၁၈ – မလဝဂ္

၁-ေဂါဃာတကပုတၱဝတၳဳ

၂၃၅။ (ဥပါသကာ) သင္သည္ ယခုအခါ ေဖ်ာ့ေတာ့ေသာ ဖက္ရြက္ေရာ္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ခဲ့ၿပီ။ ေသမင္းတမန္တို႔သည္လည္း သင္၏ အနီး၌ တည္ကုန္ၿပီ။ ဆုတ္ယုတ္ ပ်က္စီးျခင္း၏အစ (ဘဝအဆံုး)၌လည္း တည္ခဲ့ၿပီ။ သင့္အား (ဘဝတစ္ပါးသို႔ သြားရန္ ေကာင္းမႈ) ရိကၡာလည္း မရွိ။

၂၃၆။ ထိုသင္သည္ မိမိ၏မွီရာကြၽန္းႏွင့္တူေသာ ေကာင္းမႈကို ျပဳေလာ့၊ လ်င္စြာအားထုတ္၍ ပညာရွိသူျဖစ္ေလေလာ့၊ အညစ္အေၾကးကို ပယ္ထုတ္၍ ကိေလသာမရွိခဲ့မူ အရိယာတို႔ေနရာ သုဒၶါဝါသဘံုသို႔ ကပ္ေရာက္ရလတၱံ႕။

၂၃၇။ (ဥပါသကာ) သင္သည္ ယခုအခါ အရြယ္လြန္ေခ်ၿပီ။ ေသမင္း၏ အထံသို႔ သြားခ်ိန္ ေရာက္ခဲ့ၿပီ။ သင့္အား ခရီးအၾကား၌ ရပ္နားေနရန္ အခြင့္မရွိ၊ သင့္အား (ဘဝတစ္ပါးသို႔ သြားရန္ေကာင္းမႈ) ရိကၡာလည္း မရွိ။

၂၃၈။ (ဥပါသကာ) သင္သည္ မိမိ၏မွီရာကြၽန္းႏွင့္တူေသာ ေကာင္းမႈကို ျပဳေလာ့၊ လ်င္စြာအားထုတ္၍ ပညာရွိသူ ျဖစ္ေလေလာ့၊ အညစ္အေၾကးကို ပယ္ထုတ္၍ ကိေလသာမရွိခဲ့မူ တစ္ဖန္ပဋိသေႏၶေနျခင္း အိုျခင္းသို႔ မေရာက္ရေတာ့လတၱံ႕။

၂-အညတရျဗာဟၼဏဝတၳဳ

၂၃၉။ ပန္းထိမ္သည္သည္ ေရႊ၏ အညစ္အေၾကးကို တျဖည္းျဖည္း ထုတ္သကဲ့သို႔ ပညာရွိသည္ အစဥ္သျဖင့္ မိမိ၏ အညစ္အေၾကးကို အနည္းငယ္ အနည္းငယ္ အခြင့္ရတိုင္း အခြင့္ရတိုင္း (ရာဂစေသာ အညစ္အေၾကးကို) ထုတ္ပယ္ရာ၏။

၃-တိႆေတၳရဝတၳဳ

၂၄ဝ။ သံေခ်းသည္ သံမွပင္ ျဖစ္လာ၍ သံေခ်းတက္ၿပီးလွ်င္ ထိုသံကိုပင္ (ျပန္၍) စားသကဲ့သို႔၊ ဤအတူ မေကာင္းမႈ၌ လြန္က်ဴး၍ က်င့္ေသာသူကို မိမိက်င့္ၾကံမႈတို႔သည္ ဒုဂၢတိဘဝသို႔ ေဆာင္ကုန္၏။

