မန ၁၁၇: မဟာစတၱာရီသကသုတ္

၁၃၆။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္တို႔ကို ”ရဟန္းတို႔”ဟု မိန္႔ေတာ္ မူ၏။

”အသွ်င္ဘုရား”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားကုန္၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏- ”ရဟန္းတို႔ အေၾကာင္းႏွင့္တကြ အျခံအရံႏွင့္တကြေသာ အျပစ္ ကင္းေသာ ေကာင္းေသာ သမာဓိကို သင္တို႔အား ေဟာၾကားေပအံ့၊ ထိုစကားကို နာၾကကုန္ေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းကုန္ေလာ့ ေဟာေပအံ့”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ထို ရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားကုန္၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤဆိုလတၱံ ႕ေသာ စကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-

ရဟန္းတို႔ အေၾကာင္းႏွင့္တကြ အျခံအရံႏွင့္တကြေသာ အျပစ္ကင္းေသာ ေကာင္းေသာ သမာဓိသည္ အဘယ္နည္း၊ ဤအျခံအရံဟူသည္ အဘယ္နည္း… မွန္စြာသိျမင္ျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’၊ မွန္စြာၾကံျခင္း ‘သမၼာ သကၤပၸ’၊ မွန္စြာေျပာဆိုျခင္း ‘သမၼာဝါစာ’၊ မွန္စြာျပဳလုပ္ျခင္း ‘သမၼာကမၼႏၲ’၊ မွန္စြာအသက္ေမြးျခင္း ‘သမၼာအာဇီဝ’၊ မွန္စြာအားထုတ္ျခင္း ‘သမၼာဝါယာမ’၊ မွန္စြာေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သမၼာသတိ’ တို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤခုနစ္ပါးေသာ အဂၤါတို႔ျဖင့္ ျခံရံေသာ စိတ္တည္ၾကည္မႈသည္ ရွိ၏၊ အျပစ္ကင္းေသာ ဤ ေကာင္းေသာ သမာဓိကို အေၾကာင္းႏွင့္တကြျဖစ္၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အျခံအရံႏွင့္တကြျဖစ္၏ဟူ၍လည္း ေကာင္း ဆိုရ၏။

 

မွန္စြာသိျမင္ျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’

ရဟန္းတို႔ ထိုတရားတို႔တြင္ မွန္စြာသိျမင္ျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’ သည္ ေရွ႕သြားျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ မွန္စြာသိျမင္ျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’ သည္ ေရွ႕သြားျဖစ္သနည္း၊ အမွားသိျမင္ျခင္း ‘မိစၧာဒိ႒ိ’ ကို ”အမွားသိျမင္ျခင္း ‘မိစၧာဒိ႒ိ’ ဟူ၍ သိ၏။ မွန္စြာသိျမင္ျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’ ကို မွန္စြာသိျမင္ျခင္း့’သမၼာဒိ႒ိ’ ဟူ၍” သိ၏။ ထိုသိျခင္းသည္ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ မွန္စြာ သိျမင္ျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ အမွားသိျမင္ျခင္း ‘မိစၧာဒိ႒ိ’သည္ အဘယ္နည္း၊ အလွဴ၏အက်ဳိးသည္ မရွိ၊ ယဇ္ပူေဇာ္ ျခင္း၏ အက်ဳိးသည္ မရွိ၊ဟုန္းပူေဇာ္ျခင္း၏ အက်ဳိးသည္ မရွိ၊ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈတို႔၏ အက်ဳိး ဝိပါတ္သည္ မရွိ၊ ဤေလာကသည္ မရွိ၊ တစ္ပါးေသာေလာကသည္ မရွိ၊ အမိ၌ ျပဳအပ္ေသာ အက်ဳိး သည္ မရွိ၊ အဖ၌ ျပဳအပ္ေသာ အက်ဳိးသည္ မရွိ၊ (ပဋိသေႏၶ တည္ေနေသာအားျဖင့္ တစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္ရြယ္ ကိုယ္ထင္ရွားျဖစ္ေသာ) ဥပပါတ္သတၱဝါတို႔သည္ မရွိကုန္၊ ဤေလာကကိုလည္းေကာင္း တစ္ပါးေသာ ေလာကကိုလည္းေကာင္း ကိုယ္တိုင္ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေဟာၾကားႏိုင္ကုန္ေသာ ေျဖာင့္မွန္ေသာ အရိယမဂ္သို႔ ေရာက္ကုန္ေသာ ညီညြတ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၍ ေကာင္းေသာ အက်င့္ရွိ ကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ေလာက၌ မရွိကုန္ဟု ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ သိျမင္ျခင္းသည္ကား အမွားသိျမင္ျခင္း ‘မိစၧာဒိ႒ိ’တည္း။

