မန ၁၂၂: မဟာသုညတသုတ္

၁၈၅။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သကၠတိုင္း ကပိလဝတ္ျပည္ နိေျဂာဓာ႐ုံေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူၿပီး လွ်င္ ကပိလဝတ္ျပည္သို႔ ဆြမ္းခံဝင္၏။ ကပိလဝတ္ျပည္၌ ဆြမ္းခံလွည့္လည္လ်က္ ဆြမ္းခံရာမွ ဖဲကာ ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ ကာဠေခမကမည္ေသာ သာကီဝင္၏ ေက်ာင္းဆီသို႔ ေန႔သန္႔စင္ျခင္းငွါ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ကာဠေခမကမည္ေသာ သာကီဝင္၏ ေက်ာင္း၌ မ်ားစြာေသာ ေနရာတို႔ကို ခင္းထားအပ္ ကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကာဠေခမကမည္ေသာ သာကီဝင္၏ေက်ာင္း၌ ခင္းထားအပ္ေသာ ေနရာတို႔ ကို ျမင္ေတာ္မူ၍ ျမတ္စြာဘုရားအား- ”ကာဠေခမကမည္ေသာ သာကီဝင္၏ေက်ာင္း၌ မ်ားစြာေသာ ေနရာတို႔ကို ခင္းထားအပ္ကုန္၏၊ ဤေက်ာင္း၌ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ေနၾကကုန္ေလသေလာ”ဟု အၾကံျဖစ္၏။

၁၈၆။ ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းတို႔ႏွင့္တကြ ဃဋမည္ေသာ သာကီဝင္၏ ေက်ာင္း၌ သကၤန္းခ်ဳပ္ဆိုးမႈကို ျပဳလုပ္၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ညခ်မ္းအခါ ကိန္းေအာင္းရာမွ ထလ်က္ ဃဋမည္ေသာ သာကီဝင္၏ ေက်ာင္းဆီသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ခင္းထားေသာေနရာ၌ ထိုင္ေန ေတာ္မူ၏။ ထိုင္ေနၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသွ်င္အာနႏၵာကို ”အာနႏၵာ ကာဠေခမကမည္ေသာ သာကီဝင္၏ ေက်ာင္း၌ မ်ားစြာေသာေနရာတို႔ကို ခင္းထားအပ္ကုန္၏၊ ဤေက်ာင္း၌ မ်ားစြာေသာ ရဟန္း တို႔သည္ ေနကုန္ေလသေလာ”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ျမတ္စြာဘုရား ကာဠေခမကမည္ေသာ သာကီဝင္၏ ေက်ာင္း၌ မ်ားစြာေသာေနရာတို႔ကို ခင္းအပ္ပါကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရား အကြၽႏု္ပ္တို႔၏ သကၤန္းခ်ဳပ္ဆိုး ေသာ အခါ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤေက်ာင္း၌ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ေနၾကပါကုန္၏ဟု ( ေလွ်ာက္ ထား၏ )။

အာနႏၵာ ရဟန္းမည္သည္ အေပါင္းအသင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း အေပါင္းအသင္း၌ ေပ်ာ္ပိုက္ျခင္း အေပါင္းအသင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကို အားထုတ္ျခင္း အဖြဲ႕အစည္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း အဖြဲ႕အစည္း၌ ေပ်ာ္ပိုက္ ျခင္း အဖြဲ႕အစည္း၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းသည္ မတင့္တယ္။ အာနႏၵာ စင္စစ္ အေပါင္းအသင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ အေပါင္းအသင္း၌ ေပ်ာ္ပိုက္ အေပါင္းအသင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကို အားထုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း၌ေမြ႕ေလ်ာ္ အဖြဲ႕အစည္း၌ ေပ်ာ္ပိုက္ အဖြဲ႕အစည္း၌ ဝမ္းေျမာက္ေသာ ထိုရဟန္းသည္ ကာမတို႔မွ ထြက္ေျမာက္ျခင္း ခ်မ္းသာ ကိေလသာမွ ကင္းဆိတ္ျခင္းခ်မ္းသာ ( ရာဂစသည္တို႔၏ ) ျငိမ္းေအးျခင္းခ်မ္းသာ မဂ္ကို သိျခင္း ကို ေဆာင္ႏိုင္ေသာခ်မ္းသာ စိတ္တည္ ၾကည္ျခင္းခ်မ္းသာ ( ဤသို႔ ) ခ်မ္းသာအေပါင္းကို အလိုရွိတိုင္း ရသည္ မၿငဳိမျငင္ရသည္ မပင္မပန္းရသည္ ျဖစ္လတၱံ႕ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းသည္ မရွိ။ အာနႏၵာ အၾကင္ ရဟန္းသည္ တစ္ပါးတည္း ဂိုဏ္းမွ ခြဲခြါလ်က္ ေန၏၊ ထိုရဟန္းအား ဤ ဆိုလတၱံ႕ေသာ အက်ဳိးကို အလိုရွိအပ္၏၊ ကာမတို႔မွ ထြက္ေျမာက္ျခင္းခ်မ္းသာ ကိေလသာမွ ကင္းဆိတ္ျခင္းခ်မ္းသာ ( ရာဂစသည္ တို႔၏ ) ၿငိမ္းေအးျခင္းခ်မ္းသာ မဂ္ကို သိျခင္းကို ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ခ်မ္းသာ ( ဤသို႔ ) ခ်မ္းသာအေပါင္းကို အလိုရွိတိုင္းရသည္ မၿငဳိမျငင္ရသည္ မပင္မပန္းရသည္ ျဖစ္လတၱံ႕ ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းသည္ ရွိ၏။

အာနႏၵာ စင္စစ္ အေပါင္းအသင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာ အေပါင္းအသင္း၌ ေပ်ာ္ပိုက္ေသာ အေပါင္း အသင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္မႈကို အားထုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း၌ေပ်ာ္ပိုက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း၌ ဝမ္းေျမာက္ေသာ ထိုရဟန္းသည္ ဝင္စားဆဲခဏမွာသာ ကိေလသာမွလြတ္ေသာ ႏွစ္သက္ ဖြယ္ျဖစ္ေသာ (႐ူပ အ႐ူပစ်ာန္ဟူေသာ) ေစေတာဝိမုတၱိကိုလည္း ျဖစ္ေစ၍ ေနလတၱံ႕၊ ကိေလသာတို႔သည္ မဖ်က္ဆီးႏိုင္ေသာ အခါခပ္သိမ္း စင္စစ္ ကိေလသာတို႔မွ လြတ္ေသာ ေလာကုတၱရာ ေစေတာဝိမုတၱိကိုမူလည္း ျဖစ္ေစ၍ ေနလတၱံ႕ ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းသည္ မရွိ။ အာနႏၵာ အၾကင္ရဟန္းသည့္တစ္ပါးတည္း ဂိုဏ္းမွ ခြဲခြါလ်က္ေန၏။ ထိုရဟန္းအား ဤအက်ဳိးကို အလိုရွိအပ္၏၊ ဝင္စားဆဲခဏမွာသာ ကိေလသာ တို႔မွ လြတ္ေသာ ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ (႐ူပ အ႐ူပစ်ာန္ဟူေသာ) ေစေတာဝိမုတၱိကိုမူလည္း ျဖစ္ေစ၍ ေနလတၱံ႕၊ ကိေလသာတို႔သည္ မဖ်က္ဆီးႏိုင္ေသာ အခါခပ္သိမ္း စင္စစ္ ကိေလသာတို႔မွ လြတ္ေသာ ေလာကုတၱရာ ေစေတာဝိမုတၱိကိုမူလည္း ျဖစ္ေစ၍ ေနလတၱံ႕ ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းသည္ ရွိ၏။

