မန ၁၁၆: ဣသိဂိလိသုတ္

၁၃၃။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္ –

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ ဣသိဂိလိေတာင္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို ”ရဟန္းတို႔”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ”အသွ်င္ဘုရား”ဟု ထိုရဟန္း တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္ မူ၏ –

ရဟန္းတို႔ သင္တို႔သည္ ထိုေဝဘာရေတာင္ကို ျမင္ကုန္သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား ျမင္ပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။ ရဟန္းတို႔ ထိုေဝဘာရေတာင္၏လည္း (ေဝဘာရအမည္မွ) တစ္ပါး သာလွ်င္ျဖစ္ေသာ အမည္ပညတ္သည္ ျဖစ္ခဲ့ဖူး၏။

ရဟန္းတို႔ သင္တို႔သည္ ထိုပ႑ဝေတာင္ကို ျမင္ကုန္သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား ျမင္ပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။ ရဟန္းတို႔ ထိုပ႑ဝေတာင္၏လည္း (ပ႑ဝအမည္မွ) တစ္ပါးသာ လွ်င္ျဖစ္ေသာ အမည္ပညတ္သည္ ျဖစ္ခဲ့ဖူး၏။

ရဟန္းတို႔ သင္တို႔သည္ ထိုေဝပုလႅေတာင္ကို ျမင္ကုန္သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား ျမင္ပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။ ရဟန္းတို႔ ထိုေဝပုလႅေတာင္၏လည္း (ေဝပုလႅအမည္မွ) တစ္ပါး သာလွ်င္ ျဖစ္ေသာ အမည္ပညတ္သည္ ျဖစ္ခဲ့ဖူး၏။

ရဟန္းတို႔ သင္တို႔သည္ ထိုဂိဇၥ်ကုဋ္ေတာင္ကို ျမင္ကုန္သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား ျမင္ပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။ ရဟန္းတို႔ ထိုဂိဇၥ်ကုဋ္ေတာင္၏လည္း (ဂိဇၥ်ကုဋ္အမည္မွ) တစ္ပါး သာလွ်င္ ျဖစ္ေသာ အမည္ပညတ္သည္ ျဖစ္ခဲ့ဖူး၏။

ရဟန္းတို႔ သင္တို႔သည္ ဤဣသိဂိလိေတာင္ကို ျမင္ကုန္သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား ျမင္ပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။ ရဟန္းတို႔ ဤဣသိဂိလိေတာင္၏လည္း ဤဣသိဂီလိဟူေသာ အမည္ပညတ္သာလွ်င္ ျဖစ္ခဲ့ဖူး၏။

ရဟန္းတို႔ ေရွး၌ ျဖစ္ဖူးသည္ကား ပေစၥကဗုဒၶါငါးရာတို႔သည္ ဤဣသိဂိလိေတာင္၌ ၾကာျမင့္စြာ သီတင္းသံုးေနခဲ့ဖူးကုန္၏။ ဤေတာင္သို႔ဝင္ဆဲျဖစ္ေသာ ထိုပေစၥကဗုဒၶါတို႔ကို ျမင္ကုန္၏၊ ဝင္ၿပီးေနကုန္ ေသာ ထိုပေစၥကဗုဒၶါတို႔ကို မျမင္ရကုန္။ လူတို႔သည္ ထိုပေစၥကဗုဒၶါတို႔ကို ျမင္ကုန္၍ ”ဤေတာင္သည္ ဤပေစၥကဗုဒၶါ ဣသိတို႔ကို မ်ဳိ၏”ဟု ဤသို႔ ေျပာဆိုကုန္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ရေသ့မ်ဳိေတာင္ ရေသ့မ်ဳိေတာင္ ‘ဣသိဂိလိ ဣသိဂိလိ’ ဟူ၍သာလွ်င္ အမည္ထင္ရွားျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ပေစၥကဗုဒၶါတို႔၏ အမည္တို႔ကို ေျပာၾကားေပအံ့၊ ေဟာၾကားေပအံ့၊ ထိုစကားကို နာကုန္ေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းကုန္ေလာ့၊ ေဟာၾကားေပအံ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထား ကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤဆိုလတၱံ႕ေသာ စကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏ –

