မန ၁၀၉: မဟာပုဏၰမသုတ္

၈၅။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပုဗၺာ႐ံုေက်ာင္း ဝိသာခါ၏ ျပာသာဒ္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တစ္ဆယ့္ငါးရက္ေျမာက္ေသာ လျပည့္ဥပုသ္ေန႔ညဥ့္၌ ရဟန္းအေပါင္းျခံရံ့လ်က္ လြင္တီးျပင္၌ ထိုင္ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ေနရာမွ ထ၍ လက္ဝဲတစ္ဖက္ ပခံုး ထက္၌ သကၤန္းကို စံပယ္တင္လ်က္ ဘုရား႐ိွေတာ္မူရာသို႔ လက္အုပ္ခ်ီ၍ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏-

အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္အား ျပႆနာကို ေျဖျခင္းငွါ အကယ္၍ ခြင့္ျပဳသည္ ႐ိွေသာ္ အကြၽႏု္ပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား တစ္ခုေသာ အေၾကာင္းကို ေမးေလွ်ာက္လိုပါ၏ဟု (ဤစကား ကို ေလွ်ာက္ထား၏)။ ရဟန္း ထိုသို႔ေမးလိုမူ မိမိေနရာ၌ ထိုင္၍ ထိုအလို႐ိွေသာအေၾကာင္းကို ေမးေလာ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၈၆။ ထိုအခါ ထိုရဟန္းသည္ မိမိေနရာ၌ ထိုင္၍ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေမးေလွ်ာက္၏- ”အသွ်င္ဘုရား ငါးပါးေသာ ဥပါဒါနကၡႏၶာတို႔သည္ ႐ုပ္ဟူေသာဥပါဒါနကၡႏၶာ, ေဝဒနာဟူေသာ ဥပါဒါနကၡႏၶာ, သညာဟူေသာဥပါဒါနကၡႏၶာ, သခၤါရဟူေသာဥပါဒါနကၡႏၶာ, ဝိညာဏ္ဟူေသာဥပါဒါနကၡႏၶာ ဤသည္ တို႔ပါေလာ”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ရဟန္း ငါးပါးေသာ ဥပါဒါနကၡႏၶာတို႔သည္ ႐ုပ္ဟူေသာ ဥပါဒါန ကၡႏၶာ, ေဝဒနာဟူေသာဥပါဒါနကၡႏၶာ, သညာဟူေသာဥပါဒါနကၡႏၶာ, သခၤါရဟူေသာဥပါဒါနကၡႏၶာ, ဝိညာဏ္ ဟူေသာ ဥပါဒါနကၡႏၶာ ဤသည္တို႔တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ထိုရဟန္းသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္ကို အလြန္ ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို တစ္ဆင့္တက္၍ ေမးေလွ်ာက္၏- ”အသွ်င္ဘုရား ငါးပါးကုန္ ေသာ ဤဥပါဒါနကၡႏၶာတို႔သည္ အဘယ္တရားလွ်င္ အေၾကာင္းရင္း႐ိွပါကုန္သနည္း”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ရဟန္း ငါးပါးကုန္ေသာ ဤဥပါဒါနကၡႏၶာတို႔သည္ တဏွာလွ်င္ အေၾကာင္းရင္း႐ိွကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ျမတ္စြာဘုရား ထိုဥပါဒါန္သည္ ပင္လွ်င္ ထိုငါးပါးေသာ ဥပါဒါနကၡႏၶာတို႔ျဖစ္ကုန္သေလာ၊ သို႔မဟုတ္ ဥပါဒါန္သည္ ငါးပါးေသာ ဥပါဒါနကၡႏၶာတို႔မွ ကင္း၍ ျဖစ္သေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ရဟန္း ထိုဥပါဒါန္ သည္ပင္လွ်င္ ထိုငါးပါးေသာ ဥပါဒါနကၡႏၶာတို႔ မျဖစ္ကုန္၊ ဥပါဒါန္သည္ ငါးပါးေသာ ဥပါဒါနကၡႏၶာတို႔မွ ကင္း၍လည္း မျဖစ္၊ ရဟန္း ငါးပါးေသာ ဥပါဒါနကၡႏၶာတို႔၌ အၾကင္လိုခ်င္တပ္မက္မႈသည္ ႐ိွ၏၊ ထိုလိုခ်င္ တပ္မက္မႈသည္ ထိုငါးပါးေသာ ဥပါဒါနကၡႏၶာတို႔၌ ဥပါဒါန္ ျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ျမတ္စြာဘုရား ငါးပါးေသာ ဥပါဒါနကၡႏၶာတို႔၌ လိုခ်င္တပ္မက္မႈထူးျခားျခင္းသည္ ျဖစ္ေကာင္းပါ သေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။

”ရဟန္း ျဖစ္ေကာင္း၏”ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ရဟန္း ဤ ေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ဤသို႔ အၾကံျဖစ္၏- ”ေနာင္အခါ၌ ဤသို႔ ႐ုပ္႐ိွသည္ ျဖစ္လို၏၊ ေနာင္အခါ၌ ဤသို႔ ေဝဒနာ႐ိွသည္ ျဖစ္လို၏၊ ေနာင္အခါ၌ ဤသို႔ သညာ႐ိွသည္ ျဖစ္လို၏၊ ေနာင္အခါ၌ ဤသို႔ သခၤါရ႐ိွသည္ ျဖစ္လို၏၊ ေနာင္အခါ၌ ဤသို႔ ဝိညာဏ္႐ိွသည္ ျဖစ္လို၏”ဟု အၾကံျဖစ္၏။ ရဟန္း ဤသို႔လွ်င္ ငါးပါးေသာ ဥပါဒါနကၡႏၶာတို႔၌ လိုခ်င္တပ္မက္မႈထူးျခားျခင္းသည္ ျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ ေတာ္မူ၏)။

ျမတ္စြာဘုရား အဘယ္မွ်ေသာ အတိုင္းအရွည္ျဖင့္ ခႏၶာတို႔၏ ‘ခႏၶာ’ဟူေသာ အမည္ေခၚေဝၚျခင္း ျဖစ္ပါသနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ရဟန္း အတြင္းသႏၲာန္၌ ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ အပသႏၲာန္၌ ျဖစ္သည္ျဖစ္ ေစ၊ ႐ုန္႔ရင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ သိမ္ေမြ႕သည္ျဖစ္ေစ၊ ယုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ျမတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ အေဝး၌ တည္သည္ ျဖစ္ေစ၊ အနီး၌ တည္သည္ျဖစ္ေစ အတိတ္ အနာဂတ္ ပစၥဳပၸန္ျဖစ္ေသာ အမွတ္မ႐ိွ အလံုးစံုေသာ ဤ႐ုပ္ သည္ ႐ူပကၡႏၶာမည္၏။ အတြင္းသႏၲာန္၌ ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ အပသႏၲာန္၌ ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ႐ုန္႔ရင္း သည္ျဖစ္ေစ၊ သိမ္ေမြ႕သည္ျဖစ္ေစ၊ ယုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ျမတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ အေဝး၌ တည္သည္ျဖစ္ေစ၊ အနီး ၌ တည္သည္ျဖစ္ေစ အတိတ္ အနာဂတ္ ပစၥဳပၸန္ျဖစ္ေသာ အမွတ္မ႐ိွ အလံုးစံုေသာ ဤေဝဒနာသည္ ေဝဒနာကၡႏၶာမည္၏။ပ။ အေဝး၌ တည္သည္ျဖစ္ေစ၊ အနီး၌ တည္သည္ျဖစ္ေစ အတိတ္အနာဂတ္ပစၥဳပၸန္ ျဖစ္ေသာ အမွတ္မ႐ိွ အလံုးစံုေသာ ဤသညာသည္ သညာကၡႏၶာ မည္၏။ အတြင္းသႏၲာန္၌ ျဖစ္သည့္ျဖစ္ေစ၊ အပသႏၲာန္၌ ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ႐ုန္႔ရင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ သိမ္ေမြ႕သည္ျဖစ္ေစ၊ ယုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ျမတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ အေဝး၌ တည္သည္ျဖစ္ေစ၊ အနီး၌ တည္သည္ျဖစ္ေစ အတိတ္ အနာဂတ္ ပစၥဳပၸန္ ျဖစ္ေသာ အမွတ္မ႐ိွ အလံုးစံုေသာ ဤသခၤါရသည္ သခၤါရကၡႏၶာမည္၏။ အတြင္းသႏၲာန္၌ ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ အပသႏၲာန္၌ ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ႐ုန္႔ရင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ သိမ္ေမြ႕သည္ျဖစ္ေစ၊ ယုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ျမတ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ အေဝး၌ တည္သည္ျဖစ္ေစ၊ အနီး၌ တည္သည္ျဖစ္ေစ အတိတ္ အနာဂတ္ ပစၥဳပၸန္ျဖစ္ေသာ အမွတ္ မ႐ိွ အလံုးစံုေသာ ဤဝိညာဏ္သည္ ဝိညာဏကၡႏၶာမည္၏။ ရဟန္း ဤမွ်ေလာက္ေသာ အတိုင္းအရွည္ျဖင့္ ခႏၶာတို႔၏ ‘ခႏၶာ’ဟူေသာ အမည္ေခၚေဝၚျခင္းသည္ ျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ႐ူပကၡႏၶာကို (သေဟတု အေဟတု စေသာ အျပားတို႔ျဖင့္) သိေစျခင္း၏ အေၾကာင္း ရင္းသည္ အဘယ္ပါနည္း၊ အေထာက္အပံ့သည္ အဘယ္ပါနည္း၊ ေဝဒနာကၡႏၶာကို သိေစျခင္း၏ အေၾကာင္း ရင္းသည္ အဘယ္ပါနည္း၊ အေထာက္အပံ့သည္ အဘယ္ပါနည္း၊ သညာကၡႏၶာကို သိေစျခင္း၏ အေၾကာင္း ရင္းသည္ အဘယ္ပါနည္း၊ အေထာက္အပံ့သည္ အဘယ္ပါနည္း၊ သခၤါရကၡႏၶာကို သိေစျခင္း၏ အေၾကာင္း ရင္းသည္ အဘယ္ပါနည္း၊ အေထာက္အပံ့သည္ အဘယ္ပါနည္း၊ ဝိညာဏကၡႏၶာကို သိေစျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းသည္ အဘယ္ပါနည္း၊ အေထာက္အပံ့သည္ အဘယ္ပါနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ရဟန္း ႐ူပကၡႏၶာကို သိေစျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းသည္ မဟာဘုတ္ေလးပါးတို႔တည္း၊ အေထာက္ အပံ့သည္ မဟာဘုတ္ေလးပါးတို႔တည္း။ ေဝဒနာကၡႏၶာကို သိေစျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းသည္ ဖႆတည္း၊ အေထာက္အပံ့သည္ ဖႆတည္း။ သညာကၡႏၶာကို သိေစျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းသည္ ဖႆတည္း၊ အေထာက္အပံ့သည္ ဖႆတည္း။ သခၤါရကၡႏၶာကို သိေစျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းသည္ ဖႆတည္း၊ အေထာက္အပံ့သည္ ဖႆတည္း။ ရဟန္း ဝိညာဏကၡႏၶာကို သိေစျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းသည္ နာမ္႐ုပ္ တည္း၊ အေထာက္အပံ့သည္ နာမ္႐ုပ္တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၈၇။ အသွ်င္ဘုရား