အာနႏၵာ အၾကင္ကိုယ္၌ ႏွစ္သက္ေသာပုဂၢိဳလ္အား အၾကင္ အၾကင္ႏွစ္သက္ေနေသာ ကိုယ္၏ ေဖာက္ ျပန္ျခင္း တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျပင္းစြာပူပန္ျခင္းတို႔သည္ မျဖစ္ကုန္ရာ၊ ထိုသို႔ေသာ တစ္ခုေသာ ကိုယ္ကိုမွ် ငါမျမင္။

၁၈၇။ အာနႏၵာ ႐ုပ္စေသာ အလံုးစံုေသာ နိမိတ္တို႔ကို ႏွလံုးမသြင္းျခင္းေၾကာင့္ ဝိသယဇၩ တၱ ျဖစ္ေသာ သုညတဖလသမာပတ္ကို ျပည့္စံုေစ၍ ဤေနျခင္းကို ငါဘုရားသည္ ထိုးထြင္း၍ သိၿပီ။ အာနႏၵာ ဤသုညတ ဖလသမာပတ္ကို ျပည့္စံုေစ၍ ေနျခင္းျဖင့္ေနေသာ ေရွးဘုရားတို႔ကဲ့သို႔ လာျခင္းေကာင္းေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ရဟန္းေယာက္်ား ရဟန္းမိန္းမ ဥပါသကာ ဥပါသိကာမိန္းမ မင္း မင္းအမတ္ ႀကီး တိတၳိ တိတၳိတပည့္တို႔သည္ အကယ္၍ ဆည္းကပ္ကုန္ျငားအံ့၊ အာနႏၵာ ထိုသို႔ဆည္းကပ္ကုန္ေသာ္ ထိုပရိသတ္၌ ငါဘုရားသည္ နိဗၺာန္သို႔ ၫြတ္သည္သာျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သို႔ ကိုင္းသည္သာျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္ သို႔ ႐ႈိင္းသည္သာျဖစ္ေသာ ခပ္သိမ္းေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ အာသေဝါတို႔၏ အေၾကာင္းျဖစ္ကုန္ေသာ တရားတို႔မွ ကင္းသည္ျဖစ္၍ ျဖစ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ စင္စစ္ သင္တို႔ သြားၾကဟု တိုက္တြန္းျခင္းစကားႏွင့္ စပ္ေသာ စကားကိုသာလွ်င္ ေျပာေဟာ၏။ အာနႏၵာ ထို႔ေၾကာင့္ ရဟန္းသည္ ”ဝိသယဇၩ တၱျဖစ္ေသာ သုညတဖလသမာပတ္ကို ျပည့္စံုေစ၍ ေနလို၏”ဟု အကယ္၍ အလိုရွိျငားအံ့၊ အာနႏၵာ ဤသို႔အလိုရွိေသာ ထိုရဟန္းသည္ ေဂါစရဇၩ တၱဟု ဆိုအပ္ေသာ ႐ူပါဝစရစ်ာန္၌သာလွ်င္ စိတ္ကို ေကာင္းစြာ ထားရမည္၊ ေကာင္းစြာ စုေဝးေစရမည္၊ ျမတ္ေသာသမာဓိကို ျပဳရမည္၊ ေကာင္းစြာ ေဆာက္တည္ရမည္။

၁၈၈။ အာနနၵာ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ေဂါစရဇၩ တၱဟုဆိုအပ္ေသာ ႐ူပါဝစရစ်ာန္၌သာလွ်င္ စိတ္ကို ေကာင္းစြာ တည္ေစရမည္နည္း၊ ေကာင္းစြာ စုေဝးေစရမည္နည္း၊ ျမတ္ေသာ သမာဓိကို ျပဳရ မည္နည္း၊ ေကာင္းစြာ ေဆာက္တည္ရမည္နည္း၊ အာနနၵာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ကာမဂုဏ္ တို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ အကုသိုလ္တရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္။ပ။ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ပ။ ဒုတိယစ်ာန္သို႔။ တတိယစ်ာန္သို႔။ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ေန၏။ အာနႏၵာ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ေဂါစရဇၩ တၱဟုဆိုအပ္ေသာ ႐ူပါဝစရစ်ာန္၌သာလွ်င္ စိတ္ကို ေကာင္းစြာ တည္ေစ၏၊ ေကာင္းစြာ စုေဝးေစ၏၊ ျမတ္ေသာ သမာဓိကို ျပဳ၏၊ ေကာင္းစြာ ေဆာက္တည္၏၊

ထိုရဟန္းသည္ မိမိသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ခႏၶာငါးပါးတို႔၌ (သတၱ,ဇီဝ,အတၱမွ) ကင္းဆိတ္ျခင္းကို ႏွလုံး သြင္း၏၊ မိမိသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ခႏၶာငါးပါးတို႔၌ (သတၱ,ဇီဝ,အတၱမွ) ကင္းဆိတ္ျခင္းကို ႏွလုံးသြင္းေသာ ရဟန္း၏ စိတ္သည္ ခႏၶာငါးပါးတို႔၌ (သတၱ,ဇီဝ,အတၱမွ) ကင္းဆိတ္သည္၏အျဖစ္၌ မေျပးဝင္၊ မၾကည္ လင္၊ ေကာင္းစြာမတည္၊ လြတ္လြတ္မဝင္။ အာနႏၵာ ဤသို႔ျဖစ္ေသာ္ ရဟန္းသည္ ဤလြတ္လြတ္ မဝင္ ျခင္းကို ဤသို႔ သိ၏ ”မိမိသႏၲာန္၌ ျဖစ္ေသာ ခႏၶာငါးပါးတို႔၌ (သတၱ,ဇီဝ,အတၱမွ) ဆိတ္ျခင္းကို ႏွလုံး သြင္းေသာ ငါ၏ စိတ္သည္ မိမိသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ခႏၶာငါးပါးတို႔၌ (သတၱ,ဇီဝ,အတၱမွ) ဆိတ္သည္၏အျဖစ္ ၌ မေျပးဝင္၊ မၾကည္လင္၊ ေကာင္းစြာမတည္၊ လြတ္လြတ္မဝင္”ဟု သိ၏။ ဤသို႔ ထိုလြတ္လြတ္ မဝင္ရာ၌ ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္ သိ၏။