၄-လာဠဳဒါယီဝတၳဳ

၂၄၁။ စာေပက်မ္းဂန္ အတတ္ပညာတို႔သည္ မရြတ္ဖတ္ မသရဇၩာယ္ျခင္းလွ်င္ (ပ်က္စီးေၾကာင္း) အညစ္အေၾကးရွိကုန္၏။ အိမ္တို႔သည္ ေၾကာင့္ၾကတစိုက္ မျပဳျပင္ျခင္းလွ်င္ (ပ်က္စီးေၾကာင္း) အညစ္အေၾကးရွိကုန္၏။ ပ်င္းရိျခင္းသည္ အဆင္း (လွပျခင္း) ၏ (ပ်က္စီးေၾကာင္း) အညစ္အေၾကးမည္၏။ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းသည္ ေစာင့္ေရွာက္သူ၏ (ပ်က္စီးေၾကာင္း) အညစ္အေၾကး မည္၏။

၅-အညတရကုလပုတၱဝတၳဳ

၂၄၂။ (လင္ကို) လြန္က်ဴး၍ က်င့္ျခင္းသည္ မိန္းမ၏ (ပ်က္စီးေၾကာင္း) အညစ္ အေၾကးမည္၏။ ႏွေျမာဝန္တိုျခင္းသည္ ေပးလွဴသူ၏ (ပ်က္စီးေၾကာင္း) အညစ္ အေၾကးမည္၏။ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ဤဘဝ၌လည္းေကာင္း၊ တမလြန္ဘဝ၌လည္းေကာင္း ဧကန္ပ်က္စီးေၾကာင္း အညစ္အေၾကး မည္ကုန္၏။

၂၄၃။ ထိုအညစ္အေၾကးတို႔ထက္ အလြန္ကဲဆံုး အညစ္အေၾကးကား အမွန္ကို မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ ပင္တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤ (အလြန္ကဲဆံုး) အဝိဇၨာ အညစ္အေၾကးကို သတ္၍ အညစ္အေၾကး ကင္းေစကုန္ေလာ့။

၆-စူဠသာရိဘိကၡဳဝတၳဳ

၂၄၄။ အရွက္မရွိသူသည္ ရဲတင္းေသာ က်ီးႏွင့္ တူသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သူတစ္ပါးဂုဏ္ကို ဖ်က္ဆီးသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သူတစ္ပါးျပဳသည္ကို မိမိျပဳေယာင္ ေဆာင္သျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၾကမ္းၾကဳတ္သျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ညစ္ညဴးေသာအက်င့္ျဖင့္လည္းေကာင္း အသက္ေမြးမႈ ျပဳေသာေၾကာင့္ အသက္ေမြးလြယ္ကူ၏။

၂၄၅။ အရွက္ရွိသူသည္ အျမဲစင္ၾကယ္မႈကို ရွာသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မတြန္႔တို သျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မၾကမ္းၾကဳတ္သျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စင္ၾကယ္ေသာ အသက္ ေမြးမႈျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သင့္မသင့္ကို ေျမာ္ျမင္သျဖင့္လည္းေကာင္း အသက္ေမြးမႈ ျပဳေသာေၾကာင့္ အသက္ေမြးခဲယဥ္း၏။

၇-ပၪၥဥပါသကဝတၳဳ

၂၄၆-၂၄၇။ ေလာက၌ အၾကင္သူသည္ သူ႕အသက္ကို သတ္၏။ မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားကိုလည္းေျပာဆို၏။ ပိုင္ရွင္မေပးေသာသူ႕ဥစၥာကို ခိုးယူ၏။ သူတစ္ပါးသားမယားကိုလည္း သြားလာ၏။ ေသရည္ေသရက္ကိုလည္းေသာက္ စား၏။ ထိုသူသည္ ဤဘဝ၌ပင္လွ်င္ မိမိ၏ မူလရင္းအေျခ၏ အျမစ္ကို တူးၿဖိဳဖ်က္ဆီးသည္ မည္၏။

၂၄၈။ အိုေယာက်္ား ကိုယ္စသည္ကို ေစာင့္စည္းမႈ ကင္းေဝးသူတို႔သည္ ယုတ္ညံ့ေသာ သေဘာရွိကုန္၏ဟု သိေလေလာ့၊ ေလာဘသည္လည္းေကာင္း ေဒါသသည္လည္းေကာင္း သင့္ကို ၾကာျမင့္စြာ ဆင္းရဲေစရန္ မျပဳလုပ္ပါေစလင့္။

