၁၇ – ေကာဓဝဂ္

၁-ေရာဟိနီခတၱိယကညာဝတၳဳ

၂၂၁။ အမ်က္ ‘ေဒါသ’ကို စြန္႔ရာ၏။ မာနကို ပယ္ရာ၏။ သံေယာဇဥ္မွန္သမွ်ကို ေက်ာ္လြန္ရာ၏။ နာမ္႐ုပ္၌ မၿငိတြယ္ မေၾကာင့္ၾကသူထံသို႔ ဆင္းရဲဒုကၡတို႔သည္ မက်ေရာက္ကုန္။

၂-အညတရဘိကၡဳဝတၳဳ

၂၂၂။ လိမၼာေသာ ရထားထိန္းသည္ လ်င္ျမန္စြာ ေျပးသြားေသာ ရထားကို လမ္းမလြဲေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အမ်က္ ‘ေဒါသ’ကို စင္စစ္ တားျမစ္ႏိုင္သူကို ‘လိမၼာေသာ ရထားထိန္း’ ဟူ၍ ငါဆို၏။ ဤမွတစ္ပါး ျပကေတ့ ရထားထိန္းသည္ ရထားႀကိဳးကိုင္သာ မည္၏။

၃-ဥတၱရာဥပါသိကာဝတၳဳ

၂၂၃။ အမ်က္ထြက္ေသာသူကို ေမတၱာတရားျဖင့္ ေအာင္ရာ၏။ မေကာင္းေသာ သေဘာရွိသူကို ေကာင္းေသာ သေဘာျဖင့္ ေအာင္ရာ၏။ ႏွေျမာဝန္တိုေသာသူကို ေပးကမ္းျခင္းျဖင့္ ေအာင္ရာ၏။ မဟုတ္မမွန္ ေျပာေသာသူကို အဟုတ္အမွန္ ေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ ေအာင္ရာ၏။

၄-မဟာေမာဂၢလႅာနပဥႇာဝတၳဳ

၂၂၄။မွန္ေသာ စကားကို ေျပာဆိုရာ၏။ အမ်က္မထြက္ရာ၊ ေတာင္းလာသည္ရွိေသာ္ အနည္းငယ္မွ်ကိုေသာ္လည္း ေပးလွဴရာ၏။ ဤအေၾကာင္းသံုးပါးတို႔ျဖင့္ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ရ၏။

၅-ဗုဒၶပိတုျဗာဟၼဏဝတၳဳ

၂၂၅။ သူတစ္ပါးတို႔ကို မညႇဥ္းဆဲတတ္၊ ကာယဒြါရ စသည္တို႔ျဖင့္ အျမဲေစာင့္စည္းတတ္ ကုန္ေသာ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ စိုးရိမ္ျခင္းကင္းရာ ေသျခင္းကင္းရာျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္အရပ္သို႔ ေရာက္ၾကရကုန္၏။

၆-ပုဏၰဒါသီဝတၳဳ

၂၂၆။ အခါ ခပ္သိမ္း ႏိုးၾကား ထႂကြကုန္သည္ျဖစ္၍ ေန႔ညဥ့္ပတ္လံုး သိကၡာသံုးပါးကို က်င့္ၾကကုန္လ်က္ နိဗၺာန္သို႔ စိတ္ၫြတ္ၾကသူတို႔အား အာသေဝါတရားတို႔ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း ကြယ္ေပ်ာက္ၾကကုန္၏။

၇-အတုလဥပါသကဝတၳဳ

၂၂၇။ အိုအတုလ ဤကဲ့ရဲ႕ျခင္းသည္ ေရွး႐ိုးစဥ္လာေပတည္း။ ဤကဲ့ရဲ႕ျခင္းသည္ ယခုမွ ျဖစ္သည္မဟုတ္၊ ဆိတ္ဆိတ္ေနသူကိုလည္း ကဲ့ရဲ႕ကုန္၏။ မ်ားစြာ ေျပာေဟာေသာသူကိုလည္း ကဲ့ရဲ႕ကုန္၏။ ႏႈိင္းခ်ိန္၍ ေျပာေသာသူကိုလည္း ကဲ့ရဲ႕ကုန္၏။ ေလာက၌ အကဲ့ရဲ႕ လြတ္ေသာသူမည္သည္ မရွိေပ။