ထိုရဟန္းသည္ သူတစ္ပါးသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ခႏၶာငါးပါးတို႔၌ (သတၱ,ဇီဝ,အတၱမွ) ကင္းဆိတ္ျခင္းကို ႏွလုံးသြင္း၏။ပ။ ထိုရဟန္းသည္ မိမိသႏၲာန္, သူတစ္ပါးသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ခႏၶာငါးပါးတို႔၌ (သတၱ,ဇီဝ,့အတၱမွ) ကင္းဆိတ္ျခင္းကို ႏွလုံးသြင္း၏။ပ။ ထိုရဟန္းသည္ အ႐ူပါဝဝရသမာပတ္ကို ႏွလံုးသြင္း၏၊ အ႐ူပါဝဝရသမာပတ္ကို ႏွလံုးသြင္းေသာ ရဟန္း၏ စိတ္သည္ အ႐ူပါဝစရသမာပတ္၌ မေျပးဝင္၊ မၾကည္ လင္၊ ေကာင္းစြာမတည္၊ လြတ္လြတ္မဝင္၊ အာနႏၵာ ဤသို႔ျဖစ္ေသာ္ ရဟန္းသည္ ဤလြတ္လြတ္ မဝင္ျခင္းကို ဤသို႔ သိ၏ ”အ႐ူပါဝစရ သမာပတ္ကို ႏွလုံးသြင္းေသာ ငါ၏ စိတ္သည္ အ႐ူပါဝစရ သမာပတ္၌ မေျပးဝင္၊ မၾကည္လင္၊ ေကာင္းစြာ မတည္၊ လြတ္လြတ္မဝင္”ဟု သိ၏။ ဤသို႔ ထို လြတ္လြတ္မဝင္ရာ၌ ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္ သိ၏။

အာနနၵာ ထိုရဟန္းသည္ ေရွး ( ပါဒကစ်ာန္ ) ျဖစ္ေသာ သမာဓိ၏ အာ႐ုံနိမိတ္ျဖစ္ေသာ ေဂါစရဇၩ တၱ ျဖစ္ေသာ ႐ူပါဝစရစ်ာန္၌သာလွ်င္ စိတ္ကို ေကာင္းစြာ ထားရမည္၊ ေကာင္းစြာ စုေဝးေစရမည္၊ ျမတ္ေသာ သမာဓိကို ျပဳရမည္၊ ေကာင္းစြာ ေဆာက္တည္ရမည္၊ ထိုရဟန္းသည္ မိမိသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ခႏၶာငါးပါးတို႔၌ (သတၱ,ဇီဝ,အတၱမွ) ကင္းဆိတ္ျခင္းကို ႏွလုံးသြင္း၏။ မိမိသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ခႏၶာငါးပါး တို႔ကို ႏွလံုးသြင္းေသာ ထိုရဟန္း၏ စိတ္သည္ မိမိသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ခႏၶာငါးပါးတို႔၌ (သတၱ,ဇီဝ,အတၱမွ) ကင္းဆိတ္သည္၏ အျဖစ္၌ စိတ္သည္ ေျပးဝင္၏၊ ၾကည္လင္၏၊ ေကာင္းစြာ တည္၏၊ လြတ္လြတ္ဝင္၏။ အာနႏၵာ ဤသို႔ျဖစ္ေသာ္ ရဟန္းသည္ ဤလြတ္လြတ္ဝင္ျခင္းကို ဤသို႔ သိ၏ ”မိမိသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ခႏၶာငါးပါးတို႔၌ (သတၱ,ဇီဝ,အတၱမွ) ကင္းဆိတ္ျခင္းကို ႏွလံုးသြင္းေသာ ငါ၏စိတ္သည္ မိမိသႏၲာန္၌ျဖစ္ ေသာ ခႏၶာငါးပါးတို႔၌ (သတၱ,ဇီဝ,အတၱမွ) ကင္းဆိတ္သည္၏အျဖစ္၌ ေျပးဝင္၏၊ ၾကည္လင္၏၊ ေကာင္းစြာ တည္၏၊ လြတ္လြတ္ဝင္၏”ဟု (သိ၏ )။ ဤသို႔ ထိုလြတ္လြတ္ဝင္ရာ၌ ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္ သိ၏။

ထိုရဟန္းသည္ သူတစ္ပါးသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ခႏၶာငါးပါးတို႔၌ (သတၱ,ဇီဝ,အတၱမွ) ကင္းဆိတ္ျခင္းကို ႏွလုံးသြင္း၏။ပ။ ထိုရဟန္းသည္ မိမိသႏၲာန္, သူတစ္ပါးသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ခႏၶာငါးပါးတို႔၌ (သတၱ,ဇီဝ, အတၱမွ) ကင္းဆိတ္ျခင္းကို ႏွလံုးသြင္း၏။ပ။ ထိုရဟန္းသည္ အ႐ူပါဝစရသမာပတ္ကို ႏွလုံးသြင္း၏၊ အ႐ူပါဝစရသမာပတ္ကို ႏွလံုးသြင္းေသာ ထိုရဟန္း၏စိတ္သည္ အ႐ူပါဝစရသမာပတ္၌ ေျပးဝင္၏၊ ၾကည္ လင္၏၊ ေကာင္းစြာတည္၏၊ လြတ္လြတ္ဝင္၏။ အာနႏၵာ ဤသို႔ျဖစ္ေသာ္ ရဟန္းသည္ ဤလြတ္လြတ္ ဝင္ျခင္းကို ဤသို႔ သိ၏ ”အ႐ူပါဝစရ သမာပတ္ကို ႏွလံုးသြင္းေသာ ငါ၏စိတ္သည္ အ႐ူပါဝစရသမာပတ္ ၌ ေျပးဝင္၏၊ ၾကည္လင္၏၊ ေကာင္းစြာတည္၏၊ လြတ္လြတ္ဝင္၏”ဟု (သိ၏ )။ ဤသို႔လွ်င္ ထိုလြတ္လြတ္ ဝင္ရာ၌ ေကာင္းစြာအျပားအားျဖင့္ သိ၏။

၁၈၉။ အာနႏၵာ ဤ သမထ ဝိပႆနာ ဝိဟာရျဖင့္ ေနေသာ ထိုရဟန္း၏ စိတ္သည္ စႀကႍသြား ျခင္းငွါ အကယ္၍ ၫြတ္အံ့၊ ဤသို႔ၫြတ္ၿပီးလွ်င္ ထိုရဟန္းသည္ ”ဤသို႔ စႀကႍသြားေသာ ငါ့အား အဘိဇၩာ ေဒါမနႆဟူေသာ ယုတ္မာေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ အဖန္ဖန္ မယိုစီးကုန္အံ့”ဟု ႏွလံုး သြင္း၍ စႀကႍသြား၏။ ဤသို႔လွ်င္ ထိုစႀကႍသြားရာ၌ ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္ သိ၏။

အာနႏၵာ ဤစႀကႍသြားျခင္းဟူေသာ ဣရိယာပုထ္ျဖင့္ေနေသာ ထိုရဟန္း၏စိတ္သည္ ရပ္ျခင္းငွါ အကယ္၍ ၫြတ္အံ့၊ ဤသို႔ၫြတ္ၿပီးလွ်င္ ထိုရဟန္းသည္ ”ဤသို႔ ရပ္ေသာ ငါ့အား အဘိဇၩာေဒါမနႆ ဟူေသာ ယုတ္မာေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ အဖန္ဖန္ မယိုစီးကုန္အံ့”ဟု ႏွလံုးသြင္း၍ ရပ္၏။ ဤသို႔လွ်င္ ထိုရပ္ရာ၌ ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္ သိ၏။

အာနႏၵာ ဤရပ္ျခင္းဟူေသာ ဣရိယာပုထ္ျဖင့္ေနေသာ ထိုရဟန္း၏စိတ္သည္ ထိုင္ျခင္းငွါ အကယ္၍ ၫြတ္အံ့၊ ဤသို႔ၫြတ္ၿပီးလွ်င္ ထိုရဟန္းသည္ ”ဤသို႔ ထိုင္ေသာ ငါ့အား အဘိဇၩာေဒါမနႆဟူေသာ ယုတ္မာေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ အဖန္ဖန္ မယိုစီးကုန္အံ့”ဟု ႏွလံုးသြင္း၍ ထိုင္၏။ ဤသို႔လွ်င္ ထိုထိုင္ရာ၌ ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္ သိ၏။

