၃ – စိတၱဝဂ္

၁-ေမဃိယေတၳရဝတၳဳ

၃၃။ ေလးသမားသည္ ျမားကို ေျဖာင့္ေအာင္ျပဳသကဲ့သို႔ ပညာရွိသည္ (အာ႐ံုတို႔၌) တုန္လႈပ္၍ လွ်ပ္ေပၚေလာ္လည္ျခင္း သေဘာရွိေသာ ေစာင့္ထိန္းရန္ တားျမစ္ရန္ ခက္ခဲေသာ စိတ္ကို ေျဖာင့္ေအာင္ျပဳ၏။

၃၄။ ေရတည္းဟူေသာမွီရာ တည္ရာမွ ထုတ္ေဆာင္၍ကုန္း၌ ပစ္ခ်ထားအပ္ေသာ ငါးသည္ တဖ်ပ္ဖ်ပ္ တုန္လႈပ္သကဲ့သို႔ ကိေလသာမာရ္ ကိုယ္တြင္းရန္ကို ပယ္ရန္ ကာမနယ္ပယ္မွ ထုတ္ေဆာင္၍ ထားအပ္ေသာ ဤစိတ္သည္ တဖ်ပ္ဖ်ပ္ တုန္လႈပ္၏။

၂-အညတရဘိကၡဳဝတၳဳ

၃၅။ ႏွိပ္နင္းရန္ ခဲယဥ္း၍ လ်င္ျမန္ေသာ သေဘာရွိေသာ အလိုရွိရာ အာ႐ံု၌ က်ေလ့ရွိေသာ စိတ္ကို ဆံုးမျခင္းသည္ ေကာင္း၏။ (ဆံုးမၿပီး၍) ယဥ္ေက်းေသာ စိတ္သည္ ခ်မ္းသာကို ရြက္ေဆာင္တတ္၏။

၃-ဥကၠဏၭိတဘိကၡဳဝတၳဳ

၃၆။ အလြန္႔အလြန္ ျမင္ႏိုင္ခဲေသာ အလြန္႔အလြန္ သိမ္ေမြ႕ေသာ အလိုရွိရာ အာ႐ံု၌ က်ေလ့ရွိေသာ စိတ္ကို ပညာရွိသည္ ေစာင့္ေရွာက္ရာ၏။ ေစာင့္ေရွာက္ထားအပ္ေသာ စိတ္သည္ ခ်မ္းသာကို ရြက္ေဆာင္တတ္၏။

၄-သံဃရကၡိတေတၳရဝတၳဳ

၃၇။ အေဝးသို႔ သြားတတ္ေသာတစ္ဦးတည္း က်က္စားေသာ ကိုယ္ေကာင္ အထည္မရွိေသာ (ဟဒယဝတၳဳ) လိုဏ္ဂူ၌မွီေသာ စိတ္ကို အၾကင္သူတို႔သည္ ေစာင့္စည္း (ခ်ဳပ္တည္း) ၾကကုန္၏။ (ထိုသူတို႔သည္) မာရ္အေႏွာင္အဖြဲ႕မွ လြတ္ၾကကုန္လတၱံ႕။

၅-စိတၱဟတၳေတၳရဝတၳဳ

၃၈။ မတည္တံ့ေသာ စိတ္ရွိေသာ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို မသိေသာ ေပါေလာေပၚေသာ ယံုၾကည္မႈရွိသူအား ပညာသည္ မျပည့္စံု။

၃၉။ (ရာဂ) မစိုစြတ္ေသာ စိတ္ရွိေသာ, (ေဒါသ) ထိခိုက္ေသာ စိတ္မရွိေသာ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈကို ပယ္ၿပီးေသာ ႏိုးၾကားေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ေဘးသည္ မရွိ။

၆-ပၪၥသတဘိကၡဳဝတၳဳ

၄ဝ။ ဤ (သံုးဆယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသ) ခႏၶာကိုယ္ကို အိုးႏွင့္တူ၏ဟု သိ၍ ဤစိတ္ကို ၿမိဳ႕ႏွင့္တူ၏ဟု ဉာဏ္၌ သက္ဝင္ေစလ်က္ ပညာလက္နက္ျဖင့္ ကိေလသာမာရ္ကို တိုက္ခိုက္ရာ၏။ (တိုက္ခိုက္၍) ေအာင္ေသာတရားကိုလည္း ကပ္ၿငိတြယ္တာျခင္း မရွိဘဲ ေစာင့္ေရွာက္ထားရာ၏။

၇-ပူတိဂတၱတိႆေတၳရဝတၳဳ

၄၁။ ဤခႏၶာကိုယ္သည္ ဝိညာဥ္ကင္းခဲ့ေသာ္ အသံုးမက်ေသာ ထင္းတံုးကဲ့သို႔ စြန္႔ပစ္အပ္သည္ျဖစ္၍ မၾကာမီသာလွ်င္ ေျမေပၚ၌ အိပ္ရလိမ့္တကား။

၈-နႏၵေဂါပါလကဝတၳဳ

၄၂။ ခိုးသူတစ္ေယာက္သည္ ခိုးသူတစ္ေယာက္ကို (ျမင္ေသာ္) ပ်က္စီးေအာင္ ျပဳရာ၏။ ရန္သူတစ္ေယာက္သည္ ရန္သူတစ္ေယာက္ကို (ျမင္ေသာ္) ပ်က္စီးေအာင္ ျပဳရာ၏။ မေကာင္းသျဖင့္ထားအပ္ေသာ စိတ္သည္ကား ထိုစိတ္ရွိသူကို ထို႔ထက္ပင္ ယုတ္ညံ့ေအာင္ ျပဳႏိုင္၏။

၉-ေသာ ေရယ်ဝတၳဳ

၄၃။ ထို လူ နတ္ နိဗၺာန္ သံုးတန္ေသာ ခ်မ္းသာမ်ဳိးကို အမိအဖသည္ မျပဳႏိုင္၊ တစ္ပါးေသာေဆြမ်ဳိးတို႔သည္လည္း မျပဳစြမ္းႏိုင္ကုန္။ ထို လူ နတ္ နိဗၺာန္ သံုးတန္ေသာ ခ်မ္းသာမ်ဳိးကို ေကာင္းစြာထားအပ္ေသာ စိတ္သည္သာလွ်င္ ထိုမိဖေဆြမ်ဳိးတို႔ထက္ တစ္ဆင့္ထက္တစ္ဆင့္ ျမင့္ျမတ္ေအာင္ ျပဳစြမ္းႏိုင္၏။

သံုးခုေျမာက္ စိတၱဝဂ္ ၿပီး၏။