ရဟန္းတို႔ မွန္စြာသိျမင္ျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’သည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ငါသည္ မွန္စြာသိျမင္ျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’ ကို ႏွစ္မ်ဳိးရွိ၏ဟူ၍ ေဟာ၏၊ ရဟန္းတို႔ အာသေဝါတရားတို႔၏ အာ႐ံုျဖစ္ေသာ ေကာင္းမႈ၏ အဖို႔ျဖစ္ေသာ ခႏၶာဟူေသာ အက်ဳိးကို ေပးတတ္ေသာ မွန္စြာသိျမင္ျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’ သည္ ရွိ၏။ ရဟန္း တို႔ အျပစ္ကင္းေသာ အာသေဝါတရားတို႔၏ အာ႐ံုမဟုတ္ေသာ ေလာကကို လြန္ေျမာက္၍ ေလာကုတၱရာ မည္ေသာ အရိယမဂ္၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ မွန္စြာသိျမင္ျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’ သည္ ရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ အာသေဝါတရားတို႔၏ အာ႐ံုျဖစ္ေသာ ေကာင္းမႈ၏ အဖို႔ျဖစ္ေသာ ခႏၶာဟူေသာ အက်ဳိးကို ေပးတတ္ေသာ မွန္စြာသိျမင္ျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’သည္ အဘယ္နည္း။ အလွဴ၏ အက်ဳိးသည္ ရွိ၏၊ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း၏ အက်ဳိးသည္ ရွိ၏၊ဟုန္းပူေဇာ္ျခင္း၏ အက်ဳိးသည္ ရွိ၏၊ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈတို႔၏ အက်ဳိးဝိပါက္ သည္ ရွိ၏၊ ဤေလာကသည္ ရွိ၏၊ တစ္ပါးေသာ ေလာကသည္ ရွိ၏၊ အမိ၌ ျပဳအပ္ေသာ အက်ဳိးသည္ ရွိ၏၊ အဖ၌ ျပဳအပ္ေသာ အက်ဳိးသည္ ရွိ၏၊ (ပဋိသေႏၶတည္ေနေသာအားျဖင့္ တစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္ရြယ္ ကိုယ္ထင္ရွားျဖစ္ေသာ) ဥပပါတ္သတၱဝါတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ဤေလာကကိုလည္းေကာင္း၊ တစ္ပါးေသာ ေလာကကိုလည္းေကာင္း ကိုယ္တိုင္ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေဟာၾကားႏိုင္ကုန္ေသာ ေျဖာင့္မွန္ေသာ အရိယမဂ္သို႔ ေရာက္ကုန္ေသာ ညီညြတ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၍ ေကာင္းေသာ အက်င့္ရွိကုန္ ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ေလာက၌ ရွိကုန္၏ဟု ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ သိျမင္ျခင္းသည္ကား အာသေဝါ တရားတို႔၏ အာ႐ံုျဖစ္ေသာ ေကာင္းမႈ၏ အဖို႔ျဖစ္ေသာ ခႏၶာဟူေသာ အက်ိဳးကို ေပးတတ္ေသာ မွန္စြာ သိျမင္ျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’တည္း။

ရဟန္းတို႔ အျပစ္ကင္းေသာ အာသေဝါတရားတို႔၏ အာ႐ံုမဟုတ္ေသာ ေလာကကို လြန္ေျမာက္၍ ေလာကုတၱရာမည္ေသာ အရိယမဂ္၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ မွန္စြာသိျမင္ျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’ သည္ အဘယ္ နည္း။ ရဟန္းတို႔ အျပစ္ကင္းေသာစိတ္ရွိေသာ အာသေဝါကင္းေသာစိတ္ရွိေသာ အရိယမဂ္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ အရိယမဂ္ကို ပြါးေသာပုဂၢိဳလ္၏ အျပားအားျဖင့္ သိျခင္း’ပညာ’ အျပားအားျဖင့္ သိျခင္း၌ အစိုးရျခင္း ‘ပညိေႁႏၵ’ (အဝိဇၨာေၾကာင့္) မတုန္လႈပ္ျခင္း ‘ပညာဗိုလ္’ သေမၺာဇၥ်င္အျဖစ္သို႔ ေရာက္၍ သစၥာေလးပါးတို႔ကို စိစစ္ဆင္ျခင္ျခင္း ‘ဓမၼဝိစယသေမၺာဇၥ်င္’ မွန္စြာသိျမင္ျခင္း’သမၼာဒိ႒ိ’ မဂ္၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ ပညာ သည္ ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤပညာကို အျပစ္ကင္းေသာ အာသေဝါတရားတို႔၏ အာ႐ံုမဟုတ္ေသာ ေလာက ကို လြန္ေျမာက္၍ ေလာကုတၱရာျဖစ္ေသာ မဂ္၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ မွန္စြာသိျမင္ျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’ ဟူ၍ ဆိုရ၏။ ထိုရဟန္းသည္ မိစၧာဒိ႒ိ ေပ်ာက္ကင္းျခင္းငွါ လုံ႔လျပဳ၏၊ သမၼာဒိ႒ိ ျဖစ္ေပၚျခင္းငွါ လုံ႔လျပဳ၏၊ ထိုလုံ႔လျပဳျခင္းသည္ မွန္စြာအားထုတ္ျခင္း ‘သမၼာဝါယာမ’ မည္၏။ ထိုရဟန္းသည္ သတိႏွင့္ျပည့္စံု၍ မိစၧာဒိ႒ိကို ပယ္၏၊ သတိႏွင့္ျပည့္စံု၍ သမၼာဒိ႒ိကို ျပည့္စံုေစ၍ ေန၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ ထိုသတိသည္ မွန္စြာ ေအာက္ေမ့ျခင္း့’သမၼာသတိ’ မည္၏၊ ဤသို႔ မွန္စြာသိျမင္ျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’၊ မွန္စြာအားထုတ္ျခင္း ‘သမၼာ ဝါယာမ’၊ မွန္စြာေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သမၼာသတိ’ ဟူေသာ ဤတရားသံုးပါးတို႔သည္ သမၼာဒိ႒ိသို႔ အစဥ္ေျပးဝင္ ကုန္၏၊ အစဥ္ျခံရံကုန္၏။

 

မွန္စြာၾကံျခင္း ‘သမၼာသကၤပၸ’

၁၃၇။ ရဟန္းတို႔ ထိုတရားတို႔တြင္ သမၼာဒိ႒ိသည္ ေရွ႕သြားျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ သမၼာဒိ႒ိသည္ ေရွ႕သြားျဖစ္သနည္း၊ အမွားၾကံျခင္း ‘မိစၧာသကၤပၸ’ကို အမွားၾကံျခင္း ‘မိစၧာသကၤပၸ’ ဟူ၍ သိ၏၊ မွန္စြာၾကံျခင္း ‘သမၼာသကၤပၸ’ ကို မွန္စြာၾကံျခင္း ‘သမၼာသကၤပၸ’ ဟူ၍ သိ၏၊ ထိုသိျခင္းသည္ ထို ပုဂၢိဳလ္၏ မွန္စြာ သိျမင္ျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ အမွားၾကံျခင္း ‘မိစၧာသကၤပၸ’ သည္ အဘယ္ နည္း။ ကာမဂုဏ္ႏွင့္စပ္၍ ၾကံျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ စပ္၍ ၾကံျခင္း၊ ညႇဥ္းဆဲျခင္းႏွင့္ စပ္၍ ၾကံျခင္း တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား အမွားၾကံျခင္း ‘မိစၧာသကၤပၸ’တည္း။

