၂၂ – နိရယဝဂ္

၁-သုႏၵရီပရိဗၺာဇိကာဝတၳဳ

၃ဝ၆။ မဟုတ္မမွန္ ေျပာဆိုေသာသူသည္လည္း ငရဲသို႔ ေရာက္ရ၏။ (မိမိ) ျပဳလုပ္လ်က္ မျပဳမလုပ္ဟု ေျပာဆိုေသာသူသည္လည္း ငရဲသို႔ ေရာက္ရ၏။ ထိုသူ ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္လည္း ယုတ္ေသာအမႈ ရွိကုန္သည္ျဖစ္၍ ေနာင္တမလြန္ဘဝ၌ (ငရဲခံရျခင္း) တူကုန္၏။

၂-ဒုစၥရိတဖလပီဠိတဝတၳဳ

၃ဝ၇။ ယုတ္မာေသာ သေဘာရွိကုန္သည္ျဖစ္၍ (ကိုယ္ ႏႈတ္ ႏွလံုးကို) မေစာင့္ စည္းကုန္ေသာ သကၤန္းကို လည္ပင္း၌ ပတ္ၾကကုန္ေသာ မ်ားစြာေသာ ထိုသူယုတ္မာတို႔သည္ ယုတ္မာေသာ မေကာင္းမႈတို႔ေၾကာင့္ ငရဲသို႔ က်ေရာက္ရကုန္၏။

၃-ဝဂၢဳမုဒါတီရိယဘိကၡဳဝတၳဳ

၃ဝ၈။ သီလလည္း မရွိ ကိုယ္ ႏႈတ္ ႏွလံုးကိုလည္း မေစာင့္စည္းဘဲ တိုင္းသူျပည္ သားတို႔ သဒၶါၾကည္ျဖဴ ေပးလွဴအပ္ေသာ ဆြမ္းကို စားရျခင္းထက္ မီးလွ်ံကဲ့သို႔ ပူေလာင္ေသာ သံေတြခဲကို စားရျခင္းက သာ၍ ေကာင္းျမတ္ေသး၏။

၄-ေခမကေသ႒ိပုတၱဝတၳဳ

၃ဝ၉။ (တရားလမ္းမွန္ကို) သတိမထားဘဲ သူတစ္ပါးမယားကိုမွီဝဲသူသည္ အကုသိုလ္ရျခင္း, အလိုရွိတိုင္း ခ်မ္းသာစြာ မအိပ္ရျခင္း, သူတစ္ပါးတို႔ အကဲ့ရဲ႕ခံရျခင္း, ငရဲခံရျခင္း ဤေလးပါးေသာ ဆင္းရဲျခင္း၏ အေၾကာင္းတို႔သို႔ ေရာက္ရ၏။

၃၁ဝ။ မေကာင္းမႈကိုလည္း ရ၏။ ယုတ္ေသာ လားရာ ‘ဂတိ’ လည္း ရွိ၏။ ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔ေသာ ေယာက္်ား၏ ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔ေသာ မိန္းမႏွင့္ ေမြ႕ေလ်ာ္ ေပ်ာ္ပါးရျခင္းသည္ အနည္းငယ္မွ်သာ ျဖစ္၏။ မင္းသည္လည္း ႀကီးေလးေသာ အျပစ္ဒဏ္ ကိုလည္း ေပး၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေယာက္်ားသည္ သူတစ္ပါးမယားကို မမွီဝဲရာ။

၅-ဒုဗၺစဘိကၡဳဝတၳဳ

၃၁၁။ မေကာင္းသျဖင့္ ကိုင္အပ္ေသာ သမန္းျမက္သည္ (ကိုင္ေသာ) လက္ကိုသာလွ်င္ ခြဲရွသကဲ့သို႔ မေကာင္းသျဖင့္ က်င့္သံုးအပ္ေသာ ရဟန္းအျဖစ္သည္ (ထို ရဟန္းကိုပင္) ငရဲသို႔ ဆြဲခ်၏။

