မန ၁၂၅: ဒႏၲဘူမိသုတ္

၂၁၃။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂဳိဟ္ျပည္ ရွဥ့္နက္တို႔အား အစာေကြၽး၍ ေမြးရာျဖစ္ေသာ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ အစိရဝတမည္ေသာ သာမေဏသည္ ကမၼ႒ာန္းအား ထုတ္ေသာ ရဟန္းတို႔ေနရန္ ျပဳထားေသာ ေက်ာင္း၌ ေန၏။ ထိုအခါ ဇယေသနမည္ေသာ ဗိမိၺသာရမင္း၏သားသည္ အေညာင္းေျပ လမ္းေလွ်ာက္လွည့္လည္ယင္း အစိရဝတသာမေဏရွိရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ အစိရဝတ သာမေဏႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ေျပာဆို၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္စကားကို ေျပာဆိုၿပီးဆံုးေစၿပီးေနာက္ အစိရဝတသာမေဏအား ဤစကားကို ေျပာဆို၏-

အခ်င္းအဂၢိေဝႆန ”ဤသာသနာေတာ္၌ မေမ့မေလ်ာ့ လုံ႔လရွိသည္ျဖစ္၍ နိဗၺာန္သို႔ေစလႊတ္အပ္ ေသာ စိတ္ရွိလ်က္ေနေသာ ရဟန္းသည္ စိတ္၏တည္ၾကည္ျခင္း စ်ာန္သမာပတ္ကို ရရာ၏” ဟူေသာ ဤစကားကို အက်ႏု္ပ္ ၾကားဖူးပါသည္ဟု ေျပာဆို၏။ မင္းသား ဤအတိုင္းပင္ မွန္ေပ၏၊ မင္းသား ဤအတိုင္းပင္ မွန္ေပ၏၊ ဤသာသနာေတာ္၌ မေမ့မေလ်ာ့ လုံ႔လရွိသည္ျဖစ္၍ နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္အပ္ ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနေသာ ရဟန္းသည္ စိတ္၏ တည္ၾကည္ျခင္း စ်ာန္သမာပတ္ကို ရရာ၏ဟု (ေျပာဆို၏)။ ေတာင္းပန္ပါ၏၊ အသွ်င္အဂၢိေဝႆနသည္ ၾကားနာဖူးသည့္အတိုင္း သင္ၾကားဖူးသည့္ အတိုင္း အကြၽႏု္ပ္အား တရားေဟာပါေလာ့ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ မင္းသား ငါသည္ ၾကားနာဖူးသည့္အတိုင္း သင္ၾကားဖူးသည့္အတိုင္း သင့္အား တရားေဟာျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္၊ မင္းသား ငါသည္ အကယ္၍ ၾကားနာ ဖူးသည့္အတိုင္း သင္ၾကားဖူးသည့္အတိုင္း သင့္အား တရားေဟာျငားအံ့၊ သင္သည္လည္း ငါေဟာေသာ တရားအဓိပၸါယ္ကို မသိႏိုင္ျငားအံ့၊ ငါ့အား ကိုယ္ပင္ပန္းျခင္းသည္ ျဖစ္ရာ၏၊ ငါ့အား စိတ္ဆင္းရဲျခင္းသည္ ျဖစ္ရာ၏ဟု (ေျပာဆို၏)။

အသွ်င္အဂၢိေဝႆနသည္ ၾကားနာဖူးသည့္အတိုင္း သင္ၾကားဖူးသည့္အတိုင္း အကြၽႏု္ပ္အား တရား ေဟာပါေလာ့၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ အသွ်င္အဂၢိေဝႆန ေဟာေသာ တရား၏အဓိပၸါယ္ကို သိေကာင္း သိႏိုင္ရာ ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ မင္းသား ငါသည္ ၾကားနာဖူးသည့္အတိုင္း သင္ၾကားဖူးသည့္အတိုင္း သင့္အား တရား ေဟာရာ၏၊ သင္သည္ ငါေဟာေသာ တရား၏ အဓိပၸါယ္ကို အကယ္၍ သိျငားအံ့၊ ဤသို႔ သိျခင္း သည္ ေကာင္း၏၊ သင္သည္ ငါေဟာေသာ တရား၏ အဓိပၸါယ္ကို အကယ္၍ မသိပါမူ မသိသည့္အတိုင္း သာလွ်င္ တည္ေလာ့၊ ထိုမသိသည့္အရာ၌ ငါ့ကို ထပ္၍ မေမးလင့္ဟု (ေျပာဆို၏)။ အသွ်င္အဂၢိေဝႆန သည္ ၾကားနာဖူးသည့္အတိုင္း သင္ၾကားဖူးသည့္အတိုင္း အကြၽႏု္ပ္အား တရားေဟာပါေလာ့၊ အကြၽႏု္ပ္ သည္ အသွ်င္အဂၢိေဝႆန ေဟာေသာ တရား၏ အဓိပၸါယ္ကို အကယ္၍ သိပါမူ ေကာင္း၏၊ အကြၽႏု္ပ္ သည္ အသွ်င္အဂၢိေဝႆန ေဟာေသာ တရား၏ အဓိပၸါယ္ကို အကယ္၍ မသိပါမူ မသိသည့္အတိုင္းသာ လွ်င္ တည္ပါအံ့၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ အသွ်င္အဂၢိေဝႆနကို ထပ္၍ မေမးပါဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၂၁၄။ ထိုအခါ အစိရဝတသာမေဏသည္ ဇယေသနမင္းသားအား ၾကားနာဖူးသည့္အတိုင္း သင္ၾကားဖူးသည့္အတိုင္း တရားကို ေဟာ၏။ ဤသို႔ ေဟာသည္ရွိေသာ္ ဇယေသနမင္းသားသည္ အစိရဝတသာမေဏကို ”အခ်င္းအဂၢိေဝႆန မေမ့မေလ်ာ့ လုံ႔လရွိသည္ျဖစ္၍ နိဗၺာန္သို႔ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္ရွိလ်က္ေနေသာ ရဟန္းသည္ စိတ္၏တည္ၾကည္ျခင္း စ်ာန္သမာပတ္ကို ရရာ၏၊ ဤအေၾကာင္းသည္ အေၾကာင္းမဟုတ္ အခြင့္မဟုတ္”ဟု ဤစကားကို ေျပာဆို၏။ ထို႔ေနာက္ ဇယေသနမင္းသားသည္ အစိရဝတသာမေဏအား အေၾကာင္းမဟုတ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ အခြင့္မဟုတ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း ေျပာ ၾကားၿပီးလွ်င္ ေနရာမွ ထကာ ဖဲသြား၏။

