မန ၁၂၆: ဘူမိဇသုတ္

၂၂၃။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္ –

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ ရွဥ့္နက္တို႔အား အစာေကြၽး၍ ေမြးရာျဖစ္ေသာ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ အသွ်င္ဘူမိဇသည္ နံနက္အခါ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူလ်က္ ဇယေသနမင္းသား၏ အိမ္ေတာ္ဆီသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ခင္းထားေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေန၏။ ထိုအခါ ဇယေသနမင္းသားသည္ အသွ်င္ဘူမိဇထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ အသွ်င္ဘူမိဇ ႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ေျပာဆို၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို ေျပာဆိုၿပီးဆံုးေစၿပီး ေနာက္ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ေန၏၊ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ၿပီးေသာ္ ဇယေသနမင္းသားသည္ အသွ်င္ဘူမိဇ အား ဤစကားကို ေလွ်ာက္ထား၏ – ”အသွ်င္ဘူမိဇ ‘ေတာင့္တျခင္းကို ျပဳ၍ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ္လည္း အက်ဳိးမရထိုက္။ ေတာင့္တျခင္းကို့မျပဳမူ၍ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ္လည္း အက်ဳိးမရထိုက္။ ေတာင့္တျခင္းကို ျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍လည္းေကာင္း၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ္လည္း အက်ဳိးမရထိုက္။ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍လည္းေကာင္း၊ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳသည္မဟုတ္ဘဲလည္းေကာင္း၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ္လည္း အက်ဳိးမရ ထိုက္’ဟု ဤသို႔ ေျပာေလ့ရွိကုန္ေသာ ဤသို႔ ယူေလ့ရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏ ျဗာဟၼဏတို႔သည္ ရွိကုန္၏။ ဤအရာ၌ အသွ်င္ဘူမိဇ၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အဘယ္သို႔ အယူရွိ၍ အဘယ္သို႔ ေျပာၾကားပါသနည္း”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

မင္းသား ျမတ္စြာဘုရား၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွ ဤသို႔ေသာ စကားကို ငါသည္ ၾကားလည္း မၾကားဘူး၊ နာယူလည္း မနာယူဘူး၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေျဖၾကားခဲ့ပါလွ်င္ ဤသို႔ ေျဖၾကားရာေသာ အေၾကာင္းကား ရွိ၏ ”ေတာင့္တျခင္းကို ျပဳ၍ မသင့္ေသာအားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းသျဖင့္ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ္လည္း အက်ဳိးမရထိုက္။ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍ မသင့္ေသာအားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းသျဖင့္ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ္လည္း အက်ဳိး မရထိုက္။ ေတာင့္တျခင္းကို ျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ ေတာင့္ တျခင္းကို မျပဳမူ၍လည္းေကာင္း မသင့္ေသာအားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းသျဖင့္ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ ေသာ္လည္း အက်ဳိးမရထိုက္။ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍လည္းေကာင္း၊ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳသည္ မဟုတ္ ဘဲလည္းေကာင္း မသင့္ေသာအားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းသျဖင့္ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ္လည္း အက်ဳိး မရထိုက္။ ေတာင့္တျခင္းကိုျပဳ၍ အသင့္အားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းသျဖင့္ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ သည္ရွိေသာ္ အက်ဳိးရထိုက္၏။ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍ အသင့္အားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းသျဖင့္ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ကုန္သည္ရွိေသာ္ အက်ဳိးရထိုက္၏။ ေတာင့္တျခင္းကို ျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ ေတာင့္တျခင္း ကို မျပဳမူ၍လည္းေကာင္း၊ အသင့္အားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းသျဖင့္ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ကုန္သည္ရွိေသာ္ အက်ဳိးရထိုက္၏။ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍လည္းေကာင္း၊ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳသည္မဟုတ္ဘဲလည္း ေကာင္း အသင့္အားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းသျဖင့္ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္သည္ရွိေသာ္ အက်ဳိးရထိုက္၏။

