မန ၁၀၆: အာေနဥၨသပၸါယသုတ္

၆၆။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကု႐ုတိုင္း ကမၼာသဓမၼမည္ေသာ ကု႐ုတိုင္းသားတို႔၏ နိဂံုး၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို ”ရဟန္းတို႔”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ”အသွ်င္ဘုရား”ဟု ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားၾကကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-

ရဟန္းတို႔ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ မျမဲကုန္၊ အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္ကုန္၏၊ ခြၽတ္ယြင္းေစတတ္ကုန္၏၊ ေပ်ာက္လြယ္ေသာ သေဘာရွိကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုကာမဂုဏ္သည္ မ်က္လွည့္သမား ျပဳထားေသာ အရာ ကဲ့သို႔ ျဖစ္၏၊ လူမိုက္တို႔ကို ျဖားေယာင္းတတ္၏၊ မ်က္ေမွာက္ျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္ျဖစ္ေစ, မ်က္ကြယ္ ျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္ျဖစ္ေစ, မ်က္ေမွာက္ျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္အမွတ္အသားျဖစ္ေစ, မ်က္ကြယ္ျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္အမွတ္အသားျဖစ္ေစ ဤႏွစ္ပါးစံုသည္ မာရ္၏ (အာဏာ) တည္ရာ မာရ္၏ ေနရာ မာရ္၏ ပ်ဳိးခင္း မာရ္၏ က်က္စားရာျဖစ္၏။ ဤကာမဂုဏ္တို႔၌ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္ျဖစ္ေသာ စိတ္၌မွီ၍ ျဖစ္ေသာ ထိုေရွး႐ႈၾကံစည္မႈ ‘အဘိဇၩာ’ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပ်က္စီးေစလိုမႈ ‘ဗ်ာပါဒ’ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သာလြန္ေအာင္ အားထုတ္မႈ ‘သာရမ႓’ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ကုန္၏၊ ထိုသံုးပါးေသာ တရားတို႔သည္ ဤသာသနာေတာ္၌ က်င့္ေနေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားအား အႏၲရာယ္ျပဳျခင္းငွါ ျဖစ္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုကာမဂုဏ္တို႔၌ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏- ”မ်က္ေမွာက္ ျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မ်က္ကြယ္ျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မ်က္ေမွာက္ျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္အမွတ္အသားတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မ်က္ကြယ္ျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္အမွတ္ အသားတို႔သည္လည္းေကာင္း ဤကာမဂုဏ္ႏွင့္ ကာမဂုဏ္အမွတ္အသားႏွစ္ပါးစံုသည္ မာရ္၏ (အာဏာ) တည္ရာျဖစ္၏၊ မာရ္၏ ေနရာ ျဖစ္၏၊ မာရ္၏ ပ်ဳိးခင္းျဖစ္၏၊ မာရ္၏ က်က္စားရာျဖစ္၏။ ဤ ကာမဂုဏ္တို႔၌ ယုတ္ညံ့ကုန္ေသာ အကုသိုလ္ျဖစ္ကုန္ေသာ စိတ္၌မွီ၍ျဖစ္ကုန္ေသာ ထိုေရွး႐ႈၾကံစည္မႈ ‘အဘိဇၩာ’ တို႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပ်က္စီးေစလိုမႈ ‘ဗ်ာပါဒ’ တို႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သာလြန္ေအာင္ အား ထုတ္ (ျခဳတ္ျခယ္)မႈ ‘သာရ မ႓’တို႔ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ကုန္၏၊ ထိုသံုးပါးေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ဤသာသနာေတာ္၌ က်င့္ေနေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားအား အႏၲရာယ္ျပဳျခင္းငွါ ျဖစ္ကုန္၏။