ထိုအခါ အစိရဝတသာမေဏသည္ ဇယေသနမင္းသား ဖဲသြား၍ မၾကာမီ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ႐ိုေသစြာရွိခိုးၿပီးလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ကာ ဇယေသနမင္းသားႏွင့္အတူ ေျပာဆိုခဲ့သမွ့်စကားအလံုးစံုကို ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထား၏။ ဤသို႔ ေလွ်ာက္ထားသည္ရွိေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အစိရဝတသာမေဏအား ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-အဂၢိေဝႆန ဤကာမမွ ထြက္ေျမာက္ျခင္း ‘ေနကၡမၼ’ ျဖင့္ သိသင့္ေသာ ျမင္သင့္ေသာ ေရာက္သင့္ေသာ မ်က္ေမွာက္ျပဳသင့္ေသာ စိတ္တည္ၾကည္မႈကို ဇယေသနမင္းသားသည္ ကာမဂုဏ္တို႔၏ အလယ္၌ေနလ်က္, ကာမဂုဏ္တို႔ကို သံုး ေဆာင္လ်က္, ကာမဝိတက္တို႔ ထိုးက်င့္ကိုက္ခဲခံေနရလ်က္, ကိေလသာ ကာမဟူေသာ ပူေလာင္ျခင္းျဖင့္ ပူေလာင္လ်က္, ကာမဂုဏ္တို႔ကို ရွာမွီးျခင္းငွါ အားထုတ္လ်က္ သိမူလည္း သိလတၱံ႕, ျမင္မူလည္း ျမင္လတၱံ႕, မ်က္ေမွာက္ျပဳမူလည္း ျပဳလတၱံ႕ဟူေသာ အေၾကာင္းကို အဘယ္မွာ ရမည္နည္း၊ ဤ အေၾကာင္းမ်ဳိးသည္ မရွိ။

၂၁၅။ အဂၢိေဝႆန ဥပမာအားျဖင့္ ေကာင္းစြာ ယဥ္ေက်းၿပီးေသာ ေကာင္းစြာ ဆံုးမၿပီးေသာ ဆင္ႏွစ္ေကာင္၊ သို႔မဟုတ္ ျမင္းႏွစ္ေကာင္၊ သို႔မဟုတ္ ႏြားႏွစ္ေကာင္တို႔သည္ ရွိကုန္ရာ၏။ မယဥ္ေက်း ေသး, မဆံုးမရေသးေသာ ဆင္ႏွစ္ေကာင္၊ သို႔မဟုတ္ ျမင္းႏွစ္ေကာင္၊ သို႔မဟုတ္ ႏြားႏွစ္ေကာင္တို႔သည္ ရွိကုန္ရာ၏။ အဂၢိေဝႆန ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ေကာင္းစြာ ယဥ္ေက်းၿပီးေသာ ေကာင္းစြာ ဆံုးမၿပီးေသာ ဆင္ႏွစ္ေကာင္၊ သို႔မဟုတ္ ျမင္းႏွစ္ေကာင္၊ သို႔မဟုတ္ ႏြားႏွစ္ေကာင္တို႔သည္ စင္စစ္အားျဖင့္ ယဥ္ေက်းကုန္သည္ ျဖစ္၍သာလွ်င္ ယဥ္ေက်းေသာ အျပဳအမူသို႔ ေရာက္ကုန္ရာသည္ မဟုတ္ေလာ၊ ယဥ္ေက်းကုန္သည္ ျဖစ္၍သာလွ်င္ ယဥ္ေက်းေသာ အရာဌာနသို႔ ေရာက္ကုန္ရာသည္ မဟုတ္ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ ျမတ္စြာဘုရား ေရာက္ကုန္ရာပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

မယဥ္ေက်းေသး, မဆံုးမရေသးေသာ ဆင္ႏွစ္ေကာင္၊ သို႔မဟုတ္ ျမင္းႏွစ္ေကာင္၊ သို႔မဟုတ္ ႏြားႏွစ္ေကာင္တို႔သည္ ေကာင္းစြာ ယဥ္ေက်းၿပီးေသာ ေကာင္းစြာ ဆံုးမၿပီးေသာ ဆင္ႏွစ္ေကာင္၊ သို႔ မဟုတ္ ျမင္းႏွစ္ေကာင္၊ သို႔မဟုတ္ ႏြားႏွစ္ေကာင္တို႔ကဲ့သို႔ မယဥ္ေက်းကုန္ဘဲသာလွ်င္ ယဥ္ေက်းေသာ အျပဳအမူသို႔ ေရာက္အပ္ေသာအရာသို႔ ေရာက္ကုန္ရာသေလာ၊ မယဥ္ေက်းကုန္ဘဲသာလွ်င္ ယဥ္ေက်းေသာ အရာဌာနသို႔ ေရာက္ႏိုင္ကုန္ရာသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ ျမတ္စြာဘုရား ဤေရာက္ႏိုင္ျခင္းသည္ မသင့္ ပါဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အဂၢိေဝႆန ဤဥပမာအတူသာလွ်င္ ကာမမွ ထြက္ေျမာက္ျခင္းျဖင့္ သိသင့္ေသာ ျမင္သင့္ေသာ ေရာက္သင့္ေသာ မ်က္ေမွာက္ျပဳသင့္ေသာ စိတ္တည္ၾကည္မႈကို စင္စစ္ ဇယေသနမင္းသားသည္ ကာမဂုဏ္ တို႔၏ အလယ္၌ ေနလ်က္, ကာမဂုဏ္တို႔ကို သံုးေဆာင္လ်က္, ကာမဝိတက္တို႔ ထိုးက်င့္ကိုက္ခဲခံေနရ လ်က္, ကိေလသာ ကာမဟူေသာ ပူေလာင္ျခင္းျဖင့္ ပူေလာင္လ်က္, ကာမဂုဏ္တို႔ကို ရွာျခင္းငွာ အားထုတ္ လ်က္ သိမူလည္း သိလတၱံ႕, ျမင္မူလည္း ျမင္လတၱံ႕, မ်က္ေမွာက္ျပဳမူလည္း ျပဳလတၱံ႕ဟူေသာ အေၾကာင္းသည္ မရွိ။

၂၁၆။ အဂၢိေဝႆန ဥပမာအားျဖင့္ ရြာ၏လည္းေကာင္း၊ နိဂံုး၏လည္းေကာင္း မေဝးလြန္းေသာ အရပ္၌ ေတာင္ႀကီးသည္ ရွိရာ၏၊ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ထိုရြာမွလည္းေကာင္း ထိုနိဂံုးမွလည္း ေကာင္း ထြက္ခဲ့၍ တစ္ေယာက္လက္ တစ္ေယာက္ဆက္သျဖင့္ ထိုေတာင္ႀကီးရွိရာ အရပ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ ကုန္ၿပီးလွ်င္ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္သည္ ေတာင္ေျခရင္းေအာက္၌ တည္ရာ၏၊ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ သည္ ေတာင္အထက္သို႔ တက္ရာ၏၊ ေအာက္ေတာင္ေျခရင္း၌ တည္ရစ္ေသာ သူငယ္ခ်င္းသည္ ေတာင္ ထက္၌ တည္ေသာ ထိုသူငယ္ခ်င္းကို ”သူငယ္ခ်င္း ေတာင္ထက္၌ တည္ေသာ အသင္သည္ ဘာကို ျမင္ရ သနည္း”ဟု ေျပာဆိုရာ၏။ ထိုေတာင္ထက္က သူငယ္ခ်င္းသည္ ”သူငယ္ခ်င္း ေတာင္ထက္၌ တည္ေသာ ငါသည္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အရံကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေတာကိုလည္း ေကာင္း၊ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေျမအရပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေရကန္ကိုလည္းေကာင္း ျမင္ရသည္သာတည္း”ဟု ေျပာဆိုရာ၏။