ရဟန္းတို႔ မွန္စြာၾကံျခင္း ‘သမၼာသကၤပၸ’ သည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ငါသည္ မွန္စြာၾကံျခင္း ‘သမၼာသကၤပၸ’ ကို ႏွစ္မ်ဳိးရွိ၏ဟူ၍ ေဟာ၏၊ ရဟန္းတို႔ အာသေဝါတရားတို႔၏ အာ႐ံုျဖစ္ေသာ ေကာင္းမႈ၏ အဖို႔ျဖစ္ေသာ ခႏၶာဟူေသာ အက်ဳိးကိုေပးတတ္ေသာ မွန္စြာၾကံျခင္း ‘သမၼာသကၤပၸ’သည္ ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ အျပစ္ကင္းေသာ အာသေဝါတရားတို႔၏ အာ႐ံုမဟုတ္ေသာ ေလာကကို လြန္ေျမာက္၍ ေလာကုတၱရာ မည္ေသာ အရိယမဂ္၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ မွန္စြာၾကံျခင္း ‘သမၼာသကၤပၸ’ သည္ ရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ အာသေဝါတရားတို႔၏ အာ႐ံုျဖစ္ေသာ ေကာင္းမႈ၏ အဖို႔ျဖစ္ေသာ ခႏၶာဟူေသာ အက်ဳိးကို ေပးတတ္ေသာ မွန္စြာၾကံျခင္း ‘သမၼာသကၤပၸ’သည္ အဘယ္နည္း။ ကာမမွ ထြက္ေျမာက္ျခင္းႏွင့္ စပ္ေသာ ၾကံျခင္း၊ မဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္စပ္၍ ၾကံျခင္း၊ မညႇဥ္းဆဲျခင္းႏွင့္စပ္၍ ၾကံျခင္းတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား အာသေဝါတရားတို႔၏ အာ႐ံုျဖစ္ေသာ ေကာင္းမႈ၏အဖို႔ျဖစ္ေသာ ခႏၶာဟူေသာ အက်ဳိးကို ေပးတတ္ေသာ မွန္စြာၾကံျခင္း ‘သမၼာသကၤပၸ’တည္း။

ရဟန္းတို႔ အျပစ္ကင္းေသာ အာသေဝါတရားတို႔၏ အာ႐ံုမဟုတ္ေသာ ေလာကကို လြန္ေျမာက္၍ ေလာကုတၱရာမည္ေသာ အရိယမဂ္၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ မွန္စြာၾကံျခင္း ‘သမၼာသကၤပၸ’သည္ အဘယ္ နည္း။ ရဟန္းတို႔ အျပစ္ကင္းေသာစိတ္ရွိေသာ အာသေဝါကင္းေသာစိတ္ရွိေသာ အရိယမဂ္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ အရိယမဂ္ကို ပြါးေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ ၾကံျခင္း ‘တကၠ’၊ အထူးၾကံျခင္း ‘ဝိတကၠ’၊ ေကာင္းစြာၾကံျခင္း ‘သကၤပၸ’၊ အာ႐ံု၌ စိတ္ကို ထားျခင္း ‘အပၸနာ’၊ တည္ၾကည္၍ အာ႐ံု၌ စိတ္ကို အထူးထားျခင္း ‘ဗ်ပၸနာ’၊ စိတ္ကို အာ႐ံုသို႔ တင္ျခင္း ‘ေစတေသာ အဘိနိေရာပနာ’၊ ဝစီျပဳျပင္မႈ ‘ဝစီသခၤါရ’ သည္ ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤ ၾကံျခင္းသည္ အျပစ္ကင္းေသာ အာသေဝါတရားတို႔၏ အာ႐ံုမဟုတ္ေသာ ေလာကကို လြန္ေျမာက္၍ ေလာကုတၱရာမည္ေသာ အရိယမဂ္၏ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ေသာ မွန္စြာၾကံျခင္း ‘သမၼာသကၤပၸ’ မည္၏။ ထိုရဟန္းသည္ မိစၧာသကၤပၸ ေပ်ာက္ကင္းျခင္းငွါ လုံ႔လျပဳ၏၊ သမၼာသကၤပၸ ျဖစ္ေပၚျခင္းငွါ လုံ႔လျပဳ၏၊ ထိုလုံ႔လျပဳျခင္းသည္ ‘သမၼာဝါယာမ’ မည္၏။ ထိုရဟန္းသည္ သတိႏွင့္ ျပည့္စံု၍ မိစၧာသကၤပၸကို ပယ္၏၊ သတိႏွင့္ျပည့္စံုလ်က္ သမၼာသကၤပၸကို ျပည့္စံုေစ၍ ေန၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ ထိုသတိသည္ မွန္စြာေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သမၼာသတိ’မည္၏၊ ဤသို႔ မွန္စြာသိျမင္ျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’၊ မွန္စြာအားထုတ္ျခင္း ‘သမၼာဝါယာမ’၊ မွန္စြာ ေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သမၼာသတိ’ဟူေသာ ဤတရားသံုးပါးတို႔သည္ သမၼာသကၤပၸသို႔ အစဥ္ေျပးဝင္ကုန္၏၊ အစဥ္ျခံရံကုန္၏။

 

မွန္စြာေျပာဆိုျခင္း ‘သမၼာဝါစာ’

