မန ၁၁: စူဠသီဟနာဒသုတ္

၁၃၉။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို ”ရဟန္းတို႔” ဟုေခၚေတာ္ မူ၏။ ရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ”အသွ်င္ဘုရား” ဟု ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားၾကကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏။

”ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌သာလွ်င္ (ေသာတာပန္) ရဟန္း ‘သမဏ’ ရွိ၏၊ ဤသာသနာေတာ္၌သာလွ်င္ ဒုတိယ (သကဒါဂါမ္) ရဟန္း ‘သမဏ’ရွိ၏၊ ဤသာသနာေတာ္၌သာလွ်င္ တတိယ (အနာဂါမ္) ရဟန္း ‘သမဏ’ရွိ၏၊ ဤသာသနာေတာ္၌သာလွ်င္စတုတၳ (ရဟႏၲာ) ရဟန္း ‘သမဏ’ ရွိ၏၊ သာသနာ့ ျပင္ ပပုဂၢိဳလ္တို႔၏ အယူဝါဒတို႔သည္ (သစၥာေလးပါးကို သိေသာ) ရဟန္း ‘သမဏ’တို႔မွ ဆိတ္သုဥ္း ကုန္၏” ဟု ဤသို႔ မေၾကာက္မ႐ံြ႕ေကာင္းစြာၾကံဳးဝါးၾကကုန္ေလာ့။

၁၄ဝ။ ရဟန္းတို႔ အယူတစ္ပါးရွိေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔က ”အသွ်င္တို႔ သင္တို႔သည္ ဤသာသနာေတာ္၌သာလွ်င္ (ေသာတာပန္) ရဟန္း ‘သမဏ’ ရွိ၏၊ ဤသာသနာေတာ္၌သာလွ်င္ ဒုတိယ (သကဒါဂါမ္) ရဟန္း ‘သမဏ’ ရွိ၏၊ ဤသာသနာေတာ္၌သာလွ်င္ တတိယ (အနာဂါမ္) ရဟန္း ‘သမဏ’ ရွိ၏၊ ဤသာသနာေတာ္၌သာလွ်င္ စတုတၳ (ရဟႏၲာ) ရဟန္း ‘သမဏ’ရွိ၏၊ သာသနာ့ျပင္ပပုဂၢိဳလ္တို႔၏ အယူဝါဒတို႔သည္ (သစၥာေလးပါးကို သိေသာ) ရဟန္း သမဏတို႔မွ ဆိတ္သုဥ္းကုန္၏” ဟု ေျပာဆိုၾကကုန္၏။ ”အသွ်င္တို႔၏ အေထာက္အထားကား အဘယ္နည္း၊ (အားကိုးအားထား) အကိုးအကားကား အဘယ္နည္း” ဟုေျပာဆိုရာေသာ အေၾကာင္းသည္ ရွိေပ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ေျပာဆိုၾကကုန္ေသာ အယူတစ္ပါးရွိေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔ကို ”ငါ့သွ်င္တို႔ သိေတာ္မူျမင္ေတာ္မူ၍ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (တရားအားလံုးကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရားက ငါတို႔အား ေဟာထားေသာ တရားေလးပါးတိုကို ငါတို႔သည္ မိမိကိုယ္၌ ေကာင္းစြာေတြ႕ျမင္ၾကကုန္ေသာေၾကာင့္ ဤသာသနာေတာ္၌သာလွ်င္ (ေသာတာပန္) ရဟန္း ‘သမဏ’ရွိ၏၊ ဤသာသနာ ေတာ္၌သာလွ်င္ ဒုတိယ (သကဒါဂါမ္) ရဟန္း ‘သမဏ’ ရွိ၏၊ ဤသာသနာေတာ္၌သာလွ်င္တတိယ (အနာဂါမ္) ရဟန္း ‘သမဏ’ ရွိ၏၊ ဤသာသနာေတာ္၌သာလွ်င္စတုတၳ (ရဟန ၱာ) ရဟန္း ‘သမဏ’ ရွိ၏၊ သာသနာ့ျပင္ပ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ အယူဝါဒတို႔သည္ (သစၥာေလးပါးကို) သိေသာ ရဟန္း ‘သမဏ’တို႔မွ ဆိတ္သုဥ္းကုန္၏ဟု ငါတို႔ ေျပာဆိုပါကုန္၏” ဟူ၍ ေျပာဆိုၾကကုန္ရာ၏။