၃၁၂။ ေလ်ာ့ရဲစြာ ျပဳအပ္ေသာ အမႈကိစၥ တစ္စံုတစ္ခုသည္လည္းေကာင္း၊ ညစ္ႏြမ္းေသာ အက်င့္သည္လည္းေကာင္း၊ ယံုမွားေတြးေတာဖြယ္ျဖစ္ေသာ ရဟန္းအက်င့္သည္လည္းေကာင္း အက်ဳိးမႀကီးေခ်။

၃၁၃။ အမႈကိစၥကို ျပဳလုပ္ခဲ့မူ ထိုအမႈကိစၥကို (တိက်စြာ) ျပဳလုပ္ရာ၏။ ထိုအမႈ ကိစၥကို ျမဲျမံစြာအားထုတ္ရာ၏။ ေလ်ာ့ရဲစြာ ျပဳအပ္ေသာ ရဟန္းအျဖစ္သည္ ကိေလသာျမဴကို ထပ္ေလာင္းၾကဲျဖန္႔တတ္၏။

၆-ဣႆာပကတဣတၳိဝတၳဳ

၃၁၄။ မေကာင္းမႈကို မျပဳျခင္းသည္ ျမတ္၏။ မေကာင္းမႈသည္ ေနာင္အခါ ပူပန္ေစတတ္၏။ ေကာင္းမႈကို ျပဳျခင္းသည္ကား ျမတ္၏။ ယင္းေကာင္းမႈကို ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ေနာင္တတစ္ဖန္ မပူပန္ရ။

၇-သမၺဟုလဘိကၡဳဝတၳဳ

၃၁၅။ တိုင္းျပည္ အစြန္ျဖစ္ေသာ ၿမိဳ႕ ကို အတြင္းအျပင္ႏွင့္တကြ လံုျခံဳေစသကဲ့သို႔ ထို႔အတူ မိမိကိုယ္ကို (အတြင္းအျပင္ လံုျခံဳေအာင္) ေစာင့္ေရွာက္ကုန္ေလာ့၊ သင္တို႔ကို (ဘုရားပြင့္ျခင္း စေသာ) အခြင့္အခါ ေကာင္းသည္ မလြန္ပါေစလင့္၊ အခြင့္အခါ ေကာင္းကို လြန္သူတို႔သည္ ငရဲ၌ က်ေရာက္ကုန္သည္ျဖစ္၍ စိုးရိမ္ၾကရကုန္၏။

၈-နိဂဏၭဝတၳဳ

၃၁၆။ ရွက္ဖြယ္မဟုတ္ရာ၌ ရွက္တတ္၍ ရွက္ဖြယ္ဟုတ္ရာ၌ မရွက္တတ္ကုန္ေသာမွားေသာ အယူရွိေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ဒုဂၢတိဘဝသို႔ ေရာက္ရကုန္၏။

၃၁၇။ ေၾကာက္ဖြယ္မဟုတ္သည္၌ ေၾကာက္ဖြယ္ဟု ႐ႈေလ့ရွိၾကကုန္၍ ေၾကာက္ဖြယ္ ဟုတ္သည္၌ ေၾကာက္ဖြယ္မဟုတ္ဟု ႐ႈေလ့ရွိကုန္ေသာမွားေသာ အယူရွိေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ဒုဂၢတိဘဝသို႔ ေရာက္ရကုန္၏။

၉-တိတၳိယသာဝကဝတၳဳ

၃၁၈။ အျပစ္မဟုတ္သည္၌ အျပစ္ဟု အယူရွိၾကကုန္၍ အျပစ္ဟုတ္သည္၌လည္း အျပစ္မဟုတ္ဟု ႐ႈေလ့ရွိကုန္ေသာ မွားေသာအယူရွိေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ဒုဂၢတိဘဝသို႔ ေရာက္ရကုန္၏။

၃၁၉။ အျပစ္ကို အျပစ္ဟု အျပစ္မဟုတ္သည္ကို အျပစ္မဟုတ္ဟု သိၾကကုန္ေသာေၾကာင့္ ေကာင္းေသာ အယူရွိကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ သုဂတိဘဝသို႔ ေရာက္ရကုန္၏။

ႏွစ္ဆယ့္ႏွစ္ခုေျမာက္ နိရယဝဂ္ ၿပီး၏။