ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို႔အား ႀကီးပြါးရန္သာ ရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကား မရွိေပ။

 

တတိယ မဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္းတရား ခုနစ္ပါး

၁၃၈။ ရဟန္းတို႔ သင္တို႔အား တစ္ပါးေသာ မဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္း ‘အပရိဟာနိယ’ တရားခုနစ္ပါးတို႔ကိုလည္း ေဟာဦးအံ့၊ ထိုတရားကို နာကုန္ဦးေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းကုန္ဦးေလာ့၊ ေဟာေပအံ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအားဝန္ခံကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကို ေဟာေတာ္မူ၏။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းတို႔သည္ ယံုၾကည္ျခင္း ‘သဒၶါတရား’ ႏွင့္ ျပည့္စံုေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး။ပ။ (၁)

မေကာင္းမႈမွ ရွက္ျခင္း ‘ဟိရီ’ ရွိေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး။ပ။ (၂)

မေကာင္းမႈမွ ေၾကာက္ျခင္း ‘ၾသတၱပၸ’ ရွိေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး။ပ။ (၃)

မ်ားေသာ အၾကားအျမင္ ‘ဗဟုသုတ’ ရွိေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး။ပ။ (၄)

အားထုတ္ေသာ လံု႕လရွိေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး။ပ။ (၅)

စြဲျမဲေသာ သတိႏွင့္ ျပည့္စံုေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး။ပ။ (၆)

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းတို႔သည္ ဝိပႆနာပညာႏွင့္ ျပည့္စံုေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို႔အားႀကီးပြါးရန္သာ ရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကား မရွိေပ။ (၇)

ရဟန္းတို႔ ဤမဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္း ‘အပရိဟာနိယ’ တရား ခုနစ္ပါးတို႔သည္ ရဟန္းတို႔၌ တည္၍ရဟန္းတို႔သည္လည္း ဤ (အပရိဟာနိယ) တရား ခုနစ္ပါးတို႔ကို က်င့္သံုးေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုးရဟန္းတို႔အား ႀကီးပြါးရန္သာ ရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကား မရွိေပ။

 

စတုတၳ မဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္းတရား ခုနစ္ပါး

၁၃၉။ ရဟန္းတို႔ သင္တို႔အား တစ္ပါးေသာ မဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္း ‘အပရိဟာနိယ’ တရား ခုနစ္ပါးတို႔ကိုလည္း ေဟာဦးအံ့၊ ထိုတရားကို နာကုန္ဦးေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းကုန္ဦးေလာ့၊ ေဟာေပအံ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဝန္ခံကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကို ေဟာေတာ္မူ၏။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းတို႔သည္ မဂ္၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိသေမၺာဇၩင္’ ကို ပြါးမ်ားေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး။ပ။ (၁)

မဂ္၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ပညာ ‘ဓမၼဝိစယသေမၺာဇၩင္’ ကို ပြါးမ်ားေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး။ပ။ (၂)

မဂ္၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ လံု႕လ ‘ဝီရိယသေမၺာဇၩင္’ ကို ပြါးမ်ားေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး။ပ။ (၃)

မဂ္၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္မႈ ‘ပီတိသေမၺာဇၩင္’ ကို ပြါးမ်ားေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး။ပ။ (၄)

မဂ္၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ၿငိမ္းေအးမႈ ‘ပႆဒိၶသေမၺာဇၩင္’ ကို ပြါးမ်ားေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး။ပ။ (၅) ့

မဂ္၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ တည္ၾကည္မႈ ‘သမာဓိသေမၺာဇၩင္’ ကို ပြါးမ်ားေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး။ပ။ (၆)

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းတို႔သည္ မဂ္၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ ‘ဥေပကၡာသေမၺာဇၩင္’ ကို ပြါးမ်ားေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို႔အား ႀကီးပြါးရန္သာ ရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကား မရွိေပ။ (၇)

ရဟန္းတို႔ ဤမဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္း ‘အပရိဟာနိယ’ တရား ခုနစ္ပါးတို႔သည္ ရဟန္းတို႔၌ တည္၍ရဟန္းတို႔သည္လည္း ဤမဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္း ‘အပရိဟာနိယ’ တရား ခုနစ္ပါးတို႔ကို က်င့္သံုးေနၾကသမွ်ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို႔အား ႀကီးပြါးရန္သာ ရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကား မရွိေပ။

 

ပဥၥမ မဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္းတရား ခုနစ္ပါး

၁၄ဝ။ ရဟန္းတို႔ သင္တို႔အား တစ္ပါးေသာ မဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္း ‘အပရိဟာနိယ’ တရား ခုနစ္ပါးတို႔ကိုလည္း ေဟာဦးအံ့၊ ထိုတရားကို နာကုန္ဦးေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းကုန္ဦးေလာ့၊ ေဟာေပအံ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဝန္ခံကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကို ေဟာေတာ္မူ၏။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းတို႔သည္ မျမဲဟု မွတ္မႈ ‘အနိစၥသညာ’ ကို ပြါးမ်ားေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး။ပ။ (၁)

အတၱ မဟုတ္ဟု မွတ္မႈ ‘အနတၱသညာ’ ကို ပြါးမ်ားေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး။ပ။ (၂)

မတင့္တယ္ဟု မွတ္မႈ ‘အသုဘသညာ’ ကို ပြါးမ်ားေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး။ပ။ (၃)

အျပစ္ကိုမွတ္မႈ ‘အာဒီနဝသညာ’ ကို ပြါးမ်ားေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး။ပ။ (၄)

ပယ္ရန္မွတ္မႈ ‘ပဟာနသညာ’ ကို ပြါးမ်ားေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး။ပ။ (၅)

တပ္မက္ျခင္းကင္းရန္မွတ္မႈ ‘ဝိရာဂသညာ’ ကို ပြါးမ်ားေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး။ပ။ (၆)

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းတို႔သည္ ခ်ဳပ္ျခင္းကိုမွတ္မႈ ‘နိေရာဓသညာ’ ကို ပြါးမ်ားေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုးရဟန္းတို႔အား ႀကီးပြါးရန္သာ ရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကား မရွိေပ။ (၇)

ရဟန္းတို႔ ဤမဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္း ‘အပရိဟာနိယ’ တရား ခုနစ္ပါးတို႔သည္ ရဟန္းတို႔၌ တည္၍ရဟန္းတို႔သည္လည္း ဤမဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္း ‘အပရိဟာနိယ’ တရား ခုနစ္ပါးတို႔ကို က်င့္သံုးေနၾကသမွ်ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို႔အား ႀကီးပြါးရန္သာ ရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကား မရွိေပ။

 

ရဟန္းတို႔၏ မဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္းတရား ေျခာက္ပါး

၁၄၁။ ရဟန္းတို႔ မဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္း ‘အပရိဟာနိယ’ တရား ေျခာက္ပါးတို႔ကို ေဟာေပအံ့၊ ထိုတရားကိုနာကုန္ဦးေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းကုန္ဦးေလာ့၊ ေဟာေပအံ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဝန္ခံကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကို ေဟာေတာ္မူ၏။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းတို႔သည္ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔အား ေမတၱာ (စိတ္) ျဖင့္ ျပဳေသာ ကိုယ္အမူအရာကိုမ်က္ေမွာက္မ်က္ကြယ္ ႏွစ္ပါးလံုး၌ ေရွး႐ႈထင္ေစၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို႔အား ႀကီးပြါးရန္သာရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကား မရွိေပ။ (၁)

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းတို႔သည္ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔အား ေမတၱာ (စိတ္) ျဖင့္ျပဳေသာ ႏႈတ္အမူအရာကိုမ်က္ေမွာက္မ်က္ကြယ္ ႏွစ္ပါးလံုး၌ ေရွး႐ႈထင္ေစၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို႔အား ႀကီးပြါးရန္သာရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကား မရွိေပ။ (၂)

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းတို႔သည္ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔အား ေမတၱာ (စိတ္) ျဖင့္ျပဳေသာ စိတ္အမူအရာကို့မ်က္ေမွာက္မ်က္ကြယ္ ႏွစ္ပါးလံုး၌ ေရွး႐ႈထင္ေစၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို႔အား ႀကီးပြါးရန္သာရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကား မရွိေပ။ (၃)

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းတို႔သည္ တရားႏွင့္အညီရေသာ ဓမၼိယလာဘ္တို႔ကို အယုတ္ဆံုးအားျဖင့္ သပိတ္အတြင္းရွိ ဆြမ္းမွ်ကိုေသာ္လည္း သီးျခားခြဲ၍ မသံုးေဆာင္ဘဲ သီလရွိေသာ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေစ၍ သံုးေဆာင္ၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို႔အား ႀကီးပြါးရန္သာ ရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကားမရွိေပ။ (၄)

ရဟန္းတို႔ (တဏွာ့ကြၽန္အျဖစ္မွ) ကြၽတ္လြတ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ပညာရွိတို႔ ခ်ီးမြမ္းအပ္ကုန္ေသာမွားယြင္းစြာ မသံုးသပ္အပ္ကုန္ေသာ သမာဓိကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ မက်ဳိး မေပါက္ မေျပာက္ မက်ားကုန္ေသာ သီလတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ထိုသို႔ေသာ သီလတို႔ျဖင့္ ရဟန္းတို႔သည္ မ်က္ေမွာက္ မ်က္ကြယ္ႏွစ္ပါးလံုး၌ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔ႏွင့္ သီလခ်င္းတူမွ်လ်က္ ေနၾကသမွ်ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို႔အားႀကီးပြါးရန္သာ ရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကား မရွိေပ။ (၅)

ရဟန္းတို႔ (နိဗၺာန္သို႔) ေဆာင္တတ္ေသာ အၾကင္အရိယာပညာသည္ ထိုအရိယာပညာကို ျဖစ္ေစ သူအားဆင္းရဲစင္စစ္ကုန္ျခင္းငွါ ေဆာင္တတ္၏၊ ထိုသို႔ေသာ အရိယာပညာအားျဖင့္ ရဟန္းတို႔သည္မ်က္ေမွာက္ မ်က္ကြယ္ ႏွစ္ပါးလံုး၌ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔ႏွင့္ ပညာခ်င္းတူမွ်လ်က္ ေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို႔အား ႀကီးပြါးရန္သာ ရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကား မရွိေပ။ (၆)

ရဟန္းတို႔ ဤမဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္း ‘အပရိဟာနိယ’ တရား ေျခာက္ပါးတို႔သည္ ရဟန္းတို႔၌ တည္၍ရဟန္းတို႔သည္လည္း ဤမဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္း ‘အပရိဟာနိယ’ တရား ေျခာက္ပါးတို႔ကိုက်င့္သံုးေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို႔အား ႀကီးပြါးရန္သာ ရွိေပ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ရန္ကား မရွိေပဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

၁၄၂။ ဤသို႔လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂဳိဟ္ျပည္ ဂိဇၩကုဋ္ေတာင္၌ ေနေတာ္မူစဥ္ ဤသို႔ေသာတရားစကားကိုသာလွ်င္ ရဟန္းတို႔အား အႀကိမ္မ်ားစြာ ေဟာေတာ္မူ၏။

”ဤကား သီလတည္း၊ ဤကား သမာဓိတည္း၊ ဤကား ပညာတည္း၊ သီလ၌ တည္၍ ျဖစ္ေစ ေသာသမာဓိသည္ မ်ားေသာ အက်ဳိးအာနိသင္ရွိ၏။ သမာဓိ၌ တည္၍ ျဖစ္ေစေသာ ပညာသည္ မ်ားေသာအက်ဳိးအာနိသင္ရွိ၏။ ပညာ၌ တည္၍ ျဖစ္ေစေသာ စိတ္သည္ ကာမာသဝ ဘဝါသဝအဝိဇၨာသဝဟူေသာ အာသဝတို႔မွ ေကာင္းစြာပင္လွ်င္ လြတ္ေျမာက္၏”ဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

၁၄၃။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂဳိဟ္ျပည္၌ အလိုရွိသမွ် ေနေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ”အာနႏၵာ လာသြားကုန္အံ့၊ အမၺလ႒ိကာ (ဥယ်ာဥ္) သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္အံ့”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဝန္ခံ၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းသံဃာႏွင့္ အတူ အမၺလ႒ိကာ (ဥယ်ာဥ္) ဆီသို႔ႂကြေရာက္ေတာ္မူ၍ မင္းကြန္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုအမၺလ႒ိကာ (ဥယ်ာဥ္) မင္းကြန္း၌ ေနေတာ္မူစဥ္လည္း ဤသို႔ေသာ တရားစကားကိုသာလွ်င္ ရဟန္းတို႔အား အႀကိမ္မ်ားစြာေဟာေတာ္မူ၏။

”ဤကား သီလတည္း၊ ဤကား သမာဓိတည္း၊ ဤကား ပညာတည္း၊ သီလ၌ တည္၍ ျဖစ္ေစ ေသာသမာဓိသည္ မ်ားေသာ အက်ဳိးအာနိသင္ရွိ၏။ သမာဓိ၌ တည္၍ ျဖစ္ေစေသာ ပညာသည္ မ်ားေသာအက်ဳိးအာနိသင္ရွိ၏။ ပညာ၌ တည္၍ ျဖစ္ေစေသာ စိတ္သည္ ကာမာသဝ ဘဝါသဝ အဝိဇၨာသဝဟူေသာ အာသဝတို႔မွ ေကာင္းစြာပင္လွ်င္ လြတ္ေျမာက္၏”ဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

၁၄၄။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အမၺလ႒ိကာ (ဥယ်ာဥ္) ၌ အလိုရွိသမွ် ေနေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ”အာနႏၵာလာ သြားကုန္အံ့၊ နာဠႏၵာၿမဳိ႕သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္အံ့”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဝန္ခံ၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းသံဃာႏွင့္အတူ နာဠႏၵာၿမဳိ႕သို႔ ႂကြေရာက္ေတာ္မူ၍ပါဝါရိက (သူေဌး) ၏ သရက္ဥယ်ာဥ္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။

 

အသွ်င္သာရိပုၾတာ ရဲရင့္ေသာ စကားကို ဆိုျခင္း

၁၄၅။ ထိုအခါ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုး ၿပီးလွ်င္တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏-

”အသွ်င္ဘုရား သဗၺၫုတဉာဏ္အရာ၌ ျမတ္စြာဘုရားထက္ သာလြန္၍ သိေသာ အျခားေသာ သမဏျဗာဟၼဏမည္သည္ ရွိလည္း မရွိခဲ့၊ ရွိမည္လည္း မဟုတ္၊ ယခုလည္း မရွိဟု ျမတ္စြာဘုရား အေပၚ၌အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ယံုၾကည္လ်က္ ရွိပါသည္”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

သာရိပုၾတာ သင္သည္ ဤႀကီးက်ယ္ခံ့ညားလွေသာ စကားကို ဆိုဘိ၏၊ တိက်လွေသာ စကားကိုဆိုဘိ၏၊ ျခေသၤ့ေဟာက္သံကဲ့သို႔ ရဲရင့္လွေသာ စကားကို ဆိုဘိ၏။

”အသွ်င္ဘုရား သဗၺၫုတဉာဏ္အရာ၌ ျမတ္စြာဘုရားထက္ သာလြန္၍ သိေသာ အျခားေသာသမဏျဗာဟၼဏမည္သည္ ရွိလည္း မရွိခဲ့၊ ရွိမည္လည္း မဟုတ္၊ ယခုလည္း မရွိဟု ျမတ္စြာဘုရားအေပၚ၌ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ယံုၾကည္ပါသည္”ဟု (သင္ဆိုဘိ၏)။

သာရိပုၾတာ အသို႔နည္း၊ ေရွးအခါက ပြင့္ေတာ္မူကုန္ၿပီးေသာ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ကုန္ ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူကုန္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားအားလံုးတို႔ကို ”ထိုျမတ္စြာဘုရားတို႔သည္ ဤသို႔ေသာ သီလရွိကုန္၏၊ ဤသို႔ေသာ သမာဓိတရားရွိကုန္၏၊ ဤသို႔ေသာပညာရွိကုန္၏၊ ဤသို႔ေသာ ေနျခင္းရွိကုန္၏၊ ဤသို႔ေသာ လြတ္ေျမာက္ျခင္း ရွိကုန္၏” ဟူ၍ (ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏) စိတ္ကို (သင္၏) စိတ္ျဖင့္ ပိုင္းျခား၍ သိပါ၏ေလာဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

မသိပါ အသွ်င္ဘုရား (ဟု ေလွ်ာက္၏)။

သာရိပုၾတာ အသို႔နည္း၊ ေနာင္အခါ၌ ပြင့္ေတာ္မူလတၱံ႕ကုန္ေသာ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ကုန္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူကုန္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားအားလံုးတို႔ကို ”ထို ျမတ္စြာဘုရားတို႔သည္ ဤသို႔ေသာ သီလရွိကုန္လတၱံ႕၊ ဤသို႔ေသာ သမာဓိတရားရွိကုန္လတၱံ႕၊ ဤသို႔ေသာ ပညာရွိကုန္လတၱံ႕၊ ဤသို႔ေသာ ေနျခင္းရွိကုန္လတၱံ႕၊ ဤသို႔ေသာ လြတ္ေျမာက္ျခင္းရွိကုန္လတၱံ႕” ဟူ၍ (ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏) စိတ္ကို (သင္၏) စိတ္ျဖင့္ ပိုင္းျခား၍ သိပါ၏ေလာဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

မသိပါ အသွ်င္ဘုရား (ဟု ေလွ်ာက္၏)။

သာရိပုၾတာ အသို႔နည္း၊ ယခုအခါ ပြင့္ေတာ္မူဆဲျဖစ္ေသာ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ငါ (ဘုရား) ကို ”ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ေသာ သီလရွိ၏၊ ဤသို႔ေသာ သမာဓိတရားရွိ၏၊ ဤသို႔ေသာ ပညာရွိ၏၊ ဤသို႔ေသာ ေနျခင္းရွိ၏၊ ဤသို႔ေသာ လြတ္ေျမာက္ျခင္းရွိ၏” ဟူ၍ (ငါဘုရား၏) စိတ္ကို (သင္၏) စိတ္ျဖင့္ ပိုင္းျခား၍ သိပါ၏ေလာဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

မသိပါ အသွ်င္ဘုရား (ဟု ေလွ်ာက္၏)။

သာရိပုၾတာ ယခုအခါ ပြင့္ၿပီး ပြင့္လတၱံ႕ ပြင့္ဆဲျဖစ္ကုန္ေသာ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ကုန္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူကုန္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏ စိတ္ကို ပိုင္းျခား၍သိႏိုင္ေသာ ‘ေစေတာပရိယ’ ဉာဏ္သည္ သင့္အား မရွိျငားအံ့၊ သာရိပုၾတာ ထိုသို႔မရွိပါဘဲလ်က္ ”အသွ်င္ဘုရား သဗၺၫုတဉာဏ္အရာ၌ ျမတ္စြာဘုရားထက္ သာလြန္၍ သိေသာ အျခားေသာ သမဏျဗာဟၼဏမည္သည္ ရွိလည္း မရွိခဲ့၊ ရွိမည္လည္း မဟုတ္၊ ယခုလည္း မရွိဟု ျမတ္စြာဘုရားအေပၚ၌့အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ယံုၾကည္လ်က္ ရွိပါသည္” ဟူေသာ ႀကီးက်ယ္ခံ့ညားလွေသာ တိက်လွေသာ ျခေသၤ့ေဟာက္သံကဲ့သို႔ ရဲရင့္လွေသာ ဤစကားကို အဘယ့္ေၾကာင့္ သင္ဆိုဘိသနည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၁၄၆။ အသွ်င္ဘုရား ပြင့္ၿပီး ပြင့္လတၱံ႕ ပြင့္ဆဲျဖစ္ကုန္ေသာ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ကုန္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူကုန္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏ စိတ္ကို ပိုင္းျခား၍သိႏိုင္ေသာ ‘ေစေတာပရိယ’ ဉာဏ္သည္ အကြၽႏု္ပ္အား မရွိပါ၊ ထိုသို႔ပင္ မရွိျငားေသာ္လည္း အကြၽႏု္ပ္သည္ မ်က္ေမွာက္သိျဖင့္ ခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္ေသာ ‘ဓမၼႏြယ’ ဉာဏ္ကို ရရွိထားပါသည္။

အသွ်င္ဘုရား ဥပမာေသာ္ကား ခိုင္ခံ့ေသာၿမိဳ႕႐ိုးအေျခႏွင့္တကြ ခိုင္ခံ့ေသာ တံတိုင္း တု႐ိုဏ္တိုင္ရွိေသာ တံခါးတစ္ေပါက္တည္းသာရွိေသာ မင္း၏ တိုင္းစြန္ျပည္ဖ်ားၿမိဳ႕သည္ ရွိရာပါ၏၊ ထိုၿမိဳ႕၌ လိမၼာတတ္သိပညာရွိ၍ မသိေသာ သူတို႔ကို တားျမစ္လ်က္ သိသူတို႔အားသာ ဝင္ခြင့္ျပဳေသာ တံခါးေစာင့္သည္ရွိရာပါ၏။

ထိုတံခါးေစာင့္သည္ ထိုၿမိဳ႕၏ ထက္ဝန္းက်င္ပတ္၍ သြားေသာ လမ္းကို လွည့္လွည္ၾကည့္လတ္ေသာ္အယုတ္ဆံုး ေၾကာင္ထြက္ေလာက္႐ံုမွ် တံတိုင္းအစပ္ တံတိုင္းအေပါက္ကိုေသာ္လည္း မေတြ႕ျမင္ရသည္ျဖစ္ ရာ၏။ ထိုတံခါးေစာင့္အား ဤသို႔ေသာ ဆင္ျခင္ဉာဏ္သည္ ျဖစ္ရာ၏-

”ဤၿမိဳ႕၌ ဝင္ၾက ထြက္ၾကသမွ် ႀကီးေသာ သတၱဝါအားလံုးတို႔သည္ ဤတံခါးျဖင့္သာ ဝင္ၾကထြက္ၾကကုန္၏”ဟု (ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ျဖစ္ရာ၏)။

”အသွ်င္ဘုရား ဤအတူပင္လွ်င္ အကြၽႏု္ပ္သည္ မ်က္ေမွာက္သိျဖင့္ ခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္ေသာ ‘ဓမၼႏြယ’ ဉာဏ္ကိုရရွိထားပါ၏၊ ေရွးအခါက ပြင့္ေတာ္မူကုန္ၿပီးေသာ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ကုန္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူကုန္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားဟူသမွ်တို႔သည္လည္း စိတ္ကိုညစ္ညဴးေစတတ္ကုန္ေသာ ပညာကို အားနည္းေအာင္ ျပဳတတ္ကုန္ေသာ အပိတ္အပင္ ‘နီဝရဏ’ တရားငါးပါးတို႔ကို ပယ္၍ စြဲျမဲေသာ သတိ ‘သတိပ႒ာန္’ တရား ေလးပါးတို႔၌ ေကာင္းစြာတည္ေသာ စိတ္ရွိကုန္လ်က္ နိဗၺာန္ကိုသိေၾကာင္း ‘ေဗာဇၩင္’ တရား ခုနစ္ပါးတို႔ကို ဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း ပြါးမ်ား၍ အျမတ္ဆံုးျဖစ္ေသာ သမၼာသေမၺာဓိဉာဏ္၁သို႕ ဆိုက္ေရာက္၍ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူေလကုန္ၿပီ။

အသွ်င္ဘုရား ေနာင္အခါ၌ ပြင့္ေတာ္မူလတၱံ႕ကုန္ေသာ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ကုန္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူကုန္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားဟူသမွ်တို႔သည္ စိတ္ကိုညစ္ညဴးေစတတ္ကုန္ေသာ ပညာကို အားနည္းေအာင္ ျပဳတတ္ကုန္ေသာ အပိတ္အပင္ ‘နီဝရဏ’ တရားငါးပါးတို႔ကို ပယ္၍ စြဲျမဲေသာ သတိ ‘သတိပ႒ာန္’ တရား ေလးပါးတို႔၌ ေကာင္းစြာတည္ေသာ စိတ္ရွိကုန္လ်က္ နိဗၺာန္ကိုသိေၾကာင္း ‘ေဗာဇၩင္’ တရား ခုနစ္ပါးတို႔ကိုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း ပြါးမ်ား၍ အျမတ္ဆံုးျဖစ္ေသာ သမၼာသေမၺာဓိဉာဏ္သို႕ ဆိုက္ေရာက္၍ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူကုန္လတၱံ႕။

အသွ်င္ဘုရား ယခုအခါ ပြင့္ဆဲျဖစ္ေတာ္မူေသာ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္လည္း စိတ္ကို ညစ္ညဴးေစတတ္ကုန္ေသာ ပညာကို အားနည္းေအာင္ ျပဳတတ္ကုန္ေသာ အပိတ္အပင္ ‘နီဝရဏ’ တရားငါးပါးတို႔ကိုပယ္၍ စြဲျမဲေသာ သတိ ‘သတိပ႒ာန္’ တရား ေလးပါးတို႔၌ ေကာင္းစြာ တည္ေသာ စိတ္ရွိေတာ္မူလ်က္နိဗၺာန္ကို သိေၾကာင္း ‘ေဗာဇၩင္’ တရား ခုနစ္ပါးတို႔ကိုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း ပြါးမ်ားေတာ္မူ၍အျမတ္ဆံုးျဖစ္ေသာ သမၼာသေမၺာဓိဉာဏ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္၍ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏”ဟု (မ်က္ေမွာက္သိျဖင့္ခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္ေသာ ‘ဓမၼႏြယ’ ဉာဏ္ကို ရရွိထားပါသည္ ဟူ၍ ေလွ်ာက္၏)။

၁၄၇။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုနာဠႏၵာၿမဳိ႕ ပါဝါရိက (သူေဌး) ၏ သရက္ဥယ်ာဥ္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူစဥ္လည္း ဤသို႔ေသာ တရားစကားကိုသာလွ်င္ ရဟန္းတို႔အား အႀကိမ္မ်ားစြာ ေဟာေတာ္မူ၏-

”ဤကား သီလတည္း၊ ဤကား သမာဓိတည္း၊ ဤကား ပညာတည္း၊ သီလ၌ တည္၍ ျဖစ္ေစ့အပ္ေသာ သမာဓိသည္ မ်ားေသာ အက်ဳိးအာနိသင္ရွိ၏။ သမာဓိ၌ တည္၍ ျဖစ္ေစအပ္ေသာ ပညာသည္မ်ားေသာ အက်ဳိးအာနိသင္ရွိ၏။ ပညာ၌ တည္၍ ျဖစ္ေစအပ္ေသာ စိတ္သည္ ကာမာသဝ ဘဝါသဝအဝိဇၨာသဝဟူေသာ အာသေဝါတို႔မွ ေကာင္းစြာပင္လွ်င္ လြတ္ေျမာက္၏ (လြတ္၏)”ဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

၁။ ျမတ္စြာဘုရားတို႔ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ေသာ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္ သဗၺၫဳတဉာဏ္တို႔ကို သမၼာသေမၺာဓိဉာဏ္ဟု ဆိုသည္။

 

သီလပ်က္စီးသူ၏ အျပစ္

၁၄၈။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နာဠႏၵာၿမဳိ႕၌ အလိုရွိသမွ်ေနေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ”အာနႏၵာ လာသြားကုန္အံ့၊ ပါဋလိရြာဆီသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္အံ့”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဝန္ခံ၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းသံဃာတို႔ႏွင့္အတူ ပါဋလိရြာသို႔ ႂကြေရာက္ေတာ္ မူ၏။

ပါဋလိရြာသား ဥပါသကာတို႔သည္ ”ျမတ္စြာဘုရား ပါဋလိရြာသို႔ ေရာက္ေတာ္မူ၏”ဟု ၾကားကုန္၏၊ ထိုအခါ ပါဋလိရြာသား ဥပါသကာတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ကုန္ၿပီးေသာ္ ”ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ဧည့္တည္းခိုရာ ဇရပ္ကိုလက္ခံေတာ္မူပါ ျမတ္စြာဘုရား”ဟု ျမတ္စြာဘုရားအား ေလွ်ာက္ကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ဆိတ္ဆိတ္ေနသျဖင့္ လက္ခံေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ ပါဋလိရြာသား ဥပါသကာတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား လက္ခံေတာ္မူသည္ကို သိသျဖင့္ ေနရာမွထကာ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ အ႐ိုအေသျပဳၿပီးလွ်င္ ဧည့္တည္းခိုရာဇရပ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္၍၊ ထိုဧည့္တည္းခိုရာဇရပ္၌ ခင္းႏွီးအျပည့္ ခင္းျခင္း ထိုင္ေနစရာတို႔ကို ျပင္ထားျခင္း ေရျပည့္အိုးႀကီးကိုတည္ထားျခင္း ဆီမီးထြန္းထားျခင္းတို႔ကို ျပဳၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ျပန္ကုန္၏၊ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ္ၿပီးေသာ္ ပါဋလိရြာသား ဥပါသကာတို႔သည္ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္ကုန္၏-

”အသွ်င္ဘုရား ဧည့္တည္းခိုရာ ဇရပ္၌ ခင္းႏွီးအျပည့္ ခင္းၿပီးပါၿပီ၊ ထိုင္ေနစရာတို႔ကိုလည္း ျပင္ထားၿပီးပါၿပီ၊ ေရျပည့္အိုးႀကီးကိုလည္း တည္ထားၿပီးပါၿပီ၊ ဆီမီးကိုလည္း ထြန္းထားၿပီးပါၿပီ။ အသွ်င္ဘုရား ယခုအခါ၌ ႂကြေတာ္မူရန္ အခ်ိန္ကို ျမတ္စြာဘုရား သိေတာ္မူပါသည္ (ႂကြရန္မွာျမတ္စြာဘုရား၏ အလိုေတာ္အတိုင္းပင္ျဖစ္ပါသည္)”ဟု (ေလွ်ာက္ကုန္၏)။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္ေတာ္မူ၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူလ်က္ရဟန္းသံဃာႏွင့္အတူ ဧည့္တည္းခိုရာ ဇရပ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ေျခေဆးေတာ္မူ၍ ဧည့္တည္းခိုရာဇရပ္သို႔ ဝင္ၿပီးေသာ္ အလယ္တိုင္ကို မွီလ်က္ အေရွ႕အရပ္သို႔ မ်က္ႏွာမူကာ ထိုင္ေနေတာ္မူ၏။

ရဟန္းသံဃာသည္လည္း ေျခေဆး၍ ဧည့္တည္းခိုရာ ဇရပ္သို႔ ဝင္ၿပီးေသာ္ အေနာက္ဘက္ နံရံကိုမွီလ်က္ အေရွ႕အရပ္သို႔ မ်က္ႏွာမူကာ ျမတ္စြာဘုရားကိုသာလွ်င္ ေရွ႕ထား၍ ထိုင္ေန၏။

ပါဋလိရြာသား ဥပါသကာတို႔သည္လည္း ေျခေဆးကုန္၍ ဧည့္တည္းခိုရာ ဇရပ္သို႔ ဝင္ကုန္ၿပီးေသာ္အေရွ႕ဘက္ နံရံကို မွီလ်က္ အေနာက္အရပ္သို႔ မ်က္ႏွာမူကာ ျမတ္စြာဘုရားကိုသာလွ်င္ ေရွ႕ထား၍ ထိုင္ေနကုန္၏။

၁၄၉။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပါဋလိရြာသား ဥပါသကာတို႔ကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-

ဥပါသကာတို႔ သီလမရွိသူ၏ သီလပ်က္ျခင္း၌ ဤငါးပါးေသာ အျပစ္တို႔သည္ ရွိကုန္၏။ အဘယ့္ငါးပါးတို႔နည္းဟူမူ-

ဥပါသကာတို႔ ဤေလာက၌ သီလမရွိေသာ သီလပ်က္ေသာသူသည္ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းေၾကာင့္ မ်ားစြာ ေသာစည္းစိမ္ဆံုး႐ံႈးျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ ဤကား သီလမရွိသူ၏ သီလပ်က္ျခင္း၌ ေရွးဦးစြာေသာ အျပစ္ေပတည္း။

ဥပါသကာတို႔ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း သီလမရွိေသာ သီလပ်က္ေသာသူ၏ မေကာင္းေသာ ေက်ာ္ေစာသတင္းသည္ ပ်ံ႕ႏွံ႕၍ ထြက္၏၊ ဤကား သီလမရွိသူ၏ သီလပ်က္ျခင္း၌ ႏွစ္ခုေျမာက္ အျပစ္ေပတည္း။

ဥပါသကာတို႔ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း သီလမရွိေသာ သီလပ်က္ေသာသူသည္ မင္းပရိသတ္ ရဟန္းပရိသတ္ ပုဏၰားပရိသတ္ သူႂကြယ္ပရိသတ္အလယ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ေသာ္ ေၾကာက္ေၾကာက္ရြံ႕ရြံ႕ မ်က္ႏွာညႇိဳးငယ္လ်က္ ခ်ဥ္းကပ္ရ၏၊ ဤကား သီလမရွိသူ၏ သီလပ်က္ျခင္း၌ သံုးခုေျမာက္ အျပစ္ေပတည္း။

ဥပါသကာတို႔ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း သီလမရွိေသာ သီလပ်က္ေသာသူသည္ ေတြေတြေဝေဝ ျဖစ္လ်က္ေသရ၏၊ ဤကား သီလမရွိေသာသူ၏ သီလပ်က္ျခင္း၌ ေလးခုေျမာက္ အျပစ္ေပတည္း။

ဥပါသကာတို႔ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း သီလမရွိေသာ သီလပ်က္ေသာသူသည္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ မေကာင္းေသာလားရာ ပ်က္စီး၍က်ေရာက္ရာ ငရဲ၌ ျဖစ္ရ၏၊ ဤကား သီလမရွိေသာ သူ၏ သီလပ်က္ျခင္း၌ ငါးခုေျမာက္ အျပစ္ေပတည္း။

ဥပါသကာတို႔ သီလမရွိသူ၏ သီလပ်က္ျခင္း၌ အျပစ္တို႔သည္ ဤငါးပါးတို႔ေပတည္း။

 

သီလရွိသူ၏ အက်ိဳး

၁၅ဝ။ ဥပါသကာတို႔ သီလရွိသူ၏ သီလျပည့္စံုျခင္း၌ ဤငါးပါးေသာ အက်ဳိးအာနိသင္တို႔သည္ရွိကုန္၏။ အဘယ္ငါးပါးတို႔နည္းဟူမူ-

ဥပါသကာတို႔ ဤေလာက၌ သီလရွိေသာ သီလႏွင့္ျပည့္စံုေသာ သူသည္ မေမ့ေလ်ာ့ျခင္းေၾကာင့္မ်ားစြာေသာ စည္းစိမ္အစုကို ရ၏၊ ဤကား သီလရွိသူ၏ သီလႏွင့္ျပည့္စံုျခင္း၌ ေရွးဦးစြာေသာ အက်ဳိး ‘အာနိသင္’ ေပတည္း။

ဥပါသကာတို႔ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း သီလရွိေသာ သီလႏွင့္ျပည့္စံုေသာ သူ၏ ေကာင္းေသာ ေက်ာ္ေစာသတင္းသည္ ပ်ံ႕ႏွံ႕၍ ထြက္၏၊ ဤကား သီလရွိသူ၏ သီလႏွင့္ျပည့္စံုျခင္း၌ ႏွစ္ခုေျမာက္ အက်ဳိး ‘အာနိသင္’ ေပတည္း။

ဥပါသကာတို႔ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း သီလရွိေသာ သီလႏွင့္ျပည့္စံုေသာ သူသည္ မင္းပရိသတ္ရဟန္းပရိသတ္ ပုဏၰားပရိသတ္ သူႂကြယ္ပရိသတ္ အလယ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ရေသာ္ မေၾကာက္မရြံ႕ မ်က္ႏွာမညႇိဳးငယ္ဘဲ ခ်ဥ္းကပ္ရ၏၊ ၊ ဤကား သီလရွိသူ၏ သီလႏွင့္ျပည့္စံုျခင္း၌ သံုးခုေျမာက္ အက်ဳိး ‘အာနိသင္’ ေပတည္း။

ဥပါသကာတို႔ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း သီလရွိေသာ သီလႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သူသည္ ေတြေဝျခင္းမရွိ ဘဲေသရ၏၊ ဤကား သီလရွိသူ၏ သီလႏွင့္ျပည့္စံုျခင္း၌ ေလးခုေျမာက္ အက်ဳိး ‘အာနိသင္’ ေပတည္း။

ဥပါသကာတို႔ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း သီလရွိေသာ သီလႏွင့္ျပည့္စံုေသာ သူသည္ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္ စီး၍ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ေကာင္းေသာလားရာ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ရ၏၊ ဤကား သီလရွိသူ၏ သီလႏွင့္ျပည့္စံုျခင္း၌ ငါးခုေျမာက္ အက်ဳိး ‘အာနိသင္’ ေပတည္း။

ဥပါသကာတို႔ သီလရွိသူ၏ သီလႏွင့္ျပည့္စံုျခင္း၌ အက်ဳိး ‘အာနိသင္’ တို႔သည္ ဤငါးပါးတို႔ေပတည္း”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၁၅၁။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပါဋလိရြာသား ဥပါသကာတို႔ကို ၾကာျမင့္စြာ ညဥ့္အခ်ိန္ပတ္လံုး့ (ညဥ့္နက္သည္တိုင္ေအာင္) တရားစကားျဖင့္ (အက်ဳိးစီးပြါးကို) သိျမင္ေစလ်က္ (တရားကို) ေဆာက္တည္ေစကာ (တရားက်င့္သံုးရန္) ထက္သန္ရႊင္လန္းေစၿပီးလွ်င္ ”ဥပါသကာတို႔ ညဥ့္ဦးယံ လြန္ေလၿပီ၊ ယခုအခါ၌ သြားရန္အခ်ိန္ကို သင္တို႔သိကုန္၏ (သြားရန္မွာ သင္တို႔၏ အလိုအတိုင္းပင္ျဖစ္၏)”ဟုျပန္လႊတ္ ေတာ္မူ၏။

”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ပါဋလိရြာသား ဥပါသကာတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဝန္ခံၿပီး လွ်င္ေနရာမွထကာ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ အ႐ိုအေသျပဳ ၍ ျပန္သြားၾကကုန္၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပါဋလိရြာသား ဥပါသကာတို႔ ျပန္သြား၍ မၾကာျမင့္မီ ဆိတ္ ၿငိမ္ရာသို႔ ဝင္ေတာ္မူ၏။

 

ပါဋလိပုတ္ျပည္ တည္ျခင္း

၁၅၂။ ထိုစဥ္အခါ၌ မဂဓတိုင္း အမတ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ သုနိဓႏွင့္ ဝႆကာရ (ပုဏၰား) တို႔သည္ဝဇၨီမင္းတို႔ကို တားဆီးပိတ္ဆို႕ျခင္းငွါ ပါဋလိရြာ၌ၿမိဳ႕တည္ေဆာက္လ်က္ ရွိကုန္၏။

ထိုစဥ္အခါ မ်ားစြာကုန္ေသာ နတ္တို႔သည္လည္း ေထာင္လိုက္ ေထာင္လိုက္ (တစ္ေထာင္စီတစ္ေထာင္စီ) စု႐ံုး၍သာလွ်င္ ပါဋလိရြာ၌ အိမ္ရာတို႔ကို သိမ္းပိုက္လ်က္ ရွိကုန္၏။

တန္ခိုးႀကီးေသာ နတ္တို႔ အိမ္ရာသိမ္းပိုက္ေသာ ရပ္ကြက္၌ တန္ခိုးႀကီးေသာ မင္းႏွင့္ အမတ္ႀကီး တို႔၏အိမ္ရာတည္ေဆာက္ရန္ စိတ္တို႔သည္ ၫြတ္ကုန္၏။ တန္ခိုးအလတ္စားနတ္တို႔ အိမ္ရာသိမ္းပိုက္ ေသာရပ္ကြက္၌ တန္ခိုးအလတ္စား မင္းႏွင့္အမတ္တို႔၏ အိမ္ရာတည္ေဆာက္ရန္ စိတ္တို႔သည္ ၫြတ္ကုန္ ၏။ တန္ခိုးနည္းေသာ နတ္တို႔ အိမ္ရာသိမ္းပိုက္ေသာ ရပ္ကြက္၌ တန္ခိုးနည္းေသာ မင္းႏွင့္အမတ္တို႔၏အိမ္ရာတည္ေဆာက္ရန္ စိတ္တို႔သည္ ၫြတ္ကုန္၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေထာင္လိုက္ ေထာင္လိုက္ (တစ္ေထာင္စီ တစ္ေထာင္စီ) စု႐ံုး၍သာလွ်င္ ပါဋလိ ရြာ၌အိမ္ရာသိမ္းပိုက္ေသာ ထိုနတ္တို႔ကို အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိထက္ သာလြန္ ေသာနတ္တို႔၏ မ်က္စိႏွင့္တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ ဉာဏ္ျဖင့္ ျမင္ေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ညဥ့္၏အဆံုး (မိုးေသာက္ယံ) ၌ ေလ်ာင္းစက္ရာမွ ထေတာ္မူ၍ ”အာနႏၵာ ပါဋလိရြာ၌ၿမဳိ႕ကို အဘယ္သူတည္ေဆာက္ေနသနည္း”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာကို ေမးေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ဘုရား မဂဓတိုင္းအမတ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ သုနိဓႏွင့္ ဝႆကာရ (ပုဏၰား) တို႔သည္ ဝဇၨီမင္းတို႔ကို တားဆီးပိတ္ဆို႔ရန္ ပါဋလိရြာ၌ၿမဳိ႕တည္ေဆာက္ေနပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အာနႏၵာ မဂဓတိုင္းအမတ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ သုနိဓႏွင့္ ဝႆကာရ (ပုဏၰား) တို႔သည္ ဝဇၨီမင္းတို႔ကိုတားဆီးပိတ္ဆို႔ရန္ ပါဋလိရြာ၌ၿမဳိ႕တည္ေဆာက္ေနၾကသည္မွာ တာဝတႎသာနတ္တို႔ႏွင့္ တိုင္ပင္၍ တည္ေဆာက္သကဲ့သို႔ပင္ ရွိေခ်၏။

အာနႏၵာ ေထာင္လိုက္ ေထာင္လိုက္ (တစ္ေထာင္စီ တစ္ေထာင္စီ) စု႐ံုး၍သာလွ်င္ ပါဋလိရြာ၌ အိမ္ရာသိမ္းပိုက္ေသာ မ်ားစြာေသာ နတ္တို႔ကို ငါသည္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိထက္သာလြန္ေသာ နတ္တို႔၏ မ်က္စိႏွင့္တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ ဉာဏ္ျဖင့္ ျမင္ေတာ္မူ၏။

အာနႏၵာ တန္ခိုးႀကီးေသာနတ္တို႔ အိမ္ရာသိမ္းပိုက္ေသာ ရပ္ကြက္၌ တန္ခိုးႀကီးေသာ မင္းႏွင့္အမတ္ႀကီးတို႔၏ အိမ္ရာတည္ေဆာက္ရန္ စိတ္တို႔သည္ ၫြတ္ကုန္၏။ တန္ခိုးအလတ္စားနတ္တို႔ အိမ္ရာသိမ္းပိုက္ေသာ ရပ္ကြက္၌ တန္ခိုးအလတ္စား မင္းႏွင့္အမတ္တို႔၏ အိမ္ရာတည္ေဆာက္ရန္ စိတ္တို႔သည္ၫြတ္ကုန္၏။ တန္ခိုးနည္းေသာ နတ္တို႔ အိမ္ရာသိမ္းပိုက္ေသာ ရပ္ကြက္၌ တန္ခိုးနည္းေသာ မင္းႏွင့္အမတ္တို႔၏ အိမ္ရာတည္ေဆာက္ရန္ စိတ္တို႔သည္ ၫြတ္ကုန္၏။

အာနႏၵာ အရိယန္ လူမ်ဳိးတို႔၏ စုေဝးေနထိုင္ရာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ရာၿမိဳ႕တို႔တြင္ ဤၿမဳိ႕သစ္သည္ကုန္ထုပ္မ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ရာ ပါဋလိပုတ္မည္ေသာ အႀကီးဆံုးၿမဳိ႕ ျဖစ္ေပလတၱံ႕။

အာနႏၵာ ပါဋလိပုတ္ၿမဳိ႕၌ မီးေၾကာင့္၊ ေရေၾကာင့္၊ အခ်င္းခ်င္းကြဲျပားမႈေၾကာင့္ ဤသံုးပါးေသာအႏၲရာယ္တို႔သည္ ျဖစ္ကုန္လတၱံ႕ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၁၅၃။ ထိုအခါ မဂဓတိုင္းအမတ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ သုနိဓႏွင့္ ဝႆကာရ (ပုဏၰား) တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ (ႏႈတ္ဆက္) ေျပာဆိုကုန္၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို ၿပီးဆံုးေစ၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ္ကုန္ၿပီးေသာ္ မဂဓတိုင္းအမတ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ သုနိဓႏွင့္ ဝႆကာရ (ပုဏၰား) တို႔သည္ ”အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္ေဂါတမသည္ရဟန္းသံဃာႏွင့္အတူ ယေန႔အဖို႔ အကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ဆြမ္းကို လက္ခံေတာ္မူပါ”ဟု ျမတ္စြာဘုရားအားေလွ်ာက္ကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းျဖင့္ လက္ခံေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ မဂဓတိုင္းအမတ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ သုနိဓႏွင့္ ဝႆကာရ (ပုဏၰား) တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား လက္ခံေတာ္မူသည္ကို သိသျဖင့္ မိမိတို႔အိမ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ မိမိတို႔အိမ္၌ မြန္ျမတ္ေသာ ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္ကိုစီမံေစၿပီးလွ်င္ ”အသွ်င္ေဂါတမ အခ်ိန္တန္ပါၿပီ (ဆြမ္းျပင္ၿပီးပါၿပီ)”ဟု ျမတ္စြာဘုရားအား အခ်ိန္ (တန္ေၾကာင္း) ကို ေလွ်ာက္ၾကားေစကုန္၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္ေတာ္မူ၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူလ်က္ရဟန္းသံဃာႏွင့္အတူ မဂဓတိုင္းအမတ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ သုနိဓႏွင့္ဝႆကာရ (ပုဏၰား) တို႔၏ အိမ္သို႔ခ်ဥ္းကပ္၍ ခင္းထားေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ မဂဓတိုင္းအမတ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ သုနိဓႏွင့္ ဝႆကာရ (ပုဏၰား) တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအမွဴးရွိေသာ ရဟန္းသံဃာတို႔ကို မြန္ျမတ္ေသာ ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္ျဖင့္ ေရာင့္ရဲသည့္တိုင္ေအာင္ တားျမစ္သည့္တိုင္ေအာင္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ လုပ္ေကြၽးကုန္၏။

ထိုအခါ မဂဓတိုင္းအမတ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ သုနိဓႏွင့္ ဝႆကာရ (ပုဏၰား) တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားဆြမ္းစားၿပီး၍ သပိတ္မွလက္ကို ဖယ္ၿပီးေသာအခါ နိမ့္ေသာ ထိုင္စရာတစ္ခုကို ယူ၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ထိုင္ေနကုန္၏။

တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနကုန္ေသာ မဂဓတိုင္းအမတ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ သုနိဓႏွင့္ ဝႆကာရ (ပုဏၰား) တို႔ကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤဂါထာတို႔ျဖင့္ အႏုေမာဒနာ ျပဳေတာ္မူ၏-

”ပုဏၰားတို႔ ပညာရွိသည္ အၾကင္အရပ္၌ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ ေနထိုင္၏၊ ဤ အရပ္၌ သီလရွိေသာကိုယ္ ႏႈတ္ ႏွလံုး ေစာင့္သံုးေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ကို ဆြမ္းေကြၽးၿပီးလွ်င္-

ထိုအရပ္၌ရွိေသာ နတ္တို႔အား အလွဴ၏ အဖို႔ကို အမွ်ေပးေဝရာ၏၊ ဤသို႔ အမွ်ေပးေဝလတ္ေသာ္နတ္တို႔သည္ ပူေဇာ္ခံရသျဖင့္ ထို (အမွ်ေပးေဝ) သူကို အတံု႕ျပန္၍ ပူေဇာ္ကုန္၏၊ ျမတ္ႏိုးခံရသျဖင့္လည္းအတံု႕ျပန္၍ ျမတ္ႏိုးကုန္၏။

ထို႔ေၾကာင့္ မိခင္သည္ ရင္ဝယ္သားကို ေစာင့္ေရွာက္သကဲ့သို႔ နတ္တို႔သည္ ထို (အမွ်ေပးေဝ) သူကိုေစာင့္ေရွာက္ကုန္၏၊ နတ္တို႔ေစာင့္ေရွာက္ခံရေသာ သူသည္ အခါခပ္သိမ္း ေကာင္းျခင္းမဂၤလာတို႔ကိုသာေတြ႕ျမင္ရေလ၏”ဟု (အႏုေမာဒနာ ျပဳေတာ္မူ၏)။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မဂဓတိုင္းအမတ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ သုနိဓႏွင့္ ဝႆကာရ (ပုဏၰား) တို႔ကိုဤဂါထာတို႔ျဖင့္ အႏုေမာဒနာ ျပဳေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ေနရာမွ ထ၍ ႂကြေတာ္မူ၏။

၁၅၄။ ထိုစဥ္အခါ မဂဓတိုင္းအမတ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ သုနိဓႏွင့္ ဝႆကာရ (ပုဏၰား) တို႔သည္ ”ယေန႔အသွ်င္ေဂါတမထြက္သြားရာ တံခါးကို ေဂါတမတံခါးဟု တြင္ေစအံ့၊ အသွ်င္ေဂါတမကူးရာ ဂဂၤါျမစ္ ဆိပ္ကိုေဂါတမဆိပ္ဟု တြင္ေစအံ့” ဟူ၍ ၾကံရြယ္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေနာက္မွ ေနာက္မွ အစဥ္လိုက္ ကုန္၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရား ထြက္သြားရာ တံခါးသည္ ေဂါတမတံခါးဟု အမည္တြင္ေလ၏၊ ထို႔ေနာက္ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဂဂၤါျမစ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူ၏၊ ထိုစဥ္အခါ၌ ဂဂၤါျမစ္သည္ (ကမ္းမွာနား၍) က်ီး့ေသာက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ကမ္းႏွင့္အညီ ေရျပည့္လ်က္ ရွိ၏။

ကမ္းတစ္ဖက္မွ ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ သြားေရာက္လိုေသာ အခ်ဳိ႕သူတို႔သည္ ေလွကို ရွာကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕သူတို႔သည္ သစ္ေဖာင္ကို ရွာကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕သူတို႔သည္ ဝါးေဖာင္ကို ဖြဲ႕ကုန္၏။

ထိုအခါ အားရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ ေကြးေသာ လက္ေမာင္းကို ဆန္႔သကဲ့သို႔ ဆန္႔ေသာလက္ေမာင္းကို ေကြးသကဲ့သို႔ ဤအတူပင္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဂဂၤါျမစ္၏ ဤမွာဘက္ကမ္းမွ ကြယ္ခဲ့၍ထိုမွာဘက္ကမ္း၌ ရဟန္းသံဃာႏွင့္အတူ ထင္ရွားျဖစ္ေတာ္မူ၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကမ္းတစ္ဖက္မွ ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ သြားေရာက္လိုကုန္၍ အခ်ဳိ႕က ေလွကို ရွာလ်က္အခ်ဳိ႕က သစ္ေဖာင္ကို ရွာလ်က္ အခ်ဳိ႕က ဝါးေဖာင္ကို ဖြဲ႕လ်က္ေနေသာ ထိုသူတို႔ကို ျမင္ေတာ္ မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤအေၾကာင္းအရာကို သိေတာ္မူ၍ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဤဥဒါန္းစကားကိုက်ဴးရင့္ေတာ္မူ၏-

”နက္က်ယ္လွစြာေသာ တဏွာျမစ္ကို ကူးေသာ အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ (အရိယာ မဂ္) တံတားကိုေဆာက္လုပ္၍ ကိေလသာၫြန္ေပ်ာင္းတို႔ကို ပယ္စြန္႔လ်က္ ကူး သြားကုန္၏၊ လူအေပါင္းသည္ကား (ျမစ္ကိုကူးရန္) ေဖာင္ကိုဖြဲ႕ေနရ၏၊ (တဏွာျမစ္ ကို) ကူးေျမာက္ၿပီးေသာ ပညာရွိအရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ကား ေဖာင္ကို မဖြဲ႕ၾကရ ေတာ့သည္သာတည္း”၁ဟု (က်ဴးရင့္ေတာ္မူ၏)။

ပဌမအခန္း ၿပီး၏။

၁။ န တိဏၰာ-ဟူေသာ မူကြဲအရ ျပန္ဆိုထားသည္။

 

အရိယသစၥာ ေလးပါး

၁၅၅။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”အာနႏၵာ လာ, သြားကုန္အံ့၊ ေကာဋိရြာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္ အံ့”ဟုအသွ်င္အာနႏၵာအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဝန္ခံ၏။ ထိုအခါျမတ္စြာဘုရားသည္ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းသံဃာႏွင့္အတူ ေကာဋိရြာဆီသို႔ ႂကြေရာက္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ထိုရြာ၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-

”ရဟန္းတို႔ အရိယသစၥာေလးပါးတို႔ကို ေလ်ာ္ကန္စြာ မသိျခင္းေၾကာင့္ ထိုးထြင္း၍ မသိျခင္းေၾကာင့္ငါသည္လည္းေကာင္း သင္တို႔သည္လည္းေကာင္း ရွည္လ်ားလွစြာေသာ ဤ (သံသရာ) ကာလပတ္လံုး ေျပးသြားခဲ့ ရလွေလၿပီ၊ က်င္လည္ခဲ့ရလွေလၿပီ။

အဘယ္ေလးပါးတို႔ကို (မသိျခင္းေၾကာင့္) နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ဆင္းရဲအမွန္ ‘ဒုကၡအရိယသစၥာ’ ကိုေလ်ာ္ကန္စြာ မသိျခင္းေၾကာင့္ ထိုးထြင္း၍ မသိျခင္းေၾကာင့္ ငါသည္လည္းေကာင္း သင္တို႔သည္လည္းေကာင္း ရွည္လ်ားလွွွွစြာေသာ ဤ (သံသရာ) ကာလပတ္လံုး ေျပးသြားခဲ့ရလွေလၿပီ၊ က်င္လည္ခဲ့ရလွေလၿပီ။

ရဟန္းတို႔ ဆင္းရဲျဖစ္ေၾကာင္းအမွန္ ‘သမုဒယအရိယသစၥာ’ ကို ေလ်ာ္ကန္စြာ မသိျခင္းေၾကာင့္ထိုးထြင္း၍ မသိျခင္းေၾကာင့္ ငါသည္လည္းေကာင္း သင္တို႔သည္လည္းေကာင္း ရွည္လ်ားလွစြာေသာ ဤ (သံသရာ) ကာလပတ္လံုး ေျပးသြားခဲ့ရလွေလၿပီ၊ က်င္လည္ခဲ့ရလွေလၿပီ။

ရဟန္းတို႔ ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာအမွန္ ‘နိေရာဓအရိယသစၥာ’ ကို ေလ်ာ္ကန္စြာ မသိျခင္းေၾကာင့္ ထိုးထြင္း၍ မသိျခင္းေၾကာင့္ ငါသည္လည္းေကာင္း သင္တို႔သည္လည္းေကာင္း ရွည္လ်ားလွစြာေသာ ဤ (သံသရာ) ကာလပတ္လံုး ေျပးသြားခဲ့ရလွေလၿပီ၊ က်င္လည္ခဲ့ရလွေလၿပီ။

ရဟန္းတို႔ ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းစဥ္အမွန္ ‘မဂၢအရိယသစၥာ’ ကို ေလ်ာ္ကန္စြာ့မသိျခင္းေၾကာင့္ ထိုးထြင္း၍ မသိျခင္းေၾကာင့္ ငါသည္လည္းေကာင္း သင္တို႔သည္လည္းေကာင္းရွည္လ်ား လွစြာေသာ ဤ (သံသရာ) ကာလပတ္လံုး ေျပးသြားခဲ့ရလွေလၿပီ၊ က်င္လည္ခဲ့ရလွေလၿပီ။