ငါသည္ ကာမေလာကကို လႊမ္းမိုး၍ (စ်ာန္လွ်င္ အာ႐ံုရွိေသာ) စိတ္ျဖင့္ ေဆာက္တည္၍ ျပန္႔ေျပာ ေသာ ျမတ္သည္၏ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေသာ (စ်ာန္လွ်င္ အာ႐ံုရွိေသာ) စိတ္ျဖင့္ ေနရမူ ေကာင္းေလစြ၊ ကာမေလာကကို လႊမ္းမိုး၍ စ်ာန္စိတ္ျဖင့္ ေဆာက္တည္၍ ျပန္႔ေျပာေသာ ျမတ္သည္၏ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ ေသာ စ်ာန္စိတ္ျဖင့္ေနေသာ ငါ့အား ယုတ္မာကုန္ေသာ အကုသိုလ္ျဖစ္ကုန္ေသာ စိတ္၌ မွီ၍ျဖစ္ကုန္ေသာ ထိုေရွး႐ႈၾကံစည္မႈ ‘အဘိဇၩာ’တို႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပ်က္စီးေစလိုမႈ’ဗ်ာပါဒ’တို႔ေသာ္လည္းေကာင္း သာလြန္ ေအာင္ အားထုတ္ (ျခဳတ္ျခယ္) မႈ ‘သာရ မ႓’ တို႔ေသာ္လည္းေကာင္း မျဖစ္ကုန္လတၱံ႕၊ ထိုတရားတို႔ကို ပယ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ငါ့အား ႀကီးက်ယ္ေသာ မႏႈိင္းယွဥ္အပ္ေသာ ေကာင္းစြာ ပြါးမ်ားအပ္ေသာ (ေလာကုတၱရာ) စိတ္သည္ ျဖစ္လတၱံ႕”ဟု (ဆင္ျခင္၏)။ ဤသို႔က်င့္ေသာ္ ထိုအက်င့္ျဖင့္ မ်ားစြာေနေလ့ ရွိေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ စိတ္သည္ ကမၼ႒ာန္းအာ႐ုံ၌ ၾကည္လင္၏၊ စိတ္ၾကည္လင္သည္ရွိေသာ္ ယခုဘဝမွာပင္ ေသာ္လည္း စတုတၳစ်ာန္တည္းဟူေသာ အာေနၪၨသမာပတ္ကိုမူလည္း ဝင္စားႏိုင္၏၊ ပညာျဖင့္ေသာ္လည္း သက္ဝင္ႏိုင္၏၊ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသသည္မွ ေနာက္၌ေသာ္လည္း ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ဝိပါက္ဝိညာဏ္သည္ (မိမိရရွိထားေသာ စ်ာန္ႏွင့္တူစြာ) မတုန္လႈပ္သည္၏အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရာေသာ အေၾကာင္းသည္ ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို ေရွးဦးစြာေသာ အာေနၪၨသမာပတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ ဟူ၍ ဆိုရ၏။

၆၇။ ရဟန္းတို႔ တစ္ဖန္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏- ”မ်က္ေမွာက့္ျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မ်က္ကြယ္ျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔သည္လည္းေကာင္း, မ်က္ေမွာက္ျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္အမွတ္အသားတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မ်က္ကြယ္ျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္အမွတ္ အသားတို႔သည္လည္းေကာင္း မဟာဘုတ္ေလးပါး၊ ယင္းမဟာဘုတ္ေလးပါးတို႔ကို မွီ၍ ျဖစ္ေသာ ဥပါဒါ ႐ုပ္”ဟူေသာ အလံုးစံုေသာ ႐ုပ္သည္ ရွိ၏။ ဤအလံုးစံုသည္ မျမဲဟု (ဆင္ျခင္၏)။ ဤသို႔က်င့္၍ ထို အက်င့္ကို မ်ားစြာေလ့လာလ်က္ ေနေလ့ရွိေသာ ထိုအရိယသာဝက၏ စိတ္သည္ ကမၼ႒ာန္းအာ႐ုံ၌ ၾကည္လင္၏၊ စိတ္ၾကည္လင္သည္ရွိေသာ္ ယခု ဘဝ၌ပင္ေသာ္လည္း အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္တည္း ဟူေသာ အာေနၪၨသမာပတ္ကို ဝင္စားႏိုင္၏၊ ပညာျဖင့္ေသာ္လည္း သက္ဝင္ႏိုင္၏၊ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသသည္မွ ေနာက္၌ေသာ္လည္း ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ဝိပါက္ဝိညာဏ္သည္ မိမိရရွိထားေသာ စ်ာန္ႏွင့္တူစြာ မတုန္လႈပ္သည္၏အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရာေသာ အေၾကာင္းသည္ ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို ႏွစ္ခုေျမာက္ေသာ အာေနၪၨသမာပတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ဟူ၍ ဆိုရ၏။