မင္းသား ျမတ္စြာဘုရား၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွ ဤသို႔ေသာ စကားကို ငါသည္ ၾကားလည္း မၾကားဘူး၊ နာယူလည္း မနာယူဘူး၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေျဖၾကားခဲ့ပါလွ်င္ ဤသို႔ ေျဖၾကားရာေသာ အေၾကာင္းကားရွိ၏”ဟု (ေျပာဆို၏)။ အသွ်င္ဘူမိဇ၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ အယူရွိ၍ ဤသို႔ေျပာၾကားခဲ့ပါလွ်င္ အသွ်င္ဘူမိဇ၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ စင္စစ္ အလံုးစံု ႀကီးကုန္ေသာ မ်ားစြာကုန္ေသာ သမဏ ျဗာဟၼဏတို႔အား ထိခိုက္၍ တည္ေလေယာင္တကားဟု (ေျပာဆို၏)။ ထို႔ေနာက္ ဇယေသနမင္းသားသည္ အသွ်င္ဘူမိဇကို မိမိ၏ ပြဲေတာ္အုပ္ဆြမ္းျဖင့္ လုပ္ ေကြၽးေလ၏။

၂၂၄။ ထို႔ေနာက္ အသွ်င္ဘူမိဇသည္ ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ ဆြမ္းစားရာမွ ဖဲခဲ့ကာ ျမတ္စြာဘုရား ရွိရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ အလြန္႐ိုေသစြာ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ သင့္ေလွ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ကာ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကား ကို ေလွ်ာက္၏ – ျမတ္စြာဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤယေန႔နံနက္အခါ၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္ သကၤန္းကို ယူေဆာင္ကာ ဇယေသနမင္းသား၏ အိမ္ေတာ္ဆီသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ခင္းထားေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနပါ၏။ ျမတ္စြာဘုရား ထိုအခါ ဇယေသနမင္းသားသည္ အကြၽႏု္ပ္ရွိရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ အကြၽႏု္ပ္ႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ေျပာဆို၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို ေျပာဆိုၿပီး ဆံုးေစၿပီးေနာက္ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ကာ အကြၽႏု္ပ္အား ဤစကားကို ေလွ်ာက္ထားေမးျမန္းပါ၏ – ”အသွ်င္ဘူမိဇ ‘ေတာင့္တျခင္းကို ျပဳ၍ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ္လည္း အက်ဳိးမရထိုက္။ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ္လည္း အက်ဳိးမရထိုက္။ ေတာင့္တျခင္းကို့ျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍လည္းေကာင္း ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ္လည္း အက်ဳိးမရထိုက္။ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍လည္းေကာင္း၊ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳသည္မဟုတ္ဘဲလည္း ေကာင္း ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ္လည္း အက်ဳိးမရထိုက္’ဟု ဤသို႔ ေျပာေလ့ရွိကုန္ေသာ ဤ သို႔ ယူေလ့ရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏ ျဗာဟၼဏတို႔သည္ ရွိကုန္၏။ ဤအရာ၌ အသွ်င္ဘူမိဇ၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အဘယ္သို႔ အယူရွိ၍ အဘယ္သို႔ ေျပာၾကားေလ့ရွိပါသ နည္း”ဟု (ေမးေလွ်ာက္ပါ၏)။

