မန ၁၂၁: စူဠသုညတသုတ္

၁၇၆။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ ဝိသာခါ၏ ျပာသာဒ္ျဖစ္ေသာ ပုဗၺာ႐ံုေက်ာင္း၌ သီတင္းသုံးေနေတာ္မူစဥ္ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ညခ်မ္းအခါ ကိန္းေအာင္းရာမွ ထလ်က္ ျမတ္စြာဘုရား ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ႐ိုေသစြာ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ေန၏၊ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ေနေသာ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္ထား၏ ”ျမတ္စြာဘုရား အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သကၠတိုင္း နဂရကမည္ေသာ သာကီဝင္မင္းတို႔၏ နိဂံုး၌ ေနေတာ္မူပါ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား ထိုအခါ၌ အကြၽႏု္ပ္အား ‘အာနႏၵာ ငါသည္ ယခုအခါ၌ သုညတဝိဟာရျဖင့္ အႀကိမ္မ်ား စြာ ေန၏’ဟု မိန္႔ေတာ္မူေသာ စကားကို ျမတ္စြာဘုရား၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွ ၾကားနာခဲ့ရပါ၏၊ မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွ ခံယူခဲ့ရပါ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား ဤသို႔ၾကားျခင္း ဤသို႔ခံယူျခင္းသည္ ေကာင္းစြာၾကား ျခင္း ေကာင္းစြာခံယူျခင္း ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းျခင္း ေကာင္းစြာ ေဆာင္မွတ္ျခင္း ျဖစ္ပါသေလာ”ဟု (ေလွ်ာက္၏ )။

အာနႏၵာ စင္စစ္ သင္၏ ဤသို႔ၾကားျခင္း ဤသို႔ခံယူျခင္းသည္ ေကာင္းစြာ ၾကားျခင္း ေကာင္းစြာ ခံယူျခင္း ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းျခင္း ေကာင္းစြာ ေဆာင္မွတ္ျခင္း ျဖစ္၏၊ အာနႏၵာ ငါသည္ ေရွးအခါ၌လည္းေကာင္း၊ ယခုအခါ၌လည္းေကာင္း သုညတဝိဟာရျဖင့္ အႀကိမ္မ်ားစြာ ေန၏၊ အာနႏၵာ ဥပမာအား ျဖင့္ ဤမိဂါရမာတာမည္ေသာ ဝိသာခါ၏ျပာသာဒ္သည္ ဆင္ ႏြား ျမင္း ျမည္းမွလည္းေကာင္း၊ ေရႊေငြမွလည္းေကာင္း၊ မိန္းမေယာက္်ားတို႔၏ ေပါင္းဆံုစည္းေဝးျခင္းမွလည္းေကာင္း ကင္းဆိတ္၏။ ရဟန္း အေပါင္းကို စြဲ၍ျဖစ္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ဤမကင္းဆိတ္သည္၏ အျဖစ္သည္သာ ရွိ၏။ အာနႏၵာ ဤအတူပင္လွ်င္ ရဟန္းသည္ ရြာအမွတ္ကို ႏွလံုးမသြင္းမူ၍ လူအမွတ္ကို ႏွလံုးမသြင္းမူ၍ ေတာအမွတ္ကို စြဲ၍ျဖစ္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ သညာကို