ရဟန္းတို႔ တစ္ဖန္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏- ”မ်က္ေမွာက္ ျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မ်က္ကြယ္ျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔သည္လည္းေကာင္း, မ်က္ ေမွာက္ျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္အမွတ္အသားတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မ်က္ကြယ္ျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္အမွတ္ အသားတို႔သည္လည္းေကာင္း, မ်က္ေမွာက္ျဖစ္ေသာ ႐ုပ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မ်က္ကြယ္ျဖစ္ေသာ ႐ုပ္ တို႔သည္လည္းေကာင္း, မ်က္ေမွာက္ျဖစ္ေသာ ႐ုပ္အမွတ္အသားတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မ်က္ကြယ္ျဖစ္ေသာ ႐ုပ္အမွတ္အသားတို႔သည္လည္းေကာင္း ရွိကုန္၏။ ဤႏွစ္ပါးစံုသည္ မျမဲ၊ မျမဲေသာတရားကို ႏွစ္သက္ ျခင္းငွါ မသင့္၊ တမ္းတျခင္းငွါ မသင့္၊ စြဲလမ္းျခင္းငွါ မသင့္”ဟု (ဆင္ျခင္၏)။ ဤသို႔က်င့္၍ ထိုအက်င့္ ကို မ်ားစြာေလ့လာလ်က္ ေနေလ့ရွိေသာ ထိုအရိယာသာဝက၏ စိတ္သည္ ကမၼ႒ာန္းအာ႐ုံ၌ ၾကည္ လင္၏၊ စိတ္ၾကည္လင္သည္ရွိေသာ္ ယခုဘဝ၌ပင္ေသာ္လည္း ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္တည္းဟူေသာ အာေနၪၨ သမာပတ္ကိုမူလည္း ဝင္စားႏိုင္၏၊ ပညာျဖင့္ေသာ္လည္း သက္ဝင္ႏိုင္၏၊ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသသည္မွ ေနာက္၌ေသာ္လည္း ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ဝိပါက္ဝိညာဏ္သည္ မိမိရရွိထားေသာ စ်ာန္ႏွင့္တူစြာ မတုန္လႈပ္သည္၏ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရာေသာ အေၾကာင္းသည္ ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤ သည္ကို သံုးခုေျမာက္ေသာ အာေနၪၨသမာပတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ဟူ၍ ဆိုရ၏။

၆၈။ ရဟန္းတို႔ တစ္ဖန္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏- ”မ်က္ေမွာက္ျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မ်က္ကြယ္ျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔သည္လည္း ေကာင္း၊ မ်က္ေမွာက္ျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္အမွတ္အသားတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မ်က္ကြယ္ျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္အမွတ္အသားတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မ်က္ေမွာက္ျဖစ္ေသာ ႐ုပ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မ်က္ ကြယ္ျဖစ္ေသာ ႐ုပ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မ်က္ေမွာက္ျဖစ္ေသာ ႐ုပ္အမွတ္အသားတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မ်က္ကြယ္ျဖစ္ေသာ ႐ုပ္အမွတ္အသားတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အာေနၪၨသညာတို႔သည္လည္းေကာင္း ဤ အလံုးစံုေသာ သညာတို႔သည္ ရွိကုန္၏။ ဤအလံုးစံုေသာ သညာမ်ား၏ အႂကြင္းမဲ့ခ်ဳပ္ရာ အာကိၪၥညာ ယတနစ်ာန္သည္ ၿငိမ္သက္မြန္ျမတ္၏”ဟု (ဆင္ျခင္၏)။ ဤသို႔ က်င့္၍ ထိုအက်င့္ကို မ်ားစြာေလ့ လာလ်က္ ေနေလ့ရွိေသာ ထိုအရိယသာဝက၏ စိတ္သည္ ကမၼ႒ာန္းအာ႐ုံ၌ ၾကည္လင္၏၊ စိတ္ၾကည္လင္ သည္ရွိေသာ္ ယခုဘဝ၌ပင္ေသာ္လည္း အာကိၪၥညာယတနသမာပတ္ကို ဝင္စားႏိုင္၏၊ ပညာျဖင့္ေသာ္လည္း သက္ဝင္ႏိုင္၏၊ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသသည္မွ ေနာက္၌ေသာ္လည္း ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ဝိပါက္ဝိညာဏ္သည္ မိမိရရွိထားေသာ စ်ာန္ႏွင့္တူစြာ ဘာမွ်မရွိဟူေသာ အာ႐ံုရွိသည္၏ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ ရာေသာ အေၾကာင္းသည္ ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို ေရွးဦးစြာေသာ အာကိၪၥညာယတနသမာပတ္ ႏွင့္ေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ဟူ၍ ဆိုရ၏။

