၂၁ – ပကိဏၰကဝဂ္

၁-အတၱေနာပုဗၺကမၼဝတၳဳ

၂၉ဝ။ အနည္းငယ္ေသာ ခ်မ္းသာကို စြန္႔လႊတ္ျခင္းေၾကာင့္ ႀကီးက်ယ္ျပန္႔ေျပာေသာ ခ်မ္းသာကို ရလိမ့္မည္ဟု ျမင္ခဲ့မူ ႀကီးက်ယ္ျပန္႔ေျပာေသာ ခ်မ္းသာကို ျမင္ေသာ ပညာရွိသည္ အနည္းငယ္ေသာ ခ်မ္းသာကို စြန္႔လႊတ္ရာ၏။

၂-ကုကၠဳဋ႑ခါဒိကာဝတၳဳ

၂၉၁။ သူတစ္ပါးအား ဆင္းရဲကို ျဖစ္ေစလ်က္ မိမိ၏ ခ်မ္းသာကို အလိုရွိသူသည္ ရန္ကို ရန္ခ်င္း ေရာေႏွာေသာအားျဖင့္ ေရာေႏွာျခင္း ျဖစ္ရကား ရန္မွမလြတ္ႏိုင္။

၃-ဘဒၵိယာနံဘိကၡဴနံဝတၳဳ

၂၉၂။ ျပဳသင့္ျပဳထိုက္ေသာ အမႈကို (မျပဳလုပ္ဘဲ) စြန္႔ပစ္၍ မျပဳသင့္ မျပဳ ထိုက္ေသာ အမႈကို မူကားျပဳလုပ္ကာ မာနေထာင္လႊားလ်က္ ေမ့ေလ်ာ့သူတို႔အား အာသေဝါတရားတို႔ တိုးပြါးကုန္၏။

၂၉၃။ အၾကင္သူတို႔ကား ကာယဂတာသတိကို အျမဲေကာင္းစြာအားထုတ္ၾကကုန္၏။ ထိုသူတို႔သည္ မျပဳသင့္ မျပဳထိုက္ေသာ အမႈကို မျပဳ မမွီဝဲကုန္။ ျပဳသင့္ ျပဳထိုက္ေသာ အမႈ၌ မျပတ္ျပဳလုပ္ၾကကုန္၏။ သတိရွိသူ ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္ သိမႈ သမၸဇဥ္ဉာဏ္ရွိသူတို႔အား အာသေဝါတရားတို႔ ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏။

၄-လကု႑ကဘဒၵိယဝတၳဳ

၂၉၄။ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္ (တဏွာတည္းဟူေသာ) အမိကိုလည္းေကာင္း၊ (မာနတည္းဟူေသာ) အဖကိုလည္းေကာင္း၊ သတ္ၿပီးလွ်င္ (သႆတဒိ႒ိ ဥေစၧဒဒိ႒ိတည္း ဟူေသာ) ေရေျမအရွင္ ဘုရင္မင္းျမတ္ႏွစ္ပါးတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ နႏၵီရာဂတည္းဟူေသာအခြန္သိမ္းအမတ္ႏွင့္တကြ (အာယတန တစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါးတည္းဟူေသာ) တိုင္းျပည္ ကို လည္းေကာင္း သတ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲကင္းလ်က္ သြားရ၏။

၂၉၅။ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္ (တဏွာတည္းဟူေသာ) အမိကိုလည္းေကာင္း၊ (မာနတည္းဟူေသာ) အဖကိုလည္းေကာင္း၊ သတ္ၿပီးလွ်င္ (သႆတဒိ႒ိ ဥေစၧဒဒိ႒ိတည္း ဟူေသာ) မင္းပုဏၰားႏွစ္ပါးတို႔ကိုလည္းေကာင္း သတ္ေသာေၾကာင့္ က်ားရဲရွိေသာ ခရီးႏွင့္တူေသာ ဝိစိကိစၧာလွ်င္ ငါးခုေျမာက္ (နီဝရဏ) အတားအဆီးကို ပယ္ဖ်က္ကာ ဆင္းရဲကင္းလ်က္ သြားရ၏။

၅-ဒါ႐ုသာကဋိကပုတၱဝတၳဳ

၂၉၆။ ေန႔ေရာ ညဥ့္ပါ အျမဲမျပတ္ ဘုရားဂုဏ္ကို အာ႐ံုျပဳ၍ျဖစ္ေသာ သတိရွိသူ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္တို႔သည္ အခါ ခပ္သိမ္း ေကာင္းစြာ ႏိုးၾကားေသာအားျဖင့္ ႏိုးၾကားရကုန္၏။