ႏွလံုးသြင္း၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ စိတ္သည္ ေတာအမွတ္၌ ေျပးဝင္၏၊ ၾကည္လင္၏၊ ေကာင္းစြာတည္၏၊ လြတ္လြတ္ဝင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ဤသို႔သိ၏ ”ရြာဟူေသာ အမွတ္ကို စြဲ၍ျဖစ္ကုန္ေသာ ကိေလသာဟူေသာ ပူပန္ျခင္းတို႔သည္ ဤေတာ ဟူေသာ အမွတ္၌ မရွိကုန္။့လူဟူေသာ အမွတ္ကိုစြဲ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ ကိေလသာဟူေသာ ပူပန္ျခင္းတို႔သည္ ဤေတာဟူေသာ အမွတ္၌ မရွိကုန္။ ေတာဟူေသာ အမွတ္ကို စြဲ၍ျဖစ္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ဤပူပန္ျခင္း မွ်သည္သာရွိ၏”ဟု (သိ၏ )။

ထိုရဟန္းသည္ ”ဤေတာဟူေသာ အမွတ္သညာသည္ ရြာဟူေသာ အမွတ္သညာမွ ကင္းဆိတ္၏”ဟု သိ၏၊ ”ဤေတာဟူေသာ အမွတ္သညာသည္ လူဟူေသာ အမွတ္သညာမွ ကင္းဆိတ္၏”ဟု သိ၏။ ဤေတာ ဟူေသာ အမွတ္သညာကို စြဲ၍ျဖစ္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ဤမကင္းဆိတ္သည္၏ အျဖစ္သည္သာ ရွိ၏ဟု သိ၏။ ဤသို႔ ထိုေတာဟူေသာ အမွတ္သညာ၌ အၾကင္ပူပန္ျခင္းသည္ အၾကင္အေၾကာင္းေၾကာင့္ မျဖစ္၊ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ထိုပူပန္ျခင္းကို ကင္းဆိတ္၏ဟု အဖန္ဖန္႐ႈ၏။ ထိုေတာဟူေသာ အမွတ္ သညာ၌ အၾကင္ပူပန္ျခင္းသည္ ႂကြင္းက်န္၏၊ ထင္ရွားရွိေသာ ထိုပူပန္ျခင္းကို ”ဤပူပန္ျခင္းသည္ ရွိ၏”ဟု သိ၏။ အာနႏၵာ ဤသို႔လည္း ထိုရဟန္းအားဟုတ္မွန္တိုင္း မေဖာက္မျပန္ေသာ သေဘာရွိေသာ စင္ၾကယ္ေသာ ဤသုညတ၏ ျဖစ္ေပၚမႈသည္ ျဖစ္၏။

၁၇၇။ အာနႏၵာ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ လူဟူေသာ အမွတ္သညာကို ႏွလံုးမသြင္းမူ၍ ေတာ ဟူေသာ အမွတ္သညာကို ႏွလံုးမသြင္းမူ၍ ပထဝီဟူေသာ အမွတ္သညာကို စြဲ၍ျဖစ္ေသာ တစ္ခု တည္းေသာ သညာကို ႏွလံုးသြင္း၏၊ ထိုရဟန္း၏စိတ္သည္ ပထဝီဟူေသာ အမွတ္သညာ၌ ေျပးဝင္၏၊ ၾကည္လင္၏၊ ေကာင္းစြာတည္၏၊ လြတ္လြတ္ဝင္၏။ အာနႏၵာ ဥပမာအားျဖင့္ ငုတ္တစ္ရာျဖင့္ ေကာင္းစြာ ျဖန္႔က်က္ထားေသာ ႏြားလားဥသဘ အေရသည္ အတြန္႔အလိပ္ကင္းသကဲ့သို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ ရဟန္း သည္ ဤေျမ၌ ျမင့္ရာအရပ္ နိမ့္ရာအရပ္ ျမစ္အသြားခက္ေသာအရပ္ ငုတ္ဆူးရွိေသာအရပ္ ေတာင္ျဖင့္ မညီၫြတ္ေသာအရပ္ ထိုအလံုးစံုေသာ အရပ္ကို ႏွလံုးမသြင္းမူ၍ ပထဝီဟူေသာ အမွတ္သညာကို စြဲ၍ ျဖစ္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ သညာကို ႏွလံုးသြင္း၏၊ ထိုရဟန္း၏ စိတ္သည္ ပထဝီဟူေသာ အမွတ္ သညာ၌ ေျပးဝင္၏၊ ၾကည္လင္၏၊ ေကာင္းစြာတည္၏၊ လြတ္လြတ္ဝင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ဤသို႔ သိ၏ ”လူဟူေသာ အမွတ္ကို စြဲ၍ျဖစ္ကုန္ေသာ (ကိေလသာဟူေသာ) ပူပန္ျခင္းတို႔သည္ ဤပထဝီဟူေသာ အမွတ္၌ မရွိကုန္။ ေတာဟူေသာ အမွတ္ကို စြဲ၍ျဖစ္ကုန္ေသာ (ကိေလသာဟူေသာ) ပူပန္ျခင္းတို႔သည္ ဤပထဝီဟူေသာ အမွတ္၌ မရွိကုန္၊ ပထဝီဟူေသာ အမွတ္ကို စြဲ၍ျဖစ္ေသာ ဤတစ္ခုတည္းေသာ ပူပန္ ျခင္းမွ်သည္သာ ရွိ၏”ဟု ( သိ၏ )။

ထိုရဟန္းသည္ ”ဤပထဝီဟူေသာ အမွတ္သညာသည္ လူဟူေသာ အမွတ္သညာမွ ကင္းဆိတ္၏”ဟု သိ၏၊ ”ဤပထဝီဟူေသာ အမွတ္သညာသည္ ေတာဟူေသာ အမွတ္သညာမွ ကင္းဆိတ္၏”ဟု သိ၏။ ပထဝီ ဟူေသာ အမွတ္သညာကို စြဲ၍ျဖစ္ေသာ ဤတစ္ခုတည္းေသာ မကင္းဆိတ္သည္၏ အျဖစ္ သည္သာ ရွိ၏ဟု သိ၏။ ဤသို႔လွ်င္ ထိုပထဝီဟူေသာ အမွတ္သညာ၌ အၾကင္ပူပန္ျခင္းသည္ အၾကင္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မျဖစ္၊ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ထိုပူပန္ျခင္းကို ကင္းဆိတ္၏ဟု အဖန္ဖန္႐ႈ၏။ ထိုပထဝီ ဟူေသာ အမွတ္သညာ၌ အၾကင္ ပူပန္ျခင္းသည္ ႂကြင္းက်န္၏၊ ထင္ရွားရွိေသာ ထိုပူပန္ျခင္းကို ”ဤပူပန္ ျခင္းသည္ရွိ၏”ဟု သိ၏။ အာနႏၵာ ဤသို႔လည္း ထိုရဟန္းအားဟုတ္မွန္တိုင္း မေဖာက္မျပန္ေသာ သေဘာရွိေသာ စင္ၾကယ္ေသာ ဤသုညတ၏ ျဖစ္ေပၚမႈသည္ ျဖစ္၏။

၁၇၈။ အာနႏၵာ တစ္ဖန္ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ ေတာဟူေသာ အမွတ္သညာကို ႏွလံုးမသြင္းမူ၍ ပထဝီဟူေသာ အမွတ္သညာကို ႏွလံုးမသြင္းမူ၍ အာကာသာနၪၥာယတနသညာကို စြဲ၍ျဖစ္ေသာ တစ္ခု တည္းေသာ သညာကို ႏွလံုးသြင္း၏၊ ထိုရဟန္း၏ စိတ္သည္ အာကာသာနၪၥာယတနသညာ၌ ေျပးဝင္၏၊ ၾကည္လင္၏၊ ေကာင္းစြာ တည္၏၊ လြတ္လြတ္ဝင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ဤသို႔ သိ၏ ”ေတာ ဟူေသာ အမွတ္သညာကို စြဲ၍ျဖစ္ကုန္ေသာ (ကိေလသာဟူေသာ) ပူပန္ျခင္းတို႔သည္ ဤအာကာသာနၪၥာယတန သညာ၌ မရွိကုန္။ ပထဝီဟူေသာ အမွတ္သညာကို စြဲ၍ျဖစ္ကုန္ေသာ (ကိေလသာဟူေသာ) ပူပန္ျခင္းတို႔့သည္ ဤအာကာသာနၪၥာယတန သညာ၌ မရွိကုန္၊ အာကာသာနၪၥာယတနသညာကို စြဲ၍ျဖစ္ေသာ ဤတစ္ခုတည္းေသာ ပူပန္ျခင္းမွ်သည္သာ ရွိ၏”ဟု (သိ၏)။ ထိုရဟန္းသည္ ”ဤအာကာသာနၪၥာယတန သညာသည္ ေတာဟူေသာ အမွတ္သညာမွ ကင္းဆိတ္၏”ဟု သိ၏၊ ”ဤအာကာသာနၪၥာယတနသညာ သည္ ပထဝီဟူေသာ အမွတ္သညာမွ ကင္းဆိတ္၏”ဟု သိ၏။ အာကာသာနၪၥာယတနသညာကို စြဲ၍ျဖစ္ ေသာ ဤတစ္ခုတည္းေသာ မကင္းဆိတ္သည္၏ အျဖစ္သည္သာ ရွိ၏ဟု သိ၏။ ဤသို႔လွ်င္ ထို အာကာသာနၪၥာယတနသညာ၌ အၾကင္ပူပန္ျခင္းသည္ အၾကင္အေၾကာင္းေၾကာင့္ မျဖစ္၊ ထိုအေၾကာင္း ေၾကာင့္ ထိုပူပန္ျခင္းကို ကင္းဆိတ္၏ဟု အဖန္ဖန္႐ႈ၏။ ထိုအာကာသာနၪၥာယတနသညာ၌ အၾကင္ပူပန္ ျခင္းသည္ ႂကြင္းက်န္၏၊ ထင္ရွားရွိေသာ ထိုပူပန္ျခင္းကို ”ဤပူပန္ျခင္းမွ်သာ ရွိ၏”ဟု သိ၏။ အာနႏၵာ ဤသို႔လည္း ထိုရဟန္းအားဟုတ္မွန္တိုင္း မေဖာက္မျပန္ေသာ သေဘာရွိေသာ စင္ၾကယ္ေသာ ဤ သုညတ၏ ျဖစ္ေပၚမႈသည္ ျဖစ္၏။

၁၇၉။ အာနႏၵာ တစ္ဖန္ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ ပထဝီဟူေသာ အမွတ္သညာကို ႏွလံုးမသြင္းမူ ၍ အာကာသာနၪၥာယတနသညာကို ႏွလံုးမသြင္းမူ၍ ဝိညာဏၪၥာယတနသညာကို စြဲ၍ျဖစ္ေသာ တစ္ခု တည္းေသာ သညာကို ႏွလံုးသြင္း၏၊ ထိုရဟန္း၏ စိတ္သည္ ဝိညာဏၪၥာယတနသညာ၌ ေျပးဝင္၏၊ ၾကည္လင္၏၊ ေကာင္းစြာ တည္၏၊ လြတ္လြတ္ဝင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ဤသို႔ သိ၏ ”ပထဝီသညာကို စြဲ၍ျဖစ္ကုန္ေသာ (ကိေလသာဟူေသာ) ပူပန္ျခင္းတို႔သည္ ဤဝိညာဏၪၥာယတနသညာ၌ မရွိကုန္။ အာကာသာနၪၥာယတနသညာကို စြဲ၍ျဖစ္ကုန္ေသာ (ကိေလသာဟူေသာ) ပူပန္ျခင္းတို႔သည္ ဤဝိညာဏၪၥာ ယတနသညာ၌ မရွိကုန္။ ဝိညာဏၪၥာယတန သညာကို စြဲ၍ျဖစ္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ဤပူပန္ျခင္း မွ်သည္သာ ရွိ၏”ဟု (သိ၏)။ ထိုရဟန္းသည္ ”ဤဝိညာဏၪၥာယတနသညာသည္ ပထဝီဟူေသာ အမွတ္သညာမွ ကင္းဆိတ္၏”ဟု သိ၏၊ ”ဤဝိညာဏၪၥာယတနသညာသည္ အာကာသာနၪၥာယတန သညာမွ ကင္းဆိတ္၏”ဟု သိ၏။ ဤဝိညာဏၪၥာယတနသညာကို စြဲ၍ျဖစ္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ဤ မကင္းဆိတ္သည္၏ အျဖစ္သည္သာ ရွိ၏ဟု သိ၏။ ဤသို႔လွ်င္ ထိုဝိညာဏၪၥာယတနသညာ၌ အၾကင္ ပူပန္ျခင္းသည္ အၾကင္အေၾကာင္းေၾကာင့္ မျဖစ္၊ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ထိုပူပန္ျခင္းကို ကင္းဆိတ္၏ဟု အဖန္ဖန္႐ႈ၏။ ထိုဝိညာဏၪၥာယတနသညာ၌ အၾကင္ပူပန္ျခင္းသည္ ႂကြင္းက်န္၏၊ ထင္ရွားရွိေသာ ထို ပူပန္ျခင္းကို ”ဤပူပန္ျခင္းမွ်သာ ရွိ၏”ဟု သိ၏။ အာနႏၵာ ဤသို႔လည္း ထိုရဟန္းအားဟုတ္မွန္တိုင္း မေဖာက္မျပန္ေသာ သေဘာရွိေသာ စင္ၾကယ္ေသာ ဤသုညတ၏ ျဖစ္ေပၚမႈသည္ ျဖစ္၏။