၁၃၈။ ရဟန္းတို႔ ထိုတရားတို႔တြင္ သမၼာဒိ႒ိသည္ ေရွ႕သြားျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ သမၼာဒိ႒ိသည္ ေရွ႕သြားျဖစ္သနည္း။ အမွားေျပာဆိုျခင္း ‘မိစၧာဝါစာ’ ကို အမွားေျပာဆိုျခင္း ‘မိစၧာဝါစာ’ ဟူ၍ သိ၏၊ မွန္စြာေျပာဆိုျခင္း ‘သမၼာဝါစာ’ ကို မွန္စြာေျပာဆိုျခင္း ‘သမၼာဝါစာ’ ဟူ၍ သိ၏၊ ဤသို႔ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ ထိုသိျခင္းသည္ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ မွန္စြာသိျမင္ျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ အမွားေျပာ ဆိုျခင္း ‘မိစၧာဝါစာ’သည္ အဘယ္နည္း။ မုသားေျပာျခင္း ကုန္းေခ်ာျခင္း ၾကမ္းတမ္းေသာ စကားဆိုျခင္း့ၿပိန္ဖ်င္းေသာ စကားဆိုျခင္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား အမွားေျပာဆိုျခင္း ‘မိစၧာဝါစာ’တည္း။

ရဟန္းတို႔ မွန္စြာေျပာဆိုျခင္း ‘သမၼာဝါစာ’သည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ငါသည္ မွန္စြာေျပာဆိုျခင္း ‘သမၼာဝါစာ’ ကို ႏွစ္မ်ဳိးရွိ၏ဟူ၍ ေဟာ၏။ ရဟန္းတို႔ အာသေဝါ တရားတို႔၏ အာ႐ံုျဖစ္ေသာ ေကာင္းမႈ၏ အဖို႔ျဖစ္ ေသာ ခႏၶာဟူေသာ အက်ဳိးကို ေပးတတ္ေသာ မွန္စြာ ေျပာဆိုျခင္း ‘သမၼာဝါစာ’လည္းရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ အျပစ္ကင္းေသာ အာသေဝါတရားတို႔၏ အာ႐ံုမဟုတ္ေသာ ေလာကကို လြန္ေျမာက္၍ ေလာကုတၱရာမည္ ေသာ အရိယမဂ္၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ မွန္စြာေျပာဆိုျခင္း ‘သမၼာဝါစာ’လည္း ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ အာသေဝါတရားတို႔၏ အာ႐ံုျဖစ္ေသာ ေကာင္းမႈ၏ အဖို႔ျဖစ္ေသာ ခႏၶာဟူေသာ အက်ဳိးကို ေပးတတ္ ေသာ မွန္စြာေျပာဆိုျခင္း ‘သမၼာဝါစာ’သည္ အဘယ္နည္း။ မုသားေျပာဆိုျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ ကုန္း ေခ်ာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ ၾကမ္းတမ္းေသာ စကားဆိုျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ ၿပိန္ဖ်င္းေသာ စကားဆို ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား အာသေဝါတရားတို႔၏ အာ႐ံုျဖစ္ေသာ ေကာင္းမႈ၏ အဖို႔ျဖစ္ေသာ ခႏၶာဟူေသာ အက်ဳိးကို ေပးတတ္ေသာ မွန္စြာေျပာဆိုျခင္း’သမၼာဝါစာ’တည္း။

ရဟန္းတို႔ အျပစ္ကင္းေသာ အာသေဝါတရားတို႔၏ အာ႐ံုမဟုတ္ေသာ ေလာကကို လြန္ေျမာက္၍ ေလာကုတၱရာမည္ေသာ အရိယမဂ္၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ မွန္စြာေျပာဆိုျခင္း ‘သမၼာဝါစာ’သည္ အဘယ္ နည္း။ ရဟန္းတို႔ အျပစ္ကင္းေသာစိတ္ရွိေသာ အာသေဝါကင္းေသာစိတ္ရွိေသာ အရိယမဂ္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ အရိယမဂ္ကိုပြါးေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ေလးပါးေသာ ဝစီဒုစ႐ိုက္တို႔မွ ေဝးစြာ ၾကဥ္ျခင္း၊ ကင္းရွင္းေအာင္ ၾကဥ္ျခင္း၊ လံုးလံုးမျဖစ္ဘဲ ဆုတ္နစ္၍ ၾကဥ္ျခင္း၊ ရန္ကို ဖ်က္ဆီးျခင္းသည္ ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤေရွာင္ ၾကဥ္ျခင္းသည္ အျပစ္ကင္းေသာ အာသေဝါတရားတို႔၏ အာ႐ံုမဟုတ္ေသာ ေလာကကို လြန္ေျမာက္၍ ေလာကုတၱရာမည္ေသာ အရိယမဂ္၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ မွန္စြာေျပာဆိုျခင္း ‘သမၼာဝါစာ’ မည္၏။ ထို ရဟန္းသည္ မိစၧာဝါစာ ေပ်ာက္ကင္းျခင္းငွါ လုံ႔လျပဳ၏၊ သမၼာဝါစာ ျဖစ္ေပၚျခင္းငွါ လုံ႔လျပဳ၏။ ထို လုံ႔လျပဳျခင္းသည္ မွန္စြာလုံ႔လျပဳျခင္း ‘သမၼာဝါယာမ’မည္၏။ ထိုရဟန္းသည္ သတိႏွင့္ျပည့္စံုလ်က္ မိစၧာဝါစာကို ပယ္၏၊ သတိႏွင့္ျပည့္စံုလ်က္ သမၼာဝါစာကို ျပည့္စံုေစ၍ ေန၏၊ ထိုသတိသည္ မွန္စြာ ေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သမၼာသတိ’ မည္၏။ ဤသို႔ မွန္စြာသိျမင္ျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’၊ မွန္စြာအားထုတ္ျခင္း ‘သမၼာ ဝါယာမ’၊ မွန္စြာေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သမၼာသတိ’ ဟူေသာ ဤတရားသံုးပါးတို႔သည္ သမၼာဝါစာသို႔ အစဥ္ ေျပးဝင္ကုန္၏၊ အစဥ္ျခံရံကုန္၏။

 