တရားေလးပါးတို႔ဟူသည္ အဘယ္တို႔နည္း။

”ငါ့သွ်င္တို႔ ငါတို႔အား ဘုရား၌ ၾကည္ၫိုျခင္းရွိ၏၊ တရား၌ ၾကည္ၫ္ိုျခင္းရွိ၏၊ အက်င့္သီလတို႔၌့ျဖည့္က်င့္မႈကို ျပဳေလ့ရွိ၏၊ ခ်စ္ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္သည့္ တရားက်င့္ဘက္ လူ ရဟန္းတို႔ ရွိၾကကုန္၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ သိေတာ္မူ ျမင္ေတာ္မူ၍ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (တရားအားလံုးကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားက ငါတို႔အား ေဟာၾကားထားေတာ္မူေသာ တရားေလးပါးတို႔ကိုငါတို႔သည္ မိမိကိုယ္၌ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ျမင္ၾကကုန္ေသာေၾကာင့္ ‘ဤသာသနာေတာ္၌သာလွ်င္ (ေသာတာပန္) ရဟန္း ‘သမဏ’ ရွိ၏၊ ဤသာသနာေတာ္၌သာလွ်င္ ဒုတိယ (သကဒါဂါမ္) ရဟန္း ‘သမဏ’ ရွိ၏၊ ဤ သာသနာေတာ္၌သာလွ်င္ တတိယ (အနာဂါမ္) ရဟန္း ‘သမဏ’ ရွိ၏၊ ဤသာသနာေတာ္၌သာလွ်င္ စတုတၳ (ရဟႏၲာ) ရဟန္း ‘သမဏ’ ရွိ၏၊ သာသနာ့ျပင္ပပုဂၢိဳလ္တို႔၏အယူဝါဒတို႔သည္ ရဟန္း ‘သမဏ’တို႔မွ ဆိတ္သုဥ္းကုန္၏’- ဟု ငါတို႔ ေျပာဆိုၾကပါကုန္၏” ဟူ၍ (ေျပာဆိုၾကကုန္ရာ၏)။