၁၈ဝ။ အာနႏၵာ တစ္ဖန္ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ အာကာသာနၪၥာယတနသညာကို ႏွလံုးမသြင္း မူ၍ ဝိညာဏၪၥာယတနသညာကို ႏွလံုးမသြင္းမူ၍ အာကိၪၥညာယတနသညာကို စြဲ၍ျဖစ္ေသာ တစ္ခုတည္း ေသာ သညာကို ႏွလံုးသြင္း၏၊ ထိုရဟန္း၏ စိတ္သည္ အာကိၪၥညာယတနသညာ၌ ေျပးဝင္၏၊ ၾကည္ လင္၏၊ ေကာင္းစြာ တည္၏၊ လြတ္လြတ္ဝင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ဤသို႔ သိ၏ ”အာကာသာနၪၥာယတန သညာကို စြဲ၍ျဖစ္ကုန္ေသာ (ကိေလသာဟူေသာ) ပူပန္ျခင္းတို႔သည္ ဤအာကိၪၥညာယတနသညာ၌ မရွိ ကုန္။ ဝိညာဏၪၥာယတနသညာကို စြဲ၍ျဖစ္ကုန္ေသာ (ကိေလသာဟူေသာ) ပူပန္ျခင္းတို႔သည္ ဤ အာကိၪၥညာယတနသညာ၌ မရွိကုန္။ အာကိၪၥညာယတနသညာကို စြဲ၍ျဖစ္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ဤ ပူပန္ျခင္းမွ်သည္သာ ရွိ၏”ဟု(သိ၏)။ ထိုရဟန္းသည္ ”ဤအာကိၪၥညာယတနသညာသည္ အာကာသာနၪၥာ ယတနသညာမွ ကင္းဆိတ္၏”ဟု သိ၏၊ ”ဤအာကိၪၥညာ ယတနသညာသည္ ဝိညာဏၪၥာယတနသညာမွ ကင္းဆိတ္၏”ဟု သိ၏။ ဤအာကိၪၥညာယတနသညာကို စြဲ၍ ျဖစ္ေသာ ဤတစ္ခုတည္းေသာ မကင္းဆိတ္ သည္၏ အျဖစ္သည္သာ ရွိ၏ဟု သိ၏။ ဤသို႔လွ်င္ ထိုအာကိၪၥညာ ယတနသညာ၌ အၾကင္ပူပန္ျခင္းသည္ အၾကင္အေၾကာင္းေၾကာင့္ မျဖစ္၊ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ထိုပူပန္ျခင္းကို ကင္းဆိတ္၏ဟု အဖန္ဖန္႐ႈ၏။ ထို အာကိၪၥညာယတနသညာ၌ အၾကင္ပူပန္ျခင္းသည္ ႂကြင္းက်န္၏၊ ထင္ရွားရွိေသာ ထိုပူပန္ျခင္းကို ”ဤပူပန္ ျခင္းမွ်သာ ရွိ၏”ဟု သိ၏။ အာနႏၵာ ဤသို႔လည္း ထိုရဟန္းအားဟုတ္မွန္တိုင္း မေဖာက္မျပန္ေသာ သေဘာရွိေသာ စင္ၾကယ္ေသာ ဤသုညတ၏ ျဖစ္ေပၚမႈသည္ ျဖစ္၏။

၁၈၁။ အာနႏၵာ တစ္ဖန္ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ ဝိညာဏၪၥာယတနသညာကို ႏွလံုးမသြင္းမူ၍ အာကိၪၥညာယတနသညာကို ႏွလံုးမသြင္းမူ၍ ေနဝသညာနာသညာယတနသညာကို စြဲ၍ျဖစ္ေသာ တစ္ခု တည္းေသာ သညာကို ႏွလံုးသြင္း၏၊ ထိုရဟန္း၏စိတ္သည္ ေနဝသညာနာသညာယတနသညာ၌ ေျပးဝင္၏၊ ၾကည္လင္၏၊ ေကာင္းစြာတည္၏၊ လြတ္လြတ္ဝင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ဤသို႔ သိ၏ ”ဝိညာဏၪၥာ ယတနသညာကို စြဲ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (ကိေလသာဟူေသာ) ပူပန္ျခင္းတို႔သည္ ဤေနဝသညာနာသညာ ယတနသညာ၌ မရွိကုန္။ အာကိၪၥညာယတနသညာကို စြဲ၍ျဖစ္ကုန္ေသာ (ကိေလသာဟူေသာ) ပူပန္ျခင္း တို႔သည္ ဤေနဝသညာနာသညာယတနသညာ၌ မရွိကုန္။ ေနဝသညာနာသညာယတနသညာကို စြဲ၍ျဖစ္ ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ဤပူပန္ျခင္းမွ်သည္သာ ရွိ၏”ဟု (သိ၏)။ ထိုရဟန္းသည္ ”ဤေနဝသညာ နာသညာယတနသညာသည္ ဝိညာဏၪၥာယတနသညာမွ ကင္းဆိတ္၏”ဟု သိ၏၊ ”ဤေနဝသညာ နာသညာ ယတနသညာသည္ အာကိၪၥညာယတနသညာမွ ကင္းဆိတ္၏”ဟု သိ၏။ ဤေနဝသညာ နာသညာ ယတနသညာကို စြဲ၍ျဖစ္ေသာ ဤတစ္ခုတည္းေသာ မကင္းဆိတ္သည္၏ အျဖစ္သည္သာ ရွိ၏ဟု သိ၏။ ဤသို႔လွ်င္ ထိုေနဝသညာနာသညာယတနသညာ၌ အၾကင္ပူပန္ျခင္းသည္ အၾကင္အေၾကာင္း ေၾကာင့္ မျဖစ္၊ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ထိုပူပန္ျခင္းကို ကင္းဆိတ္၏ဟု အဖန္ဖန္႐ႈ၏။ ထိုေနဝသညာ နာသညာယတနသညာ၌ အၾကင္ပူပန္ျခင္းသည္ ႂကြင္းက်န္၏၊ ထင္ရွားရွိေသာ ထိုပူပန္ျခင္းကို ”ဤပူပန္ ျခင္းမွ်သာ ရွိ၏”ဟု သိ၏။ အာနႏၵာ ဤသို႔လည္း ထိုရဟန္းအားဟုတ္မွန္တိုင္း မေဖာက္မျပန္ေသာ သေဘာရွိေသာ စင္ၾကယ္ေသာ ဤသုညတ၏ ျဖစ္ေပၚမႈသည္ ျဖစ္၏။

၁၈၂။ အာနႏၵာ တစ္ဖန္ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ အာကိၪၥညာယတနသညာကို ႏွလံုးမသြင္းမူ၍ ေနဝသညာနာသညာယတနသညာကို ႏွလံုးမသြင္းမူ၍ (နိစၥစေသာ) နိမိတ္မွကင္းေသာ (ဝိပႆနာ) စိတ္ ႏွင့္ယွဥ္ေသာ သမာဓိကို စြဲ၍ျဖစ္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာသညာကို ႏွလံုးသြင္း၏၊ ထိုရဟန္း၏စိတ္သည္ (နိစၥစေသာ) နိမိတ္မွ ကင္းေသာ (ဝိပႆနာ) စိတ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ သမာဓိ၌ ေျပးဝင္၏၊ ၾကည္လင္၏၊ ေကာင္းစြာ တည္၏၊ လြတ္လြတ္ဝင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ဤသို႔ သိ၏ ”အာကိၪၥညာယတနသညာကို စြဲ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ (ကိေလသာဟူေသာ) ပူပန္ျခင္းတို႔သည္ ဤအနိမိတၱေစေတာသမာဓိသညာ၌ မရွိကုန္။ ေနဝသညာနာသညာယတနသညာကို စြဲ၍ျဖစ္ကုန္ေသာ (ကိေလသာဟူေသာ) ပူပန္ျခင္းတို႔သည္ ဤ အနိမိတၱေစေတာသမာဓိသညာ၌ မရွိကုန္။ ဤ႐ူပကာယကိုသာလွ်င္ စြဲ၍ျဖစ္ေသာ အာယတနေျခာက္ပါးႏွင့္ စပ္ေသာ ဇီဝိတိေႁႏၵဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဤပူပန္ျခင္းမွ်သည္သာရွိ၏”ဟု (သိ၏)။ ထို ရဟန္းသည္ ”ဤအနိမိတၱေစေတာသမာဓိသညာသည္ အာကိၪၥညာယတနသညာမွ ကင္းဆိတ္၏”ဟု သိ၏၊ ”ဤအနိမိတၱေစေတာသမာဓိသညာသည္ ေနဝသညာနာသညာယတနသညာမွ ကင္းဆိတ္၏”ဟု သိ၏။ ဤ ႐ူပကာယကိုသာလွ်င္ စြဲ၍ျဖစ္ေသာ အာယတနေျခာက္ပါးႏွင့္စပ္ေသာ ဇီဝိတိေႁႏၵဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ဤမကင္းဆိတ္သည္၏ အျဖစ္သည္သာရွိ၏ဟု သိ၏။ ဤသို႔လွ်င္ ထိုအနိမိတၱေစေတာသမာဓိ သညာ၌ အၾကင္ပူပန္ျခင္းသည္ အၾကင္အေၾကာင္းေၾကာင့္ မျဖစ္၊ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ထိုပူပန္ျခင္းကို