ရဟန္းတို႔ (ငါသည္) ထိုဆင္းရဲအမွန္ ‘ဒုကၡအရိယသစၥာ’ ကို ေလ်ာ္ကန္စြာ သိၿပီ ထိုးထြင္း၍ သိၿပီ၊ ထိုဆင္းရဲျဖစ္ေၾကာင္းအမွန္ ‘သမုဒယအရိယသစၥာ’ ကို ေလ်ာ္ကန္စြာ သိၿပီ ထိုးထြင္း၍ သိၿပီ၊ ထိုဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ အမွန္ ‘နိေရာဓအရိယသစၥာ’ ကို ေလ်ာ္ကန္စြာ သိၿပီ ထိုးထြင္း၍ သိၿပီ၊ ထိုဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာသိုေရာက္ေၾကာင္းလမ္းစဥ္ အမွန္ ‘မဂၢအရိယသစၥာ’ ကို ေလ်ာ္ကန္စြာ သိၿပီ ထိုးထြင္း၍ သိၿပီ၊ ဘဝတို႔၌တပ္မက္ျခင္း ‘ဘဝတဏွာ’ ကို အႂကြင္းမဲ့ျဖတ္ၿပီးၿပီ၊ ဘဝသစ္သို႔ ဆြဲေဆာင္တတ္ေသာ ႀကိဳးႏွင့္တူစြာဘဝတဏွာသည္ ကုန္ေလၿပီ၊ ယခုအခါ တစ္ဖန္ ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ျခင္းမရွိေတာ့ၿပီ”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ဤဆိုလတၱံ႕ေသာ စကားကိုလည္း မိန္႔ေတာ္မူျပန္၏-

”အရိယသစၥာေလးပါးတို႔ကိုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း မသိျမင္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုထို ဘဝတို႔၌ရွည္လ်ားလွစြာေသာ (သံသရာ) ကာလပတ္လံုး က်င္လည္ခဲ့ရလွေလၿပီ၊

ထိုအရိယသစၥာတို႔ကို (ငါသည္) သိျမင္ေပၿပီ၊ ဘဝသစ္သို႔ ဆြဲေဆာင္တတ္ေသာ ႀကိဳးႏွင့္တူစြာဘဝတဏွာကို ေကာင္းစြာ ႏုတ္ပယ္ၿပီးေပၿပီ၊ ဆင္းရဲ၏ အျမစ္ကို အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္ၿပီးေပၿပီ၊ ယခုအခါတစ္ဖန္ ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ျခင္းမရွိေတာ့ၿပီ”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုေကာဋိရြာ၌ ေနေတာ္မူစဥ္လည္း ရဟန္းတို႔အား ဤသို႔ေသာ တရားစကားကိုသာလွ်င္ အႀကိမ္မ်ားစြာ ေဟာေတာ္မူ၏-

”ဤကား သီလတည္း၊ ဤကား သမာဓိတည္း၊ ဤကား ပညာတည္း။ သီလ၌ တည္၍ ျဖစ္ေစအပ္ေသာ သမာဓိသည္ မ်ားေသာ အက်ဳိးအာနိသင္ရွိ၏။ သမာဓိ၌ တည္၍ ျဖစ္ေစအပ္ေသာ ပညာသည္မ်ားေသာ အက်ဳိးအာနိသင္ရွိ၏။ ပညာ၌ တည္၍ ျဖစ္ေစအပ္ေသာ စိတ္သည္ ကာမာသဝ ဘဝါသဝအဝိဇၨာသဝဟူေသာ အာသေဝါတို႔မွ ေကာင္းစြာသာလွ်င္ လြတ္ေျမာက္၏”ဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

 

ျပန္လည္ျခင္း သေဘာမရွိ အထက္မဂ္လွ်င္ လားရာရွိသူ

၁၅၆။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေကာဋိရြာ၌ အလိုရွိသမွ်ေနေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ”အာနႏၵာ လာ, သြားကုန္အံ့၊ နာတိကရြာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္အံ့”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဝန္ခံ၏။ ထိုအခါျမတ္စြာဘုရားသည္ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းသံဃာႏွင့္အတူ နာတိကရြာဆီသို႔ ႂကြေရာက္ေတာ္မူ၍နာတိကရြာ အုတ္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ထိုင္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤသို႔ေမးေလွ်ာက္၏-

”အသွ်င္ဘုရား နာတိကရြာ၌ သာဠႇမည္ေသာ ရဟန္းသည္ စုေတသြားပါ၏၊ ထို (ရဟန္း) ၏လားရာ ‘ဂတိ’ ကား အဘယ္ပါနည္း၊ တမလြန္ဘဝကား အဘယ္ပါနည္း။

အသွ်င္ဘုရား နာတိကရြာ၌ နႏၵာမည္ေသာရဟန္းမိန္းမသည္ စုေတသြားပါ၏၊ ထို (ရဟန္းမိန္းမ) ၏လားရာ ‘ဂတိ’ ကား အဘယ္ပါနည္း၊ တမလြန္ဘဝကား အဘယ္ပါနည္း။

အသွ်င္ဘုရား နာတိကရြာ၌ သုဒတၱမည္ေသာဥပါသကာသည္ စုေတသြားပါ၏၊ ထို (ဥပါသကာ) ၏လားရာ ‘ဂတိ’ ကား အဘယ္ပါနည္း၊ တမလြန္ဘဝကား အဘယ္ပါနည္း။

အသွ်င္ဘုရား နာတိကရြာ၌ သုဇာတာမည္ေသာ ဥပါသိကာမသည္ စုေတသြားပါ၏၊ ထို (ဥပါသိကာမ) ၏ လားရာ ‘ဂတိ’ ကား အဘယ္ပါနည္း၊ တမလြန္ဘဝကား အဘယ္ပါနည္း။

အသွ်င္ဘုရား နာတိကရြာ၌ ကုကၠဳဋမည္ေသာဥပါသကာသည္ စုေတသြားပါ၏၊ ထို (ဥပါသကာ) ၏လားရာ ‘ဂတိ’ ကား အဘယ္ပါနည္း၊ တမလြန္ဘဝကား အဘယ္ပါနည္း။

အသွ်င္ဘုရား နာတိကရြာ၌ ကာဠိမၺမည္ေသာ ဥပါသကာသည္။ပ။

အသွ်င္ဘုရား နာတိကရြာ၌ နိကဋမည္ေသာ ဥပါသကာသည္။ပ။ ကဋိႆဟမည္ေသာ ဥပါသကာသည္။ တု႒မည္ေသာ ဥပါသကာသည္။ သႏၲဳ႒မည္ေသာ ဥပါသကာသည္။ ဘဒၿမည္ေသာ ဥပါ သကာသည္။ သုဘဒၿမည္ေသာ ဥပါသကာသည္ စုေတသြားပါ၏၊ ထို (ဥပါသကာ) ၏ လားရာ ‘ဂတိ’ ကားအဘယ္ပါနည္း၊ တမလြန္ဘဝကား အဘယ္ပါနည္း”ဟု (ေမးေလွ်ာက္၏)။

၁၅၇။ အာနႏၵာ သာဠႇမည္ေသာ ရဟန္းသည္ အာသေဝါတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါ ကင္းေသာလြတ္ေျမာက္သည့္ (အရဟတၱဖိုလ္) စိတ္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္သည့္ (အရဟတၱဖိုလ္) ပညာကို ယခု ဘဝ၌ပင္ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ေနေသာ ရဟႏၲာေပတည္း။

အာနႏၵာ နႏၵာမည္ေသာ ရဟန္းမိန္းမသည္ ေအာက္ (ကာမဘံု) ၌ (ပဋိသေႏၶေနျခင္း) အဖို႔ရွိသည့္ငါးပါးေသာ သံေယာဇဥ္ ‘အေႏွာင္အဖြဲ႕’ တို႔၏ အႂကြင္းမဲ့ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ျဗဟၼာ့ဘံု၌ ဥပပါတ္ ပဋိသေႏၶေန၍ ထို (ဘံု) ၌သာလွ်င္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳလတၱံ႕ေသာ ထိုဘံုမွ ျပန္လည္ျခင္းသေဘာမရွိေသာ အနာဂါမ္ေပတည္း။

အာနႏၵာ သုဒတၱမည္ေသာ ဥပါသကာသည္ သံုးပါးေသာ သံေယာဇဥ္ ‘အေႏွာင္အဖြဲ႕’ တို႔၏ အႂကြင္းမဲ့ကုန္သည့္ျပင္ တပ္မက္ျခင္း ‘ရာဂ’ အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ တို႔၏လည္း ေခါင္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ဤလူ႕ျပည္သို႔ တစ္ႀကိမ္သာလွ်င္လာ၍ ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကို ျပဳလတၱံ႕ေသာ သကဒါဂါမ္ေပတည္း။

အာနႏၵာ သုဇာတာမည္ေသာ ဥပါသိကာမသည္ သံုးပါးေသာ သံေယာဇဥ္ ‘အေႏွာင္အဖြဲ႕’ တို႔၏ အႂကြင္းမဲ့ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အပါယ္သို႔ က်ျခင္းသေဘာမရွိေသာ ကိန္းေသျမဲေသာ၁ အထက္မဂ္သံုးပါးလွ်င္လားရာရွိေသာ ေသာတာပန္ေပတည္း။

အာနႏၵာ ကုကၠဳဋမည္ေသာ ဥပါသကာသည္ ေအာက္ (ကာမဘံု) ၌ (ပဋိသေႏၶေနျခင္း) အဖို႔ရွိသည့္ငါးပါးေသာ သံေယာဇဥ္ ‘အေႏွာင္အဖြဲ႕’ တို႔၏ အႂကြင္းမဲ့ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ (ျဗဟၼာ့ဘံု၌) ဥပပါတ္ပဋိသေႏၶေန၍ထို (ဘံု) ၌သာလွ်င္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳလတၱံ႕ေသာ ထိုဘံုမွ ျပန္လည္ျခင္းသေဘာမရွိေသာ အနာဂါမ္ေပတည္း။

အာနႏၵာ ကာဠိမၺမည္ေသာ ဥပါသကာသည္။ပ။ နိကဋမည္ေသာ ဥပါသကာသည္။ ကဋိႆဟမည္ေသာ ဥပါသကာသည္။ တု႒မည္ေသာ ဥပါသကာသည္။ သႏၲဳ႒မည္ေသာ ဥပါသကာသည္။ ဘဒၵမည္ေသာ ဥပါသကာသည္။ သုဘဒၿမည္ေသာ ဥပါသကာသည္ ေအာက္ (ကာမဘံု) ၌ (ပဋိသေႏၶေနျခင္း) အဖို႔ရွိသည့္ ငါးပါးေသာ သံေယာဇဥ္ ‘အေႏွာင္အဖြဲ႕’ တို႔၏ အႂကြင္းမဲ့ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ (ျဗဟၼာ့ဘံု၌) ဥပပါတ္ပဋိသေႏၶ ေန၍ ထို (ဘံု) ၌သာလွ်င္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳလတၱံ႕ေသာ ထိုဘံုမွျပန္လည္ျခင္းသေဘာမရွိေသာ အနာဂါမ္ေပ တည္း။

အာနႏၵာ နာတိကရြာမွ စုေတသြားၾကေသာ ဥပါသကာ ငါးက်ိပ္ေက်ာ္တို႔သည္ ေအာက္ (ကာမဘံု) ၌ (ပဋိသေႏၶေနျခင္း) အဖို႔ရွိသည့္ ငါးပါးေသာ သံေယာဇဥ္ ‘အေႏွာင္အဖြဲ႕’ တို႔၏ အႂကြင္းမဲ့ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ (ျဗဟၼာ့ဘံု၌) ဥပပါတ္ပဋိသေႏၶေန၍ ထို (ဘံု) ၌သာလွ်င္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳလတၱံ႕ေသာ ထိုဘံုမွ ျပန္လည္ျခင္းသေဘာမရွိေသာ အနာဂါမ္တို႔ေပတည္း။

အာနႏၵာ နာတိကရြာမွ စုေတသြားၾကေသာ ဥပါသကာ ကိုးက်ိပ္ေက်ာ္တို႔သည္ သံုးပါးေသာ သံေယာဇဥ္ ‘အေႏွာင္အဖြဲ႕’ တို႔၏ အႂကြင္းမဲ့ကုန္သည့္ျပင္ တပ္မက္ျခင္း ‘ရာဂ’ အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ တို႔၏လည္း ေခါင္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ဤလူ႕ျပည္သို႔ တစ္ႀကိမ္သာလာ၍ ဆင္းရဲ၏အဆံုး ကိုျပဳလတၱံ႕ေသာ သကဒါဂါမ္တို႔ေပတည္း။

အာနႏၵာ နာတိကရြာမွ စုေတသြားၾကေသာ ဥပါသကာ ငါးရာေက်ာ္တို႔သည္ သံုးပါးေသာ သံေယာဇဥ္ ‘အေႏွာင္အဖြဲ႕’ တို႔၏ အႂကြင္းမဲ့ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အပါယ္သို႔ က်ျခင္းသေဘာမရွိေသာ ကိန္းေသျမဲေသာအထက္ မဂ္သံုးပါးလွ်င္ လားရာရွိေသာ ေသာတာပန္တို႔ေပတည္း။

၁။ သုဂတိ၌သာ ျဖစ္ရန္ ကိန္းေသျမဲေသာ၊ တစ္နည္း ဆင္းရဲ၏အဆံုးသို႕ေရာက္ရန္ ကိန္းေသျမဲေသာ။

 

ဓမၼာဒါသ ဓမၼပရိယာယ ေၾကးမံုတရား

၁၅၈။ အာနႏၵာ ဤအရာသည္ အံ့ဖြယ္ မဟုတ္၊၁ အာနႏၵာ လူေသတိုင္းေသတိုင္းပင္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ဤအေၾကာင္းအရာကို ေမးျမန္းေနၾကလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားအား ပင္ပန္းေစ႐ံုမွ်သာ ျဖစ္ရာ၏။

အာနႏၵာ ထို႔ေၾကာင့္ ေၾကးမံုတရားမည္ေသာ ေဒသနာေတာ္ကို ေဟာၾကားေပအံ့။

အၾကင္ (ေၾကးမံုတရား) ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အရိယာသာဝကသည္ ေျပာၾကားလိုပါမူ ”ငါ့အား ငရဲ၌ ျဖစ္ရန္မရွိၿပီ၊ တိရစၧာန္ဘံု၌ ျဖစ္ရန္ မရွိၿပီ၊ ၿပိတၱာဘံု၌ ျဖစ္ရန္ မရွိၿပီ၊ အပါယ္ဒုဂၢတိသို႔ ပ်က္စီး၍ က်ေရာက္ရန္မရွိၿပီ၊ ငါသည္ ေသာတာပန္ျဖစ္ၿပီ၊ ပ်က္စီးက်ေရာက္တတ္ေသာသေဘာ မရွိၿပီ၊ ကိန္းေသျမဲေနၿပီ၊ အထက္မဂ္သံုးပါးသာလွ်င္ လားရာရွိေတာ့၏”ဟု မိမိကိုယ္တိုင္ပင္ မိမိအေၾကာင္းကို ေျပာၾကား ႏိုင္ေပ၏။

၁၅၉။ အာနႏၵာ အၾကင္ (ေၾကးမံုတရား) ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ (အရိယာသာဝက) သည္ ေျပာၾကားလိုပါမူ ”ငါ့အား ငရဲ၌ ျဖစ္ရန္ မရွိၿပီ၊ တိရစၧာန္ဘံု၌ ျဖစ္ရန္ မရွိၿပီ၊ ၿပိတၱာဘံု၌ ျဖစ္ရန္ မရွိၿပီ၊ အပါယ္ဒုဂၢတိသို႔ ပ်က္စီး၍ က်ေရာက္ရန္ မရွိၿပီ၊ ငါသည္ ေသာတာပန္ျဖစ္ၿပီ၊ ပ်က္စီးက်ေရာက္တတ္ေသာသေဘာ မရွိၿပီ၊ ကိန္းေသျမဲေနၿပီ၊ အထက္မဂ္သံုးပါးသာလွ်င္လားရာရွိေတာ့၏”ဟု မိမိကိုယ္တိုင္ပင္ မိမိအေၾကာင္းကို ေျပာၾကားႏိုင္ေပ၏၊ ေၾကးမံုတရားမည္ေသာထိုေဒသနာကား အဘယ္နည္း။

အာနႏၵာ ဤ (သာသနာေတာ္) ၌ အရိယာသာဝကသည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ဉာဏ္ျဖင့္ ေတြ႕ျမင္၍ (တုန္လႈပ္ျခင္းမရွိေသာ) ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏-

”ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘အရဟံ’ မည္ေတာ္မူပါေပ၏၊ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘သမၼာသမၺဳဒၶ’ မည္ေတာ္မူပါေပ၏၊ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ အက်င့္ ‘စရဏ’ ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဝိဇၨာစရဏသမၸႏၷ’ မည္ေတာ္မူပါေပ၏၊ ေကာင္းေသာ စကားကိုဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘သုဂတ’ မည္ေတာ္မူပါေပ၏၊ ေလာကကို သိေတာ္မူေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ေလာကဝိဒူ’ မည္ေတာ္မူပါေပ၏၊ ဆံုးမထိုက္သူကို ဆံုးမတတ္သည့္အတုမဲ့ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘အႏုတၱေရာ ပုရိသဒမၼသာ ရထိ’ မည္ေတာ္မူပါေပ၏၊ နတ္လူတို႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘သတၳာေဒဝမႏုႆာနံ’ မည္ေတာ္မူပါေပ၏၊ (သစၥာေလးပါးတရားတို႔ကို) သိေစေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဗုဒၶ’ မည္ေတာ္မူပါ ေပ၏၊ ဘုန္းတန္ခိုး ႀကီးေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဘဂဝါ’ မည္ေတာ္မူပါေပ၏”ဟု (ဉာဏ္ျဖင့္ ေတြ႕ျမင္၍ တုန္လႈပ္ျခင္းမရွိေသာ ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္ စံု၏)။ တရားေတာ္ကို ဉာဏ္ျဖင့္ ေတြ႕ျမင္၍ (တုန္လႈပ္ျခင္းမရွိေသာ) ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏-

”ျမတ္စြာဘုရားေဟာေသာ တရားေတာ္သည္ ေကာင္းစြာေဟာထားေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း၊ ကိုယ္တိုင္သိျမင္ႏိုင္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း၊ အခါမလင့္ အက်ဳိးေပးတတ္ေသာ တရားေတာ္ပါ့ေပတည္း၊ လာလွည့္ ႐ႈလွည့္ဟု ျပထိုက္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း၊ (မိမိ၏ ကိုယ္ထဲစိတ္ထဲ၌) ေဆာင္ ယူထားထိုက္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း၊ (အရိယာ) ပညာရွိတို႔သာ ကိုယ္စီကိုယ္ငသိႏိုင္ခံစားႏိုင္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း”ဟု (ဉာဏ္ျဖင့္ ေတြ႕ျမင္၍ တုန္လႈပ္ျခင္းမရွိေသာၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏)။ သံဃာေတာ္ကို ဉာဏ္ျဖင့္ ေတြ႕ျမင္၍ (တုန္လႈပ္ျခင္းမရွိေသာ) ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏-

”ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား ‘သာဝက’ သံဃာေတာ္သည္ ေကာင္းေသာအက်င့္ ရွိပါေပ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား ‘သာဝက’ သံဃာေတာ္သည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာအက်င့္ ရွိေတာ္မူပါေပ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား ‘သာဝက’ သံဃာေတာ္သည္ မွန္ေသာအက်င့္ ရွိေတာ္မူပါေပ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား ‘သာဝက’ သံဃာေတာ္သည္ ေလ်ာ္ကန္ေသာအက်င့္ ရွိေတာ္မူပါ ေပ၏၊ အစံုအားျဖင့္ ေလးစံု, ပုဂၢိဳလ္အားျဖင့္ ရွစ္ပါးအေရအတြက္ရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား ‘သာဝက’ သံဃာေတာ္သည္ (အရပ္ေဝးမွ) ေဆာင္လာ၍ေသာ္လည္း ေပးလွဴပူေဇာ္ရန္ ထိုက္တန္ေတာ္မူပါေပ၏၊ ဧည့္သည္တို႔အလို႔ငွါ စီမံထားေသာ ဝတၳဳကိုေသာ္လည္း ေပးလွဴပူေဇာ္ရန္ထိုက္တန္ေတာ္မူပါေပ၏၊ တမလြန္အတြက္ ရည္ေမွ်ာ္ေသာ အလွဴကို ခံေတာ္မူထိုက္ပါေပ၏၊ လက္အုပ္ခ်ီျခင္းကို ခံေတာ္မူထိုက္ပါေပ၏၊ သတၱဝါအေပါင္း၏ ေကာင္းမႈျပဳစုရန္ အျမတ္ဆံုး လယ္ေျမျဖစ္ေတာ္မူပါေပ၏”ဟု (ဉာဏ္ျဖင့္ ေတြ႕ျမင္၍ တုန္လႈပ္ျခင္းမရွိေသာ ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏)။ တဏွာ၏ ကြၽန္အျဖစ္မွ ကြၽတ္လြတ္ေစတတ္ကုန္ေသာ၊ ပညာရွိတို႔ ခ်ီးမြမ္းအပ္ကုန္ေသာ၊ (မွားယြင္းစြာ) မသံုးသပ္အပ္ကုန္ေသာ၊ သမာဓိကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ၊ မက်ဳိး မေပါက္ မေျပာက္မက်ား ကုန္ေသာ၊ အရိယာတို႔ ျမတ္ႏိုးအပ္ကုနေသာ သီလတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ အာနႏၵာ အၾကင္ (ေၾကးမံုတရား) ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ အရိယာသာဝကသည္ ေျပာၾကားလိုပါမူ ”ငါ့အား ငရဲ၌ျဖစ္ရန္ မရွိၿပီ၊ တိရစၧာန္ဘံု၌ ျဖစ္ရန္ မရွိၿပီ၊ ၿပိတၱာဘံု၌ ျဖစ္ရန္ မရွိၿပီ၊ အပါယ္ဒုဂၢတိသို႔ ပ်က္စီး၍က်ေရာက္ရန္ မရွိၿပီ၊ ငါသည္ ေသာတာပန္ျဖစ္ၿပီ၊ ပ်က္စီး၍ က်ေရာက္တတ္ေသာ သေဘာမရွိၿပီ၊ ကိန္းေသျမဲေနၿပီ၊ အထက္မဂ္သံုးပါးလွ်င္ လားရာရွိေတာ့၏”ဟု ကိုယ္တိုင္ပင္ မိမိအေၾကာင္းကိုေျပာၾကားႏိုင္ေပ၏၊ ေၾကးမံုတရားမည္ေသာ ထိုေဒသနာကား ဤသည္ပင္တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုနာတိကရြာ အုတ္ေက်ာင္း၌ ေနေတာ္မူစဥ္လည္း ဤသို႔ေသာ တရားစကားကိုသာလွ်င္ ရဟန္းတို႔အား အႀကိမ္မ်ားစြာ ေဟာေတာ္မူ၏-

”ဤကား သီလတည္း၊ ဤကား သမာဓိတည္း၊ ဤကား ပညာတည္း၊ သီလ၌ တည္၍ ျဖစ္ေစအပ္ေသာ သမာဓိသည္ မ်ားေသာ အက်ဳိး ‘အာနိသင္’ ရွိ၏။ သမာဓိ၌ တည္၍ ျဖစ္ေစအပ္ေသာ ပညာသည္ မ်ားေသာ အက်ဳိး ‘အာနိသင္’ ရွိ၏။ ပညာ၌ တည္၍ ျဖစ္ေစအပ္ေသာ စိတ္သည္ ကာမာသဝဘဝါသဝအဝိဇၨာသဝ ဟူေသာ အာသေဝါတို႔မွ ေကာင္းစြာသာလွ်င္ လြတ္ေျမာက္၏”ဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

၁၆ဝ။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နာတိကရြာ၌ အလိုရွိသမွ်ေနေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ”အာနႏၵာ လာ, သြားကုန္အံ့၊ ေဝသာလီျပည္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္အံ့”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဝန္ခံ၏။ ထိုအခါျမတ္စြာဘုရားသည္ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းသံဃာႏွင့္အတူ ေဝသာလီျပည္ဆီသို႔ ႂကြေရာက္ေတာ္မူ၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုေဝသာလီျပည္ အမၺပါလီ၏ အ၇ံ ဥယ်ာဥ္၌ ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-

”ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ သတိရွိလ်က္ ဆင္ျခင္လ်က္ ေနရာ၏၊ ဤကား သင္တို႔အတြက္ ငါတို႔၏အဆံုးအမေပတည္း။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ သတိရွိရာသနည္း။ ရဟန္းတို႔ဤ (သာသနာေတာ္) ၌ ရဟန္းသည္ ျပင္းစြာအားထုတ္လ်က္ ဆင္ျခင္လ်က္ သတိရွိလ်က္ ႐ုပ္အေပါင္း၌့႐ုပ္အေပါင္းဟု အဖန္ဖန္႐ႈလ်က္ ေလာက၌ (ျဖစ္တတ္ေသာ) လိုခ်င္တပ္မက္ျခင္းႏွင့္ ႏွလံုးမသာျခင္းကိုပယ္ေဖ်ာက္၍ ေန၏၊ ျပင္းစြာအားထုတ္လ်က္ ဆင္ျခင္လ်က္ သတိရွိလ်က္ ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’ တို႔၌ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’ဟု အဖန္ဖန္ ႐ႈလ်က္။ ပ။ စိတ္၌ စိတ္ဟု အဖန္ဖန္႐ႈလ်က္။ ပ။ သေဘာတရားတို႔၌သေဘာတရားဟု အဖန္ဖန္႐ႈလ်က္ ေလာက၌ (ျဖစ္တတ္ေသာ) လိုခ်င္တပ္မက္ျခင္းႏွင့္ ႏွလံုးမသာျခင္းကိုပယ္ေဖ်ာက္၍ ေန၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ သတိရွိေပ၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ဆင္ျခင္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ေရွ႕သို႔တက္ရာ၌ ေနာက္သို႔ဆုတ္ရာ၌ ဆင္ျခင္လ်က္ ျပဳေလ့ရွိ၏၊ တူ႐ူၾကည့္ရာ တေစာင္း ၾကည့္ရာ၌ဆင္ျခင္လ်က္ ျပဳေလ့ရွိ၏၊ ေကြးရာ ဆန္႔ရာ၌ ဆင္ျခင္လ်က္ ျပဳေလ့ရွိ၏၊ ဒုကုဋ္ သပိတ္ သကၤန္း ကိုေဆာင္ရာ၌ ဆင္ျခင္လ်က္ ျပဳေလ့ရွိ၏၊ စားရာ ေသာက္ရာ ခဲရာလ်က္ရာ၌ ဆင္ျခင္လ်က္ ျပဳေလ့ရွိ၏၊ က်င္ႀကီး က်င္ငယ္စြန္႔ရာ၌ ဆင္ျခင္လ်က္ ျပဳေလ့ရွိ၏၊ သြားရာ ရပ္ရာ ထိုင္ရာ အိပ္ရာ ႏိုးရာ ေျပာရာဆိတ္ဆိတ္ေနရာ၌ ဆင္ျခင္လ်က္ ျပဳေလ့ရွိ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ဆင္ျခင္ေပ၏။ ရဟန္း တို႔ ရဟန္းသည္ သတိရွိလ်က္ ဆင္ျခင္လ်က္ ေနရာ၏၊ ဤကား သင္တို႔အတြက္ ငါတို႔၏အဆံုးအမေပတည္း”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၁။ ေသသြားသူ၏ လားရာဂတိႏွင့္ တမလြန္ဘဝ အေၾကာင္းအရာကို ေျပာၾကားမႈသည္ တရားႏွင့္ ျပည့္စံုသူတိုင္း ကိုယ္တိုင္ပင္ ျပဳႏိုင္ေသာ အမႈျဖစ္၍ ဘုရားကိုယ္တိုင္ ေဆာင္ရြက္ရေလာက္ေအာင္ ခက္ခဲေသာ အံ့ဖြယ္ အထူးအဆန္းမဟုတ္ဟု ဆိုလို၏။

 

အမၺပါလီ ျပည့္တန္ဆာမ

၁၆၁။ အမၺပါလီျပည့္တန္ဆာမသည္ ျမတ္စြာဘုရား ေဝသာလီျပည္သို႔ ဆိုက္ေရာက္၍ မိမိ၏သရက္ေတာဥယ်ာဥ္၌ ေနေတာ္မူေၾကာင္းကို ၾကားေလ၏။ ထိုအခါ အမၺပါလီျပည့္တန္ဆာမသည္ ေကာင္းကုန္ ေကာင္းကုန္ေသာ ယာဥ္တို႔ကို ကေစၿပီးလွ်င္ ေကာင္းေသာ ယာဥ္ကို စီးလ်က္ ေကာင္းကုန္ေကာင္း ကုန္ေသာ (အရံ) ယာဥ္တို႔ႏွင့္တကြ ေဝသာလီျပည္မွ ထြက္၍ မိမိအရံ (ဥယ်ာဥ္) ဆီသို႔သြားေလ၏။ ယာဥ္ျဖင့္ သြားသင့္သမွ်ေသာ အရပ္ကို ယာဥ္ျဖင့္သာ သြား၍ ယာဥ္မွ သက္ၿပီးေသာ္ေျခက်င္သာလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ထိုင္ေန၏။

တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ အမၺပါလီျပည့္တန္ဆာမအား ျမတ္စြာဘုရားသည္ တရား စကားျဖင့္ (အက်ဳိးစီးပြါးကို) သိျမင္ေစလ်က္ (တရားကို) ေဆာက္တည္ေစကာ (တရားက်င့္သံုးရန္) ထက္သန္ရႊင္လန္းေစေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားစကားျဖင့္ (အက်ဳိးစီးပြါးကို) သိျမင္ေစလ်က္ (တရားကို) ေဆာက္တည္ေစကာ (တရားက်င့္သံုးရန္) ထက္သန္ ရႊင္လန္းေစသည္ရွိေသာ္ အမၺပါလီျပည့္တန္ဆာမသည္ ”အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းသံဃာႏွင့္တကြ နက္ျဖန္အဖို႔ အကြၽႏု္ပ္၏ ဆြမ္းကို လက္ခံေတာ္မူပါ”ဟု ျမတ္စြာဘုရားအား ေလွ်ာက္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းျဖင့္ လက္ခံေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ အမၺပါလီျပည့္တန္ဆာမသည္ ျမတ္စြာဘုရား လက္ခံေတာ္မူသည္ကို သိ၍ ေနရာမွထကာျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ အ႐ိုအေသျပဳၿပီးလွ်င္ ဖဲခြါသြားေလ၏။

ေဝသာလီျပည္၌ ေနကုန္ေသာ လိစၧဝီ (မင္း) တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား ေဝသာလီျပည္သို႔ ေရာက္၍့အမၺပါလီ၏ ဥယ်ာဥ္၌ ေနေတာ္မူေၾကာင္းကို ၾကားေလကုန္၏။ ထိုအခါ ထိုလိစၧဝီ (မင္း) တို႔သည္ေကာင္းကုန္ ေကာင္းကုန္ေသာ ယာဥ္တို႔ကို ကေစၿပီးလွ်င္ ေကာင္းေသာ ေကာင္းေသာ ယာဥ္ကို စီး၍ေကာင္းကုန္ ေကာင္းကုန္ေသာ (အရံ) ယာဥ္တို႔ႏွင့္တကြ ေဝသာလီျပည္မွ ထြက္သြားကုန္၏။

ထို (လိစၧဝီမင္းတို႔) တြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ လိစၧဝီ (မင္း) တို႔သည္ ညိဳေသာအဝတ္ ညိဳေသာတန္ဆာရွိၾက၍ညိဳေသာအဆင္း အေရာင္ ရွိကုန္၏။

အခ်ဳိ႕ေသာ လိစၧဝီ (မင္း) တို႔သည္ ဝါေသာအဝတ္ ဝါေသာတန္ဆာရွိၾက၍ ဝါေသာအဆင္း အေရာင္ရွိကုန္၏။

အခ်ဳိ႕ေသာ လိစၧဝီ (မင္း) တို႔သည္ နီေသာအဝတ္ နီေသာတန္ဆာရွိၾက၍ နီေသာအဆင္း အေရာင္ရွိကုန္၏။

အခ်ဳိ႕ေသာ လိစၧဝီ (မင္း) တို႔သည္ ျဖဴေသာအဝတ္ ျဖဴေသာတန္ဆာရွိၾက၍ ျဖဴေသာအဆင္းအေရာင္ရွိကုန္၏။

ထိုအခါ အမၺပါလီျပည့္တန္ဆာမသည္ (အသက္အရြယ္) ငယ္ကုန္ ငယ္ကုန္ေသာ လိစၧဝီ (မင္း) တို႔၏ (ရထားတို႔ကို မိမိရထားႏွင့္) ဝင္႐ိုးခ်င္း ဘီးခ်င္း ထမ္းပိုးခ်င္း တိုက္ခိုက္ေစ၏။

ထိုအခါ ထိုလိစၧဝီ (မင္း) တို႔သည္ ”ဟယ္ အမၺပါလီ (သင္သည္) အသက္အရြယ္ ငယ္ကုန္ ငယ္ ကုန္ေသာလိစၧဝီ (မင္း) တို႔၏ (ရထားတို႔ကို သင္၏ ရထားႏွင့္) ဝင္႐ိုးခ်င္း ဘီးခ်င္း ထမ္းပိုးခ်င္း အဘယ့္ေၾကာင့္တိုက္ခိုက္ေစဘိသနည္း”ဟု အမၺပါလီျပည့္တန္ဆာမကို ဆိုကုန္၏။

အရွင့္သားတို႔ ရဟန္းသံဃာႏွင့္တကြ ျမတ္စြာဘုရားကို နက္ျဖန္ခါ ဆြမ္းဘုဥ္းေပးရန္ အကြၽႏု္ပ္ပင့္ခဲ့ပါၿပီ၊ ထို႔ေၾကာင့္ (တိုက္ခိုက္ေစပါသည္)ဟု အမၺပါလီက ျပန္ေျပာ၏။

ဟယ္ အမၺပါလီ ထိုဆြမ္းကို (အသျပာ) တစ္သိန္းျဖင့္ ေပးပါေလာ့ဟု (ဆိုၾကကုန္၏)။

အရွင့္သားတို႔ တိုင္းခ႐ိုင္ႏွင့္တကြ ေဝသာလီျပည္ကို အကြၽႏု္ပ္အား ေပးေစကာမူ ထိုဆြမ္းကို အကြၽႏု္ပ္မေပးႏိုင္ပါဟု (ျပန္ေျပာ၏)။

ထိုအခါ ထိုလိစၧဝီ (မင္း) တို႔သည္လည္း ”ငါတို႔ကို မိန္းမက ႏိုင္သြားၿပီ အေမာင္တို႔၊ ငါတို႔ကို မိန္းမကႏိုင္သြားၿပီ အေမာင္တို႔”ဟု (ဆိုလ်က္) လက္ဖ်ားခါကုန္၏။

ထို႔ေနာက္ ထိုလိစၧဝီ (မင္း) တို႔သည္ (အမၺပါလီျပည့္တန္ဆာမ၏) အရံ (ဥယ်ာဥ္) သို႔ သြားေလ ကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ လာေနေသာ ထိုလိစၧဝီ (မင္း) တို႔ကို အေဝးမွပင္ ျမင္ေတာ္မူ၍ ရဟန္းတို႔ကို ဤသို႔မိန္႔ေတာ္မူ၏-

”ရဟန္းတို႔ တာဝတႎသာနတ္တို႔ကို မျမင္ဖူးေသာ ရဟန္းတို႔သည္ လိစၧဝီပရိသတ္ကို ၾကည့္႐ႈကုန္ေလာ့၊ လိစၧဝီပရိသတ္ကို အဖန္ဖန္ၾကည့္႐ႈကုန္ေလာ့၊ လိစၧဝီပရိသတ္ကို တာဝတႎသာ နတ္ပရိသတ္ ႏွင့္အတူထား၍ ၾကည့္႐ႈကုန္ေလာ့”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ထိုအခါ ထိုလိစၧဝီ (မင္း) တို႔သည္ ယာဥ္ျဖင့္ သြားသင့္သမွ် အရပ္ကို ယာဥ္ျဖင့္သြား၍ ယာဥ္မွသက္ၿပီးေသာ္ ေျခက်င္သာလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနကုန္၏။

တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနကုန္ေသာ ထိုလိစၧဝီ (မင္း) တို႔အား ျမတ္စြာဘုရားသည္ တရား စကားျဖင့္ (အက်ဳိးစီးပြါးကို) သိျမင္ေစလ်က္ (တရားကို) ေဆာက္တည္ေစကာ (တရားက်င့္သံုးရန္) ထက္သန္ရႊင္လန္းေစေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားစကားျဖင့္ (အက်ဳိးစီးပြါးကို) သိျမင္ေစလ်က္ (တရားကို) ေဆာက္တည္ေစကာ (တရားက်င့္သံုးရန္) ထက္သန္ရႊင္လန္းေစသည္ရွိေသာ္ ထိုလိစၧဝီ (မင္း) တို႔သည္ ”အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းသံဃာႏွင့္ အတူ နက္ျဖန္အဖို႔ အကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ဆြမ္းကို့လက္ခံေတာ္မူပါ”ဟု ျမတ္စြာဘုရားအား ေလွ်ာက္ကုန္၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”လိစၧဝီ (မင္း) တို႔ နက္ျဖန္အဖို႔ အမၺပါလီ ျပည့္တန္ဆာမ၏ ဆြမ္းကို ငါလက္ခံလိုက္ၿပီ”ဟုထိုလိစၧဝီ (မင္း) တို႔အား မိန္႔ ေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ ထိုလိစၧဝီမင္းတို႔သည္ ”ငါတို႔ကို မိန္းမက ႏိုင္သြားၿပီ အေမာင္တို႔၊ ငါတို႔ကို မိန္းမကႏိုင္သြားၿပီ အေမာင္တို႔”ဟု (ဆိုလ်က္) လက္ဖ်ားခါကုန္၏၊

ထို႔ေနာက္ ထိုလိစၧဝီမင္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူေသာ တရားေတာ္ကို အလြန္ႏွစ္သက္၍အႏုေမာဒနာျပဳၿပီးေနာက္ ေနရာမွ ထကာ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ အ႐ိုအေသျပဳၿပီးလွ်င္ ဖဲခြါသြားကုန္၏။

၁၆၂။ ထိုအခါ အမၺပါလီျပည့္တန္ဆာမသည္ ထိုညဥ့္လြန္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ မိမိအာရာမ္ (ဥယ်ာဥ္) ၌မြန္ျမတ္ေသာ ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္ကို စီမံေစၿပီးလွ်င္ ”အသွ်င္ဘုရား အခ်ိန္တန္ပါၿပီ (ဆြမ္းျပင္ၿပီးပါၿပီ)”ဟုျမတ္စြာဘုရားအား အခ်ိန္ (တန္ေၾကာင္း) ကို ေလွ်ာက္ေစ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နံနက္အခ်ိန္၌သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္ၿပီးလွ်င္ သပိတ္သကၤန္းကို ယူလ်က္ ရဟန္းသံဃာႏွင့္အတူ အမၺပါလီျပည့္တန္ဆာမအိမ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ခင္းထားေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ အမၺပါလီျပည့္တန္ဆာမသည္ ျမတ္စြာဘုရားအမွဴးရွိေသာ ရဟန္းသံဃာကို မြန္ျမတ္ေသာ ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္ျဖင့္ ေရာင့္ရဲသည္တိုင္ေအာင္ တားျမစ္သည္တိုင္ေအာင္ မိမိကိုယ္တိုင္ လုပ္ေကြၽး၏။

ျမတ္စြာဘုရားဆြမ္းစားၿပီး၍ သပိတ္မွ လက္ကို ဖယ္ၿပီးေသာအခါ အမၺပါလီျပည့္တန္ဆာမသည္ နိမ့္ေသာထိုင္စရာတစ္ခုကို ယူ၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ၿပီးလွ်င္ ”အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤအရံ (ဥယ်ာဥ္) ကို ဘုရားအမွဴးရွိေသာ ရဟန္းသံဃာအား လွဴပါ၏”ဟု ျမတ္စြာဘုရားအား ေလွ်ာက္ထား၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထို အရံ (ဥယ်ာဥ္) ကို အလွဴခံေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အမၺပါလီျပည့္တန္ဆာမကို တရားစကားျဖင့္ (အက်ဳိးစီးပြါးကို) သိျမင္ေစလ်က္ (တရားကို) ေဆာက္တည္ေစကာ (တရားက်င့္သံုးရန္) ထက္သန္ရႊင္လန္းေစေတာ္မူၿပီးလွ်င္ေနရာမွ ထ၍ ႂကြသြားေတာ္မူ၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုေဝသာလီျပည္ အမၺပါလီျပည့္တန္ဆာမ၏ အရံ (ဥယ်ာဥ္) ၌ ေနေတာ္မူစဥ္ လည္းရဟန္းတို႔အား ဤသို႔ေသာ တရားစကားကိုသာလွ်င္ အႀကိမ္မ်ားစြာ ေဟာေတာ္မူ၏-

”ဤကား သီလတည္း၊ ဤကား သမာဓိတည္း၊ ဤကား ပညာတည္း၊ သီလ၌ တည္၍ ျဖစ္ေစအပ္ေသာ သမာဓိသည္ မ်ားစြာေသာ အက်ဳိး ‘အာနိသင္’ ရွိ၏။ သမာဓိ၌ တည္၍ ျဖစ္ေစအပ္ေသာ ပညာသည္ မ်ားစြာေသာ အက်ဳိး ‘အာနိသင္’ ရွိ၏။ ပညာ၌ တည္၍ ျဖစ္ေစအပ္ေသာ စိတ္သည္ ကာမာသဝဘဝါသဝ အဝိဇၨာသဝ ဟူေသာ အာသေဝါတို႔မွ ေကာင္းစြာသာလွ်င္ လြတ္ေျမာက္၏”ဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

 

ေဝဠဳဝရြာ၌ ဝါဆိုေတာ္မူျခင္း

၁၆၃။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အမၺပါလီျပည့္တန္ဆာမ၏ အရံ (ဥယ်ာဥ္) ၌ အလိုရွိသမွ်ေနေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ”အာနႏၵာ လာ, သြားကုန္အံ့၊ ေဝဠဳဝမည္ေသာ ရြာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္အံ့”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဝန္ခံ၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းသံဃာႏွင့္အတူ ေဝဠဳဝရြာဆီသို႔ ႂကြေရာက္ေတာ္ မူ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုေဝဠဳဝရြာ၌ ေနေတာ္မူစဥ္ ရဟန္းတို႔ကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-

”ရဟန္းတို႔ လာကုန္ေလာ့၊ သင္တို႔သည္ ေဝသာလီျပည္၏ ပတ္ဝန္းက်င္ဝယ္ မိတ္ေဆြ အသိအကြၽမ္းမ်ား ရွိရာ၌ ဝါကပ္ကုန္ေလာ့၊ ငါမူကား ဤေဝဠဳဝရြာ၌သာလွ်င္ ဝါကပ္အံ့”ဟု (မိန္႔ေတာ္ မူ၏)။

”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဝန္ခံၿပီးလွ်င္ ေဝသာလီျပည္၏ ပတ္ဝန္းက်င္ဝယ္ မိတ္ေဆြ အသိအကြၽမ္းရွိရာ၌ ဝါကပ္ကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ကားထိုေဝဠဳဝ ရြာ၌သာလွ်င္ ဝါကပ္ေတာ္မူ၏။

၁၆၄။ ထို႔ေနာက္ ဝါကပ္ၿပီးေသာအခါ ျမတ္စြာဘုရားအား ၾကမ္းတမ္းေသာေရာဂါ ကပ္ေရာက္လ်က္ေသေလာက္ေအာင္ ျပင္းထန္ေသာ ေဝဒနာသည္ ျဖစ္၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သတိရွိလ်က္ဆင္ျခင္လ်က္ ပင္ပန္းသည္ဟု မေရတြက္ဘဲ သည္းခံေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ ”ငါသည္ အလုပ္အေကြၽးတို႔ကို မသိေစမူ၍ ရဟန္းသံဃာကို မပန္ၾကားမူ၍ ပရိနိဗၺာန္ျပဳျခင္းငွါ မေလ်ာက္ပတ္၊ ငါသည္ ဤေရာဂါကို (ဘာဝနာ) ဝီရိယျဖင့္ ပယ္ခြါ၍ အသက္ရွည္ေစႏိုင္ေသာသမာပတ္ကို ဝင္စားလ်က္ေနရမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု ျမတ္စြာဘုရားအား အၾကံ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထို႔ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုေရာဂါကို (ဘာဝနာ) ဝီရိယျဖင့္ ပယ္ခြါ၍ အသက္ရွည္ေစႏိုင္ေသာသမာပတ္ကို ဝင္စားလ်က္ ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရား၏ ထိုေရာဂါသည္ ၿငိမ္းေလ၏။

ထို႔ေနာက္ အနာေရာဂါမွ ထေျမာက္ၿပီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အနာေရာဂါမွ ထေျမာက္၍ မၾကာမီေက်ာင္းမွ ထြက္ေတာ္မူ၍ ေက်ာင္းအရိပ္တြင္ ခင္းထားေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏-

”အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ခ်မ္းသာေတာ္မူျခင္းကို ေတြ႕ျမင္ရပါေပၿပီ၊ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ က်န္းမာေတာ္မူျခင္းကို ေတြ႕ျမင္ရပါေပၿပီ၊ အသွ်င္ ဘုရားဤသို႔ ယခု ေတြ႕ျမင္ရေသာ္လည္း ျမတ္စြာဘုရား မက်န္းမာေတာ္မူျခင္းေၾကာင့္ အကြၽႏု္ပ္၏ခႏၶာကိုယ္သည္ ေလးလံေတာင့္တင္း ေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသည္၊ အကြၽႏု္ပ္အား အရပ္မ်က္ႏွာတို႔သည္လည္း မကြဲျပားပါကုန္၊ အကြၽႏု္ပ္အား (သတိပ႒ာန္ အစရွိေသာ) တရားတို႔သည္လည္း မထင္ေပၚပါကုန္၊ အသွ်င္ဘုရား သို႔ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းသံဃာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍တစ္စံုတစ္ရာ (မွာထားခ်က္) ကို ႁမြက္ၾကားေတာ္မမူရေသးသမွ် ကာလပတ္လံုး ျမတ္စြာဘုရားသည္ပရိနိဗၺာန္စံဝင္ေတာ္မူလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု (ေအာက္ေမ့ေနေသာေၾကာင့္သာ) အကြၽႏု္ပ္အား အနည္း ငယ္သက္သာခြင့္ရရွိပါေတာ့သည္”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၁၆၅။ အာနႏၵာ ရဟန္းသံဃာသည္ ငါ့ထံမွ အဘယ္အရာကို ေမွ်ာ္လင့္ေနေသးသနည္း၊ အာနႏၵာငါသည္ အတြင္းအျပင္ မထားဘဲ တရားကို ေဟာခဲ့ၿပီ၊ အာနႏၵာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔မည္သည္မွာ တရားတို႔ (အရာ) ၌ ‘ဆရာ့ လက္ဆုပ္’ ျပဳထားေသာ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ မရွိေခ်။

အာနႏၵာ ”ရဟန္းသံဃာကို ငါသာလွ်င္ သိမ္းယူထားအံ့” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ”ရဟန္းသံဃာသည္ငါ့ကိုသာလွ်င္ အားကိုးျခင္းရွိေနေစ” ဟူ၍လည္းေကာင္း အၾကင္သူအား ဤသို႔ လိုလားျခင္းရွိရာ၏၊ ထိုသူသည္သာလွ်င္ ရဟန္းသံဃာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တစ္စံုတစ္ရာ (မွာထားခ်က္) ကို ႁမြက္ဆိုရာ၏။

အာနႏၵာ ျမတ္စြာဘုရားမွာမူကား ”ရဟန္းသံဃာကို ငါသာလွ်င္ သိမ္းယူထားအံ့” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ”ရဟန္းသံဃာသည္ ငါ့ကိုသာလွ်င္ အားကိုးျခင္းရွိေနေစ” ဟူ၍လည္းေကာင္း ဤသို႔ေသာလိုလားျခင္းသည္ မရွိေခ်၊ အာနႏၵာ ထိုသို႔ လိုလားျခင္းမရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းသံဃာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တစ္စံုတစ္ရာ (မွာထားခ်က္) ကို အဘယ္မွာ ႁမြက္ၾကားေတာ့အံ့နည္း။

အာနႏၵာ ယခုအခါ ငါသည္ အိုမင္းႀကီးရင့္လွပါၿပီ၊ အရြယ္လြန္ေနပါၿပီ၊ အဆံုးပိုင္းသို႔ ေရာက္ေနပါၿပီ၊ ငါ့အသက္ ရွစ္ဆယ္ရွိေနပါၿပီ။ အာနႏၵာ လွည္းအိုသည္ ဖြဲ႕စည္းတုပ္ေႏွာင္ျခင္းျဖင့္ တည္တံ့သကဲ့သို႔ ဤအတူပင္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ခႏၶာကိုယ္သည္ ဖြဲ႕စည္းတုပ္ေႏွာင္ျခင္းႏွင့္တူေသာ ဖလသမာပတ္ျဖင့္ တည္တံ့လ်က္ရွိ၏။

အာနႏၵာ အၾကင္အခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလံုးစံုေသာ အာ႐ံုနိမိတ္တို႔ကို ႏွလံုးမသြင္းျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ေဝဒနာတို႔၏ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္လည္ေကာင္း သခၤါရနိမိတ္ကို အာ႐ံုမျပဳေသာ (အရဟတၱဖိုလ္ စိတ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ) သမာဓိသို႔ ေရာက္၍ ေန၏၊ အာနႏၵာ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရား၏ ခႏၶာကိုယ္သည္ သာလြန္၍ ခ်မ္းသာေပ၏။

အာနႏၵာ ထို႔ေၾကာင့္ (သင္တို႔သည္) မိမိကိုယ္ကိုသာ မွီခိုရာျပဳ၍ မိမိမွတစ္ပါး ကိုးကြယ္ရာမရွိဘဲမိမိသာလွ်င္ ကိုးကြယ္ရာရွိသည္ျဖစ္၍ ေနကုန္ေလာ့၊ တရားကိုသာ မွီခိုရာျပဳ၍ တရားမွတစ္ပါး ကိုးကြယ္ရာမရွိဘဲ တရားသာလွ်င္ ကိုးကြယ္ရာရွိသည္ျဖစ္၍ ေနကုန္ေလာ့။

အာနႏၵာ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ မိမိကိုယ္ကိုသာ မွီခိုရာျပဳ၍ မိမိမွတစ္ပါး ကိုးကြယ္ရာမရွိဘဲမိမိသာလွ်င္ ကိုးကြယ္ရာရွိသည္ျဖစ္၍ ေနသနည္း၊ တရားကိုသာ မွီခိုရာျပဳ၍ တရားမွတစ္ပါး ကိုးကြယ္ရာမရွိဘဲ တရားသာလွ်င္ ကိုးကြယ္ရာရွိသည္ျဖစ္၍ ေနသနည္း။

အာနႏၵာ ဤ (သာသနာေတာ္) ၌ ရဟန္းသည္ ျပင္းစြာ အားထုတ္လ်က္ ဆင္ျခင္လ်က္ သတိရွိလ်က္႐ုပ္ကိုယ္၌ ‘႐ုပ္ကိုယ္’ဟု အဖန္ဖန္႐ႈလ်က္ ေလာက၌ (ျဖစ္တတ္ေသာ) လိုခ်င္တပ္မက္ျခင္းႏွင့္ႏွလံုးမသာျခင္းကို ပယ္ေဖ်ာက္၍ ေန၏၊ ျပင္းစြာ အားထုတ္လ်က္ ဆင္ျခင္လ်က္ သတိရွိလ်က္ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’ တို႔၌ ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’ဟု အဖန္ဖန္႐ႈလ်က္။ပ။ စိတ္၌ စိတ္ဟု အဖန္ဖန္႐ႈလ်က္။ပ။ သေဘာတရားတို႔၌ သေဘာတရားဟု အဖန္ဖန္႐ႈလ်က္ ေလာက၌ (ျဖစ္တတ္ေသာ) လိုခ်င္တပ္မက္ျခင္းႏွင့္ ႏွလံုးမသာျခင္းကို ပယ္ေဖ်ာက္၍ ေန၏။

အာနႏၵာ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ မိမိကိုယ္ကိုသာ မွီခိုရာျပဳ၍ မိမိမွတစ္ပါး ကိုးကြယ္ရာမရွိဘဲမိမိသာလွ်င္ ကိုးကြယ္ရာရွိသည္ျဖစ္၍ ေန၏၊ တရားကိုသာ မွီခိုရာျပဳ၍ တရားမွတစ္ပါး ကိုးကြယ္ရာမရွိဘဲတရားသာလွ်င္ ကိုးကြယ္ရာရွိသည္ျဖစ္၍ ေန၏။

အာနႏၵာ အၾကင္ရဟန္းတို႔သည္ ယခုအခါ၌ျဖစ္ေစ ငါ (ဘုရား) ကြယ္လြန္ေသာအခါ၌ျဖစ္ေစ မိမိကိုယ္ကိုသာ မွီခိုရာျပဳ၍ မိမိမွတစ္ပါး ကိုးကြယ္ရာမရွိဘဲ မိမိသာလွ်င္ ကိုးကြယ္ရာရွိသည္ျဖစ္၍၊ တရားကိုသာမွီခိုရာျပဳ၍ တရားမွတစ္ပါး ကိုးကြယ္ရာမရွိဘဲ တရားသာလွ်င္ ကိုးကြယ္ရာရွိသည္ျဖစ္၍ ေနကုန္လတၱံ႕၊ အလံုးစံုေသာ ထိုရဟန္းတို႔သည္ အက်င့္သိကၡာကို လိုလားေသာ ရဟန္းဟူသမွ်တို႔တြင္ အျမတ္ဆံုးအျဖစ္သို႔ ေရာက္ကုန္လတၱံ႕ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒုတိယအခန္း ၿပီး၏။

 

နိမိတ္ အရိပ္အေရာင္ ျပေတာ္မူျခင္း

၁၆၆။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူလ်က္ေဝသာလီျပည္သို႔ ဆြမ္းခံဝင္ေတာ္မူ၏။

ေဝသာလီျပည္၌ ဆြမ္းခံလွည့္လည္၍ ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ ဆြမ္းစားရာမွ ဖဲခြါခဲ့ၿပီးေသာ္ ”အာနႏၵာထိုင္စရာအခင္းကို ယူခဲ့ေလာ့၊ ေန႔သန္႔စင္ေနျခင္းငွါ စာပါလေစတီသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္အံ့”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဝန္ခံၿပီးလွ်င္ ထိုင္စရာအခင္းကို ယူ၍ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေနာက္မွ ေနာက္မွ အစဥ္လိုက္ေလ၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ စာပါလေစတီသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျပင္ထားေသာေနရာ၌ ထိုင္ေတာ္မူ၏။ အသွ်င္အာနႏၵာသည္လည္း ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုး၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေန၏။

၁၆၇။ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ အသွ်င္အာနႏၵာအား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကိုမိန္႔ေတာ္မူ၏-့

”အာနႏၵာ ေဝသာလီျပည္သည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိေပ၏၊ ဥေဒနေစတီသည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိွေပ၏၊ ေဂါတမကေစတီသည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိေပ၏၊ သတၱမၺေစတီသည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိေပ၏၊ ဗဟုပုတၱေစတီသည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိေပ၏၊ သာရႏၵဒေစတီသည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိေပ၏၊ စာပါလေစတီ သည္ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိေပ၏၊

အာနႏၵာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ သူသည္ ၿပီးစီးျခင္း၏အေျခခံ ‘ဣဒၶိပါဒ္’ တရား ေလးပါးတို႔ကိုပြါးမ်ားထား၏၊ ေလ့က်င့္ထား၏၊ ယာဥ္ကဲ့သို႔ျပဳထား၏၊ တည္ရာကဲ့သို႔ျပဳထား၏၊ ေဆာက္တည္ထား၏၊ ေကာင္းစြာ ဆည္းပူးထား၏၊ ေကာင္းစြာ အားထုတ္ထား၏။ ထိုသူသည္ အလိုရွိခဲ့ေသာ္အာယုကပ္ပတ္လံုး ျဖစ္ေစ၊ အာယုကပ္ထက္ လြန္၍ ျဖစ္ေစ တည္ႏိုင္ေပ၏။ အာနႏၵာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ကား ၿပီးစီးျခင္း၏အေျခခံ ‘ဣဒၶိပါဒ္’ တရား ေလးပါးတို႔ကို ပြါးမ်ား ထားၿပီးျဖစ္၏၊ ေလ့က်င့္ထားၿပီးျဖစ္၏၊ ယာဥ္ကဲ့သို႔ ျပဳထားၿပီးျဖစ္၏၊ တည္ရာကဲ့သို႔ ျပဳ ထားၿပီး ျဖစ္၏၊ ေဆာက္တည္ထားၿပီးျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာ ဆည္းပူးထားၿပီးျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာ အားထုတ္ ထားၿပီးျဖစ္၏၊ အာနႏၵာ သို႔ျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလိုရွိခဲ့ေသာ္ အာယုကပ္ ပတ္လံုး ျဖစ္ေစ၊ အာယုကပ္ထက္လြန္၍ျဖစ္ေစ တည္ႏိုင္ေပ၏”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထင္ရွားေသာ နိမိတ္အရိပ္အေရာင္ကို ဤသို႔ပင္ ျပေသာ္လည္း အသွ်င္အာနႏၵာသည္ကား သေဘာေပါက္ျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္ေခ်၊ (ထို႔ေၾကာင့္) ”အသွ်င္ဘုရား လူအမ်ား၏ စီးပြါးခ်မ္းသာအလို႔ငွါ နတ္လူတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြါးႏွင့္ ခ်မ္းသာအလို႔ငွါ ေလာကကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာျမတ္စြာဘုရားသည္ အာယုကပ္ပတ္လံုး တည္ေတာ္မူပါေလာ့၊ ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာျမတ္စြာဘုရားသည္ အာယုကပ္ပတ္လံုး တည္ေတာ္မူပါေလာ့”ဟု ျမတ္စြာဘုရားကို မေတာင္းပန္မိေခ်၊ မာရ္နတ္ေႏွာင့္ယွက္ခံရေသာ စိတ္ရွိသူကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ေခ်၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း။ပ။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း အသွ်င္အာနႏၵာအား မိန္႔ေတာ္မူ၏-

”အာနႏၵာ ေဝသာလီျပည္သည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိေပ၏၊ ဥေဒနေစတီသည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိေပ၏၊ ေဂါတမကေစတီသည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိေပ၏၊ သတၱမၺေစတီသည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိေပ၏၊ ဗဟုပုတၱေစတီသည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိေပ၏၊ သာရႏၵဒေစတီသည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိေပ၏၊ စာပါလေစတီသည္ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိေပ၏။

အာနႏၵာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ သူသည္ ၿပီးစီးျခင္း၏အေျခခံ ‘ဣဒၶိပါဒ္’ တရား ေလးပါးတို႔ကိုပြါးမ်ားထား၏၊ ေလ့က်င့္ထား၏၊ ယာဥ္ကဲ့သို႔ ျပဳထား၏၊ တည္ရာကဲ့သို႔ ျပဳထား၏၊ ေဆာက္ တည္ထား၏၊ ေကာင္းစြာ ဆည္းပူးထား၏၊ ေကာင္းစြာ အားထုတ္ထား၏၊ ထိုသူသည္ အလိုရွိ ခဲ့ေသာ္အာယုကပ္ပတ္လံုး ျဖစ္ေစ၊ အာယုကပ္ထက္ လြန္၍ ျဖစ္ေစ တည္ႏိုင္ေပ၏။

အာနႏၵာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ၿပီးစီးျခင္း၏အေျခခံ ‘ဣဒၶိပါဒ္’ တရား ေလးပါးတို႔ကို ပြါးမ်ားထားၿပီးျဖစ္၏၊ ေလ့က်င့္ထားၿပီးျဖစ္၏၊ ယာဥ္ကဲ့သို႔ ျပဳထားၿပီးျဖစ္၏၊ တည္ရာကဲ့သို႔ ျပဳထားၿပီးျဖစ္၏၊ ေဆာက္တည္ထားၿပီး ျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာ ဆည္းပူးထားၿပီး ျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာ အားထုတ္ထားၿပီးျဖစ္၏၊ အာနႏၵာ သို႔ျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလိုရွိခဲ့ေသာ္ အာယုကပ္ပတ္လံုး ျဖစ္ေစ၊ အာယုကပ္ထက္လြန္၍ ျဖစ္ေစ တည္ႏိုင္ေပ၏”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထင္ရွားေသာ နိမိတ္အရိပ္အေရာင္ကို ဤသို႔ပင္ ျပေသာ္လည္း အသွ်င္အာနႏၵာသည္ သေဘာေပါက္ျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္ေခ်။ (ထို႔ေၾကာင့္) ”အသွ်င္ဘုရား လူအမ်ား၏ စီးပြါးခ်မ္းသာအလို႔ငွါ နတ္လူတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြါးႏွင့္ ခ်မ္းသာအလို႔ငွါ ေလာကကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာျမတ္စြာဘုရားသည္ အာယုကပ္ပတ္လံုး တည္ေတာ္မူပါေလာ့၊ ေကာင္းေသာ စကားကို့ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အာယုကပ္ပတ္လံုး တည္ေတာ္မူပါေလာ့”ဟု ျမတ္စြာဘုရားကိုမေတာင္းပန္မိေခ်၊ မာရ္နတ္ ေႏွာင့္ယွက္ခံရေသာ စိတ္ရွိသူကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ေခ်၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”အာနႏၵာ သင္သြားေလာ့၊ ယခုအခါ၌ သြားရန္ အခ်ိန္ကို သင္သိ၏”ဟုအသွ်င္အာနႏၵာအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဝန္ခံၿပီးလွ်င္ ေနရာမွထကာ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ အ႐ိုအေသျပဳ၍ မနီးမေဝး တစ္ခုေသာ သစ္ပင္ရင္း၌ ထိုင္ေနေလ၏။

 

မာရ္နတ္ ေတာင္းပန္ျခင္း

၁၆၈။ ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာ ဖဲသြား၍ မၾကာျမင့္မီ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ္ၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏-

”အသွ်င္ဘုရား ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ယခုအခါ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူပါေလာ့၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပရိနိဗၺာန္ ျပဳေတာ္မူပါေလာ့၊ အသွ်င္ဘုရား ယခုအခါ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ျပဳရန္ အခ်ိန္တန္ပါၿပီ။

အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူဖူးပါသည္၊ ‘မာရ္နတ္ ငါ၏ တပည့္ရဟန္းတို႔သည္ အၾကင္မွ်ေလာက္ ကာလပတ္လံုး တတ္သိလိမၼာ မရွိၾကေသး၊ ေကာင္းစြာ ဆံုးမၿပီးမျဖစ္ ၾကေသး၊ မရဲရင့္ၾကေသး၊ အၾကားအျမင္ မမ်ားၾကေသး၊ တရားေတာ္ကို မေဆာင္ႏိုင္ၾကေသး၊ (ေလာကုတၱရာ) တရားႏွင့္ ေလ်ာ္ေသာတရားကို မက်င့္ႏိုင္ၾကေသး၊ ေလ်ာ္ေသာအက်င့္ကို မက်င့္ႏိုင္ၾကေသး၊ တရားႏွင့္ေလ်ာ္စြာ မက်င့္ႏိုင္ၾကေသး၊ မိမိတို႔ဆရာ့ဝါဒကို သင္ယူ၍ မေျပာႏိုင္ မေဟာႏိုင္ မျပႏိုင္မတည္တံ့ေစႏိုင္ မဖြင့္ႏိုင္ မေဝဖန္ႏိုင္ မေပၚလြင္ေစႏိုင္ၾကေသး၊ ေပၚေပါက္လာေသာ သူတစ္ပါး၏ ဝါဒကိုအေၾကာင္းမွန္ျဖင့္ ေကာင္းစြာ ႏွိမ္နင္း၍ အံ့ဖြယ္ရွိေသာ တရားကို မေဟာျပႏိုင္ၾကကုန္ေသး၊ ထိုမွ်ေလာက္ ကာလပတ္လံုး ငါသည္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူမည္ မဟုတ္’ဟု (မိန္႔ေတာ္မူဖူးပါသည္)။

အသွ်င္ဘုရား ယခုအခါ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ရဟန္းတို႔သည္ တတ္သိလိမၼာ ရွိၾကပါၿပီ၊ ေကာင္း စြာဆံုးမၿပီး ျဖစ္ၾကပါၿပီ၊ ရဲရင့္ၾကပါၿပီ၊ အၾကားအျမင္ မ်ားၾကပါၿပီ၊ တရားေတာ္ကို ေဆာင္ႏိုင္ၾကပါၿပီ၊ (ေလာကုတၱရာ) တရားႏွင့္ေလ်ာ္ေသာ တရားကို က်င့္ႏိုင္ၾကပါၿပီ၊ ေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ႏိုင္ၾကပါၿပီ၊ တရားႏွင့္ ေလ်ာ္စြာ က်င့္ႏိုင္ၾကပါၿပီ၊ မိမိတို႔ ဆရာ့ဝါဒကို သင္ယူ၍ ေျပာႏိုင္ ေဟာႏိုင္ ျပႏိုင္ တည္တံ့ေစႏိုင္ ဖြင့္ႏိုင္ ေဝဖန္ႏိုင္ ေပၚလြင္ေစႏိုင္ၾကပါၿပီ၊ ေပၚေပါက္လာေသာ သူတစ္ပါးဝါဒကို အေၾကာင္းမွန္ျဖင့္ေကာင္းစြာ ႏွိမ္နင္း၍ အံ့ဖြယ္ရွိေသာ တရားကို ေဟာျပႏိုင္ၾကပါကုန္ၿပီ။

အသွ်င္ဘုရား ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ယခုအခါ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူပါေလာ့၊ ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူပါေလာ့၊ အသွ်င္ဘုရား ယခုအခါ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ျပဳရန္ အခ်ိန္တန္ပါၿပီ။

အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူဖူးပါသည္၊ ‘မာရ္နတ္ ငါ၏တပည့္ရဟန္းမိန္းမတို႔သည္ အၾကင္မွ်ေလာက္ ကာလပတ္လံုး တတ္သိလိမၼာ မရွိၾကေသး၊ ေကာင္းစြာ ဆံုးမၿပီးမျဖစ္ၾကေသး၊ မရဲရင့္ၾကေသး၊ အၾကားအျမင္ မမ်ားၾကေသး၊ တရားေတာ္ကို မေဆာင္ႏိုင္ၾကေသး၊ (ေလာကုတၱရာ) တရားႏွင့္ ေလ်ာ္ေသာ တရားကို မက်င့္ႏိုင္ၾကေသး၊ ေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ကို မက်င့္ႏိုင္ၾကေသး၊ တရားႏွင့္ေလ်ာ္စြာ မက်င့္ႏိုင္ၾကေသး၊ မိမိတို႔ ဆရာ့ဝါဒကို သင္ယူ၍ မေျပာႏိုင္ မေဟာႏိုင္ မျပႏိုင္မတည္တံ့ေစႏိုင္ မဖြင့္ႏိုင္ မေဝဖန္ႏိုင္ မေပၚလြင္ေစႏိုင္ၾကေသး၊ ေပၚေပါက္လာေသာ သူတစ္ပါးဝါဒကိုအေၾကာင္းမွန္ျဖင့္ ေကာင္းစြာ ႏွိမ္နင္း၍ အံ့ဖြယ္ရွိေသာ တရားကို မေဟာျပႏိုင္ၾကကုန္ေသး၊ ထိုမွ်ေလာက္ ကာလပတ္လံုး ငါသည္ ပရိနိဗၺာန္ ျပဳေတာ္မူလိမ့္ မည္မဟုတ္’ဟု (မိန္႔ေတာ္မူဖူးပါသည္)။

အသွ်င္ဘုရား ယခုအခါ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ ရဟန္းမိန္းမတို႔သည္ တတ္သိလိမၼာ ရွိၾကပါၿပီ၊ ေကာင္းစြာဆံုးမၿပီး ျဖစ္ၾကပါၿပီ၊ ရဲရင့္ၾကပါၿပီ၊ အၾကားအျမင္ မ်ားၾကပါၿပီ၊ တရားေတာ္ကို ေဆာင္ႏိုင္ၾကပါၿပီ၊ (ေလာကုတၱရာ) တရားႏွင့္ေလ်ာ္ေသာ တရားကို က်င့္ႏိုင္ၾကပါၿပီ၊ ေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ကိုက်င့္ႏိုင္ၾက ပါၿပီ၊ တရားႏွင့္ေလ်ာ္စြာ က်င့္ႏိုင္ၾကပါၿပီ၊ မိမိတို႔ ဆရာ့ဝါဒကို သင္ယူ၍ ေျပာႏိုင္ ေဟာႏိုင္ျပႏိုင္ တည္တံ့ ေစႏိုင္ ဖြင့္ႏိုင္ ေဝဖန္ႏိုင္ ေပၚလြင္ေစႏိုင္ၾကပါၿပီ၊ ေပၚေပါက္လာေသာ သူတစ္ပါးဝါဒကိုအေၾကာင္းမွန္ျဖင့္ ေကာင္းစြာ ႏွိမ္နင္း၍ အံ့ဖြယ္ရွိေသာ တရားကို ေဟာျပႏိုင္ၾကပါကုန္ၿပီ။

အသွ်င္ဘုရား ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ယခုအခါ ပရိနိဗၺာန္ ျပဳေတာ္မူပါေလာ့၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပရိနိဗၺာန္ ျပဳေတာ္မူပါေလာ့၊ အသွ်င္ဘုရား ယခုအခါ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ျပဳရန္ အခ်ိန္တန္ပါၿပီ။

အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူဖူးပါသည္၊ ‘မာရ္နတ္ ငါ၏ တပည့္ဥပါသကာတို႔သည္ အၾကင္မွ်ေလာက္ ကာလပတ္လံုး တတ္သိလိမၼာ မရွိၾကေသး၊ ေကာင္းစြာ ဆံုးမၿပီးမျဖစ္ၾကေသး၊ မရဲရင့္ၾကေသး၊ အၾကားအျမင္ မမ်ားၾကေသး၊ တရားေတာ္ကို မေဆာင္ႏိုင္ၾကေသး၊ (ေလာကုတၱရာ) တရားႏွင့္ ေလ်ာ္ေသာတရားကို မက်င့္ႏိုင္ၾကေသး၊ ေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ကို မက်င့္ႏိုင္ၾကေသး၊ တရားႏွင့္ေလ်ာ္စြာ မက်င့္ ႏိုင္ၾကေသး၊ မိမိတို႔ဆရာ့ဝါဒကို သင္ယူ၍ မေျပာႏိုင္ မေဟာႏိုင္မျပႏိုင္ မတည္တံ့ေစႏိုင္ မဖြင့္ႏိုင္ မေဝဖန္ႏိုင္ မေပၚလြင္ေစႏိုင္ၾကေသး၊ ေပၚေပါက္လာေသာသူတစ္ပါးဝါဒကို အေၾကာင္းမွန္ျဖင့္ ေကာင္းစြာ ႏွိမ္နင္း၍ အံ့ဖြယ္ရွိေသာ တရားကိုမေဟာျပႏိုင္ၾကကုန္ေသး၊ ထိုမွ်ေလာက္ ကာလပတ္လံုး ငါသည္ ပရိနိဗၺာန္ ျပဳေတာ္မူမည္မဟုတ္’ဟု (မိန္႔ေတာ္မူဖူးပါသည္)။

အသွ်င္ဘုရား ယခုအခါ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား ဥပါသကာတို႔သည္ တတ္သိလိမၼာ ရွိၾကပါၿပီ၊ ေကာင္းစြာဆံုးမၿပီး ျဖစ္ၾကပါၿပီ၊ ရဲရင့္ၾကပါၿပီ၊ အၾကားအျမင္ မ်ားၾကပါၿပီ၊ တရားေတာ္ကို ေဆာင္ႏိုင္ၾကပါၿပီ၊ (ေလာကုတၱရာ) တရားႏွင့္ ေလ်ာ္ေသာ တရားကို က်င့္ႏိုင္ၾကပါၿပီ၊ ေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ကိုက်င့္ႏိုင္ၾက ပါၿပီ၊ တရားႏွင့္ ေလ်ာ္စြာ က်င့္ႏိုင္ၾကပါၿပီ၊ မိမိတို႔ဆရာ့ဝါဒကို သင္ယူ၍ေျပာႏိုင္ ေဟာႏိုင္ ျပႏိုင္ တည္တံ့ေစႏိုင္ ဖြင့္ႏိုင္ ေဝဖန္ႏိုင္ ေပၚလြင္ေစႏိုင္ၾကပါၿပီ၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာသူတစ္ပါးဝါဒကို အေၾကာင္း မွန္ျဖင့္ ေကာင္းစြာ ႏွိမ္နင္း၍ အံ့ဖြယ္ရွိေသာ တရားကိုေဟာျပႏိုင္ၾကပါကုန္ၿပီ။

အသွ်င္ဘုရား ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ယခုအခါ ပရိနိဗၺာန္ ျပဳေတာ္မူပါေလာ့၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပရိနိဗၺာန္ ျပဳေတာ္မူပါေလာ့၊ အသွ်င္ဘုရား ယခုအခါ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ျပဳရန္ အခ်ိန္တန္ပါၿပီ။

အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူဖူးပါသည္၊ ‘မာရ္နတ္ ငါ၏ တပည့္ဥပါသိကာမတို႔သည္ အၾကင္မွ်ေလာက္ကာလပတ္လံုး တတ္သိလိမၼာ မရွိၾကေသး၊ ေကာင္းစြာ ဆံုးမၿပီးမျဖစ္ၾကေသး၊ မရဲရင့္ၾကေသး၊ အၾကားအျမင္ မမ်ားၾကေသး၊ တရားေတာ္ကို မေဆာင္ႏိုင္ၾကေသး၊ (ေလာကုတၱရာ) တရားႏွင့္ ေလ်ာ္ေသာ တရားကို မက်င့္ႏိုင္ၾကေသး၊ ေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ကိုမက်င့္ႏိုင္ၾက ေသး၊ တရားႏွင့္ေလ်ာ္စြာ မက်င့္ႏိုင္ၾကေသး၊ မိမိတို႔ ဆရာ့ဝါဒကို သင္ယူ၍ မေျပာႏိုင္မေဟာႏိုင္ မျပႏိုင္ မတည္တံ့ေစႏိုင္ မဖြင့္ႏိုင္ မေဝဖန္ႏိုင္ မေပၚလြင္ေစႏိုင္ၾကေသး၊ ေပၚေပါက္လာေသာသူတစ္ပါးဝါဒကို အေၾကာင္းမွန္ျဖင့္ ေကာင္းစြာ ႏွိမ္နင္း၍ အံ့ဖြယ္ရွိေသာ တရားကိုမေဟာျပႏိုင္ၾကကုန္ေသး၊ ထိုမွ်ေလာက္ ကာလပတ္လံုး ငါသည္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူမည္ မဟုတ္’ဟု (မိန္႔ေတာ္မူဖူးပါသည္)။

အသွ်င္ဘုရား ယခုအခါ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ ဥပါသိကာမတို႔သည္ တတ္သိလိမၼာ ရွိၾကပါၿပီ၊ ့ေကာင္းစြာ ဆံုးမၿပီး ျဖစ္ၾကပါၿပီ၊ ရဲရင့္ၾကပါၿပီ၊ အၾကားအျမင္ မ်ားၾကပါၿပီ၊ တရားေတာ္ကိုေဆာင္ႏိုင္ၾက ပါၿပီ၊ (ေလာကုတၱရာ) တရားႏွင့္ေလ်ာ္ေသာ တရားကို က်င့္ႏိုင္ၾကပါၿပီ၊ ေလ်ာ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ႏိုင္ၾက ပါၿပီ၊ တရားႏွင့္ ေလ်ာ္စြာ က်င့္ႏိုင္ၾကပါၿပီ၊ မိမိတို႔ ဆရာ့ဝါဒကို သင္ယူ၍ ေျပာႏိုင္ေဟာႏိုင္ ျပႏိုင္ တည္တံ့ေစႏိုင္ ဖြင့္ႏိုင္ ေဝဖန္ႏိုင္ ေပၚလြင္ေစႏိုင္ၾကပါၿပီ၊ ေပၚေပါက္လာေသာသူတစ္ပါးဝါဒကို အေၾကာင္း မွန္ျဖင့္ ေကာင္းစြာ ႏွိမ္နင္း၍ အံ့ဖြယ္ရွိေသာ တရားကိုေဟာျပႏိုင္ၾကပါကုန္ၿပီ။

အသွ်င္ဘုရား ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ယခုအခါ ပရိနိဗၺာန္ ျပဳေတာ္မူပါေလာ့၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပရိနိဗၺာန္ ျပဳေတာ္မူပါေလာ့၊ အသွ်င္ဘုရား ယခုအခါ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ ျပဳရန္ အခ်ိန္တန္ပါၿပီ။

အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူဖူးပါသည္၊ ‘မာရ္နတ္ ငါ၏ ျမတ္ေသာအက်င့္ဟုဆိုအပ္ေသာ ဤသာသနာေတာ္သည္ အၾကင္မွ်ေလာက္ ကာလပတ္လံုး (ပညာရွိ) နတ္လူတို႔ေကာင္းစြာ ျပႏိုင္သည့္တိုင္ေအာင္ မျပည့္စံုေသး၊ မစည္ပင္ေသး၊ မျပန္႔ပြါးေသး၊ လူအမ်ား မသိေသး၊ မ်ားစြာ မျဖစ္ထြန္းေသး၊ ထိုမွ်ေလာက္ ကာလပတ္လံုး ငါသည္ ပရိနိဗၺာန္ ျပဳေတာ္မူမည္မဟုတ္’ဟု (မိန္႔ေတာ္မူဖူးပါသည္)။

အသွ်င္ဘုရား ယခုအခါ ျမတ္စြာဘုရား၏ ျမတ္ေသာ အက်င့္ဟု ဆိုအပ္ေသာ သာသနာေတာ္သည္ (ပညာရွိ) နတ္လူတို႔ ေကာင္းစြာ ျပႏိုင္သည့္တိုင္ေအာင္ ျပည့္စံုပါၿပီ၊ စည္ပင္ပါၿပီ၊ ျပန္႔ပြါးပါၿပီ၊ လူအမ်ားသိပါၿပီ၊ မ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းပါၿပီ။

အသွ်င္ဘုရား ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ယခုအခါ ပရိနိဗၺာန္ ျပဳေတာ္မူပါေလာ့၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပရိနိဗၺာန္ ျပဳေတာ္မူပါေလာ့၊ အသွ်င္ဘုရား ယခုအခါ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ျပဳရန္ အခ်ိန္တန္ပါၿပီ”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဤသို႔ေလွ်ာက္ေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္အား ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-

”မာရ္နတ္ သင္ မေၾကာင့္ၾကလင့္၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ ပရိနိဗၺာန္ျပဳျခင္းသည္ မၾကာမီ ျဖစ္လိမ့္မည္၊ ဤေန႔မွ သံုးလလြန္ေသာအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳလိမ့္မည္”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

 

အာယုသခၤါရ လႊတ္ေတာ္မူျခင္း

၁၆၉။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ စာပါလေစတီ၌ (ေနစဥ္) သတိရွိလ်က္ ဆင္ျခင္လ်က္ အသက္ရွည္ရန္ ျပဳျပင္မႈ ‘အာယုသခၤါရ’ ကို စြန္႔လႊတ္ေတာ္မူ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသက္ရွည္ရန္ ျပဳျပင္မႈ ‘အာယုသခၤါရ’ ကို စြန္႔လႊတ္ေတာ္မူလိုက္ေသာအခါ ၾကက္သီးေမြးညင္းထလ်က္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာေျမငလ်င္ အႀကီးအက်ယ္ လႈပ္ျခင္းသည္ ျဖစ္ေလ၏၊ ေတာ္လည္းသံ (နတ္စည္) တို႔သည္လည္းတၿခိမ့္ၿခိမ့္ ျမည္ဟည္းကုန္၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤအေၾကာင္းအရာကို သိေတာ္မူ၍ ထိုအခိုက္ဝယ္ ဤဥဒါန္း စကားကိုက်ဴးရင့္ေတာ္မူ၏-

”ျမတ္စြာဘုရားသည္ အတုမဲ့ နိဗၺာန္ႏွင့္ အဖန္ဖန္ ျဖစ္မႈ ဘဝကို ႏႈိင္းခ်ိန္လ်က္ ဘဝျဖစ္ရန္ျပဳျပင္တတ္ေသာ ကံကို စြန္႔ပယ္ခဲ့ေလၿပီ၊ အဇၩ တၱတရား၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ကာ ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္ ေသာစိတ္ရွိသည္ ျဖစ္၍ ခ်ပ္ဝတ္ႏွင့္တူေသာ မိမိသႏၲာန္ရွိ ကိေလသာကြန္ရက္ကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ ေလၿပီ”ဟု (က်ဴးရင့္ေတာ္မူ၏)။

 

ေျမႀကီး လႈပ္ျခင္း၏ အေၾကာင္း

၁၇ဝ။ ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာအား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္၏-

”အံ့ဖြယ္ရွိပါေပစြ အခ်င္းတို႔၊ မျဖစ္ဖူးျမဲျဖစ္ပါေပစြ အခ်င္းတို႔၊ ၾကက္သီးေမြးညင္းထေစလ်က္ေၾကာက္ မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ဤေျမ (ငလ်င္) လႈပ္ျခင္းသည္ ႀကီးက်ယ္ေလစြတကား၊ အလြန္ႀကီးက်ယ္ေလစြတကား၊ ေတာ္လည္းသံ (နတ္စည္) တို႔သည္လည္း တၿခိမ့္ၿခိမ့္ ျမည္ဟည္းသြားကုန္၏၊ အႀကီးအက်ယ္ ေျမ (ငလ်င္) လႈပ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း၊ အေထာက္အပံ့ကားအဘယ္နည္း”ဟု (အၾကံ ျဖစ္၏)။

ထို႔ေနာက္ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏။

”အံ့ဖြယ္ရွိပါေပစြ အသွ်င္ဘုရား၊ မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ပါေပစြ အသွ်င္ဘုရား၊ ၾကက္သီးေမြးညင္းထေစ လ်က္ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ဤေျမ (ငလ်င္) လႈပ္ျခင္းသည္ ႀကီးက်ယ္ပါေပစြ၊ အလြန္ႀကီးက်ယ္ပါ ေပစြ၊ ေတာ္လည္းသံ (နတ္စည္) တို႔သည္လည္း တၿခိမ့္ၿခိမ့္ ျမည္ဟည္းသြားပါကုန္၏၊ အသွ်င္ဘုရား ေျမ (ငလ်င္) ျပင္းစြာလႈပ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္ပါနည္း၊ အေထာက္အပံ့ကား အဘယ္ပါနည္း”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

 

ငလ်င္လႈပ္ျခင္း အေၾကာင္း ရွစ္ပါး

၁၇၁။ အာနႏၵာ ေျမ (ငလ်င္) ျပင္းစြာလႈပ္ျခင္း၏ အေၾကာင္း အေထာက္အပံ့တို႔ကား ဤရွစ္ပါးတို႔တည္း။

အဘယ္ရွစ္ပါးတို႔နည္းဟူမူ-

အာနႏၵာ ဤမဟာပထဝီေျမႀကီးသည္ ေရ၌ တည္၏၊ ေရသည္ ေလ၌ တည္၏၊ ေလသည္ ေကာင္းကင္၌ တည္၏။ အာနႏၵာ ျပင္းထန္စြာ ေလတိုက္ေသာအခါ ေရကို လႈပ္ေစကုန္၏၊ ေရလႈပ္ေသာ္ ေျမကိုလႈပ္ေစ၏၊ ဤကား ေျမ (ငလ်င္) အႀကီးအက်ယ္ လႈပ္ျခင္း၏ ေရွးဦးစြာေသာ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ေပတည္း။ (၁)

အာနႏၵာ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း တန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံုေသာ (အဘိညာဥ္) စိတ္၌ ေလ့လာၿပီးေသာသမဏသည္လည္းေကာင္း ျဗာဟၼဏသည္လည္းေကာင္း ႀကီးေသာ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ရွိေသာ နတ္သည္လည္းေကာင္း အားနည္းေသာ ေျမ (ကသိုဏ္းစ်ာန္) သညာႏွင့္ အားႀကီးေသာ ေရ (ကသိုဏ္းစ်ာန္) သညာတို႔ကို ပြါးမ်ားၿပီးလွ်င္ ဤေျမႀကီးကို လႈပ္ေစ၏၊ တုန္လႈပ္ေစ၏၊ ျပင္းစြာ တုန္လႈပ္ေစ၏၊ သြက္သြက္ခါတုန္လႈပ္ေစ၏၊ ဤကား ေျမ (ငလ်င္) အႀကီးအက်ယ္ လႈပ္ျခင္း၏ ႏွစ္ခုေျမာက္ အေၾကာင္း အေထာက္အပံ့ေပတည္း။ (၂)

အာနႏၵာ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ဘုရားေလာင္းသည္ တုသိတာနတ္ျပည္မွ စုေတ၍ သတိရွိလ်က္ဆင္ျခင္လ်က္ အမိဝမ္းတိုက္သို႔ သက္ေရာက္ေသာအခါ ဤေျမႀကီးသည္ လႈပ္၏၊ တုန္လႈပ္၏၊ ျပင္းစြာတုန္လႈပ္၏၊ သြက္သြက္ခါတုန္လႈပ္၏၊ ဤကား ေျမ (ငလ်င္) အႀကီးအက်ယ္ လႈပ္ျခင္း၏ သံုးခုေျမာက္အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ေပတည္း။ (၃)

အာနႏၵာ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ဘုရားေလာင္းသည္ သတိရွိလ်က္ ဆင္ျခင္လ်က္ အမိဝမ္းတိုက္မွဖြားျမင္ေသာအခါ ဤေျမႀကီးသည္ လႈပ္၏၊ တုန္လႈပ္၏၊ ျပင္းစြာ တုန္လႈပ္၏၊ သြက္သြက္ခါတုန္လႈပ္၏၊ ဤကား ေျမ (ငလ်င္) အႀကီးအက်ယ္ လႈပ္ျခင္း၏ ေလးခုေျမာက္အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ေပတည္း။ (၄)

အာနႏၵာ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ အျမတ္ဆံုးျဖစ္ေသာ သမၼာသေမၺာဓိဉာဏ္ကိုရရွိေတာ္မူေသာအခါ ဤေျမႀကီးသည္ လႈပ္၏၊ တုန္လႈပ္၊ ျပင္းစြာတုန္လႈပ္၏၊ သြက္သြက္ခါ တုန္လႈပ္၏၊ ့ ဤကား ေျမ (ငလ်င္) အႀကီးအက်ယ္ လႈပ္ျခင္း၏ ငါးခုေျမာက္ အေၾကာင္း အေထာက္အပံ့ေပတည္း။ (၅)

အာနႏၵာ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ အျမတ္ဆံုးျဖစ္ေသာ ဓမၼစၾကာတရားကိုေဟာေတာ္မူေသာအခါ ဤေျမႀကီးသည္ လႈပ္၏၊ တုန္လႈပ္၏၊ ျပင္းစြာ တုန္လႈပ္၏၊ သြက္သြက္ခါ တုန္လႈပ္၏၊ ဤကား ေျမ (ငလ်င္) အႀကီးအက်ယ္ လႈပ္ျခင္း၏ ေျခာက္ခုေျမာက္ အေၾကာင္း အေထာက္အပံ့ေပတည္း။ (၆)

အာနႏၵာ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ သတိရွိလ်က္ ဆင္ျခင္လ်က္ အသက္ရွည္ရန္ျပဳျပင္မႈ ‘အာယုသခၤါရ’ ကို စြန္႔လႊတ္ေတာ္မူေသာအခါ ဤေျမႀကီးသည္ လႈပ္၏၊ တုန္လႈပ္၏၊ ျပင္းစြာတုန္လႈပ္၏၊ သြက္သြက္ခါ တုန္လႈပ္၏၊ ဤကား ေျမ (ငလ်င္) အႀကီးအက်ယ္ လႈပ္ျခင္း၏ ခုနစ္ခုေျမာက္အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ေပတည္း။ (၇)

အာနႏၵာ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ ခႏၶာနာမ္႐ုပ္အႂကြင္းမရွိေသာ ၿငိမ္းျခင္း သေဘာအႏုပါဒိေသသ နိဗၺာနဓာတ္ျဖင့္ ပရိနိဗၺာန္ ဝင္စံေတာ္မူေသာအခါ ဤေျမႀကီးသည္ လႈပ္၏၊ တုန္လႈပ္၏၊ ျပင္းစြာ တုန္လႈပ္၏၊ သြက္သြက္ခါ တုန္လႈပ္၏၊ ဤကား ေျမ (ငလ်င္) အႀကီးအက်ယ္ လႈပ္ျခင္း၏ရွစ္ခုေျမာက္ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ေပတည္း။ (၈)

အာနႏၵာ ေျမ (ငလ်င္) အႀကီးအက်ယ္ လႈပ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့တို႔ကား ဤရွစ္ပါးတို႔ေပတည္း။

 

ပရိသတ္ ရွစ္ပါး

၁၇၂။ အာနႏၵာ ပရိသတ္တို႔သည္ ရွစ္ပါးအျပားရွိကုန္၏။

အဘယ္ရွစ္ပါးတို႔နည္းဟူမူ-

မင္းပရိသတ္၊ ပုဏၰားပရိသတ္၊ သူေဌးသူႂကြယ္ပရိသတ္၊ ရဟန္းပရိသတ္၊ စာတုမဟာရာဇ္ပရိသတ္၊ တာဝတႎသာပရိသတ္၊ မာရ္နတ္ပရိသတ္၊ ျဗဟၼာပရိသတ္ (ဤရွစ္ပါး) တို႔ေပတည္း။

အာနႏၵာ ငါသည္ အရာမကေသာ မင္းပရိသတ္ (စည္းေဝးပြဲမ်ား) သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ဖူးသည္ကိုမွတ္မိေပ၏။ ထို (မင္းပရိသတ္မ်ား) ၌ ငါသည္ အတူတကြလည္း ထိုင္ေနခဲ့ဖူး၏၊ အတူတကြလည္း ေျပာဆိုခဲ့ဖူး၏၊ အတူတကြလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ဖူး၏။ ထို (မင္းပရိသတ္မ်ား) ၌ ထိုမင္းတို႔၏ အဆင္းကဲ့သို႔ပင္ငါ၏ အဆင္းသည္လည္း ျဖစ္၏၊ ထိုမင္းတို႔၏ အသံကဲ့သို႔ပင္ ငါ၏ အသံသည္လည္း ျဖစ္၏၊ (ငါသည္ထိုမင္းတို႔ကို) တရားစကားျဖင့္ (အက်ဳိးစီးပြါးကို) သိျမင္ေစလ်က္ (တရားကို) ေဆာက္တည္ေစကာ (တရားက်င့္သံုးရန္) ထက္သန္ရႊင္လန္းေစ၏၊ (ဤသို႔) ေဟာေျပာေနစဥ္၌လည္း ”ေဟာေျပာေနေသာ ဤသူသည္ အဘယ္သူနည္း၊ နတ္ေလာ လူေလာ”ဟု ငါ့ကို မသိကုန္။ (ငါသည္) တရားစကားျဖင့္ (အက်ဳိးစီးပြါးကို) သိျမင္ေစလ်က္ (တရားကို) ေဆာက္တည္ေစကာ (တရားက်င့္သံုးရန္) ထက္သန္ရႊင္လန္းေစၿပီးလွ်င္ ကြယ္ခဲ့၏။ (ဤသို႔) ကြယ္ခဲ့ေသာအခါ၌လည္း ”ကြယ္သြားေသာ ဤသူသည္ အဘယ္သူနည္း၊ နတ္ေလာ လူေလာ”ဟု ငါ့ကို မသိကုန္။

အာနႏၵာ ငါသည္ အရာမကေသာ ပုဏၰားပရိသတ္ (စည္းေဝးပြဲမ်ား) သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ဖူးသည္ကိုမွတ္မိေပ၏။ပ။ သူေဌးသူႂကြယ္ပရိသတ္ (စည္းေဝးပြဲမ်ား) သို႔။ ရဟန္းပရိသတ္ (စည္းေဝးပြဲမ်ား) သို႔။ စာတုမဟာရာဇ္ ပရိသတ္ (စည္းေဝးပြဲမ်ား) သို႔။ တာဝတႎသာပရိသတ္ (စည္းေဝးပြဲမ်ား) သို႔။ မာရ္နတ္ပရိသတ္ (စည္းေဝးပြဲမ်ား) သို႔။ ျဗဟၼာပရိသတ္ (စည္းေဝးပြဲမ်ား) သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ဖူးသည္ကို မွတ္မိေပ၏။ ထို (ပရိသတ္) ၌လည္း ငါသည္ အတူတကြလည္း ထိုင္ေနဖူး၏၊ အတူတကြလည္း ေျပာဆိုခဲ့ဖူး၏၊ အတူတကြလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ဖူး၏။ ထို (ပရိသတ္မ်ား) ၌ ထိုပရိသတ္တို႔၏ အဆင္းကဲ့သို႔ပင္ ငါ၏ အဆင္းသည္လည္း ျဖစ္၏။ ထိုပရိသတ္တို႔၏ အသံကဲ့သို႔ပင္ ငါ၏ အသံသည္လည္း ျဖစ္၏။ (ငါသည္ ထို့ပရိသတ္တို႔ကို) တရားစကားျဖင့္ (အက်ဳိးစီးပြါးကို) သိျမင္ေစလ်က္ (တရားကို) ေဆာက္တည္ေစကာ (တရားက်င့္သံုးရန္) ထက္သန္ရႊင္လန္းေစ၏၊ (ဤသို႔) ေဟာေျပာေနစဥ္၌လည္း ”ေဟာေျပာေနေသာဤသူသည္ အဘယ္သူနည္း၊ နတ္ေလာ လူေလာ”ဟု ငါ့ကို မသိကုန္။ (ငါသည္) တရားစကားျဖင့္ (အက်ဳိးစီးပြါးကို) သိျမင္ေစလ်က္ (တရားကို) ေဆာက္တည္ေစကာ (တရားက်င့္သံုးရန္) ထက္သန္ ရႊင္လန္းေစၿပီးလွ်င္ ကြယ္ခဲ့၏။ (ဤသို႔) ကြယ္ခဲ့ေသာ အခါ၌လည္း ”ကြယ္သြားေသာ ဤသူသည္ အဘယ္သူနည္း၊ နတ္ေလာ လူေလာ”ဟု ငါ့ကို မသိကုန္။ အာနႏၵာ ရွစ္ပါးေသာ ပရိသတ္တို႔ဟူသည္ ဤသည္တို႔ပင္တည္း။

 

အဘိဘာယတန ရွစ္ပါး

၁၇၃။ အာနႏၵာ (ဆန္႔က်င္ဘက္တရားႏွင့္ အာ႐ံုတို႔ကို) လႊမ္းမိုးႏိုင္ေၾကာင္း ‘အဘိဘာယတန’ စ်ာန္တို႔သည္ ရွစ္ပါးအျပားရွိကုန္၏။

အဘယ္ရွစ္ပါးတို႔နည္းဟူမူ-

တစ္ဦးေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ မိမိသႏၲာန္၌ အဆင္း႐ုပ္ကို ႐ႈမွတ္၍ အပသႏၲာန္၌ ေကာင္းေသာ အဆင္းမေကာင္းေသာ အဆင္းရွိေသာ ငယ္ေသာ (ကသိုဏ္း) ႐ုပ္တို႔ကို ႐ႈ၏၊ ”ထို (႐ုပ္) တို႔ကို လႊမ္း မိုး၍ (ငါ) သိသည္ (ငါ) ျမင္သည္”ဟု ဤသို႔လည္း အမွတ္ ‘သညာ’ ရွိ၏၊ ဤကား ပဌမအဘိဘာယတနစ်ာန္ေပတည္း။ (၁)

တစ္ဦးေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ မိမိသႏၲာန္၌ အဆင္း႐ုပ္ကို ႐ႈမွတ္၍ အပသႏၲာန္၌ ေကာင္းေသာ အဆင္းမေကာင္းေသာ အဆင္းရွိေသာ ႀကီးေသာ (ကသိုဏ္း) ႐ုပ္တို႔ကို ႐ႈ၏၊ ”ထို (႐ုပ္) တို႔ကို လႊမ္းမိုး၍ (ငါ) သိသည္ (ငါ) ျမင္သည္”ဟု ဤသို႔လည္း အမွတ္ ‘သညာ’ ရွိ၏၊ ဤကား ဒုတိယအဘိဘာယတနစ်ာန္ေပတည္း။ (၂)

တစ္ဦးေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ မိမိသႏၲာန္၌ အဆင္း႐ုပ္ကို မ႐ႈမွတ္ေတာ့ဘဲ အပသႏၲာန္၌ ေကာင္းေသာအဆင္း မေကာင္းေသာ အဆင္းရွိေသာ ငယ္ကုန္ေသာ (ကသိုဏ္း) ႐ုပ္တို႔ကို ႐ႈ၏၊ ”ထို (႐ုပ္) တို႔ကိုလႊမ္းမိုး၍ (ငါ) သိသည္ (ငါ) ျမင္သည္”ဟု ဤသို႔လည္း အမွတ္ ‘သညာ’ ရွိ၏၊ ဤကား တတိယအဘိဘာယတနစ်ာန္ေပတည္း။ (၃)

တစ္ဦးေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ မိမိသႏၲာန္၌ အဆင္း႐ုပ္ကို မ႐ႈမွတ္ေတာ့ဘဲ အပသႏၲာန္၌ ေကာင္းေသာအဆင္း မေကာင္းေသာ အဆင္းရွိေသာ ႀကီးေသာ (ကသိုဏ္း) ႐ုပ္တို႔ကို ႐ႈ၏၊ ”ထို (႐ုပ္) တို႔ကို လႊမ္းမိုး၍ (ငါ) သိသည္ (ငါ) ျမင္သည္”ဟု ဤသို႔လည္း အမွတ္ ‘သညာ’ ရွိ၏၊ ဤကား စတုတၳအဘိဘာယတနစ်ာန္ေပတည္း။ (၄)

တစ္ဦးေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ မိမိသႏၲာန္၌ အဆင္း႐ုပ္ကို မ႐ႈမွတ္ေတာ့ဘဲ အပသႏၲာန္၌ ညိဳေသာ အဆင္းညိဳေသာအေသြး ညိဳေသာအေရာင္ရွိေသာ ညိဳေသာ (ကသိုဏ္း) ႐ုပ္တို႔ကို ႐ႈ၏၊ ဥပမာအားျဖင့္ညိဳေသာအဆင္း ညိဳေသာအေသြး ညိဳေသာအေရာင္ရွိေသာ ညိဳေသာ ေအာက္မဲညိဳပန္းကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊၁ ညိဳေသာအဆင္း ညိဳေသာအေသြး ညိဳေသာအေရာင္ ရွိေသာ ဗာရာဏသီျပည္ျဖစ္ ညိဳေသာ ႏွစ္ဖက္ေခ်ာအဝတ္ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ဤအတူ တစ္ဦးေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ မိမိသႏၲာန္၌ အဆင္း႐ုပ္ကို မ႐ႈမွတ္ေတာ့ဘဲ အပသႏၲာန္၌ ညိဳေသာအဆင္း ညိဳေသာအေသြး ညိဳေသာအေရာင္ရွိေသာ ညိဳေသာ (ကသိုဏ္း) ႐ုပ္တို႔ကို ႐ႈ၏၊ ”ထို (႐ုပ္) တို႔ကို လႊမ္းမိုး၍ (ငါ) သိသည္ (ငါ) ျမင္သည္”ဟု ဤသို႔လည္းအမွတ္ ‘သညာ’ ရွိ၏၊ ဤကား ပၪၥမအဘိဘာယတနစ်ာန္ေပတည္း။ (၅)

တစ္ဦးေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ မိမိသႏၲာန္၌ အဆင္း႐ုပ္ကို မ႐ႈမွတ္ေတာ့ဘဲ အပသႏၲာန္၌ ဝါေရႊေသာအဆင္း ဝါေရႊေသာအေသြး ဝါေရႊေသာအေရာင္ရွိေသာ ဝါေရႊေသာ (ကသိုဏ္း) ႐ုပ္တို႔ကို ႐ႈ၏၊ ဥပမာ့အားျဖင့္ ဝါေရႊေသာအဆင္း ဝါေရႊေသာအေသြး ဝါေရႊေသာအေရာင္ရွိေသာ ဝါေရႊေသာ မဟာေလွကားပန္းကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ဝါေရႊေသာအဆင္း ဝါေရႊေသာအေသြး ဝါေရႊေသာအေရာင္ရွိေသာဗာရာဏသီျပည္ျဖစ္ ဝါေရႊေသာ ႏွစ္ဖက္ေခ်ာ အဝတ္ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ဤအတူ တစ္ဦးေသာပုဂၢိဳလ္သည္ မိမိသႏၲာန္၌ အဆင္း႐ုပ္တို႔ကို မ႐ႈမွတ္ေတာ့ဘဲ အပသႏၲာန္၌ ဝါေရႊေသာအဆင္းဝါေရႊေသာအေသြး ဝါေရႊေသာအေရာင္ ရွိေသာ ဝါေရႊေသာ (ကသိုဏ္း) ႐ုပ္တို႔ကို ႐ႈ၏၊ ”ထို (႐ုပ္) တို႔ကို လႊမ္းမိုး၍ (ငါ) သိသည္ (ငါ) ျမင္ သည္”ဟု ဤသို႔လည္း အမွတ္ ‘သညာ’ ရွိ၏၊ ဤကား ဆ႒ အဘိဘာယတနစ်ာန္ေပတည္း။ (၆)

တစ္ဦးေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ မိမိသႏၲာန္၌ အဆင္း႐ုပ္ကို မ႐ႈမွတ္ေတာ့ဘဲ အပသႏၲာန္၌ နီေသာအ ဆင္းနီေသာအေသြး နီေသာအေရာင္ရွိေသာ နီေသာ (ကသိုဏ္း) ႐ုပ္တို႔ကို ႐ႈ၏၊ ဥပမာအားျဖင့္ နီေသာအဆင္း နီေသာအေသြး နီေသာအေရာင္ရွိေသာ နီေသာ မိုးေဆြပန္းကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ နီေသာအဆင္းနီေသာအေသြး နီေသာအေရာင္ရွိေသာ ဗာရာဏသီျပည္ျဖစ္ နီေသာ ႏွစ္ဖက္ေခ်ာ အဝတ္ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ဤအတူ တစ္ဦးေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ မိမိသႏၲာန္၌ အဆင္း႐ုပ္ကို မ႐ႈမွတ္ေတာ့ဘဲ အပသႏၲာန္၌နီေသာအဆင္း နီေသာအေသြး နီေသာ အေရာင္ရွိေသာ နီေသာ (ကသိုဏ္း) ႐ုပ္တို႔ကို ႐ႈ၏၊ ”ထို (႐ုပ္) တို႔ကို လႊမ္းမိုး၍ (ငါ) သိသည္ (ငါ) ျမင္သည္”ဟု ဤသို႔လည္း အမွတ္ ‘သညာ’ ရွိ၏၊ ဤကား သတၱမအဘိဘာယတနစ်ာန္ေပတည္း။ (၇)

တစ္ဦးေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ မိမိသႏၲာန္၌ အဆင္း႐ုပ္ကို မ႐ႈမွတ္ေတာ့ဘဲ အပသႏၲာန္၌ ျဖဴေသာ အဆင္းျဖဴေသာအေသြး ျဖဴေသာအေရာင္ရွိေသာ ျဖဴေသာ (ကသိုဏ္း) ႐ုပ္တို႔ကို ႐ႈ၏၊ ဥပမာအားျဖင့္ျဖဴေသာအဆင္း ျဖဴေသာအေသြး ျဖဴေသာအေရာင္ရွိေသာ ျဖဴေသာ ေသာက္ရွဴးၾကယ္ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ျဖဴေသာအဆင္း ျဖဴေသာအေသြး ျဖဴေသာအေရာင္ရွိေသာ ဗာရာဏသီျပည္ျဖစ္ ျဖဴေသာ ႏွစ္ဖက္ေခ်ာအဝတ္ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ဤအတူ တစ္ဦးေသာပုဂၢိဳလ္သည္ မိမိသႏၲာန္၌ အဆင္း႐ုပ္ကို မ႐ႈမွတ္ေတာ့ဘဲ အပသႏၲာန္၌ ျဖဴေသာအဆင္း ျဖဴေသာအေသြး ျဖဴေသာအေရာင္ရွိေသာ ျဖဴေသာ (ကသိုဏ္း) ႐ုပ္တို႔ကို ႐ႈ၏၊ ”ထို (႐ုပ္) တို႔ကို လႊမ္းမိုး၍ (ငါ) သိသည္ (ငါ) ျမင္သည္”ဟု ဤသို႔လည္း အမွတ္ ‘သညာ’ ရွိ၏၊ ဤကား အ႒မအဘိဘာယတနစ်ာန္ေပတည္း။ (၈)

အာနႏၵာ (ဆန္႔က်င္ဘက္တရားႏွင့္ အာ႐ံုတို႔ကို) လႊမ္းမိုးႏိုင္ေၾကာင္း ‘အဘိဘာယတန’ စ်ာန္တို႔ သည္ဤရွစ္ပါးတို႔ပင္တည္း။

၁။ ဤအရာ၌ ဥမာပုပၹ ပုဒ္၏အနက္ကို ေအာက္မဲညိဳပန္းထက္ သာ၍ညိဳေသာ ႏွမ္းၾကတ္ပန္းဟု အဘိဓာန္နိသ်သစ္၌ ဆို၏။

 

လြတ္လပ္ျခင္း “ဝိေမာကၡ” တရား ရွစ္ပါး

၁၇၄။ အာနႏၵာ လြတ္လပ္ျခင္း ‘ဝိေမာကၡ’ တို႔သည္ ရွစ္ပါးအျပားရွိကုန္၏။

အဘယ္ရွစ္ပါးတို႔နည္းဟူမူ-

(မိမိသႏၲာန္၌) ကသိုဏ္း႐ုပ္စ်ာန္ရွိသည္ျဖစ္၍ (ျပင္ပသႏၲာန္၌လည္း) (ကသိုဏ္း) ႐ုပ္တို႔ကို ႐ႈ၏၊ ဤကား ပဌမ ဝိေမာကၡေပတည္း။ (၁)

မိမိသႏၲာန္၌ အဆင္း႐ုပ္ကို မ႐ႈမွတ္မူ၍ ျပင္ပသႏၲာန္၌ (ကသိုဏ္း) ႐ုပ္တို႔ကို ႐ႈ၏၊ ဤကား ဒုတိယဝိေမာကၡေပတည္း။ (၂)

တင့္တယ္၏ဟူ၍သာလွ်င္ ႏွလံုးသြင္း၏၊ ဤကား တတိယ ဝိေမာကၡေပတည္း။ (၃) ့

႐ူပသညာတို႔ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္၍ ပဋိဃသညာတို႔ လံုးဝခ်ဳပ္သည့္ျပင္ နာနတၱသညာတို႔ကို လံုးဝႏွလံုးမသြင္းမူ၍ ”ေကာင္းကင္သည္ အဆံုးမရွိ”ဟု (ႏွလံုးသြင္းလ်က္) အာကာသာနၪၥာယတန (စ်ာန္) သို႔ေရာက္၍ ေန၏၊ ဤကား စတုတၳ ဝိေမာကၡေပတည္း။ (၄)

အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္၍ ”ဝိညာဥ္သည္ အဆံုးမရွိ”ဟု (ႏွလံုးသြင္းလ်က္) ဝိညာဏၪၥာယတန (စ်ာန္) သို႔ ေရာက္၍ ေန၏၊ ဤကား ပၪၥမ ဝိေမာကၡေပတည္း။ (၅)

ဝိညာဏၪၥာယတန (စ်ာန္) ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္၍ ”တစ္စံုတစ္ခုမွ် မရွိ”ဟု (ႏွလံုးသြင္းလ်က္) အာကိၪၥညာယတန (စ်ာန္) သို႔ ေရာက္၍ ေန၏၊ ဤကား ဆ႒ ဝိေမာကၡေပတည္း။ (၆)

အာကိၪၥညာယတန (စ်ာန္) ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္၍ ေနဝသညာနာသညာယတန (စ်ာန္) သို႔ ေရာက္၍ေန၏၊ ဤကား သတၱမ ဝိေမာကၡေပတည္း။ (၇)

ေနဝသညာနာသညာယတန (စ်ာန္) ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္၍ သညာေဝဒနာတို႔၏ ခ်ဳပ္ရာ (နိေရာဓသမာပတ္) သို႔ ေရာက္၍ ေန၏၊ ဤကား အ႒မ ဝိေမာကၡေပတည္း။ (၈)

အာနႏၵာ ရွစ္ပါးေသာ လြတ္လပ္ျခင္း ‘ဝိေမာကၡ’ တို႔ ဟူသည္ ဤသည္တို႔ပင္တည္း။

၁၇၅။ အာနႏၵာ ငါသည္ ဘုရားျဖစ္ၿပီးခါစ (အ႒မသတၱာဟျဖစ္ေသာ) အခါတစ္ပါး၌ ဥ႐ုေဝဠ (ေတာ) ေနရၪၨရာျမစ္ကမ္းပါးအနီး ဆိတ္ေက်ာင္းေညာင္ပင္ (ရင္း) ၌ ေနခဲ့၏။ ထိုသို႔ေနစဥ္ ယုတ္မာေသာမာရ္နတ္သည္ ငါ့ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ရပ္လ်က္ ငါ့အား ဤစကားကို ေလွ်ာက္ဖူး၏-

”အသွ်င္ဘုရား ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ယခုအခါ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူပါေလာ့၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူပါေလာ့၊ အသွ်င္ဘုရား ယခုအခါ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ျပဳရန္ အခ်ိန္တန္ပါၿပီ”ဟု (ေလွ်ာက္ခဲ့ဖူး၏)။

အာနႏၵာ ဤသို႔ေလွ်ာက္ေသာ္ ငါသည္ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္အား ဤစကားကို မိန္႔ဆိုခဲ့ဖူး၏ ”မာရ္နတ္ ငါ၏ တပည့္ရဟန္းတို႔သည္ အၾကင္မွ်ေလာက္ ကာလပတ္လံုး တတ္သိလိမၼာ မရွိၾကေသး၊ ေကာင္းစြာ ဆံုးမၿပီး မျဖစ္ၾကေသး၊ မရဲရင့္ၾကေသး၊ အၾကားအျမင္ မမ်ားၾကေသး၊ တရားေတာ္ကိုမေဆာင္ႏိုင္ၾကေသး၊ (ေလာကုတၱရာ) တရားႏွင့္ေလ်ာ္ေသာ တရားကို မက်င့္ႏိုင္ၾကေသး၊ ေလ်ာ္ေသာအက်င့္ကို မက်င့္ႏိုင္ၾကေသး၊ တရားႏွင့္ေလ်ာ္စြာ မက်င့္ႏိုင္ၾကေသး၊ မိမိတို႔ ဆရာ့ဝါဒကို သင္ယူ၍မေျပာႏိုင္ မေဟာႏိုင္ မျပႏိုင္ မတည္တံ့ေစႏိုင္ မဖြင့္ႏိုင္ မေဝဖန္ႏိုင္ မေပၚလြင္ေစႏိုင္ၾကေသး၊ ေပၚေပါက္လာေသာ သူတစ္ပါးဝါဒကို အေၾကာင္းမွန္ျဖင့္ ေကာင္းစြာ ႏွိမ္နင္း၍ အံ့ဖြယ္ရွိေသာ တရားကို မေဟာျပႏိုင္ၾကကုန္ေသး၊ ထိုမွ်ေလာက္ ကာလပတ္လံုး ငါသည္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူမည္ မဟုတ္။