အာနႏၵာ ဤထိုင္ျခင္းဟူေသာ ဣရိယာပုထ္ျဖင့္ေနေသာ ထိုရဟန္း၏စိတ္သည္ ေလ်ာင္းျခင္းငွါ အကယ္၍့ၫြတ္အံ့၊ ဤသို႔ၫြတ္ၿပီးလွ်င္ ထိုရဟန္းသည္ ”ဤသို႔ေလ်ာင္းေသာ ငါ့အား အဘိဇၩာေဒါမနႆ ဟူေသာ ယုတ္မာေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ အဖန္ဖန္ မယိုစီးကုန္အံ့”ဟု ႏွလံုးသြင္း၍ ေလ်ာင္း၏။ ဤသို႔လွ်င္ ထိုေလ်ာင္းရာ၌ ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္ သိ၏။

အာနႏၵာ ဤေလ်ာင္းျခင္းဟူေသာ ဣရိယာပုထ္ျဖင့္ေနေသာ ထိုရဟန္း၏စိတ္သည္ စကားေျပာျခင္းငွါ အကယ္၍ ၫြတ္အံ့၊ ဤသို႔ၫြတ္ၿပီးလွ်င္ ”ထိုရဟန္းသည္ အၾကင္စကားသည္ ယုတ္၏၊ ရြာသူတို႔၏ ဥစၥာ ျဖစ္၏၊ ပုထုဇဥ္တို႔၏ ဥစၥာျဖစ္၏၊ အရိယာတို႔၏ ဥစၥာမဟုတ္၊ အက်ဳိးစီးပြါးႏွင့္ မစပ္၊ ဝဋ္ဆင္းရဲ၌ ၿငီးေငြ႕ျခင္းငွါ ရာဂကင္းျခင္းငွါ ဝဋ္ဆင္းရဲခ်ဳပ္ျခင္းငွါ ကိေလသာၿငိမ္းျခင္းငွါ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိျခင္းငွါ သစၥာေလးပါးကို သိျခင္းငွါ နိဗၺာန္ အက်ဳိးငွါ မျဖစ္၊ ဤစကားတို႔ကား အဘယ္သည္တို႔နည္း၊ မင္းႏွင့္စပ္ ေသာစကား၊ ခိုးသူႏွင့္စပ္ေသာစကား၊ အမတ္ႀကီးႏွင့္ စပ္ေသာစကား၊ စစ္သည္ႏွင့္ စပ္ေသာစကား၊ ေၾကာက္ဖြယ္ႏွင့္ စပ္ေသာစကား၊ စစ္ထိုးျခင္းႏွင့္ စပ္ေသာစကား၊ စားဖြယ္ႏွင့္ စပ္ေသာစကား၊ ေသာက္ဖြယ္ ႏွင့္ စပ္ေသာစကား၊ အဝတ္ႏွင့္ စပ္ေသာစကား၊ အိပ္ရာေနရာႏွင့္ စပ္ေသာစကား၊ ပန္းႏွင့္စပ္ေသာစကား၊ နံ႕သာႏွင့္စပ္ေသာစကား၊ ေဆြမ်ဳိးႏွင့္ စပ္ေသာစကား၊ ယာဥ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား၊ ရြာႏွင့္စပ္ေသာစကား၊ နိဂံုးႏွင့္စပ္ေသာစကား၊ ၿမိဳ႕ႏွင့္စပ္ေသာစကား၊ နယ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား၊ မိန္းမႏွင့္စပ္ေသာစကား၊ ေသ အရက္ႏွင့္စပ္ေသာစကား၊ သူရဲေကာင္းႏွင့္စပ္ေသာစကား၊ ခရီလမ္းႏွင့္စပ္ေသာစကား၊ ေရခပ္ဆိပ္ႏွင့္စပ္ ေသာစကား၊ ေရွးကေသလြန္သူႏွင့္စပ္ေသာစကား၊ အေထြေထြႏွင့္စပ္ေသာစကား၊ ေလာက( အေၾကာင္း ) ႏွင့္စပ္ေသာစကား၊ သမုဒၵရာ( အေၾကာင္း )ႏွင့္စပ္ေသာစကား၊ ႀကီးပြားျခင္း ဆုတ္ယုတ္ျခင္းႏွင့္စပ္ေသာ စကားတို႔တည္း။ ဤသို႔သေဘာရွိေသာစကားကို မေျပာဆိုအံ့”ဟု ႏွလံုးသြင္း၏။ ဤသို႔လွ်င္ ထိုမေျပာ ဆိုျခင္း၌ ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္ သိ၏။

အာနႏၵာ အၾကင္စကားသည္ကား ကိေလသာနည္းပါးျခင္းငွါ ျဖစ္၏၊ စိတ္၏ နီဝရဏကင္းျခင္းငွါ ေလ်ာ္၏၊ စင္စစ္ ဝဋ္ဆင္းရဲ၌ ၿငီးေငြ႕ျခင္းငွါ ရာဂကင္းျခင္းငွါ ဝဋ္ဆင္းရဲခ်ဳပ္ျခင္းငွါ ကိေလသာၿငိမ္းျခင္းငွါ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိျခင္းငွါ သစၥာေလးပါးကို သိျခင္းငွါ နိဗၺာန္အက်ဳိးငွါ ျဖစ္၏။ ဤစကားတို႔သည္ အဘယ္သည္တို႔နည္း၊ အလိုနည္းျခင္းႏွင့္စပ္ေသာစကား၊ ေရာင့္ရဲျခင္းႏွင့္စပ္ေသာစကား၊ နိဝရဏကင္းျခင္း ႏွင့္စပ္ေသာစကား၊ မေရာယွက္ျခင္းႏွင့္စပ္ေသာစကား၊ လုံ႔လအားထုတ္ျခင္းႏွင့္စပ္ေသာစကား၊ သီလ ႏွင့္စပ္ေသာစကား၊ သမာဓိႏွင့္စပ္ေသာစကား၊ ပညာႏွင့္စပ္ေသာစကား၊ မဂ္ဖိုလ္ႏွင္စပ္ေသာစကား၊ ပစၥေဝကၡဏာႏွင့္စပ္ေသာစကား၊ ဤစကားတို႔ ေပတည္း။ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ စကားကို ေျပာဆိုအံ့ဟု ႏွလံုးသြင္း၏။ ဤသို႔လွ်င္ ထိုေျပာဆိုျခင္း၌ ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္ သိ၏။