၆၉။ ရဟန္းတို႔ တစ္ဖန္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားသည္ ေတာသို႔ကပ္၍ျဖစ္ေစ၊ သစ္ပင္ ရင္းသို႔ ကပ္၍ျဖစ္ေစ၊ ဆိတ္ၿငိမ္ရာေက်ာင္းသို႔ကပ္၍ျဖစ္ေစ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏- ”ဤအာကိၪၥညာယတန သမာပတ္သည္ ငါ ‘အတၱ’ မွလည္းေကာင္း၊ ငါ့ဥစၥာဟူေသာ ‘အတၱနိယ’ မွလည္းေကာင္း ကင္းဆိတ္၏”ဟု (ဆင္ျခင္၏)၊ ဤသို႔က်င့္၍ ထိုအက်င့္ျဖင့္ မ်ားစြာေနေလ့ရွိေသာ ထိုအရိယသာဝက၏ စိတ္သည္ ကမၼ႒ာန္းအာ႐ုံ၌ ၾကည္လင္၏၊ စိတ္ၾကည္လင္သည္ရွိေသာ္ ယခုဘဝ၌ပင္ေသာ္လည္း အာကိၪၥညာယတန သမာပတ္ကို ဝင္စားႏိုင္၏၊ ပညာျဖင့္ေသာ္လည္း သက္ဝင္ႏိုင္၏၊ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ဝိပါက္ဝိညာဏ္သည္ (မိမိရရွိထားေသာ စ်ာန္ႏွင့္တူစြာ) ဘာမွ်မရွိ ဟူေသာ အာ႐ံုရွိသည္၏ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရာေသာ အေၾကာင္းသည္ ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို ႏွစ္ခု ေျမာက္ေသာ အာကိၪၥညာယတနသမာပတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ဟူ၍ ဆိုရ၏။

၇ဝ။ ရဟန္းတို႔ တစ္ဖန္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားသည္ ”အဘယ္မွာမွ် ငါ ‘အတၱ’ ဟူ၍ မရွိ၊ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ သူ၏မွ် ေၾကာင့္ၾကဖြယ္ ငါ ‘အတၱ’ အျဖစ္သည္ မရွိ၊ အဘယ္မွာမွ် သူတစ္ပါး ငါ ‘အတၱ’ ဟူ၍ မရွိ၊ အဘယ္မွာမွ် သူတစ္ပါး ငါ ‘အတၱ’၏ ေၾကာင့္ၾကဖြယ္ အျဖစ္သည္ မရွိ”ဟု (ဆင္ျခင္၏)။၁ ဤသို႔ က်င့္၍ ထိုအက်င့္ကို မ်ားစြာေလ့လာလ်က္ ေနေလ့ရွိေသာ ထိုအရိယသာဝက၏ စိတ္သည္ ကမၼ႒ာန္းအာ႐ုံ၌ ၾကည္လင္၏၊ စိတ္ၾကည္လင္သည္ရွိေသာ္ ယခုဘဝ၌ပင္ေသာ္လည္း အာကိၪၥညာယတန သမာပတ္ကို ဝင္စားႏိုင္၏၊ ပညာျဖင့္ေသာ္လည္း ထိုးထြင္း၍ သိႏိုင္၏၊ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသသည္မွ ေနာက္၌ေသာ္လည္း ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ဝိပါက္ဝိညာဏ္သည္ မိမိရရွိထားေသာ စ်ာန္ႏွင့္တူစြာ ဘာမွ်မရွိဟူေသာ အာ႐ံုရွိသည္၏ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရာေသာ အေၾကာင္းသည္ ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ ကို သံုးခုေျမာက္ေသာ အာကိၪၥညာယတနသမာပတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ဟူ၍ ဆိုရ၏။

