မန ၁၁၀: စူဠပုဏၰမသုတ္

၉၁။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ ပုဗၺာ႐ံုေက်ာင္း ဝိသာခါ၏ ျပာသာဒ္၌ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တစ္ဆယ့္ငါးရက္ေျမာက္ေသာ ထိုလျပည့္ ဥပုသ္ေန႔ ညဥ့္၌ ရဟန္းအေပါင္း ျခံရံလ်က္ လြင္တီးျပင္၌ ထိုင္ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တိတ္တိတ္ ဆိတ္ဆိတ္ျဖစ္ေသာ ရဟန္းအေပါင္းကို ၾကည့္႐ႈေတာ္မူ၍ ရဟန္းတို႔ကို မိန္႔ေတာ္မူ၏- ရဟန္းတို႔ သူယုတ္မာသည္ သူယုတ္မာကို ”ဤအသွ်င္သည္ သူယုတ္မာတည္းဟု သိႏိုင္သေလာ”ဟု (ေမးေတာ္ မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား မသိႏိုင္ပါဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။ ရဟန္းတို႔ဟုတ္မွန္၏၊ ရဟန္းတို႔ သူယုတ္မာ သည္ သူယုတ္မာကို ”ဤအသွ်င္သည္ သူယုတ္မာတည္း”ဟု သိႏိုင္ျခင္းသည္ အေၾကာင္းမဟုတ္ အရာ မဟုတ္။ ရဟန္းတို႔ သူယုတ္မာသည္ သူေတာ္ေကာင္းကို ”ဤအသွ်င္သည္ သူေတာ္ေကာင္းတည္းဟု သိႏိုင္သေလာ”ဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား မသိႏိုင္ပါဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။ ရဟန္းတို႔ဟုတ္ မွန္၏၊ ရဟန္းတို႔ သူယုတ္မာသည္ သူေတာ္ေကာင္းကို ”ဤအသွ်င္သည္ သူေတာ္ေကာင္းတည္း”ဟု သိႏိုင္ျခင္းသည္ အေၾကာင္းမဟုတ္ အရာမဟုတ္။ ရဟန္းတို႔ သူယုတ္မာသည္ သူယုတ္မာတရားႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ သူယုတ္မာ၌ ဆည္းကပ္ျခင္း ႐ိွ၏၊ သူယုတ္မာတို႔၏ အၾကံကို ၾကံေလ့႐ိွ၏၊ သူယုတ္မာတို႔၏ အတိုင္အပင္ကို တိုင္ပင္ေလ့႐ိွ၏၊ သူယုတ္မာစကားကို ေျပာေလ့႐ိွ၏၊ သူယုတ္မာအမႈကို ျပဳေလ့႐ိွ၏၊ သူယုတ္မာအယူကို ယူေလ့႐ိွ၏၊ သူယုတ္မာတို႔၏ အလွဴကို ေပးလွဴ၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ သူယုတ္မာသည္ သူယုတ္မာတရားႏွင့္ ျပည့္စံုသနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤ ေလာက၌ သူယုတ္မာသည္ ယံုၾကည္မႈ သဒၶါတရားမ႐ိွ၊ အရွက္မ႐ိွ၊ အေၾကာက္မ႐ိွ၊ အၾကားအျမင္နည္း၏၊ ပ်င္းရိ၏၊ သတိေမ့၏၊ ပညာကင္း၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ သူယုတ္မာသည္ သူယုတ္မာတရားႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ (၁)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ သူယုတ္မာသည္ သူယုတ္မာ၌ ဆည္းကပ္ျခင္း ႐ိွသနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ ယံုၾကည္ျခင္း သဒၶါတရားမ႐ိွကုန္ အရွက္မ႐ိွကုန္ အလန္႔မ႐ိွကုန္ အၾကားအျမင္နည္းကုန္ ပ်င္းရိကုန္ သတိေမ့ကုန္ ပညာကင္းကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ သူယုတ္မာ၏ မိတ္ေဆြျဖစ္ကုန္၏၊ အေပါင္းအေဖာ္ ျဖစ္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ သူယုတ္မာသည္ သူယုတ္မာ၌ ဆည္းကပ္ျခင္း ႐ိွ၏။ (၂)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ သူယုတ္မာသည္ သူယုတ္မာအၾကံကို ၾကံေလ့႐ိွသနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤ ေလာက၌ သူယုတ္မာသည္ မိမိကို ဆင္းရဲေစျခင္းငွါလည္း ၾကံ၏၊ သူတစ္ပါးကို ဆင္းရဲေစျခင္းငွါလည္း ၾကံ၏။ ႏွစ္ဦးလံုးကို ဆင္းရဲေစျခင္းငွါလည္း ၾကံ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ သူယုတ္မာသည္ သူယုတ္မာ အၾကံကို ၾကံေလ့႐ိွ၏။ (၃)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ သူယုတ္မာသည္ သူယုတ္မာအတိုင္ပင္ကို တိုင္ပင္ေလ့႐ိွသနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ သူယုတ္မာသည္ မိမိကို ဆင္းရဲေစျခင္းငွါလည္း တိုင္ပင္၏၊ သူတစ္ပါးကို ဆင္းရဲ ေစျခင္းငွါလည္း တိုင္ပင္၏၊ ႏွစ္ဦးလံုးကို ဆင္းရဲေစျခင္းငွါလည္း တိုင္ပင္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ သူယုတ္မာသည္ သူယုတ္မာ အတိုင္ပင္ကို တိုင္ပင္ေလ့႐ိွ၏။ (၄)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ သူယုတ္မာသည္ သူယုတ္မာစကားကို ေျပာဆိုေလ့႐ိွသနည္း၊ ရဟန္းတို႔့ဤေလာက၌ သူယုတ္မာသည္ မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားကို ေျပာဆိုေလ႕႐ိွ၏၊ ကုန္းေခ်ာစကားကို ေျပာဆိုေလ့႐ိွ၏။ ၾကမ္းတမ္းေသာစကားကို ေျပာဆိုေလ့႐ိွ၏၊ ၿပိန္ဖ်င္းေသာစကားကို ေျပာဆိုေလ့႐ိွ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ သူယုတ္မာသည္ သူယုတ္မာစကားကို ေျပာဆိုေလ့႐ိွ၏။ (၅)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ သူယုတ္မာသည္ သူယုတ္မာအမႈကို ျပဳေလ့႐ိွသနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ သူယုတ္မာသည္ အသက္ကို သတ္ေလ့႐ိွ၏၊ မေပးသည္ကို ယူေလ့႐ိွ၏၊ ကာမတို႔၌ မွား ယြင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္ေလ့႐ိွ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ သူယုတ္မာသည္ သူယုတ္မာအမႈကို ျပဳေလ့ ႐ိွ၏။ (၆)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ သူယုတ္မာသည္ သူယုတ္မာ၏အယူကို ယူေလ့႐ိွသနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ သူယုတ္မာသည္ ”ေပးလွဴအပ္ေသာ အလွဴ၏ အက်ဳိးသည္ မ႐ိွ၊ ယဇ္ေခၚပူေဇာ္မႈႀကီး၏ အက်ဳိးသည္ မရွိ၊ ဟံုးပူေဇာ္ျခင္း၏ အက်ဳိးသည္ မ႐ိွ၊ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈတို႔၏ အက်ဳိးဝိပါက္သည္ မရွိ၊ ဤေလာကသည္ မရွိ၊ တစ္ပါးေသာ ေလာကသည္ မ႐ိွ၊ အမိ၌ ျပဳအပ္ေသာ အက်ဳိးသည္မ႐ိွ၊ အဖ၌ ျပဳအပ္ေသာ အက်ဳိးသည္ မရွိ၊ (တစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္ရြယ္ ပဋိသေႏၶအားျဖင့္ ကိုယ္ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚလာေသာ) ဥပပါတ္သတၱဝါတို႔သည္ မ႐ိွကုန္၊ ဤေလာကကိုလည္းေကာင္း၊ တစ္ပါးေသာ ေလာကကိုလည္းေကာင္း ကိုယ္တိုင္ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေဟာၾကားႏိုင္ကုန္ေသာ ေျဖာင့္မွန္ေသာ အရိယမဂ္ သို႔ ေရာက္ကုန္ေသာ ေကာင္းေသာ အက်င့္႐ိွကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ေလာက၌ မ႐ိွကုန္”ဟု ဤသို႔ အယူ႐ိွ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ သူယုတ္မာသည္ သူယုတ္မာ၏ အယူကို ယူေလ့႐ိွ၏။ (၇)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ သူယုတ္မာသည္ သူယုတ္မာတို႔၏ အလွဴကို ေပးလွဴသနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ သူယုတ္မာသည္ အလွဴကို မ႐ိုမေသ လွဴ၏၊ ကိုယ္တိုင္ မေပးလွဴ၊ စိတ္ပါလက္ပါ မေပးလွဴ၊ စြန္႔ပစ္သကဲ့သို႔ ေပးလွဴ၏၊ အက်ဳိး႐ိွလိမ့္မည္ဟု အယူမ႐ိွဘဲ ေပးလွဴ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ သူယုတ္မာသည္ သူယုတ္မာတို႔၏ အလွဴကို ေပးလွဴ၏။ (၈)

