၆ – ပ႑ိတဝဂ္

၁-ရာဓေတၳရဝတၳဳ

၇၆။ အျပစ္ေဖာ္ျပ ႏွိမ့္ခ်ဆံုးမေလ့ရွိေသာ ထိုသို႔ သေဘာရွိေသာ ပညာရွိကို ျမႇဳပ္ထားေသာ ေရႊအိုးကို ေျပာၾကားလာသူကဲ့သို႔ ထင္မွတ္႐ႈၾကည့္၍ ဆည္းကပ္ရာ၏။ ထိုသို႔ သေဘာရွိေသာ ပညာရွိကို ဆည္းကပ္ေသာသူအား ျမတ္၏။ မယုတ္ညံ့ေပ။

၂-အႆဇိပုနဗၺသုကဝတၳဳ

၇၇။ ဆံုးမရာ၏။ ႀကိဳတင္ဆံုးမရာ၏။ မေကာင္းေသာ အျပဳအမူတို႔မွလည္း တားျမစ္ရာ၏။ ထိုသူကို သူေတာ္ေကာင္းတို႔ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္အပ္၏။ မသူေတာ္တို႔ကား မခ်စ္မႏွစ္သက္ေပ။

၃-ဆႏၷေတၳရဝတၳဳ

၇၈။ ယုတ္မာေသာ မိတ္ေဆြတို႔ကို မဆည္းကပ္ရာ၊ ယုတ္မာေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ကို မဆည္းကပ္ရာ၊ မိတ္ေဆြေကာင္းတို႔ကို ဆည္းကပ္ရာ၏။ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္တို႔ကို ဆည္းကပ္ရာ၏။

၄-မဟာကပၸိနေတၳရဝတၳဳ

၇၉။ တရားတည္းဟူေသာ အၿမိဳက္ေရကို ေသာက္ရသူသည္ အထူးသန္႔ရွင္း ၾကည္လင္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ခ်မ္းသာစြာ ေနရ၏။ ပညာရွိသည္ အခါ ခပ္သိမ္း အရိယာသူေတာ္ေကာင္းတို႔ ေဟာအပ္ေသာ (ေဗာဓိပကၡိယ) တရား၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၏။

၅-ပ႑ိတသာမေဏရဝတၳဳ

၈ဝ။ ေျမာင္းတူးေရယူသမားတို႔သည္ (အလိုရွိရာသို႔) ေရကို ေဆာင္ယူကုန္၏။ ေလးသမားတို႔သည္ ျမားကို ေျဖာင့္ကုန္၏။ သစ္ေရြသမားတို႔သည္ (လိုတိုင္းရေအာင္) သစ္ကို ေရြကုန္၏။ ပညာရွိတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို (ယဥ္ေက်းေအာင္) ဆံုးမကုန္၏။

၆-လကု႑ကဘဒၵိယဝတၳဳ

၈၁။ တစ္ခဲနက္ျဖစ္ေသာ ေက်ာက္ေတာင္သည္ (အရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွ) လာေသာ ေလေၾကာင့္ မတုန္လႈပ္သကဲ့သို႔ ပညာရွိတို႔သည္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း ကဲ့ရဲ႕ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မတုန္လႈပ္ကုန္။

၇-ကာဏမာတာဝတၳဳ

၈၂။ နက္လွစြာေသာ သမုဒၵရာသည္ ေနာက္က်ဳျခင္းမရွိ အထူးၾကည္လင္ဘိသကဲ့သို႔ ပညာရွိတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားအပ္ေသာတရားတို႔ကို ၾကားနာရ၍ အထူး ၾကည္လင္ကုန္၏။