သကၠာယဒိ႒ိသည္ အဘယ္သို႔ ျဖစ္ပါသနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ရဟန္း ဤ ေလာက၌ အရိယာတို႔ကို ဖူးျမင္ေလ့မ႐ိွေသာ, အရိယာတရား၌ မကြၽမ္းက်င္ေသာ, အရိယာတရား၌ မယဥ္ ေက်းေသာ၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကို ဖူးျမင္ေလ့မ႐ိွေသာ, သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ မကြၽမ္းက်င္ေသာ, သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ မယဥ္ေက်းေသာ, အၾကားအျမင္မ႐ိွေသာ ပုထုဇဥ္သည္ ႐ုပ္ကို အတၱဟု ႐ႈ၏၊ ( ႂကြင္းခႏၶာကို ) ႐ုပ္႐ိွေသာ အတၱဟုလည္းေကာင္း၊ အတၱ၌ ႐ုပ္ဟုလည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္၌ အတၱဟုလည္း ေကာင္း ႐ႈ၏၊ ခံစားမူ ‘ေဝဒနာ’ကို အတၱဟု ႐ႈ၏၊ (ႂကြင္းခႏၶာကို) ေဝဒနာ႐ိွေသာ အတၱဟုလည္းေကာင္း၊ အတၱ၌ ေဝဒနာဟုလည္းေကာင္း၊ ေဝဒနာ၌ အတၱဟုလည္းေကာင္း ႐ႈ၏။ မွတ္သားမႈ ‘သညာ’ ကို အတၱဟု ႐ႈ၏၊ (ႂကြင္းခႏၶာကို) သညာ႐ိွေသာ အတၱဟုလည္းေကာင္း၊ အတၱ၌ သညာဟုလည္းေကာင္း၊ သညာ၌ အတၱဟုလည္းေကာင္း ႐ႈ၏။ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’ တို႔ကို အတၱဟု ႐ႈ၏၊ (ႂကြင္းခႏၶာကို) သခၤါရ႐ိွေသာ အတၱဟုလည္းေကာင္း၊ အတၱ၌ သခၤါရဟုလည္းေကာင္း၊ သခၤါရတို႔၌ အတၱဟုလည္းေကာင္း ႐ႈ၏။ အထူးသိမႈ ‘ဝိညာဏ္’ ကို အတၱဟု ႐ႈ၏၊ (ႂကြင္းခႏၶာကို) ဝိညာဏ္႐ိွေသာ အတၱဟုလည္းေကာင္း၊ အတၱ၌ ဝိညာဏ္ဟုလည္းေကာင္း၊ ဝိညာဏ္၌ အတၱဟုလည္းေကာင္း ႐ႈ၏။ ရဟန္း ဤသို႔လွ်င္ သကၠာယဒိ႒ိသည္ ျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား သကၠာယဒိ႒ိသည္ အဘယ္သို႔ မျဖစ္ပါသနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ရဟန္း ဤ ေလာက၌ အရိယာတို႔ကို ဖူးျမင္ေလ့႐ိွေသာ, အရိယာတရား၌ ကြၽမ္းက်င္ေသာ, အရိယာတရား၌ ယဥ္ေက်းေသာ၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကို ဖူးျမင္ေလ့႐ိွေသာ, သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ ကြၽမ္းက်င္ေသာ, သူေတာ္ေကာင္း တရား၌ ယဥ္ေက်းေသာ, အၾကားအျမင္႐ိွေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္ ႐ုပ္ကို အတၱဟု မ႐ႈ၊ ( ႂကြင္းခႏၶာကို ) ႐ုပ္႐ိွေသာ အတၱဟု မ႐ႈ၊ အတၱ၌ ႐ုပ္ဟု မ႐ႈ၊ ႐ုပ္၌ အတၱဟု မ႐ႈ။ ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’ ကို အတၱဟု မ႐ႈ၊ (ႂကြင္းခႏၶာကို) ေဝဒနာ႐ိွေသာ အတၱဟု မ႐ႈ၊ အတၱ၌ ေဝဒနာဟု မ႐ႈ၊ ေဝဒနာ၌ အတၱဟု့မ႐ႈ။ မွတ္သားမႈ ‘သညာ’ ကို အတၱဟု မ႐ႈ၊ (ႂကြင္းခႏၶာကို) သညာ႐ိွေသာ အတၱဟု မ႐ႈ၊ အတၱ၌ သညာဟု မ႐ႈ၊ သညာ၌ အတၱဟု မ႐ႈ၊။ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’ တို႔ကို အတၱဟု မ႐ႈ၊ (ႂကြင္းခႏၶာ ကို) သခၤါရ႐ိွေသာ အတၱဟု မ႐ႈ၊ အတၱ၌ သခၤါရတို႔ဟု မ႐ႈ၊ သခၤါရတို႔၌ အတၱဟု မ႐ႈ။ အထူးသိမႈ ‘ဝိညာဏ္’ ကို အတၱဟု မ႐ႈ၊ ( ႂကြင္းခႏၶာကို ) ဝိညာဏ္႐ိွေသာ အတၱဟု မ႐ႈ၊ အတၱ၌ ဝိညာဏ္ဟု မ႐ႈ၊ ဝိညာဏ္၌ အတၱဟု မ႐ႈ။ ရဟန္း ဤသို႔လွ်င္ သကၠာယဒိ႒ိသည္ မျဖစ္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၈၈။ အသွ်င္ဘုရား ႐ုပ္၌ သာယာဖြယ္သည္ အဘယ္ပါနည္း၊ အျပစ္သည္ အဘယ္ပါနည္း၊ ထြက္ ေျမာက္ရာသည္ အဘယ္ပါနည္း။ ေဝဒနာ၌ သာယာဖြယ္သည္ အဘယ္ပါနည္း၊ အျပစ္သည္ အဘယ္ပါ နည္း၊ ထြက္ေျမာက္ရာသည္ အဘယ္ပါနည္း၊ သညာ၌ သာယာဖြယ္သည္ အဘယ္ပါနည္း၊ အျပစ္သည္ အဘယ္ပါနည္း၊ ထြက္ေျမာက္ရာသည္ အဘယ္ပါနည္း။ သခၤါရတို႔၌ သာယာဖြယ္သည္ အဘယ္ပါနည္း၊ အျပစ္သည္ အဘယ္ပါနည္း၊ ထြက္ေျမာက္ရာသည္ အဘယ္ပါနည္း။ ဝိညာဏ္၌ သာယာဖြယ္သည္ အဘယ္ ပါနည္း၊ အျပစ္သည္ အဘယ္ပါနည္း၊ ထြက္ေျမာက္ရာသည္ အဘယ္ပါနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ရဟန္း ႐ုပ္ကို စြဲ၍ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ခ်မ္းသာျခင္း စိတ္ခ်မ္းသာျခင္းသည္ ႐ုပ္၌ သာယာဖြယ္မည္၏။ ႐ုပ္၏ မျမဲျခင္း ဆင္းရဲျခင္း ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲျခင္းသေဘာသည္ ႐ုပ္၌ အျပစ္မည္၏။ ႐ုပ္၌ လိုခ်င္တပ္မက္မႈကို ေဖ်ာက္ျခင္း လိုခ်င္တပ္မက္မႈကို ပယ္ျခင္းသည္ ႐ုပ္၌ ထြက္ေျမာက္ျခင္းမည္၏။ ရဟန္း ေဝဒနာကို စဲြ၍။ သညာကို စြဲ၍။ သခၤါရတို႔ကို စြဲ၍။ ဝိညာဏ္ကို စဲြ၍ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ခ်မ္းသာျခင္း စိတ္ခ်မ္းသာျခင္းသည္ ဝိညာဏ္၌ သာယာဖြယ္မည္၏။ ဝိညာဏ္၏ မျမဲျခင္း ဆင္းရဲျခင္း ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲျခင္းသေဘာသည္ ဝိညာဏ္၌ အျပစ္မည္၏။ ဝိညာဏ္၌ လိုခ်င္တပ္မက္မႈကို ေဖ်ာက္ျခင္း လိုခ်င္တပ္မက္မႈကို ပယ္ျခင္းသည္ ဝိညာဏ္၌ ထြက္ေျမာက္ျခင္းမည္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၈၉။ အသွ်င္ဘုရား အဘယ္သို႔သိသူ အဘယ္သို႔ျမင္သူမွာ ဤဝိညာဏ္႐ိွေသာ မိမိကိုယ္ေကာင္, သူတစ္ပါး ကိုယ္ေကာင္, အလံုးစံုေသာ နိမိတ္အာ႐ုံတို႔၌ ငါဟူေသာ အျခင္းအရာ (ဒိ႒ိ), ငါ့ဥစၥာဟူေသာ အျခင္းအရာ (တဏွာ)ႏွင့္ အထင္ကိန္းေနမႈ ‘မာနာႏုသယ’ တို႔သည္ မျဖစ္ကုန္သနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ရဟန္း အတြင္းသႏၲာန္၌ ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ အပသႏၲာန္၌ ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ႐ုန္႔ရင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ သိမ္ေမြ႕ သည္ျဖစ္ေစ၊ ယုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ျမတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ အေဝး၌တည္သည္ျဖစ္ေစ၊ အနီး၌တည္သည္ ျဖစ္ေစ အတိတ္ အနာဂတ္ ပစၥဳပၸန္ျဖစ္ေသာ အလံုးစံုေသာ ႐ုပ္ကို ”ဤ႐ုပ္သည္ ငါ၏ဥစၥာမဟုတ္၊ ဤ႐ုပ္သည္ ငါမဟုတ္၊ ဤ႐ုပ္သည္ ငါ၏အတၱမဟုတ္”ဟု ဤသို႔ဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း ေကာင္းေသာပညာျဖင့္ ႐ႈ၏။ အလံုးစံုေသာ ေဝဒနာကို။ အလံုးစံုေသာ သညာကို။ အလံုးစံုေသာ သခၤါရတို႔ကို အတြင္းသႏၲာန္၌ ျဖစ္ သည္ျဖစ္ေစ၊ အပသႏၲာန္၌ ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ႐ုန္႔ရင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ သိမ္ေမြ႕သည္ျဖစ္ေစ၊ ယုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ျမတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ အေဝး၌တည္သည္ျဖစ္ေစ၊ အနီး၌တည္သည္ ျဖစ္ေစ အတိတ္ အနာဂတ္ ပစၥဳပၸန္ျဖစ္ ေသာ အလုံးစံုေသာ ဝိညာဏ္ကို ”ဤဝိညာဏ္သည္ ငါ၏ဥစၥာမဟုတ္၊ ဤဝိညာဏ္သည္ ငါမဟုတ္၊ ဤ ဝိညာဏ္သည္ ငါ၏အတၱမဟုတ္”ဟု ဤသို႔ဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း ေကာင္းေသာပညာျဖင့္ ႐ႈ၏။ ရဟန္း ဤသို႔သိသူ ဤသို႔ျမင္သူမွာ ဤဝိညာဏ္႐ိွေသာ မိမိကိုယ္ေကာင္, သူတစ္ပါးကိုယ္ေကာင္, အလံုးစံုေသာ နိမိတ္အာ႐ုံတို႔၌ ငါဟူေသာ အျခင္းအရာ (ဒိ႒ိ), ငါ့ဥစၥာဟူေသာ အျခင္းအရာ (တဏွာ) ႏွင့္ အထင္ ကိန္းေနမႈ ‘မာနာႏုသယ’ တို႔သည္ မျဖစ္ကုန္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၉ဝ။ ထိုအခါ တစ္ပါးေသာ ရဟန္းအား ဤသို႔ စိတ္အၾကံျဖစ္၏-”အခ်င္တို႔ ႐ုပ္သည္ အတၱ မဟုတ္၊ ေဝဒနာသည္ အတၱမဟုတ္၊ သညာသည္ အတၱမဟုတ္၊ သခၤါရတို႔သည္ အတၱမဟုတ္၊ ဝိညာဏ္ သည္ အတၱ မဟုတ္သတတ္၊ အတၱသေဘာကင္းေသာ ခႏၶာအစု၌ တည္၍ ျပဳထားကုန္ေသာ အမႈတို႔သည္ အဘယ္အတၱကို ေတြ႕ထိကုန္အံ့နည္း”ဟု (စိတ္အၾကံျဖစ္၏)။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုရဟန္း၏ စိတ္အၾကံကို (မိမိ) စိတ္ျဖင့္ သိ၍ ရဟန္းတို႔ကို မိန္႔ေတာ္မူ၏- ”ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ မသိေသာ အဝိဇၨာဖံုးေသာ မဂ္ဖိုလ္မွ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေသာ သူသည္ တဏွာႀကီးစိုးေသာ စိတ္ျဖင့္ ‘အခ်င္း တို႔ ႐ုပ္သည္ အတၱမဟုတ္၊ ေဝဒနာသည္ အတၱမဟုတ္၊ သညာသည္ အတၱမဟုတ္၊ သခၤါရတို႔သည္ အတၱ မဟုတ္၊ ဝိညာဏ္သည္ အတၱမဟုတ္သတတ္၊ အတၱသေဘာကင္းေသာ ခႏၶာအစု၌ တည္၍ ျပဳထားေသာ အမႈတို႔သည္ အဘယ္အတၱကို ေတြ႕ထိကုန္အံ့နည္း”ဟု ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမေတာ္ကို