မာရ္နတ္ ငါ၏တပည့္ ရဟန္းမိန္းမတို႔သည္ အၾကင္မွ်ေလာက္ ကာလပတ္လံုး တတ္သိလိမၼာမရွိၾကေသး၊ ေကာင္းစြာ ဆံုးမၿပီး မျဖစ္ၾကေသး၊ မရဲရင့္ၾကေသး၊ အၾကားအျမင္ မမ်ားၾကေသး၊ တရားေတာ္ကို မေဆာင္ႏိုင္ၾကေသး၊ (ေလာကုတၱရာ) တရားႏွင့္ေလ်ာ္ေသာ တရားကို မက်င့္ႏိုင္ၾကေသး၊ ေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ကို မက်င့္ႏိုင္ၾကေသး၊ တရားႏွင့္ေလ်ာ္စြာ မက်င့္ႏိုင္ၾကေသး၊ မိမိတို႔ ဆရာ့ဝါဒကိုသင္ယူ၍ မေျပာႏိုင္ မေဟာႏိုင္ မျပႏိုင္ မတည္တံ့ေစႏိုင္ မဖြင့္ႏိုင္ မေဝဖန္ႏိုင္ မေပၚလြင္ေစႏိုင္ၾကေသး၊ ေပၚေပါက္ လာေသာ သူတစ္ပါးဝါဒကို အေၾကာင္းမွန္ျဖင့္ ေကာင္းစြာ ႏွိမ္နင္း၍ အံ့ဖြယ္ရွိေသာ တရားကိုမေဟာျပ ႏိုင္ၾကကုန္ေသး၊ ထိုမွ်ေလာက္ ကာလပတ္လံုး ငါသည္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူမည္ မဟုတ္။

မာရ္နတ္ ငါ၏တပည့္ ဥပါသကာတို႔သည္ အၾကင္မွ်ေလာက္ ကာလပတ္လံုး တတ္သိလိမၼာမရွိၾကေသး၊ ေကာင္းစြာ ဆံုးမၿပီး မျဖစ္ၾကေသး၊ မရဲရင့္ၾကေသး၊ အၾကားအျမင္ မမ်ားၾကေသး၊ တရားေတာ္ကို မေဆာင္ႏိုင္ၾကေသး၊ (ေလာကုတၱရာ) တရားႏွင့္ ေလ်ာ္ေသာ တရားကို မက်င့္ႏိုင္ၾကေသး၊ ေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ကို မက်င့္ႏိုင္ၾကေသး၊ တရားႏွင့္ေလ်ာ္စြာ မက်င့္ႏိုင္ၾကေသး၊ မိမိတို႔ ဆရာ့ဝါဒကိုသင္ယူ၍ မေျပာႏိုင္ မေဟာႏိုင္ မျပႏိုင္ မတည္တံ့ေစႏိုင္ မဖြင့္ႏိုင္ မေဝဖန္ႏိုင္ မေပၚလြင္ေစႏိုင္ၾကေသး၊ ့ေပၚေပါက္လာေသာ သူတစ္ပါးဝါဒကို အေၾကာင္းမွန္ျဖင့္ ေကာင္းစြာ ႏွိမ္နင္း၍ အံ့ဖြယ္ရွိေသာ တရားကိုမေဟာျပႏိုင္ၾကကုန္ေသး၊ ထိုမွ်ေလာက္ ကာလပတ္လံုး ငါသည္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူမည္ မဟုတ္။

မာရ္နတ္ ငါ၏တပည့္ ဥပါသိကာမတို႔သည္ အၾကင္မွ်ေလာက္ ကာလပတ္လံုး တတ္သိလိမၼာ မရွိၾကေသး၊ ေကာင္းစြာ ဆံုးမၿပီး မျဖစ္ၾကေသး၊ မရဲရင့္ၾကေသး၊ အၾကားအျမင္ မမ်ားၾကေသး၊ တရားေတာ္ကို မေဆာင္ႏိုင္ၾကေသး၊ (ေလာကုတၱရာ) တရားႏွင့္ေလ်ာ္ေသာ တရားကို မက်င့္ႏိုင္ၾကေသး၊ ေလ်ာ္ေသာအက်င့္ကို မက်င့္ႏိုင္ၾကေသး၊ တရားႏွင့္ေလ်ာ္စြာ မက်င့္ႏိုင္ၾကေသး၊ မိမိတို႔ ဆရာ့ဝါဒကို သင္ယူ၍မေျပာႏိုင္ မေဟာႏိုင္ မျပႏိုင္ မတည္တံ့ေစႏိုင္ မဖြင့္ႏိုင္ မေဝဖန္ႏိုင္ မေပၚလြင္ေစႏိုင္ၾကေသး၊ ေပၚေပါက္လာ ေသာ သူတစ္ပါးဝါဒကို အေၾကာင္းမွန္ျဖင့္ ေကာင္းစြာ ႏွိမ္နင္း၍ အံ့ဖြယ္ရွိေသာ တရားကို မေဟာျပႏိုင္ၾကကုန္ေသး၊ ထိုမွ်ေလာက္ ကာလပတ္လံုး ငါသည္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူမည္ မဟုတ္။

မာရ္နတ္ ငါ၏ ျမတ္ေသာအက်င့္ဟု ဆိုအပ္ေသာ ဤသာသနာေတာ္သည္ အၾကင္မွ်ေလာက္ ကာလပတ္လံုး (ပညာရွိ) နတ္လူတို႔ ေကာင္းစြာ ျပႏိုင္သည့္တိုင္ေအာင္ မျပည့္စံုေသး၊ မစည္ပင္ေသး၊ မျပန္႔ပြါးေသး၊ လူအမ်ား မသိေသး၊ မ်ားစြာ မျဖစ္ထြန္းေသး၊ ထိုမွ်ေလာက္ ကာလပတ္လံုး ငါသည္ပရိနိဗၺာန္ ျပဳေတာ္မူမည္ မဟုတ္”ဟု (မိန္႔ဆိုခဲ့ဖူး၏)။

၁၇၆။ အာနႏၵာ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္သည္ ယေန႔ ယခုပင္ စာပါလေစတီ၌ ငါ့ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ္လ်က္ ငါ့အား ဤစကားကို ေလွ်ာက္ထားျပန္၏။

”အသွ်င္ဘုရား ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ယခုအခါ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူပါေလာ့၊ ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူပါေလာ့၊ အသွ်င္ဘုရား ယခုအခါ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ျပဳရန္ အခ်ိန္တန္ပါၿပီ။

အသွ်င္ဘုရား ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူဖူးပါသည္၊ ‘မာရ္နတ္ငါ၏တပည့္ ရဟန္းတို႔သည္ အၾကင္မွ်ေလာက္ေသာ ကာလပတ္လံုး။ပ။ မာရ္နတ္ ငါ၏တပည့္ရဟန္းမိန္းမတို႔သည္။ ပ။ မာရ္နတ္ ငါ၏တပည့္ ဥပါသကာတို႔သည္။ ပ။ မာရ္နတ္ ငါ၏တပည့္ ဥပါသိကာမတို႔သည္။ပ။ မာရ္နတ္ ငါ၏ ျမတ္ေသာ အက်င့္ဟုဆိုအပ္ေသာ ဤသာသနာေတာ္သည္အၾကင္မွ်ေလာက္ ေသာ ကာလပတ္လံုး (ပညာရွိ) နတ္လူတို႔ ေကာင္းစြာ ျပႏိုင္သည့္တိုင္ေအာင္မျပည့္စံုေသး၊ မစည္ပင္ ေသး၊ မျပန္႔ပြါးေသး၊ လူအမ်ားမသိေသး၊ မ်ားစြာ မျဖစ္ထြန္းေသး၊ ထိုမွ်ေလာက္ေသာ ကာလပတ္လံုး ငါသည္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူမည္ မဟုတ္’ဟု (မိန္႔ေတာ္မူဖူးပါသည္)။

အသွ်င္ဘုရား ယခုအခါ ျမတ္စြာဘုရား၏ ျမတ္ေသာ အက်င့္ဟု ဆိုအပ္ေသာ သာသနာေတာ္သည္ (ပညာရွိ) နတ္လူတို႔ ေကာင္းစြာ ျပႏိုင္သည့္တိုင္ေအာင္ ျပည့္စံုပါၿပီ၊ စည္ပင္ပါၿပီ၊ ျပန္႔ပြါးပါၿပီ၊ လူအမ်ား သိပါၿပီ၊ မ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းပါၿပီ၊ အသွ်င္ဘုရား ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ယခုအခါ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူပါေလာ့၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ပရိနိဗၺာန္ ျပဳေတာ္မူပါေလာ့၊ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရား ယခုအခါ ပရိနိဗၺာန္ျပဳရန္ အခ်ိန္တန္ပါၿပီ”ဟု (ေလွ်ာက္ ထားျပန္၏)။

၁၇၇။ အာနႏၵာ ဤသို႔ မာရ္နတ္က ေလွ်ာက္ထားေသာ္ ငါသည္ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္အား ဤစကားကို မိန္႔ဆိုလိုက္၏ –

”မာရ္နတ္ သင္သည္ မေၾကာင့္ၾကလင့္၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ ပရိနိဗၺာန္ျပဳျခင္းသည္ မၾကာမီ ျဖစ္လိမ့္မည္၊ ဤေန႔မွ သံုးလလြန္ေျမာက္ေသာအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳလိမ့္မည္ဟု (မိန္႔ဆိုလိုက္၏)။

အာနႏၵာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ယေန႔ စာပါလေစတီ၌ (ေနစဥ္) သတိရွိလ်က္ ဆင္ျခင္လ်က္ အသက္ရွည္ရန္ ျပဳျပင္မႈ ‘အာယုသခၤါရ’ ကို ယခုပင္ စြန္႔လႊတ္လိုက္ၿပီ”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

 

အသွ်င္အာနႏၵာ ေလွ်ာက္ထား ေတာင္းပန္ျခင္း

၁၇၈။ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ္ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤသို႔ ေလွ်ာက္ထားေတာင္းပန္၏-

”အသွ်င္ဘုရား လူအမ်ား၏ စီးပြါးခ်မ္းသာအလို႔ငွါ နတ္လူတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြါးႏွင့္ ခ်မ္းသာ အလို႔ငွါေလာကကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အာယုကပ္ပတ္လံုးတည္ေတာ္မူပါေလာ့၊ ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အာယုကပ္ပတ္လံုး တည္ေတာ္မူပါေလာ့”ဟု (ေလွ်ာက္ထားေတာင္းပန္၏)။

အာနႏၵာ တန္ေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားကို ယခု မေတာင္းပန္လင့္ႏွင့္ေတာ့၊ ျမတ္စြာဘုရားကို ေတာင္းပန္ရန္ ယခုအခါ မဟုတ္ေတာ့ၿပီဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း။ ပ။ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္းျမတ္စြာဘုရားအား ဤသို႔ ေလွ်ာက္ထားေတာင္းပန္၏-

”အသွ်င္ဘုရား လူအမ်ား၏ စီးပြါးခ်မ္းသာအလို႔ငွါ နတ္လူတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြါးႏွင့္ ခ်မ္းသာ အလို႔ငွါေလာကကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အာယုကပ္ပတ္လံုးတည္ေတာ္မူပါေလာ့၊ ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အာယုကပ္ပတ္လံုးတည္ေတာ္မူပါေလာ့”ဟု (ေလွ်ာက္ထားေတာင္းပန္၏)။

အာနႏၵာ သင္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေဗာဓိဉာဏ္ကို ယံုၾကည္သည္ မဟုတ္ပါေလာဟု (မိန္႔ေတာ္မူ ၏)။

ယံုၾကည္ပါသည္ အသွ်င္ဘုရား (ဟု ေလွ်ာက္၏)။

အာနႏၵာ ထိုသို႔ ယံုၾကည္ပါလ်က္ သင္သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို အဘယ့္ေၾကာင့္ သံုးႀကိမ္တိုင္ေအာင္ႏွိပ္စက္ဘိသနည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဤစကားကို မ်က္ေမွာက္၌ပင္ ၾကားရဖူးပါ၏၊ မ်က္ေမွာက္၌ပင္ ခံယူဖူးပါ၏၊ ”အာနႏၵာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ သူသည္ ၿပီးစီးျခင္း၏အေျခခံ ‘ဣဒိၶပါဒ္’ တရားေလးပါးတို႔ကို ပြါးမ်ားထား၏၊ ေလ့က်င့္ထား၏၊ ယာဥ္ကဲ့သို႔ ျပဳထား၏၊ တည္ရာကဲ့သို႔ျပဳထား ၏၊ ေဆာက္တည္ထား၏၊ ေကာင္းစြာ ဆည္းပူးထား၏၊ ေကာင္းစြာ အားထုတ္ထား၏၊ ထိုသူသည္ အလို ရွိခဲ့ေသာ္ အာယုကပ္ပတ္လံုးျဖစ္ေစ အာယုကပ္ထက္ လြန္၍ျဖစ္ေစ တည္ႏိုင္ေပ၏။

အာနႏၵာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ကား ၿပီးစီးျခင္း၏အေျခခံ ‘ဣဒိၶပါဒ္’ တရား ေလးပါးတို႔ကို ပြါးမ်ား ထားၿပီးျဖစ္၏၊ ေလ့က်င့္ထားၿပီးျဖစ္၏၊ ယာဥ္ကဲ့သို႔ ျပဳထားၿပီးျဖစ္၏၊ တည္ရာကဲ့သို႔ ျပဳထားၿပီးျဖစ္၏၊ ေဆာက္တည္ ထားၿပီးျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာ ဆည္းပူးထားၿပီးျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာ အားထုတ္ထားၿပီးျဖစ္၏၊ သို႔ျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလိုရွိခဲ့ေသာ္ အာယုကပ္ပတ္လံုးျဖစ္ေစ အာယုကပ္ထက္ လြန္၍ျဖစ္ေစတည္ႏိုင္၏”ဟု (ၾကားနာခံယူရဖူးပါသည္ဟု ေလွ်ာက္၏)။

အာနႏၵာ ထိုတရားကို သင္ယံုၾကည္သည္ မဟုတ္ေလာဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ယံုၾကည္ပါသည္ အသွ်င္ဘုရား (ဟု ေလွ်ာက္၏)။

အာနႏၵာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထင္ရွားေသာ နိမိတ္အရိပ္အေရာင္ကို ဤသို႔ျပပါလ်က္ သင္သည္သေဘာေပါက္ျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္ခဲ့ေခ် ”အသွ်င္ဘုရား လူအမ်ား၏ စီးပြါးခ်မ္းသာအလို႔ငွါ နတ္လူတို႔အက်ဳိးစီးပြါးႏွင့္ ခ်မ္းသာအလို႔ငွါ ေလာကကိုေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္အာယုကပ္ပတ္လံုး တည္ေတာ္မူပါေလာ့၊ ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္အာယုကပ္ပတ္လံုး တည္ေတာ္မူပါေလာ့”ဟု ျမတ္စြာဘုရားကို သင္မေတာင္းပန္ခဲ႕ေခ်။

အာနႏၵာ ထို႔ေၾကာင့္ ဤမေတာင္းပန္ျခင္းသည္ သင္၏ အျပစ္သာလွ်င္ ျဖစ္ေခ်၏၊ သင္၏ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္သာလွ်င္ ျဖစ္ေခ်၏။

အာနႏၵာ သင္သည္ အကယ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ထိုအခါက ေတာင္းပန္ခဲ့ျငားအံ့၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္သင္၏ ေတာင္းပန္စကားတို႔ကို ႏွစ္ႀကိမ္သာလွ်င္ ျငင္းပယ္၍ သံုးႀကိမ္ေျမာက္မူကား လက္ခံရာ၏၊ အာနႏၵာ ထို႔ေၾကာင့္ ဤ (မေတာင္းပန္ျခင္း) သည္ သင္၏ အျပစ္သာလွ်င္ ျဖစ္ေခ်၏၊ သင္၏ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ သာလွ်င္ ျဖစ္ေခ်၏။

၁၇၉။ အာနႏၵာ အခါတစ္ပါး၌ ငါသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ ဂိဇၩကုဋ္ေတာင္၌ သီတင္းသံုးေနခဲ့၏၊ အာနႏၵာထိုသို႔ေနစဥ္၌လည္း သင့္အား ငါမိန္႔ဆိုခဲ့ဖူး၏ ”အာနႏၵာ ရာဇ၊ ဂိဟ္ျပည္သည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိေပ၏၊ အာနႏၵာ ဂိဇၩကုဋ္ေတာင္သည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိေပ၏၊ အာနႏၵာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ သူသည္ၿပီးစီးျခင္း၏ အေျခခံ ‘ဣဒိၶပါဒ္’ တရား ေလးပါးတို႔ကို ပြါးမ်ားထား၏၊ ေလ့က်င့္ထား၏၊ ယာဥ္ကဲ့သို႔ျပဳထား၏၊ တည္ရာကဲ့သို႔ျပဳထား၏၊ ေဆာက္တည္ထား၏၊ ေကာင္းစြာဆည္းပူးထား၏၊ ေကာင္းစြာအား ထုတ္ထား၏၊ ထိုသူသည္ အလိုရွိခဲ့ေသာ္ အာယုကပ္ပတ္လံုးျဖစ္ေစ အာယုကပ္ထက္လြန္၍ျဖစ္ေစတည္ ႏိုင္ေပ၏။

အာနႏၵာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ၿပီးစီးျခင္း၏အေျခခံ ‘ဣဒိၶပါဒ္’ တရား ေလးပါးတို႔ကို ပြါးမ်ားထားၿပီးျဖစ္၏၊ ေလ့က်င့္ထားၿပီးျဖစ္၏၊ ယာဥ္ကဲ့သို႔ျပဳထားၿပီးျဖစ္၏၊ တည္ရာကဲ့သို႔ျပဳထားၿပီးျဖစ္၏၊ ေဆာက္တည္ထားၿပီးျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာ ဆည္းပူးထားၿပီးျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာ အားထုတ္ထားၿပီးျဖစ္၏၊ အာနႏၵာသို႔ျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလိုရွိခဲ့ေသာ္ အာယုကပ္ပတ္လံုးျဖစ္ေစ အာယုကပ္ထက္ လြန္၍ျဖစ္ေစတည္ႏိုင္ေပ၏”ဟု (မိန္႔ဆိုခဲ့ဖူး၏)။ ဲ

အာနႏၵာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထင္ရွားေသာ နိမိတ္အရိပ္အေရာင္ကို ဤသို႔ ျပဳပါလ်က္လည္း သင္သည္သေဘာေပါက္ျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္ခဲ့ေခ်။ ”အသွ်င္ဘုရား လူအမ်ား၏ စီးပြါးခ်မ္းသာအလို႔ငွါ နတ္ လူတို႔၏အက်ဳိးစီးပြါးႏွင့္ ခ်မ္းသာအလို႔ငွါ ေလာကကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာ ဘုရားသည္အာယုကပ္ပတ္လံုး တည္ေတာ္မူပါေလာ့၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာျမတ္စြာဘုရားသည္ အာယုကပ္ပတ္လံုး တည္ေတာ္မူပါေလာ့”ဟု ျမတ္စြာဘုရားကို မေတာင္းပန္ခဲ့ေခ်။

အာနႏၵာ သင္သည္ အကယ္၍ ငါ့ကို ထိုအခါက ေတာင္းပန္ခဲ့ျငားအံ့၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သင္၏ေတာင္းပန္ေသာ စကားတို႔ကို ႏွစ္ႀကိမ္သာလွ်င္ ျငင္းပယ္၍ သံုးႀကိမ္ေျမာက္မူကား လက္ခံရာ၏။ အာနႏၵာ ထို႔ေၾကာင့္ ဤ (မေတာင္းပန္ျခင္း) သည္ သင္၏ အျပစ္သာလွ်င္ ျဖစ္ေခ်၏။ သင္၏ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္သာလွ်င္ ျဖစ္ေခ်၏။

၁၈ဝ။ အာနႏၵာ အခါတစ္ပါး၌ ငါသည္ ထိုရာဇၿဂဳိဟ္ျပည္၌ပင္လွ်င္ ေဂါတမပေညာင္ပင္၌ ေန၏။ပ။ ထိုရာဇၿဂဳိဟ္ျပည္၌ပင္လွ်င္ ေစာရပပါတ ေခ်ာက္ကမ္းပါး၌ ေနခဲ့၏။ ထိုရာဇၿဂဳိဟ္ျပည္၌ပင္လွ်င္ ေဝဘာရေတာင္၏နံပါး သတၱပဏၰိလိုဏ္၌ ေနခဲ့၏။ ထိုရာဇၿဂဳိဟ္ျပည္၌ပင္လွ်င္ ဣသိဂိလိေတာင္၏နံပါး ကာဠသိလာ (အရပ္) ၌ ေနခဲ့၏။ ထိုရာဇၿဂဳိဟ္ျပည္၌ပင္လွ်င္ ယင္းတိုက္ေတာ သပၸေသာ႑ိကေတာင္ဝွမ္း၌ ေနခဲ့၏။ ထိုရာဇၿဂဳိဟ္ျပည္၌ပင္လွ်င္ တေပါဒါ႐ံုေက်ာင္း၌ ေနခဲ့၏။ ထိုရာဇၿဂဳိဟ္ျပည္၌ပင္လွ်င္ ရွဥ့္စာ ေကြၽးရာ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္း၌ ေနခဲ့၏။ ထိုရာဇၿဂဳိဟ္ျပည္၌ပင္လွ်င္ ဇီဝက၏ သရက္ဥယ်ာဥ္၌ ေနခဲ့၏။ ထိုရာဇၿဂဳိဟ္ျပည္၌ပင္လွ်င္ မဒၵကုစိၧအရပ္ မိဂဒါဝုန္ေတာ၌ ေနခဲ့၏။

အာနႏၵာ ထိုသို႔ ေနစဥ္၌လည္း သင့္ကို ငါ မိန္႔ဆိုခဲ့ဖူး၏ ”အာနႏၵာ ရာဇၿဂဳိဟ္ျပည္သည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိ၏၊၁ (ဂိဇၩကုဋ္ေတာင္သည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိေပ၏)၂ ေဂါတမပေညာင္ပင္သည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိေပ၏၊ ေစာရပပါတ ေခ်ာက္ကမ္းပါးသည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိေပ၏၊ ေဝဘာရေတာင္၏နံပါး သတၱပဏၰိလိုဏ္သည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိေပ၏၊ ဣသိဂိလိေတာင္၏နံပါး ကာဠသိလာအရပ္သည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိေပ၏၊ ယင္းတိုက္ေတာ သပၸေသာ႑ိကေတာင္ဝွမ္းသည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိေပ၏၊ တေပါဒါ႐ံု ေက်ာင္းသည္ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိေပ၏၊ ရွဥ့္စာေကြၽးရာ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္းသည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိေပ၏၊ ဇီဝက၏့သရက္ဥယ်ာဥ္သည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိေပ၏၊ မဒၵကုစိၧအရပ္ မိဂဒါဝုန္ေတာသည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိေပ၏။

အာနႏၵာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ သူသည္ ၿပီးစီးျခင္း၏အေျခခံ ‘ဣဒၶိပါဒ္’ တရား ေလးပါးတို႔ကိုပြါးမ်ားထား၏၊ ေလ့က်င့္ထား၏၊ ယာဥ္ကဲ့သို႔ ျပဳထား၏၊ တည္ရာကဲ့သို႔ ျပဳထား၏၊ ေဆာက္တည္ထား၏၊ ေကာင္းစြာ ဆည္းပူးထား၏၊ ေကာင္းစြာ အားထုတ္ထား၏။ပ။ အာနႏၵာ သို႔ျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလိုရွိခဲ့ေသာ္ အာယုကပ္ပတ္လံုးျဖစ္ေစ အာယုကပ္ထက္ လြန္၍ျဖစ္ေစ တည္ႏိုင္ေပ၏”ဟု (မိန္႔ဆိုခဲ့ဖူး၏)။

အာနႏၵာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထင္ရွားေသာ နိမိတ္အရိပ္အေရာင္ကို ဤသို႔ပင္ျပဳပါလ်က္လည္း သင္သည္သေဘာေပါက္ျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္ခဲ့ေခ်။ ”အသွ်င္ဘုရား လူအမ်ား၏ စီးပြါးခ်မ္းသာအလို႔ငွါ နတ္ လူတို႔၏အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ခ်မ္းသာအလို႔ငွါ ေလာကကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အာယုကပ္ပတ္လံုး တည္ေတာ္မူပါေလာ့၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာျမတ္စြာဘုရားသည္ အာယုကပ္ပတ္လံုး တည္ေတာ္မူပါေလာ့”ဟု ျမတ္စြာဘုရားကို မေတာင္းပန္ခဲ့ေခ်။

အာနႏၵာ သင္သည္ အကယ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ထိုအခါက ေတာင္းပန္ခဲ့ျငားအံ့၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္သင္၏ ေတာင္းပန္ေသာ စကားတို႔ကို ႏွစ္ႀကိမ္သာလွ်င္ျငင္းပယ္၍ သံုးႀကိမ္ေျမာက္မူကား လက္ခံရာ၏။ အာနႏၵာ ထို႔ေၾကာင့္ ဤ (မေတာင္းပန္ျခင္း) သည္ သင္၏ အျပစ္သာလွ်င္ ျဖစ္ေခ်၏။ သင္၏ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ သာလွ်င္ ျဖစ္ေခ်၏။

၁၈၁။ အာနႏၵာ အခါတစ္ပါး၌ ငါသည္ ဤေဝသာလီျပည္၌ပင္လွ်င္ ဥေဒနေစတီ၌ ေနခဲ့၏၊ ထိုသို႔ေနစဥ္၌လည္း သင့္အား ငါမိန္႔ဆိုခဲ့ဖူး၏ ”အာနႏၵာ ေဝသာလီျပည္သည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိေပ၏၊ ဥေဒနေစတီသည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိေပ၏။

အာနႏၵာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ သူသည္ ၿပီးစီးျခင္း၏အေျခခံ ‘ဣဒၶိပါဒ္’ တရား ေလးပါးတို႔ကို ပြါးမ်ားထား၏၊ ေလ့က်င့္ထား၏၊ ယာဥ္ကဲ့သို႔ ျပဳထား၏၊ တည္ရာကဲ့သို႔ ျပဳထား၏၊ ေဆာက္တည္ ထား၏၊ ေကာင္းစြာ ဆည္းပူးထား၏၊ ေကာင္းစြာ အားထုတ္ထား၏၊ ထိုသူသည္ အလိုရွိခဲ့ေသာ္အာယုကပ္ပတ္လံုးျဖစ္ေစ အာယုကပ္ထက္ လြန္၍ျဖစ္ေစ တည္ႏိုင္ေပ၏။

အာနႏၵာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ၿပီးစီးျခင္း၏အေျခခံ ‘ဣဒၶိပါဒ္’ တရား ေလးပါးတို႔ကို ပြါးမ်ားထားၿပီးျဖစ္၏၊ ေလ့က်င့္ထားၿပီး ျဖစ္၏၊ ယာဥ္ကဲ့သို႔ ျပဳထားၿပီး ျဖစ္၏၊ တည္ရာကဲ့သို႔ ျပဳထားၿပီး ျဖစ္၏၊ ေဆာက္တည္ထားၿပီး ျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာ ဆည္းပူးထားၿပီး ျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာ အားထုတ္ထားၿပီးျဖစ္၏၊ အာနႏၵာ သို႔ျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလိုရွိခဲ့ေသာ္ အာယုကပ္ပတ္လံုးျဖစ္ေစ အာယုကပ္ထက္လြန္၍ျဖစ္ေစ တည္ႏိုင္ေပ၏”ဟု (မိန္႔ဆိုခဲ့ဖူး၏)။

အာနႏၵာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထင္ရွားေသာ နိမိတ္အရိပ္အေရာင္ကို ဤသို႔ပင္ ျပဳပါလ်က္လည္းသင္သည္ သေဘာေပါက္ျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္ခဲ့ေခ်၊ ”အသွ်င္ဘုရား လူအမ်ား၏ စီးပြါးခ်မ္းသာအလို႔ငွါ နတ္လူတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ခ်မ္းသာအလို႔ငွါ ေလာကကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အာယုကပ္ပတ္လံုး တည္ေတာ္မူပါေလာ့၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာျမတ္စြာဘုရားသည္ အာယုကပ္ပတ္လံုး တည္ေတာ္မူပါေလာ့”ဟု ျမတ္စြာဘုရားကို မေတာင္းပန္ခဲ့ေခ်။

အာနႏၵာ သင္သည္ အကယ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ထိုအခါက ေတာင္းပန္ခဲ့ျငားအံ့၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္သင္၏ ေတာင္းပန္ေသာ စကားတို႔ကို ႏွစ္ႀကိမ္သာလွ်င္ ျငင္းပယ္၍ သံုးႀကိမ္ေျမာက္မူကား လက္ခံရာ၏။ အာနႏၵာ ထို႔ေၾကာင့္ ဤ (မေတာင္းပန္ျခင္း) သည္ သင္၏ အျပစ္သာလွ်င္ ျဖစ္ေခ်၏၊ သင္၏ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ သာလွ်င္ ျဖစ္ေခ်၏။

၁၈၂။ အာနႏၵာ အခါတစ္ပါး၌ ငါသည္ ဤေဝသာလီျပည္၌ပင္လွ်င္ ေဂါတမကေစတီ၌ ေနခဲ့၏။ပ။ ဤေဝသာလီျပည္၌ပင္လွ်င္ သတၱမၺေစတီ၌ ေနခဲ့၏။ ဤေဝသာလီျပည္၌ပင္လွ်င္ ဗဟုပုတ ၱေစတီ၌ ေနခဲ့၏။ ့ဤေဝသာလီျပည္၌ပင္လွ်င္ သာရႏၵဒေစတီ၌ ေနခဲ့၏။

အာနႏၵာ ယေန႔ စာပါလေစတီ၌ (ေနစဥ္) ယခုပင္ သင့္အား ငါ မိန္႔ဆိုခဲ့ၿပီ ”အာနႏၵာ ေဝသာလီျပည္သည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိေပ၏၊ ဥေဒနေစတီသည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိေပ၏၊ ေဂါတမကေစတီသည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိေပ၏၊ သတၱမၺေစတီသည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိေပ၏၊ ဗဟုပုတ ၱေစတီသည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိေပ၏၊ သာရႏၵဒေစတီသည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိေပ၏၊ စာပါလေစတီသည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိေပ၏။

အာနႏၵာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ သူသည္ ၿပီးစီးျခင္း၏အေျခခံ ‘ဣဒၶိပါဒ္’ တရား ေလးပါးတို႔ကိုပြါးမ်ားထား၏၊ ေလ့က်င့္ထား၏၊ ယာဥ္ကဲ့သို႔ျပဳထား၏၊ တည္ရာကဲ့သို႔ျပဳထား၏၊ ေဆာက္တည္ထား၏၊ ေကာင္းစြာ ဆည္းပူးထား၏၊ ေကာင္းစြာ အားထုတ္ထား၏၊ ထိုသူသည္ အလိုရွိခဲ့ေသာ္ အာယုကပ္ပတ္လံုးျဖစ္ေစ အာယုကပ္ထက္ လြန္၍ျဖစ္ေစ တည္ႏိုင္ေပ၏။

အာနႏၵာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ၿပီးစီးျခင္း၏အေျခခံ ‘ဣဒၶိပါဒ္’ တရား ေလးပါးတို႔ကို ပြါးမ်ားထားၿပီးျဖစ္၏၊ ေလ့က်င့္ထားၿပီး ျဖစ္၏၊ ယာဥ္ကဲ့သို႔ ျပဳထားၿပီး ျဖစ္၏၊ တည္ရာကဲ့သို႔ ျပဳထားၿပီး ျဖစ္၏၊ ေဆာက္တည္ ထားၿပီး ျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာ ဆည္းပူးထားၿပီး ျဖစ္၏၊ ေကာင္းစြာ အားထုတ္ထားၿပီးျဖစ္၏။ အာနႏၵာ သို႔ျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလိုရွိခဲ့ေသာ္ အာယုကပ္ပတ္လံုးျဖစ္ေစအာယုကပ္ထက္ လြန္၍ျဖစ္ေစ တည္ႏိုင္၏”ဟု (မိန္႔ဆိုခဲ့ဖူး၏)။

အာနႏၵာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထင္ရွားေသာ နိမိတ္အရိပ္အေရာင္ကို ဤသို႔ပင္ ျပဳပါလ်က္လည္းသင္သည္ သေဘာေပါက္ျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္ေခ်။ ”အသွ်င္ဘုရား လူအမ်ား၏ စီးပြါးခ်မ္းသာအလို႔ငွါနတ္လူ တို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ခ်မ္းသာအလို႔ငွါ ေလာကကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာျမတ္စြာ ဘုရားသည္ အာယုကပ္ပတ္လံုး တည္ေတာ္မူပါေလာ့၊ ေကာင္းေသာ စကားကိုဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အာယုကပ္ပတ္လံုး တည္ေတာ္မူပါေလာ့”ဟု ျမတ္စြာဘုရားကိုမေတာင္းပန္ခဲ့ေခ်။

အာနႏၵာ သင္သည္ အကယ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ထိုအခါက ေတာင္းပန္ခဲ့ျငားအံ့၊ ျမတ္စြာဘုရား သည္သင္၏ ေတာင္းပန္ေသာ စကားတို႔ကို ႏွစ္ႀကိမ္သာလွ်င္ ျငင္းပယ္၍ သံုးႀကိမ္ေျမာက္မူကား လက္ခံရာ၏၊ အာနႏၵာ ထို႔ေၾကာင့္ ဤ (မေတာင္းပန္ျခင္း) သည္ သင္၏ အျပစ္သာလွ်င္ ျဖစ္ေခ်၏၊ သင္၏ခ်ဳိ႕ယြင္း ခ်က္သာလွ်င္ ျဖစ္ေခ်၏။

၁၈၃။ ”အာနႏၵာ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးေသာသူ အားလံုးတို႔ႏွင့္ (ရွင္လ်က္) ကြဲကြာျခင္း (ေသ၍) ကြဲကြာျခင္း (ဘဝျခားလ်က္) ကြဲကြာျခင္းမ်ားကို ေရွးမဆြကပင္ ငါေဟာၾကားခဲ့ၿပီး မဟုတ္ပါေလာ၊ အာနႏၵာဤအရာ၌ အၾကင္တရားသည္ အသစ္ျဖစ္ေပၚလာျခင္း၊ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ျပဳျပင္ေပးရျခင္းသေဘာရွိ၍ ပ်က္စီးျခင္း သေဘာရွိ၏၊ ထိုတရားကို မပ်က္စီးပါေစလင့္ဟု လိုလားေတာင့္တခ်က္အတိုင္းအဘယ္မွာ ရႏိုင္ပါ အံ့နည္း၊ ဤသို႔ ရႏိုင္ရန္ အေၾကာင္းမရွိေခ်။

အာနႏၵာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အၾကင္ အသက္ရွည္ရန္ ျပဳျပင္မႈ ‘အာယုသခၤါရ’ ကို စြန္႔လိုက္ၿပီ၊ ေထြးအံလိုက္ၿပီ၊ လႊတ္လိုက္ၿပီ၊ ပယ္လိုက္ၿပီ၊ ပစ္လႊင့္လိုက္ၿပီ၊ စြန္႔လႊတ္လိုက္ၿပီ၊ (ထို႔ျပင္) ‘ျမတ္စြာဘုရား၏ ပရိနိဗၺာန္ ျပဳျခင္းသည္ မၾကာမီပင္ ျဖစ္လိမ့္မည္၊ ဤေန႔မွ သံုးလလြန္ေသာအခါ ျမတ္စြာဘုရားပရိနိဗၺာန္ျပဳ လိမ့္မည္’ဟု ဧကန္မုခ် စကားကိုလည္း မိန္႔ဆိုလိုက္ၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရားအား ထိုစြန္႔ပယ္လိုက္ၿပီးေသာ အသက္ရွည္ရန္ ျပဳျပင္မႈကို အသက္ရွည္ေစလိုေသာေၾကာင့္ တစ္ဖန္ျပန္၍ ျဖစ္ေစအံ့ေသာအေၾကာင္းသည္ မရွိေတာ့ေခ်။ အာနႏၵာ လာ, သြားကုန္အံ့၊ မဟာဝုန္ေတာ ျပာသာဒ္ေဆာင္ေပါက္ေသာေက်ာင္းႀကီးဆီသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္အံ့”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဝန္ခံ၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသွ်င္အာနႏၵာႏွင့္အတူ မဟာဝုန္ေတာ ျပာသာဒ္ေဆာင္ေပါက္ေသာ ေက်ာင္းႀကီးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္-

”အာနႏၵာ သင္သြားေခ်၊ ေဝသာလီျပည္၌ အမွီျပဳေနကုန္ေသာ ရဟန္းအားလံုးတို႔ကို ဓမၼာ႐ံု၌ စု႐ုံးေစကုန္ေလာ့”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဝန္ခံခဲ့၍ ေဝသာလီ ျပည္၌အမွီျပဳေနကုန္ေသာ ရဟန္းအားလံုးတို႔ကို ဓမၼာ႐ံု၌ စု႐ံုးေစၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္း ကပ္၍ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ္ေလ၏၊ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ္ၿပီးေသာ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ”အသွ်င္ဘုရား ရဟန္းသံဃာသည္ စု႐ံုးၿပီးလ်က္ ရွိေနပါၿပီ၊ ယခုအခါ၌ ႂကြေတာ္မူရန္ အခ်ိန္ကို ျမတ္စြာဘုရား သိေတာ္မူပါသည္” (ႂကြရန္မွာ ျမတ္စြာဘုရား၏အလိုအတိုင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္)ဟု ေလွ်ာက္၏။

၁၈၄။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဓမၼာ႐ံုသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ခင္းထားေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ရဟန္းတို႔ကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁။ အပိုဒ္နံပါတ္ ၁၇၉-၌ ဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ ဤအရာ၌ ဤစာပိုဒ္မရွိသင့္ၿပီ။

၂။ ေရွးကျမႇဳပ္ခဲ့ရာ ေပယ်ာလတို႔၌ ထုတ္ေဖာ္တတ္ေစရန္ ဤစာပိုဒ္မ်ားကို ဤအရာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

 

သာသနာအရွည္ တည္တံ့ေရး သံုးဆယ့္ခုနစ္ပါး

ရဟန္းတို႔ ငါသည္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ ေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ တရားေတာ္တို႔ကို သင္တို႔ သည္ေကာင္းစြာ သင္ယူ၍ မွီဝဲအပ္ကုန္၏၊ ပြါးမ်ားအပ္ကုန္၏၊ အဖန္ဖန္ ေလ့က်င့္အပ္ကုန္၏၊ ယင္းသို႔မွီဝဲပြါးမ်ား ေလ့က်င့္သည္ရွိေသာ္ ဤျမတ္ေသာ အက်င့္ ‘သာသနာေတာ္’ သည္ အရွည္ခိုင္ခန္႔လ်က္ ၾကာျမင့္စြာတည္တံ့ရာ၏၊ ထို (သို႔တည္တံ့ျခင္း) သည္ လူအမ်ား၏ စီးပြါးခ်မ္းသာအလို႔ငွါ ေလာကကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္အလို႔ငါွ နတ္လူတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြား ခ်မ္းသာအလို႔ငွါ ျဖစ္ေလရာ၏။

ရဟန္းတို႔ ငါသည္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ ေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ တရားတို႔ကို သင္တို႔သည္ေကာင္းစြာ သင္ယူ၍ မွီဝဲအပ္ကုန္၏၊ ပြါးမ်ားအပ္ကုန္၏၊ အဖန္ဖန္ ေလ့က်င့္အပ္ကုန္၏၊ ယင္းသို႔ မွီဝဲပြါးမ်ား ေလ့က်င့္သည္ရွိေသာ္ ဤျမတ္ေသာအက်င့္ ‘သာသနာေတာ္’ သည္ အရွည္ခိုင္ခံ့လ်က္ ၾကာျမင့္စြာတည္တံ့ရာ၏၊ ထို (သို႔တည္တံ့ျခင္း) သည္ လူအမ်ား၏ စီးပြါးခ်မ္းသာအလို႔ငွါ ေလာကကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္အလို႔ငါွ နတ္လူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြား ခ်မ္းသာအလို႔ငွါ ျဖစ္ေလရာ၏ဟု ဆိုရာ၌ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္သိ၍ ငါေဟာအပ္ေသာ ထိုတရားတို႔ကား အဘယ္နည္း။

ယင္းတရားတို႔ကား သတိပ႒ာန္ေလးပါး သမၼပၸဓာန္ေလးပါး ဣဒၶိပါဒ္ေလးပါး ဣေႁႏၵငါးပါး ဗိုလ္ ငါးပါးေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါး အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ အရိယမဂ္တို႔ေပတည္း။

ရဟန္းတို႔ ငါသည္ သင္တို႔အား ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ ေဟာအပ္ေသာ ဤတရားေတာ္တို႔ကိုသင္တို႔သည္ ေကာင္းစြာ သင္ယူ၍ မွီဝဲအပ္ကုန္၏၊ ပြါးမ်ားအပ္ကုန္၏၊ အဖန္ဖန္ ေလ့က်င့္အပ္ကုန္၏၊ ယင္းသို႔ မွီဝဲပြါးမ်ား ေလ့က်င့္သည္ရွိေသာ္ ဤျမတ္ေသာအက်င့္ ‘သာသနာေတာ္’ သည္ အရွည္ခိုင္ခံ႕လ်က္ၾကာျမင့္စြာ တည္တံ့ရာ၏၊ ထို (သို႔တည္တံ့ျခင္း) သည္ လူအမ်ား၏ စီးပြါးခ်မ္းသာအလို႔ငွါ ေလာကကိုေစာင့့္ေရွာက္ရန္ အလို႔ငွါ နတ္လူတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ခ်မ္းသာအလို႔ငွါ ျဖစ္ေလရာ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၁၈၅။ ထို႔ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔အား မိန္႔ေတာ္မူျပန္သည္မွာ-

”ရဟန္းတို႔ သင္တို႔အား ယခု ငါ မိန္႔မွာဦးအံ့၊ ျပဳျပင္ေပးရေသာ ‘သခၤါရ’ တရားတို႔သည့္ပ်က္စီးျခင္း သေဘာရွိကုန္၏၊ မေမ့ေသာ သတိတရားျဖင့္၁ ကိစၥၿပီးစီးေအာင္ အားထုတ္ၾကကုန္ေလာ့၊ ျမတ္စြာ ဘုရား၏ ပရိနိဗၺာန္ျပဳျခင္းသည္ မၾကာမီပင္ ျဖစ္လိမ့္မည္၊ ဤေန႔မွ သံုးလလြန္ေသာအခါ၌ျမတ္စြာဘုရား သည္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေခ်ေတာ့မည္”ဟု (ဤစကားကို ျမတ္စြာဘုရား မိန္႔ေတာ္မူျပန္၏)။

ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္တစ္ပါးေသာ ဤစကားကိုလည္း မိန္႔ေတာ္မူျပန္၏ –

(ရဟန္းတို႔) ငါ၏ အရြယ္သည္ ရင့္ေရာ္လွေလၿပီ၊ ငါ၏ အသက္ႂကြင္းသည္ နည္းလွေလၿပီ၊ သင္တို႔ကိုစြန္႔ ၍ သြားရေတာ့အံ့၊ ငါသည္ မိမိ၏ ကိုးကြယ္ရာကို ျပဳၿပီးၿပီ။

ရဟန္းတို႔ မေမ့မေလ်ာ့ဘဲ သတိရွိလ်က္ စင္ၾကယ္ေသာ သီလႏွင့္ ျပည့္စံုၾကေစ ကုန္ေလာ့၊ ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္၍ ေကာင္းစြာ ၾကံစည္ျခင္းရွိလ်က္ မိမိတို႔၏ စိတ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ၾကကုန္ေလာ့။

ရဟန္းတို႔ ဤတရားဝိနည္း ‘သာသနာေတာ္’ ၌ မေမ့မေလ်ာ့ေနေသာ သူသည္ အဖန္ဖန္ျဖစ္လ်က္ေျပာင္းေရႊ႕က်င္လည္ရာ ‘ဘဝသံသရာ’ ကို စြန္႔ပယ္၍ ဒုကၡ၏ အဆံုးကို ျပဳႏိုင္ေပလတၱံ႕ဟု (မိန္႔ေတာ္မူျပန္၏)။

တတိယအခန္းၿပီး၏။

၁။ အပၸမာေဒန သမၸာေဒထာတိ သတိအဝိပၸဝါေသန သဗၺကိစၥာနိ သမၸာေဒယ်ာထ-ဟူေသာ အ႒ကထာႏွင့္အညီ သတိတရားျဖင့္ဟု က႐ိုဏ္းအနက္ ျပန္ဆိုထားသည္။

 

ဆင္ေျပာင္ႀကီးကဲ့သို႔ ျပန္ၾကည့္ေတာ္မူျခင္း

၁၈၆။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူလ်က္ေဝသာလီျပည္သို႔ ဆြမ္းခံဝင္ေတာ္မူ၏။

ေဝသာလီျပည္၌ ဆြမ္းခံလွည္႕လည္ၿပီးလွ်င္ ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ ဆြမ္းစားရာမွ ဖဲခြါခဲ့ၿပီးေသာ္ေဝသာလီျပည္ကို ဆင္ေျပာင္ႀကီးကဲ့သို႔ ကိုယ္ပါ ျပန္လွည့္လ်က္ ၾကည့္႐ႈေတာ္မူ၍ ”အာနႏၵာ ဤယခုၾကည့္႐ႈျခင္းသည္ ေဝသာလီျပည္ကို ျမတ္စြာဘုရား၏ ေနာက္ဆံုး ၾကည့္႐ႈျခင္းေပတည္း၊ အာနႏၵာ လာ, သြားကုန္အံ့၊ ဘ႑ဳရြာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္အံ့”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဝန္ခံ၏။ ထိုအခါျမတ္စြာဘုရားသည္ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းသံဃာႏွင့္ အတူ ဘ႑ဳရြာသို႔ ေရာက္ေတာ္မူ၍ ထိုဘ႑ဳရြာ၌သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။

ထို (ရြာ) ၌ (ေနစဥ္) ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔အား (ဤသို႔) မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ-

ရဟန္းတို႔ ေလးပါးေသာ တရားတို႔ကို ေလ်ာ္ကန္စြာ မသိျခင္းေၾကာင့္ ထိုးထြင္း၍ မသိျခင္းေၾကာင့္ငါသည္လည္းေကာင္း သင္တို႔သည္လည္းေကာင္း ရွည္လ်ားစြာေသာ ဤ (သံသရာ) ကာ လပတ္လံုးေျပးသြားခဲ့ရလွေလၿပီ။ က်င္လည္ခဲ့ရလွေလၿပီ။

အဘယ္တရားေလးပါးတို႔နည္းဟူမူ-

”ရဟန္းတို႔ ျမတ္ေသာ အရိယသီလကို ေလ်ာ္ကန္စြာ မသိျခင္းေၾကာင့္ ထိုးထြင္း၍ မသိျခင္းေၾကာင့္ ငါသည္လည္းေကာင္း သင္တို႔သည္လည္းေကာင္း ရွည္လ်ားစြာေသာ ဤ (သံသရာ) ကာလပတ္လံုး ေျပးသြားခဲ့ရလွေလၿပီ၊ က်င္လည္ခဲ့ရလွေလၿပီ။

ရဟန္းတို႔ ျမတ္ေသာ အရိယသမာဓိကို ေလ်ာ္ကန္စြာ မသိျခင္းေၾကာင့္ ထိုးထြင္း၍ မသိျခင္းေၾကာင့္ငါသည္လည္းေကာင္း သင္တို႔သည္လည္းေကာင္း ရွည္လ်ားစြာေသာ ဤ (သံသရာ) ကာလပတ္လံုး့ေျပးသြားခဲ့ရလွေလၿပီ၊ က်င္လည္ခဲ့ရလွေလၿပီ။

ရဟန္းတို႔ ျမတ္ေသာ အရိယပညာကို ေလ်ာ္ကန္စြာ မသိျခင္းေၾကာင့္ ထိုးထြင္း၍ မသိျခင္းေၾကာင့္ငါသည္လည္းေကာင္း သင္တို႔သည္လည္းေကာင္း ရွည္လ်ားစြာေသာ ဤ (သံသရာ) ကာလပတ္လံုး ေျပးသြားခဲ့ရလွေလၿပီ၊ က်င္လည္ခဲ့ရလွေလၿပီ။

ရဟန္းတို႔ ျမတ္ေသာ လြတ္ေျမာက္မႈ ‘အရိယဝိမုတိၱ’ ကို ေလ်ာ္ကန္စြာ မသိျခင္းေၾကာင့္ ထိုးထြင္း၍မသိျခင္းေၾကာင့္ ငါသည္လည္းေကာင္း သင္တို႔သည္လည္းေကာင္း ရွည္လ်ားစြာေသာ ဤ (သံသရာ) ကာလပတ္လံုး ေျပးသြားခဲ့ရလွေလၿပီ၊ က်င္လည္ခဲ့ရလွေလၿပီ။

ရဟန္းတို႔ (ငါသည္) ထိုအရိယသီလကို ေလ်ာ္ကန္စြာ သိၿပီ၊ ထိုးထြင္း၍ သိၿပီ။ ထိုအရိယသမာ ဓိကိုေလ်ာ္ကန္စြာ သိၿပီ၊ ထိုးထြင္း၍ သိၿပီ။ ထိုအရိယပညာကို ေလ်ာ္ကန္စြာ သိၿပီ၊ ထိုးထြင္း၍ သိၿပီ။ ထိုအရိယဝိမုတိၱကို ေလ်ာ္ကန္စြာ သိၿပီ၊ ထိုးထြင္း၍ သိၿပီ။ ဘဝ၌တပ္မက္ျခင္း ‘ဘဝ တဏွာ’ ကိုျဖတ္ၿပီးၿပီ၊ ဘဝသစ္သို႔ ဆြဲေဆာင္တတ္ေသာ ႀကိဳးႏွင့္တူစြာ ဘဝတဏွာ ကုန္ၿပီ၊ ယခု အခါတစ္ဖန္ (ဘဝသစ္၌) ျဖစ္ျခင္း မရွိေတာ့ၿပီ”ဟု (ဤစကားကို ျမတ္စြာဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္တစ္ပါးေသာ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူျပန္၏-

”(မ်ားေသာ) အျခံအရံရွိေသာ ေဂါတမ (အႏြယ္ျဖစ္ေသာ) ျမတ္စြာဘုရားသည္ အျမတ္ဆံုးသီလ သမာဓိ ပညာ ဝိမုတၱိ ဟူေသာ ဤတရားတို႔ကို မွန္စြာသိေလၿပီ။

ဤသို႔ မွန္စြာ သိ၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔အား တရားေတာ္ကို ေဟာ ၾကားခဲ့ေလၿပီ၊ ပညာမ်က္စိ (ငါးပါး) ၁ ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ (လူ နတ္တို႔၏) ဆရာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကိေလသာမီး လံုးဝၿငိမ္းၿပီးသည္ ျဖစ္၍ ဒုကၡ၏အဆံုးကို ျပဳေလၿပီ”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူျပန္၏)။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုဘ႑ဳရြာ၌ ေနေတာ္မူစဥ္လည္း ဤသို႔ေသာ တရားစကားကိုသာလွ်င္ ရဟန္းတို႔အား အႀကိမ္မ်ားစြာ ေဟာေတာ္မူ၏။ ”ဤကား သီလတည္း၊ ဤကား သမာဓိတည္း၊ ဤကား ပညာတည္း။ သီလ၌ တည္၍ျဖစ္ေစအပ္ေသာ သမာဓိသည္ မ်ားေသာ အက်ဳိးအာနိသင္ ရွိ၏။ သမာဓိ၌ တည္၍ ျဖစ္ေစအပ္ေသာ ပညာသည္ မ်ားေသာ အက်ဳိးအာနိသင္ ရွိ၏။ ပညာ၌ တည္၍ျဖစ္ေစအပ္ေသာ စိတ္သည္ ကာမာသဝ ဘဝါသဝ အဝိဇၨာသဝဟူေသာ အာသေဝါတို႔မွ ေကာင္းစြာသာလွ်င္လြတ္ ေျမာက္၏”ဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

၁။ ပညာမ်က္စိငါးပါးဟူသည္ကား ၁-ဗုဒၶစကၡဳ = ဘုရားမ်က္စိ (အာသယာႏုသယဉာဏ္ႏွင့္ ဣႁႏၵိယပေရာပရိယတၱိဉာဏ္)။ ၂ -သမႏၲစကၡဳ = ထက္ဝန္းက်င္ သိျမင္ႏိုင္ေသာ သဗၺၫုတဉာဏ္။ ၃-ဥာဏစကၡဳ = သစၥဉာဏ္ ကိစၥဉာဏ္ ကတဉာဏ္ဟူေသာ ဉာဏ္မ်က္စိ။ ၄-ဒိဗၺစကၡဳ = နတ္မ်က္စိႏွင့္တူေသာ အဘိညာဥ္မ်က္စိ။ ၅-ဓမၼစကၡဳ = ေအာက္မဂ္ဉာဏ္ သံုးပါးဟူေသာ တရား မ်က္စိတို႔ေပတည္း။

 

မဟာပေဒသ ေလးပါး

၁၈၇။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဘ႑ဳရြာ၌ အလိုရွိသမွ် ေနေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ”အာနႏၵာ လာ, သြားကုန္အံ့၊ ဟတၳိရြာ အမၺရြာ ဇမၺဳရြာႏွင့္ ေဘာဂၿမိဳ႕သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္အံ့”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာအားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဝန္ခံ၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းသံဃာႏွင့္အတူ ေဘာဂၿမိဳ႕သို႔ ႂကြေရာက္ေတာ္မူ၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုေဘာဂၿမိဳ႕ အာနႏၵေစတီ၌ ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအာနႏၵေစတီ၌ (ေနေတာ္မူစဥ္) ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”ရဟန္းတို႔ မဟာပေဒသေလးပါး၁တို႔ကို ေဟာၾကားအံ့၊ ထိုမဟာပေဒသတရားကို နာကုန္ေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းကုန္ေလာ့၊ ေဟာေပအံ့”ဟု ရဟန္းတို႔အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဝန္ခံကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားတို႔ကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-

၁၈၈။ ရဟန္းတို႔ ဤ (သာသနာေတာ္) ၌ (တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ) ရဟန္းသည္ ဤသို႔ ေျပာဆိုျငားအံ့-

”ငါ့သွ်င္တို႔ ငါသည္ ဤတရားကို ျမတ္စြာဘုရား မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွ ၾကားနာခဲ့ရပါ၏၊ ခံယူခဲ့ရ ပါ၏၊ ဤကား တရားေတာ္ပါတည္း၊ ဤကား ဝိနည္းေတာ္ပါတည္း၊ ဤကား ဘုရားသွ်င့္ အဆံုးအမေတာ္ပါတည္း”ဟု (ေျပာဆိုျငားအံ့)။

ရဟန္းတို႔ ထိုရဟန္း၏ စကားကို လက္လည္း မခံအပ္ေသး၊ ပယ္လည္း မပယ္အပ္ေသး၊ လက္လည္းမခံ ပယ္လည္းမပယ္ေသးဘဲ ထို (ေျပာဆိုေသာ) ပုဒ္ဗ်ည္းတို႔ကို ေကာင္းစြာ မွတ္သား၍ သုတ္တရားေတာ္၌ သြင္းၾကည့္အပ္ကုန္၏၊ ဝိနည္းေတာ္၌ ႏွီးေႏွာၾကည့္အပ္ကုန္၏။

