၂၃ – နာဂဝဂ္

၁-အတၱဒႏၲဝတၳဳ

၃၂ဝ။ ဆင္ေျပာင္ႀကီးသည္ စစ္ေျမျပင္၌ ေလးမွ (မိမိအေပၚသို႔) က်ေရာက္လာေသာ ျမားကို မတုန္မလႈပ္ ခံသကဲ့သို႔ ငါဘုရားသည္ လြန္က်ဴးေစာ္ကားေသာ စကားကို သည္းခံအံ့၊ (ေလာကီဘံုသား) လူအမ်ားသည္ သီလမရွိသည္သာတည္း။

၃၂၁။ ယဥ္ေက်းၿပီးေသာ ဆင္ ျမင္း စသည္ကိုသာ လူစုလူေဝးရွိရာ ပြဲသဘင္သို႔ ေဆာင္ကုန္၏။ ယဥ္ေက်းၿပီးေသာ ဆင္ ျမင္း စသည္ကိုသာ မင္းသည္ စီး၏။ လြန္က်ဴး ေစာ္ကားေသာ စကားကို သည္းခံႏိုင္ေသာသူသည္ ယဥ္ေက်းၿပီးျဖစ္၍ လူတို႔တြင္ အျမတ္ဆံုး ျဖစ္၏။

၃၂၂။ အႆတိုရ္ျမင္းတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အာဇာနည္ျမင္းတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ သိေႏၶာျမင္းတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ကုၪၨရမည္ေသာ ဆင္ေျပာင္ႀကီးတို႔သည္လည္းေကာင္း ယဥ္ေက်းကုန္မွသာလွ်င္ ျမတ္ကုန္၏။ ကိုယ္, စိတ္ႏွစ္ပါးကို ဆံုးမယဥ္ေက်းၿပီးသူသည္ ထိုျမင္းေကာင္း ဆင္ေကာင္းတို႔ထက္ လြန္ျမတ္၏။

၂-ဟတၳာစရိယပုဗၺကဘိကၡဳဝတၳဳ

၃၂၃။ ဤျပကေတ့ေသာ ဆင္ယာဥ္ ျမင္းယာဥ္တို႔ျဖင့္ မေရာက္ဖူးေသးေသာ နိဗၺာန္ အရပ္သို႔ မေရာက္ႏိုင္သည္သာတည္း။ (ဝိပႆနာအခိုက္) စကၡဳစေသာ ဣေႁႏၵတို႔ကို ဆံုးမသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ (မဂ္အခိုက္) မိမိစိတ္ကို ေကာင္းစြာ ဆံုးမသျဖင့္လည္းေကာင္း ယဥ္ေက်းၿပီးျဖစ္သူသည္သာ မေရာက္ဖူးေသးေသာ နိဗၺာန္အရပ္သို႔ မုခ်ေရာက္ႏိုင္၏။

၃-ပရိဇိဏၰျဗာဟၼဏပုတၱဝတၳဳ

၃၂၄။ ျပင္းထန္စြာ အမုန္ယစ္၍ ႏွိမ္နင္းရန္ ခဲယဥ္းေသာ ဓနပါလမည္ေသာ ဆင္သည္ အဖြဲ႕အခ်ည္ခံရသျဖင့္ အစားအစာကို မစားႏိုင္၊ ဆင္သည္ (မိမိေနရာ) ဂန္႔ေဂၚေတာကိုသာ ေအာက္ေမ႕ေန၏)။

၄-ပေသနဒီေကာသလဝတၳဳ

၃၂၅။ ငိုက္မ်ဥ္းလ်က္ ေမ်ာက္မ်ဥ္းအိပ္ကာ အစားႀကီးလ်က္ ေကြၽးေမြးထားေသာ ဝက္ႀကီးကဲ့သို႔ တလူးလူး တလဲလဲ အိပ္ေလ့ရွိသည့္ ပညာႏုံ႔သူသည္ (အနိစၥ အစရွိေသာ လကၡဏာတို႔ကို မဆင္ျခင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ) အဖန္တလဲလဲ အမိဝမ္း၌ ပဋိသေႏၶေနရ၏။

၅-သာႏုသာမေဏရဝတၳဳ

၃၂၆။ ဤစိတ္သည္ ေရွးအခါ က လိုရာအာ႐ံုကို လိုက္စားလ်က္ အလိုရွိတိုင္း ေကာင္းႏိုးရာရာ လွည့္လည္က်က္စားခဲ့ေလၿပီ။ ခြၽန္းကိုင္ေသာ ဆင္ထိန္းသည္ အမုန္ယစ္ေသာ ဆင္ကို ႏွိပ္ဘိသကဲ့သို႔ ငါသည္ ယခု ထိုစိတ္ကို အသင့္အတင့္ ႏွလံုးသြင္းျခင္းျဖင့္ ႏွိပ္ေပအံ့။