၁၄၁။ ရဟန္းတို႔ အယူတစ္ပါးရွိေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔က ဤသို႔ ေျပာဆိုရာေသာ အေၾကာင္းရွိေပ ေသး၏၊ ”ငါ့သွ်င္တို႔ ငါတို႔အားလည္း ငါတို႔၏ ဘုရား၌ ၾကည္ညိဳျခင္းရွိ၏၊ ငါတို႔၏ တရား၌ ၾကည္ညိဳျခင္းရွိ၏၊ ငါတို႔သည္လည္း ငါတို႔၏ အက်င့္တို႔၌ ျဖည့္က်င့္မႈကို ျပဳေလ့ရွိၾကကုန္၏၊ ငါတို႔အားလည္းခ်စ္ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ တရားက်င့္ဘက္ လူ ရဟန္းတို႔ ရွိၾကကုန္၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤအရာ၌ သင္တို႔ႏွင့္ငါတို႔၏ ထူးျခားခ်က္ကား အဘယ္နည္း၊ သာလြန္ခ်က္ကား အဘယ္နည္း၊ ျခားနားခ်က္ကား အဘယ္နည္း” ဟု (ေျပာဆိုရာေသာ အေၾကာင္းရွိေပေသး၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ေျပာဆိုၾကေသာ အယူတစ္ပါးရွိသူ ပရိဗိုဇ္တို႔ကို ”ငါ့သွ်င္တို႔ အဆံုးသတ္ပန္းတိုင္သည္ တစ္မ်ဳိးတည္းေလာ၊ သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေလာ” ဟု ေမးျမန္းၾကကုန္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔ အယူတစ္ပါးရွိေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ေကာင္းစြာ ေျဖဆိုလိုၾကေသာ္ ”ငါ့သွ်င္တို႔ အဆံုး သတ္ပန္းတိုင္သည္ တစ္မ်ဳိးတည္းသာတည္း၊ အမ်ဳိးမ်ဳိး မဟုတ္” ဟု ေျဖဆိုၾကကုန္ရာ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ထိုအဆံုးသတ္ ပန္းတိုင္သည္ စြဲမက္ျခင္း ‘ရာဂ’ရွိေသာ သူအား ျဖစ္သေလာ၊ သို႔မဟုတ္စြဲမက္ျခင္း ‘ရာဂ’ကင္းေသာ သူအား ျဖစ္သေလာဟု ေမးျမန္းၾကကုန္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔ အယူတစ္ပါးရွိေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ေကာင္းစြာ ေျဖဆိုလိုၾကေသာ္ ”ငါ့သွ်င္တို႔ အဆံုး သတ္ပန္းတိုင္သည္ စြဲဲမက္ျခင္း ‘ရာဂ’ကင္းသူအားသာ ျဖစ္၏၊ ထိုအဆံုးသတ္ ပန္းတိုင္သည္ စြဲဲမက္ျခင္း ‘ရာဂ’ရွိသူအား မျဖစ္” ဟု ေျဖဆိုၾကကုန္ရာ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ထိုအဆံုးသတ္ ပန္းတိုင္သည္ ၾကမ္းတမ္းျပစ္မွားျခင္း ‘ေဒါသ’ရွိသူအား ျဖစ္သေလာ၊ သို႔မဟုတ္ ၾကမ္းတမ္းျပစ္မွားျခင္း ‘ေဒါသ’ ကင္းသူအား ျဖစ္သေလာဟု ေမးျမန္းၾကကုန္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔ အယူတစ္ပါးရွိေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ေကာင္းစြာ ေျဖဆိုလိုၾကေသာ္ ”ငါ့သွ်င္တို႔ ထိုအဆံုးသတ္ ပန္းတိုင္သည္ ၾကမ္းတမ္းျပစ္မွားျခင္း ‘ေဒါသ’ကင္းသူအားသာ ျဖစ္၏၊ ထိုအဆံုးသတ္ ပန္းတိုင္သည္ ၾကမ္းတမ္း ျပစ္မွားျခင္းရွိသူအား မျဖစ္” ဟု ေျဖဆိုၾကကုန္ရာ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ထိုအဆံုးသတ္ ပန္းတိုင္သည္ ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ ရွိသူအား ျဖစ္သေလာ၊ သို႔မဟုတ္ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ ကင္းသူအား ျဖစ္သေလာဟု ေမးျမန္းၾကကုန္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔ အယူတစ္ပါးရွိေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ေကာင္းစြာ ေျဖဆိုလိုၾကေသာ္ ”ငါ့သွ်င္တို႔ ထိုအဆံုးသတ္ ပန္းတိုင္သည္ ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ကင္းသူအားသာ ျဖစ္၏၊ ထိုအဆံုးသတ္ ပန္းတိုင္သည္ ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ ရွိသူအား မျဖစ္” ဟု ေျဖဆိုၾကကုန္ရာ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ထိုအဆံုးသတ္ ပန္းတိုင္သည္ တပ္မက္ျခင္း ‘တဏွာ’ ရွိသူအား ျဖစ္သေလာ၊ သို႔မဟုတ္တပ္မက္ျခင္း ‘တဏွာ’ ကင္းသူအား ျဖစ္သေလာဟု ေမးျမန္းၾကကုန္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔ အယူတစ္ပါးရွိေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ေကာင္းစြာ ေျဖဆိုလိုၾကေသာ္ ”ငါ့သွ်င္တို႔ ထိုအဆံုးသတ္ ပန္းတိုင္သည္ တပ္မက္ျခင္း ‘တဏွာ’ ကင္းသူအားသာ ျဖစ္၏၊ ထိုအဆံုးသတ္ ပန္းတိုင္သည့္တပ္မက္ျခင္း ‘တဏွာ’ ရွိသူအား မျဖစ္” ဟု ေျဖဆိုၾကကုန္ရာ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ထိုအဆံုးသတ္ ပန္းတိုင္သည္ အစြဲဲအလမ္း ‘ဥပါဒါန္’ရွိသူအား ျဖစ္သေလာ၊ သို႔မဟုတ္ အစြဲဲအလမ္း ‘ဥပါဒါန္’မရွိသူအား ျဖစ္သေလာဟု ေမးျမန္းၾကကုန္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔ အယူတစ္ပါးရွိေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ေကာင္းစြာ ေျဖဆိုလိုၾကေသာ္ ”ငါ့သွ်င္တို႔ ထိုအဆံုးသတ္ ပန္းတိုင္သည္ အစြဲဲအလမ္း ‘ဥပါဒါန္’မရွိသူအားသာ ျဖစ္၏၊ ထိုအဆံုးသတ္ ပန္းတိုင္သည္ အစြဲဲအလမ္း ‘ဥပါဒါန္’ ရွိသူအား မျဖစ္” ဟု ေျဖဆိုၾကကုန္ရာ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ထိုအဆံုးသတ္ ပန္းတိုင္သည္ ပညာရွိသူအား ျဖစ္သေလာ၊ သို႔မဟုတ္ ပညာမရွိသူအားျဖစ္သေလာဟု ေမးျမန္းၾကကုန္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔ အယူတစ္ပါးရွိေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ေကာင္းစြာ ေျဖဆိုလိုၾကေသာ္ ”ငါ့သွ်င္တို႔ ထိုအဆံုးသတ္ ပန္းတိုင္သည္ ပညာရွိသူအားသာ ျဖစ္၏၊ ထိုအဆံုးသတ္ ပန္းတိုင္သည္ ပညာမရွိသူအားမျဖစ္” ဟု ေျဖဆိုၾက ကုန္ရာ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ထိုအဆံုးသတ္ ပန္းတိုင္သည္ ခ်စ္ျခင္း မုန္းျခင္း ရွိသူအား ျဖစ္သေလာ၊ သို႔မဟုတ္ ခ်စ္ျခင္းမုန္းျခင္း မရွိသူအား ျဖစ္သေလာဟု ေမးျမန္းၾကကုန္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔ အယူတစ္ပါးရွိေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ေကာင္းစြာ ေျဖဆိုလိုၾကေသာ္ ”ငါ့သွ်င္တို႔ ထိုအဆံုးသတ္ ပန္းတိုင္သည္ ခ်စ္ျခင္း မုန္းျခင္း မရွိသူအားသာ ျဖစ္၏၊ ထိုအဆံုးသတ္ ပန္းတိုင္သည္ ခ်စ္ျခင္းမုန္းျခင္းရွိသူအား မျဖစ္” ဟု ေျဖဆိုၾကကုန္ရာ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ အဆံုးသတ္ ပန္းတိုင္သည္ သံသရာခ်ဲဲ႕တရား၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပိုက္သူအား ျဖစ္သေလာ၊ သို႔မဟုတ္ သံသရာခ်ဲဲ႕တရား၌ မေမြ႕ေလ်ာ္မေပ်ာ္ပိုက္သူအား ျဖစ္သေလာဟု ေမးျမန္းၾကကုန္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔ အယူတစ္ပါးရွိေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ေကာင္းစြာ ေျဖဆိုလိုၾကေသာ္ ”ငါ့သွ်င္တို႔ ထိုအဆံုးသတ္ ပန္းတိုင္သည္ သံသရာခ်ဲဲ႕တရား၌ မေမြ႕ေလ်ာ္မေပ်ာ္ပိုက္သူအားသာ ျဖစ္၏၊ ထိုအဆံုးသတ္ပန္းတိုင္သည္ သံသရာ ခ်ဲဲ႕တရား၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပိုက္သူအား မျဖစ္” ဟု ေျဖဆိုၾကကုန္ရာ၏။

၁၄၂။ ရဟန္းတို႔ အယူမွားေသာ ဒိ႒ိတို႔သည္ ဘဝျမဲဲ၏ဟု ယူမွားျခင္း ‘ဘဝဒိ႒ိ’၊ ဘဝျပတ္၏ဟုယူမွားျခင္း ‘ဝိဘဝဒိ႒ိ’ အားျဖင့္ ႏွစ္ပါးတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဘဝဒိ႒ိ၌ ကပ္ၿငိ ဘဝဒိ႒ိသို႔ခ်ဥ္းကပ္ဘဝဒိ႒ိ၌ သက္ဝင္ၾကကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏအခ်ဳိ႕တို႔သည္ ဝိဘဝဒိ႒ိႏွင့္ ဆန္႔က်င္ၾကကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဝိဘဝဒိ႒ိ၌ကပ္ၿငိ ဝိဘဝဒိ႒ိသို႔ခ်ဥ္းကပ္ ဝိဘဝဒိ႒ိ၌သက္ဝင္ၾကကုန္ေသာသမဏျဗာဟၼဏအခ်ဳိ႕တို႔သည္ ဘဝဒိ႒ိႏွင့္ ဆန္႔က်င္ၾကကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ သမဏျဗာဟၼဏအခ်ဳိ႕တို႔သည္ဤဒိ႒ိႏွစ္ပါးတို႔၏ ျဖစ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ခ်ဳပ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ သာယာဖြယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ အျပစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ထြက္ ေျမာက္ရာကိုလည္းေကာင္းဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မသိၾကကုန္၊ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ စြဲဲမက္ျခင္းရွိ သူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏၊ ျပစ္မွားျခင္းရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏၊ ေတြေဝျခင္းရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏၊ တပ္ မက္ျခင္း ‘တဏွာ’ ရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏၊ အစြဲဲအလမ္းရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏၊ ပညာမရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾက ကုန္၏၊ ခ်စ္ျခင္း မုန္းျခင္းရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကကုန္၏၊ သံသရာခ်ဲဲ႕တရား၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပိုက္ၾကကုန္၏။

ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ (ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္း အိုျခင္း ေသျခင္း ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္းကိုယ္ဆင္းရဲဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔မွ မလြတ္ေျမာက္ၾကကုန္၊ ဝဋ္ဆင္းရဲဲမွမလြတ္ေျမာက္ၾကကုန္ဟု ငါဘုရား ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ သမဏျဗာဟၼဏအခ်ဳိ႕တို႔သည္ ဤဒိ႒ိႏွစ္ပါးတို႔၏ ျဖစ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ခ်ဳပ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ သာယာဖြယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ အျပစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ထြက္ေျမာက္ရာကိုလည္းေကာင္းဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိၾကကုန္၏၊ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ စြဲမက္ျခင္း ကင္းၾကကုန္၏၊ ျပစ္မွားျခင္း့ကင္းၾကကုန္၏၊ ေတြေဝျခင္း ကင္းၾကကုန္၏၊ တပ္မက္ျခင္း ကင္းၾကကုန္၏၊ အစြဲဲအလမ္းမရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကကုန္၏၊ ပညာရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏၊ ခ်စ္ျခင္းမုန္းျခင္းမရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏၊ သံသရာခ်ဲ႕တရား၌ မေမြ႕ေလ်ာ္မေပ်ာ္ပိုက္ၾကကုန္၊ ထိုသမဏ ျဗာဟၼဏတို႔သည္ (ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္းအိုျခင္း ေသျခင္း ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔မွလြတ္ေျမာက္ၾကကုန္၏၊ ဝဋ္ဆင္းရဲဲမွ လြတ္ေျမာက္ၾကကုန္၏ဟု ငါဘုရား ဆို၏။

၁၄၃။ ရဟန္းတို႔ စြဲဲလမ္းျခင္း ‘ဥပါဒါန္’တို႔သည္ ဤေလးပါးတို႔တည္း။ အဘယ္ေလးပါးတို႔နည္းဟူမူ- ကာမ၌ စြဲဲလမ္းျခင္း ‘ကာမုပါဒါန္’၊ အယူမွား၌ စြဲလမ္းျခင္း ‘ဒိ႒ဳပါဒါန္’၊ အေလ့အက်င့္၌စြဲလမ္းျခင္း ‘သီလဗၺတုပါဒါန္’၊ အတၱဟု စြဲလမ္းျခင္း ‘အတၱဝါဒုပါဒါန္’တို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဥပါဒါန္အားလံုး လြန္ေျမာက္ျခင္းကို ေျပာဆို၏ဟု ဝန္ခံၾကသည့္ သမဏျဗာဟၼဏအခ်ဳိ႕တို႔သည္ရွိၾကကုန္၏၊ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ဥပါဒါန္အားလံုး လြန္ေျမာက္ျခင္းကို ေကာင္းစြာမပညတ္ၾကကုန္၊ ကာမု ပါဒါန္ လြန္ေျမာက္ျခင္းမွ်ကိုသာ ပညတ္ၾကကုန္၏၊ ဒိ႒ဳပါဒါန္, သီလဗၺတုပါဒါန္,အတၱဝါဒုပါဒါန္ လြန္ေျမာက္ျခင္းကိုကား မပညတ္ၾကကုန္။ ထိုသို႔ မပညတ္ျခင္းသည္အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ ထိုအသွ်င္ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ဤအေၾကာင္းသံုးပါးတို႔ကိုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာမသိၾကကုန္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအသွ်င္ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ဥပါဒါန္ အားလံုး လြန္ေျမာက္ျခင္းကိုေျပာဆို၏ဟု ဝန္ခံၾကကုန္လ်က္ ဥပါဒါန္အားလံုး လြန္ေျမာက္ျခင္းကို ေကာင္းစြာ မပညတ္ၾကကုန္၊ ကာမုပါဒါန္ လြန္ေျမာက္ျခင္းမွ်ကိုသာ ပညတ္ၾကကုန္၏၊ ဒိ႒ဳပါဒါန္ လြန္ေျမာက္ျခင္းကို မပညတ္ၾကကုန္၊ သီလဗၺတုပါဒါန္ လြန္ေျမာက္ျခင္းကို မပညတ္ၾကကုန္၊ အတၱဝါဒုပါဒါန္ လြန္ေျမာက္ျခင္းကို မပညတ္ၾကကုန္။