ျမတ္စြာဘုရား ဤသို႔ ေမးေလွ်ာက္သည္ရွိေသာ္ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဇယေသနမင္းသားအား ဤစကား ကို ေျဖၾကားေျပာဆိုပါ၏ ”မင္းသား ျမတ္စြာဘုရား၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွ ဤသို႔ေသာ စကားကို ငါသည္ ၾကားလည္း မၾကားဘူး၊ နာယူလည္း မနာယူဘူး၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေျဖၾကားခဲ့ပါလွ်င္ ဤသို႔ ေျဖ ၾကားရာေသာ အေၾကာင္းကားရွိ၏ ”ေတာင့္တျခင္းကို ျပဳ၍ မသင့္ေသာအားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းသျဖင့္ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ္လည္း အက်ဳိးမရထိုက္။ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍ မသင့္ေသာအားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းသျဖင့္ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ္လည္း အက်ဳိးမရထိုက္။ ေတာင့္တျခင္းကို ျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍လည္းေကာင္း မသင့္ေသာအားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းသျဖင့္ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ္လည္း အက်ဳိးမရထိုက္။ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍လည္းေကာင္း၊ ေတာင့္တျခင္း ကို မျပဳသည္မဟုတ္ဘဲလည္းေကာင္း မသင့္ေသာအားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းသျဖင့္ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ ေသာ္လည္း အက်ဳိး မရထိုက္။ ေတာင့္တျခင္းကိုျပဳ၍ အသင့္အားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းသျဖင့္ ျမတ္ေသာအက်င့္ ကို က်င့္ကုန္သည္ရွိေသာ္ အက်ဳိးရထိုက္၏။ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍ အသင့္အားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းသျဖင့္ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္သည္ရွိေသာ္ အက်ဳိး ရထိုက္၏။ ေတာင့္တျခင္းကို ျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍လည္းေကာင္း အသင့္အားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းသျဖင့္ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ကုန္ သည္ရွိေသာ္ အက်ဳိးရထိုက္၏။ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍လည္းေကာင္း ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳသည္ မဟုတ္ဘဲလည္းေကာင္း အသင့္အားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းသျဖင့္ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ကုန္သည္ရွိေသာ္ အက်ဳိးရထိုက္၏။ မင္းသား ျမတ္စြာဘုရား၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွ ဤသို႔ေသာ စကားကို ငါသည္ ၾကားလည္း မၾကားဘူး၊ နာယူလည္း မနာယူဘူး၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေျဖၾကားခဲ့ပါလွ်င္ ဤသို႔ ေျဖၾကားရာ ေသာ အေၾကာင္းကား ရွိ၏”ဟု (ေျဖၾကားေျပာဆိုပါ၏)။

အသွ်င္ဘူမိဇ၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ အယူရွိ၍ ဤသို႔ေျပာၾကားခဲ့ပါ လွ်င္ အသွ်င္ဘူမိဇ၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ စင္စစ္ အလံုးစံု ႀကီးကုန္ေသာ မ်ားစြာ ကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔အား ထိခိုက္၍ တည္ေလေယာင္တကား”ဟု (ေျပာဆို၏)။ ျမတ္စြာဘုရား ဤသို႔ အေမးခံရသည္ျဖစ္၍ ဤသို႔ေျဖေသာ အကြၽႏု္ပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားေဟာေသာ စကားေတာ္ကို ေျပာဆိုပါ၏ေလာ၊ ျမတ္စြာဘုရားကို မဟုတ္မမွန္ေသာစကားျဖင့္ စြပ္စြဲျခင္း မျဖစ္ပါသေလာ၊ တရားေတာ္ ႏွင့္ေလ်ာ္ေသာသေဘာကို ေျဖၾကားျခင္းျဖစ္ပါသေလာ၊ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အေၾကာင္းႏွင့္ေလ်ာ္ေသာ ေျပာ ဆိုျခင္း အတုလိုက္၍ ေျပာဆိုျခင္းသည္ ကဲ့ရဲ႕ျခင္း၏ အေၾကာင္းသို႔ မေရာက္ပါသေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဘူမိဇ စင္စစ္ ဤသို႔ အေမးခံရသည္ျဖစ္၍ ဤသို႔ေျဖေသာ္ သင္သည္ ငါေဟာေသာ စကားကို ေျပာဆိုေပ၏၊ ငါ့ကို မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားျဖင့္စြပ္စြဲရာမျဖစ္၊ တရားေတာ္ႏွင့္ေလ်ာ္ေသာ သေဘာကိုလည္း ေျဖၾကား၏၊ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အေၾကာင္းႏွင့္ေလ်ာ္ေသာ ေျပာဆိုျခင္း အတုလိုက္၍ ေျပာဆိုျခင္း သည္ ကဲ့ရဲ႕ျခင္း၏ အေၾကာင္းသို႔ မေရာက္။ ဘူမိဇ မွားေသာအယူရွိကုန္ေသာ, မွားေသာအၾကံအစည္ရွိ ကုန္ေသာ, မွားေသာစကားရွိကုန္ေသာ, မွားေသာအလုပ္ရွိကုန္ေသာ, မွားေသာအသက္ေမြးျခင္းရွိကုန္ေသာ, မွားေသာလုံ႔လရွိကုန္ေသာ, မွားေသာေအာက္ေမ့ျခင္းရွိကုန္ေသာ,့မွားေသာတည္ၾကည္ျခင္းရွိကုန္ေသာ, ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ သမဏတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏတို႔သည္လည္းေကာင္း ေတာင့္တျခင္းကို ျပဳ၍ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ္လည္း အက်ဳိးမရထိုက္ကုန္။ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ္လည္း အက်ဳိးမရထိုက္ကုန္။ ေတာင့္တျခင္းကို ျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ ေတာင့္တ ျခင္းကို မျပဳမူ၍လည္းေကာင္း၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ္လည္း အက်ဳိးမရထိုက္ကုန္။ ေတာင့္ တျခင္းကို မျပဳမူ၍လည္းေကာင္း၊ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳသည္မဟုတ္ဘဲလည္းေကာင္း ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ္လည္း အက်ဳိးမရထိုက္။ ထိုသို႔မရျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ – ဘူမိဇ ထိုအက်င့္ သည္ အက်ဳိးရျခင္းငွါ အေၾကာင္းမသင့္ေသာေၾကာင့္ေပတည္း။