အာနႏၵာ ဤစကားေျပာ၍ေနျခင္းဟူေသာ ဝိဟာရျဖင့္ ေနေသာ ထိုရဟန္း၏ စိတ္သည္ ၾကံစည္ ျခင္းငွါ အကယ္၍ ၫြတ္အံ့၊ ဤသို႔ၫြတ္ၿပီးလွ်င္ ”ထိုရဟန္းသည္ အၾကင္အၾကံအစည္တို႔သည္ ယုတ္ကုန္၏၊ ရြာသူတို႔၏ ဥစၥာျဖစ္ကုန္၏၊ ပုထုဇဥ္တို႔၏ ဥစၥာျဖစ္ကုန္၏၊ အရိယာတို႔၏ ဥစၥာမဟုတ္ ကုန္၊ အက်ဳိး စီးပြါးႏွင့္ မစပ္ကုန္၊ ဝဋ္ဆင္းရဲ၌ ၿငီးေငြ႕ျခင္းငွါ မျဖစ္ကုန္၊ ရာဂကင္းျခင္းငွါ မျဖစ္ကုန္၊ ဝဋ္ဆင္းရဲ ခ်ဳပ္ျခင္းငွါ မျဖစ္ကုန္၊ ကိေလသာၿငိမ္းျခင္းငွါ မျဖစ္ကုန္၊ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိျခင္းငွါ မျဖစ္ကုန္၊ သစၥာေလးပါးကို သိျခင္းငွါ မျဖစ္ကုန္၊ နိဗၺာန္ အက်ဳိးငွါ မျဖစ္ကုန္၊ ဤအၾကံအစည္တို႔ကား အဘယ္သည္ တို႔နည္း၊ ကာမကို ၾကံျခင္း ‘ကာမဝိတက္’၊ ေဒါသျဖင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္းကို ၾကံျခင္း ‘ဗ်ာပါဒဝိတက္’၊ ညႇဥ္းဆဲျခင္းကို ၾကံျခင္း ‘ဝိဟႎသာဝိတက္’တို႔တည္း။ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’တို႔ကို ငါမၾကံစည္အံ့”ဟူ၍ ႏွလံုးသြင္း၏၊ ဤသို႔လွ်င္ ထိုမၾကံစည္ျခင္း၌ အျပားအားျဖင့္ သိ၏။

အာနႏၵာ အၾကင္ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’တို႔သည္ အျပစ္ကင္းကုန္၏၊ ဝဋ္ဆင္းရဲမွ ထြက္ေျမာက္တတ့္ကုန္၏၊ ထိုၾကံျခင္းကိုျပဳေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ေကာင္းစြာ ဆင္းရဲကုန္ခန္းျခင္းငွါ ထုတ္ေဆာင္တတ္ကုန္၏၊ ဤၾကံျခင္းတို႔သည္ အဘယ္တို႔နည္း၊ ကာမမွ ထြက္ေျမာက္မႈကို ၾကံျခင္း ‘ေနကၡမၼဝိတက္’၊ ေဒါသျဖင့္ မဖ်က္ဆီးမႈကို ၾကံျခင္း ‘အဗ်ာပါဒဝိတက္’၊ မညႇဥ္းဆဲမႈကို ၾကံျခင္း ‘အဝိဟႎသာဝိတက္’တို႔တည္း။ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’တို႔ကို ငါၾကံအံ့ဟူ၍ ႏွလံုးသြင္း၏၊ ဤသို႔လွ်င္ ထိုၾကံစည္ျခင္း ၌ အျပားအားျဖင့္ သိ၏။

၁၉ဝ။ အာနႏၵာ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ ဤငါးပါးတို႔တည္း။ အဘယ္ငါးပါးတို႔နည္းဟူမူ- လိုခ်င္ဖြယ္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ျမတ္ႏိုးဖြယ္ ခ်စ္ဖြယ္သေဘာရွိ၍ ကာမ(ရာဂ)ႏွင့္ စပ္သြယ္လ်က္ တပ္စြန္းဖြယ္ျဖစ္ေသာ စကၡဳဝိညာဏ္ျဖင့္ သိရေသာအဆင္း။ပ။ ေသာတဝိညာဏ္ျဖင့္ သိရေသာအသံ။ ဃာနဝိညာဏ္ျဖင့္ သိရ ေသာအနံ႕။ ဇိဝွါဝိညာဏ္ျဖင့္ သိရေသာအရသာ၊ လိုခ်င္ဖြယ္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ျမတ္ႏိုးဖြယ္ ခ်စ္ဖြယ္သေဘာ ရွိ၍ ကာမ(ရာဂ)ႏွင့္ စပ္သြယ္လ်က္ တပ္စြန္းဖြယ္ျဖစ္ေသာ ကာယဝိညာဏ္ျဖင့္ သိရေသာ အေတြ႕အထိတို႔ တည္း။ အာနႏၵာ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ ဤငါးပါးတို႔ပင္တည္း။

ယင္းကာမဂုဏ္ငါးပါး၌ ရဟန္းသည္ မျပတ္ မိမိစိတ္ကို ”ဤကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔တြင္ အမွတ္မထား တစ္ပါးပါးေသာ္လည္းျဖစ္ေသာ ကိေလသာျဖစ္ျခင္းအေၾကာင္း၌ ငါ,အား စိတ္၏ အႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္ျခင္းသည္ ရွိသေလာ”ဟု ဆင္ျခင္ရမည္။ အာနႏၵာ ဆင္ျခင္ေသာ ရဟန္းသည္ ”ဤကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔တြင္ အမွတ္ မထား တစ္ပါးပါးေသာ္လည္းျဖစ္ေသာ ကိေလသာျဖစ္ျခင္းအေၾကာင္း၌ ငါ့အား စိတ္၏ အႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္ ျခင္းသည္ ရွိသည္သာတည္း”ဟု အကယ္၍ သိျငားအံ့။ အာနႏၵာ ဤရဟန္းသည္ ဤသို႔ ထင္ရွားရွိေသာ ဤကိေလသာကို ”ဤကာမဂုဏ္ ငါးပါးတို႔၌ အားႀကီးေသာ ဆႏၵရာဂကို ငါသည္ မပယ္ရေသး”ဟု ဤသို႔ သိ၏။ ဤသို႔လွ်င္ ထိုရာဂကို မပယ္ရာ၌ ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္ သိ၏။

အာနႏၵာ ထိုမွတစ္ပါး ဆင္ျခင္ေသာရဟန္းသည္ ”ဤကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔တြင္ အမွတ္မထား တစ္ပါးပါးေသာ္လည္းျဖစ္ေသာ ကိေလသာျဖစ္ျခင္းအေၾကာင္း၌ ငါ့အား စိတ္၏အႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္ျခင္းသည္ မရွိသည္သာတည္း”ဟု အကယ္၍ သိျငားအံ့။ အာနႏၵာ ဤရဟန္းသည္ ဤသို႔ ထင္ရွားရွိေသာ ဤ ကိေလသာကို ”ဤကာမဂုဏ္ ငါးပါးတို႔၌ အားႀကီးေသာ ဆႏၵရာဂကို ငါသည္ ပယ္ၿပီးၿပီ”ဟု ဤသို႔ သိ၏။ ဤသို႔လွ်င္ ထိုရာဂကို ပယ္ရာ၌ ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္ သိ၏။