(ဤသို႔) သုတ္တရားေတာ္၌ သြင္းၾကည့္လ်က္ ဝိနည္းေတာ္၌ ႏီွးေႏွာၾကည့္သည္ရွိေသာ္ ထို (ပုဒ္ ဗ်ည္း) တို႔သည္ သုတ္တရားေတာ္၌လည္း မသက္ဝင္ကုန္ျငားအံ့၊ ဝိနည္းေတာ္၌လည္း မႏီွးေႏွာမိကုန္ျငားအံ့၊ (သို႔ျဖစ္လွ်င္) ”ဤစကားသည္ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္ စင္စစ္မဟုတ္ေခ်၊ ဤရဟန္း၏ မွားယြင္းစြာ သင္ယူထားေသာ စကားသာ ျဖစ္ေခ်သည္”ဟု ဤအရာ၌ ဆံုးျဖတ္ၾကရမည္။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ (ဆံုးျဖတ္၍) ထိုစကားကို ပယ္ၾကေလ။

(သို႔မဟုတ္) သုတ္တရားေတာ္၌ သြင္းၾကည့္လ်က္ ဝိနည္းေတာ္၌ ႏီွးေႏွာၾကည့္သည္ရွိေသာ္ ထို (ပုဒ္ ဗ်ည္း) တို႔သည္ သုတ္တရားေတာ္၌လည္း သက္ဝင္ကုန္ျငားအံ့၊ ဝိနည္းေတာ္၌လည္း ႏီွးေႏွာမိကုန္ျငားအံ့၊ (သို႔ျဖစ္လွ်င္) ”ဤစကားသည္ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္ စင္စစ္ ျဖစ္ေပသည္၊ ဤရဟန္း၏ ေကာင္းစြာ သင္ယူထားေသာ စကားလည္း ျဖစ္ေပသည္”ဟု ဤအရာ၌ ဆံုးျဖတ္ၾကရမည္။ ရဟန္းတို႔ ေရွးဦးစြာ ဤမဟာပေဒသကို မွတ္ထားၾကကုန္ေလာ့။ (၁)

ရဟန္းတို႔ ထို႔ျပင္ ဤ (သာသနာေတာ္) ၌ (တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ) ရဟန္းသည္ ဤသို႔ ေျပာဆိုျငားအံ့-

”ဤမည္ေသာ ေက်ာင္း၌ အႀကီးအမွဴးမေထရ္ႏွင့္ တကြေသာ သံဃာသည္ ေနလ်က္ ရွိ၏၊ ငါသည္ထိုသံဃာ၏ မ်က္ေမွာက္မွ ၾကားနာခဲ့ရပါ၏၊ သင္ယူခဲ့ရပါ၏၊ ဤကား တရားေတာ္ပါတည္း၊ ဤကားဝိနည္းေတာ္ပါတည္း၊ ဤကား ဘုရားသွ်င့္ အဆံုးအမေတာ္ပါတည္း”ဟု (ေျပာဆို ျငားအံ့)။

ရဟန္းတို႔ ထိုရဟန္း၏ စကားကို လက္လည္း မခံအပ္ေသး၊ ပယ္လည္း မပယ္အပ္ေသး၊ လက္လည္း မခံ ပယ္လည္း မပယ္မူ၍ ထို (ေျပာဆိုေသာ) ပုဒ္ဗ်ည္းတို႔ကို ေကာင္းစြာ မွတ္သား၍ သုတ္တရားေတာ္၌ သြင္းၾကည့္အပ္ကုန္၏၊ ဝိနည္းေတာ္၌ ႏွီးေႏွာၾကည့္အပ္ကုန္၏။

(ဤသို႔) သုတ္တရားေတာ္၌ သြင္းၾကည့္လ်က္ ဝိနည္းေတာ္၌ ႏီွးေႏွာၾကည့္သည္ရွိေသာ္ ထို (ပုဒ္ဗ်ည္း) တို႔သည္ သုတ္တရားေတာ္၌လည္း မသက္ဝင္ကုန္ျငားအံ့၊ ဝိနည္းေတာ္၌လည္း မႏီွးေႏွာမိကုန္ျငားအံ့၊ (သို႔ျဖစ္လွ်င္) ”ဤစကားသည္ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္ စင္စစ္မဟုတ္ေခ်၊ ထိုသံဃာ၏မွားယြင္းစြာ သင္ယူထားေသာ စကားသာ ျဖစ္ေခ်သည္”ဟု ဤအရာ၌ ဆံုးျဖတ္ၾကရမည္။ ရဟန္းတို႔ဤသို႔ (ဆံုးျဖတ္၍) ထိုစကားကို ပယ္ၾကေလ။

(သို႔မဟုတ္) သုတ္တရားေတာ္၌ သြင္းၾကည့္လ်က္ ဝိနည္းေတာ္၌ ႏီွးေႏွာၾကည့္သည္ရွိေသာ္ ထို (ပုဒ္ ဗ်ည္း) တို႔သည္ သုတ္တရားေတာ္၌လည္း သက္ဝင္ကုန္ျငားအံ့၊ ဝိနည္းေတာ္၌လည္း ႏီွးေႏွာမိကုန္ျငားအံ့၊ (သို႔ျဖစ္လွ်င္) ”ဤစကားသည္ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္ စင္စစ္ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုသံဃာ၏ ေကာင္းစြာ သင္ယူထားေသာ စကားလည္း ျဖစ္ေပသည္”ဟု ဤအရာ၌ ဆံုးျဖတ္ၾကရမည္။ ရဟန္းတို႔ ႏွစ္ခုေျမာက္ေသာ ဤမဟာပေဒသကို မွတ္ထားၾကကုန္ေလာ ့။ (၂)

ရဟန္းတို႔ ထို႔ျပင္ ဤ (သာသနာေတာ္) ၌ (တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ) ရဟန္းသည္ ဤသို႔ ေျပာဆိုျငားအံ့-

”ဤမည္ေသာ ေက်ာင္း၌ အၾကားအျမင္မ်ားကုန္ေသာ ပါဠိေတာ္ကို ႏႈတ္ငံုေဆာင္ကုန္ေသာ တရားေတာ္ ဝိနည္းေတာ္ကို ေဆာင္ကုန္ေသာ ပါတိေမာက္ကို ေဆာင္ကုန္ေသာ မ်ားစြာေသာ မေထရ္ရဟန္းတို႔သည္ ေနလ်က္ရွိကုန္၏၊ ငါသည္ ထိုမေထရ္တို႔၏ မ်က္ေမွာက္မွ ၾကားနာခဲ့ရပါ၏၊ ခံယူခဲ့ရပါ၏၊ ဤကား တရားေတာ္ပါတည္း၊ ဤကား ဝိနည္းေတာ္ပါတည္း၊ ဤကား ဘုရားသွ်င့္အဆံုးအမေတာ္ပါတည္း”ဟု (ေျပာဆိုျငားအံ့)။

ရဟန္းတို႔ ထိုရဟန္း၏ စကားကို လက္လည္း မခံအပ္ေသး။ပ။ ဝိနည္း၌လည္း မႏီွးေႏွာမိကုန္ျငားအံ့၊ (သို႔ျဖစ္လွ်င္) ”ဤစကားသည္ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္ စင္စစ္မဟုတ္ေခ်၊ ထိုမေထရ္တို႔၏ မွားယြင္းစြာ သင္ယူထားေသာ စကားသာ ျဖစ္ေခ်သည္”ဟု ဤအရာ၌ ဆံုးျဖတ္ၾကရမည္၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ (ဆံုးျဖတ္၍) ထိုစကားကို ပယ္ၾကေလ။

(သို႔မဟုတ္) သုတ္တရားေတာ္၌ သြင္းၾကည့္လ်က္။ပ။ ထို (ပုဒ္ဗ်ည္း) တို႔သည္ ဝိနည္းေတာ္၌ လည္းႏီွးေႏွာမိကုန္ျငားအံ့၊ ”ဤစကားသည္ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္ စင္စစ္ျဖစ္ေပသည္၊ ထိုမေထရ္တို႔၏ ေကာင္းစြာ သင္ယူထားေသာ စကားလည္း ျဖစ္ေပသည္”ဟု ဤအရာ၌ ဆံုးျဖတ္ၾကရမည္။ ရဟန္းတို႔ သံုးခုေျမာက္ေသာ ဤမဟာပေဒသကို မွတ္ထားၾကကုန္ေလာ ့။ (၃)

ရဟန္းတို႔ ထို႔ျပင္ ဤ (သာသနာေတာ္) ၌ (တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ) ရဟန္းသည္ ဤသို႔ ေျပာဆိုျငားအံ့ –

”ဤမည္ေသာ ေက်ာင္း၌ အၾကားအျမင္မ်ားေသာ ပါဠိေတာ္ကို ႏႈတ္ငံုေဆာင္ေသာ တရားေတာ္ဝိနည္းေတာ္ကို ေဆာင္ေသာ ပါတိေမာက္ကို ေဆာင္ေသာ တစ္ဦးေသာ မေထရ္သည္ ေနလ်က္ရိွ၏၊ ငါသည္ ထိုမေထရ္၏ မ်က္ေမွာက္မွ ၾကားနာခဲ့ရပါ၏၊ ခံယူခဲ့ရပါ၏၊ ဤကား တရားေတာ္ပါတည္း၊ ့ဤကား ဝိနည္းေတာ္ပါတည္း၊ ဤကား ဘုရားသွ်င့္ အဆံုးအမေတာ္ပါတည္း”ဟု (ေျပာဆိုျငား အံ့)။

ရဟန္းတို႔ ထိုရဟန္း၏ စကားကို လက္လည္း မခံအပ္ေသး၊ ပယ္လည္း မပယ္အပ္ေသး၊ လက္လည္းမခံ ပယ္လည္းမပယ္မူ၍ ထို (ေျပာဆိုေသာ) ပုဒ္ဗ်ည္းတို႔ကို ေကာင္းစြာ မွတ္သား၍ သုတ္တရားေတာ္၌ သြင္းၾကည့္အပ္ကုန္၏၊ ဝိနည္းေတာ္၌ ႏီွးေႏွာၾကည့္အပ္ကုန္၏။

(ဤသို႔) သုတ္တရားေတာ္၌ သြင္းၾကည့္လ်က္ ဝိနည္းေတာ္၌ ႏီွးေႏွာၾကည့္သည္ရွိေသာ္ ထို (ပုဒ္ ဗ်ည္း) တို႔သည္ သုတ္တရားေတာ္၌လည္း မသက္ဝင္ကုန္ျငားအံ့၊ ဝိနည္းေတာ္၌လည္း မႏီွးေႏွာမိကုန္ျငားအံ့၊ (သို႔ျဖစ္လွ်င္) ”ဤစကားသည္ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္ စင္စစ္မဟုတ္ေခ်၊ ထိုမေထရ္၏ မွားယြင္းစြာ သင္ယူထားေသာ စကားသာ ျဖစ္ေခ်သည္”ဟု ဤအရာ၌ ဆံုးျဖတ္ၾကရမည္၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ (ဆံုးျဖတ္၍) ထိုစကားကို ပယ္ၾကေလ။

(သို႔မဟုတ္) သုတ္တရားေတာ္၌ သြင္းၾကည့္လ်က္ ဝိနည္းေတာ္၌ ႏီွးေႏွာၾကည့္သည္ရွိေသာ္ ထို (ပုဒ္ ဗ်ည္း) တို႔သည္ သုတ္တရားေတာ္၌လည္း သက္ဝင္ကုန္ျငားအံ့၊ ဝိနည္းေတာ္၌လည္း ႏီွးေႏွာမိကုန္ျငားအံ့၊ (သို႔ျဖစ္လွ်င္) ”ဤစကားသည္ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္ စင္စစ္ ျဖစ္ေပသည္၊ ထိုမေထရ္၏ ေကာင္းစြာ သင္ယူထားေသာ စကားလည္း ျဖစ္ေပသည္”ဟု ဤအရာ၌ ဆံုးျဖတ္ၾကရမည္။ ရဟန္းတို႔ ေလးခုေျမာက္ေသာ ဤမဟာပေဒသကို မွတ္ထားၾကကုန္ေလာ ့။ (၄)

ရဟန္းတို႔ ဤမဟာပေဒသ ေလးပါးတို႔ကို မွတ္ထားကုန္ေလာ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုေဘာဂၿမဳိ႕ အာနႏၵေစတီ၌ ေနေတာ္မူစဥ္လည္း ဤသို႔ေသာ တရားစကားကိုသာလွ်င္ ရဟန္းတို႔အား အႀကိမ္မ်ားစြာ ေဟာေတာ္မူ၏၊ ”ဤကား သီလတည္း၊ ဤကား သမာဓိတည္း၊ ဤကား ပညာတည္း။ သီလ၌ တည္၍ ျဖစ္ေစအပ္ေသာ သမာဓိသည္ မ်ားေသာ အက်ဳိးအာနိသင္ ရွိ၏။ သမာဓိ၌ တည္၍ ျဖစ္ေစအပ္ေသာ ပညာသည္ မ်ားေသာ အက်ဳိးအာနိသင္ ရွိ၏။ပညာ၌ တည္၍ ျဖစ္ေစအပ္ေသာ စိတ္သည္ ကာမာသဝ ဘဝါသဝ အဝိဇၨာသဝဟူေသာ အာသေဝါတို႔မွေကာင္းစြာသာလွ်င္ လြတ္ေျမာက္၏”ဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

၁။ ဂုဏ္ႀကီးသူတို႔ကို ကိုးကား၍ ေျပာဆိုေသာ တရားစကားတို႔ကို အမွားအမွန္ ေဝဖန္ဆံုးျဖတ္ရန္ နည္းၫႊန္ ဥပေဒသမ်ားဟု ဆိုလိုသည္။

 

စုႏၵပန္းထိမ္သည္ ဝတၳဳ

၁၈၉။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဘာဂၿမဳိ႕၌ အလိုရွိသမွ် ေနေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ”အာနႏၵာ လာ, သြားကုန္အံ့၊ ပါဝါျပည္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္အံ့”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဝန္ခံ၏။ ထိုအခါျမတ္စြာဘုရားသည္ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းသံဃာႏွင့္အတူ ပါဝါျပည္သို႔ ႂကြေရာက္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ေရႊပန္းထိမ္သည့္သား စုႏၵ၏ သရက္ဥယ်ာဥ္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ေရႊပန္းထိမ္သည့္သား စုႏၵသည္ျမတ္စြာဘုရား ပါဝါျပည္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူ၍ မိမိသရက္ဥယ်ာဥ္၌ ေနေတာ္မူေၾကာင္းကို ၾကားေလ၏။

ထိုအခါ ေရႊပန္းထိမ္သည့္သား စုႏၵသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေန၏၊ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ ေရႊပန္းထိမ္သည့္သားစုႏၵအား ျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားစကားျဖင့္ (အက်ဳိးစီးပြါးကို) သိျမင္ေစလ်က္ (တရားကို) ေဆာက္တည္ေစကာ (တရားက်င့္သံုးရန္) ထက္သန္ရႊင္လန္းေစေတာ္မူ၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားစကားျဖင့္ (အက်ဳိးစီးပြါးကို) သိျမင္ေစလ်က္ (တရားကို) ေဆာက့္တည္ေစကာ (တရားက်င့္သံုးရန္) ထက္သန္ရႊင္လန္းေစၿပီးသည္ရွိေသာ္ ေရႊပန္းထိမ္သည့္သား စုႏၵသည္ ”အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းသံဃာႏွင့္အတူ နက္ျဖန္အဖို႔ အကြၽႏု္ပ္၏ ဆြမ္းကို လက္ခံေတာ္မူပါ”ဟု ျမတ္စြာဘုရားအား ေလွ်ာက္၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းျဖင့္ လက္ခံေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ေရႊပန္းထိမ္သည့္သား စုႏၵ သည္ျမတ္စြာဘုရား လက္ခံေတာ္မူသည္ကို သိ၍ ေနရာမွ ထကာ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ အ႐ိုအေသျပဳၿပီးလွ်င္ ဖဲခြါသြားေလ၏။

ထိုအခါ ေရႊပန္းထိမ္သည့္သား စုႏၵသည္ ထိုညဥ့္လြန္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ မိမိေနအိမ္၌ မြန္ျမတ္ေသာခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္ကိုလည္းေကာင္း ႏူးညံ့ေသာ ဝက္သား ‘သူကရမဒၵဝ’၁ မ်ားကိုလည္းေကာင္း စီရင္ေစၿပီးလွ်င္ ”အသွ်င္ဘုရား အခ်ိန္တန္ပါၿပီ၊ ဆြမ္းျပင္ၿပီးပါၿပီ”ဟု အခ်ိန္ (တန္ေၾကာင္း) ကို ျမတ္စြာဘုရားအားေလွ်ာက္၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္ေတာ္မူ၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူလ်က္ရဟန္းသံဃာႏွင့္အတူ ေရႊပန္းထိမ္သည့္သား စုႏၵေနအိမ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ခင္းထားေသာ ေနရာ၌ထိုင္ေတာ္မူ၏။

ထိုင္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”စုႏၵ သင္စီရင္ထားသည့္ ႏူးညံ့ေသာ ဝက္သားျဖင့္ ငါ့ကိုလုပ္ေကြၽးေလာ့၊ သင္စီရင္ထားသည့္ အျခားခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္ျဖင့္ ရဟန္းသံဃာကို လုပ္ေကြၽးေလာ့”ဟုေရႊပန္းထိမ္သည့္သား စုႏၵအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ေရႊပန္းထိမ္သည့္သား စုႏၵသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဝန္ခံၿပီးလွ်င္စီရင္ထားသည့္ ႏူးည့ံေသာ ဝက္သားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားကို လုပ္ေကြၽး၏။ စီရင္ထားသည့္ အျခားခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္ျဖင့္ ရဟန္းသံဃာကို လုပ္ေကြၽး၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေရႊပန္းထိမ္သည့္သား စုႏၵကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။

”စုႏၵ သင္၏ ႂကြင္းက်န္ေသာ ႏူးည့ံေသာ ဝက္သားကို တြင္း၌ ျမႇဳပ္လိုက္ေလာ့၊ စုႏၵ နတ္ မာရ္နတ္ျဗဟၼာႏွင့္ တကြေသာ နတ္ေလာကႏွင့္ သမဏျဗာဟၼဏ မင္းမ်ားလူမ်ားႏွင့္ တကြေသာ ဤလူ႕ေလာက၌ထို (ႏူးည့ံေသာ ဝက္သား) ကိုစားလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားမွတစ္ပါး ေကာင္းစြာ အစာေၾကအံ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကိုငါမျမင္ မေတြ႕ရေခ်”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ေရႊပန္းထိမ္သည့္သား စုႏၵသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဝန္ခံ၍ႂကြင္းက်န္ေသာ ႏူးည့ံေသာ ဝက္သားကို တြင္း၌ ျမႇဳပ္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး၍ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေန၏၊ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ ေရႊပန္းထိမ္သည့္သား စုႏၵကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားစကားျဖင့္ (အက်ဳိးစီးပြါးကို) သိျမင္ေစလ်က္ (တရားကို) ေဆာက္တည္ေစကာ (တရားက်င့္သံုးရန္) ထက္သန္ရႊင္လန္းေစၿပီးလွ်င္ ေနရာမွ ထကာႂကြသြားေတာ္မူေလ၏။

၁၉ဝ။ ထို႔ေနာက္ ေရႊပန္းထိမ္သည့္သား စုႏၵ၏ဆြမ္းကို ဘုဥ္းေပးေတာ္မူၿပီးေသာ အခါ ျမတ္စြာဘုရားအား ၾကမ္းတမ္းေသာ အနာေရာဂါ ကပ္ေရာက္လ်က္ ေသေလာက္ေအာင္ ျပင္းထန္ေသာ ဝမ္းေသြးလြန္ေရာဂါေဝဒနာတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚလာကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုေဝဒနာတို႔ကို သတိရွိလ်က္ဆင္ျခင္လ်က္ ပင္ပန္းသည္ဟု မေရတြက္ဘဲ သည္းခံေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”အာနႏၵာ လာသြားကုန္အံ့၊ ကုသိနာ႐ံုျပည္သို႔ခ်ဥ္းကပ္ကုန္အံ့”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဝန္ခံ၏။

၁။ ဤအရာ၌ ႏြားႏို႔အရသာငါးမ်ဳိး ႀကိဳခ်က္ျပဳတ္နည္းအစီအရင္ျဖင့္ ေကာင္းစြာ စီရင္ထားေသာ ႏူးညံ့ေသာ ထမင္းကို သူကရမဒၵဝဟု ဧေကဆရာတို႔က ဆိုၾကသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း ရသာယန အစီအရင္ျဖင့္ ေကာင္းစြာ စီရင္ထားေသာ စားဖြယ္ကို သူကရမဒၵဝဟု ေကစိဆရာတို႔က ဆိုၾကသည္ ဟူ၍လည္းေကာင္း အ႒ကထာ၌ ေဖာ္ျပထားေသး၏။

 

သီးျခား ဂါထာမ်ား

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေရႊပန္းထိမ္သည့္သား စုႏၵ၏ (ႏူးညံ့ေသာ ဝက္သား) ဆြမ္းကိုဘုဥ္းေပးေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ေသေလာက္ေအာင္ ျပင္းထန္ေသာ အနာေရာဂါကို ရေတာ္ မူသည္ဟုေျပာၾကသည္ကို အကြၽႏ္ုပ္ ၾကားရပါ၏။ ႏူးညံ့ေသာ ဝက္သား ဆြမ္းကို ဘုဥ္းေပးေတာ္မူၿပီးေသာအခါ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပင္းထန္ေသာအနာေရာဂါ ျဖစ္ေပၚေလ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဝမ္းေသြးသြန္ ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ ကုသိနာ႐ံုျပည္သို႔ငါႂကြအံ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူေလ၏။

 

ေသာက္ေရေဆာင္ေစေတာ္မူျခင္း

၁၉၁။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ လမ္းခရီးမွ ဖဲ၍ တစ္ခုေသာ သစ္ပင္ရင္းသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္အသွ်င္အာနႏၵာအား မိန္႔ေတာ္မူ၏ –

”အာနႏၵာ ငါ၏ ဒုကုဋ္သကၤန္းႀကီးကို ေလးထပ္ေခါက္၍ ခင္းေပးေလာ့၊ အာနႏၵာ (ငါ) ပင္ပန္းလာၿပီ ထိုင္ဦးအံ့”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဝန္ခံၿပီးလွ်င္ ဒုကုဋ္သကၤန္းႀကီးကို ေလးထပ္ေခါက္၍ ခင္းေပး၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ခင္းထားေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ”အာနႏၵာ ေသာက္ေရကို ေဆာင္ေခ်ေလာ့၊ (ငါ) မြတ္သိပ္၏၊ (ေရ) ေသာက္အံ့”ဟုအသွ်င္အာနႏၵာ အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ္ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏-

”အသွ်င္ဘုရား လွည္းအစီးငါးရာတို႔ ယခုပင္ ျဖတ္ကူးသြားၾကပါ၏၊ လွည္းမ်ားျဖတ္ကူးထားေသာေၾကာင့္ ထိုအနည္းငယ္ေသာ (ေခ်ာင္း) ေရသည္ ေခ်ာက္ခ်ားေနာက္က်ဳလ်က္ စီးေနပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ကကုဓာျမစ္သည္ မေဝးလွေတာ့ပါ၊ (ထိုျမစ္သည္) ၾကည္လင္ေသာ ေရရွိပါ၏၊ ခ်ဳိၿမိန္ေသာ ေရ ရွိပါ၏၊ ေအးျမေသာေရ ရွိပါ၏၊ ၫြန္ကင္းေသာေရ ရွိပါ၏၊ ေကာင္းေသာ ဆိပ္ ကမ္းရွိပါ၏၊ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိပါ၏။ ဤ (ကကုဓာျမစ္) ၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေရကိုလည္းေသာက္ေတာ္မူရပါလတၱံ႕၊ ကိုယ္ေတာ္ကိုလည္း ေအးျမေအာင္ ျပဳေတာ္မူရပါလတ ၱံ႕”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

”အာနႏၵာ ေသာက္ေရကို ေဆာင္ေခ်ေလာ့၊ (ငါ) မြတ္သိပ္၏၊ (ေရ) ေသာက္အံ့”ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသွ်င္အာနႏၵာအား ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း မိန္႔ေတာ္မူျပန္၏။

ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္ျပန္၏-

”အသွ်င္ဘုရား လွည္းအစီးငါးရာတို႔ ယခုပင္ ျဖတ္ကူးသြားၾကပါ၏။ လွည္းမ်ားျဖတ္ကူးထားေသာေၾကာင့္ ထိုအနည္းငယ္ေသာ (ေခ်ာင္း) ေရသည္ ေခ်ာက္ခ်ားေနာက္က်ဳလ်က္ စီးေနပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ကကုဓာျမစ္သည္ မေဝးလွေတာ့ပါ၊ (ထိုျမစ္သည္) ၾကည္လင္ေသာ ေရရွိပါ၏၊ ခ်ဳိၿမိန္ေသာ ေရရွိပါ၏၊ ေအးျမေသာ ေရရွိပါ၏၊ ၫြန္ကင္းေသာ ေရရွိပါ၏၊ ေကာင္းေသာ ဆိပ္ကမ္းရွိပါ၏၊ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိပါ၏။ ဤ (ကကုဓာျမစ္) ၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေရကိုလည္း ေသာက္ေတာ့္မူရပါလတၱံ႕၊ ကိုယ္ေတာ္ကိုလည္း ေအးျမေအာင္ ျပဳေတာ္မူရပါလတၱံ႕”ဟု (ေလွ်ာက္ျပန္၏)။

”အာနႏၵာ ေသာက္ေရကို ေဆာင္ေခ်ေလာ့၊ ငါ မြတ္သိပ္၏၊ (ေရ) ေသာက္အံ့”ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသွ်င္အာနႏၵာအား သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း မိန္႔ေတာ္မူျပန္၏။

”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဝန္ခံၿပီးလွ်င္ သပိတ္ကိုယူကာ ထိုေခ်ာင္းဆီသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေလ၏။ ထိုအခါ လွည္းမ်ားျဖတ္ကူးထားေသာေၾကာင့္ ေခ်ာက္ခ်ားေနာက္က်ဳလ်က္ စီးေနေသာ ထိုေခ်ာင္းေရ အနည္းငယ္သည္ အသွ်င္အာနႏၵာ ခ်ဥ္းကပ္ေလလွ်င္ ၾကည္လင္သန္႔ရွင္း ေနာက္က်ဳျခင္းကင္းလ်က္ စီးေလ၏။

ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ထိုသို႔ ဆင္ျခင္မိ၏။

”ျမတ္စြာဘုရား၏ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႀကီးသည္၏အျဖစ္သည္ အံ့ဖြယ္ရွိပါေပစြ အခ်င္းတို႔၊ မျဖစ္ဖူးျမဲျဖစ္ပါေပစြ အခ်င္းတို႔၊ လွည္းမ်ား ျဖတ္ကူးထားေသာေၾကာင့္ ေခ်ာက္ခ်ားေနာက္က်ဳလ်က္ စီးေနေသာဤေခ်ာင္းေရ အနည္းငယ္သည္ ငါခ်ဥ္းကပ္ေသာအခါ ၾကည္လင္သန္႔ရွင္း ေနာက္က်ဳ ကင္းလ်က္စီးဘိ၏”ဟု ဆင္ျခင္ၿပီးလွ်င္-

သပိတ္ျဖင့္ ေသာက္ေရကို ခပ္ယူကာ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏ –

”အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရား၏ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႀကီးသည္၏အျဖစ္သည္ အံ့ဖြယ္ရွိပါေပစြ၊ မျဖစ္ ဖူးျမဲျဖစ္ပါေပစြ၊ အသွ်င္ဘုရား ယခုပင္ လွည္းမ်ား ျဖတ္ကူးထားေသာေၾကာင့္ ေခ်ာက္ခ်ား ေနာက္က်ဳလ်က္စီးေနေသာ ထိုေခ်ာင္းေရ အနည္းငယ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ ခ်ဥ္းကပ္သြားေသာအခါ ၾကည္လင္သန္႔ရွင္းေနာက္က်ဳကင္းလ်က္ စီးပါသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာျမတ္စြာဘုရား ေသာက္ ေရကိုသံုးေဆာင္ေတာ္မူပါေလာ့၊ ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေသာက္ေရကိုသံုးေဆာင္ေတာ္မူပါေလာ့”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရား သည္ ေသာက္ေရကို သံုးေဆာင္ေတာ္မူ၏။

 

ပုကၠဳသ မလႅမင္းသား အေၾကာင္း

၁၉၂။ ထိုစဥ္အခါ ကာလာမအႏြယ္ အာဠာရ၏ တပည့္ျဖစ္ေသာ မလႅမင္းသား ပုကၠဳသသည္ကုသိနာ႐ံုမွ ပါဝါ (ျပည္) သို႔ ခရီးသြားလ်က္ ရွိေလ၏။ (ထို) မလႅမင္းသား ပုကၠဳသသည္ တစ္ခုေသာသစ္ပင္ရင္း၌ ထိုင္ေနေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ျမင္၍ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏-

”အံ့ဖြယ္ရွိပါေပစြ အသွ်င္ဘုရား၊ မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ပါေပစြ အသွ်င္ဘုရား၊ ရဟန္းတို႔သည္ ၿငိမ္သက္ေသာသမာပတ္ျဖင့္ ေနေတာ္မူၾကပါေပစြတကား။

အသွ်င္ဘုရား ေရွး၌ ျဖစ္ဖူးသည္ကား ကာလာမအႏြယ္ျဖစ္ေသာ အာဠာရသည္ ခရီးသြားစဥ္ လမ္းမွဖဲ၍ (လမ္း၏) အနီး တစ္ခုေသာ သစ္ပင္ရင္း၌ ေန႔သန္႔စင္ရန္ ထိုင္ေနပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား ထိုအခါငါးရာမွ်ေသာ လွည္းတို႔သည္ ကာလာမအႏြယ္ျဖစ္ေသာ အာဠာရ၏ အနီး၌ ကပ္လ်က္ ကပ္လ်က္ျဖတ္သန္းသြားပါကုန္၏။

အသွ်င္ဘုရား ထိုလွည္းငါးရာေနာက္ လိုက္လာေသာ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္သည္ ထိုလွည္းငါးရာ၏ေနာက္မွ ေနာက္မွ လိုက္လာေသာ ကာလာမအႏြယ္ျဖစ္ေသာ အာဠာရထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ အသွ်င္ရေသ့ ျဖတ္သန္းသြားေသာ လွည္းငါးရာတို႔ကို ျမင္လိုက္ပါ၏ေလာ”ဟု အာဠာရအား ေမး၏။

”ဒါယကာ ငါမျမင္လိုက္ေပ”ဟု (ေျပာ၏)။

”အသွ်င္ရေသ့ အသို႔ပါနည္း (ထိုလွည္းတို႔၏) အသံကို ၾကားလိုက္ပါ၏ေလာ”ဟု (ေမးျပန္၏)။

”ဒါယကာ အသံကိုလည္း ငါမၾကားလိုက္ေပ”ဟု (ေျပာ၏)။

”အသွ်င္ရေသ့ အသို႔ပါနည္း အိပ္ေပ်ာ္ေနပါသေလာ”ဟု (ေမးျပန္၏ )။

”ဒါယကာ ငါအိပ္ေပ်ာ္ေနသည္လည္း မဟုတ္ေပ”ဟု (ေျပာ၏)။

”အသွ်င္ရေသ့ အသို႔ပါနည္း စိတ္သညာရွိေနပါ၏ေလာ”ဟု (ေမးျပန္၏ )။

”ဒါယကာ စိတ္သညာလည္း ရွိေနေပ၏”ဟု (ေျပာ၏)။

”အသွ်င္ရေသ့ အသွ်င္သည္ အနီး၌ ကပ္လ်က္ ကပ္လ်က္ ျဖတ္သန္းသြားၾကေသာ လွည္းငါးရာ တို႔ကိုစိတ္သညာရွိ၍ ႏိုးၾကားေနပါလ်က္ ျမင္လည္း မျမင္လိုက္ အသံကိုလည္း မၾကားလိုက္ဟု (ဆို၏)၊ သို႔ေသာ္လည္း အသွ်င္၏ ဒုကုဋ္သကၤန္း၌ ျမဴအလိမ္းလိမ္းကပ္ေနသည္ မဟုတ္ပါေလာ”ဟု (ဆို၏)။

”ဒါယကာဟုတ္ေပ၏”ဟု (အာဠာရသည္ ဆို၏)။

အသွ်င္ဘုရား ထိုအခါ ထိုေယာက်္ားသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္မိပါသည္-

”အံ့ဖြယ္ရွိပါေပစြ အခ်င္းတို႔၊ မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ပါေပစြ အခ်င္းတို႔၊ ရဟန္းတို႔သည္ ၿငိမ္သက္ေသာသမာပတ္ျဖင့္ေနေတာ္မူၾကပါေပစြတကား၊ ဤအာဠာရရေသ့သည္ အနီး၌ ကပ္လ်က္ ကပ္လ်က္ျဖတ္သန္းသြားၾကေသာ လွည္းငါးရာတို႔ကို စိတ္သညာရွိ၍ ႏိုးၾကားေနပါလ်က္ ျမင္လည္းမျမင္ လိုက္ဘဲရွိတံုဘိ၏၊ အသံကိုလည္း မၾကားလိုက္ဘဲ ရွိတံုဘိ၏”ဟု ဆင္ျခင္လ်က္ ကာလာမအႏြယ္ ျဖစ္ေသာအာဠာရအေပၚ၌ လြန္ကဲေသာ ၾကည္ညိဳျခင္းကို ေလွ်ာက္ၾကားၿပီးလွ်င္ ဖဲခြါသြားပါသည္ဟု (ျမတ္စြာဘုရားအား ေလွ်ာက္၏)။

၁၉၃။ ပုကၠဳသ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ တစ္ဦးေသာ သူသည္ အနီး၌ ကပ္ လ်က္ကပ္လ်က္ ျဖတ္သန္းသြားၾကေသာ လွည္းငါးရာတို႔ကို စိတ္သညာရွိ၍ ႏိုးၾကားေနပါလ်က္ ျမင္လည္းမျမင္ရာ၊ အသံကိုလည္း မၾကားရာ၊ အျခားတစ္ဦးေသာ သူသည္ကား စိတ္သညာရွိ၍ ႏိုးၾကားေနပါလ်က္ မိုးရြာ၍ တခ်ဳန္းခ်ဳန္း မိုးၿခိမ္းစဥ္ လွ်ပ္စစ္မ်ား ျပက္၍ မိုးႀကဳိးပစ္စဥ္ ျမင္လည္း မျမင္ရာ၊ အသံကိုလည္း မၾကားရာ၊ (ထိုသူႏွစ္ဦးတို႔တြင္) အဘယ္သူ၏ အမႈသည္ ျပဳရန္လည္းသာ၍ ခဲယဥ္းသနည္း၊ ျဖစ္ရန္လည္းသာ၍ ခဲယဥ္းသနည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား လွည္းအစီး ငါးရာျဖစ္ေစ ေျခာက္ရာျဖစ္ေစ ခုနစ္ရာျဖစ္ေစ ရွစ္ရာျဖစ္ေစ ကိုးရာ ျဖစ္ေစတစ္ေထာင္ျဖစ္ေစ လွည္းအစီး တစ္သိန္းျဖစ္ေစ အဘယ္ျပဳႏိုင္အံ့နည္း၊ (အနီး၌ ကပ္လ်က္ျဖတ္သန္းသြားၾကေသာ ထိုလွည္းမ်ားကို မျမင္မၾကားဘဲ ေနႏိုင္သူ၏ အမႈသည္ ခဲယဥ္း၏ဟု မေျပာပေလာက္ပါ)။ စင္စစ္အားျဖင့္ေသာ္ကား မိုးရြာ၍ တခ်ဳန္းခ်ဳန္း မိုးၿခိမ္းစဥ္ လွ်ပ္စစ္မ်ား ျပက္၍ မိုးႀကဳိးပစ္စဥ္ စိတ္သညာရွိ၍ ႏိုးၾကားေနပါလ်က္ ျမင္လည္းမျမင္ဘဲ အသံကိုလည္းမၾကားဘဲ ေနႏိုင္သူ၏ အမႈသည္သာလွ်င္ ျပဳရန္လည္းသာ၍ ခဲယဥ္း လွပါ၏၊ ျဖစ္ရန္လည္း သာ၍ ခဲယဥ္းလွပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ပုကၠဳသ အခါတစ္ပါး၌ ငါသည္ အာတုမာ (ၿမဳိ႕) ေကာက္႐ိုးတဲ (ေက်ာင္း) ၌ သီတင္းသံုးေနလ်က္ရွိ၏။ ထိုအခါ မိုးရြာ၍ တခ်ဳန္းခ်ဳန္း မိုးၿခိမ္းစဥ္ လွ်ပ္စစ္မ်ား ျပက္၍ မိုးႀကဳိးပစ္ေသာေၾကာင့္ ေကာက္႐ိုးတဲ (ေက်ာင္း) ၏ အနီး၌ ႏြားလားေလးေကာင္ႏွင့္ လယ္သမားညီေနာင္ ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ေသေလကုန္၏။

ပုကၠဳသ ထိုအခါ၌ မ်ားစြာေသာ လူစုသည္ အာတုမာၿမဳိ႕မွ ထြက္လာ၍ ထိုႏြားလား ေလးေကာင္ႏွင့္လယ္သမားညီေနာင္ ႏွစ္ေယာက္တို႔ ေသေနရာ အရပ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေလ၏။

ပုကဳၠသ ထိုအခါ ငါသည္ ေကာက္႐ိုးတဲ (ေက်ာင္း) မွ ထြက္၍ ေကာက္႐ိုးတဲ (ေက်ာင္း) တံခါး (အနီး) လြင္ျပင္၌ စႀကႍသြားလ်က္ ေန၏။ ပုကၠဳသ ထိုအခါ ထိုမ်ားစြာေသာ လူစုထဲမွ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္သည္ ငါ့ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ငါ့ကို ႐ိုေသစြာ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ္ေန၏၊ ပုကၠဳသငါသည္ ထိုေယာက်္ားအား ”ဒါယကာ ဤမ်ားစြာေသာ လူစုသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ စုေဝးေနသ့နည္း”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

”အသွ်င္ဘုရား မိုးရြာ၍ တခ်ဳန္းခ်ဳန္း မိုးၿခိမ္းစဥ္ လွ်ပ္စစ္မ်ား ျပက္၍ မိုးႀကဳိးပစ္ေသာေၾကာင့္ႏြားလား ေလးေကာင္ႏွင့္ လယ္သမားညီေနာင္ ႏွစ္ေယာက္တို႔ ေသဆံုးသြားၾကပါ၏၊ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာ လူစုသည္ စုေဝးေနပါ၏။

”အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္ဘုရားသည္ကား အဘယ္အရပ္မွာ ရွိေနပါသနည္း”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

”ဒါယကာ ငါသည္ ဤအရပ္၌ပင္ ရွိေနေပ၏”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

”အသွ်င္ဘုရား အသို႔ပါနည္း ျမင္ေတာ္မူလိုက္ပါ၏ေလာ”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

”ဒါယကာ ငါသည္ မျမင္လိုက္ေပ”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

”အသွ်င္ဘုရား အသို႔ပါနည္း အသံကို ၾကားေတာ္မူလိုက္ပါ၏ေလာ”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

”ဒါယကာ အသံကိုလည္း ငါမၾကားလိုက္ေပ”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

”အသွ်င္ဘုရား အသို႔ပါနည္း အိပ္ေပ်ာ္ေနပါသေလာ”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

”ဒါယကာ ငါသည္ အိပ္ေပ်ာ္ေနသည္လည္း မဟုတ္ေပ”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

”အသွ်င္ဘုရား အသို႔ပါနည္း စိတ္သညာ ရွိေနပါ၏ေလာ”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

”ဒါယကာ စိတ္သညာလည္း ရွိေနေပ၏”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

”အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္ဘုရားသည္ မိုးရြာ၍ တခ်ဳန္းခ်ဳန္း မိုးၿခိမ္းစဥ္ လွ်ပ္စစ္မ်ား ျပက္၍မိုးႀကဳိးပစ္စဥ္ စိတ္သညာရွိ၍ ႏိုးၾကားေနပါလ်က္ ျမင္လည္း ျမင္ေတာ္မမူလိုက္ဘဲ အသံကိုလည္းၾကားေတာ္မမူလိုက္ဘဲ ရွိပါသေလာ”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

”ဒါယကာဟုတ္ေပ၏”ဟု ငါဆိုခဲ့၏။

ပုကၠဳသ ထိုအခါ ထိုေယာက်္ားသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္မိ၏ –

”အံ့ဖြယ္ရွိပါေပစြ အခ်င္းတို႔၊ မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ပါေပစြ အခ်င္းတို႔၊ ရဟန္းတို႔သည္ ၿငိမ္သက္ေသာသမာပတ္ျဖင့္ ေနေတာ္မူၾကပါေပစြတကား။ (ဤျမတ္စြာဘုရားသည္) မိုးရြာ၍ တခ်ဳန္းခ်ဳန္း မိုးၿခိမ္းစဥ္လွ်ပ္စစ္မ်ား ျပက္၍ မိုးႀကဳိးပစ္စဥ္ စိတ္သညာရွိ၍ ႏိုးၾကားေနပါလ်က္ ျမင္လည္း မျမင္လိုက္ဘဲရွိတံုဘိ၏၊ အသံကိုလည္း မၾကားလိုက္ဘဲ ရွိတံုဘိ၏”ဟု ဆင္ျခင္လ်က္ ငါ့အေပၚ၌ လြန္ကဲေသာၾကည္ညိဳျခင္းကို ေလွ်ာက္ၾကားၿပီးလွ်င္ ငါ့ကို ရွိခိုး၍ အ႐ိုအေသျပဳလ်က္ ဖဲခြါသြားေလသည္ဟု (ပုကၠဳသအား မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ္ မလႅမင္းသား ပုကၠဳသသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္ ၏ –

”အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ကာလာမအႏြယ္ အာဠာရအေပၚ၌ ၾကည္ညိဳေနေသာ သဒၶါတရား ကိုေလျပင္းမုန္တိုင္း၌မူလည္း (တစ္စံုတစ္ခုကို လႊင့္ဘိသကဲ့သို႔) လႊင့္ပစ္လိုက္ပါ၏၊ ေရစီးသန္ ေသာျမစ္၌မူလည္း (တစ္စံုတစ္ခုကို ေမွ်ာဘိသကဲ႕သို႔) ေမွ်ာပစ္လိုက္ပါ၏။

အသွ်င္ဘုရား (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါေပ၏၊ အသွ်င္ဘုရား (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါေပ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ဥပမာေသာ္ကား ေမွာက္ထားသည္ကို လွန္ဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ဖံုးလႊမ္းထားသည္ကို ဖြင့္လွစ္ဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း မ်က္စိလည္ေသာ သူအားလမ္းမွန္ကို ေျပာၾကားဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ‘မ်က္စိအျမင္ရွိေသာ သူတို႔သည္ အဆင္းတို႔ကို ျမင္ၾကလိမ့္မည္’ဟု အမိုက္ေမွာင္၌ ဆီမီးတန္ေဆာင္ကို ေဆာင္ျပဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း (အသွ်င္ဘုရား) ဤအတူသာလွ်င္ အသွ်င္ဘုရားသည္ မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ တရားေတာ္ကို ျပေတာ္မူပါေပ၏။ အသွ်င္ဘုရား ထိုအကြၽႏု္ပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ တရားေတာ္ကိုလည္းကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ သံဃာေတာ္ကိုလည္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကြၽႏ္ုပ္ကို ယေန႔မွစ၍ အသက္ထက္ဆံုး ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေသာ ဥပါသကာဟု့မွတ္ေတာ္ မူပါ”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၁၉၄။ ထိုအခါ မလႅမင္းသား ပုကၠဳသသည္ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ကို (ေခၚ၍) အခ်င္း ငါ၏ေရႊအဆင္းရွိေသာ ပဲြထိုင္အဝတ္ေခ်ာအစံုကို ေဆာင္ေခ်ေလာ့ဟု (ေစခိုင္း၏)။

”အရွင္ ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ထိုေယာက္်ားသည္ မလႅမင္းသား ပုကၠဳသအား ဝန္ခံၿပီးလွ်င္ ေရႊအဆင္းရွိေသာ ထိုပဲြထိုင္အဝတ္ေခ်ာအစံုကို ေဆာင္ခဲ့၏။ ထိုအခါ မလႅမင္းသား ပုကၠဳသသည္ ”အသွ်င္ဘုရားေရႊအဆင္းရွိေသာ ဤပဲြထိုင္အဝတ္ေခ်ာအစံုကို အသွ်င္ဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္အား သနားသျဖင့္ လက္ခံေတာ္မူပါ”ဟု ေလွ်ာက္၍ ေရႊအဆင္းရွိေသာ ထိုပြဲထိုင္ အဝတ္ေခ်ာအစံုကို ျမတ္စြာဘုရားအား ဆက္ကပ္ေလ၏။

ပုကၠဳသ သို႔ျဖစ္လွ်င္ အဝတ္တစ္ထည္ကို ငါ့အား လွဴေလာ့၊ တစ္ထည္ကို အာနႏၵာအား လွဴေလာ့ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု မလႅမင္းသား ပုကၠဳသသည္ ျမတ္စြာဘုရားအားဝန္ခံၿပီးလွ်င္ တစ္ထည္ကို ျမတ္စြာဘုရားအား လွဴ၏၊ တစ္ထည္ကို အသွ်င္အာနႏၵာအား လွဴ၏၊ ထိုအခါျမတ္စြာဘုရားသည္ မလႅမင္းသား ပုကၠဳသကို (တရားစကားျဖင့္) အက်ဳိးစီးပြါးကို သိျမင္ေစလ်က္ (တရားကို) ေဆာက္တည္ေစကာ (တရားက်င့္သံုးရန္) ထက္သန္ရႊင္လန္းေစေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားစကားျဖင့္ အက်ဳိးစီးပြါးကို သိျမင္ေစလ်က္ (တရားကို) ေဆာက္တည္ေစကာ (တရားက်င့္သံုးရန္) ထက္သန္ရႊင္လန္းေစၿပီးသည္ရွိေသာ္ မလႅမင္းသား ပုကၠဳသသည္ ေနရာမွ ထ၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ အ႐ိုအေသျပဳၿပီးလွ်င္ ဖဲခြါသြားေလ၏။

၁၉၅။ ထို႔ေနာက္ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ မလႅမင္းသား ပုကၠဳသ ဖဲသြား၍ မၾကာျမင့္မီ ေရႊအဆင္းရွိေသာ အဝတ္ေခ်ာအစံုကို ျမတ္စြာဘုရား၏ ကိုယ္ေတာ္၌ ဆက္ကပ္တင္လႊမ္းေပးေပ၏။ ျမတ္စြာဘုရား၏ (ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ေတာက္ပေသာ) ကိုယ္ေတာ္၌ ဆက္ကပ္တင္လႊမ္းထားေသာအခါ ထို (အဝတ္အစံု) သည္အေရာင္အဝါကင္းသကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားေလ၏။

ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏ ”အံ့ဖြယ္ရွိပါေပစြအသွ်င္ဘုရား၊ မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ပါေပစြ အသွ်င္ဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ အေရအဆင္းေတာ္သည္ အလြန္ပင္ စင္ၾကယ္ပါ ေပ၏၊ အလြန္ပင္ ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ေတာက္ပပါေပ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ေရႊအဆင္းရွိေသာ ဤအဝတ္ေခ်ာအစံုသည္ပင္ ျမတ္စြာဘုရား၏ (ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ေတာက္ပေသာ) ကိုယ္ေတာ္၌ ဆက္ကပ္တင္လႊမ္းထားလိုက္ေသာအခါ ထို (အဝတ္အစံု) သည္ အေရာင္အဝါကင္းသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အာနႏၵာ ဤစကားသည္ မွန္ေပ၏၊ အာနႏၵာ ဤစကားသည္ မွန္ေပ၏၊ ႏွစ္ပါးေသာ အခါတို႔၌ျမတ္စြာဘုရား၏ ကိုယ္ေတာ္သည္ အလြန္ပင္ စင္ၾကယ္၏၊ အေရအဆင္းေတာ္သည္ အလြန္ပင္ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ ေတာက္ပ၏။

အဘယ္ႏွစ္ပါးေသာ အခါတို႔နည္းဟူမူ-

အာနႏၵာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အျမတ္ဆံုးျဖစ္ေသာ သမၼာသေမၺာဓိဉာဏ္ကို ရေတာ္မူေသာ ညဥ့္အခါႏွင့္ ခႏၶာႂကြင္းမရွိေသာ ၿငိမ္းျခင္းသေဘာ ‘အႏုပါဒိေသသ နိဗၺာနဓာတ္’ ျဖင့္ ပရိနိဗၺာန္ ဝင္စံေတာ္မူေသာ ညဥ့္အခါတို႔ပင္တည္း။

အာနႏၵာ ဤႏွစ္ပါးေသာ အခါတို႔၌ ျမတ္စြာဘုရား၏ ကိုယ္ေတာ္သည္ အလြန္ပင္ စင္ၾကယ္၏၊ အေရအဆင္းေတာ္သည္ အလြန္ ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ေတာက္ပ၏။ အာနႏၵာ ယေန႔ညဥ့္သန္းလြဲ (ပစၧိမယာမ္) ၌ကုသိနာ႐ံုျပည္ (ၿမိဳ႕ဝင္ခါနီး) လမ္းေကြ႕ မလႅမင္းတို႔၏ အင္ၾကင္းဥယ်ာဥ္ဝယ္ အင္ၾကင္းပင္ အစံုတို႔၏အၾကား၌ ျမတ္စြာဘုရား၏ ပရိနိဗၺာန္ဝင္စံျခင္းသည္ ျဖစ္လတၱံ႕ဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ”အာနႏၵာလာသြား ကုန္အံ့၊ ကကုဓာျမစ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္အံ့”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု အသွ်င္ အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဝန္ခံ၏။
သီးျခားဂါထာ

ပုကၠဳသသည္ ေရႊအဆင္းရွိေသာ အဝတ္ေခ်ာအစံုကို ျမတ္စြာဘုရားအား ကပ္လွဴ၏။ ထို (အဝတ္အစံု) ကို ဝတ္႐ံုထားေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေရႊအဆင္းရွိလ်က္ တင့္တယ္ေတာ္မူပါေပ၏။

၁၉၆။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းသံဃာႏွင့္အတူ ကကုဓာျမစ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူ၍ ထိုျမစ္၌ သက္ဆင္းလ်က္ ေရခ်ဳိးေတာ္မူ ေသာက္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ တစ္ဖန္ ျပန္တက္ၿပီးလွ်င္သရက္ေတာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူ၍ ”စုႏၵ ငါ၏ ဒုကုဋ္သကၤန္းႀကီးကို ေလးထပ္ေခါက္၍ ခင္းေပးေလာ့၊ စုႏၵ (ငါ) ပင္ပန္း၏၊ ေလ်ာင္းစက္ဦးအံ့”ဟု (အသွ်င္စုႏၵအား မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု အသွ်င္စုႏၵသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဝန္ခံၿပီးလွ်င္ ဒုကုဋ္သကၤန္းႀကီးကို ေလးထပ္ေခါက္၍ ခင္းေပးေလ၏။ ထို႔ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ (လက္ယာ) ေျခေပၚ၌ (လက္ဝဲ) ေျခကို စဥ္းငယ္လြန္ကာ တင္ထား၍ သတိရွိလ်က္ ဆင္ျခင္လ်က္ (မည္သည့္အခ်ိန္၌) ထအံ့ဟု ႏွလံုးသြင္း ပိုင္းျခားလ်က္ လက္ယာနံေတာင္းျဖင့္ ျမတ္ေသာေလ်ာင္းစက္ျခင္းကို ျပဳေတာ္မူ၏။ အသွ်င္စုႏၵသည္ကား ထိုအရပ္၌ပင္ ျမတ္စြာဘုရား၏ မ်က္ေမွာက္၌ ထိုင္ေန၏။

 

ဂါထာမ်ား

ဤေလာက၌ အတုမရွိေသာ သစၥာေလးပါးကို သိေတာ္မူေသာ ဆရာသခင္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေရၾကည္လင္ခ်ဳိၿမိန္သန္႔ရွင္းေသာ ကကုဓာျမစ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ မပင္ပန္းေသာ၁သေဘာရွိသည္ ျဖစ္၍ သက္ဆင္းေတာ္မူကာ ေရခ်ဳိးေတာ္မူ ေသာက္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ျပန္တက္ေတာ္မူ၏။ ဤ (သာသနာေတာ္) ၌ တရားတို႔ကို တီထြင္ေဟာၾကားေတာ္မူတတ္ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတာ္မူေသာဆရာသခင္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုသို႔ ျပန္တက္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ရဟန္းအေပါင္း၏ အလယ္၌ (ရဟန္းအေပါင္း) ၾကည့္႐ႈျခံရံလ်က္ သရက္ေတာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူ၏။

ငါ၏ (ဒုကုဋ္သကၤန္းႀကီးကို) ေလးထပ္ေခါက္၍ ခင္းေပးေလာ့၊ ေလ်ာင္းစက္ဦးအံ့ဟု စုႏၵမည္ေသာရဟန္းကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား ေစခိုင္းေတာ္မူလွ်င္ ထိုစုႏၵသည္ (ဒုကုဋ္သကၤန္းႀကီးကို) ေလးထပ္ေခါက္၍ လ်င္ျမန္ စြာ ခင္းေပး၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ မပင္ပန္းေသာ သေဘာရွိသည္ျဖစ္၍ ေလ်ာင္းစက္ေတာ္မူ၏၊ စုႏၵသည္လည္းထို (ျမတ္စြာဘုရား) ၏ မ်က္ေမွာက္၌ပင္ ထိုင္ေနေလ၏။

၁၉၇။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသွ်င္အာနႏၵာကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-

”အာနႏၵာ တစ္စံုတစ္ေယာက္သူသည္ ေရႊပန္းထိမ္သည့္သား စုႏၵအား ‘အခ်င္းစုႏၵ သင္၏ ဆြမ္း ကိုေနာက္ဆံုး ဘုဥ္းေပးေတာ္မူ၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူရေခ်၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္အားလာဘ္မေကာင္းေလစြ၊ အရမေတာ္ေလစြ’ဟု ဆိုလ်က္ ႏွလံုးမသာျခင္းကို ျဖစ္ေစေသာ္ လည္းျဖစ္ေစရာ၏။ အာနႏၵာ (ထိုသို႔ျဖစ္ေစခဲ့ပါလွ်င္) ေရႊပန္းထိမ္သည့္သား စုႏၵ၏ ႏွလံုးမသာျခင္း ကိုဤသို႔ ေျဖေဖ်ာက္ရမည္၊ ‘ဒါယကာစုႏၵ သင္၏ ဆြမ္းကို ေနာက္ဆံုးဘုဥ္းေပးေတာ္မူ၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္အား လာဘ္ေကာင္းပါေပစြ၊ အရေတာ္ပါေပစြ၊ ဒါယကာစုႏၵ ျမတ္စြာဘုရား၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွ ဤစကားကို ၾကားနာလိုက္ရ၏၊ ခံယူလိုက္ရ၏၊ အျခားဆြမ္းတို႔ထက္ အက်ဳိးအာနိသင္ႀကီးမားကုန္ေသာ အခ်င္းခ်င္း တူမွ်၍ အက်ဳိးဝိပါက္တူမွ်ကုန္ ေသာဤဆြမ္းႏွစ္မ်ဳိးတို႔သည္ ရွိကုန္၏။

အဘယ္ႏွစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

အၾကင္ဆြမ္းကို ဘုဥ္းေပးေတာ္မူ၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အျမတ္ဆံုးျဖစ္ေသာ သမၼာသေမၺာဓိဉာဏ္ကို ရေတာ္မူ၏၊ (ဤဆြမ္းလည္း တစ္မ်ဳိး)။

အၾကင္ဆြမ္းကို ဘုဥ္းေပးေတာ္မူ၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ခႏၶာႂကြင္းမရွိေသာ ၿငိမ္းျခင္းသေဘာ ‘အႏုပါဒိေသသ နိဗၺာနဓာတ္’ ျဖင့္ ပရိနိဗၺာန္ဝင္စံေတာ္မူ၏၊ (ဤဆြမ္းလည္း တစ္မ်ဳိး)။