ထိုေတာင္ေအာက္က သူငယ္ခ်င္းသည္ ”ေတာင္ထက္၌ တည္ေသာ အသင္သည္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ အရံကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေတာကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ ေျမအရပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေရကန္ကိုလည္းေကာင္း ျမင္ရျခင္း သည္ အေၾကာင္းမဟုတ္ အရာမဟုတ္”ဟု ေျပာဆိုရာ၏။ ထိုေတာင္ထက္၌ တည္ေသာ သူငယ္ခ်င္းသည္ ေအာက္ေတာင္ေျခရင္းသို႔ သက္ဆင္းလ်က္ ထိုသူငယ္ခ်င္း၏ လက္ေမာင္းကို ကိုင္၍ ေတာင္ထက္သို႔ တင္ၿပီးလွ်င္ တစ္ခဏမွ် သက္သာရာကို ရေစလ်က္ ထိုသူငယ္ခ်င္းကို ”သူငယ္ခ်င္း ေတာင္ထက္၌ တည္ေသာ အသင္သည္ ဘာကိုျမင္ရသနည္း”ဟု ေျပာဆိုရာ၏။

ထိုေတာင္ေပၚသို႔ ေရာက္ေသာသူသည္ ”သူငယ္ခ်င္း ေတာင္ထက္၌ တည္ေသာ ငါသည္ ႏွစ္သက္ ဖြယ္ေကာင္းေသာ အရံကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေတာကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ ေျမအရပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေရကန္ကိုလည္းေကာင္း ျမင္ရသည္ သာတည္း”ဟု ေျပာဆိုရာ၏။ ထိုေတာင္ထက္၌ တည္ၿပီးသူသည္ ”သူငယ္ခ်င္း ေတာင္ထက္၌ တည္ေသာ အသင္သည္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အရံကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေတာကိုလည္း ေကာင္း၊ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေျမအရပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေရကန္ကိုလည္းေကာင္း ျမင္ရျခင္းသည္ အေၾကာင္းမဟုတ္ အရာမဟုတ္ဟူ၍ သင္သည္ ေျပာဆိုထားေသာ စကား ကို ငါတို႔သည္ ယခုအခါ၌သာလွ်င္ သိရကုန္၏။ သူငယ္ခ်င္း ေတာင္ထက္၌ တည္ေသာ ငါသည္ ႏွစ္သက္ ဖြယ္ေကာင္းေသာ အရံကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေတာကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ ေျမအရပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေရကန္ကိုလည္းေကာင္း ျမင္ရ၏ဟူ၍ သင္ေျပာဆိုထားေသာ စကားကို ငါတို႔သည္ ယခုအခါ၌သာလွ်င္ သိရကုန္၏”ဟု ေျပာဆိုရာ၏။ ထိုေတာင္ ထက္သို႔ တက္ေရာက္လာေသာသူသည္ ”သူငယ္ခ်င္း သင္ေျပာတိုင္း မွန္၏၊ စင္စစ္မွာ ငါသည္ ႀကီးစြာ ေသာ ဤေတာင္ႀကီးျဖင့္ ဆီးတားပိတ္ပင္အပ္သည္ျဖစ္၍ ျမင္ထိုက္ေသာ အရံေတာေျမ ေရကန္တို႔ကို မျမင္ရသည္သာတည္း”ဟု ေျပာဆိုရာ၏။

အဂၢိေဝႆန ထိုေတာင္ႀကီးထက္ ပို၍ ႀကီးေသာ အဝိဇၨာဟူေသာ အစုအပုံျဖင့္ တားျမစ္အပ္ေသာ ပိတ္ပင္အပ္ေသာ ေျမႇးယွက္အပ္ေသာ ထက္ဝန္းက်င္ ေျမႇးယွက္အပ္ေသာ ဇယေသနမင္းသားသည္ ကာမဂုဏ္မွ ထြက္ေျမာက္ျခင္းျဖင့္ သိသင့္ေသာ ျမင္သင့္ေသာ ေရာက္သင့္ေသာ မ်က္ေမွာက္ျပဳသင့္ေသာ စိတ္တည္ၾကည္မႈ စ်ာန္သမာပတ္ကို စင္စစ္ ကာမဂုဏ္တို႔၏ အလယ္၌ ေနလ်က္, ကာမဂုဏ္တို႔ကို သံုးေဆာင္လ်က္, ကာမဝိတက္တို႔ ထိုးက်င့္ကိုက္ခဲခံေနရလ်က္, ကိေလသာကာမဟူေသာ ပူေလာင္ျခင္းျဖင့္ ပူေလာင္လ်က္, ကာမဂုဏ္တို႔ကို ရွာမွီးျခင္းငွါ အားထုတ္လ်က္ သိမူလည္း သိလတၱံ, ျမင္မူလည္း ျမင္ လတၱံ႕, မ်က္ေမွာက္ျပဳမူလည္း ျပဳလတၱံ႕ ဟူေသာ အေၾကာင္းသည္ မရွိ။

အဂၢိေဝႆန ဇယေသနမင္းသားအား ဤႏွစ္ခုေသာ ဥပမာတို႔ကို အကယ္၍ ထင္ေစျငားအံ့၊ ဤသို႔ ထင္ေစႏိုင္သည္ရွိေသာ္ သင့္အား ဇယေသနမင္းသားသည္ ၾကည္ညိဳျငားအံ့၊ ၾကည္ညိဳသည္ျဖစ္၍ သင့္အား ၾကည္ညိဳေသာ အျခင္းအရာကို ျပဳျငားအံ့၊ အံ့ၾသဖြယ္ မရွိေခ်ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ျမတ္စြာဘုရား ဇယေသနမင္းသားအား အဖန္တလဲလဲ အံ့ၾသဖြယ္ျဖစ္ကုန္ေသာ ေရွးက မၾကားဖူးကုန္ေသာ ဤႏွစ္ပါး ေသာ ဥပမာတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားဉာဏ္ေတာ္၌ ထင္သကဲ့သို႔ အကြၽႏု္ပ္ဉာဏ္၌ အဘယ္မွာလွ်င္ ထင္ လာပါကုန္အံ့နည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၂၁၇။ အဂၢိေဝႆန မင္းမ်ဳိး၌ျဖစ္ေသာ ဦးထိပ္၌ ဘိသိက္သြန္းအပ္ေသာ မင္းသည္ ဆင္ဖမ္း သမားကို ”အေမာင္ဆင္ဖမ္းသမား လာေလာ့၊ သင္သည္ မင္း၏ ဆင္ယဥ္ကို တက္စီးလ်က္ ဆင္ေတာသို႔ ဝင္၍ ေတာေနဆင္႐ိုင္းကို ျမင္သည္ရွိေသာ္ မင္းဆင္၏ လည္၌ တြဲကပ္ခ်ည္ေလာ့”ဟု့ေျပာဆို၏။ အဂၢိေဝႆန ”အရွင္မင္းႀကီး ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ဝန္ခံ၍ ဆင္ဖမ္းသမားသည္ မင္းမ်ဳိး၌ျဖစ္ေသာ ဦးထိပ္၌ ဘိသိက္သြန္းအပ္ေသာ မင္း၏ စကားကို ေရွး႐ႈနားေထာင္ၿပီးလွ်င္ မင္း၏ ဆင္ယဥ္ကို တက္စီးလ်က္ ဆင္ေတာသို႔ ဝင္၍ ေတာဆင္႐ိုင္းကို ျမင္သည္ရွိေသာ္ မင္းဆင္၏ လည္၌ တြဲကပ္ခ်ည္ေလ၏၊ ထိုေတာ ဆင္႐ိုင္းကို မင္း၏ ဆင္ယဥ္သည္ လြင္ျပင္သို႔ ထုတ္ေဆာင္၏၊ အဂၢိေဝႆန ဤမွ်ေလာက္ျဖင့္ ေတာဆင္ ႐ိုင္းသည္ လြင္ျပင္သို႔ ေရာက္၏။ အဂၢိေဝႆန ေတာဆင္ရိုင္းတို႔သည္ ဤဆင္ေတာ၌ ႏွစ္သက္ေပ်ာ္ေမြ႕ ကုန္၏၊ ထိုေတာဆင္႐ိုင္းကို ဆင္ဖမ္းသမားသည္ မင္းမ်ဳိး၌ျဖစ္ေသာ ဦးထိပ္၌ ဘိသိက္သြန္းအပ္ေသာ မင္းအား ”အသွ်င္မင္းျမတ္ ေတာဆင္႐ိုင္းသည္ လြင္ျပင္၌ ေရာက္ေနပါ ၿပီ”ဟု သံေတာ္ဦးတင္၏။