ရဟန္းတို႔ တစ္ဖန္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏-”မ်က္ေမွာက္ ျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မ်က္ကြယ္ျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မ်က္ ေမွာက္ျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္အမွတ္အသားတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မ်က္ကြယ္ျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္အမွတ္ အသားတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မ်က္ေမွာက္ျဖစ္ေသာ ႐ုပ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မ်က္ကြယ္ျဖစ္ေသာ ႐ုပ္ တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မ်က္ေမွာက္ျဖစ္ေသာ ႐ုပ္အမွတ္အသားတို႔သည္လည္းေကာင္း မ်က္ကြယ္ျဖစ္ေသာ ႐ုပ္အမွတ္အသားတို႔သည္လည္းေကာင္း, အာေနၪၨသညာတို႔သည္လည္းေကာင္း အာကိၪၥညာယတနသညာ တို႔သည္လည္းေကာင္း ရွိကုန္၏။ ဤအလံုးစံုေသာ သညာမ်ား၏ အႂကြင္းမဲ့ခ်ဳပ္ရာ ေနဝသညာနာသညာ ယတနစ်ာန္သည္ ၿငိမ္သက္၏၊ မြန္ျမတ္၏”ဟု (ဆင္ျခင္၏)။ ဤသို႔ က်င့္၍ ထိုအက်င့္ကို မ်ားစြာ ေလ့လာလ်က္ ေနေလ့ရွိေသာ ထိုအရိယသာဝက၏ စိတ္သည္ ကမၼ႒ာန္းအာ႐ုံ၌ ၾကည္လင္၏၊ စိတ္ၾကည္ လင္သည္ရွိေသာ္ ယခုဘဝ၌ပင္ေသာ္လည္း ေနဝသညာနာသညာယတနသမာပတ္ကို ဝင္စားႏိုင္၏၊ ပညာ ျဖင့္ေသာ္လည္း ထိုးထြင္း၍ သိႏိုင္၏၊ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဖစ္ေစ တတ္ေသာ ဝိပါက္ဝိညာဏ္သည္ မိမိရရွိထားေသာ စ်ာန္ႏွင့္တူစြာ သညာရွိသည္လည္းမဟုတ္ မရွိသည္လည္းမဟုတ္ဟူေသာ အာ႐ံုရွိသည္၏ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရာေသာ အေၾကာင္းသည္ ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤ သည္ကို ေနဝသညာနာသညာယတနသမာပတ္အားေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ဟူ၍ ဆိုရ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၇၁။ ဤသို႔ ေဟာေတာ္မူေသာ္ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏- ”အသွ်င္ဘုရား ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ဤသို႔ က်င့္၏-‘အကယ္၍ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကံဟူ၍ မရွိျငားအံ့၊ ငါ့မွာ ( အက်ဳိးျဖစ္ေသာ ခႏၶာပၪၥကဟူ၍ ) မရွိရာ၊ ယခုဘဝကံဟူ၍ မရွိလွ်င္ ငါ့မွာ (အက်ဳိး ျဖစ္ေသာ ခႏၶာပၪၥကဟူ၍) မျဖစ္လတၱံ႕၊ ထင္ရွားရွိေသာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ခႏၶာပၪၥကကို ပယ္စြန္႔၏’ဟု့က်င့္၍ ဤသို႔ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ (ဝိပႆႏုေပကၡာ) ကို ရ၏။ အသွ်င္ဘုရား ထိုရဟန္းသည္ ပရိနိဗၺာန္စံရာ သေလာ၊ ပရိနိဗၺာန္မစံရာသေလာ”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ အာနႏၵာ ဤသို႔ျဖစ္ရာ၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းသည္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳရာ၏၊ ဤသို႔ျဖစ္ရာ၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းသည္ ပရိနိဗၺာန္မျပဳရာဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)၊ အသွ်င္ ဘုရား ဤသို႔ ျဖစ္ရာ၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းသည္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳ၍ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းသည္ ပရိနိဗၺာန္ မျပဳရာေသာ အေၾကာင္း အေထာက္ပံ့ကား အဘယ္ပါနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အာနႏၵာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ဤသို႔ က်င့္၏ ”အကယ္၍ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကံဟူ၍ မရွိျငားအံ့၊ ငါ့မွာ (အက်ဳိးျဖစ္ေသာ ခႏၶာပၪၥကဟူ၍) မရွိရာ၊ ယခုဘဝကံဟူ၍ မရွိလွ်င္ ငါ့မွာ (အက်ဳိး ျဖစ္ေသာ ခႏၶာပၪၥကဟူ၍) မျဖစ္လတၱံ႕၊ ထင္ရွားရွိေသာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ခႏၶာပၪၥကကို ပယ္စြန္႔၏”ဟု က်င့္၍ ဤသို႔ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ (ဝိပႆႏုေပကၡာ) ကို ရ၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ထိုလ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ (ဝိပႆႏုေပကၡာ) ကို ႏွစ္သက္၏၊ ေကာင္း၏ ဟူ၍ ေျပာဆို၏၊ သက္ဝင္၍ တည္၏၊ ထိုလ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ (ဝိပႆႏုေပကၡာ) ကို ႏွစ္သက္ေျပာဆို သက္ဝင္၍ တည္ေသာပုဂၢိဳလ္၏ ဝိညာဏ္သည္ ထိုဝိပႆနာကို မွီ၏၊ ထိုဝိညာဏ္သည္ စြဲလမ္းမႈမည္၏၊ အာနႏၵာ စြဲလမ္းမႈ ‘ဥပါဒါန္’ ရွိေသာ ရဟန္းသည္ ပရိနိဗၺာန္မျပဳႏိုင္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား ထိုရဟန္းသည္ စြဲလမ္းေသာ္ အဘယ္ကို စြဲလမ္းသနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။ အာနႏၵာ ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္ကို စြဲလမ္း၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား ထိုရဟန္းသည္ စြဲလမ္း ေသာ္ အျမတ္ဆံုး စြဲလမ္းစရာကို စြဲလမ္းပံုရပါ၏ေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။ အာနႏၵာ မွန္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ စြဲလမ္းေသာ္ အျမတ္ဆံုး စြဲလမ္းစရာကို စြဲလမ္း၏၊ အာနႏၵာ ဤေနဝသညာနာ သညာယတနစ်ာန္သည္ အျမတ္ဆံုး စြဲလမ္းစရာျဖစ္၏။