၁၃၄။ ရဟန္းတို႔ အရိ႒မည္ေသာ ပေစၥကဗုဒၶါသည္ ဤဣသိဂိလိေတာင္၌ ၾကာျမင့္စြာ သီတင္း သံုးေနေတာ္မူခဲ့ဖူး၏၊ ရဟန္းတို႔ ဥပရိ႒မည္ေသာ ပေစၥကဗုဒၶါသည္ ဤဣသိဂိလိေတာင္၌ ၾကာျမင့္စြာ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူခဲ့ဖူး၏၊ ရဟန္းတို႔ တဂရသိခိမည္ေသာ ပေစၥကဗုဒၶါသည္ ဤဣသိဂိလိေတာင္၌့ၾကာျမင့္စြာ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူခဲ့ဖူး၏၊ ရဟန္းတို႔ ယသႆိမည္ေသာ ပေစၥကဗုဒၶါသည္ ဤဣသိဂိလိ ေတာင္၌ ၾကာျမင့္စြာ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူခဲ့ဖူး၏၊ ရဟန္းတို႔ သုဒႆနမည္ေသာ ပေစၥကဗုဒၶါသည္ ဤဣသိဂိလိေတာင္၌ ၾကာျမင့္စြာ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူခဲ့ဖူး၏၊ ရဟန္းတို႔ ပီယဒႆိမည္ေသာ ပေစၥကဗုဒၶါ သည္ ဤဣသိဂိလိေတာင္၌ ၾကာျမင့္စြာ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူခဲ့ဖူး၏၊ ရဟန္းတို႔ ဂႏၶာရမည္ေသာ ပေစၥကဗုဒၶါသည္ ဤဣသိဂိလိေတာင္၌ ၾကာျမင့္စြာ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူခဲ့ဖူး၏၊ ရဟန္းတို႔ ပိေ႑ာလ မည္ေသာ ပေစၥကဗုဒၶါသည္ ဤဣသိဂိလိ ေတာင္၌ ၾကာျမင့္စြာ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူခဲ့ဖူး၏၊ ရဟန္းတို႔ ဥပါသဘ မည္ေသာ ပေစၥကဗုဒၶါသည္ ဤဣသိဂိလိေတာင္၌ ၾကာျမင့္စြာ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူခဲ့ဖူး၏၊ ရဟန္းတို႔ နီတမည္ေသာ ပေစၥကဗုဒၶါသည္ ဤဣသိဂိလိေတာင္၌ ၾကာျမင့္စြာ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူခဲ့ဖူး၏။ ရဟန္း တို႔ တထမည္ေသာ ပေစၥကဗုဒၶါသည္ ဤဣသိဂိလိေတာင္၌ ၾကာျမင့္စြာ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူခဲ့ဖူး၏၊ ရဟန္းတို႔ သုတဝါမည္ေသာ ပေစၥကဗုဒၶါသည္ ဤဣသိဂိလိ ေတာင္၌ ၾကာျမင့္စြာ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူ ခဲ့ဖူး၏၊ ရဟန္းတို႔ ဘာဝိတတၱမည္ေသာ ပေစၥကဗုဒၶါသည္ ဤဣသိဂိလိေတာင္၌ ၾကာျမင့္စြာ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူခဲ့ဖူး၏။

၁၃၅။ သတၱဝါတို႔၏ အႏွစ္သဖြယ္ ျဖစ္ကုန္ေသာ ဆင္းရဲကင္းကုန္ေသာ အာသာ တဏွာကင္းကုန္ေသာ အၾကင္ပေစၥကဗုဒၶါတို႔သည္ အသီးအျခားသာလွ်င္ အရဟတၱ မဂ္သို႔ ေရာက္ကုန္၏၊ တဏွာဟူေသာ ေျငာင့္ကင္းကုန္ေသာ လူတို႔ထက္ ျမတ္ကုန္ ေသာ ထိုပေစၥကဗုဒၶါတို႔၏ အမည္နာမတို႔ကို ေဟာၾကားအံ့ေသာ ငါ၏ စကားကို နာၾကကုန္ေလာ့။