ကင္းဆိတ္၏ဟု အဖန္ဖန္႐ႈ၏။ ထိုအနိမိတၱေစေတာသမာဓိသညာ၌ အၾကင္ ပူပန္ျခင္းသည္ ႂကြင္းက်န္၏၊ ထင္ရွားရွိေသာ ထိုပူပန္ျခင္းကို ”ဤပူပန္ျခင္းမွ်သာ ရွိ၏”ဟု သိ၏။ အာနႏၵာ ဤသို႔လည္း ထိုရဟန္း အားဟုတ္မွန္တိုင္း မေဖာက္မျပန္ေသာ သေဘာရွိေသာ စင္ၾကယ္ေသာ ဤသုညတ၏ ျဖစ္ေပၚမႈသည္ ျဖစ္၏။

၁၈၃။ အာနႏၵာ တစ္ဖန္ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ အာကိၪၥညာယတနသညာကို ႏွလံုးမသြင္းမူ၍့ေနဝသညာနာသညာယတနသညာကို ႏွလံုးမသြင္းမူ၍ (နိစၥစေသာ) နိမိတ္မွကင္းေသာ (ဝိပႆနာ) စိတ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ သမာဓိကို စြဲ၍ျဖစ္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာသညာကို ႏွလံုးသြင္း၏၊ ထိုရဟန္း၏စိတ္ သည္ (နိစၥစေသာ) နိမိတ္မွ ကင္းေသာ (ဝိပႆနာ) စိတ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ သမာဓိ၌ ေျပးဝင္၏၊ ၾကည္လင္၏၊ ေကာင္းစြာတည္၏၊ လြတ္လြတ္ဝင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ဤသို႔ သိ၏ ”(နိစၥစေသာ) နိမိတ္မွ ကင္းေသာ (ဝိပႆနာ) စိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ သမာဓိသည္ ျပဳျပင္ရ ေစ့ေဆာ္ရေသာ တရားျဖစ္၏၊ ျပဳျပင္ရ ေစ့ေဆာ္ရ ေသာ တရားမွန္သမွ်သည္ မျမဲ၊ ခ်ဳပ္ျခင္းသေဘာရွိ၏”ဟု ( သိ၏ )။ ဤသို႔သိေသာ ဤသို႔ျမင္ေသာ ထိုရဟန္း၏ စိတ္သည္ ကာမာသဝမွလည္း လြတ္၏၊ ဘဝါသဝမွလည္း လြတ္၏၊ အဝိဇၨာသဝမွလည္း လြတ္၏၊ လြတ္ၿပီးေသာ္ ”လြတ္ၿပီ”ဟု အသိဉာဏ္ ျဖစ္၏။ ”ပဋိသေႏၶေနမႈကုန္ၿပီ၊ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးၿပီးၿပီ၊ ျပဳဖြယ္ ( မဂ္ ) ကိစၥကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ဤ ( မဂ္ ) ကိစၥ အလို႔ငွါ တစ္ပါးေသာ ျပဳဖြယ္မရွိေတာ့ ၿပီ”ဟု သိ၏။

ထိုရဟန္းသည္ ဤသို႔သိ၏ ”ကာမာသဝကို စြဲ၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ ပူပန္ျခင္းတို႔သည္ ဤအရိယမဂ္ သညာ အရိယဖိုလ္သညာ၌ မရွိကုန္။ ဘဝါသဝကို စြဲ၍ျဖစ္ကုန္ေသာ ပူပန္ျခင္းတို႔သည္ ဤအရိယမဂ္ သညာ အရိယဖိုလ္သညာ၌ မရွိကုန္။ အဝိဇၨာသဝကို စြဲ၍ျဖစ္ကုန္ေသာ ပူပန္ျခင္းတို႔သည္ ဤအရိယမဂ္ သညာ အရိယဖိုလ္သညာ၌ မရွိကုန္။ ဤ႐ူပကာယကိုသာလွ်င္ စြဲ၍ျဖစ္ေသာ အာယတန ေျခာက္ပါးႏွင့္ စပ္ေသာ ဇီဝိတိေႁႏၵဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဤပူပန္ျခင္းမွ်သာရွိ၏”ဟု သိ၏။ ထိုရဟန္း သည္ ”ဤအရိယမဂ္သညာ အရိယဖိုလ္သညာသည္ ကာမာသဝမွ ကင္းဆိတ္၏”ဟု သိ၏၊ ”ဤအရိယ မဂ္သညာ အရိယဖိုလ္သညာသည္ ဘဝါသဝမွ ကင္းဆိတ္၏”ဟု သိ၏၊ ”ဤအရိယမဂ္သညာ အရိယဖိုလ္ သညာသည္ အဝိဇၨာသဝမွ ကင္းဆိတ္၏”ဟု သိ၏၊ ဤ႐ူပကာယကိုသာလွ်င္ စြဲ၍ျဖစ္ေသာ အာယတန ေျခာက္ပါးႏွင့္စပ္ေသာ ဇီဝိတိေႁႏၵဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဤမကင္းဆိတ္သည္၏ အျဖစ္သည္ သာ ရွိ၏ဟု သိ၏။ ဤသို႔လွ်င္ ထိုအနိမိတၱေစေတာသမာဓိ သညာ၌ အၾကင္ပူပန္ျခင္းသည္ အၾကင္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မျဖစ္၊ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ထိုပူပန္ျခင္းကို ကင္းဆိတ္၏ဟု အဖန္ဖန္႐ႈ၏။ ထို အနိမိတၱေစေတာသမာဓိသညာ၌ အၾကင္ပူပန္ျခင္းသည္ ႂကြင္းက်န္၏၊ ထင္ရွားရွိေသာ ထိုပူပန္ျခင္းကို ”ဤပူပန္ျခင္းမွ်သာ ရွိ၏”ဟု သိ၏။ အာနႏၵာ ဤသို႔လည္း ထိုရဟန္းအားဟုတ္မွန္တိုင္း မေဖာက္ မျပန္ေသာ သေဘာရွိေသာ စင္ၾကယ္ေသာ အလြန္အတုမရွိ ျမတ္ေသာ သုညတ၏ ျဖစ္ေပၚမႈသည္ ျဖစ္၏။

၁၈၄။ အာနႏၵာ အတိတ္ကာလက စင္ၾကယ္မြန္ျမတ္ေသာ သုညတဖလသမာပတ္ကို ျပည့္စံုေစ၍ ေနၾကကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏဟူသမွ်တို႔သည္ ဤစင္ၾကယ္မြန္ျမတ္ေသာ သုညတဖလသမာပတ္ကိုသာ ျပည့္စံုေစ၍ ေနၾကကုန္ၿပီ။ အာနႏၵာ အနာဂတ္ကာလ၌ စင္ၾကယ္မြန္ျမတ္ေသာ သုညတဖလသမာပတ္ကို ျပည့္စံုေစ၍ ေနလတၱံ႕ကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏဟူသမွ်တို႔သည္ ဤစင္ၾကယ္မြန္ျမတ္ေသာ သုညတ ဖလသမာပတ္ကိုသာ ျပည့္စံုေစ၍ ေနကုန္လတၱံ႕။ အာနႏၵာ ယခုကာလ စင္ၾကယ္မြန္ျမတ္ေသာ သုညတ ဖလသမာပတ္ကို ျပည့္စံုေစ၍ ေနၾကကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏဟူသမွ်တို႔သည္ ဤစင္ၾကယ္မြန္ျမတ္ေသာ သုညတဖလသမာပတ္ကိုသာ ျပည္စံုေစ၍ ေနၾကကုန္၏။ အာနႏၵာ ထိုသို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စင္ၾကယ္မြန္ ျမတ္ေသာ ဤသုညတဖလသမာပတ္ကို ျပည့္စံုေစ၍ ေနၾကကုန္အံ့ဟု ဤသို႔လွ်င္ သင္တို႔က်င့္ရမည္ဟု ( မိန္႔ေတာ္မူ၏ )။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားေဒသနာေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူ၏။ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေဒသနာေတာ္ကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လြန္စြာ ႏွစ္သက္ေလၿပီ။

ေရွးဦးစြာေသာ စူဠသုညတသုတ္ ၿပီး၏။