မွန္စြာျပဳလုပ္ျခင္း ‘သမၼာကမၼႏၲ’

၁၃၉။ ရဟန္းတို႔ ထိုတရားတို႔တြင္ သမၼာဒိ႒ိသည္ ေရွ႕သြားျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ သမၼာဒိ႒ိသည္ ေရွ႕သြားျဖစ္သနည္း။ အမွားျပဳလုပ္ျခင္း ‘မိစၧာကမၼႏၲ’ ကို အမွားျပဳလုပ္ျခင္း ‘မိစၧာကမၼႏၲ’ ဟူ၍ သိ၏၊ မွန္စြာ ျပဳလုပ္ျခင္း ‘သမၼာကမၼႏၲ’ကို မွန္စြာျပဳလုပ္ျခင္း ‘သမၼာကမၼႏၲ’ဟူ၍ သိ၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ ထိုသိျခင္းသည္ မွန္စြာ သိျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ အမွားျပဳလုပ္ျခင္း ‘မိစၧာကမၼႏၲ’သည္ အဘယ္နည္း။ သူ႕အသက္ကို သတ္ျခင္း၊ မေပး သည္ကို ယူျခင္း၊ ကာမတို႔၌ မွားေသာအားျဖင့္ က်င့္ျခင္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား အမွားျပဳလုပ္ျခင္း ‘မိစၧာကမၼႏၲ’တည္း။

ရဟန္းတို႔ မွန္စြာျပဳလုပ္ျခင္း ‘သမၼာကမၼႏၲ’သည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ငါသည္ မွန္စြာ ျပဳလုပ္ျခင္း ‘သမၼာကမၼႏၲ’ ကိုလည္း ႏွစ္မ်ဳိးရွိ၏ဟူ၍ ေဟာ၏။ ရဟန္းတို႔ အာသေဝါတရားတို႔၏ အာ႐ံု ျဖစ္ေသာ ေကာင္းမႈ၏ အဖို႔ျဖစ္ေသာ ခႏၶာဟူေသာ အက်ဳိးကိုေပးတတ္ေသာ မွန္စြာျပဳလုပ္ျခင္း ‘သမၼာ ကမၼႏၲ’လည္း ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ အျပစ္ကင္းေသာ အာသေဝါတရားတို႔၏ အာ႐ံုမဟုတ္ေသာ ေလာကကို လြန္ေျမာက္၍ ေလာကုတၱရာမည္ေသာ အရိယမဂ္၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ မွန္စြာျပဳလုပ္ျခင္း ‘သမၼာ ကမၼႏၲ’လည္း ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ အာသေဝါတရားတို႔၏ အာ႐ံုျဖစ္ေသာ ေကာင္းမႈ၏ အဖို႔ျဖစ္ေသာ ခႏၶာ ဟူေသာ အက်ဳိးကိုေပးတတ္ေသာ မွန္စြာျပဳလုပ္ျခင္း ‘သမၼာကမၼႏၲ’သည္ အဘယ္နည္း။ သူ႕အသက့္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ မေပးသည္ကိုယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ ကာမတို႔၌ မွားေသာအားျဖင့္ က်င့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား အာသေဝါတရားတို႔၏ အာ႐ံုျဖစ္ေသာ ေကာင္းမႈ၏ အဖို႔ျဖစ္ေသာ ခႏၶာဟူေသာ အက်ဳိးကိုေပးတတ္ေသာ မွန္စြာျပဳလုပ္ျခင္း ‘သမၼာကမၼႏၲ’တည္း။

ရဟန္းတို႔ အျပစ္ကင္းေသာ အာသေဝါတရားတို႔၏ အာ႐ံုမဟုတ္ေသာ ေလာကကို လြန္ေျမာက္၍ ေလာကုတၱရာမည္ေသာ အရိယမဂ္၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ မွန္စြာျပဳလုပ္ျခင္း ‘သမၼာကမၼႏၲ’ သည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ အျပစ္ကင္းေသာစိတ္ရွိေသာ အာသေဝါကင္းေသာစိတ္ရွိေသာ အရိယမဂ္ႏွင့္ျပည့္ စံုေသာ အရိယမဂ္ကိုပြါးေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ ကာယဒုစ႐ိုက္သံုးပါးတို႔မွ ေဝးစြာ ၾကဥ္ျခင္း၊ ကင္းရွင္းေအာင္ ၾကဥ္ျခင္း၊ လံုးလံုးမျဖစ္ဘဲ ဆုတ္နစ္၍ ၾကဥ္ျခင္း၊ ရန္ကို ဖ်က္ဆီးျခင္းသည္ ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ အျပစ္ကင္းေသာ အာသေဝါတရားတို႔၏ အာ႐ံုမဟုတ္ေသာ ေလာကကို လြန္ေျမာက္၍ ေလာကုတၱရာမည္ေသာ အရိယမဂ္၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ မွန္စြာျပဳလုပ္ျခင္း ‘သမၼာကမၼႏၲ’မည္၏။

ထိုရဟန္းသည္ မိစၧာကမၼႏၲ ေပ်ာက္ကင္းျခင္းငွါ လုံ႔လျပဳ၏၊ သမၼာကမၼႏၲ ျဖစ္ေပၚျခင္းငွါ လုံ႔လ ျပဳ၏။ ထိုလုံ႔လျပဳျခင္း အားထုတ္ျခင္းသည္ မွန္စြာ အားထုတ္ျခင္း ‘သမၼာဝါယာမ’မည္၏။ ထိုရဟန္းသည္ သတိႏွင့္ ျပည့္စံု၍ မိစၧာကမၼႏၲကို ပယ္၏၊ သတိႏွင့္ျပည့္စံုလ်က္ သမၼာကမၼႏၲကို ျပည့္စံုေစ၍ ေန၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ ထိုသတိသည္ မွန္စြာ ေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သမၼာသတိ’ မည္၏။ ဤသို႔ မွန္စြာသိျမင္ျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’၊ မွန္စြာ အားထုတ္ျခင္း ‘သမၼာဝါယာမ’၊ မွန္စြာေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သမၼာသတိ’ ဟူေသာ ဤတရား သံုးပါးတို႔သည္ သမၼာကမၼႏၲသို႔ အစဥ္ေျပးဝင္ကုန္၏၊ အစဥ္ျခံရံကုန္၏။