အျခားဆြမ္းတို႔ထက္ အက်ဳိးအာနိသင္ႀကီးမားကုန္ေသာ အခ်င္းခ်င္းတူမွ်၍ အက်ဳိးဝိပါက္တူမွ်ကုန္ေသာ ဆြမ္းႏွစ္မ်ဳိးတို႔ဟူသည္ ဤသည္တို႔ပင္တည္း (ဟူ၍ ဤစကားကို ျမတ္စြာဘုရား၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွ ၾကားနာလိုက္ရ၏၊ ခံယူလိုက္ရ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္) ေရႊပန္းထိမ္သည့္သား ဒါယကာစုႏၵ သည္အသက္ရွည္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ကံကို ဆည္းပူးရေပၿပီ၊ အဆင္းလွျခင္းကို ျဖစ္ေစ တတ္ေသာကံကို ဆည္းပူးရေပၿပီ၊ ခ်မ္းသာျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ကံကို ဆည္းပူးရေပၿပီ၊ အျခံအရံမ်ားျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ကံကို ဆည္းပူးရေပၿပီ၊ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ေစတတ္ေသာ ကံကို ဆည္းပူးရေပၿပီ၊ အႀကီးအကဲျဖစ္ေစတတ္ေသာ ကံကို ဆည္းပူးရေပၿပီ’ဟု ေဟာၾကား၍ ေရႊပန္းထိမ္သည့္သား စုႏၵ၏ ႏွလံုးမသာျခင္းကို ေျဖေဖ်ာက္ရမည္ အာနႏၵာ”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤအေၾကာင္းအရာကို သိေတာ္မူ၍ ထိုအခိုက္ဝယ္ ဤဥဒါန္းကို က်ဴးရင့္ေတာ္မူ၏-

”ေပးလွဴသူအား ေကာင္းမႈသာ တိုးပြား၏၊ ေစာင့္စည္းသူအား ရန္မပြားႏိုင္၊ ဉာဏ္ရွိသူသည္ မေကာင္းမႈကို ပယ္စြန္႔၏၊ ထိုသို႔ (ပယ္စြန္႔) သူသည္ ရာဂ ေဒါသ ေမာဟတို႔ ကုန္၍ (ကိေလသာမီး) ၿငိမ္းေအးေလေတာ့သတည္း”ဟု (က်ဴးရင့္ေတာ္မူ၏)။

စတုတၳအခန္း ၿပီး၏။

၁။ သုကိလႏၲ႐ူေပါဟုရွိေသာ ဥဒါန္းပါဠိႏွင့္အညီ အလြန္ပင္ပန္းေသာ သေဘာရွိသည္ျဖစ္၍ဟု ဤသို႔လည္း ျဖစ္သင့္၏။

 

အင္ၾကင္းပင္အစံု

၁၉၈။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”အာနႏၵာ လာ, သြားကုန္အံ့၊ ဟိရညဝတီျမစ္၏ ထိုမွာဘက္ ကမ္းကုသိနာ႐ံုျပည္ (ၿမိဳ႕ဝင္ခါနီး) လမ္းေကြ႕ မလႅမင္းတို႔၏ အင္ၾကင္းဥယ်ာဥ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္အံ့”ဟုအသွ်င္အာနႏၵာအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာသည္ျမတ္စြာဘုရား အား ဝန္ခံ၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းသံဃာႏွင့္ အတူ ဟိရညဝတီျမစ္၏ ထိုမွာဖက္ ကမ္းကုသိနာ႐ံုျပည္ (ၿမိဳ႕ဝင္ခါနီး) လမ္းေကြ႕ မလႅမင္းတို႔၏ အင္ၾကင္းဥယ်ာဥ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ”အာနႏၵာအင္ၾကင္းပင္အစံုတို႔၏ အၾကား၌ ေျမာက္အရပ္သို႔ ဦးေခါင္းျပဳကာ ေညာင္ေစာင္းကို ခင္းေလာ့၊ အာနႏၵာ (ငါ) ပင္ပန္း၏၊ ေလ်ာင္းစက္အံ့”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဝန္ခံၿပီးလွ်င္ အင္ၾကင္းပင္အစံုတို႔၏ အၾကား၌ ေျမာက္အရပ္သို႔ ဦးေခါင္းျပဳကာ ေညာင္ေစာင္းကို ခင္းေလ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ (လက္ယာ) ေျခေပၚ၌ (လက္ဝဲ) ေျခကို စဥ္းငယ္လြန္ကာ တင္ထား၍ သတိရွိလ်က္ ဆင္ျခင္လ်က္ လက္ယာနံေတာင္းျဖင့္ ျမတ္ေသာ ေလ်ာင္းစက္ျခင္းကို ျပဳေတာ္မူ၏။

ထိုစဥ္အခါ၌ အင္ၾကင္းပင္အစံုတို႔သည္ အခါမဲ့ ပြင့္ေသာ ပန္းတို႔ျဖင့္ ပင္လံုးကြၽတ္ပြင့္လ်က္ ရွိကုန္၏၊ ထို (အင္ၾကင္းပင္) တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ပူေဇာ္သည့္အေနျဖင့္ ပန္းတို႔ကို ျမတ္စြာဘုရား၏ကိုယ္ေတာ္ထက္သို႔ ၾကဲျဖန္႔ကုန္၏၊ လႊမ္းလ်က္ ၾကဲျဖန္႔ကုန္၏၊ မျပတ္မစဲ ၾကဲျဖန္႔ကုန္၏။

မႏၵာရဝမည္ေသာ နတ္ပန္း (ထင္ရွားပန္း) တို႔သည္လည္း ေကာင္းကင္မွ က်လာကုန္၏၊ ထို (ပန္း) တို႔ကိုလည္း (နတ္တို႔သည္) ျမတ္စြာဘုရားကို ပူေဇာ္သည့္အေနျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ကိုယ္ေတာ္ထက္သို႔ၾကဲျဖန္႔ကုန္၏၊ လႊမ္းလ်က္ ၾကဲျဖန္႔ကုန္၏၊ မျပတ္မစဲ ၾကဲျဖန္႔ကုန္၏။

နတ္၌ျဖစ္ေသာ စႏၵကူးနံ႕သာမႈန္႔တို႔သည္လည္း ေကာင္းကင္မွ က်လာကုန္၏၊ ထို (စႏၵကူးနံ႕သာမႈန္႔) တို႔ကိုလည္း (နတ္တို႔သည္) ျမတ္စြာဘုရားကို ပူေဇာ္သည့္အေနျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ကိုယ္ေတာ္ထက္သို႔ ၾကဲျဖန္႔ကုန္၏၊ လႊမ္းလ်က္ ၾကဲျဖန္႔ကုန္၏၊ မျပတ္မစဲ ၾကဲျဖန္႔ကုန္၏။

နတ္တူရိယာတို႔ကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရားကို ပူေဇာ္သည့္အေနျဖင့္ ေကာင္းကင္၌ တီးမႈတ္လ်က္ ရွိကုန္၏။

နတ္သီခ်င္းသံတို႔သည္လည္း ျမတ္စြာဘုရားကို ပူေဇာ္သည့္အေနျဖင့္ ေကာင္းကင္၌ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိကုန္၏။

၁၉၉။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသွ်င္အာနႏၵာကို မိန္႔ေတာ္မူ၏ –

”အာနႏၵာ အင္ၾကင္းပင္အစံုတို႔သည္ အခါမဲ့ ပြင့္ေသာပန္းတို႔ျဖင့္ ပင္လံုးကြၽတ္ပြင့္လ်က္ ရွိကုန္၏၊ ထို (အင္ၾကင္းပင္) တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ပူေဇာ္သည့္အေနျဖင့္ ပန္းတို႔ကို ျမတ္စြာဘုရား၏ကိုယ္ေတာ္ထက္သို႔ ၾကဲျဖန္႔ကုန္၏၊ လႊမ္းလ်က္ ၾကဲျဖန္႔ကုန္၏၊ မျပတ္မစဲ ၾကဲျဖန္႔ကုန္၏။

မႏၵာရဝမည္ေသာ နတ္ပန္း (ထင္ရွားပန္း) တို႔သည္လည္း ေကာင္းကင္မွ က်လာကုန္၏၊ ထို (ပန္း) တို႔ကိုလည္း (နတ္တို႔သည္) ျမတ္စြာဘုရားကို ပူေဇာ္သည့္အေနျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ကိုယ္ေတာ္ထက္သို႔ ၾကဲျဖန္႔ကုန္၏၊ လႊမ္းလ်က္ ၾကဲျဖန္႔ကုန္၏၊ မျပတ္မစဲ ၾကဲျဖန္႔ကုန္၏။

နတ္၌ျဖစ္ေသာ စႏၵကူးနံ႕သာမႈန္႔တို႔သည္လည္း ေကာင္းကင္မွ က်လာကုန္၏၊ ထို (စႏၵကူးနံ႕သာမႈန္႔) တို႔ကိုလည္း (နတ္တို႔သည္) ျမတ္စြာဘုရားကို ပူေဇာ္သည့္အေနျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ကိုယ္ေတာ္ထက္သို႔ ၾကဲျဖန္႔ကုန္၏၊ လႊမ္းလ်က္ ၾကဲျဖန္႔ကုန္၏၊ မျပတ္မစဲ ၾကဲျဖန္႔ကုန္၏။

နတ္တူရိယာတို႔ကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရားကို ပူေဇာ္သည့္အေနျဖင့္ ေကာင္းကင္၌ တီးမႈတ္လ်က္ရွိကုန္၏။

နတ္သီခ်င္းသံတို႔သည္လည္း ျမတ္စြာဘုရားကို ပူေဇာ္သည့္အေနျဖင့္ ေကာင္းကင္၌ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိကုန္၏။

အာနႏၵာ ဤမွ်ေလာက္ (ပူေဇာ္မႈ) ျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားကို အ႐ိုအေသျပဳသည္ မမည္ေသး၊ အေလးျပဳသည္ မမည္ေသး၊ ျမတ္ႏိုးသည္ မမည္ေသး၊ ပူေဇာ္သည္ မမည္ေသး၊ ပသသည္ မမည္ေသး၊ အာနႏၵာ အၾကင္ရဟန္းျဖစ္ေစ ရဟန္းမိန္းမျဖစ္ေစ ဥပါသကာျဖစ္ေစ ဥပါသိကာမ ျဖစ္ေစ (ေလာကုတၱရာ) တရားႏွင့္ ေလ်ာ္ေသာ တရားကိုက်င့္လ်က္ေန၏၊ ေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ကိုက်င့္လ်က္ေန၏၊ တရားႏွင့္ေလ်ာ္စြာ က်င့္လ်က္ေန၏၊ ထိုသူသည္ အျမတ္ဆံုး ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ျမတ္စြာဘုရားကို အ႐ိုအေသျပဳသည္ မည္၏၊ အေလးျပဳသည္ မည္၏၊ ျမတ္ႏိုးသည္ မည္၏၊ ပူေဇာ္သည္ မည္၏၊ ပသသည္ မည္၏။

အာနႏၵာ ထို႕ေၾကာင့္ ဤ (သာသနာေတာ္) ၌ (ေလာကုတၱရာ) တရားႏွင့္ ေလ်ာ္ေသာ တရားကိုက်င့္လ်က္ ေနကုန္အံ့၊ ေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္လ်က္ ေနကုန္အံ့၊ တရားႏွင့္ ေလ်ာ္စြာ က်င့္လ်က္ေနကုန္အံ့ဟု ဤသို႔ ႏွလံုးသြင္းလ်က္ သင္တို႔ က်င့္ၾကံအားထုတ္ရမည္ အာနႏၵာ”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။
ဥပဝါဏမေထရ္

၂ဝဝ။ ထိုအခါ အသွ်င္ ဥပဝါဏသည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ယပ္ခပ္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေရွ႕ေတာ္၌ရပ္တည္လ်က္ ရွိ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”ရဟန္း ဖဲသြားေလာ့၊ ငါ့ေရွ႕၌ ရပ္မေနလင့္”ဟု (မိန္႔လ်က္) အသွ်င္ဥပဝါဏအား ဖဲေစေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာအား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္၏-

”ဤအသွ်င္ဥပဝါဏသည္ ကာလရွည္ျမင့္စြာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ထံပါး၌ ေန၍ အနီး၌ အျမဲရွိေသာအလုပ္အေကြၽးျဖစ္ခဲ့၏၊ သို႔ျဖစ္ပါလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေနာက္ဆံုးကာလ၌ ‘ရဟန္း ဖဲသြားေလာ့၊ ငါ့ေရွ႕၌ ရပ္မေနလင့္’ဟု (မိန္႔လ်က္) အသွ်င္ဥပဝါဏကို ဖဲေစေတာ္မူ၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ‘ရဟန္း ဖဲသြားေလာ့၊ ငါ့ေရွ႕၌ ရပ္မေနလင့္’ဟု (မိန္႔လ်က္) အသွ်င္ဥပဝါဏ ကိုဖဲသြားေစေတာ္မူရာ၌ အေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း၊ အေထာက္အပံ့ကား အဘယ္နည္း”ဟု (အၾကံျဖစ္၏)။

ထို႔ေနာက္ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤသို႔ ေမးေလွ်ာက္၏-

”အသွ်င္ဘုရား ဤအသွ်င္ဥပဝါဏသည္ ကာလရွည္ျမင့္စြာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ထံပါး၌ ေန၍ အနီး၌အျမဲရွိေသာ အလုပ္အေကြၽးျဖစ္ခဲ့ပါ၏၊ သို႔ျဖစ္ပါလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေနာက္ဆံုး ကာလ၌ ‘ရဟန္းဖဲသြားေလာ့၊ ငါ့ေရွ႕၌ ရပ္မေနလင့္’ဟု အသွ်င္ဥပဝါဏကို ဖဲေစေတာ္မူဘိ၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ‘ရဟန္း ဖဲသြားေလာ့၊ ငါ့ေရွ႕၌ ရပ္မေနလင့္’ဟု အသွ်င္ဥပဝါဏကို ဖဲေစေတာ္မူရာ၌ အေၾကာင္းကား အဘယ္ပါနည္း၊ အေထာက္အပံ့ကား အဘယ္ပါနည္း”ဟု (ေမးေလွ်ာက္ ၏)။

အာနႏၵာ တစ္ေသာင္းေသာ ေလာကဓာတ္၌ (ရွိေသာ) နတ္အေပါင္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားကိုဖူးေျမာ္ရန္ မ်ားေသာအားျဖင့္ စည္းေဝးလာၾကကုန္၏၊ အာနႏၵာကုသိနာ႐ံုျပည္ (ၿမိဳ႕ဝင္ခါနီး) လမ္းေကြ႕မလႅမင္းတို႔ အင္ၾကင္းဥယ်ာဥ္၏ ထက္ဝန္းက်င္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ယူဇနာအတြင္း၌ တန္ခိုးႀကီးေသာနတ္တို႔ႏွင့္မျပည့္ေသာ အရပ္မည္သည္ သားၿမီးဖ်ားထိုးေလာက္႐ံုမွ်ေသာ္လည္း မရွိေခ်။

အာနႏၵာ နတ္တို႔သည္ (ဤသို႔) ကဲ့ရဲ႕ေနကုန္၏-

”ငါတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေျမာ္ရန္ အေဝးမွ လာခဲ့ရကုန္၏၊ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ၊ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔သည္ေလာက၌ တစ္ရံတစ္ခါသာ ပြင့္ေတာ္မူကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ ပရိနိဗၺာန္ျပဳျခင္းသည္ ယေန႔ညဥ့္သန္းလြဲ (ပစၧိမယာမ္) ၌ပင္လွ်င္ ျဖစ္လတၱံ႕၊ တန္ခိုးႀကီးေသာ ဤ (ဥပဝါဏ) ရဟန္းသည္ လည္းျမတ္စြာဘုရား၏ ေရွ႕ေတာ္၌ ကြယ္လ်က္ ရပ္တည္ေနဘိ၏။ ငါတို႔သည္ ေနာက္ဆံုးကာလ၌ျမတ္စြာဘုရားအား ဖူးေျမာ္ခြင့္ကို မရၾကေတာ့ပါတကား”ဟု (ကဲ့ရဲ႕ေနကုန္၏) ဟူ၍ မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂ဝ၁။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရား နတ္တို႔သည္ အဘယ္သို႔ အေျခအေနရွိလ်က္ စိတ္ျဖစ္ေနပါကုန္သနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အာနႏၵာ ေကာင္းကင္၌ ေျမျပင္ဟု အမွတ္ရွိလ်က္ တည္ေနေသာ နတ္တို႔သည္ ”ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာျမတ္စြာဘုရားသည္ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူလတၱံ႕၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ပရိနိဗၺာန္ျပဳ ေတာ္မူလတၱံ႕၊ ပညာမ်က္စိ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ေလာကမွ ကြယ္ေပ်ာက္ေတာ္မူလတၱံ႕”ဟု ဆံပင္တို႔ကို ျဖန္႔၍ ငိုေႂကြးကုန္၏၊ လက္ေမာင္းတို႔ကို ေျမႇာက္၍ ငိုေႂကြးကုန္၏၊ ကမ္းပါးျပတ္၌ က်သကဲ့သို႔လဲက်ကုန္၏၊ ေရွး႐ႈလူးလိွမ့္ကုန္၏၊ ထိုထိုဤဤ လူးလိွမ့္ကုန္၏။

အာနႏၵာ ေျမျပင္၌ ေျမျပင္ဟု အမွတ္ရွိလ်က္ တည္ေနေသာ နတ္တို႔သည္ ”ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာျမတ္စြာဘုရားသည္ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူလတၱံ႕၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ပရိနိဗၺာန္ျပဳ ေတာ္မူလတၱံ႕၊ ပညာမ်က္စိရွိေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရားသည္ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ေလာကမွ ကြယ္ေပ်ာက္ေတာ္မူလတၱံ႕”ဟု ဆံပင္တို႔ကို ျဖန္႔၍ငိုေႂကြးကုန္၏၊ လက္ေမာင္းတို႔ကို ေျမႇာက္၍ ငိုေႂကြးကုန္၏၊ ကမ္းပါးျပတ္၌ က်သကဲ့သို႔ လဲက်ကုန္၏၊ ေရွး႐ႈ လူးလိမ့္ကုန္၏၊ ထိုထိုဤဤ လူးလိမ့္ကုန္၏။

ကာမရာဂကင္းၿပီးေသာ နတ္တို႔သည္ကား ”ျပဳျပင္ရေသာ ‘သခၤါရ’ တရားတို႔သည္ မျမဲေသာသေဘာရွိကုန္၏၊ ဤျပဳျပင္ရေသာ ‘သခၤါရ’ တရားထဲ၌ ထို (ျမဲျခင္း) ကို အဘယ္မွာ ရႏိုင္ပါအံ့နည္း”ဟုေအာက္ေမ့ ဆင္ျခင္လ်က္သည္းခံႏိုင္ကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။
သံေဝဂ ရေစတတ္ေသာ ဌာနေလးပါး

၂ဝ၂။ အသွ်င္ဘုရား အရပ္မ်က္ႏွာတို႔၌ (ဝါကပ္၍) ဝါကြၽတ္ၿပီးေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေျမာ္ျခင္းငွါ ႂကြလာပါကုန္၏၊ ထိုသို႔ ႂကြလာေသာ ၾကည္ညိဳျမတ္ႏိုးဖြယ္ျဖစ္ေသာ ရဟန္းတို႔အား ဖူးေျမာ္ခြင့္ ဆည္းကပ္ခြင့္ကို ေရွးအခါ၌ အကြၽႏု္ပ္တို႔ ရပါကုန္၏၊ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားကြယ္လြန္သြားေသာ ေနာက္အခါ၌ကား ၾကည္ညိဳျမတ္ႏိုးဖြယ္ျဖစ္ေသာ ရဟန္းတို႔အား ဖူးေျမာ္ခြင့္ ဆည္းကပ္ခြင့္ကို အကြၽႏု္ပ္တို႔ရၾကေတာ့မည္မဟုတ္ပါဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အာနႏၵာ သဒၶါတရားရွိေသာ အမ်ဳိးသားသည္ ဖူးေျမာ္ထိုက္ကုန္ေသာ (ဖူးေျမာ္သူအား) သံေဝဂရေစတတ္ကုန္ေသာ ဌာနတို႔သည္ ေလးပါးရွိကုန္၏။ အဘယ္ေလးပါးတို႔နည္းဟူမူ-

”ဤ (လုမၺိနီ) ဌာန၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဖြားေတာ္မူ၏” ၊ အာနႏၵာ ဤဌာနသည္လည္း သဒၶါတရားရွိေသာ အမ်ဳိးသားသည္ ဖူးေျမာ္ထိုက္ေသာ (ဖူးေျမာ္သူအား)

သံေဝဂရေစတတ္ေသာ ဌာနေပတည္း။

”ဤ (မဟာေဗာဓိ) ဌာန၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အျမတ္ဆံုးျဖစ္ေသာ သမၼာသေမၺာဓိဉာဏ္ကိုရေတာ္မူ၏” ၊ အာနႏၵာ ဤဌာနသည္လည္း သဒၶါတရားရွိေသာ အမ်ဳိးသားသည္ ဖူးေျမာ္ထိုက္ေသာ (ဖူးေျမာ္သူအား) သံေဝဂရေစတတ္ေသာ ဌာနေပတည္း။

”ဤ (မိဂဒါဝုန္) ဌာန၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အျမတ္ဆံုးျဖစ္ေသာ တရားေတာ္ဓမၼစက္ကိုေဟာၾကားလည္ေစေတာ္မူ၏” ၊ အာနႏၵာ ဤဌာနသည္လည္း သဒၶါတရားရွိေသာ အမ်ဳိးသားသည္ဖူးေျမာ္ထိုက္ေသာ (ဖူးေျမာ္သူအား) သံေဝဂရေစတတ္ေသာ ဌာနေပတည္း။

”ဤ (ကုသိနာ႐ံု) ဌာန၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ခႏၶာႂကြင္းမရွိေသာ ၿငိမ္းျခင္းသေဘာ ‘အႏုပါဒိေသသနိဗၺာနဓာတ္’ ျဖင့္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူ၏” ၊ အာနႏၵာ ဤဌာနသည္လည္း သဒၶါတရားရွိေသာ အမ်ဳိးသားသည္ ဖူးေျမာ္ထိုက္ေသာ (ဖူးေျမာ္သူအား) သံေဝဂရေစတတ္ေသာ ဌာနေပတည္း။

အာနႏၵာ သဒၶါတရားရွိေသာ အမ်ဳိးသားသည္ ဖူးေျမာ္ထိုက္ေသာ (ဖူးေျမာ္သူအား) သံေဝဂရေစတတ္ေသာ ဌာနတို႔သည္ ဤေလးပါးတို႔ေပတည္း။

အာနႏၵာ သဒၶါတရားရွိကုန္ေသာ ရဟန္း ရဟန္းမိန္းမ ဥပါသကာ ဥပါသိကာမတို႔သည္ ”ဤ (လုမၺိနီ) ဌာန၌ ျမတ္စြာဘုရား ဖြားျမင္ေတာ္မူ၏” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ”ဤ (မဟာေဗာဓိ) ဌာန၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အျမတ္ဆံုးျဖစ္ေသာ သမၼာသေမၺာဓိဉာဏ္ကို ရေတာ္မူ၏” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ”ဤ (မိဂဒါဝုန္) ဌာန၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အျမတ္ဆံုးျဖစ္ေသာ တရားေတာ္ဓမၼစက္ကိုေဟာၾကားလည္ေစေတာ္မူ၏” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ”ဤ (ကုသိနာ႐ံု) ဌာန၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ခႏၶာႂကြင္းမရွိေသာ ၿငိမ္းျခင္းသေဘာ ‘အႏုပါဒိေသသနိဗၺာနဓာတ္’ ျဖင့္ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူ၏” ဟူ၍လည္းေကာင္း (ေအာက္ေမ့လ်က္) လာေရာက္ ကုန္လတၱံ႕၊ အာနႏၵာေစတီပုထိုးတို႔ကို ဖူးေျမာ္ရန္ သြားလာလွည့္လည္ေသာ သူတို႔သည္ ၾကည္ညိဳ ေသာ စိတ္ရွိလ်က္ေသကုန္ျငားအံ့၊ ထိုသူအားလံုးတို႔သည္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ေကာင္းေသာလားရာ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ရကုန္လတၱံ႕ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

 

အသွ်င္အာနႏၵာ၏ ေမးခြန္း

၂ဝ၃။ ”အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ မာတုဂါမႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဘယ္သို႔ က်င့္သံုးရပါမည္နည္း”ဟု (ေမးေလွ်ာက္၏)။

အာနႏၵာ မေတြ႕ျမင္ရေအာင္ က်င့္သံုးရမည္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

”ျမတ္စြာဘုရား ေတြ႕ျမင္ခဲ့ေသာ္ အဘယ္သို႔ က်င့္သံုးရပါမည္နည္း”ဟု (ေမးေလွ်ာက္ျပန္၏)။

အာနႏၵာ စကားမေျပာဘဲ ေနရမည္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

”အသွ်င္ဘုရား (မလႊဲသာ၍) စကားေျပာရေသာ္ အဘယ္သို႔ က်င့္သံုးရပါမည္နည္း”ဟု (ေမးေလွ်ာက္ျပန္၏)။

အာနႏၵာ (အမိရင္းစသည္ကဲ့သို႔) အမွတ္ (သတိ) ထား၍ ေျပာဆိုရမည္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၂ဝ၄။ ”အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အေလာင္းေတာ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဘယ္ သို႔ေဆာင္ရြက္ရပါမည္နည္း”ဟု (ေမးေလွ်ာက္ျပန္၏)။

အာနႏၵာ ျမတ္စြာဘုရား၏ အေလာင္းေတာ္ကို ပူေဇာ္မႈ၌ သင္တို႔ေၾကာင့္ၾကမစိုက္ကုန္လင့္၊ အာနႏၵာငါ တိုက္တြန္း၏၊ ျမတ္ေသာ အက်င့္၌သာ အားထုတ္ၾကကုန္ေလာ့၊ ျမတ္ေသာ အက်င့္၌ မေမ့မေလ်ာ့ျပင္းစြာအားထုတ္လ်က္ (နိဗၺာန္သို႔) စိတ္ကို ေစလႊတ္၍ ေနၾကကုန္ေလာ့။

အာနႏၵာ ျမတ္စြာဘုရားကို အလြန္ၾကည္ညိဳကုန္ေသာ မင္းမ်ဳိးပညာရွိ ပုဏၰားမ်ဳိးပညာရွိ သူေဌးသူႂကြယ္မ်ဳိး ပညာရွိတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အေလာင္းေတာ္အား ပူေဇာ္မႈကို ျပဳၾကကုန္လတၱံ႕ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၂ဝ၅။ ”အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရား၏ အေလာင္းေတာ္၌ အဘယ္သို႔ ေဆာင္ရြက္အပ္ပါသနည္း”ဟု (ေမးေလွ်ာက္ျပန္၏)။

အာနႏၵာ စၾကဝေတးမင္း၏ အေလာင္း၌ ေဆာင္ရြက္သကဲ့သို႔ ျမတ္စြာဘုရား၏ အေလာင္းေတာ္၌ေဆာင္ရြက္အပ္ေပ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

”အသွ်င္ဘုရား စၾကဝေတးမင္း၏ အေလာင္း၌ အဘယ္သို႔ ေဆာင္ရြက္ၾကပါသနည္း”ဟု (ေမးေလွ်ာက္ျပန္၏)။

အာနႏၵာ စၾကဝေတးမင္း၏ အေလာင္းကို (ကာသိတိုင္းျဖစ္) အဝတ္သစ္ျဖင့္ ရစ္ပတ္ကုန္၏၊ (ကာသိတိုင္းျဖစ္) အဝတ္သစ္ျဖင့္ ရစ္ပတ္ၿပီးလွ်င္ ဝါဂြမ္းႏုျဖင့္ ရစ္ပတ္ကုန္၏၊ ဝါဂြမ္းႏုျဖင့္ ရစ္ပတ္ၿပီးလွ်င္ (ကာသိတိုင္းျဖစ္) အဝတ္သစ္ျဖင့္ ရစ္ပတ္ျပန္ကုန္၏၊ ဤနည္းအတိုင္း ပုဆိုးအစံုငါးရာတို႔ျဖင့္စၾကဝေတးမင္း၏ အေလာင္းကို ရစ္ပတ္ၿပီးလွ်င္ ဆီႏွင့္တကြေသာ ေရႊတလား၁၌ ထည့္၍ အျခားေရႊတလားဖံုးျဖင့္ အုပ္ၿပီးေသာ္ အလံုးစံုေသာ နံ႕သာ (ထင္း) တို႔ကို ထင္းပံုျပဳ၍ စၾကဝေတးမင္း၏ အေလာင္းကို မီးသၿဂႋဳဟ္ကုန္၏၊ လမ္းမေလးခြဆံုရာ၌ စၾကဝေတးမင္း၏ ေစတီကို တည္ထားကုန္၏။

အာနႏၵာ ဤသို႕လွ်င္ စၾကဝေတးမင္း၏ အေလာင္း၌ ေဆာင္ရြက္ကုန္၏။

အာနႏၵာ စၾကဝေတးမင္း၏ အေလာင္း၌ ေဆာင္ရြက္ကုန္သကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ျမတ္စြာဘုရား၏အေလာင္းေတာ္၌လည္း ေဆာင္ရြက္အပ္ေပ၏၊ လမ္းမေလးခြဆံုရာ၌ ျမတ္စြာဘုရား၏ေစတီကို (တည္ထား) အပ္ေပ၏။

ထို (ေစတီ) ၌ အၾကင္သူတို႔သည္ ပန္းကိုျဖစ္ေစ နံ႕သာကိုျဖစ္ေစ နံ႕သာမႈန္႔ကိုျဖစ္ေစ တင္မူလည္းတင္ကုန္လတၱံ႕၊ ရွိခိုးမူလည္း ရွိခိုးကုန္လတံၱ႕၊ စိတ္ျဖင့္မူလည္း ၾကည္ညိဳကုန္လတၱံ႕၊ ထိုသို႔ျပဳျခင္းသည္ၾကာျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး ထိုသူတို႔အား စီးပြားခ်မ္းသာအလို႔ငွါ ျဖစ္လတၱံ႕။

၁။ အာယသာယ-ဟူေသာ ပါဠိရင္းအတိုင္းဆိုလွ်င္ သံတလားဟု ျပန္ဆိုသင့္၏၊ သို႔ရာတြင္ ေသာဝဏၰာယ-ဟူေသာ အ႒ကထာႏွင့္အညီ ေရႊတလားဟု ျပန္ဆိုထားသည္။
ေစတီထိုက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္

၂ဝ၆။ အာနႏၵာ ဤေလးပါးေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ကို ေစတီတည္ထိုက္ကုန္၏။ အဘယ္ေလးပါးတို႔နည္း ဟူမူ-

ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရားကို ေစတီတည္ထိုက္၏။

ပေစၥကဗုဒၶါကို ေစတီတည္ထိုက္၏။

ျမတ္စြာဘုရား၏ (အရိယာ) သာဝကကို ေစတီတည္ထိုက္၏။

စၾကဝေတးမင္းကို ေစတီတည္ထိုက္၏။ (ဤေလးပါးတို႔တည္း)။

အာနႏၵာ အဘယ္သို႔ေသာ အက်ဳိးထူးကို စြဲ၍ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ေစတီတည္ထိုက္သနည္း။

အာနႏၵာ ”ဤ (ေစတီ) သည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ ေစတီတည္း”ဟု လူအမ်ားတို႔သည္ စိတ္ျဖင့္ ၾကည္ညိဳကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ ထို (ေစတီ) ၌ စိတ္ျဖင့္ ၾကည္ညိဳၿပီးေသာ္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီး သည္မွ ေနာက္၌ေကာင္းေသာလားရာ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ရကုန္၏။

အာနႏၵာ ဤအက်ဳိးထူးကို စြဲ၍ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ေစတီတည္ထိုက္၏။

အာနႏၵာ အဘယ္သို႔ေသာ အက်ဳိးထူးကို စြဲ၍ ပေစၥကဗုဒၶါကို ေစတီတည္ထိုက္သနည္း။

အာနႏၵာ ”ဤ (ေစတီ) သည္ ကိုယ္တိုင္ သစၥာေလးပါးကို သိေတာ္မူေသာ ပေစၥကဗုဒၶါ၏ ေစတီတည္း”ဟု လူအမ်ားတို႔သည္ စိတ္ျဖင့္ ၾကည္ညိဳကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ ထို (ေစတီ) ၌ စိတ္ျဖင့္ ၾကည္ညိဳၿပီးေသာ္ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာ လားရာ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ရကုန္၏။

အာနႏၵာ ဤအက်ဳိးထူးကို စြဲ၍ ပေစၥကဗုဒၶါကို ေစတီတည္ထိုက္၏။

အာနႏၵာ အဘယ္သို႔ေသာ အက်ဳိးထူးကို စြဲ၍ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား ‘သာဝက’ ကို ေစတီတည္ထိုက္သနည္း။

အာနႏၵာ ”ဤ (ေစတီ) သည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား ‘သာဝက’ ၏ ေစတီတည္း”ဟု လူအမ်ားတို႔သည္ စိတ္ျဖင့္ ၾကည္ညိဳကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ ထို (ေစတီ) ၌ စိတ္ျဖင့္ ၾကည္ညိဳၿပီးေသာ္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာ လားရာ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ရကုန္၏။

အာနႏၵာ ဤအက်ဳိးထူးကို စြဲ၍ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား ‘သာဝက’ ကို ေစတီတည္ထိုက္၏။

အာနႏၵာ အဘယ္သို႔ေသာ အက်ဳိးထူးကို စြဲ၍ စၾကဝေတးမင္းကို ေစတီတည္ထိုက္သနည္း။

အာနႏၵာ ”ဤ (ေစတီ) သည္ တရားေစာင့္ေသာ ထိုတရားမင္း၏ ေစတီတည္း”ဟု လူအမ်ားတို႔သည္စိတ္ျဖင့္ ၾကည္ညိဳကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ ထို (ေစတီ) ၌ စိတ္ျဖင့္ ၾကည္ညိဳၿပီးေသာ္ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီး၍ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာ လားရာ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ရကုန္၏။

အာနႏၵာ ဤအက်ဳိးထူးကို စြဲ၍ စၾကဝေတးမင္းကို ေစတီတည္ထိုက္၏။

အာနႏၵာ ”ေစတီတည္ထိုက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ဤေလးပါးတို႔ေပတည္း”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

 

အသွ်င္အာနႏၵာ၏ အံ့ဖြယ္ေလးပါး

၂ဝ၇။ ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ေက်ာင္းတြင္းသို႔ ဝင္၍ တံခါးတိုင္ကို မွီၿပီးလွ်င္ ”ငါသည္ က်င့္ဆဲ ‘ေသကၡ’ ပုဂၢိဳလ္မွ်သာျဖစ္၍ (အထက္မဂ္အလို႔ငွါ) ျပဳဖြယ္ကိစၥရွိေခ်ေသး၏၊ ငါ့အား အစဥ္သနားေတာ္မူေသာ ဆရာသခင္ ျမတ္စြာဘုရားသည္လည္း ပရိနိဗၺာန္ျပဳေခ်ေတာ့မည္”ဟု ငိုေႂကြးလ်က္ ရပ္တည္ေန၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”ရဟန္းတို႔ အာနႏၵာ အဘယ္မွာနည္း”ဟု ရဟန္းတို႔အား မိန္႔ေတာ္ မူ၏။

အသွ်င္ဘုရား ဤအာနႏၵာသည္ ေက်ာင္းတြင္းသို႔ ဝင္၍ တံခါးတိုင္ကို မွီၿပီးလွ်င္ ”ငါသည္ က်င့္ဆဲ ‘ေသကၡ’ ပုဂၢိဳလ္မွ်သာျဖစ္၍ (အထက္မဂ္အလို႔ငွါ) ျပဳဖြယ္ကိစၥရွိေခ်ေသး၏၊ ငါ့အားအစဥ္သနားေတာ္မူေသာ ဆရာသခင္ ျမတ္စြာဘုရားသည္လည္း ပရိနိဗၺာန္ျပဳေခ်ေတာ့မည္တကား”ဟုငိုေႂကြးလ်က္ ရပ္တည္ေနပါ ၏ဟု ေလွ်ာက္ကုန္၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတစ္ပါးကို ”ရဟန္း လာေလာ့၊ သင္သည္ ငါ၏ စကားျဖင့္ ‘ငါ့သွ်င္အာနႏၵာ သင့္ကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေခၚေတာ္မူ၏’ဟု အာနႏၵာကို ေခၚေခ်ေလာ့”ဟု (မိန္႔ေတာ္ မူ၏)။

”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ထိုရဟန္းသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဝန္ခံၿပီးလွ်င္ အသွ်င္အာနႏၵာထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ”ငါ့သွ်င္အာနႏၵာ သင့္ကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေခၚေတာ္မူ၏”ဟုအသွ်င္အာနႏၵာအား ဤစကားကို ေျပာၾကား၏။

”ငါ့သွ်င္ ေကာင္းပါၿပီ”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ထိုရဟန္းအား ဝန္ခံၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေန၏၊ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ အသွ်င္အာနႏၵာအား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-

”အာနႏၵာ တန္ေတာ့၊ မစိုးရိမ္ မပူေဆြးလင့္၊ မငိုေႂကြးလင့္၊ ‘ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးအပ္ေသာသူ အားလံုးတို႔ႏွင့္ ရွင္လ်က္ ကြဲကြာျခင္း, ေသ၍ ကြဲကြာျခင္း, ဘဝျခားလ်က္ ကြဲကြာျခင္းမ်ားကို’ ေရွးမဆြက ပင္ငါေဟာၾကား ခဲ့ၿပီးမဟုတ္ေလာ၊ အာနႏၵာ ဤအရာ၌ ‘အၾကင္တရားသည္ အသစ္ ျဖစ္ေပၚ လာျခင္းထင္ရွားျဖစ္ေပၚျခင္း ျပဳျပင္ေပးရျခင္း သေဘာရွိ၍ ပ်က္စီးျခင္း သေဘာရွိ၏၊ ထိုတရား ကိုျမတ္စြာဘုရား၏ ကိုယ္ေတာ္ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း မပ်က္စီးပါေစလင့္’ဟု လိုလား ေတာင့္တခ်က္ အတိုင္းအဘယ္မွာ ရႏိုင္ပါအံ့နည္း၊ ဤသို႔ ရႏိုင္ရန္ အေၾကာင္းမရွိေခ်။

အာနႏၵာ သင္သည္ (ျမတ္စြာဘုရား၏) အက်ဳိးစီးပြားကို လိုလားလ်က္ ခ်မ္းသာကို လိုလားလ်က္မ်က္ေမွာက္မ်က္ကြယ္ ျခားနားျခင္း မရွိဘဲ ျပဳေသာ အတိုင္းမသိ မ်ားျပားေသာ ေမတၱာကာယကံ ျဖင့္ၾကာျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး ျမတ္စြာဘုရားကို လုပ္ေကြၽးခဲ့၏၊ (ျမတ္စြာဘုရား၏) အက်ဳိး စီးပြားကိုလိုလားလ်က္ ခ်မ္းသာကို လိုလားလ်က္ မ်က္ေမွာက္မ်က္ကြယ္ ျခားနားျခင္း မရွိဘဲ ျပဳေသာအတိုင္းမသိ မ်ားျပားေသာ ေမတၱာဝစီကံျဖင့္ ၾကာျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး ျမတ္စြာ ဘုရားကိုလုပ္ေကြၽးခဲ့၏၊ (ျမတ္စြာဘုရား၏) အက်ဳိးစီးပြားကို လိုလားလ်က္ ခ်မ္းသာကို လိုလား လ်က္မ်က္ေမွာက္မ်က္ကြယ္ ျခားနားျခင္း မရွိဘဲ ျပဳေသာ အတိုင္းမသိ မ်ားျပားေသာ ေမတၱာ မေနာကံျဖင့္ၾကာျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး ျမတ္စြာဘုရားကို လုပ္ေကြၽးခဲ့၏။ အာနႏၵာ သင္သည္ ျပဳထားၿပီးေသာေကာင္းမႈမ်ားစြာရွိသူ ျဖစ္၏၊ ကမၼ႒ာန္းအလုပ္ကို အားထုတ္ရစ္ေလာ့၊ လ်င္စြာပင္ ရဟႏၲာျဖစ္လတၱံ႕”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၂ဝ၈။ ထို႔ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို မိန္႔ေတာ္မူ၏ ”ရဟန္းတို႔ ေရွးကာလ၌ (ပြင့္ေတာ္မူကုန္ေသာ) ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ကုန္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာသိေတာ္မူကုန္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏ အလုပ္အေကြၽးတို႔သည္လည္း ငါ၏ (အလုပ္အေကြၽး) အာနႏၵာကဲ့သို႔သာ (ဂုဏ္) အတိုင္းအရွည္ ရွိကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္ကာလ၌ (ပြင့္လတၱံ႕ကုန္ေသာ) ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံု့ေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူကုန္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏ အလုပ္အေကြၽးတို႔သည္လည္း ငါ၏ (အလုပ္အေကြၽး) အာနႏၵာကဲ့သို႔သာ (ဂုဏ္) အတိုင္းအရွည္ ရွိကုန္လတၱံ႕။

ရဟန္းတို႔ အာနႏၵာသည္ ပညာရွိေပ၏၊ ထက္ျမက္ေသာ ဉာဏ္ရွိေပ၏၊ ‘ဤအခါကား ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေျမာ္ျခင္းငွါ ရဟန္းတို႔ ခ်ဥ္းကပ္ရန္ အခါတည္း၊ ဤအခါကား ရဟန္းမိန္းမတို႔ (ခ်ဥ္းကပ္ရန္) အခါတည္း၊ ဤအခါကား ဥပါသကာတို႔ (ခ်ဥ္းကပ္ရန္) အခါတည္း၊ ဤအခါကား ဥပါသိကာမတို႔ (ခ်ဥ္းကပ္ရန္) အခါတည္း၊ ဤအခါကား မင္းႏွင့္ အမတ္ႀကီးတို႔ တိတၳိႏွင့္ တိတၳိတပည့္တို႔ (ခ်ဥ္းကပ္ရန္) အခါတည္း’ဟု သိေပ၏” ဟူ၍ (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

 

အသွ်င္အာနႏၵာ၏ အံ့ဖြယ္ဂုဏ္ေလးပါး

၂ဝ၉။ ရဟန္းတို႔ အာနႏၵာ၌ မျဖစ္ဖူးျမဲျဖစ္ေသာ ဤေလးပါးေသာ အံ့ဖြယ္ဂုဏ္တို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ အဘယ္ေလးပါးတို႔နည္းဟူမူ-

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းပရိသတ္သည္ အာနႏၵာကို ဖူးေျမာ္ျခင္းငွါ အကယ္၍ ခ်ဥ္းကပ္ျငားအံ့၊ ထိုပရိသတ္သည္ ဖူးေျမာ္ရသျဖင့္ ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္၏။ ထို (ပရိသတ္) ၌ အာနႏၵာသည္ အကယ္၍တရားေဟာျငားအံ့၊ ထို (ပရိသတ္) သည္ ေဟာေသာ တရားျဖင့္လည္း ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္၏။ ရဟန္းတို႔အာနႏၵာသည္ (တရားကို ႐ုပ္သိမ္း၍) ဆိတ္ဆိတ္ေနသည့္တိုင္ေအာင္ ရဟန္းပရိသတ္ သည္ (တရားနာ၍) မေရာင့္ရဲႏိုင္သည္သာလွ်င္ ျဖစ္၏။ (ဤလည္း အံ့ဖြယ္ဂုဏ္တစ္ပါး)။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းမိန္းမပရိသတ္သည္ အာနႏၵာကို ဖူးေျမာ္ျခင္းငွါ အကယ္၍ ခ်ဥ္းကပ္ျငားအံ့၊ ထို (ပရိသတ္) သည္ ဖူးေျမာ္ရသျဖင့္ ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္၏။ ထို (ပရိသတ္) ၌ အာနႏၵာသည္ အကယ္၍တရားေဟာျငားအံ့၊ ထို (ပရိသတ္) သည္ ေဟာေသာ တရားျဖင့္လည္း ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္၏။ ရဟန္းတို႔အာနႏၵာသည္ (တရားကို ႐ုပ္သိမ္း၍) ဆိတ္ဆိတ္ေနသည့္တိုင္ေအာင္ ရဟန္းမိန္းမ ပရိသတ္သည္ (တရားနာ၍) မေရာင့္ရဲႏိုင္သည္သာလွ်င္ ျဖစ္၏။ (ဤလည္း အံ့ဖြယ္ဂုဏ္တစ္ပါး)။

ရဟန္းတို႔ ဥပါသကာပရိသတ္သည္ အာနႏၵာကို ဖူးေျမာ္ျခင္းငွါ အကယ္၍ ခ်ဥ္းကပ္ျငားအံ့၊ ထို (ပရိသတ္) သည္ ဖူးေျမာ္ရသျဖင့္ ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္၏။ ထို (ပရိသတ္) ၌ အာနႏၵာသည္ အကယ္၍တရားေဟာျငားအံ့၊ ထို (ပရိသတ္) သည္ ေဟာေသာ တရားျဖင့္လည္း ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္၏။ ရဟန္းတို႔အာနႏၵာသည္ (တရားကို႐ုပ္သိမ္း၍) ဆိတ္ဆိတ္ေနသည့္တိုင္ေအာင္ ဥပါသကာပရိသတ္ သည္ (တရားနာ၍) မေရာင့္ရဲႏိုင္သည္သာလွ်င္ ျဖစ္၏။ (ဤလည္း အံ့ဖြယ္ဂုဏ္တစ္ပါး)။

ရဟန္းတို႔ ဥပါသိကာမပရိသတ္သည္ အာနႏၵာကို ဖူးေျမာ္ျခင္းငွါ အကယ္၍ ခ်ဥ္းကပ္ျငားအံ့၊ ထို (ပရိသတ္) သည္ ဖူးေျမာ္ရသျဖင့္ ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္၏။ ထို (ပရိသတ္) ၌ အာနႏၵာသည္ အကယ္၍တရားေဟာျငားအံ့၊ ထို (ပရိသတ္) သည္ ေဟာေသာ တရားျဖင့္လည္း ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္၏။ ရဟန္းတို႔ အာနႏၵာသည္ (တရားကို႐ုပ္သိမ္း၍) ဆိတ္ဆိတ္ေနသည့္တိုင္ေအာင္ ဥပါသိကာမပရိသတ္ သည္ (တရားနာ၍) မေရာင့္ရဲႏိုင္သည္သာလွ်င္ ျဖစ္၏။ (ဤလည္း အံ့ဖြယ္ဂုဏ္တစ္ပါး)။

ရဟန္းတို႔ အာနႏၵာ၌ မျဖစ္ဖူးျမဲျဖစ္ေသာ အံ့ဖြယ္ဂုဏ္တို႔သည္ ဤေလးပါးတို႔တည္း။

 

စၾကဝေတးမင္း၏ အံ့ဖြယ္ဂုဏ္ေလးပါး

ရဟန္းတို႔ စၾကဝေတးမင္း၌ မျဖစ္ဖူးျမဲျဖစ္ေသာ ဤေလးပါးေသာ အံ့ဖြယ္ဂုဏ္တို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ အဘယ္ေလးပါးတို႔နည္းဟူမူ-

ရဟန္းတို႔ မင္းပရိသတ္သည္ စၾကဝေတးမင္းကို ဖူးေျမာ္ျခင္းငွါ အကယ္၍ ခ်ဥ္းကပ္ျငားအံ့၊ ထို (ပရိသတ္) သည္ ဖူးေျမာ္ရသျဖင့္လည္း ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္၏။ ထို (ပရိသတ္) ၌ စၾကဝေတးမင္း သည့္အကယ္၍ စကားေျပာျငားအံ့၊ ထို (ပရိသတ္) သည္ ေျပာေသာ စကားျဖင့္လည္း ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္၏။ ရဟန္းတို႔ စၾကဝေတးမင္းသည္ (စကားကို ႐ုပ္သိမ္း၍) ဆိတ္ဆိတ္ေနသည့္တိုင္ ေအာင္မင္းပရိသတ္သည္ မေရာင့္ရဲႏိုင္သည္သာလွ်င္ ျဖစ္၏။ (ဤလည္း အံ့ဖြယ္ဂုဏ္တစ္ပါး)။

ရဟန္းတို႔ ပုဏၰားပရိသတ္သည္။ပ။

ရဟန္းတို႔ သူေဌး သူႂကြယ္ပရိသတ္သည္။ပ။

ရဟန္းတို႔ သူေတာ္သူျမတ္ပရိသတ္သည္ စၾကဝေတးမင္းကို ဖူးေျမာ္ျခင္းငွါ အကယ္၍ ခ်ဥ္းကပ္ျငားအံ့၊ ထို (ပရိသတ္) သည္ ဖူးေျမာ္ရသျဖင့္လည္း ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္၏။ ထို (ပရိသတ္) ၌စၾကဝေတးမင္းသည္ အကယ္၍ စကားေျပာျငားအံ့၊ ထို (ပရိသတ္) သည္ ေျပာေသာ စကားျဖင့္ လည္းႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္၏။ ရဟန္းတို႔ စၾကဝေတးမင္းသည္ (စကားကို ႐ုပ္သိမ္း၍) ဆိတ္ဆိတ္ေနသည့္တိုင္ေအာင္ သူေတာ္သူျမတ္ပရိသတ္သည္ မေရာင့္ရဲႏိုင္သည္သာလွ်င္ ျဖစ္၏။ (ဤ လည္းအံ့ဖြယ္ဂုဏ္တစ္ပါး)။ (ဤေလးပါးတို႔ပင္တည္း)။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူ အာနႏၵာ၌ မျဖစ္ဖူးျမဲျဖစ္ေသာ ဤေလးပါးေသာ အံ့ဖြယ္ဂုဏ္တို႔သည္ ရွိကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းပရိသတ္သည္ အာနႏၵာကို ဖူးေျမာ္ျခင္းငွါ အကယ္၍ ခ်ဥ္းကပ္ျငားအံ့၊ ထိုပရိသတ္သည္ ဖူးေျမာ္ရသျဖင့္ ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္၏။ ထို (ပရိသတ္) ၌ အာနႏၵာသည္ အကယ္ ၍တရားေဟာျငားအံ့၊ ထို (ပရိသတ္) သည္ ေဟာေသာ တရားျဖင့္လည္း ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္၏။ ရဟန္းတို႔ အာနႏၵာသည္ (တရားကို႐ုပ္သိမ္း၍) ဆိတ္ဆိတ္ေနသည့္တိုင္ေအာင္ ရဟန္းပရိသတ္ သည္ (တရားနာ၍) မေရာင့္ရဲႏိုင္သည္သာလွ်င္ ျဖစ္၏။ (ဤလည္း အံ့ဖြယ္ဂုဏ္တစ္ပါး)။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းမိန္းမပရိသတ္သည္။ပ။

ရဟန္းတို႔ ဥပါသကာပရိသတ္သည္။ပ။

ရဟန္းတို႔ ဥပါသိကာမပရိသတ္သည္ အာနႏၵာကို ဖူးေျမာ္ျခင္းငွါ အကယ္၍ ခ်ဥ္းကပ္ျငားအံ့၊ ထို (ပရိသတ္) သည္ ဖူးေျမာ္ရသျဖင့္ ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္၏။ ထို (ပရိသတ္) ၌ အာနႏၵာသည္ အကယ္၍တရားေဟာျငားအံ့၊ ထို (ပရိသတ္) သည္ ေဟာေသာ တရားျဖင့္လည္း ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္၏။ ရဟန္းတို႔ အာနႏၵာသည္ (တရားကို ႐ုပ္သိမ္း၍) ဆိတ္ဆိတ္ေနသည့္တိုင္ေအာင္ ဥပါသိကာမပရိသတ္သည္ (တရားနာ၍) မေရာင့္ရဲႏိုင္သည္သာလွ်င္ ျဖစ္၏။ (ဤလည္း အံ့ဖြယ္ဂုဏ္တစ္ပါး)။

ရဟန္းတို႔ အာနႏၵာ၌ မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ေသာ ဤေလးပါးေသာ အံ့ဖြယ္ဂုဏ္တို႔သည္ ရွိကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

 

မဟာသုဒႆနသုတ္ကို ေဟာေတာ္မူျခင္း

၂၁၀။ ဤသို့ မိန့္ေတာ္မူေသာ္ အသွ်င္အာနနၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏-
”အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေက်းေတာက်ေသာျမို့လက္ျဖစ္ေသာ ဤျမို့သိမ္ျမို့ငယ္၌ပရိနိဗၺာန္ျပုေတာ္မမူပါလင့္၊ အသွ်င္ဘုရား တစ္ပါးေသာ စမၸာျပည္ ရာဇျဂိုဟ္ျပည္ သာ၀တၳိျပည္သာေကတျမို့ ေကာသမၺီျပည္ ဗာရာဏသီျပည္ၾကီးတို့သည္ ရိွပါကုန္၏၊ ထို (ျပည္ၾကီး) တို့၌ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပရိနိဗၺာန္ျပုေတာ္မူပါ၊ ထို (ျပည္ၾကီး) တို့၌ ျမတ္စြာဘုရားကို အလြန္ၾကည္ညိုကုန္ေသာ မင္း၊ သူေဌး၊ ပုဏၰားသူေဌး၊ သူျြကယ္သူေဌးတို့သည္ မ်ားစြာရိွပါကုန္၏။ ထို (သူေဌး) တို့သည္ ျမတ္စြာဘုရား အေလာင္းေတာ္ကို ပူေဇာ္ၾကပါကုန္လတၱံ့”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အာနနၵာ ”ေက်းေတာက်ေသာျမို့လက္ျဖစ္ေသာျမို့သိမ္ျမို့ငယ္”ဟု ဤသို့ မဆိုလင့္၊ အာနနၵာဤသို့ မဆိုလင့္။
အာနနၵာ ေရွး၌ျဖစ္ဖူးသည္ကား တရားေစာင့္ေသာ တရားနွင့္အညီ မင္းျပုေသာ သမုဒၵရာေလးစင့္းအပိုင္းအျခားရိွသည့္ ေလးကြ်န္းလံုးကို အစိုးရေသာ မဟာသုဒႆနမည္ေသာ စၾက၀ေတးမင္းသည္ ရိွ၏၊ (ထိုမင္းသည္) ရန္အေပါင္းကို ေအာင္၏၊ တိုင္းနိုင္ငံကို တည္ ျငိမ္ေစ၏၊ ရတနခုနစ္ပါးနွင့္ ျပည့္စံု၏။ အာနနၵာ ဤ (ကုသိနာရံု) ျမို့သည္ မဟာသုဒႆနမင္း၏ ကုသာ၀တီမည္ေသာ ေနျပည္ေတာ္ ျဖစ္ခဲ့ဖူး၏၊ အေရွ့ အေနာက္ အလ်ား တစ္ဆယ့္နွစ္ယူဇနာ ရိွ၏၊ ေတာင္ေျမာက္ အနံ ခုနစ္ယူဇနာ ရိွ၏။

အာနနၵာ ကုသာ၀တီေနျပည္ေတာ္သည္ ျပည့္စံုျြကယ္၀၏၊ စည္ပင္၀ေျပာ၏၊ မ်ားေသာ လူ (ဦးေရ) ရိွ၏၊ လူ (မို်းစံု) တို့ျဖင့္ ျြပမ္း၏၊ အစားအစာ ေပါမ်ား၏။
အာနနၵာ ဥပမာအားျဖင့္ အာဠကမနၵာမည္ေသာ နတ္ျမို့ေတာ္သည္ ျပည့္စံုျြကယ္၀သကဲ့သို့ စည္ပင္၀ေျပာ သကဲ့သို့ မ်ားေသာ နတ္ (ဦးေရ) ရိွသကဲ့သို့ နတ္ဘီလူး (မို်းစံု) တို့ျဖင့္ ျြပမ္းသကဲ့သို့ အစားအစာေပါမ်ားသကဲ့သို့ အာနနၵာ ဤအတူ ကုသာ၀တီေနျပည္ေတာ္သည္ ျပည့္စံုျြကယ္၀၏၊ စည္ပင္၀ေျပာ၏၊ မ်ားေသာ လူ (ဦးေရ) ရိွ၏၊ လူ (မို်းစံု) တို့ျဖင့္ ျြပမ္း၏၊ အစားအစာ ေပါမ်ား၏။
အာနနၵာ ကုသာ၀တီေနျပည္ေတာ္သည္ ဆင္သံ၊ ျမင္းသံ၊ ရထားသံ၊ စည္ၾကီးသံ၊ မုရိုးစည္သံ၊ ေစာင္းသံ၊ သီခ်င္းသံ၊ ခရုသင္းသံ၊ ေၾကးနင္းခြက္ခြင္းသံ၊ ”စားၾကပါ ေသာက္ၾကပါ ခဲၾကပါ”ဟုဆိုေသာ ဆယ္ခုေျမာက္အသံ၊ ဤဆယ္ပါးေသာ အသံတို့ျဖင့္ ေန့ေရာညဥ့္ပါ မစဲမဆိတ္သည္သာ ျဖစ္၏။