၂၉၇။ ေန႔ေရာ ညဥ့္ပါ အျမဲမျပတ္ တရားဂုဏ္ကို အာ႐ံုျပဳ၍ျဖစ္ေသာ သတိရွိသူ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္တို႔သည္ အခါ ခပ္သိမ္း ေကာင္းစြာ ႏိုးၾကားေသာအားျဖင့္ ႏိုးၾကားရကုန္၏။

၂၉၈။ ေန႔ေရာ ညဥ့္ပါ အျမဲမျပတ္ သံဃာဂုဏ္ကို အာ႐ံုျပဳ၍ျဖစ္ေသာ သတိရွိသူ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္တို႔သည္ အခါ ခပ္သိမ္း ေကာင္းစြာ ႏိုးၾကားေသာအားျဖင့္ ႏိုးၾကားရကုန္၏။

၂၉၉။ ေန႔ေရာ ညဥ့္ပါ အျမဲမျပတ္ သံုးဆယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသကို အာ႐ံုျပဳ၍ ျဖစ္ေသာ သတိရွိသူ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္တို႔သည္ အခါ ခပ္သိမ္း ေကာင္းစြာ ႏိုးၾကားေသာအားျဖင့္ ႏိုးၾကားရကုန္၏။

၃ဝဝ။ ေန႔ေရာညဥ့္ပါ မညႇဥ္းဆဲမႈ က႐ုဏာဘာဝနာ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္စိတ္ရွိသူ ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္တို႔သည္ အခါ ခပ္သိမ္း ေကာင္းစြာ ႏိုးၾကားေသာအားျဖင့္ ႏိုးၾကားရကုန္၏။

၃ဝ၁။ ေန႔ေရာ ညဥ့္ပါ ေမတၱာဘာဝနာ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္စိတ္ရွိသူ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္တို႔သည္ အခါ ခပ္သိမ္း ေကာင္းစြာ ႏိုးၾကားေသာအားျဖင့္ ႏိုးၾကားရကုန္၏။

၆-ဝဇၨိပုတၱကဘိကၡဳဝတၳဳ

၃ဝ၂။ စည္းစိမ္ဥစၥာကို စြန္႔လႊတ္၍ ရဟန္းျပဳႏိုင္ခဲ၏။ သူေတာ္အက်င့္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ႏိုင္ခဲ၏။ အိမ္၌ မျပည့္မစံုေနရျခင္းသည္ ဆင္းရဲ၏။ သေဘာမတူသူတို႔ႏွင့္ ေနရျခင္းသည္ ဆင္းရဲ၏။ သံသရာခရီးသြားရျခင္းသည္ ဆင္းရဲသို႔ က်တတ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သံသရာ ခရီးသြား မျဖစ္ရာ၊ ဆင္းရဲသို႔ က်ေရာက္သူ မျဖစ္ရာ။

၇-စိတၱဂဟပတိဝတၳဳ

၃ဝ၃။ သဒၶါတရားလည္းရွိ သီလႏွင့္လည္းျပည့္စံု အျခံအရံ စည္းစိမ္ဥစၥာႏွင့္လည္း ျပည့္စံုသူသည္ ေရာက္ေလရာရာ အရပ္တို႔၌ အပူေဇာ္ခံရ၏။

၈-စူဠသုဘဒၵါဝတၳဳ

၃ဝ၄။ ဟိမဝႏၲာေတာင္သည္ အေဝး၌တည္ေသာ္လည္း ထင္ရွားသကဲ့သို႔ သူေတာ္ေကာင္း တို႔သည္ အေဝး၌ပင္ ေနေသာ္လည္း ထင္ရွားကုန္၏။ ညဥ့္အခါ ပစ္လိုက္သည့္ ျမားတို႔သည္ မထင္ရွားကုန္သကဲ့သို႔ သူယုတ္မာတို႔သည္ အနီး၌ ရွိေနၾကကုန္ေသာ္လည္း မထင္ရွားကုန္။

၉-ဧကဝိဟာရိေတၳရဝတၳဳ

၃ဝ၅။ မပ်င္းမရိမူ၍ တစ္ေယာက္တည္းေန တစ္ေယာက္တည္းအိပ္ တစ္ေယာက္တည္း လွည့္လည္သြားလာလ်က္ မိမိကိုယ္ကို ဆံုးမၿပီးလွ်င္ တစ္ေယာက္တည္း ေတာင္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ရာ၏။

ႏွစ္ဆယ့္တစ္ခုေျမာက္ ပကိဏၰကဝဂ္ ၿပီး၏။