 

မွန္စြာအသက္ေမြးျခင္း ‘သမၼာအာဇီဝ’

၁၄ဝ။ ရဟန္းတို႔ ထိုတရားတို႔တြင္ မွန္စြာသိျမင္ျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’ သည္ ေရွ႕သြားျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ မွန္စြာသိျမင္ျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’ သည္ ေရွ႕သြားျဖစ္သနည္း။ အမွားအသက္ေမြးျခင္း ‘မိစၧာ အာဇီဝ’ကို အမွားအသက္ေမြးျခင္း ‘မိစၧာအာဇီဝ’ဟူ၍ သိ၏၊ မွန္စြာအသက္ေမြးျခင္း ‘သမၼာအာဇီဝ’ ကို မွန္စြာ အသက္ေမြးျခင္း ‘သမၼာအာဇီဝ’ ဟူ၍ သိ၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ ထိုသိျခင္းသည္ မွန္စြာသိျမင္ျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ အမွားအသက္ေမြးျခင္း ‘မိစၧာအာဇီဝ’သည္ အဘယ္နည္း။ လာဘ္အလို႔ငွါ အံ့ဖြယ္ကို ျဖစ္ေစျခင္း ေျမႇာက္ပင့္ေျပာဆိုျခင္း အရိပ္အျခည္ျပဳျခင္း အတင္းအၾကပ္ျပဳျခင္း လာဘ္ျဖင့္ လာဘ္ကို ရွာမွီးျခင္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား အမွားအသက္ေမြးျခင္း ‘မိစၧာအာဇီဝ’ တည္း။

ရဟန္းတို႔ မွန္စြာအသက္ေမြးျခင္း ‘သမၼာအာဇီဝ’ သည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ငါသည္ မွန္စြာ အသက္ေမြးျခင္း ‘သမၼာအာဇီဝ’ ကို ႏွစ္မ်ဳိးရွိ၏ဟူ၍ ေဟာ၏။ ရဟန္းတို႔ အာသေဝါတရားတို႔၏ အာ႐ံု ျဖစ္ေသာ ေကာင္းမႈ၏ အဖို႔ျဖစ္ေသာ ခႏၶာဟူေသာ အက်ဳိးကို ေပးတတ္ေသာ မွန္စြာအသက္ေမြးျခင္း ‘သမၼာအာဇီဝ’သည္ ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ အျပစ္ကင္းေသာ အာသေဝါတရားတို႔၏ အာ႐ံုမဟုတ္ေသာ ေလာက ကို လြန္ေျမာက္၍ ေလာကုတၱရာမည္ေသာ အရိယမဂ္၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ မွန္စြာအသက္ေမြးျခင္း ‘သမၼာအာဇီဝ’သည္ ရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ အာသေဝါတရားတို႔၏ အာ႐ံုျဖစ္ေသာ ေကာင္းမႈ၏ အဖို႔ျဖစ္ေသာ ခႏၶာဟူေသာ အက်ဳိးကို ေပးတတ္ေသာ မွန္စြာအသက္ေမြးျခင္း ‘သမၼာအာဇီဝ’သည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ အမွားအသက္ေမြးျခင္း ‘မိစၧာအာဇီဝ’ကို ပယ္၍ မွန္စြာအသက္ေမြးျခင္း ‘သမၼာအာဇီဝ’ ျဖင့္ အသက္ေမြး၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအသက္ေမြးျခင္းကား အာသေဝါတရားတို႔၏ အာ႐ံု ျဖစ္ေသာ ေကာင္းမႈ၏ အဖို႔ျဖစ္ေသာ ခႏၶာဟူေသာ အက်ဳိးကိုေပးတတ္ေသာ မွန္စြာအသက္ေမြးျခင္း ‘သမၼာအာဇီဝ’တည္း။

ရဟန္းတို႔ အျပစ္ကင္းေသာ အာသေဝါတရားတို႔၏ အာ႐ံုမဟုတ္ေသာ ေလာကကို လြန္ေျမာက္၍ ေလာကုတၱရာမည္ေသာ အရိယမဂ္၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ မွန္စြာအသက္ေမြးျခင္း ‘သမၼာအာဇီဝ’သည့္အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ အျပစ္ကင္းေသာစိတ္ရွိေသာ အာသေဝါကင္းေသာစိတ္ရွိေသာ အရိယမဂ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အရိယမဂ္ကို ပြါးေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ အမွားအသက္ေမြးျခင္း ‘မိစၧာအာဇီဝ’ မွွ ေဝးစြာ ၾကဥ္ျခင္း၊ ကင္းရွင္းေအာင္ ၾကဥ္ျခင္း၊ လံုးလံုးမျဖစ္ဘဲ ဆုတ္နစ္၍ ၾကဥ္ျခင္း၊ ရန္ကို ဖ်က္ဆီးျခင္းသည္ ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ အျပစ္ကင္းေသာ အာသေဝါတရားတို႔၏ အာ႐ံုမဟုတ္ေသာ ေလာကကို လြန္ေျမာက္၍ ေလာကုတၱရာမည္ေသာ အရိယမဂ္၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ မွန္စြာအသက္ေမြးျခင္း ‘သမၼာ အာဇီဝ’ မည္၏။ ထိုရဟန္းသည္ မိစၧာအာဇီဝကို ေပ်ာက္ကင္းျခင္းငွါ လုံ႔လျပဳ၏၊ သမၼာအာဇီဝ ျဖစ္ေပၚ ျခင္းငွါ လုံ႔လျပဳ၏။ ထိုလုံ႔လျပဳျခင္း အားထုတ္ျခင္းသည္ မွန္စြာအားထုတ္ျခင္း ‘သမၼာဝါယာမ’ မည္၏။ ထိုရဟန္းသည္ သတိႏွင့္ ျပည့္စံု၍ မိစၧာအာဇီဝကို ပယ္၏၊ သတိႏွင့္ျပည့္စံုလ်က္ သမၼာအာဇီဝကို ျပည့္စံု ေစ၍ ေန၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ ထိုသတိသည္ မွန္စြာ ေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သမၼာသတိ’ မည္၏။ ဤသို႔ မွန္စြာ သိျမင္ျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’၊ မွန္စြာအားထုတ္ျခင္း ‘သမၼာဝါယာမ’၊ မွန္စြာေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သမၼာသတိ’ ဟူေသာ ဤတရားသံုးပါးတို႔သည္ သမၼာအာဇီဝသို႔ အစဥ္ေျပးဝင္ကုန္၏၊ အစဥ္ ျခံရံကုန္၏။