အရိ႒ပေစၥကဗုဒၶါ ဥပရိ႒ပေစၥကဗုဒၶါ တဂရသိခိပေစၥကဗုဒၶါ ယသႆိပေစၥကဗုဒၶါ သုဒႆနပေစၥကဗုဒၶါ ပိယဒႆိပေစၥကဗုဒၶါ သုသမၺဳဒၶပေစၥကဗုဒၶါ ဂႏၶာရပေစၥကဗုဒၶါ ပိေ႑ာလပေစၥကဗုဒၶါ ဥပါသဘ ပေစၥကဗုဒၶါ နီတပေစၥကဗုဒၶါ သုတဝါပေစၥကဗုဒၶါ ဘာဝိတတၱပေစၥကဗုဒၶါ သုမ႓ပေစၥကဗုဒၶါ သုဘပေစၥကဗုဒၶါ အတုမရွိေသာ အ႒မ ပေစၥကဗုဒၶါ သုေမဃပေစၥကဗုဒၶါ အနီဃပေစၥကဗုဒၶါ သုဒါဌပေစၥကဗုဒၶါ ႀကီးေသာ တန္ခိုးရွိေသာ ဟိဂၤုပေစၥကဗုဒၶါ ဟိဂၤပေစၥကဗုဒၶါ ဤသို႔ ဘဝသို႔ ေဆာင္တတ္ေသာ တဏွာကုန္ခန္းၿပီးကုန္ေသာ အသွ်င္ပေစၥကဗုဒၶါတို႔သည္ ရွစ္ပါးျဖစ္ကုန္၏။

စူဠဇာလိ မဟာဇာလိမည္ေသာ ႏွစ္ပါးေသာ ပေစၥကဗုဒၶါတို႔ အ႒ကပေစၥကဗုဒၶါ ထိုမွတစ္ပါး ေကာသလႅပေစၥကဗုဒၶါ ဗုဒၶပေစၥကဗုဒၶါ ထိုမွတစ္ပါး သုဗာဟုပေစၥကဗုဒၶါ ဥပေနမိသပေစၥကဗုဒၶါ ေနမိသပေစၥကဗုဒၶါ သႏၲစိတၱပေစၥကဗုဒၶါ သစၥပေစၥကဗုဒၶါ တထပေစၥက ဗုဒၶါ ဝိရဇပေစၥကဗုဒၶါ ပ႑ိတပေစၥကဗုဒၶါ။

ကာဠပေစၥကဗုဒၶါ ဥပကာဠပေစၥကဗုဒၶါ ဝိဇိတပေစၥကဗုဒၶါ ဇိတပေစၥကဗုဒၶါ အဂၤပေစၥကဗုဒၶါ ပဂၤပေစၥကဗုဒၶါ ဂုတၱိဇိတပေစၥကဗုဒၶါ ပႆိပေစၥကဗုဒၶါ သည္ ဒုကၡ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ တဏွာကို ပယ္၏၊ အပရာဇိတမည္ေသာ ပေစၥကဗုဒၶါ သည္ မာရ္မင္း၏ စစ္သည္ကို ေအာင္၏။

သတၳပေစၥကဗုဒၶါ ပဝတၱပေစၥကဗုဒၶါ သရဘဂၤပေစၥကဗုဒၶါ ေလာမဟံသပေစၥကဗုဒၶါ ဥစၥဂၤမာယပေစၥကဗုဒၶါ အသိတပေစၥကဗုဒၶါ အနာသဝပေစၥကဗုဒၶါ မေနာမယပေစၥက ဗုဒၶါ မာနကို ပယ္ျဖတ္ႏိုင္ေသာ ဗႏၶဳပေစၥကဗုဒၶါ တဒါဓိမုတၱပေစၥကဗုဒၶါ ဝိမလ ပေစၥကဗုဒၶါ ေကတုမပေစၥကဗုဒၶါ။

ေကတုမ႓ရာဂပေစၥကဗုဒၶါ မာတဂၤပေစၥကဗုဒၶါ အရိယပေစၥကဗုဒၶါ ထိုမွတစ္ပါး အစၥဳတပေစၥကဗုဒၶါ အစၥဳတဂါမပေစၥကဗုဒၶါ ဗ်ာမကပေစၥကဗုဒၶါ သုမဂၤလပေစၥကဗုဒၶါ ဒဗၺိလ ပေစၥကဗုဒၶါ သုပတိ႒ိတပေစၥကဗုဒၶါ အသယွပေစၥကဗုဒၶါ ေခမာဘိရတပေစၥက ဗုဒၶါ ေသာရတပေစၥကဗုဒၶါ။