၁၉၁။ အာနႏၵာ ဤဥပါဒါန္၏ အာ႐ံုျဖစ္ေသာ ခႏၶာတို႔သည္ ငါးပါးတို႔တည္း၊ ရဟန္းသည္ ယင္းဥပါဒါနကၡႏၶာတို႔၌ ”ဤကား ႐ူပကၡႏၶာတည္း၊ ဤကား ႐ူပကၡႏၶာ၏ ျဖစ္ေၾကာင္းတည္း၊ ဤကား ႐ူပကၡႏၶာ၏ ခ်ဳပ္ျခင္းတည္း။ ဤကား ေဝဒနာကၡႏၶာတည္း။ ဤကား သညာကၡႏၶာတည္း။ ဤကား သခၤါရကၡႏၶာတည္း။ ဤကား ဝိညာဏကၡႏၶာတည္း။ ဤကား ဝိညာဏကၡႏၶာ၏ ျဖစ္ေၾကာင္းတည္း၊ ဤကား ဝိညာဏကၡႏၶာ၏ ခ်ဳပ္ျခင္းတည္း”ဟု ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းကို အဖန္ဖန္႐ႈသည္ျဖစ္၍ ေနရမည္။ ဤဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါးတို႔၌ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းကို အဖန္ဖန္႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ေနေသာ ထိုရဟန္းအား ဥပါဒါန္၏အာ႐ံုျဖစ္ေသာ ခႏၶာငါးပါးတို႔၌ ငါဟု ထင္မွတ္ျခင္းသည္ ေပ်ာက္ကင္း၏။ အာနႏၵာ ရဟန္းသည္ ဤသို႔ ေပ်ာက္ကင္းေသာ္ ”ဤဥပါဒါန္၏ အာ႐ံုျဖစ္ေသာ ခႏၶာငါးပါးတို႔၌ ငါဟု ထင္မွတ္ျခင္းကို ငါ ပယ္ေဖ်ာက္အပ္ၿပီးၿပီ”ဟု ဤသို႔ သိ၏၊ ဤသို႔လွ်င္ ထိုငါဟု ထင္မွတ္ျခင္းကို ပယ္ရာ၌ ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္ သိ၏။

အာနႏၵာ ဤဆိုၿပီးေသာ သမထ ဝိပႆနာတရားတို႔သည္ စင္စစ္ ကုသိုလ္ျဖစ္ကုန္၏၊ ကုသိုလ္မွ လာျခင္းရွိကုန္၏၊ ျဖဴစင္ကုန္၏၊ ေလာကီတရားတို႔၌ အျမတ္ဆံုးျဖစ္ကုန္၏၊ မာရ္သည္ မလႊမ္းမိုးႏိုင္။ အာနႏၵာ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ အဘယ္သို႔ေသာ အက်ဳိးကို ေကာင္းစြာေမွ်ာ္ကိုးေသာ တပည့္သည္ အပစ္ပယ္ခံရေသာ္လည္း ဆရာသို႔အစဥ္လိုက္ျခင္းငွါ ထိုက္သနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ ျမတ္စြာဘုရား အကြၽႏု္ပ္တို႔အား တရားေတာ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားလွ်င္ အမြန္အစရွိပါကုန္၏၊ ျမတ္စြာ့ဘုရားလွ်င္ ေဆာင္ျပတတ္သူ ရွိပါကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားလွ်င္ သက္ဝင္ရာရွိပါကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရား ေတာင္းပန္ပါ၏၊ ထိုေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ တရားေတာ္၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို ျမတ္စြာဘုရားသာလွ်င္ ေဝဖန္ေဟာၾကားေတာ္မူပါ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏အထံမွ ၾကားနာရ၍ ရဟန္းတို႔သည္ ေဆာင္ထားၾကပါကုန္ လတၱံ႕ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၁၉၂။ အာနႏၵာ တပည့္သည္ သုတ္ကိုလည္းေကာင္း ေဂယ်ကိုလည္းေကာင္း ဗ်ာက႐ုဏ္းကိုလည္း ေကာင္း သင္ၾကားျခင္းေၾကာင့္ ဆရာသို႔ အစဥ္လိုက္ျခင္းငွါ မထိုက္၊ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ- ထိုရဟန္း သည္ ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး ထိုပရိယတၱိတရားတို႔ကို နာၾကားရကုန္၏၊ ေဆာင္ရကုန္၏၊ ႏႈတ္ျဖင့္ ေလ့က်က္ရကုန္၏၊ စိတ္ျဖင့္ အဖန္ဖန္ ႐ႈဆင္ျခင္ရကုန္၏၊ ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာ ထိုးထြင္း၍ သိရကုန္၏၊ အာနႏၵာ အၾကင္စကားသည္ ကိေလသာနည္းပါးျခင္းငွါ ျဖစ္၏၊ စိတ္၏နီဝရဏကင္းျခင္းငွါ ေလ်ာ္၏၊ စင္စစ္ ဝဋ္ဆင္းရဲ၌ ၿငီးေငြ႕ျခင္းငွါ ရာဂကင္းျခင္းငွါ ဝဋ္ဆင္းရဲခ်ဳပ္ျခင္းငွါ ကိေလသာၿငိမ္းျခင္းငွါ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္သိျခင္းငွါ သစၥာေလးပါးကို သိျခင္းငွါ နိဗၺာန္အက်ဳိးငွါ ျဖစ္၏။ ဤစကားသည္ အဘယ္ နည္းဟူမူ- အလိုနည္းျခင္းႏွင့္ စပ္ေသာစကား၊ ေရာင့္ရဲျခင္းႏွင့္စပ္ေသာစကား၊ နီဝရဏကင္းျခင္းႏွင့္ စပ္ေသာစကား၊ မေရာရွက္ျခင္းႏွင့္စပ္ေသာစကား၊ လုံ႔လကိုအားထုတ္ ျခင္းႏွင့္စပ္ေသာစကား၊ သီလႏွင့္ စပ္ေသာစကား၊ သမာဓိႏွင့္စပ္ေသာစကား၊ ပညာႏွင့္စပ္ေသာစကား၊ မဂ္ဖိုလ္ႏွင့္ စပ္ေသာစကား၊ ပစၥေဝကၡဏာႏွင့္စပ္ေသာစကားတို႔တည္း။ အာနႏၵာ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ စကား၏ အေၾကာင္းေၾကာင့္ တပည့္သည္ အပစ္ပယ္ခံရေသာ္လည္း ဆရာသို႔ အစဥ္လိုက္ျခင္းငွါ ထိုက္၏။

အာနႏၵာ ဤသို႔ျဖစ္ေသာ္ ဆရာ၏ ေဘးရန္ျဖစ္၏၊ ဤသို႔ျဖစ္ေသာ္ တပည့္၏ ေဘးရန္ျဖစ္၏၊ ဤသို႔ျဖစ္ေသာ္ ျမတ္ေသာအက်င့္၏ ေဘးရန္ျဖစ္၏။