၇၂။ အာနႏၵာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ဤသို႔ က်င့္၏- ”အကယ္၍ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာကံ ဟူ၍ မရွိျငားအံ့၊ ငါ့မွာ (အက်ဳိးျဖစ္ေသာ ခႏၶာပၪၥကဟူ၍) မရွိရာ၊ ယခုဘဝကံဟူ၍ မရွိလွ်င္ ငါ့မွာ အက်ဳိးျဖစ္ေသာ ခႏၶာပၪၥကဟူ၍ မျဖစ္လတၱံ႕၊ ထင္ရွားရွိေသာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ခႏၶာပၪၥကကို ပယ္စြန္႔၏”ဟု က်င့္၍ ဤသို႔ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ (ဝိပႆႏုေပကၡာ) ကို ရ၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ထိုလ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ (ဝိပႆႏုေပကၡာ) ကို မႏွစ္သက္၊ ေကာင္း၏ဟု မေျပာဆို၊ သက္ဝင္၍ မတည္၊ ထိုမႏွစ္သက္ မေျပာဆို သက္ဝင္၍ မတည္ေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ ဝိညာဏ္သည္ ထိုဝိပႆနာကို မမွီ၊ ထိုဝိညာဏ္သည္ စြဲလမ္းမႈ မဟုတ္၊ အာနႏၵာ မစြဲလမ္းေသာ ရဟန္းသည္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၇၃။ အသွ်င္ဘုရား အံ့ဖြယ္ရွိပါေပစြ၊ အသွ်င္ဘုရား မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ပါေပစြ၊ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္တို႔အား ထိုထိုသမာပတ္ကို မွီ၍ မွီ၍ ၾသဃေလးပါးမွ ထြက္ေျမာက္ျခင္းကို ေဟာ ၾကားေတာ္မူ၏။ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္သည္ အဘယ္ပါနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။ အာနႏၵာ ဤသာသနာေတာ္၌ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏- ”မ်က္ေမွာက္ျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မ်က္ကြယ္ျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မ်က္ေမွာက္ျဖစ္ ေသာ ကာမဂုဏ္အမွတ္အသားတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မ်က္ကြယ္ျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္အမွတ္အသားတို႔ သည္လည္းေကာင္း၊ မ်က္ေမွာက္ျဖစ္ေသာ ႐ုပ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မ်က္ကြယ္ျဖစ္ေသာ ႐ုပ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မ်က္ေမွာက္ျဖစ္ေသာ ႐ုပ္အမွတ္အသားတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မ်က္ကြယ္ျဖစ္ေသာ ႐ုပ္ အမွတ္အသားတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အာေနၪၨသညာ အာကိၪၥညာယတနသညာတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ေနဝသညာနာသညာယတနသညာတို႔သည္လည္းေကာင္း အလံုးစံုေသာ ဤပရမတၳအားျဖင့္ ထင္ရွားရွိေသာ (ေတဘူမက ႐ုပ္နာမ္ဓမၼဟူသမွ်ေသာ) တရားအေပါင္းသည္ သကၠာယသာတည္း၊ မစြဲလမ္းမူ၍ စိတ္၏ လြတ္ေျမာက္မႈသည္ အၿမိဳက္နိဗၺာန္ကို အာ႐ုံျပဳ၍ ျဖစ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္တည္း” (ဟု ဆင္ျခင္၏)။