ရဟန္းတို႔ ထိုသူယုတ္မာသည္ ဤသို႔ သူယုတ္မာတရားႏွင့္ ျပည့္စံု၍ ဤသို႔ သူယုတ္မာ၌ ဆည္း ကပ္ျခင္း႐ိွ၍ ဤသို႔သူယုတ္မာအၾကံကို ၾကံေလ့႐ိွ၍ ဤသို႔ သူယုတ္မာတို႔၏ အတိုင္ပင္ကို တိုင္ပင္ေလ့႐ိွ၍ ဤသို႔ သူယုတ္မာတို႔၏ စကားကို ေျပာဆို၍ ဤသို႔ သူယုတ္မာ၏အမႈကို ျပဳေလ့႐ိွ၍ ဤသို႔ သူယုတ္မာတို႔၏ အယူကို ယူေလ့႐ိွ၍ ဤသို႔ သူယုတ္မာတို႔၏ အလွဴကို ေပးလွဴ၍ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသသည္မွ ေနာက္၌ သူယုတ္မာတို႔၏ လားရာဂတိ၌ ျဖစ္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ သူယုတ္မာတို႔၏ လားရာဂတိကား အဘယ္နည္း၊ ငရဲေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိရစၧာန္ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္၏။

၉၂။ ရဟန္းတို႔ သူေတာ္ေကာင္းသည္ သူေတာ္ေကာင္းကို ”ဤအသွ်င္သည္ သူေတာ္ေကာင္း တည္း”ဟု သိႏိုင္ရာသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား သိႏိုင္ရာပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။ ရဟန္းတို႔ဟုတ္မွန္၏။ ရဟန္းတို႔ သူေတာ္ေကာင္းသည္ သူေတာ္ေကာင္းကို ”ဤအသွ်င္သည္ သူေတာ္ ေကာင္းတည္း”ဟု သိႏိုင္ရာေသာ အေၾကာင္းသည္ ႐ိွသည္သာတည္း။ ရဟန္းတို႔ သူေတာ္ေကာင္းသည္ သူယုတ္မာကို ”ဤအသွ်င္သည္ သူယုတ္မာတည္း”ဟု သိႏိုင္ရာသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ ဘုရား သိႏိုင္ရာပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။ ရဟန္းတို႔ဟုတ္မွန္၏။ ရဟန္းတို႔ သူေတာ္ေကာင္းသည္ သူယုတ္မာကို ”ဤအသွ်င္သည္ သူယုတ္မာတည္း”ဟု သိႏိုင္ရာေသာေၾကာင္းသည္ ႐ိွသည္သာတည္း။ ရဟန္းတို႔ သူေတာ္ေကာင္းသည္ သူေတာ္ေကာင္းတရားႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ သူေတာ္ေကာင္း၌ ဆည္းကပ္ျခင္း ႐ိွ၏၊ သူေတာ္ေကာင္း အၾကံကို ၾကံေလ့႐ိွ၏၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ အတိုင္ပင္ကို တိုင္ပင္ေလ့႐ိွ၏၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ စကားကို ေျပာဆို၏၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ အမႈကို ျပဳလုပ္၏၊ သူေတာ္ေကာင္း တို႔၏ အယူကို ယူေလ့႐ိွ၏၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ အလွဴကို ေပးလွဴ၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ သူေတာ္ေကာင္းသည္ သူေတာ္ေကာင္းတရားႏွင့္ ျပည့္စံုသနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ သူေတာ္ေကာင္းသည္ ယံုၾကည္မႈ သဒၶါတရား ႐ိွ၏၊ အကုသိုလ္မွ ရွက္ျခင္း ႐ိွ၏၊ အကုသိုလ္မွ လန္႔ျခင္း႐ိွ၏၊ အၾကားအျမင္မ်ား၏၊ လုံ႔လကို အားထုတ္၏၊ ေရွး႐ႈထင္ေသာ သတိ႐ိွ၏၊ ပညာ႐ိွ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ သူေတာ္ေကာင္းသည္ သူေတာ္ေကာင္းတရားႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ (၁)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ သူေတာ္ေကာင္းသည္ သူေတာ္ေကာင္း၌ ဆည္းကပ္ျခင္းရွိသနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ ယံုၾကည္မႈသဒၶါတရား႐ိွကုန္ေသာ၊ အကုသိုလ္မွ ရွက္ျခင္း႐ိွကုန္ေသာ၊ အကုသိုလ္ မွ လန္႔ ျခင္း႐ိွကုန္ေသာ၊ အၾကားအျမင္မ်ားကုန္ေသာ၊ လုံ႔လကို အားထုတ္ကုန္ေသာ၊ ေရွး႐ႈထင္ေသာ သတိ႐ိွကုန္ေသာ၊ ပညာ႐ိွကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ထိုသူေတာ္ေကာင္း၏ မိတ္ေဆြျဖစ္ကုန္၏၊ အေပါင္းအေဖာ္ ျဖစ္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ သူေတာ္ေကာင္းသည္ သူေတာ္ေကာင္း၌ ဆည္းကပ္ ျခင္း႐ိွ၏။ (၂)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ သူေတာ္ေကာင္းသည္ သူေတာ္ေကာင္းအၾကံကို ၾကံေလ့႐ိွသနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ သူေတာ္ေကာင္းသည္ မိမိဆင္းရဲေစျခင္းငွါ မၾကံ၊ သူတစ္ပါး ဆင္းရဲျခင္းေစျခင္းငွါ မၾကံ၊ ႏွစ္ဦးလံုးကို ဆင္းရဲေစျခင္းငွါ မၾကံ။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ သူေတာ္ေကာင္းသည္ သူေတာ္ေကာင္း အၾကံကို ၾကံေလ့႐ိွ၏။ (၃)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ သူေတာ္ေကာင္းသည္ သူေတာ္ေကာင္းအတိုင္ပင္ကို တိုင္ပင္ေလ့႐ိွသနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ သူေတာ္ေကာင္းသည္ မိမိကို ဆင္းရဲေစျခင္းငွါ မတိုင္ပင္၊ သူတစ္ပါးကို ဆင္းရဲေစျခင္းငွါ မတိုင္ပင္၊ ႏွစ္ဦးလံုးကို ဆင္းရဲေစျခင္းငွါ မတိုင္ပင္။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ သူေတာ္ ေကာင္းသည္ သူေတာ္ေကာင္း အတိုင္ပင္ကို တိုင္ပင္ေလ့႐ိွ၏။ (၄)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ သူေတာ္ေကာင္းသည္ သူေတာ္ေကာင္းစကားကို ေျပာဆိုသနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ သူေတာ္ေကာင္းသည္ မဟုတ္မမွန္ ေျပာဆိုျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ကုန္းစကားကို ေျပာဆိုျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ၾကမ္းတမ္းေသာစကားမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ၿပိန္ဖ်င္းေသာစကားမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ သူေတာ္ေကာင္းသည္ သူေတာ္ေကာင္းစကားကို ေျပာဆို၏။ (၅)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ သူေတာ္ေကာင္းသည္ သူေတာ္ေကာင္းအမႈကို ျပဳလုပ္သနည္း၊ ရဟန္း တို႔ ဤေလာက၌ သူေတာ္ေကာင္းသည္ အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ မေပးသည္ကို ယူျခင္းမွ ေရွာင္ ၾကဥ္၏၊ ကာမတို႔၌ မွားယြင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ သူေတာ္ေကာင္းသည္ သူေတာ္ေကာင္းအမႈကို ျပဳလုပ္၏။ (၆)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ သူေတာ္ေကာင္းသည္ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ အယူကို ယူေလ့႐ိွသနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ သူေတာ္ေကာင္းသည္ ဤသို႔ ယူေလ့႐ိွ၏ ”ေပးလွဴအပ္ေသာ အလွဴ၏ အက်ဳိး သည္ ႐ိွ၏၊ ယဇ္ေခၚပူေဇာ္မႈႀကီး၏ အက်ဳိးသည္ ရွိ၏၊ ဟံုးပူေဇာ္ျခင္း၏ အက်ဳိးသည္ ႐ိွ၏၊ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈတို႔၏ အက်ဳိးဝိပါက္သည္ ရွိ၏၊ ဤေလာကသည္ ရွိ၏၊ တစ္ပါးေသာ ေလာကသည္ ႐ိွ၏၊ အမိ၌ ျပဳအပ္ေသာ အက်ဳိးသည္ ႐ိွ၏၊ အဖ၌ ျပဳအပ္ေသာ အက်ဳိးသည္ ရွိ၏၊ (တစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္ရြယ္ ပဋိသေႏၶအားျဖင့္ ကိုယ္ထင္ရွားျဖစ္ေပၚလာေသာ) ဥပပါတ္သတၱဝါတို႔သည္ ႐ိွကုန္၏၊ ဤေလာကကိုလည္း ေကာင္း၊ တစ္ပါးေသာ ေလာကကိုလည္းေကာင္း၊ ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေဟာၾကားႏိုင္ကုန္ေသာ ေျဖာင့္မွန္ေသာ အရိယမဂ္သို႔ ေရာက္ကုန္ေသာ ေကာင္းေသာ အက်င့္႐ိွကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ေလာက၌ ႐ိွကုန္၏”ဟု ဤသို႔ အယူ႐ိွ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ သူေတာ္ ေကာင္းသည္ သူေတာ္ေကာင္းအယူကို ယူေလ့႐ိွ၏။ (၇)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ သူေတာ္ေကာင္းသည္ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ အလွဴကို ေပးလွဴသနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ သူေတာ္ေကာင္းသည္ အလွဴကို ႐ို႐ိုေသေသ ေပးလွဴ၏၊ ကိုယ္တိုင္ လွဴ၏၊ စိတ္ပါ လက္ပါလွဴ၏၊ စြန္႔ပစ္သကဲ့သို႔ မလွဴ၊ အက်ဳိး႐ိွလိမ့္မည္ဟု အယူ႐ိွ၍ လွဴ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤ သို႔လွ်င္ သူေတာ္ေကာင္းသည္ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ အလွဴကို လွဴ၏။ (၈)

ရဟန္းတို႔ သူေတာ္ေကာင္းသည္ ဤသို႔ သူေတာ္ေကာင္းတရားႏွင့္ ျပည့္စံု၍ ဤသို႔ သူေတာ္ ေကာင္း၌ ဆည္းကပ္ျခင္း႐ိွ၍ ဤသို႔ သူေတာ္ေကာင္းအၾကံကို ၾကံေလ့႐ိွ၍ ဤသို႔ သူေတာ္ေကာင္း အတိုင္ ပင္ကို တိုင္ပင္ေလ့႐ိွ၍ ဤသို႔ သူေတာ္ေကာင္းစကားကို ေျပာဆို၍ ဤသို႔ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ အမႈကို ျပဳလုပ္၍ ဤသို႔ သူေတာ္ေကာင္းအယူကို ယူေလ့႐ိွ၍ ဤသို႔ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ အလွဴကို လွဴ၍ ကိုယ္ ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသသည္မွ ေနာက္၌ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ လားရာဂတိ၌ ျဖစ္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ သူေတာ္ ေကာင္းတို႔၏ လားရာဂတိသည္ကား အဘယ္နည္း၊ ျမတ္ေသာ ေျခာက္ပါးေသာ ကာမဝစရနတ္ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ျမတ္ေသာ လူအျဖစ္လည္းေကာင္းတည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကို ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကား ေတာ္ကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လြန္စြာႏွစ္သက္ကုန္ၿပီ။

ဆယ္ခုေျမာက္ စူဠပုဏၰမသုတ္ ၿပီး၏။ ေရွးဦးစြာေသာ ေဒဝဒဟဝဂ္ ၿပီး၏။