မဇၥ်ိမနိကာယ္

မဇၥ်ိမနိကာယ္ (Middle length Discourses)

မဇၥ်ိမနိကာယ္ (Middle length Discourses)သည္ သုတၱန္ပိဋကေတာ္ရွိ နိကာယ္ငါးစုမွ ႏွစ္ခုေျမာက္ နိကာယ္ျဖစ္ၿပီး သုတ္ေပါင္း ၁၅၂ သုတ္ပါဝင္ပါသည္။ ယင္းသုတ္မ်ားမွာ ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္ႏွင့္ သာဝကႀကီးမ်ား ေဟာၾကားေတာ္မွုေသာ သုတ္မ်ားျဖစ္သည္။ အျခားအယူဝင္ရဟန္းမ်ားႏွင့္ တရားၿပိဳင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ရဟန္းမ်ားကို ေဟာၾကားျခင္း၊ လူဝတ္ဥပါသကာ ဥပါသကာမမ်ားကို ေဟာၾကားျခင္း စသည္ျဖင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာ ပါဝင္ပါသည္။