ဒုရႏၵယပေစၥကဗုဒၶါ သံဃပေစၥကဗုဒၶါ ထိုမွတစ္ပါး ဥဇၨယပေစၥကဗုဒၶါ တစ္ပါး ေသာ မုနိပေစၥကဗုဒၶါ မဆုတ္မနစ္ေသာ လုံ႔လရွိေသာ သယွပေစၥကဗုဒၶါ အာနႏၵ ပေစၥကဗုဒၶါေလးပါး နႏၵပေစၥကဗုဒၶါေလးပါး့ဥပနႏၵပေစၥကဗုဒၶါေလးပါးအားျဖင့္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါးေသာ ပေစၥကဗုဒၶါတို႔ အဆံုးစြန္ေသာ ကိုယ္ခႏၶာကိုေဆာင္ေသာ ဘာရဒြါဇပေစၥကဗုဒၶါ။

ေဗာဓိပေစၥကဗုဒၶါ မဟာနာမပေစၥကဗုဒၶါ ထိုမွတစ္ပါး ဥတၱရပေစၥကဗုဒၶါ ေကသိ ပေစၥကဗုဒၶါ သိခိပေစၥကဗုဒၶါ သုႏၵရပေစၥကဗုဒၶါ ဒြါရဘာဇပေစၥကဗုဒၶါ ဘဝအေႏွာင္ အဖဲြ႕ကို ျဖတ္ကုန္ေသာ တိႆပေစၥကဗုဒၶါ ဥပတိႆပေစၥကဗုဒၶါတို႔ ဥပသိခိပေစၥက ဗုဒၶါ တဏွာကို ျဖတ္ေသာ သိခရိပေစၥကဗုဒၶါ။

ဗုဒၶပေစၥကဗုဒၶါ ရာဂကင္းၿပီးေသာ အဟုမဂၤလပေစၥကဗုဒၶါ ဆင္းရဲ၏ အေၾကာင္း ရင္းျဖစ္ေသာ တဏွာဟူေသာ ကြန္ရက္ကို ျဖတ္ၿပီးေသာ ဥသ ဘပေစၥကဗုဒၶါ ၿငိမ္း ေအးေသာ နိဗၺာန္သို႔ႂကြသြားေတာ္မူၿပီးေသာ ဥပနီတပေစၥကဗုဒၶါ ဥေပါသထ ပေစၥကဗုဒၶါ သုႏၵရပေစၥကဗုဒၶါ၊ သစၥပေစၥကဗုဒၶါ။

ေဇတပေစၥကဗုဒၶါ ဇယႏၲပေစၥကဗုဒၶါ ပဒုမပေစၥကဗုဒၶါ ဥပၸလပေစၥကဗုဒၶါ ပဒုမုတၱရ ပေစၥကဗုဒၶါ ရကၡိတပေစၥကဗုဒၶါ ပဗၺတပေစၥကဗုဒၶါ မာနတၳဒၶပေစၥကဗုဒၶါ ေသာဘိတ ပေစၥကဗုဒၶါ ဝီတရာဂပေစၥကဗုဒၶါ ေကာင္းစြာ ကိေလသာမွ လြတ္ေသာစိတ္ရွိေသာ ကဏွ ပေစၥကဗုဒၶါ ဗုဒၶပေစၥကဗုဒၶါ။

ႀကီးေသာ တန္ခိုးရွိကုန္ေသာ ဘဝသို႔ေဆာင္တတ္ေသာ တဏွာကုန္ခန္းၿပီးကုန္ ေသာ ထိုပေစၥကဗုဒၶါတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ တစ္ပါးေသာ ပေစၥကဗုဒၶါတို႔သည္လည္း ေကာင္း ပြင့္ေတာ္မူၾကကုန္ၿပီ၊ အလံုးစံု သိမ္းက်ဳံး၍ ယူအပ္ကုန္ေသာ ျမတ္ေသာ သီလကၡႏၶတို႔ကို ရွာေလ့ရွိကုန္ေသာ ပရိနိဗၺာန္ဝင္စံကုန္ၿပီးေသာ အတိုင္းမသိမ်ား ကုန္ေသာ ထိုပေစၥကဗုဒၶါတို႔ကို သင္တို႔သည္ ရွိခိုးၾကကုန္ေလာ့ဟု (မိန္႔ေတာ္ မူ၏)။

ေျခာက္ခုေျမာက္ ဣသိဂိလိသုတ္ ၿပီး၏။