 

 ေသကၡပုဂၢိဳလ္၏ အဂၤါရွစ္ပါး ႏွင့္ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္၏အဂၤါဆယ္ပါး

၁၄၁။ ရဟန္းတို႔ ထိုတရားတို႔တြင္ မွန္စြာသိျမင္ျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’ သည္ ေရွ႕သြားျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ သမၼာဒိ႒ိသည္ ေရွ႕သြားျဖစ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ သမၼာဒိ႒ိရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား သမာ သကၤပၸသည္ ျဖစ္၏၊ သမာသကၤပၸရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား သမၼာဝါစာသည္ ျဖစ္၏၊ သမၼာဝါစာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ အား သမၼာကမၼႏၲသည္ ျဖစ္၏၊ သမာကမၼႏၲရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား သမၼာအာဇီဝသည္ ျဖစ္၏၊ သမၼာ အာဇီဝရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား သမၼာဝါယာမသည္ ျဖစ္၏၊ သမၼာဝါယာမရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား သမၼာသတိသည္ ျဖစ္၏၊ သမၼာသတိရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား သမၼာသမာဓိသည္ ျဖစ္၏၊ သမၼာသမာဓိရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မဂ္ကို ဆင္ျခင္ေသာ ပစၥေဝကၡဏာ ဉာဏ္သည္ ျဖစ္၏၊ မဂ္ကို ဆင္ျခင္ေသာ ပစၥေဝကၡဏာဉာဏ္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား သမၼာဝိမုတၱိမည္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္သည္ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ အသီးအျခား ျဖစ္ေသာ ေသကၡပုဂၢိဳလ္သည္ အဂၤါရွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္ အဂၤါဆယ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ထိုတရားတို႔၌လည္း မေဖာက္မျပန္ေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ မ်ားစြာေသာ ယုတ္မာေသာ အကုသိုလ္တရား ကင္း ကုန္၍ ဘာဝနာျပည့္စံုျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏။

၁၄၂။ ရဟန္းတို႔ ထိုတရားတို႔တြင္ သမၼာဒိ႒ိသည္ ေရွ႕သြားျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ သမၼာဒိ႒ိသည္ ေရွ႕သြားျဖစ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ သမၼာဒိ႒ိရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မိစၧာဒိ႒ိသည္ ေဆြးေျမ႕ ပ်က္စီး၏။ မိစၧာဒိ႒ိဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မ်ားစြာေသာ ယုတ္မာေသာ အကုသိုလ္ တရားတို႔သည္လည္း ထိုပုဂၢိဳလ္အား ေဆြးေျမ႕ပ်က္စီးကုန္၏၊ သမၼာဒိ႒ိဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မ်ားစြာ ေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ဘာဝနာျပည့္စံုျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ သမၼာသကၤပၸရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မိစၧာသကၤပၸသည္ ေဆြးေျမ႕ပ်က္စီး၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ သမၼာဝါစာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မိစၧာ ဝါစာသည္ ေဆြးေျမ႕ပ်က္စီး၏။ ရဟန္းတို႔ သမၼာကမၼႏၲရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မိစၧာကမၼႏၲသည္ ေဆြးေျမ႕ ပ်က္စီး၏။ ရဟန္းတို႔ သမၼာအာဇီဝရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မိစၧာအာဇီဝသည္ ေဆြးေျမ႕ပ်က္စီး၏။ ရဟန္း တို႔ သမၼာဝါယာမရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မိစၧာဝါယာမသည္ ေဆြးေျမ႕ပ်က္စီး၏။ ရဟန္းတို႔ သမၼာသတိရွိ ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မိစၧာသတိသည္ ေဆြးေျမ႕ပ်က္စီး၏။ ရဟန္းတို႔ သမၼာသမာဓိရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မိစၧာသမာဓိသည္ ေဆြးေျမ႕ပ်က္စီး၏။ ရဟန္းတို႔ မဂ္ကို ဆင္ျခင္ေသာ ပစၥေဝကၡဏာဉာဏ္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ အား မိစၧာဉာဏ္သည္ ေဆြးေျမ႕ပ်က္စီး၏။ ရဟန္းတို႔ သမၼာဝိမုတၱိမည္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မိစၧာဝိမုတၱိသည္ ေဆြးေျမ႕ပ်က္စီး၏။ မိစၧာဝိမုတၱိဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ ေသာ မ်ားစြာေသာ ယုတ္မာေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္လည္း ထိုပုဂၢိဳလ္အား ေဆြးေျမ႕ပ်က္စီး ကုန္၏။ သမၼာဝိမုတၱိဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ဘာဝနာျပည့္စံု ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏။

 

ကုသိုလ္ တရား ႏွစ္ဆယ္ ႏွင့္ အကုသိုလ္ တရား ႏွစ္ဆယ္ (တရား  ေလးဆယ္)