၁၉၃။ အာနႏၵာ အဘယ္သို႔လွ်င္ ဆရာ၏ ေဘးရန္ျဖစ္သနည္း၊ အာနႏၵာ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ တိတၱိဆရာသည္ ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာကို မွီဝဲ၏၊ ေတာကို သစ္ပင္ရင္းကို ေတာင္ကို ေခ်ာက္ကို ေတာင္ေခါင္းကို သင္းခ်ဳိင္းကို ေတာအုပ္ကို လြင္ျပင္ကို ေကာက္႐ိုးပံုကို မွီဝဲ၏။ ထိုသို႔ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ အေပါင္းအေဖာ္မွ ဖဲခြါလ်က္ေနေသာ ထိုဆရာအား နိဂံုး၌ ေနသည္လည္းျဖစ္ကုန္ ေသာ ဇနပုဒ္၌ ေနသည္လည္းျဖစ္ကုန္ေသာ ပုဏၰားသူႂကြယ္တို႔သည္ အစဥ္ခ်ဥ္းကပ္ကုန္၏။ နိဂံုး၌ ေနသည္လည္းျဖစ္ကုန္ေသာ ဇနပုဒ္၌ ေနသည္လည္းျဖစ္ကုန္ေသာ ပုဏၰားသူႂကြယ္တို႔သည္ အစဥ္ခ်ဥ္းကပ္ ကုန္ေသာ္ ထိုဆရာသည္ မိန္းေမာျခင္းကို ျဖစ္ေစ၏။ တပ္မက္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ ပစၥည္းမ်ားျခင္းငွါ စိတ္လည္၏။ အာနႏၵာ ဤေဘးရန္ကို ဆရာ၏ ကိုယ္တြင္း၌ ျဖစ္ေသာ ကိေလသာဟူေသာ ေဘးရန္ဟူ၍ ဆိုရ၏၊ ဆရာ၏ ကိုယ္တြင္း၌ ျဖစ္ေသာ ကိေလသာဟူေသာ ေဘးရန္ေၾကာင့္ ပူပန္ေစတတ္ကုန္ေသာ တစ္ဖန္ ဘဝသစ္ကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ပူပန္ျခင္းႏွင့္ တကြျဖစ္ကုန္ေသာ ဆင္းရဲေသာ အက်ဳိးရွိကုန္ ေသာ ေနာင္အခါ ပဋိသေႏၶေနျခင္း အိုျခင္း ေသျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ယုတ္မာကုန္ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ထိုဆရာ၏ ဂုဏ္ကို သတ္ျဖတ္ကုန္၏။ အာနႏၵာ ဤသို႔လွ်င္ ဆရာ၏ ေဘးရန္ သည္ ျဖစ္၏။

၁၉၄။ အာနႏၵာ အဘယ္သို႔လွ်င္ တပည့္၏ ေဘးရန္ျဖစ္သနည္း၊ အာနႏၵာ စင္စစ္ ထိုဆရာ၏ တပည့္သည္သာလွ်င္ ထိုဆရာ၏ကင္းဆိတ္ျခင္းသို႔ အတုလိုက္ပြါး၍ ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာကို မွီဝဲ၏၊ ေတာကို သစ္ပင္ရင္းကို ေတာင္ကို ေခ်ာက္ကို ေတာင္ေခါင္းကို သင္းခ်ဳိင္းကို ေတာအုပ္ကို လြင္ျပင္ ကို ေကာက္႐ိုးပံုကို မွီဝဲ၏။ ထိုသို႔ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ အေပါင္းအေဖာ္မွ ဖဲခြါလ်က္ေနေသာ ထို တပည့္အား နိဂံုး၌ ေနသည္လည္းျဖစ္ကုန္ေသာ ဇနပုဒ္၌ ေနသည္လည္းျဖစ္ကုန္ေသာ ပုဏၰားသူႂကြယ္တို႔ သည္ အစဥ္ခ်ဥ္းကပ္ကုန္၏။ နိဂံုး၌့ေနသည္လည္းျဖစ္ကုန္ေသာ ဇနပုဒ္၌ ေနသည္လည္းျဖစ္ကုန္ေသာ ပုဏၰားသူႂကြယ္တို႔သည္ အစဥ္ခ်ဥ္းကပ္ကုန္ေသာ္ ထိုဆရာ၏တပည့္သည္ မိန္းေမာျခင္းကို ျဖစ္ေစ၏။ တပ္မက္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ ပစၥည္းမ်ားျခင္းငွါ စိတ္လည္၏။ အာနႏၵာ ဤေဘးရန္ကို တပည့္၏ ကိုယ္တြင္း၌ ျဖစ္ေသာ ကိေလသာဟူေသာ ေဘးရန္ဟူ၍ ဆိုရ၏၊ တပည့္၏ ကိုယ္တြင္း၌ျဖစ္ေသာ ကိေလသာဟူေသာ ေဘးရန္ေၾကာင့္ ပူပန္ေစတတ္ကုန္ေသာ တစ္ဖန္ ဘဝသစ္ကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ပူပန္ျခင္းႏွင့္ တကြျဖစ္ကုန္ေသာ ဆင္းရဲေသာ အက်ဳိးရွိကုန္ေသာ ေနာင္အခါ ပဋိသေႏၶေနျခင္း အိုျခင္း ေသျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ယုတ္မာကုန္ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ထိုတပည့္၏ ဂုဏ္ကို သတ္ျဖတ္ကုန္၏။ အာနႏၵာ ဤသို႔လွ်င္ တပည့္၏ ေဘးရန္သည္ ျဖစ္၏။

၁၉၅။ အာနႏၵာ အဘယ္သို႔လွ်င္ ျမတ္ေသာအက်င့္၏ ေဘးရန္သည္ ျဖစ္သနည္း၊ အာနႏၵာ ဤေလာက၌ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ၊ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္ မူေသာ၊ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ အက်င့္ ‘စရဏ’ ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူ တတ္ေသာ၊ ေလာကကို သိေတာ္မူေသာ၊ ဆံုးမထိုက္သူကို ဆံုးမတတ္သည့္ အတုမဲ့ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊ နတ္လူတို႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊ (သစၥာေလးပါးတရားတို႔ကို) သိေစေတာ္မူတတ္ေသာ၊ ဘုန္းတန္ခိုး ႀကီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပြင့္ေတာ္မူ၏။ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ ေက်ာင္း အိပ္ရာေနရာကို မွီဝဲ၏၊ ေတာကို သစ္ပင္ရင္းကို ေတာင္ကို ေခ်ာက္ကို ေတာင္ေခါင္းကို သင္းခ်ဳိင္းကို ေတာအုပ္ကို လြင္ျပင္ကို ေကာက္႐ိုးပံုကို မွီဝဲ၏။ ထိုသို႔ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ အေပါင္းအေဖာ္မွ ဖဲခြါလ်က္ေနေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားအား နိဂံုး၌ ေနသည္လည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ ဇနပုဒ္၌ ေနသည္လည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ ပုဏၰားသူႂကြယ္တို႔သည္ အစဥ္ခ်ဥ္းကပ္ကုန္၏။ နိဂံုး၌ ေနသည္လည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ ဇနပုဒ္၌ ေနသည္လည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ ပုဏၰားသူႂကြယ္တို႔သည္ အစဥ္ခ်ဥ္းကပ္ကုန္ေသာ္ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ မိန္းေမာျခင္းကို မျဖစ္ေစ၊ တပ္မက္ျခင္းသို႔ မေရာက္၊ ပစၥည္းမ်ားျခင္းငွါ စိတ္မလည္။