ရဟန္းတို႔ ဥပါဒါန္အားလံုး လြန္ေျမာက္ျခင္းကို ေျပာဆို၏ဟု ဝန္ခံၾကသည့္ သမဏျဗာဟၼဏအခ်ဳိ႕တို႔သည္ ရွိၾကကုန္၏၊ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ဥပါဒါန္အားလံုး လြန္ေျမာက္ျခင္းကို ေကာင္းစြာမပညတ္ၾကကုန္၊ ကာမုပါဒါန္ႏွင့္ ဒိ႒ဳပါဒါန္ လြန္ေျမာက္ျခင္းမွ်ကိုသာ ပညတ္ၾက၍ သီလဗၺတုပါဒါန္ႏွင့္အတၱဝါဒုပါဒါန္ လြန္ေျမာက္ျခင္းကိုကား မပညတ္ၾကကုန္။ ထိုသို႔ မပညတ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ ထိုအသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ဤအေၾကာင္းႏွစ္ပါးတို႔ကိုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မသိၾကကုန္၊ ထို႔ေၾကာင့္ထိုအသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ဥပါဒါန္ အားလံုး လြန္ေျမာက္ျခင္းကို ေျပာဆို၏ဟု ဝန္ခံၾကကုန္လ်က္ဥပါဒါန္အားလံုး လြန္ေျမာက္ျခင္းကို ေကာင္းစြာ မပညတ္ၾကကုန္၊ ကာမုပါဒါန္ႏွင့္ ဒိ႒ဳပါဒါန္ လြန္ေျမာက္ျခင္းမွ်ကိုသာ ပညတ္ၾက၍ သီလဗၺတုပါဒါန္ႏွင့္ အတၱဝါဒုပါဒါန္ လြန္ေျမာက္ျခင္းကိုကား မပညတ္ၾကကုန္။

ရဟန္းတို႔ ဥပါဒါန္အားလံုး လြန္ေျမာက္ျခင္းကို ေျပာဆို၏ဟု ဝန္ခံၾကသည့္ သမဏျဗာဟၼဏအခ်ဳိ႕တို႔သည္ ရွိၾကကုန္၏၊ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ဥပါဒါန္အားလံုး လြန္ေျမာက္ျခင္းကို ေကာင္းစြာမပညတ္ၾကကုန္၊ ကာမုပါဒါန္ ဒိ႒ဳပါဒါန္ သီလဗၺတုပါဒါန္ လြန္ေျမာက္ျခင္းမွ်ကိုသာ ပညတ္ၾကကုန္၏၊ အတၱဝါဒုပါဒါန္ လြန္ေျမာက္ျခင္းကိုကား မပညတ္ၾကကုန္။ ထိုသို႔ မပညတ္ျခင္းသည္အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ ထိုအသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ဤအေၾကာင္းတစ္ပါးကိုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာမသိၾကကုန္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ဥပါဒါန္အားလံုး လြန္ေျမာက္ျခင္းကိုေျပာဆိုဝန္ခံၾကကုန္လ်က္ ဥပါဒါန္ အားလံုး လြန္ေျမာက္ျခင္းကို ေကာင္းစြာ မပညတ္ၾကကုန္၊ ကာမုပါဒါန္, ဒိ႒ဳပါဒါန္, သီလဗၺတုပါဒါန္ လြန္ေျမာက္ျခင္းမွ်ကိုသာ ပညတ္ၾကကုန္၏၊ အတၱဝါဒုပါဒါန္လြန္ေျမာက္ျခင္းကိုကား မပညတ္ၾကကုန္။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ဓမၼဝိနယ ‘သာသနာေတာ္’ ၌ (မိမိတို႔) ဆရာ၌ ၾကည္ညိဳျခင္းကိုေကာင္းျမတ္၏ဟု မဆိုရ၊ တရား၌ ၾကည္ညိဳျခင္းကို ေကာင္းျမတ္၏ဟု မဆိုရ၊ အက်င့္သီလတို႔၌ ျဖည့္က်င့္မႈ ျပဳေလ့ရွိျခင္းကို ေကာင္းျမတ္၏ဟု မဆိုရ၊ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔၌ ခ်စ္ႏွစ္သက္ျခင္းကို ေကာင္းျမတ္၏ဟု မဆိုရ။ ထိုသို႔ ေကာင္းျမတ္၏ဟု မဆိုရျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ မေကာင္း့သျဖင့္ ေျပာဆိုေဟာၾကား ထား၍ ဝဋ္မွ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းမဟုတ္ေသာ၊ ၿငိမ္းေအးျခင္းကို မျဖစ္ေစတတ္ေသာ၊ ဘုရားစစ္မဟုတ္သူတို႔ ေဟာၾကားထားသည့္ ဓမၼဝိနယ၌ ျဖစ္ျမဲဓမၼတာအတိုင္းသာျဖစ္ရေသာ ေၾကာင့္တည္း။