အာနႏၵာ ဤသို႔လွ်င္ ငါသည္ အာေနၪၨသမာပတ္အားေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ကို ေဟာၾကားအပ္ၿပီ၊့အာကိၪၥညာယတနသမာပတ္အား ေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ကို ေဟာၾကားအပ္ၿပီ၊ ေနဝသညာနာသညာယတန သမာပတ္အား ေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ကို ေဟာၾကားအပ္ၿပီ၊ ထိုထိုသမာပတ္ကို မွီ၍ မွီ၍ ၾသဃေလးပါးမွ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း အက်င့္ကို ေဟာၾကားအပ္ၿပီ၊ ျမတ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္ကို ေဟာၾကားအပ္ၿပီ။ အာနႏၵာ တပည့္ ‘သာဝက’ တို႔၏ အက်ဳိးစီးပြါးကို ရွာမွီးလိုလားလ်က္ အစဥ္သနားစိတ္ရွိေသာ ဆရာသည္ အစဥ္သနားစိတ္ကို စြဲ၍ ျပဳသင့္ျပဳထိုက္ေသာ တာဝန္ကို သင္တို႔အတြက္ ငါျပဳၿပီးၿပီ။ အာနႏၵာ ဤ သည္တို႔ကား သစ္ပင္ရင္း ဆိတ္ၿငိမ္ရာဌာနတို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ အာနႏၵာ (တရားကို) ႐ႈပြါးဆင္ျခင္ၾကကုန္ ေလာ့၊ သတိမေမ့ေလ်ာ့ၾကကုန္လင့္၊ ေနာက္မွ (အားမထုတ္လိုက္ရဟု) ႏွလံုးမသာ မျဖစ္ၾကကုန္လင့္၊ ဤကား သင္တို႔အတြက္ ငါတို႔၏ အဆံုးအမေတာ္တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ဤသို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကို ေဟာေတာ္မူ၏။ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္ကို ႏွစ္လိုသည္ျဖစ္၍ ဝမ္းေျမာက္စြာ ခံယူေလသတည္း။

ေျခာက္ခုေျမာက္ အာေနၪၨသပၸါယသုတ္ ၿပီး၏။

၁။ မိမိအတၱ သူတစ္ပါးအတၱ ႏွစ္ပါးမရွိေၾကာင္း အတၱႏွစ္ပါးမရွိ၍ မိမိသူ တစ္ပါးအတၱအေနျဖင့္ ေၾကာင့္ၾကစိုက္ဖြယ္ အျဖစ္လည္း မရွိေၾကာင္းကို ျပလိုရင္းျဖစ္သည္၊ ႐ႈပ္ေထြးသည္။