အဂၢိေဝႆန ထို႔ေနာက္ မင္းမ်ဳိး၌ျဖစ္ေသာ ဦးထိပ္၌ ဘိသိက္သြန္းအပ္ေသာ မင္းသည္ ထို ဆင္ဆရာကို ”အေမာင္ဆင္ဆရာ သင္လာေလာ့၊ ေတာဆင္႐ိုင္းကို ေတာ၌ျဖစ္ကုန္ေသာ အေလ့တို႔ကို ႏွိပ္ နင္းျခင္းအက်ဳိးငွါလည္းေကာင္း ေတာ၌ျဖစ္ကုန္ေသာ ညႇဥ္းဆဲျခင္း အၾကံအစည္တို႔ကို ႏွိပ္နင္းျခင္းအက်ဳိး ငွါလည္းေကာင္း ေတာ၌ျဖစ္ကုန္ေသာ ပူပန္ျခင္း ပင္ပန္းျခင္း ပူေလာင္ျခင္းတို႔ကို ႏွိပ္နင္းျခင္းအက်ဳိးငွါလည္းေကာင္း၊ ရြာနီး၌ အလြန္ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ လူတို႔ႏွစ္သက္ေသာ အေလ့အက်င့္တို႔၌ ေဆာက္တည္ေစျခင္းငွါလည္းေကာင္း ဆံုးမေလေလာ့”ဟု ေျပာဆို၏။

အဂၢိေဝႆန ”အသွ်င္မင္းျမတ္ ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ဆင္ဆရာသည္ မင္းမ်ဳိး၌ျဖစ္ေသာ ဦးထိပ္၌ ဘိသိက္သြန္းအပ္ေသာ မင္း၏ စကားကို ေရွး႐ႈနားေထာင္၍ ႀကီးစြာေသာ တိုင္ကို ေျမ၌ တူးစိုက္လ်က္ ေတာ၌ျဖစ္ကုန္ေသာ အေလ့တို႔ကို ႏွိပ္နင္းျခင္း အက်ဳိးငွါလည္းေကာင္း ေတာ၌ျဖစ္ကုန္ေသာ ညႇဥ္းဆဲျခင္း အၾကံအစည္တို႔ကို ႏွိပ္နင္းျခင္းအက်ဳိးငွါလည္းေကာင္း ေတာ၌ျဖစ္ကုန္ေသာ ပူပန္ျခင္း ပင္ပန္းျခင္း ပူေလာင္ျခင္းတို႔ကို ႏွိပ္နင္းျခင္းအက်ဳိးငွါလည္းေကာင္း၊ ရြာနီး၌ အလြန္ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ လူတို႔ႏွစ္သက္ေသာ အေလ့အက်င့္တို႔၌ ေဆာက္တည္ေစျခင္းငွါလည္းေကာင္း ေတာဆင္ရိုင္း၏ လည္၌ တြဲကပ္၍ ခ်ည္ေလ၏။

ဆင္ဆရာသည္ ထိုေတာဆင္႐ိုင္းကို အျပစ္ကင္းေသာစကား နားခ်မ္းသာေသာစကား ႏွစ္လိုဖြယ္ ေသာစကား ႏွလံုးသို႔ သက္ဝင္ေသာစကား ယဥ္ေက်းေသာစကား လူအမ်ား ႏွစ္သက္ေသာစကား လူ အမ်ား ႏွစ္ၿခိဳက္ေသာစကား ဤသို႔ သေဘာရွိကုန္ေသာ စကားတို႔ျဖင့္ ေျပာဆို၏။ အဂၢိေဝႆန အၾကင္ အခါ၌ ေတာဆင္႐ိုင္းသည္ အျပစ္ကင္းေသာစကား နားခ်မ္းသာေသာစကား ႏွစ္လိုဖြယ္ေသာစကား ႏွလံုး သို႔ သက္ဝင္ေသာစကား ယဥ္ေက်းေသာစကား လူအမ်ား ႏွစ္သက္ေသာစကား လူအမ်ား ႏွစ္ၿခိဳက္ေသာ စကား ဤသို႔ သေဘာရွိကုန္ေသာ စကားတို႔ျဖင့္ ဆင္ဆရာေျပာဆိုသည္ရွိေသာ္ ၾကားနာလို၏၊ နား ေထာင္၏၊ သိေအာင္ စိတ္စိုက္၏၊ ထိုေတာဆင္႐ိုင္းကို ဆင္ဆရာသည္ တစ္ဆင့္တက္၍ ျမက္ အစာေရစာ ကို အစဥ္မျပတ္ ေကြၽးေမြး၏။