၁၄၄။ ရဟန္းတို႔ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (တရားအားလံုးကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာသိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဥပါဒါန္တရားအားလံုး လြန္ေျမာက္ျခင္းကို ေျပာဆို၏ဟု ဝန္ခံလ်က္ဥပါဒါန္တရားအားလံုး လြန္ေျမာက္ျခင္းကို ေကာင္းစြာ ပညတ္ေတာ္မူ၏၊ ကာမုပါဒါန္ လြန္ေျမာက္ျခင္းကိုပညတ္ေတာ္မူ၏၊ ဒိ႒ဳပါဒါန္ လြန္ေျမာက္ျခင္းကို ပညတ္ေတာ္မူ၏၊ သီလဗၺတုပါဒါန္ လြန္ေျမာက္ျခင္းကိုပညတ္ေတာ္မူ၏၊ အတၱဝါဒုပါဒါန္ လြန္ေျမာက္ျခင္းကို ပညတ္ေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔သေဘာရွိေသာဓမၼဝိနယ ‘သာသနာေတာ္’၌ ဘုရားအေပၚ၌ ၾကည္ညိဳျခင္းကို ေကာင္းျမတ္၏ဟုဆိုရ၏၊ တရား၌ၾကည္ညိဳျခင္းကို ေကာင္းျမတ္၏ဟု ဆိုရ၏၊ အက်င့္သီလတို႔၌ ျဖည့္က်င့္မႈ ျပဳေလ့ရွိျခင္းကိုေကာင္းျမတ္၏ဟု ဆိုရ၏၊ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔၌ ခ်စ္ႏွစ္သက္ျခင္းကို ေကာင္းျမတ္၏ဟု ဆိုရ၏၊ ထိုသို႔ေကာင္းျမတ္၏ဟု ဆိုရျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ေကာင္းစြာေျပာဆိုေဟာၾကားထားေသာ၊ (ဝဋ္မွ) ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ၊ ၿငိမ္းေအးျခင္းကိုျဖစ္ေစတတ္ေသာ၊ ဘုရားစစ္ ေဟာၾကားထားေသာ ဓမၼဝိနယ ‘သာသနာေတာ္’ ၌ ျဖစ္ျမဲဓမၼတာအတိုင္းသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။

၁၄၅။ ရဟန္းတို႔ ဤဥပါဒါန္ေလးပါးတို႔သည္ အဘယ္အေၾကာင္းရင္းရွိသနည္း၊ အဘယ္ျဖစ္ေၾကာင္းရွိသနည္း၊ အဘယ္ဇာစ္ျမစ္ရွိသနည္း၊ အဘယ္အမြန္အစရွိသနည္း။

ဤဥပါဒါန္ေလးပါးတို႔သည္ တဏွာအေၾကာင္းရင္းရွိ၏၊ တဏွာျဖစ္ေၾကာင္းရွိ၏၊ တဏွာဇာစ္ျမစ္ ရွိ၏၊ တဏွာအမြန္အစရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤတဏွာသည္လည္း အဘယ္အေၾကာင္းရင္းရွိသနည္း၊ အဘယ္ျဖစ္ေၾကာင္းရွိသနည္း၊ အဘယ္ ဇာစ္ျမစ္ရွိသနည္း၊ အဘယ္အမြန္အစရွိသနည္း။

တဏွာသည္ ေဝဒနာအေၾကာင္းရင္းရွိ၏၊ ေဝဒနာျဖစ္ေၾကာင္းရွိ၏၊ ေဝဒနာဇာစ္ျမစ္ရွိ၏၊ ေဝဒနာအမြန္အစရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤေဝဒနာသည္လည္း အဘယ္အေၾကာင္းရင္းရွိသနည္း၊ အဘယ္ျဖစ္ေၾကာင္းရွိသနည္း၊ အဘယ္ ဇာစ္ျမစ္ရွိသနည္း၊ အဘယ္အမြန္အစရွိသနည္း။

ေဝဒနာသည္ ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ အေၾကာင္းရင္းရွိ၏၊ ဖႆျဖစ္ေၾကာင္းရွိ၏၊ ဖႆဇာစ္ျမစ္ရွိ၏၊ ဖႆအမြန္အစရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤဖႆသည္လည္း အဘယ္အေၾကာင္းရင္းရွိသနည္း၊ အဘယ္ျဖစ္ေၾကာင္းရွိသနည္း၊ အဘယ္ဇာစ္ျမစ္ရွိသနည္း၊ အဘယ္အမြန္အစရွိသနည္း။