၂၂၈။ လံုးဝအကဲ့ရဲ႕ခံရသူ လံုးဝအခ်ီးမြမ္းခံရသူ မည္သည္ ေရွးကလည္း မရွိခဲ့စဖူး၊ ေနာင္အခါ လည္း ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္၊ ယခုအခါ၌လည္း မရွိ။

၂၂၉-၂၃ဝ။ မက်ဳိးမျပတ္ေသာ အက်င့္ရွိေသာ ေဖာက္ခြဲႏိုင္ေသာ ပညာရွိေသာ ပညာဂုဏ္ သီလဂုဏ္ သမာဓိဂုဏ္ရွိေသာသူကို ပညာရွိတို႔သည္ ဟုတ္မွန္စြာ သိ၍ ေန႔တိုင္း ေန႔တိုင္း ခ်ီးမြမ္းခဲ့ပါမူ ဇမၺဴရာဇ္ေရႊစင္နိကၡႏွင့္တူသူကို အဘယ္သူသည္ ကဲ့ရဲ႕ႏိုင္ပါအံ့နည္း? ထိုသူကို နတ္တို႔သည္လည္း ခ်ီးမြမ္းကုန္၏။ ျဗဟၼာမင္းသည္လည္း ခ်ီးမြမ္း၏။

၈-ဆဗၺဂၢိယဝတၳဳ

၂၃၁။ ကိုယ္အမူအရာပ်က္စီးမႈ (ကာယဒုစ႐ိုက္သံုးပါး) ကို ေစာင့္ေရွာက္ရာ၏။ ကာယဒြါရျဖင့္ (ဒုစ႐ိုက္ဝင္ေရာက္လာမႈကို) တားျမစ္ပိတ္ပင္ရာ၏။ ကာဒုစ႐ိုက္ကို ပယ္စြန္႔၍ ကာယသုစ႐ိုက္ကို က်င့္ရာ၏။

၂၃၂။ ႏႈတ္အမူအရာပ်က္စီးမႈ ဝစီဒုစ႐ိုက္ေလးပါး) ကို ေစာင့္ေရွာက္ရာ၏။ ဝစီဒြါရျဖင့္ (ဒုစ႐ိုက္ဝင္ေရာက္လာမႈကို) တားျမစ္ပိတ္ပင္ရာ၏။ ဝစီဒုစ႐ိုက္ကို ပယ္စြန္႔၍ ဝစီသုစ႐ိုက္ကို က်င့္ရာ၏။

၂၃၃။ စိတ္အမူအရာပ်က္စီးမႈ (မေနာဒုစ႐ိုက္သံုးပါး) ကို ေစာင့္ေရွာက္ရာ၏။ မေနာဒြါရျဖင့္ (ဒုစ႐ိုက္ဝင္ေရာက္လာမႈကို) တားျမစ္ပိတ္ပင္ရာ၏။ မေနာဒုစ႐ိုက္ကို ပယ္စြန္႔၍ မေနာသုစ႐ိုက္ကို က်င့္ရာ၏။

၂၃၄။ ပညာရွိတို႔သည္ ကိုယ္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာေသာ ဒုစ႐ိုက္, ႏႈတ္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ လာေသာ ဒုစ႐ိုက္, စိတ္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာေသာ ဒုစ႐ိုက္တို႔ကို တားျမစ္ ပိတ္ပင္ႏိုင္ကုန္၏။ ထိုပညာရွိတို႔သည္သာ တားျမစ္ပိတ္ပင္သူတို႔ မည္ကုန္၏။

တစ္ဆယ့္ခုနစ္ခုေျမာက္ ေကာဓဝဂ္ ၿပီး၏။