အဂၢိေဝႆန အၾကင္အခါ၌ ေတာဆင္႐ိုင္းသည္ ဆင္ဆရာ၏ ျမက္ အစာေရစာကို လွမ္းယူ၏၊ ထိုအခါ ဆင္ဆရာအား ”ယခုအခါ၌ ေတာဆင္႐ိုင္းသည္ အသက္ရွင္လတၱံ႕ေလာ”ဟု ဤသို႔ အၾကံျဖစ္၏။ ထိုေတာ ဆင္႐ိုင္းကို ဆင္ဆရာသည္ ”အိုဆင္မင္း ယူေလာ့၊ အိုဆင္မင္း ခ်ထားေလာ့”ဟု တစ္ဆင့္တက္၍ အတတ္ကို သင္ေစ၏။ အဂၢိေဝႆန အၾကင္အခါ၌ ေတာဆင္႐ိုင္းသည္ ဆင္ဆရာ၏ ယူေလာ့၊ ခ်ထား ေလာ့ဟူေသာ စကားကို လိုက္နာ၏၊ ဆံုးမတိုင္း လိုက္နာ၍ ျပဳ၏၊ ထိုအခါ ထိုေတာဆင္႐ိုင္းကို ဆင္ဆရာ သည္ ”အိုဆင္မင္း ေရွ႕သို႔ တက္ေလာ့၊ အို ဆင္မင္း ေနာက္သို႔ ဆုတ္ေလာ့”ဟု တစ္ဆင့္တက္၍ အတတ္ ကို သင္ေစ၏။ အဂၢိေဝႆန အၾကင္အခါ၌ ေတာဆင္႐ိုင္းသည္ ဆင္ဆရာ၏ ေရွ႕သို႔ တက္ေလာ့၊ ေနာက္ သို႔ ဆုတ္ေလာ့ဟူေသာ စကားကို လိုက္နာ၏၊ ဆံုးမတိုင္း လိုက္နာ၍ျပဳ၏၊ ထိုအခါ ထိုေတာဆင္႐ိုင္းကို ဆင္ဆရာသည္ ”အိုဆင္မင္း့ထေလာ့၊ အိုဆင္မင္း ထိုင္ေလာ့”ဟု တစ္ဆင့္တက္၍ အတတ္ကို သင္ေစ၏။

အဂၢိေဝႆန အၾကင္အခါ၌ ေတာဆင္႐ိုင္းသည္ ဆင္ဆရာ၏ ထေလာ့၊ ထိုင္ေလာ့ဟူေသာ စကားကို လိုက္နာ၏၊ ဆံုးမတိုင္း လိုက္နာ၍ ျပဳ၏၊ ထိုအခါ၌ ထိုေတာဆင္႐ိုင္းကို ဆင္ဆရာသည္ တစ္ဆင့္တက္၍ မတုန္မလႈပ္သည္၏ အျဖစ္မည္ေသာ အတတ္ကို သင္ၾကား၏၊ ထိုေတာဆင္႐ိုင္း၏ ႏွာေမာင္း၌ ႀကီးစြာ ေသာ ပ်ဥ္ခ်ပ္ကို ဖြဲ႕ခ်ည္ေလ၏။ ခြၽန္းကိုင္ေသာ ေယာက်္ားသည္လည္း လည္ကုပ္ထက္၌ ထိုင္၏။ ထက္ဝန္းက်င္မွလည္း ခြၽန္းကိုင္ကုန္ေသာ ေယာက်္ားတို႔သည္ ျခံရံ၍ တည္ကုန္၏။ ဆင္ဆရာသည္ ရွည္စြာေသာ အ႐ိုးတပ္ေသာ ခြၽန္းကိုကိုင္ၿပီးလွ်င္ ေရွ႕တည့္တည့္၌ တည္၏။ ထိုေတာဆင္႐ိုင္းသည္ မတုန္လႈပ္သည္၏ အျဖစ္ဟူေသာ အတတ္ကို သင္ၾကားသည္ရွိေသာ္ ေရွ႕ေျခတို႔ကို မလႈပ္ေစ၊ ေနာက္ေျခ တို႔ကို မလႈပ္ေစ၊ ေရွ႕ပိုင္းကိုယ္ကို မလႈပ္ေစ၊ ေနာက္ပိုင္းကိုယ္ကို မလႈပ္ေစ၊ ဦးေခါင္းကို မလႈပ္ေစ၊ နားတို႔ကို မလႈပ္ေစ၊ အစြယ္တို႔ကို မလႈပ္ေစ၊ အၿမီးကို မလႈပ္ေစ၊ ႏွာေမာင္းကို မလႈပ္ေစ၊ ထိုေတာ ဆင္႐ိုင္းသည္ လွံျဖင့္ထိုးျခင္းတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ သန္လ်က္ျဖင့္ ခုတ္ျခင္းတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ျမားမွန္ျခင္း တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ သလြဲတံ (အေတာင္တပ္ေသာျမား) မွန္ျခင္းတို႔ကိုလည္းေကာင္း စည္ႀကီးသံ ထက္စည္သံ ေႁပြႏွဲသံ ခ႐ုသင္းသံ စည္ပုတ္သံ ပဲ့တင္သံတို႔ကိုလည္းေကာင္း သည္းခံႏိုင္၏၊ အလုံးစံုေသာ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲျခင္းဟူေသာ အျပစ္မွ ကင္းျခင္း ျခဳတ္ျခယ္ျခင္းဟူေသာ အျပစ္ကို ပယ္ျခင္းရွိ၍ မင္းအား ထိုက္တန္သည္ မင္းသံုးေဆာင္ထိုက္သည္ ျဖစ္၍ မင္း၏ အသံုးအေဆာင္ အဂၤါဟူ၍သာလွ်င္ ေခၚေဝၚျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

၂၁၈။ အဂၢိေဝႆန ဤဥပမာအတူသာလွ်င္ ေလာက၌ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ အက်င့္ ‘စရဏ’ ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ေလာကသံုးပါးကို သိေတာ္မူေသာ ဆံုးမ ထိုက္သူကို ဆံုးမတတ္သည့္ အတုမဲ့ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ နတ္လူတို႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ (သစၥာ ေလးပါးတရားတို႔ကို) သိေစေတာ္မူေသာ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပြင့္ေတာ္မူ၏၊ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ နတ္ႏွင့္တကြ မာရ္နတ္ႏွင့္တကြေသာ ျဗဟၼာႏွင့္တကြေသာ ဤေလာကကိုလည္း ေကာင္း (သာသနာအတြင္းအပျဖစ္ေသာ) သမဏ ျဗာဟၼဏႏွင့္တကြေသာ မင္းမ်ား လူမ်ားႏွင့္ တကြေသာ သတၱဝါအေပါင္းကိုလည္းေကာင္း ကိုယ္တိုင္ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေဟာၾကားေတာ္ မူ၏။

ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ အစ၏ေကာင္းျခင္း အလယ္၏ေကာင္းျခင္း အဆံုး၏ေကာင္းျခင္းရွိေသာ အနက္ ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သဒၵါႏွင့္ျပည့္စံုေသာ တရားကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၏၊ အလံုးစံုျပည့္စံုေသာ စင္ၾကယ္ေသာ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို ျပေတာ္မူ၏၊ ထိုတရားေတာ္ကို သူႂကြယ္သည္လည္းေကာင္း သူႂကြယ္သား သည္လည္းေကာင္း၊ အျခားဇာတ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး၌ ျဖစ္ေသာ သူသည္လည္းေကာင္း ၾကားနာရ၏၊ ထိုသူသည္ ထိုတရားေတာ္ကို ၾကားနာရ၍ ျမတ္စြာဘုရား၌ ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’ ကို ရ၏၊ ထိုသူသည္ ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’ ကို ရျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏ ”လူ႕ေဘာင္၌ ေနရျခင္းသည္ က်ဥ္းေျမာင္း၏၊ (ကိေလသာ) ျမဴထရာ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္၏၊ ရဟန္းအျဖစ္သည္ လြင္ျပင္ႏွင့္ တူ၏၊ လူ႕ေဘာင္၌ ေနေသာ သူသည္ ဤျမတ္ေသာအက်င့္ကို စင္စစ္ ျပည့္စံုစြာ စင္စစ္ စင္ၾကယ္စြာ ခ႐ုသင္းပြတ္သစ္ႏွင့္ တူစြာ က်င့္ျခင္းငွါ မလြယ္၊ ငါသည္ ဆံမုတ္ဆိတ္ကို ပယ္ၿပီးလွ်င္ ဖန္ရည္ဆိုးေသာ အဝတ္တို႔ကို ဝတ္႐ံု၍ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ရမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု (ဆင္ျခင္၏)။

