၁၆ – ပိယဝဂ္

၁-တေယာဇနပဗၺဇိတဝတၳဳ

၂ဝ၉။ မိမိကိုယ္ကိုအားမထုတ္သင့္ရာ၌အားထုတ္လ်က္အားထုတ္သင့္ရာ၌အားမထုတ္ဘဲ အက်ဳိးစီးပြါးကို စြန္႔လႊတ္၍ ခ်စ္ဖြယ္အာ႐ံု ကာမဂုဏ္ကို စြဲလမ္းသူသည္ ကိုယ္တိုင္အားထုတ္သူတို႔၏ (အက်ဳိးစီးပြါးကို ငါရမူကား ေကာင္းေလစြဟု) လိုလားေတာင့္တ၏။

၂၁ဝ။ ခ်စ္ေသာသူတို႔ႏွင့္လည္း မေပါင္းေဖာ္လင့္၊ မုန္းေသာသူတို႔ႏွင့္လည္း တစ္ရံတစ္ဆစ္မွ် မေပါင္းေဖာ္ပါလင့္၊ ခ်စ္ေသာသူတို႔ကိုလည္း မျမင္ရျခင္းသည္ ဆင္းရဲ၏။ မုန္းေသာသူတို႔ကို ျမင္ရျခင္းသည္လည္း ဆင္းရဲ၏။

၂၁၁။ ထို႔ေၾကာင့္ (လူကိုျဖစ္ေစ ပစၥည္းဥစၥာကိုျဖစ္ေစ) ခ်စ္ခင္စြဲလမ္းျခင္းကို မျပဳရာ၊ ခ်စ္ခင္စြဲလမ္းဖြယ္ရာတို႔ႏွင့္ ေကြကြင္းရျခင္းသည္ မေကာင္းသည္သာတည္း၊ ခ်စ္ျခင္း မုန္းျခင္း မရွိေသာသူတို႔အား အေႏွာင္အဖြဲ႕ ‘ဂႏၴ’ တို႔ မရွိၾကကုန္။

၂-အညတရကုဋမၺိကဝတၳဳ

၂၁၂။ ခ်စ္ခင္မႈေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈ ျဖစ္ရ၏။ ခ်စ္ခင္မႈေၾကာင့္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈ ျဖစ္ရ၏။ ခ်စ္ခင္မႈမွ ကင္းလြတ္ေသာသူအား အဘယ္မွာ စိုးရိမ္မႈ ေၾကာက္ရြံ႕မႈ ရွိေတာ့အံ့နည္း။

၃-ဝိသာခါဝတၳဳ

၂၁၃။ ျမတ္ႏိုးမႈေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈ ျဖစ္ရ၏။ ျမတ္ႏိုးမႈေၾကာင့္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈ ျဖစ္ရ၏။ ျမတ္ႏိုးမႈမွ ကင္းလြတ္ေသာသူအား အဘယ္မွာ စိုးရိမ္မႈ ေၾကာက္ရြံ႕မႈ ရွိေတာ့အံ့နည္း။

၄-လိစၧဝီဝတၳဳ

၂၁၄။ ေမြ႕ေလ်ာ္မႈေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈ ျဖစ္ရ၏။ ေမြ႕ေလ်ာ္မႈေၾကာင့္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈ ျဖစ္ရ၏။ ေမြ႕ေလ်ာ္မႈမွ ကင္းလြတ္ေသာသူအား အဘယ္မွာ စိုးရိမ္မႈ ေၾကာက္ရြံ႕မႈ ရွိေတာ့အံ့နည္း။

၅-အနိတၳိဂႏၶကုမာရဝတၳဳ

၂၁၅။ ကာမေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈ ျဖစ္ရ၏။ ကာမေၾကာင့္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈ ျဖစ္ရ၏။ ကာမမွ ကင္းလြတ္ေသာသူအား အဘယ္မွာ စိုးရိမ္မႈ ေၾကာက္ရြံ႕မႈ ရွိေတာ့အံ့ နည္း။

၆-အညတရျဗာဟၼဏဝတၳဳ

၂၁၆။ တဏွာေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈ ျဖစ္ရ၏။ တဏွာေၾကာင့္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈ ျဖစ္ရ၏။ တဏွာမွ ကင္းလြတ္ေသာသူအား အဘယ္မွာ စိုးရိမ္မႈ ေၾကာက္ရြံ႕မႈ ရွိေတာ့အံ့ နည္း။

၇-ပၪၥသတဒါရကဝတၳဳ

၂၁၇။ သီလႏွင့္လည္းျပည့္စံု ဉာဏ္အျမင္ႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၍ တရား၌တည္ကာ အမွန္တရားကိုလည္း သိတတ္ေသာ မိမိျပဳဖြယ္အမႈကိစၥကိုလည္း ျပဳတတ္သူကို လူ အေပါင္းသည္ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုး၏။

၈-ဧကအနာဂါမိေတၳရဝတၳဳ

၂၁၈။ နိဗၺာန္ကိုအားႀကီးစြာ လိုလားသည္ျဖစ္၍ စိတ္ျဖင့္ ေတြ႕ထိကာ ကာမဘံုတို႔၌ ကပ္ၿငိစိတ္မရွိသူကို အထက္အကနိ႒ဘံုသို႔ အစဥ္အတိုင္း သြားမည့္သူဟု ဆိုအပ္၏။

၉-နႏၵိယဝတၳဳ

၂၁၉။ ၾကာျမင့္စြာ ကြဲကြာ၍ ရပ္ေဝးမွ ခ်မ္းသာစြာ ျပန္ေရာက္လာသူကို (ျမင္၍) ေဆြမ်ဳိး မိတ္ေဆြခ်စ္ကြၽမ္းဝင္သူတို႔သည္ ျပန္လာၿပီဟု ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္ကုန္၏။

၂၂ဝ။ ထိုနည္းတူစြာလွ်င္ ဤပစၥဳပၸန္ဘဝမွ တမလြန္ဘဝသို႔ သြားေသာ ျပဳၿပီးေသာ ေကာင္းမႈရွိသူကိုလည္း ေဆြမ်ဳိးတို႔သည္ ျပန္ေရာက္လာေသာ ခ်စ္ခင္သူကို ႀကိဳဆိုၾကသကဲ့သို႔ ေကာင္းမႈတို႔သည္ ႀကိဳဆိုၾကကုန္၏။

တစ္ဆယ့္ေျခာက္ခုေျမာက္ ပိယဝဂ္ ၿပီး၏။