ဖႆသည္ သဠာယတနအေၾကာင္းရင္း ရွိ၏၊ သဠာယတနျဖစ္ေၾကာင္း ရွိ၏၊ သဠာယတနဇာစ္ျမစ္ရွိ၏၊ သဠာယတနအမြန္အစရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသဠာယတနသည္လည္း အဘယ္အေၾကာင္းရင္းရွိသနည္း၊ အဘယ္ျဖစ္ေၾကာင္းရွိသနည္း၊ အဘယ္ဇာစ္ျမစ္ရွိသနည္း၊ အဘယ္အမြန္အစရွိသနည္း။

သဠာယတနသည္ နာမ္႐ုပ္အေၾကာင္းရင္း ရွိ၏၊ နာမ္႐ုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွိ၏၊ နာမ္႐ုပ္ဇာစ္ျမစ္ ရွိ၏၊ နာမ္႐ုပ္ အမြန္အစရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤနာမ္႐ုပ္သည္လည္း အဘယ္အေၾကာင္းရင္း ရွိသနည္း၊ အဘယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွိ သနည္း၊ အဘယ္ဇာစ္ျမစ္ရွိသနည္း၊ အဘယ္အမြန္အစရွိသနည္း။

နာမ္႐ုပ္သည္ ဝိညာဏ္အေၾကာင္းရင္း ရွိ၏၊ ဝိညာဏ္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွိ၏၊ ဝိညာဏ္ဇာစ္ျမစ္ ရွိ၏၊ ့ဝိညာဏ္ အမြန္အစရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤဝိညာဏ္သည္လည္း အဘယ္အေၾကာင္းရင္းရွိသနည္း၊ အဘယ္ျဖစ္ေၾကာင္းရွိသ နည္း၊ အဘယ္ဇာစ္ျမစ္ရွိသနည္း၊ အဘယ္အမြန္အစရွိသနည္း။

ဝိညာဏ္သည္ ျပဳျပင္စီရင္မႈ ‘သခၤါရ’ အေၾကာင္းရင္းရွိ၏၊ ျပဳျပင္စီရင္မႈ ‘သခၤါရ’ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိ၏၊ ျပဳျပင္စီရင္မႈ ‘သခၤါရ’ ဇာစ္ျမစ္ရွိ၏၊ ျပဳျပင္စီရင္မႈ ‘သခၤါရ’ အမြန္အစရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသခၤါရတို႔သည္လည္း အဘယ္အေၾကာင္းရင္းရွိကုန္သနည္း၊ အဘယ္ျဖစ္ေၾကာင္းရွိကုန္သနည္း၊ အဘယ္ဇာစ္ျမစ္ရွိကုန္သနည္း၊ အဘယ္အမြန္အစရွိကုန္သနည္း။

သခၤါရတို႔သည္ မသိျခင္း ‘အဝိဇၨာ’ အေၾကာင္းရင္းရွိကုန္၏၊ အဝိဇၨာ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိကုန္၏၊ အဝိဇၨာဇာစ္ျမစ္ရွိကုန္၏၊ အဝိဇၨာ အမြန္အစရွိကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ အၾကင္အခါ၌ ရဟန္းအား အဝိဇၨာ ေပ်ာက္ကင္း၏၊ ဝိဇၨာ ျဖစ္ေပၚ၏၊ (ထိုအခါ) ထိုရဟန္းသည္ အဝိဇၨာကင္း၍ ဝိဇၨာျဖစ္ေပၚျခင္းေၾကာင့္ ကာမစြဲဲ မစြဲဲလမ္း၊ အယူမွားစြဲ မစြဲလမ္း၊ အေလ့အက်င့္စြဲ မစြဲလမ္း၊ အတၱစြဲ မစြဲလမ္း၊ မစြဲလမ္းေသာ္ (တဏွာျဖင့္) မတပ္မက္၊ မတပ္မက္ေသာ္ယခုဘဝ၌ပင္လွ်င္ (ကိေလသာ) ၿငိမ္းေအး၏။

”ပဋိသေႏၶေနမႈကုန္ၿပီ၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သံုးၿပီးၿပီ၊ (မဂ္) ကိစၥကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ဤ (မဂ္) ကိစၥအလို႔ငွါ တစ္ပါးေသာ ျပဳဖြယ္မရွိေတာ့ၿပီ” ဟု သိ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားေဒသနာေတာ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၏၊ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာ ဘုရားေဟာေတာ္မူေသာ တရားေတာ္ကို ႏွစ္လိုၾကသည္ျဖစ္၍ ဝမ္းေျမာက္စြာ ခံယူၾကေလကုန္သတည္း။

ေရွးဦးစြာေသာ စူဠသီဟနာဒသုတ္ၿပီး၏။