အာနႏၵာ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏တပည့္သည္ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္းသို႔ အတုလိုက္ပြါး၍ လူတို႔မွ ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာကို မွီဝဲ၏၊ ေတာကို သစ္ပင္ရင္းကို ေတာင္ကို ေခ်ာက္ကို ေတာင္ေခါင္းကို သင္းခ်ဳိင္းကို ေတာအုပ္ကို လြင္ျပင္ကို ေကာက္႐ိုးပံုကို မွီဝဲ၏။ ထိုသို႔ေသာ အျခင္းအရာ အားျဖင့္ အေပါင္းအေဖာ္မွ ဖဲခြါလ်က္ေနေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္အား နိဂံုး၌ ေနသည္လည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ ဇနပုဒ္၌ ေနသည္လည္းျဖစ္ကုန္ေသာ ပုဏၰားသူႂကြယ္တို႔သည္ အစဥ္ခ်ဥ္းကပ္ကုန္၏။ နိဂံုး၌ ေနသည္လည္းျဖစ္ကုန္ေသာ ဇနပုဒ္၌ ေနသည္လည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ ပုဏၰားသူႂကြယ္တို႔သည္ အစဥ္ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္ေသာ္ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္ မိန္းေမာျခင္းကို ျဖစ္ေစ၏။ တပ္မက္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ ပစၥည္းမ်ားျခင္းငွါ စိတ္လည္၏။ အာနႏၵာ ဤေဘးရန္ကို ျမတ္ေသာအက်င့္၏ ေဘးရန္ဟူ၍ ဆိုရ၏၊ ျမတ္ေသာအက်င့္၌ ျဖစ္ေသာ ေဘးရန္ေၾကာင့္ ပူပန္ေစတတ္ကုန္ေသာ တစ္ဖန္ ဘဝသစ္ကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ပူပန္ျခင္းႏွင့္ တကြျဖစ္ကုန္ေသာ ဆင္းရဲေသာ အက်ဳိးရွိကုန္ေသာ ေနာင္အခါ ပဋိသေႏၶေနျခင္း အိုျခင္း ေသျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ယုတ္မာေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ထိုရဟန္း၏ ဂုဏ္ကို သတ္ျဖတ္ကုန္၏။ အာနႏၵာ ဤသို႔လွ်င္ ျမတ္ေသာ အက်င့္၏ ေဘးရန္သည္ ျဖစ္၏။

အာနႏၵာ ထိုေဘးရန္အေပါင္းတို႔တြင္ ဆရာ၏ေဘးရန္ တပည့္၏ေဘးရန္ဟူေသာ ေဘးရန္ႏွစ္ပါးတို႔ ထက္ ဤျမတ္ေသာ အက်င့္၏ ေဘးရန္သည္ အလြန္ဆင္းရဲေသာ အက်ဳိးရွိသည္လည္း ျဖစ္၏၊ အလြန္ ခါးစပ္ေသာ အက်ဳိးရွိသည္လည္း ျဖစ္၏။ စင္စစ္ကား ဖ႐ိုဖရဲပ်က္စီး၍ က်ျခင္းငွါသာ ျဖစ္၏။

၁၉၆။ အာနႏၵာ ထို႔ေၾကာင့္ ငါ့ကို ခ်စ္ျခင္းရွိသည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ က်င့္ၾကကုန္ေလာ့၊ မုန္းျခင္းရွိသည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ မက်င့္ၾကကုန္လင့္၊ ထိုခ်စ္ျခင္းရွိသည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ က်င့္ျခင္းသည္ သင္တို႔အား ရွည္ျမင့့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး စီးပြါးခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္လတၱံ႕။

အာနႏၵာ အဘယ္သို႔လွ်င္ တပည့္တို႔သည္ ဆရာကို မုန္းျခင္းရွိသည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ က်င့္ကုန္သနည္း၊ ခ်စ္ျခင္းရွိသည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ မက်င့္ကုန္သနည္း။ အာနႏၵာ ဤသာသနာေတာ္၌ ဆရာသည္ ”ဤ အက်င့္သည္ သင္တို႔အား အက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ ဤအက်င့္သည္ သင္တို႔အား ခ်မ္းသာျခင္း အလို႔ငွါျဖစ္၏”ဟု တပည့္တို႔အား အစဥ္သနားသည္, အက်ဳိးစီးပြါးကို ရွာမွီးသည္ ျဖစ္၍ အစဥ္ သနားျခင္းကို အစြဲျပဳ၍ တရားေဟာ၏။ ထိုဆရာ၏ တပည့္တို႔သည္ ေကာင္းစြာ မနာၾကားကုန္၊ နား မေထာင္ကုန္၊ သိျခင္းငွါ စိတ္ကို မထားကုန္၊ ဆရာ၏ အဆံုးအမကို လြန္က်ဴး၍ က်င့္ကုန္၏။ အာနႏၵာ ဤသို႔လွ်င္ တပည့္တို႔သည္ ဆရာကို မုန္းျခင္းရွိသည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ က်င့္ကုန္၏၊ ခ်စ္ျခင္းရွိသည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ မက်င့္ကုန္။

အာနႏၵာ အဘယ္သို႔လွ်င္ တပည့္တို႔သည္ ဆရာကို ခ်စ္ျခင္းရွိသည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ က်င့္ကုန္သနည္း၊ မုန္းျခင္းရွိသည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ မက်င့္ကုန္သနည္း။ အာနႏၵာ ဆရာသည္ ”ဤအက်င့္သည္ သင္တို႔အား အက်ဳိး စီးပြါးအလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ ဤအက်င့္သည္ သင္တို႔အား ခ်မ္းသာျခင္းအလို႔ငွါ ျဖစ္၏”ဟု တပည့္ တို႔အား အစဥ္သနားသည္, အက်ဳိးစီးပြါးကို ရွာမွီးသည္ ျဖစ္၍ အစဥ္သနားျခင္းကို အစြဲျပဳ၍ တရား ေဟာ၏။ ထိုဆရာ၏ တပည့္တို႔သည္ ေကာင္းစြာ နာၾကားကုန္၏၊ နားေထာင္ကုန္၏၊ သိျခင္းငွါ စိတ္ကို ထားကုန္၏၊ ဆရာ၏ အဆံုးအမကို လြန္က်ဴး၍ မက်င့္ကုန္။ အာနႏၵာ ဤသို႔လွ်င္ ဆရာကို တပည့္တို႔ သည္ ခ်စ္ျခင္းရွိသည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ က်င့္ကုန္၏၊ မုန္းျခင္းရွိသည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ မက်င့္ကုန္။

အာနႏၵာ ထို႔ေၾကာင့္ ငါ့ကို ခ်စ္ျခင္းရွိသည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ က်င့္ၾကကုန္ေလာ့၊ မုန္းျခင္းရွိသည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ မက်င့္ၾကကုန္လင့္၊ ထိုမုန္းျခင္းရွိသည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ မက်င့္ျခင္းသည္ သင္တို႔အား ရွည္ျမင့္စြာ ေသာ ကာလပတ္လံုး စီးပြါးျခင္းငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္လတၱံ႕။ အာနႏၵာ အိုးထိန္းသည္သည္ ေျခာက္ေသြ႕ ေသာ အိုးစိမ္းခြက္၊ (သို႔မဟုတ္) မေျခာက္တေျခာက္ အိုးစိမ္းခြက္၌ ေၾကာင့္ၾကစိုက္သကဲ့သို႔ ငါသည္ သင္တို႔၌ ေၾကာင့္ၾကမစိုက္။ အာနႏၵာ ငါသည္ (သင္တို႔အား) ႏွိပ္၍ ႏွိပ္၍ ေဟာေျပာဆုံးမအံ့၊ အာနႏၵာ ငါသည္ (သင္တို႔အား သင္တို႔၏ အျပစ္ကို) ေဖၚထုတ္၍ ေဖၚထုတ္၍ ေဟာေျပာဆုံးမအံ့၊ (ဤသို႔ ေဟာေျပာဆုံးမအပ္ေသာ္) မဂ္ဖိုလ္ဟူေသာ အႏွစ္အသားသည္ တည္လတၱံ႕ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားေဒသနာေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူ၏။ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေဒသနာေတာ္ကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လြန္စြာႏွစ္သက္ေလၿပီ။

ႏွစ္ခုေျမာက္ မဟာသုညတသုတ္ ၿပီး၏။