ထိုသူသည္ ေနာက္အခါ၌ နည္းေသာ ဥစၥာစုကို စြန္႔၍ျဖစ္ေစ၊ မ်ားေသာ ဥစၥာစုကို စြန္႔၍ျဖစ္ေစ၊ နည္းေသာ ေဆြမ်ဳိးစုကို စြန္႔ ၍ျဖစ္ေစ၊ မ်ားေသာေဆြမ်ဳိးစုကို စြန္႔၍ျဖစ္ေစ ဆံမုတ္ဆိတ္ကို ပယ္ၿပီးလွ်င္ ဖန္ရည္ဆိုးေသာ အဝတ္တို႔ကို ဝတ္႐ံု၍ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္းသို႔ ဝင္ေရာက္၏၊ အဂၢိေဝႆန့ဤမွ် အတိုင္းအရွည္ျဖင့္ အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ လြင္တီးျပင္သို႔ ေရာက္၏။

အဂၢိေဝႆန ဤကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔၌ နတ္လူတို႔သည္ တပ္မက္တြယ္တာကုန္၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ တစ္ဆင့္တက္၍ ဆံုးမ၏-”ရဟန္း လာေလာ့၊ သင္သည္ သီလရွိေလာ့၊ ပါတိေမာကၡ သံဝရသီလကို ေစာင့္ထိန္းလ်က္ ေနေလာ့၊ အက်င့္ ‘အာစာရ’ က်က္စားရာ ‘ေဂါစရ’ ႏွင့္ျပည့္စံု၍ ေနေလာ့၊ အနည္းငယ္မွ်ေသာ အျပစ္တို႔၌ေသာ္လည္း ေဘးဟု ႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနေလာ့၊ သိကၡာပုဒ္ တို႔၌ ေကာင္းစြာ ေဆာက္တည္၍ က်င့္ေလာ့”ဟု (ဆံုးမ၏)။

အဂၢိေဝႆန အၾကင္အခါ၌ အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ သီလရွိ၏၊ ပါတိေမာကၡသံဝရသီလကို ေစာင့္ထိန္းလ်က္ေန၏၊ အက်င့္ ‘အာစာရ’ က်က္စားရာ ‘ေဂါစရ’ ႏွင့္ျပည့္စံု၍ ေန၏၊ အနည္းငယ္မွ် ေသာ အျပစ္တို႔၌ေသာ္လည္း ေဘးဟု ႐ႈေလ့ရွိ၏၊ သိကၡာပုဒ္တို႔ကို ေကာင္းစြာ ေဆာက္တည္၍ က်င့္၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ တစ္ဆင့္တက္၍ ဆံုးမ၏ ”ရဟန္း လာေလာ့၊ သင္သည္ ဣေႁႏၵတို႔၌ ပိတ္ထားေသာ တံခါးရွိေလာ့၊ မ်က္စိျဖင့္ အဆင္း ‘႐ႈပါ႐ံု’ ကို ျမင္ေသာ္ ေယာက်္ား မိန္းမဟူေသာ အာ႐ံု တို႔ကို မယူလင့္။ပ။ [ဂဏက ေမာဂၢလႅာနသုတ္ႏွင့္အတူ ခ်ဲ႕ေလ]။

၂၁၉။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ စိတ္၏ ညစ္ႏြမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ကုန္ေသာ ပညာ၏ အားနည္းျခင္းကို ျပဳ တတ္ကုန္ေသာ ဤငါးပါးေသာ နီဝရဏတို႔ကို ပယ္၍ ကိေလသာကို ပူပန္ေစတတ္ေသာ လုံ႔လရွိသည္ ျဖစ္၍ သမၸဇဥ္ဉာဏ္ရွိသည္ျဖစ္၍ သတိရွိသည္ျဖစ္၍ ဥပါဒါနကၡႏၶာ ဟူေသာ ေလာက၌ လိုခ်င္တပ္မက္ျခင္း ‘အဘိဇၥ်ာ’ ႏွလံုးမသာျခင္း ‘ေဒါမနႆ’ ကို ပယ္ေဖ်ာက္၍ ႐ုပ္အေပါင္း၌ ႐ုပ္အေပါင္းကို အႀကိမ္ႀကိမ္႐ႈ ေလ႕ရွိသည္ျဖစ္၍ ေန၏။ ေဝဒနာတို႔၌။ပ။ စိတ္၌။ပ။ ကိေလသာကို ပူပန္ေစတက္ေသာ လုံ႔လရွိသည္ ျဖစ္၍ သမၸဇဥ္ဉာဏ္ရွိသည္ ျဖစ္၍ သတိရွိသည္ ျဖစ္၍ ဥပါဒါနကၡႏၶာ ဟူေသာ ေလာက၌ လိုခ်င္တပ္မက္ ျခင္း ‘အဘိဇၥ်ာ’ ႏွလံုးမသာျခင္း ‘ေဒါမနႆ’ကို ပယ္ေဖ်ာက္၍ သေဘာတရားတို႔၌ သေဘာတရားတို႔ကို အႀကိမ္ႀကိမ္႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ ေန၏။

အဂၢိေဝႆန ဥပမာအားျဖင့္ ဆင္ဆံုးမတတ္ေသာ ဆရာသည္ ႀကီးစြာေသာတိုင္ကို ေျမ၌ တူးစိုက္၍ ေတာ၌ျဖစ္ကုန္ေသာ အေလ့တို႔ကို ႏွိပ္နင္းျခင္းအက်ဳိးငွါလည္းေကာင္း၊ ေတာ၌ျဖစ္ကုန္ေသာ ညႇဥ္းဆဲျခင္း အၾကံအစည္တို႔ကို ႏွိပ္နင္းျခင္းအက်ဳိးငွါလည္းေကာင္း၊ ေတာ၌ျဖစ္ကုန္ေသာ ပူပန္ျခင္း ပင္ပန္းျခင္း ပူေလာင္ျခင္းတို႔ကို ႏွိပ္နင္းျခင္းအက်ဳိး ငွါလည္းေကာင္း၊ ရြာနီး၌ အလြန္ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ လူတို႔ႏွစ္သက္အပ္ကုန္ေသာ အေလ့အက်င့္တို႔၌ ေဆာက္တည္ေစျခင္းငွါလည္းေကာင္း ေတာဆင္႐ိုင္း၏ လည္၌ တြဲကပ္၍ခ်ည္သကဲ့သို႔ အဂၢိေဝႆန ဤဥပမာအတူသာလွ်င္ အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္အား ကာမဂုဏ္ဟူေသာအိမ္၌ မွီကုန္ေသာ အေလ့တို႔ကို ႏွိပ္နင္းျခင္း အက်ဳိးငွါလည္းေကာင္း၊ ကာမဂုဏ္ဟူ ေသာ အိမ္၌ မွီကုန္ေသာ ညႇဥ္းဆဲျခင္း အၾကံအစည္တို႔ကို ႏွိပ္နင္းျခင္းအက်ဳိးငွါလည္းေကာင္း၊ ကာမဂုဏ္ ဟူေသာ အိမ္၌ မွီကုန္ေသာ ပူပန္ျခင္း ပင္ပန္းျခင္း ပူေလာင္ျခင္းတို႔ကို ႏွိပ္နင္းျခင္းအက်ဳိးငွါလည္း ေကာင္း၊ အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ အရိယမဂ္ကို ရျခင္းအက်ဳိးငွါလည္းေကာင္း၊ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္း အက်ဳိးငွါလည္းေကာင္း ဤသတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔ကို စိတ္၌ ဖြဲ႕ခ်ည္ထားအပ္ကုန္၏။