အာနနၵာ သင္သြားေခ်ေလာ့၊ ကုသိနာရံုျပည္သို့ ၀င္ျပီးလွ်င္ ”၀ါေသ႒အနြယ္ (မလႅမင္း) တို့ ယေန့ညဥ့္သန္းလဲြ (ပစၧိမယာမ္) ၌ပင္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ပရိနိဗၺာန္ျပုျခင္းသည္ ျဖစ္လတၱံ့၊ ၀ါေသ႒ အနြယ္ (မလႅမင္း) တို့လာၾကကုန္ေလာ့၊ ၀ါေသ႒အနြယ္ (မလႅမင္း) တို့ လာၾကကုန္ေလာ့၊ ‘ငါတို့၏ နယ္ပယ္အတြင္း၌ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ျပုပါလ်က္ ငါတို့သည္ ေနာက္ဆံုးကာလ၌ ျမတ္စြာဘုရားကိုဖူးေျမာ္ခြင့္ မရလိုက္ၾက’ဟု ေနာင္အခါ နွလံုးမသာ မျဖစ္ၾကပါကုန္လင့္” ဟူ၍ ကုသိနာရံုျပည္သားမလႅမင္းတို့အား ေျပာၾကားေခ်ေလာ့ဟု (မိန့္ေတာ္မူ၏)။
”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါျပီ”ဟု အသွ်င္အာနနၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ၀န္ခံျပီးလွ်င္ သကၤန္းကိုျပင္၀တ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူေဆာင္လ်က္ မိမိလွ်င္ နွစ္ေယာက္ေျမာက္ရိွသည္ျဖစ္၍ (အေဖာ္တစ္ပါးနွင့္တကြ) ကုသိနာရံုျပည္သို့ ၀င္ေလ၏။

 

မလႅမင္းတို့ ရိွခိုးျခင္း

၂၁၁။ ထိုအခါ ကုသိနာရံုျပည္သား မလႅမင္းတို့သည္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ကိစၥျဖင့္ မင္းကြန္း၌စည္းေ၀းေနကုန္၏။
ထိုအခါ အသွ်င္အာနနၵာသည္ ကုသိနာရံုျပည္သား မလႅမင္းတို့၏ လႊတ္ေတာ္သို့ ခ်ဥ္းကပ္ျပီးလွ်င္ ”၀ါေသ႒အနြယ္ (မလႅမင္း) တို့ ယေန့ ညဥ့္သန္းလဲြ (ပစၧိမယာမ္) ၌ပင္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ပရိနိဗၺာန္ျပုျခင္းသည္ ျဖစ္လတၱံ့၊ ၀ါေသ႒အနြယ္ (မလႅမင္း) တို့ လာၾကကုန္ေလာ့၊ ၀ါေသ႒အနြယ္ (မလႅမင္း) တို့ လာၾကကုန္ေလာ့၊ ‘ငါတို့၏ နယ္ပယ္အတြင္း၌ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ျပု ေတာ္မူပါလ်က္ ငါတို့သည္ေနာက္ဆံုး ကာလ၌ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေျမာ္ခြင့္ မရလိုက္ၾက’ဟု ေနာင္အခါ နွလံုးမသာမျဖစ္ၾကပါေစကုန္ လင့္”ဟု ကုသိနာရံုျပည္သား မလႅမင္းတို့အား ေျပာၾကားေလ၏။

အသွ်င္အာနနၵာ၏ ဤ (စကား) ကို ၾကားကုန္သည္ရိွေသာ္ မလႅမင္းတို့သည္လည္းေကာင္း မလႅမင္း တို့၏သား သမီး ေခြ်းမ မိဖုရားတို့သည္လည္းေကာင္း အလြန္ေၾကကဲြ၀မ္းနည္းလ်က္ စိတ္ဆင္းရဲကုန္သည္ ျဖစ္၍ ”ဘုန္းေတာ္ၾကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ပရိနိဗၺာန္ျပုေတာ္မူလတၱံ့၊ ေကာင္း ေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ပရိနိဗၺာန္ျပုေတာ္မူလတၱံ့၊ ပညာမ်က္စိရိွေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ေလာကမွ ကြယ္ေပ်ာက္ေတာ္မူလတၱံ့”ဟု အခို့်ေသာသူတို့သည္ ဆံပင္တို့ကို ျဖန့္၍ ငိုေျြကးကုန္၏၊ လက္ေမာင္းတို့ကို ေျမွာက္၍့ငိုေျြကးကုန္ ၏၊ ကမ္းပါးျပတ္၌ က်သကဲ့သို့ လဲက်ကုန္၏၊ ေရွးရႈ လူးလိွမ့္ကုန္၏၊ ထိုထို ဤဤလူးလိွမ့္ကုန္၏။
ထိုအခါ မလႅမင္းတို့သည္လည္းေကာင္း မလႅမင္းတို့၏ သား သမီး ေခြ်းမ မိဖုရားတို့သည္လည္းေကာင္း အလြန္ေၾကကဲြ၀မ္းနည္းလ်က္ စိတ္ဆင္းရဲကုန္သည္ျဖစ္၍ မလႅမင္းတို့၏ (ျမို့၀င္ခါနီး) လမ္းေကြ့ျဖစ္ေသာ အင္ၾကင္းဥယ်ာဥ္ရိွ အသွ်င္အာနနၵာထံသို့ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္၏။

ထိုအခါ အသွ်င္အာနနၵာအား ဤသို့ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္၏-
”ငါသည္ ကုသိနာရံုျပည္သား မလႅမင္းတို့ကို တစ္ေယာက္စီ တစ္ေယာက္စီ ျမတ္စြာဘုရားအားကန္ေတာ့ေစလွ်င္ မလႅမင္းတို့ ကန္ေတာ့၍ မျပီးေသးမီပင္ ဤညဥ့္သည္ ကုန္ဆံုးသြားလတံ့ၱ၊ ငါသည္ကုသိနာရံုျပည္သား မလႅမင္းတို့ကို အမို်းတူ အစုလိုက္ အစုလိုက္ထား၍ ‘အသွ်င္ဘုရား ဤမည္ေသာမလႅမင္းသည္ သား သမီး မိဖုရား အမတ္ ပရိသတ္နွင့္တကြ ျမတ္စြာဘုရားအား ေျခေတာ္ဦးခိုက္လ်က္ကန္ေတာ့ပါသည္’ဟု (ေလွ်ာက္ကာ ေလွ်ာက္ကာ) ျမတ္စြာဘုရားအား ကန္ေတာ့ေစရမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု (အၾကံျဖစ္၏)။
ထို့ေနာက္ အသွ်င္အာနနၵာသည္ ကုသိနာရံုျပည္သား မလႅမင္းတို့ကို အမို်းတူ အစုလိုက္ အစုလိုက္ထား၍ ”အသွ်င္ဘုရား ဤမည္ေသာ မလႅမင္းသည္ သား သမီး မိဖုရား အမတ္ပရိသတ္နွင့္ တကြျမတ္စြာဘုရားအား ေျခေတာ္ဦးခိုက္လ်က္ ကန္ေတာ့ပါသည္”ဟု (ေလွ်ာက္ကာ ေလွ်ာက္ကာ) ကန္ေတာ့ေစ၏။
ထိုအခါ အသွ်င္အာနနၵာသည္ ဤနည္းျဖင့္ ကုသိနာရံုျပည္သား မလႅမင္းတို့ကို ျမတ္စြာဘုရားအားကန္ေတာ့ေစရာ ညဥ့္ဦးယံ၌ပင္လွ်င္ ျပီးဆံုးေလ၏။

 

သုဘဒ္ပရိဗိုဇ္၀တၳု

၂၁၂။ ထိုအခါ သုဘဒၵပရိဗိုဇ္သည္ ကုသိနာရံုျပည္၌ တည္းခိုလ်က္ရိွ၏။ သုဘဒၵပရိဗိုဇ္သည္ ”ယေန့ညဥ့္ သန္းလဲြ (ပစၧိမယာမ္) ၌ ရဟန္းေဂါတမ၏ ပရိနိဗၺာန္ျပုျခင္းသည္ ျဖစ္လတၱံ့”ဟု ၾကားေလ၏။ ထိုအခါ သုဘဒၵပရိဗိုဇ္အား ဤသို့ အၾကံျဖစ္၏-
”(အသက္) ၾကီးကုန္ေသာ (အရြယ္) ရင့္ကုန္ေသာ ဆရာျဖစ္ကုန္ေသာ ဆရာ့ဆရာျဖစ္ကုန္ေသာ ပရိဗိုဇ္တို့ေျပာေသာစကားကို ၾကားဖူး၏၊ ‘ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာ တရားတို့ ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာသိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို့သည္ ေလာက၌ တစ္ရံတစ္ခါသာ ပြင့္ေတာ္မူၾကကုန္၏”ဟု (ၾကားဖူး၏)။ ယေန့ ညဥ့္သန္းလဲြ (ပစၧိမယာမ္) ၌ပင္လွ်င္ ရဟန္းေဂါတမ၏ ပရိနိဗၺာန္ျပုေတာ္မူျခင္းသည္ ျဖစ္လတၱံ့၊ ဤငါ့အားလည္း ယံုမွားတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရိွ၏၊ ‘ဤယံုမွားကို ငါပယ္ေဖ်ာက္နိုင္ေအာင္ ရဟန္းေဂါတမသည္ ငါ့အား တရားေဟာျခင္းငွါ စြမ္းနိုင္၏၊ ငါသည္ ရဟန္းေဂါတမကိုယံုၾကည္၏” ဟူ၍ (အၾကံျဖစ္၏)။

ထိုအခါ သုဘဒၵပရိဗိုဇ္သည္ (ျမို့၀င္ခါနီး) လမ္းေကြ့ျဖစ္ေသာ မလႅမင္းတို့၏ အင္ၾကင္းဥယ်ာဥ္ရိွအသွ်င္အာနနၵာထံသို့ ခ်ဥ္းကပ္ျပီးလွ်င္ အသွ်င္အာနနၵာအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏၊ ”အသွ်င္အာနနၵာ (အသက္) ၾကီးကုန္ေသာ (အရြယ္) ရင့္ကုန္ေသာ ဆရာျဖစ္ကုန္ေသာ ဆရာ့ဆရာျဖစ္ကုန္ေသာ ပရိဗိုဇ္တို့ေျပာေသာစကားကို အကြ်နု္ပ္ ၾကားဖူးပါ၏၊ ‘ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာ တရားတို့ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာသိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို့သည္ ေလာက၌ တစ္ရံတစ္ခါသာပြင့္ေတာ္မူၾက ကုန္၏’ဟု (ၾကားဖူးပါ၏)။ ‘ယေန့ ညဥ့္ သန္းလဲြ (ပစၧိမယာမ္) ၌ပင္လွ်င္ရဟန္းေဂါတမ၏ ပရိနိဗၺာန္ျပု ေတာ္မူျခင္းသည္ ျဖစ္လတၱံ့’ဟု ဆိုပါသည္၊ အကြ်နု္ပ္အားလည္းယံုမွားတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရိွ၏၊ ‘ဤယံုမွားကို အကြ်နု္ပ္ ပယ္ေဖ်ာက္နိုင္ေအာင္ ရဟန္းေဂါတမသည့္အကြ်နု္ပ္အား တရားေဟာျခင္းငွါ စြမ္းနိုင္ပါသည္’ဟု ရဟန္းေဂါတမကို အကြ်နု္ပ္ ယံုၾကည္ပါသည္။ အသွ်င္အာနနၵာ ေတာင္းပန္ပါ၏၊ အကြ်နု္ပ္သည္ ရဟန္းေဂါတမကို ဖူးေျမာ္ခြင့္ရလိုပါသည္”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဤသို့ ေလွ်ာက္ေသာ္ အသွ်င္အာနနၵာသည္ သုဘဒၵပရိဗိုဇ္ကို ”ငါ့သွ်င္သုဘဒၵ ခြင့္မျပုနိုင္ပါ၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပင္ပန္းေတာ္မူလ်က္ရိွ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားကို မညွဥ္းဆဲပါလင့္”ဟု ျပန္ၾကား၏။
သုဘဒၵပရိဗိုဇ္သည္ နွစ္ၾကိမ္ေျမာက္လည္း။ပ။
သုဘဒၵပရိဗိုဇ္သည္ သံုးၾကိမ္ေျမာက္လည္း အသွ်င္အာနနၵာအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏။ ”အသွ်င္အာနနၵာ (အသက္) ၾကီးကုန္ေသာ (အရြယ္) ရင့္ကုန္ေသာ ဆရာျဖစ္ကုန္ေသာ ဆရာ့ဆရာျဖစ္ကုန္ေသာပရိဗိုဇ္တို့ ေျပာေသာစကားကို အကြ်နု္ပ္ၾကားဖူး၏၊ ‘ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို့ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို့သည္ ေလာက၌ တစ္ရံတစ္ခါသာပြင့္ေတာ္မူၾကကုန္၏’ဟု (ၾကားဖူးပါ၏)။ ‘ယေန့ ညဥ့္ သန္းလဲြ (ပစၧိမယာမ္) ၌ပင္လွ်င္ ရဟန္းေဂါတမ၏ပရိနိဗၺာန္ျပုေတာ္မူျခင္းသည္ ျဖစ္လတၱံ့’ဟု ဆိုပါသည္၊ အကြ်နု္ပ္အားလည္း ယံုမွားတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွ၏၊ ‘ဤယံုမွားကို အကြ်နု္ပ္ပယ္ ေဖ်ာက္နိုင္ေအာင္ ရဟန္းေဂါတမသည္ အကြ်နု္ပ္အား တရားေဟာျခင္းငွါ စြမ္းနိုင္ပါသည္’ဟု ရဟန္းေဂါတမကို အကြ်နု္ပ္ ယံုၾကည္ပါသည္။ အသွ်င္အာနနၵာ ေတာင္းပန္ပါ၏၊ အကြ်နု္ပ္သည္ ရဟန္းေဂါတမကို ဖူးေျမာ္ခြင့္ရလိုပါသည္”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အသွ်င္အာနနၵာသည္ သံုးၾကိမ္ေျမာက္လည္း သုဘဒၵပရိဗိုဇ္အား ဤစကားကို ေျပာဆို၏၊ ”ငါ့သွ်င္သုဘဒၵ ခြင့္မျပုနိုင္ပါ၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပင္ပန္းေတာ္မူလ်က္ ရိွ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားကို မညွဥ္းဆဲပါလင့္”ဟု (ျပန္ၾကား၏)။

၂၁၃။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သုဘဒၵပရိဗိုဇ္နွင့္ အသွ်င္အာနနၵာ စကားေျပာဆိုေနသည္ကို ၾကားေတာ္မူေလ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသွ်င္အာနနၵာကို မိန့္ေတာ္မူ၏-
”အာနနၵာ တားျမစ္ရန္ မသင့္၊ သုဘဒၵကို မတားျမစ္ပါလင့္၊ အာနနၵာ သုဘဒၵသည္ ျမတ္စြာ ဘုရားကိုဖူးေျမာ္ခြင့္ရပါေစေလာ့၊ သုဘဒၵသည္ ငါ့အား ေမးလွ်င္ ထိုေမးသမွ်သည္ ညွဥ္းဆဲလို၍ မဟုတ္ဘဲ သိလို၍ေမးျခင္းသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္၊ သူေမးသည္ကို ငါေျဖလိုက္လွ်င္ ထို (အေျဖ) ကို လ်င္ျမန္စြာသူသိပါလိမ့္မည္”ဟု (မိန့္ေတာ္မူ၏)။
ထိုအခါ အသွ်င္အာနနၵာသည္ ”ငါ့သွ်င္သုဘဒၵ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သင့္အား ခြင့္ျပုေတာ္မူေနျပီ၊ သြားေပေတာ့”ဟု (သုဘဒၵပရိဗိုဇ္အား ဆို၏)။
ထိုအခါ သုဘဒၵပရိဗိုဇ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို့ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားနွင့္အတူ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ (နႈတ္ဆက္) ေျပာဆို၏၊ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို ျပီးဆံုးေစ၍ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏-

”အသွ်င္ေဂါတမ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို့သည္ တပည့္အေပါင္းနွင့္လည္း ျပည့္စံုကုန္၏၊ ဂိုဏ္းနွင့္လည္း ျပည့္စံုကုန္၏၊ ဂိုဏ္းဆရာလည္း ျဖစ္ကုန္၏၊ ထင္ရွားကုန္၏၊ ေက်ာ္ေစာကုန္၏၊ အယူ၀ါဒတီထြင္သူတို့ ျဖစ္ကုန္၏၊ သူေတာ္ေကာင္းဟု လူအမ်ားက သမုတ္ထားသူမ်ား ျဖစ္ကုန္၏၊ ဤသူတို့ကားအဘယ္သူတို့နည္း။ ပူရဏကႆပ၊ မကၡလိေဂါသာလ၊ အဇိတေကသကမၺလ၊ ပကုဓကစၥာယန၊ ေဗလ႒၏သား သဥၥယ၊ နာဋ၏သား နိဂဏၭတို့ပင္တည္း။

ထို (သမဏျဗာဟၼဏ) အားလံုးတို့သည္ပင္ မိမိတို့၏ ၀န္ခံခ်က္အတိုင္း သိပါကုန္သေလာ၊ (သို့မဟုတ္) အားလံုးတို့သည္ပင္ (မိမိတို့ ၀န္ခံခ်က္အတိုင္း) မသိပါကုန္သေလာ၊ သို့မဟုတ္ အခို့်တို့သည္သာ သိ၍အခို့်တို့သည္ မသိပါကုန္သေလာ”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

သုဘဒၵ မေမးလင့္၊ ”ထို (သမဏျဗာဟၼဏ) အားလံုးတို့သည္ပင္ မိမိတို့၏ ၀န္ခံခ်က္အတိုင္း သိကုန့္သေလာ၊ သို့မဟုတ္ အားလံုးတို့သည္ပင္ မသိကုန္သေလာ၊ သို့မဟုတ္ အခို့်တို့သည္သာ သိ၍အခို့်တို့သည္ မသိကုန္သေလာ” ဟူေသာ အေမးကို ထားလိုက္ဦးေလာ့။

သုဘဒၵ သင့္အား ငါတရားေဟာအံ့၊ ထို (တရား) ကို နာေလာ့၊ ေကာင္းစြာ နွလံုးသြင္းေလာ့ ေဟာေပအံ့ဟု (မိန့္ေတာ္မူ၏)။
”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါျပီ”ဟု သုဘဒၵပရိဗိုဇ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ၀န္ခံ၏။ ျမတ္စြာဘုရား သည္ဤတရားကို ေဟာေတာ္မူ၏။

၂၁၄။ ”သုဘဒၵ အၾကင္ဓမၼ၀ိနယဟူေသာ သာသနာ၌ အဂၤါရွစ္ပါးရိွေသာ အရိယမဂ္ (တရား) သည္ မရိွ၊ ထို (အရိယမဂ္တရားမရိွေသာ သာသနာ) ၌ (ေသာတာပန္) ရဟန္းသည္လည္း မရိွ၊ ဒုတိယအဆင့္ (သကဒါဂါမ္) ရဟန္းသည္လည္း မရိွ၊ တတိယအဆင့္ (အနာဂါမ္) ရဟန္းသည္လည္း မရိွ၊ စတုတၳအဆင့္ (ရဟနၱာ) ရဟန္းသည္လည္း မရိွ။

သုဘဒၵ အၾကင္တရား၀ိနည္း (ဓမၼ၀ိနယ) ဟူေသာ သာသနာေတာ္၌ အဂၤါရွစ္ပါးရိွေသာ အရိယမဂ္ (တရား) သည္ ရိွ၏၊ ထို (အရိယမဂ္တရားရိွေသာ သာသနာေတာ္) ၌ (ေသာတာပန္) ရဟန္းသည္လည္းရိွ၏၊ ဒုတိယအဆင့္ (သကဒါဂါမ္) ရဟန္းသည္လည္း ရိွ၏၊ တတိယအဆင့္ (အနာဂါမ္) ရဟန္းသည္လည္းရိွ၏၊ စတုတၳ အဆင့္ (ရဟနၱာ) ရဟန္းသည္လည္း ရိွ၏။
သုဘဒၵ (ငါ၏) တရား၀ိနည္း (ဓမၼ၀ိနယ) ဟူေသာ ဤသာသနာေတာ္၌ အဂၤါရွစ္ပါးရိွေသာ အရိယ မဂ္ (တရား) သည္ ရိွေပ၏၊ ဤ (အရိယမဂ္တရားရိွေသာ သာသနာေတာ္) ၌သာလွ်င္ (ေသာတာပန္) ရဟန္းသည္ ရိွေပ၏၊ ဤ (သာသနာေတာ္) ၌သာလွ်င္ ဒုတိယအဆင့္ (သကဒါဂါမ္) ရဟန္းသည္ ရိွေပ၏၊ ဤ (သာသနာေတာ္) ၌သာလွ်င္ တတိယအဆင့္ (အနာဂါမ္) ရဟန္းသည္ ရိွေပ၏၊ ဤ (သာသနာေတာ္) ၌သာလွ်င္ စတုတၳအဆင့္ (ရဟနၱာ) ရဟန္းသည္ ရိွေပ၏။ (ဤငါ၏ သာသနာေတာ္မွ) တစ္ပါးေသာ အယူ၀ါဒ (သာသနာ) တို့သည္ တရားကို သိျမင္ေသာ ရဟန္းျမတ္ (တစ္ကိ်ပ္နွစ္ေယာက္၁) တို့မွ ဆိတ္ကုန္၏၊

သုဘဒၵ ဤရဟန္းျမတ္ (တစ္ကိ်ပ္နွစ္ေယာက္) တို့သည္ မွန္စြာ (အဆင့္ဆင့္ ေဟာေျပာလ်က္) ေနကုန္ျငားအံ့၊ ေလာကသည္ ရဟနၱာတို့မွ မဆိတ္မသုဥ္းသည္သာ ျဖစ္ရာ၏-
သုဘဒၵ (ငါသည္) သဗၺညုတÓဏ္ကို ရွာလိုသည္ျဖစ္၍ နွစ္ဆယ့္ကိုးနွစ္ အရြယ္က ရဟန္းျပုခဲ့၏၊ သုဘဒၵ ငါ ရဟန္းျပုသည္မွစ၍ အနွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္ခဲ့ေလျပီ၊ ဤ (ငါ၏ သာသနာေတာ္) မွ အပ၌အရိယမဂ္တရား၏ ေရွ့ပိုင္းျဖစ္ေသာ ၀ိပႆနာမဂ္ကို ပြါးေစေသာသူသည္လည္း မရိွေခ်၊ (ေသာတာပန္) ရဟန္းသည္ လည္း မရိွေခ်၊ ဒုတိယအဆင့္ (သကဒါဂါမ္) ရဟန္းသည္လည္း မရိွေခ်၊ တတိယ အဆင့္ (အနာဂါမ္) ရဟန္းသည္လည္း မရိွေခ်၊ စတုတၳအဆင့္ (ရဟနၱာ) ရဟန္းသည္လည္း မရိွေခ်။ (ဤ ငါ၏သာသနာ ေတာ္မွ) တစ္ပါးေသာ အယူ၀ါဒ (သာသနာ) တို့သည္ တရားကို သိျမင္ေသာ ရဟန္းျမတ္ (တစ္ကိ်ပ္နွစ္ေယာက္) တို့မွ ဆိတ္ကုန္၏။

သုဘဒၵ ဤရဟန္းျမတ္ (တစ္ကိ်ပ္နွစ္ေယာက္) တို့သည္ မွန္စြာ (အဆင့္ဆင့္ ေဟာေျပာလ်က္) ေနကုန္ျငားအံ့၊ ေလာကသည္ ရဟနၱာတို့မွ မဆိတ္မသုဥ္းသည္သာ ျဖစ္ေလရာ၏”ဟု (ေဟာေတာ္ မူ၏)။

၂၁၅။ ဤသို့ ေဟာေတာ္မူသည္ရိွေသာ္ သုဘဒၵပရိဗိုဇ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကိုေလွ်ာက္၏၊ ”အသွ်င္ဘုရား (တရားေတာ္သည္) အလြန္နွစ္သက္ဖြယ္ ရိွပါေပ၏၊ အသွ်င္ဘုရား (တရားေတာ္သည္) အလြန္နွစ္သက္ဖြယ္ ရိွပါေပ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ဥပမာေသာ္ကား ေမွာက္ထားသည္ကိုလွန္ဘိသကဲ့သို့လည္းေကာင္း ဖံုးလႊမ္းထားသည္ကို ဖြင့္လွစ္ဘိသကဲ့သို့လည္းေကာင္း မ်က္စိလည္ေသာသူအား လမ္းမွန္ကိုေျပာၾကား ဘိသကဲ့သို့လည္းေကာင္း ‘မ်က္စိအျမင္ရိွေသာ သူတို့သည္ အဆင္းတို့ကိုျမင္ၾကလိမ့္မည္’ဟု အမိုက္ေမွာင္၌ ဆီမီးတန္ေဆာင္ကို ေဆာင္ျပဘိသကဲ့သို့လည္းေကာင္း (အသွ်င္ဘုရား) ဤအတူပင္လွ်င္ အသွ်င္ဘုရားသည္ မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ တရားေတာ္ကို့ျပေတာ္မူပါေပ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ထိုအကြ်နု္ပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ တရားေတာ္ကိုလည္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ သံဃာေတာ္ကိုလည္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ဆည္းကပ္ပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား အကြ်နု္ပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏အထံ၌ ရွင့္အျဖစ္ကို ရလိုပါ၏၊ ပဥၥင္းအျဖစ္ကို ရလိုပါ၏”ဟု (ေလွ်ာက္ ၏)။

”သုဘဒၵ (သာသနာေတာ္မွ) တစ္ပါးေသာ အယူရိွသည့္ တိတၳိျဖစ္ဖူးေသာသူသည္ ဤတရား၀ိနည္း (ဓမၼ၀ိနယ) သာသနာေတာ္ ၌ အကယ္၍ ရွင့္အျဖစ္ကို ရလိုမူ၊ ရဟန္းအျဖစ္ကို ရလိုမူ ေလးလပတ္လံုးအစမ္းက်င့္သံုးရ၏၊ ေလးလလြန္ေသာအခါ ရဟန္းတို့သည္ ေက်နပ္ေသာ စိတ္ရိွၾကလွ်င္ ရွင္ျပုေပးကုန္လတၱံ့၊ ရဟန္းအျဖစ္သို့ ျမွင့္တင္ေပးကုန္လတၱံ့၊ သို့ေသာ္ ဤအရာ၌ ငါသည္ကား ပုဂၢိုလ္တို့၏ျခားနားသည္၏ အျဖစ္ကို သိေသး၏”ဟု (မိန့္ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား သာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူရိွသည့္ တိတၳိျဖစ္ဖူးေသာသူတို့သည္ ဤတရား၀ိနည္း (ဓမၼ၀ိနယ) သာသနာေတာ္၌ အကယ္၍ ရွင့္အျဖစ္ကို ရလိုကုန္မူ၊ ရဟန္းအျဖစ္ကိုရလိုကုန္မူ ေလးလတို့ပတ္လံုး အစမ္းက်င့္သံုးရကုန္ျငားအံ့၊ ေလးလလြန္ေသာအခါ ရဟန္းတို့သည္ ေက်နပ္ေသာစိတ္ရိွၾကလွ်င္ ရွင္ျပုေပးကုန္ျငားအံ့၊ ရဟန္းအျဖစ္သို့ ျမွင့္တင္ေပးကုန္ျငားအံ့၊ အကြ်နု္ပ္သည္ ေလးနွစ္ပတ္လံုး အစမ္းက်င့္သံုးပါမည္၊ ေလးနွစ္လြန္ေသာအခါ ရဟန္းတို့သည္ ေက်နပ္ေသာ စိတ္ရိွၾကလွ်င္ရွင္ျပုေပးေတာ္မူၾကပါေစ၊ ရဟန္းအျဖစ္သို့ ျမွင့္တင္ေပးေတာ္မူၾကပါေစဟု (ေလွ်ာက္၏)၊

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”အာနနၵာ သို့ျဖစ္လွ်င္ သုဘဒၵကို ရွင္ျပုရဟန္းျပုေပးေလာ့”ဟုအသွ်င္အာနနၵာအား မိန့္ေတာ္မူ၏။ ”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါျပီ”ဟု အသွ်င္အာနနၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ၀န္ခံ၏။

ထို့ေနာက္ သုဘဒၵပရိဗိုဇ္သည္ အသွ်င္အာနနၵာအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏-
”ငါ့သွ်င္ အာနနၵာ သင္တို့သည္ ဤသာသနာေတာ္၀ယ္ ျမတ္စြာဘုရား၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌တပည့္အျဖစ္ျဖင့္ အဘိသိက္သြန္းျခင္းကို ရရိွပါေပကုန္၏၊ ငါ့သွ်င္အာနနၵာ သင္တို့သည္ လာဘ္ေကာင္းပါေပကုန္စြ၊ အရေတာ္ပါေပကုန္စြ”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

သုဘဒၵပရိဗိုဇ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားအထံ၌ ရွင့္အျဖစ္ကို ရေလ၏၊ ရဟန္းအျဖစ္ကို ရေလ၏၊ ရဟန္းျဖစ္၍ မၾကာေသးေသာ အသွ်င္သုဘဒၵသည္ တစ္ေယာက္တည္း ဆိတ္ ျငိမ္ရာသို့ ကပ္၍ မေမ့မေလ်ာ့ျပင္းစြာ အားထုတ္လ်က္ (နိဗၺာန္သို့) စိတ္ကို ေစလႊတ္၍ ေန၏။

ထိုသို့ေနသည္ရိွေသာ္ လူ့ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို့ ေကာင္းစြာ ၀င္ေသာ အမို်းသားတို့ လိုလားအပ္ေသာ ျမတ္ေသာ အက်င့္၏ အဆံုးျဖစ္ေသာ အတုမရိွေသာ အရဟတၱဖိုလ္သို့ (အသွ်င္သုဘဒၵသည္) မၾကာမီ ယခုဘ၀၌ ထူးေသာ Óဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပုလ်က္ ေရာက္၍ ေန၏၊ ”ပဋိသေနၶေနမႈ ကုန္ျပီ၊ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးျပီးျပီ၊ မဂ္ကိစၥကို ျပုျပီးျပီ၊ ဤမဂ္ကိစၥအလို့ငွါတစ္ပါးေသာ ျပုဖြယ္ကိစၥမရိွေတာ့ျပီ”ဟု သိ၏။ အသွ်င္သုဘဒၵသည္ ရဟနၱာတို့တြင္တစ္ပါး (အပါအ၀င္) ျဖစ္၍ ျမတ္စြာ ဘုရား၏ ေနာက္ဆံုး မ်က္ေမွာက္တပည့္ ျဖစ္ေလ၏။
ပဥၥမအခန္း ျပီး၏။

၁။ ရဟန္းျမတ္ တစ္ကိ်ပ္နွစ္ေယာက္ ဟူသည္မွာ မဂၢ႒ာန္ပုဂၢိုလ္ ေလးေယာက္၊ ဖလ႒ာန္ပုဂၢိုလ္ေလးေယာက္တို့နွင့္ ေလးပါးကို ရရန္ အားထုတ္ဆဲ ၀ိပႆကပုဂၢိုလ္ ေလးေယာက္တို့ေပတည္း။

 

ျမတ္စြာဘုရား၏ ေနာက္ဆံုးစကားေတာ္

၂၁၆။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသွ်င္အာနနၵာကို ဤသို့ မိန့္ေတာ္မူ၏-
”အာနနၵာ ‘တရားစကားေတာ္သည္ ေဟာၾကားေသာ ဆရာ (ဘုရား) မွ ကင္းကြာခဲ့ျပီ၊ ငါတို့၏ဆရာ (ဘုရား) သည္ မရိွေတာ့ျပီ’ဟု သင္တို့အား ဤသို့ေသာ ထင္မွတ္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ျဖစ္ရာ၏၊ အာနနၵာ ဤအရာကို ဤသို့ မထင္မွတ္အပ္။ အာနနၵာ ငါ ေဟာၾကားပညတ္ထားေသာ တရားေတာ္နွင့္၀ိနည္းေတာ္သည္ ငါကြယ္လြန္ေသာအခါ၌ သင္တို့၏ ဆရာ (ဘုရား) ပင္ ျဖစ္ေပ၏။

အာနနၵာ ယခုအခါ ရဟန္းတို့သည္ အခ်င္းခ်င္း ငါ့သွ်င္ ‘အာ၀ုေသာ’ ဟူေသာ စကားျဖင့္ (ၾကီးငယ္မေရြး) ေခၚကုန္သကဲ့သို့ ငါကြယ္လြန္ေသာအခါ၌ကား ဤနည္းျဖင့္ မေခၚအပ္။ အာနနၵာမေထရ္ၾကီးျဖစ္ေသာ ရဟန္းသည္ သီတင္းငယ္ရဟန္းကို အမည္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အနြယ္ျဖင့္ျဖစ္ေစငါ့သွ်င္ ‘အာ၀ုေသာ’ ဟူေသာစကားျဖင့္ျဖစ္ေစ ေခၚအပ္၏၊ သီတင္းငယ္ရဟန္းသည္ကား မေထရ္ၾကီးျဖစ္ေသာ ရဟန္းကို အသွ်င္ဘုရား ‘ဘေနၱ’ ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း အသွ်င္ ‘အာယသၼာ’ ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း (ဤသို့သာ) ေခၚအပ္၏။
အာနနၵာ သံဃာေတာ္သည္ ငါကြယ္လြန္ေသာအခါ၌ အေသးအနုပ္ (ခုဒၵါနုခုဒၵက) သိကၡာပုဒ္တို့ကိုနုတ္ပယ္လိုခဲ့ေသာ္ နုတ္ပယ္ေလေလာ့။ အာနနၵာ ငါကြယ္လြန္ေသာအခါ၌ ဆနၷရဟန္းအား ျဗဟၼဒဏ္ေပးအပ္၏”ဟု (မိန့္ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ျဗဟၼဒဏ္ ဟူသည္ အဘယ္ပါနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အာနနၵာ ဆနၷရဟန္းသည္ ေျပာဆိုလိုရာ (စကား) ကို ေျပာဆိုနိုင္၏၊ (သို့ရာတြင္) ရဟန္းတို့သည္ ကားထို (ဆနၷရဟန္း) ကို မေျပာဆိုအပ္၊ မဆံုးမအပ္၊ မကံျမစ္အပ္ ဤကား (ျဗဟၼဒဏ္တည္း)။

၂၁၇။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို့အား မိန့္ေတာ္မူ၏-
”ရဟန္းတို့ ဘုရား၌ျဖစ္ေစ တရားေတာ္၌ျဖစ္ေစ သံဃာေတာ္၌ျဖစ္ေစ မဂ္၌ျဖစ္ေစ အက်င့္၌ ျဖစ္ေစယံုမွားေတြးေတာျခင္းသည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ ရဟန္းအား ျဖစ္လ်က္ရိွ ျငားအံ့၊ ရဟန္းတို့ (ငါ့အား) ေမးၾကကုန္ေလာ့၊ ‘ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါတို့၏ မ်က္ေမွာက္၌ ထင္ရွားရိွခဲ့ ပါလ်က္ ငါတို့သည္ျမတ္စြာဘုရားကို ေရွ့ေတာ္၌ ျပန္၍ေမးျခင္းငွါ မစြမ္းနိုင္ခဲ့ၾကပါတကား’ဟု သင္တို့သည္ ေနာင္တတစ္ဖန္ ပူပန္ျခင္း မျဖစ္ၾကေစကုန္လင့္”ဟု (မိန့္ေတာ္မူ၏)။

ဤသို့ မိန့္ေတာ္မူေသာ္ ထိုရဟန္းတို့သည္ ဆိတ္ဆိတ္ေနၾကကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နွစ္ၾကိမ္ေျမာက္လည္း။ပ။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သံုးၾကိမ္ေျမာက္လည္း ရဟန္းတို့အား မိန့္ေတာ္မူျပန္၏-
”ရဟန္းတို့ ဘုရား၌ျဖစ္ေစ တရားေတာ္၌ျဖစ္ေစ သံဃာေတာ္၌ျဖစ္ေစ မဂ္၌ျဖစ္ေစ အက်င့္၌ ျဖစ္ေစယံုမွားေတြးေတာျခင္းသည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ ရဟန္းအား ျဖစ္လ်က္ရိွျငားအံ့၊ ရဟန္း တို့ (ငါ့အား) ေမးၾကကုန္ေလာ့၊ ‘ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါတို့၏ မ်က္ေမွာက္၌ ထင္ရွားရိွခဲ့ပါလ်က္ ငါတို့သည္ျမတ္စြာဘုရားကို ေရွ့ေတာ္၌ ျပန္၍ ေမးျခင္းငွါ မစြမ္းနိုင္ခဲ့ၾကပါတကား’ဟု သင္တို့ သည္ေနာင္တတစ္ဖန္ ပူပန္ျခင္း မျဖစ္ၾကေစကုန္လင့္”ဟု (မိန့္ေတာ္မူ၏)။

သံုးၾကိမ္ေျမာက္လည္း ထိုရဟန္းတို့သည္ ဆိတ္ဆိတ္ေနၾကကုန္၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို့အား ဤသို့ မိန့္ေတာ္မူ၏-
”ရဟန္းတို့ သင္တို့သည္ ဘုရား၌ ရိုေသသျဖင့္ မေမးၾကသည္ေသာ္လည္း ျဖစ္ျငားအံ့၊ ရဟန္း တို့အေဖာ္ရဟန္း အခ်င္းခ်င္းအားမူလည္း (မိမိ၏ ယံုမွားေတြးေတာျခင္းကို) ေျပာၾကားေလာ့”ဟု (မိန့္ေတာ္မူ၏)။

ဤသို့ မိန့္ေတာ္မူေသာ္လည္း ထိုရဟန္းတို့သည္ ဆိတ္ဆိတ္ပင္ ေနၾကကုန္၏။

ထိုအခါ အသွ်င္အာနနၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏ –
”အံ့ဖြယ္ျဖစ္ပါေပ၏ အသွ်င္ဘုရား၊ မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ပါေပ၏ အသွ်င္ဘုရား၊ အသွ်င္ဘုရား ဤ ရဟန့္းသံဃာထဲ၌ ‘တစ္ပါးေသာ ရဟန္းမွ်ေသာ္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၌ျဖစ္ေစ တရားေတာ္၌ ျဖစ္ေစသံဃာေတာ္၌ျဖစ္ေစ မဂ္၌ျဖစ္ေစ အက်င့္၌ျဖစ္ေစ ယံုမွားေတြးေတာျခင္းမရိွ’ဟု အကြ်နု္ပ္ယံုၾကည္ပါသည္”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။
အာနနၵာ သင္သည္ ယံုၾကည္ျခင္းေၾကာင့္သာလွ်င္ ဆိုေပ၏၊ အာနနၵာ ဤရဟန္းသံဃာထဲ၌ တစ္ပါးေသာ ရဟန္းမွ်ေသာ္လည္း ဘုရား၌ျဖစ္ေစ တရားေတာ္၌ျဖစ္ေစ သံဃာေတာ္၌ျဖစ္ေစ မဂ္၌ျဖစ္ေစအက်င့္၌ျဖစ္ေစ ယံုမွားေတြးေတာျခင္း မရိွေၾကာင္းကို ျမတ္စြာဘုရားအား သိျပီးပင္ ျဖစ္ေပ၏။

အာနနၵာ ဤရဟန္းငါးရာတို့တြင္ ေအာက္ထစ္ဆံုးျဖစ္ေသာ ရဟန္းသည္ပင္ အပါယ္သို့က်ျခင္း သေဘာမရိွေသာ ကိန္းေသျမဲေသာ၁ အထက္မဂ္သံုးပါးလွ်င္ လားရာရိွေသာ ေသာတာပန္ ျဖစ္ေပ၏ဟု (မိန့္ေတာ္မူ၏)။

၂၁၈။ ထို့ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို့ကို မိန့္ေတာ္မူ၏-
ရဟန္းတို့ သင္တို့အား ယခု (ငါဘုရား) မိန့္မွာေတာ္မူခဲ့အံ့၊ ျပုျပင္ေပးရေသာ ‘ရုပ္နာမ္ဓမၼ’ သခၤါရတရားတို့သည္ ပ်က္စီးျခင္းသေဘာ ရိွကုန္၏၊ မေမ့ေသာ သတိတရားျဖင့္၂ ကိစၥျပီးေအာင္ အားထုတ္ၾကကုန္ေလာ့”ဟု (မိန့္ေတာ္မူ၏)။

ဤကား ျမတ္စြာဘုရား၏ ေနာက္ဆံုးမိန့္ခြန္းေတာ္ေပတည္း။

၂၁၉။ ထို့ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပဌမဈာန္ကို ၀င္စားေတာ္မူ၏၊ ပဌမဈာန္မွ ထေတာ္မူ၍ဒုတိယဈာန္ကို ၀င္စားေတာ္မူ၏၊ ဒုတိယဈာန္မွ ထေတာ္မူ၍ တတိယဈာန္ကို ၀င္စားေတာ္မူ၏၊ တတိယဈာန္မွ ထေတာ္မူ၍ စတုတၳဈာန္ကို ၀င္စားေတာ္မူ၏၊ စတုတၳဈာန္မွ ထေတာ္မူ၍ အာကာသာနဥၥာယတန (သမာပတ္) ကို ၀င္စားေတာ္မူ၏၊ အာကာသာနဥၥာယတနသမာပတ္မွ ထေတာ္မူ၍၀ိညာဏဥၥာယတန (သမာ ပတ္) ကို ၀င္စားေတာ္မူ၏၊ ၀ိညာဏဥၥာယတနသမာပတ္မွ ထေတာ္မူ၍အာကိဥၥညာယတန (သမာပတ္) ကို ၀င္စားေတာ္မူ၏၊ အာကိဥၥညာယတနသမာပတ္မွ ထေတာ္မူ၍ေန၀သညာနာသညာယတန (သမာပတ္) ကို ၀င္စားေတာ္မူ၏၊ ေန၀သညာနာသညာယတနသမာပတ္မွထေတာ္မူ၍ သညာေ၀ဒနာတို့၏ခု်ပ္ရာ နိေရာဓ သမာပတ္ကို ၀င္စားေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ အသွ်င္အာနနၵာသည္ ”အသွ်င္အနုရုဒၶါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပရိနိဗၺာန္ျပုေတာ္မူပါျပီေလာ”ဟုအသွ်င္အနုရုဒၶါအား ေမးေလွ်ာက္၏။

ငါ့သွ်င္အာနနၵာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပရိနိဗၺာန္ျပုေတာ္မမူေသး၊ သညာေ၀ဒနာတို့၏ ခု်ပ္ရာ နိေရာဓ (သမာပတ္) ကို ၀င္စားေတာ္မူလ်က္ ရိွ၏ဟု (ျပန္ၾကားေတာ္မူ၏)။

ထို့ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သညာေ၀ဒနာတို့၏ခု်ပ္ရာ နိေရာဓသမာပတ္မွ ထေတာ္မူ၍ေန၀သညာနာသညာယတန (သမာပတ္) ကို ၀င္စားေတာ္မူ၏၊ ေန၀သညာနာသညာယတနသမာပတ္မွ ထေတာ္မူ၍ အာကိဥၥညာယတန (သမာပတ္) ကို ၀င္စားေတာ္မူ၏၊ အာကိဥၥညာယတနသမာပတ္မွထေတာ္မူ၍ ၀ိညာဏဥၥာယတန (သမာပတ္) ကို ၀င္စားေတာ္မူ၏၊ ၀ိညာဏဥၥာယတနသမာပတ္မွထေတာ္မူ၍ အာကာသာ နဥၥာယတန (သမာပတ္) ကို ၀င္စားေတာ္မူ၏၊ အာကာသာနဥၥာယတနသမာပတ္မွထေတာ္မူ၍ စတုတၳ ဈာန္ကို ၀င္စားေတာ္မူ၏၊ စတုတၳဈာန္္မွ ထေတာ္မူ၍ တတိယဈာန္ကို၀င္စားေတာ္မူ၏၊ တတိယဈာန္မွ ထေတာ္မူ၍ ဒုတိယဈာန္ကို ၀င္စားေတာ္မူ၏၊ ဒုတိယဈာန္မွထေတာ္မူ၍ ပဌမဈာန္ကို ၀င္စားေတာ္မူ၏၊ ပဌမဈာန္မွ ထေတာ္မူ၍ ဒုတိယဈာန္ကို ၀င္စားေတာ္မူ၏၊ ဒုတိယဈာန္မွ ထေတာ္မူ၍ တတိယဈာန္ကို ၀င္စားေတာ္မူ၏၊ တတိယဈာန္မွ ထေတာ္မူ၍ စတုတၳဈာန္ကို၀င္စားေတာ္မူ၏၊ စတုတၳဈာန္မွ ထေတာ္မူ ျပီးသည္၏ အျခားမဲ့၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ပရိနိဗၺာန္ျပုေတာ္မူေလသတည္း။

၂၂၀။ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ျပုေတာ္မူသည္ရိွေသာ္ ပရိနိဗၺာန္ျပုသည္နွင့္ တစ္ျပိုင္နက္ ၾကက့္သီးေမြးညင္းထေစလ်က္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ၾကီးစြာေသာ ေျမငလ်င္လႈပ္ျခင္းသည္ ျဖစ္ေလ၏၊ ေတာ္လည္းသံ (နတ္စည္) တို့သည္လည္း တျခိမ့္ျခိမ့္ျမည္ဟည္းကုန္၏။

ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ျပုေတာ္မူသည္ရိွေသာ္ ပရိနိဗၺာန္ျပုသည္နွင့္ တစ္ျပိုင္နက္ သဟမၸဟႎျဗဟၼာသည္ဤဂါထာကို ရြတ္ဆို၏-
”ကိုယ္တိုင္ (အလံုးစံုကို) သိေတာ္မူေသာ အားဆယ္ပါးနွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ဤသို့ေသာ ဆရာသခင္အတုမဲ့ဘုရားသွ်င္ေသာ္မွလည္း အၾကင္ေလာက၌ ပရိ နိဗၺာန္ျပုေတာ္မူရေခ်ေသး၏၊ ထိုေလာကထဲ၌ (ရိွသမွ်) သတၱ၀ါအားလံုးတို့သည္ ရုပ္နာမ္အစု အတၱေဘာကို စြန့္ပစ္ၾကရကုန္မည္ခ်ည္းသာတည္း”ဟု (ရြတ္ဆို၏)။

၂၂၁။ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ျပုေတာ္မူသည္ရိွေသာ္ ပရိနိဗၺာန္ျပုသည္နွင့္ တစ္ျပိုင္နက္ နတ္တို့ အရွင္သိၾကားမင္းသည္ ဤဂါထာကို ရြတ္ဆို၏-
”ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းသေဘာရိွ၍ ျပုျပင္ရေသာ ‘သခၤါရ’ တရားတို့သည္ မျမဲေလ ကုန္စြတကား၊ ျဖစ္ေပၚျပီးေနာက္ ခု်ပ္ေပ်ာက္ေလကုန္စြတကား၊ ထို (သခၤါရတရား) တို့၏ ျငိမ္းျခင္းသည္သာလွ်င္ခ်မ္းသာေပလိမ့္မည္တကား”ဟု (ရြတ္ဆို၏)။

၂၂၂။ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ျပုေတာ္မူသည္ရိွေသာ္ ပရိနိဗၺာန္ျပုသည္နွင့္ တစ္ျပိုင္နက္ အသွ်င္အနုရုဒၶါသည္ ဤဂါထာတို့ကို ရြတ္ဆို၏-
”တဏွာကင္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ (ျငိမ္းေအးေသာ) နိဗၺာန္ကို (ျြကရန္) ရည္စူး၍ ပရိနိဗၺာန္ျပုေတာ္မူေလျပီ၊ (ထို့ေၾကာင့္) စိတ္ဓာတ္ၾကံ့ခိုင္၍ ေကာင္းဆိုးနွစ္ပါးကို အတူထားလ်က္ရႈေတာ္မူနိုင္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ထြက္ ေလ၀င္ေလတို့သည္ မရိွေတာ့ျပီတကား။ (ျမတ္စြာဘုရားသည္) ညိွုးငယ္ျခင္းမရိွေသာ စိတ္ျဖင့္ ေ၀ဒနာကို သည္းခံေတာ္မူ ေလျပီ၊ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ စိတ္ေတာ္သည္ ဆီမီးလံွ် ျငိမ္းသကဲ့သို့ပင္ (ခု်ပ္ ျငိမ္း) လြတ္ေျမာက္ေတာ္မူေလျပီတကား”ဟု (ရြတ္ဆို၏)။

၂၂၃။ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ ျပုေတာ္မူသည္ရိွေသာ္ ပရိနိဗၺာန္ျပုသည္နွင့္ တစ္ျပိုင္နက္ အသွ်င္အာနနၵာသည္ ဤဂါထာကို ရြတ္ဆို၏-
”မြန္ျမတ္ေသာ ဂုဏ္ေတာ္အားလံုးတို့နွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ပရိနိဗၺာန္ျပုေတာ္မူလတ္ေသာ္ ထိုအခိုက္၀ယ္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ (ေျမလႈပ္ျခင္း) သည္ ျဖစ္ေလျပီတကား၊ ၾကက္သီးေမြးညင္းထဖြယ္ (ေျမလႈပ္ျခင္း) သည္ ျဖစ္ေလျပီ တကား”ဟု (ရြတ္ဆို၏)။

၂၂၄။ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ ျပုေတာ္မူသည္ရိွေသာ္ ထိုျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ျပုေတာ္မူရာ အရပ္၌ (ရိွေသာ) ရာဂမကင္းေသးသည့္ အခို့်ေသာ ရဟန္းတို့သည္ ”ဘုန္းေတာ္ၾကီးေသာ ျမတ္စြာ ဘုရားသည္အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ပရိနိဗၺာန္ျပုေတာ္မူေလျပီ၊ ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာျမတ္စြာဘုရားသည္ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ပရိနိဗၺာန္ျပုေတာ္မူေလျပီ၊ ပညာမ်က္စိရိွေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ေလာကမွ ကြယ္ေပ်ာက္ေတာ္မူေလျပီ”ဟု (ဆိုကာ) လက္ေမာင္းတို့ကိုေျမွာက္ခီ်၍ ငိုေျြကးျမည္တမ္းကုန္၏၊ ျပတ္က်သကဲ့သို့ လဲက်ကုန္၏၊ ေရွးရႈ လူးလိွမ့္ကုန္၏၊ ထိုထိုဤဤလူးလိွမ့္ကုန္၏။
ရာဂကင္းျပီးေသာ ရဟန္းတို့သည္ကား ”ျပုျပင္ရေသာ ‘သခၤါရ’ တရားတို့သည္ မျမဲေသာ သေဘာရိွကုန္၏၊ ဤ (သခၤါရတရားထဲ) ၌ ထို (ျမဲျခင္း) ကို အဘယ္မွာ ရနိုင္အံ့နည္း”ဟု ေအာက္ေမ့ဆင္ျခင္လ်က္ သည္းခံနိုင္ကုန္၏။

၂၂၅။ ထိုအခါ အသွ်င္အနုရုဒၶါသည္ ရဟန္းတို့ကို မိန့္ေတာ္မူ၏-
”ငါ့သွ်င္တို့ တန္ၾကေလာ့၊ မစိုးရိမ္ မပူေဆြးၾကလင့္၊ မငိုေျြကးၾကလင့္၊ ‘ခ်စ္ခင္ျမတ္နိုးေသာ သူအားလံုးတို့နွင့္ (ရွင္လ်က္) ကဲြကြာျခင္း (ေသ၍) ကဲြကြာျခင္း ဘ၀ျခားလ်က္ ကဲြကြာျခင္းမ်ားကို’ ေရွးမဆြကပင္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားခဲ့ျပီ မဟုတ္ပါေလာ၊ ငါ့သွ်င္တို့ ဤအရာ၌ ‘အၾကင္တရားသည္ အသစ္ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ထင္ရွားျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျပုျပင္ရျခင္း သေဘာရိွ၍ ပ်က္စီးျခင္းသေဘာရိွ၏၊ ထိုတရားကို မပ်က္စီးပါေစလင့္’ဟု လိုလားေတာင့္တခ်က္အတိုင္း အဘယ္မွာ ရနိုင္ပါအံ့နည္း၊ ဤသို့ ရနိုင္ရန္အေၾကာင္းသည္ မရိွေခ်၊ ငါ့သွ်င္တို့ နတ္တို့သည္ ကဲ့ရဲ့ေနၾကကုန္၏”ဟု (မိန့္ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္အနုရုဒၶါ နတ္တို့သည္ အဘယ္သို့ အေျခအေနရိွလ်က္ စိတ္ျဖစ္ေနၾကပါကုန္သနည္းဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။
ငါ့သွ်င္အာနနၵာ ေကာင္းကင္၌ ေျမျပင္ဟု အမွတ္ရိွလ်က္ တည္ေနေသာ နတ္တို့သည္ ”ဘုန္းေတာ္ၾကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ပရိနိဗၺာန္ျပုေတာ္မူေလျပီ၊ ေကာင္းေသာ စကားကိုဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ပရိနိဗၺာန္ ျပုေတာ္မူေလျပီ၊ ပညာမ်က္စိရိွေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ေလာကမွ ကြယ္ေပ်ာက္ေတာ္မူေလျပီ”ဟု (ဆိုကာ) ဆံပင္တို့ကို ၾကဲျဖန့္၍ ငိုေျြကးျမည္တမ္းကုန္၏၊ လက္ေမာင္းတို့ကို ေျမွာက္ခီ်၍ ငိုေျြကးျမည္တမ္းကုန္၏၊ ျပတ္က်သကဲ့သို့ လဲက်ကုန္၏၊ ေရွးရႈလူးလိွမ့္ကုန္၏၊ ထိုထိုဤဤ လူးလိွမ့္ကုန္၏။

ငါ့သွ်င္အာနနၵာ ေျမျပင္၌ ေျမျပင္ဟု အမွတ္ရိွလ်က္ တည္ေနေသာ နတ္တို့သည္ ”ဘုန္းေတာ္ၾကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ပရိနိဗၺာန္ျပုေတာ္မူေလျပီ၊ ေကာင္းေသာ စကားကိုဆိုေတာ္ မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ပရိနိဗၺာန္ျပုေတာ္မူေလျပီ၊ ပညာမ်က္စိရိွေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ေလာကမွကြယ္ေပ်ာက္ေတာ္မူေလျပီ”ဟု (ဆိုကာ) ဆံပင္တို့ကို ၾကဲျဖန့္၍ ငိုေျြကးျမည္တမ္းကုန္၏၊ လက္ေမာင္းတို့ကို ေျမွာက္ခီ်၍ ငိုေျြကးျမည္တမ္းကုန္၏၊ ျပတ္က် သကဲ့သို့ လဲက်ကုန္၏၊ ေရွးရႈလူးလိွမ့္ကုန္၏၊ ထိုထိုဤဤ လူးလိွမ့္ကုန္၏။