ေက်ာ္လြန္ သြားသင့္၏ဟု မွတ္ထင္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ငါသည္ သင္တို႔ကို ထိုထိုတရားတို႔၌ အဖန္ဖန္ သြန္သင္ ထား၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ကုန္သနည္း၊ ႐ုပ္သည္ ျမဲသေလာ မျမဲသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား မျမဲပါဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

မျမဲေသာ ႐ုပ္သည္ ဆင္းရဲေလာ၊ ခ်မ္းသာေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ဆင္းရဲျဖစ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

မျမဲေသာ ဆင္းရဲေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာရွိေသာ ထို႐ုပ္ကို ”ဤ႐ုပ္သည္ ငါ့ဥစၥာတည္း၊ ဤ႐ုပ္သည္ ငါျဖစ္၏၊ ဤ႐ုပ္သည္ ငါ့ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း”ဟု ႐ႈရန္ သင့္သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား မ႐ႈသင့္ ပါဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ကုန္သနည္း၊ ခံစားျခင္း ‘ေဝဒနာ’သည္။ မွတ္သားျခင္း ‘သညာ’သည္။ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔သည္။ အထူးသိမႈ ‘ဝိညာဏ္’သည္ ျမဲသေလာ မျမဲသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား မျမဲပါဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

မျမဲေသာ ဝိညာဏ္သည္ ဆင္းရဲေလာ၊ ခ်မ္းသာေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ဆင္းရဲျဖစ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။ မျမဲေသာ ဆင္းရဲေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာ႐ိွေသာ ဝိညာဏ္ကို ”ဤဝိညာဏ္ သည္ ငါ့ဥစၥာတည္း၊ ဤဝိညာဏ္သည္ ငါျဖစ္၏၊ ဤဝိညာဏ္သည္ ငါ့ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း”ဟု ႐ႈရန္ သင့္သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား မ႐ႈသင့္ပါဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ထို႔ေၾကာင့္ အတြင္းသႏၲာန္၌ ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ အပသႏၲာန္၌ ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ႐ုန္႔ရင္း သည္ျဖစ္ေစ၊ သိမ္ေမြ႕သည္ျဖစ္ေစ၊ ယုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ျမတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ အေဝး၌တည္သည္ျဖစ္ေစ အနီး၌တည္သည္ျဖစ္ေစ အတိတ္ အနာဂတ္ ပစၥဳပၸန္ျဖစ္ေသာ အလုံးစံုေသာ ႐ုပ္ကို ”ဤ႐ုပ္သည္ ငါ့ဥစၥာ မဟုတ္၊ ဤ႐ုပ္သည္ ငါမဟုတ္၊ ဤ႐ုပ္သည္ ငါ့ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္”ဟု ဤ႐ုပ္ကိုဟုတ္မွန္သည့္တိုင္း ေကာင္းေသာ ပညာျဖင့္ ႐ႈရမည္။ အလံုးစံုေသာ ခံစားျခင္း ‘ေဝဒနာ’ကို။ အလံုးစံုေသာ မွတ္သားျခင္း ‘သညာ’ကို။ အလံုးစံုေသာ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔ကို။ အတြင္းသႏၲာန္၌ ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ အပသႏၲာန္၌ ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ႐ုန္႔ရင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ သိမ္ေမြ႕သည္ျဖစ္ေစ၊ ယုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ျမတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ အေဝး၌တည္သည္ျဖစ္ေစ၊ အနီး၌တည္သည္ျဖစ္ေစ အတိတ္ အနာဂတ္ ပစၥဳပၸန္ျဖစ္ေသာ အလံုးစံုေသာ အထူးသိမႈ ‘ဝိညာဏ္’ကို ”ဤဝိညာဏ္သည္ ငါ့ဥစၥာမဟုတ္၊ ဤဝိညာဏ္သည္ ငါမဟုတ္၊ ဤဝိညာဏ္သည္ ငါ့ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္”ဟုဟုတ္မွန္တိုင္း ေကာင္းေသာ ပညာျဖင့္ ႐ႈရမည္။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔႐ႈျမင္သည္႐ိွေသာ္ အၾကားအျမင္႐ိွေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ ‘သာဝက’သည္ ႐ုပ္၌လည္း ၿငီးေငြ႕၏၊ ေဝဒနာ၌လည္း ၿငီးေငြ႕၏၊ သညာ၌လည္း ၿငီးေငြ႕၏၊ သခၤါရတို႔၌လည္း ၿငီးေငြ႕၏၊ ဝိညာဏ္၌လည္း ၿငီးေငြ႕၏၊ ၿငီးေငြ႕သည္႐ိွေသာ္ တပ္မက္ျခင္းကင္း၏၊ တပ္မက္ျခင္းကင္းေသာ္ ကိေလသာ မွ လြတ္ေျမာက္၏၊ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာ္ ‘ငါသည္ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္ၿပီ’ဟု သိေသာ (ပစၥေဝကၡဏာ) ဉာဏ္သည္ ျဖစ္၏၊ ”ပဋိသေႏၶ တည္ေနမႈကုန္ဆံုးၿပီ၊ ျမတ္ေသာ (မဂ္) အက်င့္ကို က်င့္ သံုးၿပီးၿပီ၊ ျပဳဖြယ္ျဖစ္ေသာ (မဂ္) ကိစၥ တစ္ဆယ့္ေျခာက္ပါးကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ဤ (မဂ္) ကိစၥ ျဖစ္ျခင္းငွါ (ငါ့အား) တစ္ဖန္ မဂ္ကို ပြါးမ်ားျခင္းကိစၥ မ႐ိွေတာ့ၿပီ”ဟု ခြဲျခား၍ သိ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူ၏။ ထို ရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာ ေတာ္မူေသာ တရားေတာ္ကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လြန္စြာႏွစ္သက္ကုန္ၿပီ၊ ဤအေမးအေျဖ ေဒသနာေတာ့္ကို ေဟာေတာ္မူသည္႐ိွေသာ္ ေျခာက္က်ိပ္ အတိုင္းအရွည္႐ိွကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔၏ စိတ္တို႔သည္ တစ္စံု တစ္ခုကိုမွ် မစြဲလမ္းဘဲ အာသေဝါတရားတို႔မွ လြတ္ကုန္၏။

ကိုးခုေျမာက္ မဟာပုဏၰမသုတ္ ၿပီး၏။