၂၂ဝ။ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ တစ္ဆင့္တက္၍ ဆံုးမ၏ ”ရဟန္း လာေလာ့၊ သင္သည္ ႐ုပ္အေပါင္း၌ ႐ုပ္အေပါင္းကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနေလာ့၊ ကာမဂုဏ္ႏွင့္စပ္ေသာ ၾကံစည္ ျခင္း ‘ဝိတက္’ကို မၾကံစည္လင့္။ ေဝဒနာတို႔၌။ စိတ္၌။ သေဘာတရားတို႔၌ သေဘာတရားဟု အႀကိမ္ ႀကိမ္႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနေလာ့၊ ကာမဂုဏ္ႏွင့္ စပ္ေသာ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ ကို မၾကံစည္လင့္”ဟု (ဆံုးမ၏)။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ တို႔၏ ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္ကို ၾကည္လင္ေစတတ္ေသာ စိတ္တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ကို ျဖစ္ပြါးေစတတ္ေသာ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း ‘ဝိစာရ’မရွိေသာ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သက္ျခင္း ‘ပီတိ’ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ရွိေသာ ဒုတိယစ်ာန္သို႔။ တတိယစ်ာန္သို႔။ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။

ဤသို႔ တည္ၾကည္ေသာစိတ္သည္ စင္ၾကယ္လတ္ေသာ္ ျဖဴစင္လတ္ေသာ္ ညစ္ေၾကးမရွိလတ္ေသာ္ ညစ္ညဴးျခင္းကင္းလတ္ေသာ္ ႏူးညံ့လတ္ေသာ္ ျပဳတိုင္းရလတ္ေသာ္ တည္တံ့လတ္ေသာ္ မတုန္လႈပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္လတ္ေသာ္ ထိုရဟန္းသည္ ေရွး၌ျဖစ္ဖူးေသာ ခႏၶာအစဥ္ကို ေအာက္ေမ့၍သိေသာ ‘ပုေဗၺနိဝါသာ ႏုႆတိ’ဉာဏ္အလို႔ငွါ စိတ္ကို ေရွး႐ႈ ညြတ္ေစ၏၊ ထိုရဟန္းသည္ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ျဖစ္ဖူးေသာ ခႏၶာ အစဥ္ကို ေအာက္ေမ့ႏိုင္၏၊ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္း၊ တစ္ဘဝကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း။ပ။ ဤသို႔ အျခင္းအရာႏွင့္တကြ ညႊန္ျပဖြယ္ (အမည္အႏြယ္)ႏွင့္ တကြ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ျဖစ္ဖူးေသာ ခႏၶာအစဥ္ကို ေအာက္ေမ့ႏိုင္၏။

၂၂၁။ ဤသို႔ တည္ၾကည္ေသာစိတ္သည္ စင္ၾကယ္လတ္ေသာ္ ျဖဴစင္လတ္ေသာ္ ညစ္ေၾကးမရွိလတ္ ေသာ္ ညစ္ညဴးျခင္းကင္းလတ္ေသာ္ ႏူးညံ့လတ္ေသာ္ ျပဳတိုင္းရလတ္ေသာ္ တည္တံ့လတ္ေသာ္ မတုန္လႈပ္ ျခင္းသို႔ ေရာက္လတ္ေသာ္ ထိုရဟန္းသည္ သတၱဝါတို႔၏ ေသျခင္း ျဖစ္ေပၚျခင္းကို သိေသာ ‘စုတူပပါတ’ ဉာဏ္ အလို႔ငွါ စိတ္ကို ေရွး႐ႈညြတ္ေစ၏၊ ထိုရဟန္းသည္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိ ထက္ သာလြန္ေသာ နတ္တို႔၏ မ်က္စိႏွင့္တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ ဉာဏ္ျဖင့္ ေသဆဲသတၱဝါ ျဖစ္ေပၚဆဲသတၱဝါ ယုတ္ေသာသတၱဝါ ျမတ္ေသာသတၱဝါ အဆင္းလွေသာသတၱဝါ အဆင္းမလွေသာသတၱဝါ ေကာင္းေသာ လားရာရွိေသာသတၱဝါ မေကာင္းေသာ လားရာရွိေသာသတၱဝါတို႔ကို ျမင္၏၊ ကံအားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ေပၚေသာ သတၱဝါတို႔ကို သိ၏။

ဤသို႔ တည္ၾကည္ေသာစိတ္သည္ စင္ၾကယ္လတ္ေသာ္ ျဖဴစင္လတ္ေသာ္ ညစ္ေၾကးမရွိလတ္ေသာ္ ညစ္ညဴးျခင္းကင္းလတ္ေသာ္ ႏူးညံ့လတ္ေသာ္ ျပဳတိုင္းရလတ္ေသာ္ တည္တံ့လတ္ေသာ္ မတုန္လႈပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္လတ္ေသာ္ ထိုရဟန္းသည္ အာသေဝါတရားတို႔ကို ကုန္ေစတတ္ေသာ ‘အာသဝကၡယ’ ဉာဏ္အလို႔ ငွါ စိတ္ကို ေရွး႐ႈ ညြတ္ေစ၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ‘ဤကား ဆင္းရဲ’ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိ၏၊ ‘ဤကား ဆင္းရဲျဖစ္ေပၚ ျခင္း၏အေၾကာင္း’ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိ၏၊ ‘ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္)’ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိ၏၊ ‘ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္’ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိ၏၊ ‘ဤသည္တို႔ကား အာသေဝါတရားတို႔’ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိ၏၊ ‘ဤကား အာသေဝါတရားတို႔ ျဖစ္ေပၚျခင္းအေၾကာင္း’ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိ၏၊ ‘ဤကား အာသေဝါတရားတို႔၏ ခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္)’ဟုဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္း သိ၏။ ‘ဤကား အာသေဝါတရားတို႔ ခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္’ဟုဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္းသိ၏၊ ဤသို႔ သိေသာ ဤသို႔ ျမင္ေသာ ထိုရဟန္း၏ စိတ္သည္ ကာမာသဝမွလည္း လြတ္ေျမာက္၏၊ ဘဝါသဝမွလည္း လြတ္ေျမာက္၏၊ အဝိဇၨာသဝမွလည္း လြတ္ေျမာက္၏၊ လြတ္ေျမာက္ၿပီးလတ္ေသာ္ ”လြတ္ေျမာက္ေလၿပီ”ဟု အသိဉာဏ္ျဖစ္ ေပၚ၏၊ ”ပဋိသေႏၶေနမူကုန္ၿပီ၊ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးၿပီးၿပီ၊ ျပဳဖြယ္ (မဂ္) ကိစၥကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ဤ (မဂ္) ကိစၥအလို႔ငွါ တစ္ပါးေသာ ျပဳဖြယ္မရွိေတာ့ၿပီ”ဟု သိ၏။