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ႏွစ္ဆယ္ေသာ ကုသိုလ္အဖို႔ရွိေသာ တရားတို႔လည္းေကာင္း ႏွစ္ဆယ္ေသာ အကုသိုလ္အဖို႔ရွိေသာ တရားတို႔လည္းေကာင္း ဤသို႔ (မ်ားစြာေသာ ေလးဆယ္ေသာ တရားတို႔ကို ျပေသာေၾကာင့္) မဟာစတၱာရီသကမည္ေသာ တရားေဒသနာေတာ္ကို ငါသည္ ျဖစ္ေစအပ္ၿပီ၊ ေလာက၌ သမဏသည္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏသည္လည္းေကာင္း နတ္သည္လည္းေကာင္း၊ မာရ္သည္လည္းေကာင္း၊ ျဗဟၼာသည္လည္းေကာင္း တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူမွ် မျဖစ္ေစႏိုင္။

၁၄၃။ ရဟန္းတို႔ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ သမဏသည္လည္းေကာင္း ျဗာဟၼဏသည္လည္းေကာင္း မ်ားစြာေသာ ေလးဆယ္ေသာတရားတို႔ကို ျပေသာေၾကာင့္ မဟာစတၱာရီသကမည္ေသာ ဤတရားေဒသနာ ေတာ္ကို ကဲ့ရဲ႕ထိုက္ ပယ္ျမစ္ထိုက္၏ ဟူ၍ ထင္မွတ္ျငားအံ့၊ ထိုပုဂၢိဳလ္အား မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌သာလွ်င္ ဆယ္ပါးေသာ အေၾကာင္းႏွင့္တကြ ဤေရွးဦးကဲ့ရဲ႕ေျပာဆိုျခင္း ‘ဝါဒ’ အတုလိုက္၍ ကဲ့ရဲ႕ေျပာဆိုျခင္း ‘အႏုဝါဒ’တို႔သည္ ကဲ့ရဲ႕ဖြယ္ရာသို႔ ေရာက္ကုန္၏။ အသွ်င္သည္ သမၼာဒိ႒ိကို ကဲ့ရဲ႕ျငားအံ့၊ အသွ်င္သည္ မိစၧာဒိ႒ိအယူရွိေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔ကို ပူေဇာ္သည္ ခ်ီးမြမ္းသည္ မည္ရာ၏။ အသွ်င္သည္ သမၼာ သကၤပၸကို ကဲ့ရဲ႕ျငားအံ့၊ အသွ်င္သည္ မိစၧာသကၤပၸအယူရွိေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔ကို ပူေဇာ္သည္ ခ်ီးမြမ္း သည္ မည္ရာ၏။ အသွ်င္သည္ သမၼာဝါစာကို ကဲ့ရဲ႕ျငားအံ့။ပ။ အသွ်င္သည္ သမၼာကမၼႏၲကို ကဲ့ရဲ႕ ျငားအံ့။ အသွ်င္သည္ သမၼာအာဇီဝကို ကဲ့ရဲ႕ျငားအံ့။ အသွ်င္သည္ သမၼာဝါယာမကို ကဲ့ရဲ႕ျငားအံ့။ အသွ်င္သည္ သမၼာသတိကို ကဲ့ရဲ႕ျငားအံ့။ အသွ်င္သည္ သမၼာသမာဓိကို ကဲ့ရဲ႕ျငားအံ့။ အသွ်င္သည္ မဂ္ကို ဆင္ျခင္ေသာ ပစၥေဝကၡဏာဉာဏ္ကို ကဲ့ရဲ႕ျငားအံ့။ အသွ်င္သည္ သမၼာဝိမုတၱိမည္ေသာ အရဟတၱ ဖိုလ္ကို ကဲ့ရဲ႕ျငားအံ့။ အသွ်င္သည္ မိစၧာဝိမုတၱိအယူရွိေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔ကို ပူေဇာ္သည္ ခ်ီးမြမ္းသည္ မည္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ သမဏသည္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏသည္လည္းေကာင္း မ်ားစြာေသာ ေလးဆယ္ေသာတရားတို႔ကို ျပေသာေၾကာင့္ မဟာစတၱာရီသကမည္ေသာ ဤတရားေဒသနာ ေတာ္ကို ကဲ့ရဲ႕ထိုက္ ပယ္ျမစ္ထိုက္၏ ဟူ၍ ထင္မွတ္ျငားအံ့၊ ထိုပုဂၢိဳလ္အား မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌သာလွ်င္ ဆယ္ပါးေသာ အေၾကာင္းႏွင့္တကြ ဤေရွးဦးကဲ့ရဲ႕ေျပာဆိုျခင္း ‘ဝါဒ’ အတုလိုက္၍ ကဲ့ရဲ႕ေျပာဆိုျခင္း ‘အႏုဝါဒ’တို႔သည္ ကဲ့ရဲ႕ဖြယ္ရာသို႔ ေရာက္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဥကၠလဇနပုဒ္၌ ေနကုန္ေသာ အေဟတုက အယူ, အကိရိယအယူ, နတၳိကအယူရွိကုန္ေသာ ဝယဘိညမည္ေသာ သူႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ေသာ္လည္း (မ်ားစြာေသာ တရားတို႔ကို ျပေသာေၾကာင့္) မဟာစတၱာရီသကမည္ေသာ တရားေဒသနာေတာ္ကို မကဲ့ရဲ႕ ထိုက္ မပယ္ျမစ္ထိုက္ဟူ၍ ထင္မွတ္ကုန္ရာ၏။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ – ကဲ့ရဲ႕ျခင္းမွ ေၾကာက္ျခင္း ထိပါးျခဳတ္ျခယ္ျခင္းမွ ေၾကာက္ျခင္း သူတစ္ပါးစြပ္စြဲျခင္းမွ ေၾကာက္ျခင္းေၾကာင့္ပင္တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္ မူ၏)။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားေဒသနာေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေဒသနာေတာ္ကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လြန္စြာႏွစ္သက္ၾကကုန္ၿပီ။

ခုနစ္ခုေျမာက္ မဟာစတၱာရီသကသုတ္ ၿပီး၏။