၈-တိႆဒဟရဝတၳဳ

၂၄၉။ လူအေပါင္းသည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္အား ယံုၾကည္သည့္အေလ်ာက္ ၾကည္ညိဳသည့္ အေလ်ာက္ ေပးကမ္းလွဴဒါန္း၏။ စားဖြယ္ေသာက္ဖြယ္စသည္ကို သူတစ္ပါးတို႔ ေပးလွဴရာ၌ မ်က္ႏွာမသာသူသည္ ေန႔အခါ၌လည္းေကာင္း၊ ညဥ့္အခါ၌လည္းေကာင္း စိတ္၏ တည္ၾကည္မႈကို မရ။

၂၅ဝ။ အၾကင္သူသည္ ဤမ်က္ႏွာမသာမႈသေဘာကို အႂကြင္းမဲ့ျဖတ္၏။ အျမစ္ျပတ္ ပယ္ႏုတ္ၿပီးျဖစ္၏။ ထိုသူသည္ ေန႔အခါ၌လည္းေကာင္း၊ ညဥ့္အခါ၌လည္းေကာင္း စိတ္၏ တည္ၾကည္မႈကို ဧကန္ရ၏။

၉-ပၪၥဥပါသကဝတၳဳ

၂၅၁။ ရာဂႏွင့္တူေသာ မီးသည္ မရွိ၊ ေဒါသႏွင့္တူေသာ ဖမ္းယူတတ္ေသာ သတၱဝါသည္ မရွိ၊ ေမာဟႏွင့္တူေသာ ပိုက္ကြန္သည္ မရွိ၊ တဏွာႏွင့္တူေသာ ျမစ္သည္ မရွိ။

၁ဝ-ေမ႑ကေသ႒ိဝတၳဳ

၂၅၂။ သူတစ္ပါးတို႔၏ အျပစ္ကို ျမင္လြယ္၏။ မိမိ၏ အျပစ္ကိုကား ျမင္ႏိုင္ ခဲ၏။ ထိုသူသည္ ဖြဲကို လႊင့္သကဲ့သို႔ သူတစ္ပါးတို႔၏ အျပစ္ကို လႊင့္၏။ စဥ္းလဲ ေကာက္က်စ္ေသာ ငွက္မုဆိုးသည္ ကိုယ္ကို (သစ္ရြက္စသည္ျဖင့္) ဖံုးလႊမ္းသကဲ့သို႔ မိမိ၏ အျပစ္ကို မူကား ဖံုးလႊမ္း၏။

၁၁-ဥဇၩာနသညိေတၳရဝတၳဳ

၂၅၃။ သူတစ္ပါး၏ အျပစ္ကို အစဥ္႐ႈလ်က္ အျမဲမျပတ္ ကဲ့ရဲ႕တတ္သူအား အာသေဝါတရားတို႔သည္ တိုးပြါးကုန္၏။ ထိုသူသည္ အာသေဝါကုန္ျခင္းမွ ေဝးကြာ၏။

၁၂-သုဘဒၵပရိဗၺာဇကဝတၳဳ

၂၅၄။ ေကာင္းကင္၌ ေျခရာ မရွိ၊ သာသနာ့ျပင္ပ၌ မဂ္ရ ဖိုလ္ရ ရဟန္း မရွိ၊ သတၱဝါတို႔သည္ သံသရာခ်ဲ႕ထြင္တတ္ေသာ (တဏွာမာနဒိ႒ိ) တရား၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္၏။ ဘုရားရွင္တို႔သည္ သံသရာခ်ဲ႕ထြင္တတ္ေသာတရားမွ ကင္းကုန္၏။

၂၅၅။ ေကာင္းကင္၌ ေျခရာ မရွိ၊ သာသနာ့ျပင္ပ၌ မဂ္ရ ဖိုလ္ရ ရဟန္း မရွိ၊ ျမဲကုန္ေသာ သခၤါရတရားတို႔သည္ မရွိကုန္။ ဘုရားရွင္တို႔အား တုန္လႈပ္ျခင္း မရွိ။

တစ္ဆယ့္ရွစ္ခုေျမာက္ မလဝဂ္ ၿပီး၏။