၆-ပါေဝယ်ကဟတိၴဝတၳဳ

၃၂၇။ မေမ့မေလ်ာ့ေသာ အပၸမာဒတရား၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ၾကကုန္ေလာ့၊ မိမိစိတ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ၾကကုန္ေလာ့၊ ၫြန္၌ ကြၽံနစ္ေသာ ဆင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ၫြန္ေပ်ာင္းမွ ထုတ္သကဲ့သို႔ သင္တို႔သည္ ကိေလသာၫြန္ေပ်ာင္းမွ မိမိကိုယ္ကို ထုတ္ႏုတ္ၾကကုန္ေလာ့။

၇-သမၺဟုလဘိကၡဳဝတၳဳ

၃၂၈။ ပညာရင့္၍ ေကာင္းစြာ ေနထိုင္ေလ့ရွိေသာတည္ၾကည္ေသာ အတူက်င့္ေဖာ္ (ပညာရွိ) အေဆြခင္ပြန္းကို အကယ္၍ ရခဲ့မူ ထိုအေဆြခင္ပြန္းႏွင့္ အတူတကြ ေဘးရန္အားလံုးတို႔ကို ႏွိပ္နင္းလ်က္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ သတိရွိစြာ က်င့္ရာ၏။

၃၂၉။ ပညာရင့္၍ ေကာင္းစြာ ေနထိုင္ေလ့ရွိေသာတည္ၾကည္ေသာ အတူက်င့္ေဖာ္ (ပညာရွိ) အေဆြခင္ပြန္းကို အကယ္၍ မရခဲ့မူ မင္းသည္ ႏိုင္ၿပီးေသာတိုင္းျပည္ ကို စြန္႔၍ ထြက္သကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ မာတဂၤဆင္မင္းသည္ ေတာ၌ တစ္ေကာင္တည္း လွည့္လည္ သကဲ့သို႔လည္းေကာင္း တစ္ေယာက္တည္း က်င့္ရာ၏။

၃၃ဝ။ တစ္ေယာက္တည္း က်င့္ျခင္းသည္ ျမတ္၏။ လူမိုက္၌ အေဆြခင္ပြန္း အျဖစ္မ်ဳိးသည္ မရွိ၊ မာတဂၤဆင္မင္းသည္ ေတာ၌ တစ္ေကာင္တည္း ေၾကာင့္ၾကမဲ့ လွည့္လည္သကဲ့သို႔ တစ္ေယာက္တည္း ေၾကာင့္ၾကမဲ့ က်င့္ရာ၏။ မေကာင္းမႈတို႔ကို မျပဳရာ။

၈-မာရဝတၳဳ

၃၃၁။ အေဆြခင္ပြန္းရွိျခင္းသည္ အေရးကိစၥ ေပၚေပါက္လာေသာအခါ ခ်မ္းသာ၏။ ရရသမွ်ေသာ ပစၥည္းဥစၥာျဖင့္ ေရာင့္ရဲျခင္းသည္ ခ်မ္းသာ၏။ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ရွိျခင္းသည္ အသက္ကုန္ခါနီး၌ ခ်မ္းသာ၏။ ဆင္းရဲအလံုးစံုကို ပယ္ျခင္းသည္ ခ်မ္းသာ၏။

၃၃၂။ ေလာက၌ အမိကို ျပဳစုလုပ္ေကြၽးျခင္းသည္ ခ်မ္းသာေၾကာင္း ျဖစ္၏။ ထို႔ျပင္ အဖကို ျပဳစုလုပ္ေကြၽးျခင္းသည္ ခ်မ္းသာေၾကာင္း ျဖစ္၏။ ေလာက၌ ရဟန္းတို႔ကို ျပဳစုလုပ္ေကြၽးျခင္း သည္ ခ်မ္းသာေၾကာင္း ျဖစ္၏။ ထို႔ျပင္ မေကာင္းမႈမွ အပျပဳၿပီးသူ ဘုရား ပေစၥကဗုဒၶါ ရဟႏၲာ တို႔ကို ျပဳစုလုပ္ေကြၽးျခင္းသည္ ခ်မ္းသာေၾကာင္း ျဖစ္၏။

၃၃၃။ သီလရွိျခင္းသည္ အိုသည့္တိုင္ေအာင္ ခ်မ္းသာ၏။ သဒၶါတရား တည္တံ့ ခိုင္ျမဲျခင္းသည္ ခ်မ္းသာ၏။ ပညာကို ရျခင္းသည္ ခ်မ္းသာ၏။ မေကာင္းမႈကို မျပဳျခင္းသည္ ခ်မ္းသာ၏။

ႏွစ္ဆယ့္သံုးခုေျမာက္ နာဂဝဂ္ ၿပီး၏။