၁၂ – အတၱဝဂ္

၁-ေဗာဓိရာဇကုမာရဝတၳဳ

၁၅၇။ မိမိကိုယ္ကို ခ်စ္အပ္၏ဟု သိပါမူ ထိုမိမိကိုယ္ကို ေကာင္းစြာ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ရာ၏။ ပညာရွိသည္ အရြယ္သံုးပါးတို႔တြင္ တစ္ပါးပါးေသာ အရြယ္၌ (လုံ႔လထုတ္ကာ) သုတ္သင္ရာ၏။

၂-ဥပနႏၵသက်ပုတၱေတၳရဝတၳဳ

၁၅၈။ ေရွးဦးစြာသာလွ်င္ မိမိကိုယ္ကို သင့္ေလ်ာ္ေသာအက်င့္၌ တည္ေစရာ၏။ ထို႔ေနာက္မွ သူတစ္ပါးကို ဆံုးမရာ၏။ ပညာရွိသည္ သူတစ္ပါးကဲ့ရဲ႕ျခင္းျဖင့္ မညစ္ႏြမ္းေစရာ။

၃-ပဓာနိကတိႆေတၳရဝတၳဳ

၁၅၉။ သူတစ္ပါးကို ဆံုးမေသာနည္းအတိုင္း မိမိကိုယ္တိုင္ လိုက္နာျပဳက်င့္ရာ၏။ မိမိကိုယ္တိုင္ ယဥ္ေက်းၿပီးေသာ္မွသာ (သူတစ္ပါးကို) ဆံုးမရာ၏။ မိမိကိုယ္ကို ယဥ္ေက်းေအာင္ ဆံုးမရျခင္းသည္ ခဲယဥ္းလွစြတကား။

၄-ကုမာရကႆပမာတုေတၳရီဝတၳဳ

၁၆ဝ။ မိမိသည္သာ မိမိ၏ကိုးစားရာ ျဖစ္၏။ သူတစ္ပါးသည္ မိမိ၏ကိုးစားရာ အဘယ္မွာ ျဖစ္ႏိုင္အံ့နည္း? မိမိသည္ ေကာင္းစြာ ယဥ္ေက်းသျဖင့္ ရေရာက္ႏိုင္ခဲေသာ ကိုးစားရာ အရဟတၱဖိုလ္ကို ရႏိုင္၏။

၅-မဟာကာလဥပါသကဝတၳဳ

၁၆၁။ ေက်ာက္မွျဖစ္ေသာ စိန္သည္ (မိမိမွီရာ) ေက်ာက္ကို ထြင္းေဖာက္ ဖ်က္ဆီးသကဲ့သို႔ မိမိျပဳအပ္ေသာ မိမိမွျဖစ္ေသာ မိမိေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ မေကာင္းမႈသည္ မိမိျဖစ္ရာ ပညာမဲ့သူကို ဖ်က္ဆီး၏။

၆-ေဒဝဒတၱဝတၳဳ

၁၆၂။ မာေလာႏြယ္သည္မွီရာသစ္ပင္ကို လႊမ္းမိုးရစ္ပတ္သကဲ့သို႔ စင္စစ္ သီလမရွိေသာသူ၏ အျဖစ္တည္းဟူေသာတဏွာအလႊမ္းမိုးခံရသူသည္ ရန္သူ အလိုရွိတိုင္း (မိမိအက်ဳိးမဲ့ကို) မိမိကိုယ္တိုင္ပင္ ျပဳလုပ္ေလ၏။

၇-သံဃေဘဒပရိသကၠနဝတၳဳ

၁၆၃။ အျပစ္ရွိ၍ မိမိ၏ အက်ဳိးစီးပြါး မရွိကုန္ေသာ အမႈတို႔ကို ျပဳလြယ္ကုန္၏။ အျပစ္ကင္း၍ အက်ဳိးစီးပြါးရွိေသာ အမႈကို အလြန္ျပဳႏိုင္ခဲ၏။

၈-ကာလေတၳရဝတၳဳ

၁၆၄။ ပညာမဲ့သူသည္ ယုတ္မာေသာ မိစၧာအယူကို အမွီျပဳ၍ ပူေဇာ္အထူးကို ခံထိုက္ကုန္ေသာတရားသျဖင့္ အသက္ေမြးကုန္ေသာ အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔၏ အဆံုးအမကို တားျမစ္၏။ ဝါးသီးတို႔သည္ ဝါးပင္ကို သတ္ရန္အလို႔ငွါ သီးကုန္သကဲ့သို႔ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ မိစၧာအယူသည္ မိမိကိုယ္ကို သတ္ရန္အလို႔ငွါသာျဖစ္၏။

၉-စူဠကာလဥပါသကဝတၳဳ

၁၆၅။ မေကာင္းမႈကို မိမိျပဳခဲ့လွ်င္ မိမိသည္ပင္ ညစ္ႏြမ္းရ၏။ မေကာင္းမႈကို မိမိမျပဳခဲ့လွ်င္ မိမိသည္ပင္ စင္ၾကယ္၏။ စင္ၾကယ္ေသာ ကုသိုလ္ႏွင့္ မစင္ၾကယ္ေသာ အကုသိုလ္သည္ တျခားစီသာ ျဖစ္၏။ သူတစ္ေယာက္သည္ အျခားသူတစ္ေယာက္ကို (ကိေလသာ အညစ္ အေၾကးမွ စင္ၾကယ္ေအာင္) မသုတ္သင္ႏိုင္။

၁ဝ-အတၱဒတၱေတၳရဝတၳဳ

၁၆၆။ သူတစ္ပါး၏ မ်ားစြာေသာ အက်ဳိးစီးပြါးအတြက္ေၾကာင့္ မိမိ၏ အက်ဳိးစီးပြါးကို (အနည္းငယ္မွ်) မဆုတ္ယုတ္ေစရာ၊ မိမိအက်ဳိးစီးပြါးကို သိ၍ မိမိ အက်ဳိးစီးပြါးကို တိုးပြါးေအာင္ ေလ့က်က္အားထုတ္ရာ၏။

တစ္ဆယ့္ႏွစ္ခုေျမာက္ အတၱဝဂ္ ၿပီး၏။