ရာဂကင္းျပီးေသာ နတ္တို့သည္ကား ”ျပု ျပင္ရေသာ ‘သခၤါရ’ တရားတို့သည္ မျမဲေသာ သေဘာရိွကုန္၏၊ ဤ (သခၤါရတရားထဲ) ၌ ထို (ျမဲျခင္း) ကို အဘယ္မွာ ရနိုင္ပါအံ့နည္း”ဟုေအာက္ေမ့ဆင္ျခင္လ်က္ သည္းခံကုန္၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္အနုရုဒၶါနွင့္ အသွ်င္အာနနၵာတို့သည္ထိုညဥ့္ျြကင္း (မိုးေသာက္ယံ) ကို တရားစကားျဖင့္ ကုန္လြန္ေစၾကကုန္၏။

၂၂၆။ ထို့ေနာက္ အသွ်င္အနုရုဒၶါသည္ ”ငါ့သွ်င္အာနနၵာ သြားေခ်ေလာ့၊ ကုသိနာရံုျပည္သို့၀င္၍ ကုသိနာရံုျပည္သား မလႅမင္းတို့အား ‘၀ါေသ႒အနြယ္ (မလႅမင္း) တို့ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပရိနိဗၺာန္ျပုေတာ္မူေလျပီ၊ ယခုအခါ၌ ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ သင္တို့၏ အလိုအတိုင္းပင္ ျဖစ္သည္’ဟု ေျပာၾကားေခ်ေလာ့”ဟူ၍ အသွ်င္အာနနၵာအား မိန့္ေတာ္မူ၏။
”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါျပီ”ဟု အသွ်င္အာနနၵာသည္ အသွ်င္အနုရုဒၶါအား ၀န္ခံျပီးလွ်င္ နံနက္အခိ်န္၌ သကၤန္းကို ျပင္၀တ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူလ်က္ မိမိလွ်င္ နွစ္ေယာက္ေျမာက္သည္ျဖစ္၍ (အေဖာ္တစ္ပါးနွင့္တကြ) ကုသိနာရံုျပည္သို့ ၀င္ေလ၏။

ထိုအခါ ကုသိနာရံုျပည္သား မလႅမင္းတို့သည္ ထို (ပရိနိဗၺာန္ျပုျခင္းနွင့္စပ္ေသာ) ကိစၥျဖင့္ပင္လွ်င္လႊတ္ေတာ္၌ စည္းေ၀းလ်က္ ရိွေနၾကကုန္၏။ ထိုအခါ အသွ်င္အာနနၵာသည္ ကုသိနာရံုျပည္သား မလႅမင္းတို့၏ လႊတ္ေတာ္သို့ ခ်ဥ္းကပ္ျပီးလွ်င္ ကုသိနာရံုျပည္သား မလႅမင္းတို့အား ”၀ါေသ႒အနြယ္ (မလႅမင္း) တို့ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပရိနိဗၺာန္ျပုေတာ္မူေလျပီ၊ ယခုအခါ၌ ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ သင္တို့၏ အလိုအတိုင္းပင္ ျဖစ္သည္”ဟု ေျပာၾကားေလ၏။

အသွ်င္အာနနၵာ၏ ဤ (စကား) ကို ၾကားကုန္သည္ရိွေသာ္ မလႅမင္းတို့သည္လည္းေကာင္း မလႅမင့္းတို့၏ သား သမီး ေခြ်းမ မိဖုရားတို့သည္လည္းေကာင္း အလြန္ေၾကကဲြ၀မ္းနည္းလ်က္ စိတ္ဆင္းရဲကုန္သည္ ျဖစ္၍ ”ဘုန္းေတာ္ၾကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ပရိနိဗၺာန္ျပုေတာ္မူေလျပီ၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလြန္လ်င္ျမန္စြာပရိနိဗၺာန္ျပုေတာ္မူေလျပီ၊ ပညာမ်က္စိရိွေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ေလာကမွကြယ္ေပ်ာက္ေတာ္မူေလျပီ”ဟု (ဆိုကာ) အခို့်သူတို့သည္ ဆံပင္တို့ကို ၾကဲျဖန့္၍ငိုေျြကးျမည္တမ္းကုန္၏၊ လက္ေမာင္းတို့ကို ေျမွာက္ခီ်၍ ငိုေျြကးျမည္တမ္းကုန္၏၊ ျပတ္က်သကဲ့သို့လဲက်ကုန္၏၊ ေရွးရႈ လူးလိွမ့္ကုန္၏၊ ထိုထို ဤဤ လူးလိွမ့္ကုန္၏။
——
၁။ သုဂတိ၌သာ ျဖစ္ရန္ ကိန္းေသျမဲေသာ၊ (တစ္နည္း) ဆင္းရဲ၏အဆံုးသို့ ေရာက္ရန္ ကိန္းေသျမဲေသာ။
၂။ အပၸမာေဒန သမၸာေဒထာတိ သတိအ၀ိပၸ၀ါေသန သဗၺကိစၥာနိ သမၸာေဒထ-ဟူေသာ အ႒ကထာနွင့္အညီ သတိတရားျဖင့္ဟု ကရိုဏ္းအနက္ျပန္ဆိုထားသည္။

 

ျမတ္စြာဘုရားအေလာင္းေတာ္ကို ပူေဇာ္ျခင္း

၂၂၇။ ထိုအခါ ကုသိနာရံုျပည္သား မလႅမင္းတို့သည္ ”သို့ျဖစ္လွ်င္ အခ်င္းတို့ ကုသိနာရံုျပည္၌ပန္းနံ့သာကိုလည္းေကာင္း၊ အတီးအမႈတ္တူရိယာ အလံုးစံုကိုလည္းေကာင္း စုခဲ့ၾကကုန္ေလေလာ့”ဟုမင္းခ်င္းတို့အား အမိန့္ေပးကုန္၏။

ထိုအခါ ကုသိနာရံုျပည္သား မလႅမင္းတို့သည္ ပန္းနံ့သာတို့ကိုလည္းေကာင္း၊ အတီးအမႈတ္တူရိယာအလံုးစံုတို့ကိုလည္းေကာင္း၊ ပုဆိုးအစံုငါးရာတို့ကိုလည္းေကာင္း ယူ၍ မလႅမင္းတို့၏ လမ္းေကြ့အင္ၾကင္း ဥယ်ာဥ္၀ယ္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အေလာင္းေတာ္ရိွရာသို့ ခ်ဥ္းကပ္ျပီးလွ်င္ျမတ္စြာဘုရား၏အေလာင္းေတာ္ ကို ကျခင္း သီျခင္း တီးမႈတ္ျခင္းတို့ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပန္းနံ့သာတို့ျဖင့္လည္းေကာင္း အရိုအေသျပုကုန္ လ်က္ အေလးျပုကုန္လ်က္ ျမတ္နိုးကုန္လ်က္ပူေဇာ္ကုန္လ်က္ အ၀တ္ (ဗိတာန္) မ်က္နွာၾကက္တို့ကို ျပုကုန္လ်က္ တန္ေဆာင္း၀န္းတို့ကိုစီရင္ကုန္လ်က္ တစ္ေန့ကို ကုန္လြန္ေစ၏။

ထိုအခါ ကုသိနာရံုျပည္သား မလႅမင္းသားတို့အား ”ျမတ္စြာဘုရား၏ အေလာင္းေတာ္ကို မီးသျဂၤိုဟ္ျခင္းငွါ ယေန့အခိ်န္ အလြန္ေနွာင္းေလျပီ၊ ငါတို့ ျမတ္စြာဘုရားအေလာင္းေတာ္ကို နက္ျဖန္မွ မီးသျဂၤိုဟ္ကုန္အံ့” ဟူ၍ (ၾကံစည္ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏)။

ထိုအခါ ကုသိနာရံုျပည္သား မလႅမင္းတို့သည္ ျမတ္စြာဘုရားအေလာင္းေတာ္ကို ကျခင္း သီျခင္းတီးမႈတ္ျခင္းတို့ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပန္းနံ့သာတို့ျဖင့္လည္းေကာင္း အရိုအေသျပုကုန္လ်က္ အေလးျပုကုန္လ်က္ ျမတ္နိုးကုန္လ်က္ ပူေဇာ္ကုန္လ်က္ အ၀တ္ (ဗိတာန္) မ်က္နွာၾကက္တို့ကို ျပုကုန္လ်က္တန္ေဆာင္း၀န္းတို့ကို စီရင္ကုန္လ်က္ နွစ္ရက္ေျမာက္ေသာ ေန့ကိုလည္း ကုန္လြန္ေစျပန္၏၊ (ထို့အတူ) သံုးရက္ေျမာက္ေသာ ေန့ကိုလည္း ကုန္လြန္ေစျပန္၏၊ ေလးရက္ေျမာက္ေသာ ေန့ကိုလည္း ကုန္လြန္ေစျပန္၏၊ ငါးရက္ေျမာက္ေသာ ေန့ကိုလည္း ကုန္လြန္ေစျပန္၏၊ ေျခာက္ရက္ေျမာက္ေသာ ေန့ကိုလည္းကုန္လြန္ေစျပန္၏။

ထို့ေနာက္ ခုနစ္ရက္ေျမာက္ေသာ ေန့၌ ကုသိနာရံုျပည္သား မလႅမင္းတို့အား ဤသို့ေသာ ၾကံစည္ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏ –
”ငါတို့သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အေလာင္းေတာ္ကို ကျခင္း သီျခင္း တီးမႈတ္ျခင္းတို့ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပန္းနံ့သာတို့ျဖင့္လည္းေကာင္း အရိုအေသျပုကုန္လ်က္ အေလးျပုကုန္လ်က္ ျမတ္နို့းကုန္လ်က္ ပူေဇာ္ကုန္လ်က္ျမို့၏အျပင္ ေတာင္ဘက္လမ္းျဖင့္ျမို့၏အျပင္ ေတာင္အရပ္သို့ ေဆာင္ယူ၍ျမတ္စြာဘုရား၏ အေလာင္းေတာ္ကိုျမို့၏ ေတာင္အရပ္၌ မီးသျဂၤိုဟ္ကုန္အံ့”ဟု (ၾကံစည္ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏)။

၂၂၈။ ထိုစဥ္အခါ မလႅမင္းအၾကီးအမွူး ရွစ္ေယာက္တို့သည္ ဦးေခါင္းေဆး၍ အသစ္စက္စက္အ၀တ္တို့ကို ၀တ္ဆင္ကုန္လ်က္ ”ျမတ္စြာဘုရား၏ အေလာင္းေတာ္ကို ငါတို့ ခီ်မကုန္အံ့”ဟု (ရည္ရြယ္၍ ခီ်မကုန္သည္ရိွေသာ္) ျြကေစျခင္းငွါ မစြမ္းနိုင္ကုန္၊ ထိုအခါ ကုသိနာရံုျပည္သားမလႅမင္းတို့သည္ အသွ်င္ အနုရုဒၶါအား ဤသို့ ေမးေလွ်ာက္ကုန္၏-

”အသွ်င္အနုရုဒၶါ ဤမလႅမင္းအၾကီးအမွူး ရွစ္ေယာက္တို့သည္ ဦးေခါင္းေဆး၍ အသစ္စက္စက္အ၀တ္တို့ကို ၀တ္ၾကျပီးလွ်င္ ”ျမတ္စြာဘုရား၏ အေလာင္းေတာ္ကို ငါတို့ ခီ်မကုန္အံ့”ဟု (ရည္ ရြယ္၍ခီ်မကုန္သည္ရိွေသာ္) ျြကေစျခင္းငွါ မစြမ္းနိုင္ပါကုန္။ အသွ်င္အနုရုဒၶါ အေၾကာင္းအေထာက္ အပံ့ကားအဘယ္ပါနည္း”ဟု (ေမးေလွ်ာက္ကုန္၏)။

၀ါေသ႒အနြယ္ (မလႅမင္း) တို့ အသင္တို့ အလိုကား တစ္မို်း၊ နတ္တို့အလိုကား တစ္မို်း ျဖစ္ေန၏ဟု (မိန့္ေတာ္မူ၏)။

”အသွ်င္ဘုရား နတ္တို့အလိုကား အဘယ္သို့ပါနည္း”ဟု (ေမးေလွ်ာက္ၾကျပန္၏)။

၀ါေသ႒အနြယ္ (မလႅမင္းတို့) သင္တို့၏ အလိုကား ”ငါတို့သည္ ျမတ္စြာဘုရားအေလာင္းေတာ္ကိုကျခင္း သီျခင္း တီးမႈတ္ျခင္းတို့ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပန္းနံ့သာတို့ျဖင့္လည္းေကာင္း အရိုအေသျပုကုန္လ်က္အေလးျပုကုန္လ်က္ ျမတ္နိုးကုန္လ်က္ ပူေဇာ္ကုန္လ်က္ျမို့၏အျပင္ ေတာင္ဘက္လမ္းျဖင့္ ျမို့၏အျပင္ေတာင္အရပ္သို့ ေဆာင္ယူျပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားအေလာင္းေတာ္ကို ျမို့၏ေတာင္ဘက္အရပ္၌ မီးသျဂၤိုဟ္ကုန္အံ့”ဟု ဤသို့ ျဖစ္၏။

၀ါေသ႒အနြယ္ (မလႅမင္း) တို့ နတ္တို့အလိုကား ”ငါတို့သည္ ျမတ္စြာဘုရား အေလာင္းေတာ္ကို နတ္တို့၏ ကျခင္း သီျခင္း တီးမႈတ္ျခင္းတို့ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပန္းနံ့သာတို့ျဖင့္လည္းေကာင္း အရိုအေသျပုကုန္လ်က္ အေလးျပုကုန္လ်က္ ျမတ္နိုးကုန္လ်က္ ပူေဇာ္ကုန္လ်က္ျမို့၏ ေျမာက္ဘက္လမ္းျဖင့္ျမို့၏ေျမာက္ အရပ္သို့ ေဆာင္ယူျပီးလွ်င္ ေျမာက္ဘက္တံခါးမွ ျမို့တြင္းသို့ သြင္းလ်က္ ျမို့လယ္လမ္းျဖင့္ျမို့လယ္သို့ ေဆာင္ယူကာ အေရွ့တံခါးမွ ထြက္၍ ျမို့၏အေရွ့အရပ္ မလႅမင္းတို့၏ မကုဋဗနၶန၁ မည္ေသာ ေစတီဌာန၌ ျမတ္စြာဘုရားအေလာင္းေတာ္ကို မီးသျဂၤိုဟ္ကုန္အံ့”ဟု ဤသို့ ျဖစ္၏။

”အသွ်င္ဘုရား နတ္တို့အလိုအတိုင္းပင္ ျဖစ္ပါေစေလာ့”ဟု (ေလွ်ာက္ကုန္၏)။

၂၂၉။ ထိုစဥ္အခါ မလႅမင္းတို့၏ ကုသိနာရံုျပည္၀ယ္ အိမ္၀င္းျခံနွင့္စပ္၍ အညစ္အေၾကးစြန့္ရာတံျမက္ေခ်း စြန့္ရာ အရပ္မ်ားပါမက်န္ မနၵာရ၀နတ္ပန္း (ထင္ရွားပန္း) တို့ျဖင့္ ဒူးဆစ္ျမုပ္ေလာက္ေအာင္ျဖန့္ခင္းထားလ်က္ ရိွ၏။ ထိုအခါ နတ္တို့သည္လည္းေကာင္း၊ ကုသိနာရံုျပည္သား မလႅမင္းတို့သည္လည္းေကာင္း၊ နတ္ လူတို့၏ ကျခင္း သီျခင္း တီးမႈတ္ျခင္းတို့ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပန္းနံ့သာတို့ျဖင့္လည္းေကာင္း အရိုအေသျပု ၾကကုန္လ်က္ အေလးျပုၾကကုန္လ်က္ ျမတ္နိုးၾကကုန္လ်က္ ပူေဇာ္ၾကကုန္လ်က္ျမို့၏အျပင္ ေျမာက္ဘက္လမ္းျဖင့္ျမို့၏ ေျမာက္အရပ္သို့ ေဆာင္ယူျပီးလွ်င္ ေျမာက္ဘက္တံခါးမွျမို့တြင္းသို့ သြင္းလ်က္ျမို့လယ္လမ္းျဖင့္ျမို့လယ္သို့ ေဆာင္ယူကာ အေရွ့တံခါးမွ ထြက္၍ျမို့၏အေရွ့အရပ္ မလႅမင္းတို့၏ မကုဋဗနၶနမည္ေသာ ေစတီဌာန၌ ျမတ္စြာဘုရားအေလာင္းေတာ္ကို ခ်ထားကုန္၏။
၂၃၀။ ထိုအခါ ကုသိနာရံုျပည္သား မလႅမင္းတို့သည္ ”အသွ်င္အာနနၵာ အကြ်နု္ပ္တို့သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အေလာင္းေတာ္၌ အဘယ္သို့ ေဆာင္ရြက္ရပါကုန္အံ့နည္း”ဟု အသွ်င္အာနနၵာအားေမးေလွ်ာက္ ကုန္၏။

၀ါေသ႒အနြယ္ (မလႅမင္း) တို့ စၾက၀ေတးမင္း၏ အေလာင္းေတာ္၌ ေဆာင္ရြက္သကဲ့သို့ ျမတ္စြာဘုရား၏ အေလာင္းေတာ္၌ ေဆာင္ရြက္အပ္ေပ၏ဟု (မိန့္ေတာ္မူ၏)။
အသွ်င္အာနနၵာ စၾက၀ေတးမင္း၏ အေလာင္းေတာ္၌ အဘယ္သို့ ေဆာင္ရြက္ပါကုန္သနည္းဟု (ေမးေလွ်ာက္ၾကျပန္၏)။

၀ါေသ႒အနြယ္ (မလႅမင္း) တို့ စၾက၀ေတးမင္း၏ အေလာင္းကို အသစ္စက္စက္ အ၀တ္ျဖင့္ ရစ္ပတ္ကုန္၏၊ အသစ္စက္စက္ အ၀တ္ျဖင့္ ရစ္ပတ္ျပီးလွ်င္ ၀ါဂြမ္းနုျဖင့္ ရစ္ပတ္ကုန္၏၊ ၀ါဂြမ္းနုျဖင့္ ရစ္ပတ္ျပီးလွ်င္ အသစ္စက္စက္ အ၀တ္ျဖင့္ ရစ္ပတ္ျပန္ကုန္၏၊ ဤနည္းအတိုင္း အစံုငါးရာတို့ျဖင့္ စၾက၀ေတးမင္း၏ အေလာင္းကို ရစ္ပတ္ျပီးလွ်င္ ဆီနွင့္တကြေသာ ေရႊတလား၌ ထည့္၍ အျခားေရႊတလားဖံုးျဖင့္အုပ္ျပီးေသာ္ နံ့သာမို်းစံုတို့ကို ထင္းပံုျပု ၍ စၾက၀ေတးမင္း၏ အေလာင္းကို မီးသျဂၤိုဟ္ကုန္၏။ လမ္းမၾကီးေလးခု ဆံုရာ၌ စၾက၀ေတးမင္း၏ ေစတီကို တည္ထားကုန္၏။ ၀ါေသ႒အနြယ္ (မလႅမင္း) တို့ ဤသို့လွ်င္ စၾက၀ေတးမင္း၏ အေလာင္း၌ ေဆာင္ရြက္ကုန္၏။

၀ါေသ႒အနြယ္ (မလႅမင္း) တို့ စၾက၀ေတးမင္း၏ အေလာင္း၌ ေဆာင္ရြက္သကဲ့သို့ပင္ ျမတ္စြာ ဘုရား၏အေလာင္းေတာ္၌ ေဆာင္ရြက္အပ္ေပ၏၊ လမ္းမၾကီးေလးခု ဆံုရာ၌ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေစတီေတာ္ ကိုတည္ထားအပ္ေပ၏။

ထိုေစတီ၌ အၾကင္သူတို့သည္ ပန္းကိုျဖစ္ေစ၊ နံ့သာကိုျဖစ္ေစ၊ နံ့သာမႈန့္ကိုျဖစ္ေစ တင္မူလည္းတင္ကုန္လတၱံ့၊ ရိွခိုးမူလည္း ရိွခိုးကုန္လတၱံ့၊ စိတ္ျဖင့္မူလည္း ၾကည္ညိုကုန္လတၱံ့၊ ထို (အမႈမ်ား) သည္ၾကာျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး ထိုသူတို့အား စီးပြါးခ်မ္းသာအလို့ငွါ ျဖစ္ေပလတၱံ့ဟု (အသွ်င္အာနနၵာသည္ မလႅမင္းတို့အား) ျပန္ၾကားေပ၏။ ထိုအခါ ကုသိနာရံုျပည္သား မလႅမင္းတို့သည္ ”အခ်င္းတို့သို့ျဖစ္လွ်င္ မလႅမင္းတို့၏ ၀ါဂြမ္းနုမ်ားကို စုခဲ့ၾကကုန္ေလာ့”ဟု မင္းခ်င္းတို့အား အမိန့္ေပးကုန္၏။

ထိုအခါ ကုသိနာရံုျပည္သား မလႅမင္းတို့သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အေလာင္းေတာ္ကို အသစ္စက္စက္အ၀တ္ျဖင့္ ရစ္ပတ္ျပီးလွ်င္ ၀ါဂြမ္းနုျဖင့္ ရစ္ပတ္ကုန္၏၊ ၀ါဂြမ္းနုျဖင့္ ရစ္ပတ္ျပီးလွ်င္ အသစ္စက္စက္အ၀တ္ျဖင့္ ရစ္ပတ္ျပန္ကုန္၏။ ဤနည္းအတိုင္း ပုဆိုးအစံုငါးရာတို့ျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အေလာင္းေတာ္ကို ရစ္ပတ္ျပီးလွ်င္ ဆီနွင့္တကြေသာ ေရႊတလား၌ ထည့္၍ အျခား ေရႊတလားဖံုးျဖင့္ အုပ္ျပီးေသာ္နံ့သာ မို်းစံုတို့ကို ထင္းပံုျပု၍ ျမတ္စြာဘုရား၏ အေလာင္းေတာ္ကို ထင္းပံု၌ တင္ကုန္၏။
——
၁။ မလႅမင္းတို့ အဘိသိက္ခံေသာအခါ မကိုဋ္ဖဲြ့ေဆာင္းျခင္းစသည္ျဖင့္ တန္ဆာဆင္ရာဌာန ျဖစ္ေသာ မင္းကြန္းကို ရိုေသေလးစားရာ ဌာနျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ‘မကုဋဗနၶနေစတီ’ဟု ေခၚေၾကာင္း အ႒ကထာ ဋီကာတို့၌ ဆို၏။

 

မဟာကႆပမေထရ္၀တၳု

၂၃၁။ ထိုစဥ္အခါ၌ အသွ်င္မဟာကႆပသည္ ငါးရာမွ်ေသာ ရဟန္းသံဃာမ်ားနွင့္အတူ ပါ၀ါျပည္မွကုသိနာရံုျပည္သို့ ျြကလာလ်က္ ရိွ၏။ ထိုအခါ အသွ်င္မဟာကႆပသည္ လမ္းခရီးမွဖဲ၍ တစ္ခုေသာသစ္ပင္ရင္း၌ ထိုင္ေနေတာ္မူ၏။ ထိုစဥ္အခါ၌ တစ္ေယာက္ေသာ တကၠတြန္း ‘အာဇီ၀က’ သည္ ကုသိနာရံုျပည္မွ မနၵာရ၀နတ္ပန္းကို ယူ၍ ပါ၀ါျပည္သို့ လာလ်က္ ရိွ၏။ အသွ်င္မဟာကႆပသည္ ထိုတကၠတြန္း ‘အာဇီ၀က’ ကို အေ၀းမွ လာေနစဥ္ပင္ ျမင္ေတာ္မူ၍ ”ငါ့သွ်င္ ငါတို့ဆရာျဖစ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကိုသိပါ ၏ေလာ”ဟု ထိုအာဇီ၀ကအား ေမးေတာ္မူ၏။

ငါ့သွ်င္ ေၾသာ္ သိပါ၏၊ ရဟန္းေဂါတမ ပရိနိဗၺာန္ျပုသည္မွာ ယေန့ ခုနစ္ရက္ရိွပါျပီ၊ ထို (ပရိနိဗၺာန္) ့ျပုရာအရပ္မွ ဤမနၵာရ၀နတ္ပန္းကို အကြ်နု္ပ္ ယူလာခဲ့ပါသည္ဟု (တကၠတြန္းသည္) ျပန္ၾကား၏။ (ထိုအခါ) အသွ်င္မဟာကႆပ၏ ေနာက္ပါ ရဟန္းငါးရာတို့တြင္ ရာဂမကင္းေသးေသာ အခို့်ရဟန္းတို့သည္ ”ဘုန္းေတာ္ၾကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ပရိနိဗၺာန္ျပုေတာ္မူေလျပီ၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလြန္လ်င္ျမန္စြာပရိနိဗၺာန္ျပုေတာ္မူေလျပီ၊ ပညာ မ်က္စိရိွေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ေလာကမွကြယ္ေပ်ာက္ေတာ္မူေလျပီ”ဟု လက္ေမာင္းတို့ကို ေျမွာက္ခီ်၍ ငိုေျြကးျမည္တမ္းကုန္၏၊ ျပတ္က်သကဲ့သို့လဲက်ကုန္၏၊ ေရွးရႈ လူးလိွမ့္ ကုန္၏၊ ထိုထိုဤဤ လူးလိွမ့္ကုန္၏။

ရာဂကင္းျပီးေသာ ရဟန္းတို့ကား ”ျပုျပင္ေပးရေသာ ‘သခၤါရ’ တရားတို့သည္ အျမဲမရိွကုန္၊ ဤ (သခၤါရတရားထဲ) ၌ ထို (ျမဲျခင္းသေဘာ) ကို အဘယ္မွာ ရနိုင္ပါအံ့နည္း”ဟု ေအာက္ေမ့ဆင္ျခင္လ်က္သည္းခံကုန္၏။

၂၃၂။ ထိုစဥ္အခါ၌ သုဘဒၵမည္ေသာ ေတာထြက္ရဟန္းၾကီးသည္ ထိုပရိသတ္၌ ပါ၀င္လ်က္ ရိွ၏။ ထိုအခါ ေတာထြက္ရဟန္းၾကီး သုဘဒၵသည္ ရဟန္းတို့အား ဤစကားကို ဆို၏-
”ငါ့သွ်င္တို့ တန္ၾကေလာ့၊ မစိုးရိမ္ မပူေဆြးၾကကုန္လင့္၊ မငိုေျြကးၾကကုန္လင့္၊ ငါတို့သည္ ထိုရဟန္းၾကီးမွ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္ေပကုန္ျပီ၊ (ထိုရဟန္းၾကီးသည္) ‘ဤကား သင္တို့အား အပ္၏၊ ဤကား သင္တို့အား မအပ္’ဟု ငါတို့ကို ခု်ပ္ခ်ယ္ခဲ့၏၊ ယခုအခါ၌ကား ငါတို့သည္ အလို ရိွေသာအရာကို ျပုကုန္အံ့၊ အလိုမရိွေသာအရာကို မျပုဘဲ ေနကုန္အံ့”ဟု (ဆို၏)။

ထိုအခါ အသွ်င္မဟာကႆပသည္ ရဟန္းတို့ကို မိန့္ေတာ္မူ၏-
”ငါ့သွ်င္တို့ တန္ၾကေလာ့၊ မစိုးရိမ္ မပူေဆြးၾကကုန္လင့္၊ မငိုေျြကးၾကကုန္လင့္၊ ‘ခ်စ္ခင္ျမတ္နိုး ေသာသူအားလံုးတို့နွင့္ (ရွင္လ်က္) ကဲြကြာျခင္း၊ (ေသ၍) ကဲြကြာျခင္း၊ ဘ၀ျခားလ်က္ ကဲြကြာျခင္း မ်ား’ ကိုေရွးမဆြကပင္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားခဲ့ျပီမဟုတ္ပါေလာ၊ ငါ့သွ်င္တို့ ဤအရာ၌ ‘အၾကင္တရားသည္အသစ္ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ထင္ရွားျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျပုျပင္ေပးရျခင္း သေဘာရိွ၍ ပ်က္စီးျခင္းသေဘာ ရိွ၏၊ ထိုတရားကို မပ်က္စီးပါေစလင့္’ဟု လိုလားေတာင့္တခ်က္အတိုင္း အဘယ္မွာ ရနိုင္ပါအံ့နည္း၊ ဤသို့ရနိုင္ရန္ အေၾကာင္းမရိွေခ်ဟု ဤစကားကို ျမတ္စြာဘုရား သည္ ၾကိုတင္၍ ေဟာေတာ္မူဖူးသည္မဟုတ္ပါေလာ”ဟု (မိန့္ေတာ္မူ၏)။

၂၃၃။ ထိုစဥ္အခါ၌ မလႅမင္းအၾကီးအမွူး ေလးေယာက္တို့သည္ ဦးေခါင္းေဆးကုန္၍ အသစ္စက္စက္အ၀တ္တို့ကို ၀တ္ဆင္ကုန္လ်က္ ”ျမတ္စြာဘုရား၏ နံ့သာထင္းပံုကို ငါတို့ မီးတိုက္ကုန္အံ့”ဟု (ရည္ရြယ္၍ မီးတိုက္ကုန္သည္ရိွေသာ္) မီးစဲြေလာင္ျခင္းငွါ မစြမ္းနိုင္ကုန္။ ထိုအခါ ကုသိနာရံုျပည္သားမလႅမင္းတို့သည္ အသွ်င္အနုရုဒၶါအား ဤသို့ ေမးေလွ်ာက္ကုန္၏ –
”အသွ်င္အနုရုဒၶါ မလႅမင္းအၾကီးအမွူး ေလးေယာက္တို့သည္ ဦးေခါင္းေဆး၍ အသစ္စက္စက္အ၀တ္တို့ကို ၀တ္ဆင္ကုန္လ်က္ ‘ျမတ္စြာဘုရား၏ (နံ့သာ) ထင္းပံုကို ငါတို့ မီးတိုက္ကုန္အံ့’ဟု (ရည္ရြယ္၍ မီးတိုက္ကုန္သည္ရိွေသာ္) မီးစဲြေလာင္ျခင္းငွါ မစြမ္းနိုင္ပါကုန္။ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ကား အဘယ္ပါနည္း”ဟု (ေမးေလွ်ာက္ကုန္၏)။
၀ါေသ႒အနြယ္ (မလႅမင္း) တို့ နတ္တို့၏ အလိုသည္ တစ္မို်းျဖစ္ေန၏ဟု (မိန့္ေတာ္မူ၏)။

”အသွ်င္ဘုရား နတ္တို့၏ အလိုကား အဘယ္သို့ပါနည္း”ဟု (ေမးေလွ်ာက္ၾကျပန္၏)။
၀ါေသ႒အနြယ္ (မလႅမင္း) တို့ ”အသွ်င္မဟာကႆပသည္ ပါ၀ါျပည္မွ ကုသိနာရံုျပည္သို့ ငါးရာ မွ်ေသာရဟန္းသံဃာမ်ားနွင့္အတူ ျြကလာေတာ္မူလ်က္ ရိွ၏။ အသွ်င္မဟာကႆပသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ေျခေတာ္တို့ကို ဦးခိုက္၍ ရိွမခိုးရေသးမီ ျမတ္စြာဘုရား၏ နံ့သာထင္းပံုသည္ မီးမေတာက္ေလာင္ေစသတည္း”ဟု နတ္တို့၏ အလိုသည္ ျဖစ္လ်က္ ရိွ၏ဟု (မိန့္ေတာ္မူ၏)။
”အသွ်င္ဘုရား နတ္တို့၏ အလိုအတိုင္းသာ ျဖစ္ပါေစေလာ့”ဟု (ေလွ်ာက္ကုန္၏)။

၂၃၄။ ထိုအခါ အသွ်င္မဟာကႆပသည္ ကုသိနာရံုျပည္ မလႅမင္းတို့၏ မကုဋဗနၶနမည္ေသာေစတီဌာန၌ ျမတ္စြာဘုရား၏ နံ့သာထင္းပံုသို့ ခ်ဥ္းကပ္ျပီးေနာက္ သကၤန္းကို ပခံုးတစ္ဖက္၌ လက္ကန္ေတာ့တင္ကာ လက္အုပ္ခီ်ျပီးလွ်င္ နံ့သာထင္းပံုကို လက်ာ္ရစ္ သံုးပတ္လွည့္ကာ ျမတ္စြာဘုရား၏ေျခေတာ္တို့ကို ဦးခိုက္လ်က္ ရိွခိုးေလ၏။ ထို (ေနာက္ပါ) ရဟန္းငါးရာတို့သည္လည္း သကၤန္းကိုပခံုးတစ္ ဖက္၌ လက္ကန္ေတာ့တင္ကာ လက္အုပ္ခီ်ျပီးလွ်င္ နံ့သာထင္းပံုကို လက်ာ္ရစ္သံုးပတ္လွည့္ျပီး၍ျမတ္စြာ ဘုရား၏ ေျခေတာ္တို့ကို ဦးခိုက္လ်က္ ရိွခိုးၾကေလကုန္၏။ အသွ်င္မဟာကႆပနွင့္ထိုရဟန္းငါးရာတို့ ရိွခိုးျပီးလတ္ေသာ္ ျမတ္စြာဘုရား၏ (အေလာင္းေတာ္တည္ရာ) နံ့သာထင္းပံုသည္ အလိုလိုပင္၁လွ်င္ မီးေတာက္ေလာင္ေလ၏။

၂၃၅။ မီးေတာက္ေလာင္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ အေလာင္းေတာ္မွ အေရပါး အေရထူ အသား အေၾကာအေစးတို့၏ ျပာသည္လည္းေကာင္း၊ မိႈင္းသည္လည္းေကာင္း မထင္၊ သရီရဓာတ္ေတာ္တို့သာ လွ်င္ျြကင္းက်န္ကုန္၏။ ဥပမာအားျဖင့္ မီးေတာက္ေလာင္ေသာ ေထာပတ္ဆီတို့၏ ျပာသည္လည္း ေကာင္း၊ မိႈင္းသည္လည္းေကာင္း မထင္သကဲ့သို့ မီးေတာက္ေလာင္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ အေလာင္း ေတာ္မွအေရပါး အေရထူ အသား အေၾကာ အေစးတို့၏ ျပာသည္လည္းေကာင္း မိႈင္းသည္လည္း ေကာင္းမထင္။ သရီရဓာတ္ေတာ္တို့သာလွ်င္ ျြကင္းက်န္ကုန္၏။ ထိုပုဆိုးအစံုငါးရာတို့တြင္လည္းအတြင္းအက်ဆံုးပုဆိုးနွင့္ အျပင္အက်ဆံုးပုဆိုး နွစ္ထည္တို့ကိုသာလွ်င္ မီးမေလာင္ကုန္။ ျမတ္စြာဘုရား၏အေလာင္းေတာ္ကို မီးေလာင္ျပီးလတ္ေသာ္ ေကာင္းကင္မွ ေရအလ်ဥ္သည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚလာ၍ ျမတ္စြာဘုရား၏ နံ့သာထင္းပံုကို ျငိမ္းေစ၏။ ေရရိွေသာ အင္ၾကင္းပင္တို့မွလည္း (ေရအလ်ဥ္သည္) ပန္းထြက္၍ျမတ္စြာဘုရား၏ နံ့သာထင္းပံုကို ျငိမ္းေစ၏။ ကုသိနာရံု ျပည္သား မလႅမင္းတို့သည္လည္း နံ့သာမို်းစံုေရျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား၏ နံ့သာထင္းပံုကို ျငိမ္းေစကုန္၏။ ထိုအခါ ကုသိနာရံုျပည္သား မလႅမင္းတို့သည္ျမတ္စြာဘုရား၏ သရီရဓာတ္ေတာ္တို့ကို မင္းကြန္း (ထားလ်က္) လံွခို်င့္ျဖင့္ ကာရံ၍ ေလးသည္ေတာ္တပ္ျဖင့္ျခံရံေစျပီးလွ်င္ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး ကျခင္း သီျခင္း တီးမႈတ္ျခင္းတို့ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပန္းနံ့သာတို့ျဖင့္လည္းေကာင္း အရိုအေသျပုကုန္၏၊ အေလးျပုကုန္၏၊ ျမတ္နိုးကုန္၏၊ ပူေဇာ္ကုန္၏။

၂၃၆။ ေ၀ေဒဟီမိဖုရား၏သား မဂဓတိုင္းရွင္ အဇာတသတ္မင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရား ကုသိနာရံု ျပည္၌ပရိနိဗၺာန္ျပုေတာ္မူေၾကာင္း သိေလ၏။ ထိုအခါ ေ၀ေဒဟီမိဖုရား၏သား မဂဓတိုင္းရွင္ အဇာတသတ္မင္းသည္ ”ျမတ္စြာဘုရားသည္လည္း မင္းမို်းျဖစ္၏၊ ငါသည္လည္း မင္းမို်းျဖစ္၏၊ ငါသည္လည္းျမတ္စြာဘုရား၏ သရီရဓာတ္ေတာ္တို့ကို တစ္စုတစ္ပံု ရထိုက္၏၊ ငါသည္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ သရီရဓာတ္ေတာ္တို့ကို ေစတီပုထိုး တည္ထားပူေဇာ္အံ့”ဟု ကုသိနာရံုျပည္သား မလႅမင္းတို့ထံသို့ သံတမန္ေစလႊတ္၏။

ေ၀သာလီျပည္သား လိစၧ၀ီမင္းတို့သည္လည္း ျမတ္စြာဘုရား ကုသိနာရံုျပည္၌ ပရိနိဗၺာန္ျပုေတာ္မူေၾကာင္းကို ၾကားသိေလကုန္၏။ ထိုအခါ ေ၀သာလီျပည္သား လိစၧ၀ီမင္းတို့သည္ ”ျမတ္စြာဘုရားသည္လည္း မင္းမို်း ျဖစ္၏၊ ငါတို့သည္လည္း မင္းမို်းျဖစ္၏၊ ငါတို့သည္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ သရီရဓာတ္ေတာ္တို့ကို တစ္စု တစ္ပံု ရထိုက္ကုန္၏၊ ငါတို့သည္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏သရီရဓာတ္ေတာ္တို့ကို ေစတီပုထိုးတည္ထား ပူေဇာ္ကုန္အံ့”ဟု ကုသိနာရံုျပည္သား မလႅမင္းတို့ထံသို့သံတမန္ေစလႊတ္ကုန္၏။

ကပိလ၀တ္ျပည္၌ ေနကုန္ေသာ သာကီ၀င္မင္းတို့သည္လည္း ျမတ္စြာဘုရား ကုသိနာရံုျပည္၌ပရိနိဗၺာန္ျပုေတာ္မူေၾကာင္းကို ၾကားသိေလကုန္၏။ ထိုအခါ ကပိလ၀တ္ျပည္၌ ေနကုန္ေသာ သာကီ၀င္မင္းတို့သည္ ”ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါတို့၏ ေဆြေတာ္မို်းေတာ္မ်ားအနက္ အထြဋ္အျမတ္ေပတည္း၊ ငါတို့့သည္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ သရီရဓာတ္ေတာ္တို့ကို တစ္စုတစ္ပံု ရထိုက္ကုန္၏၊ ငါတို့သည္လည္းျမတ္စြာဘုရား၏ သရီရဓာတ္ေတာ္တို့ကို ေစတီပုထိုးတည္ထား ပူေဇာ္ကုန္အံ့”ဟု ကုသိနာရံုျပည္သားမလႅမင္းတို့ထံသို့ သံတမန္ေစလႊတ္ကုန္၏။
အလႅကပၸျပည္သား ဗုလိမင္းတို့သည္ ျမတ္စြာဘုရား ကုသိနာရံုျပည္၌ ပရိနိဗၺာန္ျပုေတာ္မူေၾကာင္းကိုၾကားသိေလကုန္၏။ ထိုအခါ အလႅကပၸျပည္သား ဗုလိမင္းတို့သည္

”ျမတ္စြာဘုရားသည္လည္းမင္းမို်းျဖစ္၏၊ ငါတို့သည္လည္း မင္းမို်းျဖစ္ကုန္၏၊ ငါတို့သည္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ သရီရဓာတ္ေတာ္တို့ကို တစ္စုတစ္ပံု ရထိုက္ကုန္၏၊ ငါတို့သည္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ သရီရဓာတ္ေတာ္တို့ကိုေစတီပုထိုး တည္ထားပူေဇာ္ကုန္အံ့”ဟု ကုသိနာရံုျပည္သား မလႅမင္းတို့ထံသို့ သံတမန္ေစလႊတ္ကုန္၏။
ရာမရြာသား ေကာဠိယမင္းတို့သည္ ျမတ္စြာဘုရား ကုသိနာရံုျပည္၌ ပရိနိဗၺာန္ျပုေတာ္မူေၾကာင္းကိုၾကားကုန္ သိေလကုန္၏။ ထိုအခါ ရာမရြာသား ေကာဠိယမင္းတို့သည္ ”ျမတ္စြာဘုရားသည္လည္းမင္းမို်းျဖစ္၏၊ ငါတို့သည္လည္း မင္းမို်းျဖစ္ကုန္၏၊ ငါတို့သည္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ သရီရဓာတ္ေတာ္တို့ကို တစ္စုတစ္ပံု ရထိုက္ကုန္၏၊ ငါတို့သည္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ သရီရဓာတ္ေတာ္တို့ကို ေစတီပုထိုးတည္ထား ပူေဇာ္ကုန္အံ့”ဟု ကုသိနာရံုျပည္သား မလႅမင္းတို့ထံသို့ သံတမန္ေစလႊတ္ကုန္၏။

ေ၀႒ဒီပတိုင္းသား ပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရား ကုသိနာရံုျပည္၌ ပရိနိဗၺာန္ျပုေတာ္မူေၾကာင္းကို ၾကားသိေလကုန္၏။ ထိုအခါ ေ၀႒ဒီပတိုင္းသား ပုဏၰားသည္ ”ျမတ္စြာဘုရားသည္လည္း မင္းမို်းျဖစ္၏၊ ငါသည္လည္း ပုဏၰားမို်းျဖစ္၏၊ ငါသည္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ သရီရဓာတ္ေတာ္တို့ကို တစ္စုတစ္ပံုရထိုက္၏၊ ငါသည္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ သရီရဓာတ္ေတာ္တို့ကို ေစတီ ပုထိုးတည္ထား ပူေဇာ္အံ့”ဟုကုသိနာရံုျပည္သား မလႅမင္းတို့ထံသို့ သံတမန္ေစလႊတ္၏။

ပါ၀ါျပည္သား မလႅမင္းတို့သည္ ျမတ္စြာဘုရား ကုသိနာရံုျပည္၌ ပရိနိဗၺာန္ျပုေတာ္မူေၾကာင္းကိုၾကားသိေလကုန္၏။ ထိုအခါ ပါ၀ါျပည္သား မလႅမင္းတို့သည္ ”ျမတ္စြာဘုရားသည္လည္း မင္းမို်းျဖစ္၏၊ ငါတို့သည္လည္း မင္းမို်းျဖစ္ကုန္၏၊ ငါတို့သည္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ သရီရဓာတ္ေတာ္တို့ကို တစ္စုတစ္ပံု ရထိုက္ကုန္၏၊ ငါတို့သည္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ သရီရဓာတ္ေတာ္တို့ကို ေစတီ ပုထိုးတည္ထားပူေဇာ္ကုန္အံ့”ဟု ကုသိ နာရံုျပည္သား မလႅမင္းတို့ထံသို့ သံတမန္ေစလႊတ္ကုန္၏။
ဤသို့ (သံတမန္ေစလႊတ္၍) ေတာင္းဆိုကုန္သည္ရိွေသာ္ ကုသိနာရံုျပည္သား မလႅမင္းတို့သည္ ထို (မင္း) ေပါင္းစံုတို့အား ဤစကားကို ဆိုကုန္၏၊ ”ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါတို့၏ ျပည္နယ္၌ ပရိနိဗၺာန္ျပုေတာ္မူ၏၊ ငါတို့သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ သရီရဓာတ္ေတာ္တို့ကို (သင္တို့အား) ခဲြေ၀၍ မေပးကုန္အံ့”ဟု (ဆိုကုန္၏)။

၂၃၇။ ဤသို့ ဆိုကုန္သည္ရိွေသာ္ ေဒါဏပုဏၰားသည္ ထို (မင္း) ေပါင္းစံုတို့အား ဤစကားကို ဆို၏-
”အသွ်င္တို့ အကြ်နု္ပ္၏ တစ္ခြန္းေသာ စကားကို နားေထာင္ၾကပါဦး၊ အကြ်နု္ပ္ တို့၏ျမတ္စြာဘုရားမွာ သည္းခံေသာ၀ါဒရိွပါသည္၊ (ျမတ္ေသာ ပုဂၢိုလ္ျဖစ္ေတာ္မူ ေသာ) ထိုျမတ္စြာဘုရား၏သရီရဓာတ္ေတာ္တို့ကို ခဲြေ၀ေရးအေၾကာင္းေၾကာင့္ စစ္ျဖစ္ရန္ မသင့္ပါ။

အသွ်င္တို့ အလံုးစံုေသာ ငါတို့သည္ တေပါင္းတည္း အညီအညြတ္ ၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာျဖစ္ၾက၍သရီရဓာတ္ေတာ္တို့ကို ရွစ္စုရွစ္ပံု ခဲြေ၀ၾကပါကုန္စို့၊ ျမတ္စြာ ဘုရားကို လူအမ်ားတို့ ၾကည္ညိုလ်က္ရိွၾကပါသည္၊ အရပ္မ်က္နွာတို့၌ ေစတီ ပုထိုးမ်ား အနံွ့အျပား တည္ရိွၾကပါေစ”ဟု (ဆို၏)။

၂၃၈။ ပုဏၰား သို့ျဖစ္လွ်င္ သင္သည္ပင္ ျမတ္စြာဘုရား၏ သရီရဓာတ္ေတာ္တို့ကို ရွစ္စုရွစ္ပံု အညီအမွ်ေကာင္းစြာ ခဲြေ၀ပါေလာ့ဟု ဆိုကုန္၏။

”အသွ်င္တို့ ေကာင္းပါျပီ”ဟု ေဒါဏပုဏၰားသည္ ထို (မင္း) ေပါင္းစံုတို့အား ၀န္ခံ၍ ျမတ္စြာဘုရား၏သရီရဓာတ္ေတာ္တို့ကို ရွစ္စုရွစ္ပံု အညီအမွ် ေကာင္းစြာ ခဲြေ၀ျပီးလွ်င္ ထိုမင္းေပါင္းစံုတို့အား ဤ့စကားကို ဆို၏-
”အသွ်င္တို့ အကြ်နု္ပ္အား ဤ (ဓာတ္ေတာ္ျခင္ေသာ) ျပည္ေတာင္းကို ေပးပါကုန္ေလာ့၊ အကြ်နု္ပ္သည္လည္း (ဓာတ္ေတာ္ျခင္ေသာ) ျပည္ေတာင္းကို ေစတီပုထိုးတည္ထား ပူေဇာ္ပါအံ့”ဟု (ဆို၏)။

ထို (မင္းေပါင္းစံု) တို့သည္ ေဒါဏပုဏၰားအား (ဓာတ္ေတာ္ျခင္ေသာ) ျပည္ေတာင္းကို ေပးကုန္၏။

ပိပၸလိ၀နတိုင္းသား ေမာရိယမင္းတို့သည္ ျမတ္စြာဘုရား ကုသိနာရံုျပည္၌ ပရိနိဗၺာန္ျပုေတာ္မူေၾကာင္းကို ၾကားသိေလကုန္၏။ ထိုအခါ ပိပၸလိ၀နတိုင္းသား ေမာရိယမင္းတို့သည္ ”ျမတ္စြာဘုရားသည္လည္း မင္းမို်းျဖစ္၏၊ ငါတို့သည္လည္း မင္းမို်းျဖစ္ကုန္၏၊ ငါတို့သည္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ သရီရဓာတ္ေတာ္တို့ကို တစ္စုတစ္ပံုရထိုက္ကုန္၏၊ ငါတို့သည္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ သရီရဓာတ္ေတာ္တို့ကိုေစတီ ပုထိုးတည္ထား ပူေဇာ္ကုန္အံ့”ဟု ကုသိနာရံုျပည္သား မလႅမင္းတို့ထံသို့ သံတမန္ေစလႊတ္ကုန္၏။
ျမတ္စြာဘုရား၏ သရီရဓာတ္ေတာ္အဖို့သည္ မရိွေတာ့ျပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ သရီရဓာတ္ေတာ္တို့ကိုခဲြေ၀၍ ေပးျပီးကုန္ျပီ၊ ဤ (မီးသျဂၤိုဟ္ရာ) အရပ္မွ မီးေသြးကို ယူကုန္ေလာ့ဟု (မလႅမင္းတို့ကဆိုသျဖင့္) ထို (ေမာရိယမင္း) တို့သည္ ထို (မီးသျဂၤိုဟ္ရာ) အရပ္မွ မီးေသြးကို ယူေဆာင္ကုန္၏။
——
၁။ နတ္တို့အာနုေဘာ္ေၾကာင့္ ေတာက္ေလာင္သည္ကိုပင္ မီးရိႈ့သူမထင္ရွားေသာေၾကာင့္ အလိုလိုေတာက္ေလာင္သည္ဟု ဆိုေၾကာင္း အ႒ကထာ၌ ဖြင့္ျပ၏။

 

ဓာတ္ေတာ္ေစတီကို ပူေဇာ္ျခင္း

၂၃၉။ ထိုအခါ ေ၀ေဒဟီမိဖုရား၏သား မဂဓတိုင္းရွင္ အဇာတသတ္မင္းသည္ ရာဇျဂိုဟ္ျပည္၌ျမတ္စြာဘုရား၏ သရီရဓာတ္ေတာ္တို့ကို ေစတီပုထိုးတည္ထားပူေဇာ္၏။ ေ၀သာလီျပည္သား လိစၧ၀ီမင္းတို့သည္ ေ၀သာလီျပည္၌ ျမတ္စြာဘုရား၏ သရီရဓာတ္ေတာ္တို့ကို ေစတီပုထိုးတည္ထား ပူေဇာ္ၾကကုန္၏။ ကပိလ၀တ္ျပည္၌ ေနကုန္ေသာ သာကီ၀င္မင္းတို့သည္လည္း ကပိလ၀တ္ျပည္၌ျမတ္စြာဘုရား၏ သရီရဓာတ္ေတာ္တို့ကို ေစတီပုထိုးတည္ထား ပူေဇာ္ကုန္၏။ အလႅကပၸျပည္သားဗုလိမင္းတို့သည္လည္း အလႅကပၸျပည္၌ ျမတ္စြာဘုရား၏ သရီရဓာတ္ေတာ္တို့ကို ေစတီပုထိုးတည္ထားပူေဇာ္ၾကကုန္၏။ ရာမ ရြာသား ေကာဠိယမင္းတို့သည္လည္း ရာမရြာ၌ ျမတ္စြာဘုရား၏သရီရဓာတ္ေတာ္တို့ကို ေစတီပုထိုးတည္ ထား ပူေဇာ္ၾကကုန္၏။ ေ၀႒ဒီပတိုင္းသား ပုဏၰားသည္လည္းေ၀႒ဒီပတိုင္း၌ ျမတ္စြာဘုရား၏ သရီရ ဓာတ္ေတာ္တို့ကို ေစတီပုထိုးတည္ထား ပူေဇာ္၏။ပါ၀ါျပည္သား မလႅမင္းတို့သည္လည္း ပါ၀ါျပည္၌ ျမတ္စြာဘုရား၏ သရီရဓာတ္ေတာ္တို့ကိုေစတီပုထိုးတည္ထားပူေဇာ္ၾကကုန္၏။ ကုသိနာရံုျပည္သား မလႅမင္းတို့သည္လည္း ကုသိနာရံုျပည္၌ျမတ္စြာဘုရား၏ သရီရဓာတ္ေတာ္တို့ကို ေစတီပုထိုးတည္ထား ပူေဇာ္ၾကကုန္၏။ ေဒါဏပုဏၰားသည္လည္း ျပည္ေတာင္းကိုို ေစတီပုထိုးတည္ထားပူေဇာ္၏။ ပိပၸလိ၀န တိုင္းသားေမာရိယမင္းတို့သည္လည္း (မီးသျဂၤိုဟ္ရာမွယူေဆာင္ခဲ့ေသာ) မီးေသြးတို့ကို ပိပၸလိတိုင္း၌ေစတီပုထိုးတည္ထား ပူေဇာ္ၾကကုန္၏။ ဤသို့လွ်င္ သရီရဓာတ္ ေစတီပုထိုးရွစ္ဆူနွင့္ ကိုးခုေျမာက္ျပည္ေတာင္းေစတီပုထိုးတစ္ဆူ ဆယ္ခုေျမာက္ မီးေသြးေစတီပုထိုးတစ္ဆူအားျဖင့္ ဤေစတီပုထိုးေတာ္ဆယ္ဆူသည္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေလသတည္း။

 

ဂါထာမ်ား

၂၄၀။ စကၡုငါးပါးရိွေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ သရီရဓာတ္ေတာ္သည္ ရွစ္ စိတ္ (ရွစ္ေဒါဏ) ရိွ၏၊ ့ေယာက်ာ္းျမတ္ျဖစ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ (သရီရဓာတ္ ေတာ္) ခုနစ္စိတ္ကို ဇမၺုဒိပ္ကြ်န္း၌ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ၾကကုန္၏။ တစ္စိတ္ကို မူကား ရာမရြာ၌ နဂါးမင္းသည္ ကိုးကြယ္ပူေဇာ္၏။ (၁) တစ္ဆူေသာ စြယ္ေတာ္ကို တာ၀တႎသာ နတ္တို့သည္ ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ကုန္၏၊ တစ္ဆူေသာစြယ္ေတာ္ကိုကား ဂနၶာရျပည္၌ ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ကုန္၏၊ တစ္ဆူေသာ စြယ္ေတာ္ကိုကား ကာလိဂၤမင္း၏တိုင္းနိုင္ငံ၌ ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ကုန္၏၊ တစ္ဆူေသာ စြယ္ေတာ္ကိုမူကား နဂါးမင္းသည္ ကိုးကြယ္ပူေဇာ္၏။ (၂)

ထိုသရီရဓာတ္ေတာ္၏ တန္ခိုးေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ဤမဟာပထ၀ီေျမျပင္သည္ ျမတ္ ေသာ ဓာတ္ေတာ္ပူေဇာ္ပဲြတို့ျဖင့္ တန္ဆာဆင္ထားသကဲ့သို့ တင့္တယ္ေနေပ၏။ ဤသို့လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား၏ဤသရီရဓာတ္ေတာ္ကို ျမတ္ထက္ျမတ္ျဖစ္ေသာ နတ္လူတို့သည္ ေကာင္းစြာ အရိုအေသျပုၾကကုန္၏။ (၃)
(အၾကင္) သရီရဓာတ္ေတာ္ကို နတ္မင္း နဂါးမင္း လူမင္းတို့သည္ ပူေဇာ္ၾက ေလျပီ၊ ထိုအတူပင္မင္းထက္မင္းျမတ္တို့သည္လည္း ပူေဇာ္ၾကေလျပီ၊ ထို (သရီရ ဓာတ္ေတာ္) ကို ရရိွလတ္ေသာ္လက္အုပ္ခီ်မိုး ရိွခိုးၾကကုန္ေလာ့၊ ျမတ္စြာဘုရား ဟူသည္ ကမၻာအရာတို့ျဖင့္ေသာ္လည္းစင္စစ္ေတြ့ရခဲ၏။ (၄)
ညီညြတ္ေသာ သြားေတာ္ ေလးဆယ္၁နွင့္ အလံုးစံုေသာ ဆံေတာ္ ေမြးညင္းေတာ္တို့သည္ ရိွကုန္၏၊ နတ္တို့သည္ တစ္ဆူစီ တစ္ဆူစီ စၾက၀ဠာ အဆက္ဆက္သို့ ပင့္ေဆာင္ေလကုန္သတည္း။ (၅)

သံုးခုေျမာက္ မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္ ျပီး၏။
——
၁။ သြားေတာ္ေလးဆယ္ဟု ဆိုေသာ္လည္း စြယ္ေတာ္ေလးဆူမွ တစ္ပါးေသာ သြားေတာ္ သံုးဆယ့္ေျခာက္ဆူကိုသာလွ်င္ ယူရာ၏၊ ဤငါးဂါထာတို့ကို သီဟိုဠ္မေထရ္တို့ ထည့္သြင္းထားခဲ့သည္ဟု အ႒ကထာ၌ ဆို၏။