၈-ပၪၥသတဘိကၡဳဝတၳဳ

၈၃။ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ (ခႏၶာငါးပါးစေသာ) သေဘာတရားအားလံုးတို႔၌ (တပ္မက္ေမာမႈကို) စင္စစ္ စြန္႔လႊတ္ကုန္၏။ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ ကာမတို႔ကို အလိုရွိကုန္သည္ျဖစ္၍ မေျပာဆိုကုန္။ ပညာရွိတို႔သည္ ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲႏွင့္ ေတြ႕ေစကာမူ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္း သေဘာကို မေဖာ္ျပၾကကုန္။

၉-ဓမၼိကေတၳရဝတၳဳ

၈၄။ ပညာရွိမည္သည္ မိမိအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ သူတစ္ပါးအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ (မေကာင္းမႈကို မျပဳ၊) မေကာင္းမႈျဖင့္ သားသမီး ဥစၥာတိုင္းျပည္ ကို အလိုမရွိရာ၊ မတရားမႈျဖင့္ မိမိ၏ျပည့္စံုမႈကို အလိုမရွိရာ၊ ထိုသို႔ သေဘာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးသည္ သီလရွိသူ ပညာရွိသူ တရားရွိသူ ျဖစ္၏။

၁ဝ-ဓမၼႆဝနေတၳရဝတၳဳ

၈၅။ လူအေပါင္းတို႔တြင္ ထိုမွာဖက္စြန္း နိဗၺာန္ကြၽန္းသို႔ ကူးေျမာက္ေသာ လူတို႔သည္ နည္းပါးကုန္၏။ နိဗၺာန္ကူးေျမာက္သူမွတစ္ပါး ႂကြင္းလူမ်ားသည္ (သကၠာယဒိ႒ိတည္းဟူေသာ) ဤမွာဖက္ကမ္း၌သာလွ်င္ ေခါက္တုံ႔ေခါက္ျပန္ ေျပးသြားေန၏။

၈၆။ ေကာင္းစြာ ေဟာအပ္ေသာတရားတို႔ကို တရားအားေလ်ာ္စြာ က်င့္ၾကံကုန္ေသာ သူတို႔သည္ ကူးေျမာက္ႏိုင္ခဲေသာ ေသမင္းေနရာ သံသရာကို (ကူးေျမာက္၍) နိဗၺာန္တည္း ဟူေသာ ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ ေရာက္ကုန္လတၱံ႕။

၁၁-ပၪၥသတအာဂႏၲဳကဘိကၡဳဝတၳဳ

၈၇။ ပညာရွိသည္ မည္းညစ္ေသာ (အကုသိုလ္) တရားကို ပယ္စြန္႔၍ တဏွာတည္းဟူေသာ တည္ရာမွ (ထြက္ကာ) တဏွာကင္းရာ နိဗၺာန္ကို အာ႐ံုျပဳလ်က္ ျဖဴစင္ေသာ ကုသိုလ္ကို ပြါးမ်ားရာ၏။

၈၈။ ပညာရွိသည္ ကာမတို႔ကို စြန္႔၍ စိုးရိမ္ျခင္းမရွိဘဲ ေမြ႕ေလ်ာ္ႏိုင္ခဲေသာ ဝိေဝကသံုးပါး၌ အလြန္ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကို အလိုရွိရာ၏။ စိတ္ညစ္ညဴးေၾကာင္း နီဝရဏတို႔မွ မိမိကိုယ္ကို ျဖဴစင္ေစရာ၏။

၈၉။ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ေဗာဇၩင္တရားတို႔၌ စိတ္ကို ေကာင္းစြာ ပြါးမ်ားအပ္၏။ မစြဲလမ္းမူ၍ဥပါဒါန္ကို စြန္႔လႊတ္ရာ (နိဗၺာန္)၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္၏။ ေလာက၌ အာသေဝါ ကုန္ၿပီးေသာ ႀကီးေသာတန္ခိုးရွိကုန္ေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ (နိဗၺာန္ဓာတ္ျဖင့္) ၿငိမ္းကုန္၏။

ေျခာက္ခုေျမာက္ ပ႑ိတဝဂ္ ၿပီး၏။