ထိုရဟန္းသည္ အခ်မ္း အပူ ဆာေလာင္ျခင္း မြတ္သိပ္ျခင္း မွက္ ျခင္ ယင္ ေနပူ ေႁမြ ကင္း သန္း အေတြ႕တို႔ကို သည္းခံႏိုင္၏၊ မေကာင္းသျဖင့္ ဆိုအပ္ကုန္ေသာ မေကာင္းသျဖင့္ ေရာက္လာ ကုန္ေသာ စကားတို႔ကိုလည္း သည္းခံႏိုင္၏၊ ကိုယ္၌ ျဖစ္ဆဲျဖစ္ကုန္ေသာ ျပင္းထန္ ၾကမ္းၾကဳတ္ ခါးစပ္ က်င္နာ မသာယာဖြယ္ မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ျဖစ္ေသာ အသက္ကို ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ဆင္းရဲေဝဒနာတို႔ကိုလည္း သည္းခံႏိုင္ ျခင္းသေဘာ ရွိ၏၊ အလံုးစံုေသာ ရာဂ ေဒါသ ေမာဟမွ ကင္းျခင္း, ညႇဥ္းဆဲျခင္း ဟူေသာ အျပစ္ကို ပယ္စြန္႔ျခင္း ရွိ၏၊ အေဝးမွ ေဆာင္ယူေသာ အလွဴကို ခံထိုက္၏၊ ဧည့္သည္အတြက္ ရည္မွန္းထားေသာ အလွဴကို ခံထိုက္၏၊ ျမတ္ေသာ အလွဴကို ခံထိုက္၏၊ လက္အုပ္ခ်ီမိုး ရွိခိုးထိုက္၏၊ လူအေပါင္း၏့အတုမရွိ ျမတ္ေသာ ေကာင္းမူတည္းဟူေသာ မ်ဳိးေစ့တို႔ စိုက္ပ်ဳိးရာ လယ္ေျမႏွင့္ တူ၏။

၂၂၂။ အဂၢိေဝႆန မင္း၏ ဆင္ႀကီးသည္ မယဥ္ေက်းဘဲ မဆံုးမအပ္ဘဲ အကယ္၍ ေသအံ့၊ ဤသို႔ ေသေသာ္ မင္း၏ ဆင္ႀကီးသည္ မယဥ္ေက်းဘဲ စုေတေသလြန္သည္သာတည္းဟု ေခၚေဝၚျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ အဂၢိေဝႆန မင္း၏ ဆင္လတ္သည္။ အဂၢိေဝႆန မင္း၏ ဆင္ငယ္သည္ မယဥ္ေက်းဘဲ မဆံုးမအပ္ဘဲ အကယ္၍ ေသအံ့၊ ဤသို႔ေသေသာ္ မင္း၏ ဆင္ငယ္သည္ မယဥ္ေက်းဘဲ စုေတေသလြန္ သည္သာတည္းဟု ေခၚေဝၚျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

အဂၢိေဝႆန ဤဥပမာ အတူသာလွ်င္ မေထရ္ႀကီးျဖစ္ေသာ ရဟန္းသည္ အာသေဝါမကုန္ခန္းဘဲ အကယ္၍ ေသအံ့၊ ဤသို႔ေသသည္ရွိေသာ္ မေထရ္ႀကီးျဖစ္ေသာ ရဟန္းသည္ မယဥ္ေက်းဘဲ ေသျခင္းျဖင့္ ေသသည္သာတည္းဟု ေခၚေဝၚျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ အဂၢိေဝႆန အလတ္ျဖစ္ေသာ ရဟန္းသည္။ အဂၢိေဝႆန သီတင္းငယ္ျဖစ္ေသာ ရဟန္းသည္ အာသေဝါမကုန္ခန္းဘဲ အကယ္၍ ေသအံ့၊ ဤသို႔ ေသသည္ရွိေသာ္ သီတင္းငယ္ျဖစ္ေသာ ရဟန္းသည္ မယဥ္ေက်းဘဲ ေသျခင္းျဖင့္ ေသသည္သာတည္းဟု ေခၚေဝၚျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

အဂၢိေဝႆန မင္း၏ ဆင္ႀကီးသည္ ေကာင္းစြာ ယဥ္ေက်းသည္ျဖစ္၍ ေကာင္းစြာ ဆံုးမအပ္သည္ ျဖစ္၍ အကယ္၍ ေသအံ့၊ ဤသို႔ ေသေသာ္ မင္း၏ ဆင္ႀကီးသည္ ယဥ္ေက်းစြာ ေသျခင္းျဖင့္ စုေတ ေသလြန္သည္သာတည္းဟု ေခၚေဝၚျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ အဂၢိေဝႆန မင္း၏ ဆင္လတ္သည္။ အဂၢိေဝႆန မင္း၏ ဆင္ငယ္သည္ ေကာင္းစြာ ယဥ္ေက်းသည္ျဖစ္၍ ေကာင္းစြာ ဆံုးမအပ္သည္ျဖစ္၍ အကယ္၍ ေသအံ့၊ ဤသို႔ ေသေသာ္ မင္း၏ ဆင္ငယ္သည္ ယဥ္ေက်းစြာ ေသျခင္းျဖင့္ စုေတေသလြန္ သည္သာတည္းဟု ေခၚေဝၚျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

အဂၢိေဝႆန ဤဥပမာအတူသာလွ်င္ မေထရ္ႀကီးျဖစ္ေသာ ရဟန္းသည္ အာသေဝါကုန္ခန္းသည္ ျဖစ္၍ အကယ္၍ ေသအံ့၊ ဤသို႔ ေသေသာ္ မေထရ္ႀကီးျဖစ္ေသာ ရဟန္းသည္ ယဥ္ေက်းစြာ ေသျခင္းျဖင့္ ေသသည္သာတည္းဟု ေခၚေဝၚျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ အဂၢိေဝႆန အလတ္ျဖစ္ေသာ ရဟန္းသည္။ အဂၢိေဝႆန သီတင္းငယ္ျဖစ္ေသာ ရဟန္းသည္ အာသေဝါကုန္ခန္းသည္ျဖစ္၍ အကယ္၍ ေသအံ့၊ ဤသို႔ ေသေသာ္ သီတင္းငယ္ျဖစ္ေသာ ရဟန္းသည္ ယဥ္ေက်းစြာ ေသျခင္းျဖင့္ ေသသည္သာတည္းဟု ေခၚေဝၚ ျခင္းသို႔ ေရာက္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားေဒသနာေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူ၏၊ အစိရဝတ သာမေဏသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေဒသနာေတာ္ကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လြန္စြာ ႏွစ္သက္ေလၿပီ။

ငါးခုေျမာက္ ဒႏၲဘူမိသုတ္ ၿပီ၏။