၂၂၅။ ဘူမိဇ ဥပမာအားျဖင့္ ဆီကိုအလိုရွိ၍ ဆီကိုရွာမွီးေသာ ဆီရွာလွည့္လည္ေသာ ေယာက်္ား သည္ သဲကို ဆံုခြက္၌ ေလာင္း၍ ေရျဖင့္ ဖ်န္းလ်က္ ဖ်န္းလ်က္ ႀကိတ္ညႇစ္ရာ၏၊ ေတာင့္တျခင္းကိုျပဳ၍ သဲကို ဆံုခြက္၌ ေလာင္း၍ ေရျဖင့္ ဖ်န္းလ်က္ ဖ်န္းလ်က္ ႀကိတ္ညႇစ္ေသာ္လည္း ဆီကို မရထိုက္။ ေတာင့္ တျခင္းကို မျပဳမူ၍ သဲကို ဆံုခြက္၌ ေလာင္း၍ ေရျဖင့္ ဖ်န္းလ်က္ ဖ်န္းလ်က္ ႀကိတ္ညႇစ္ေသာ္လည္း ဆီကို မရထိုက္။ ေတာင့္တျခင္းကို ျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍လည္းေကာင္း သဲကို ဆံုခြက္၌ ေလာင္း၍ ေရျဖင့္ ဖ်န္းလ်က္ ဖ်န္းလ်က္ ႀကိတ္ညႇစ္ေသာ္လည္း ဆီကို မရထိုက္။ ေတာင့္တ ျခင္းကို မျပဳမူ၍လည္းေကာင္း၊ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳသည္ မဟုတ္ဘဲလည္းေကာင္း သဲကို ဆံုခြက္၌ ေလာင္း၍ ေရျဖင့္ ဖ်န္းလ်က္ ဖ်န္းလ်က္ ႀကိတ္ညႇစ္ေသာ္လည္း ဆီကို မရထိုက္။ ထိုသို႔မရျခင္းသည္ အဘယ့္ ေၾကာင့္နည္းဟူမူ -ဘူမိဇ ထိုသို႔ျပဳျခင္းသည္ ဆီကိုရျခင္းငွါ အေၾကာင္းမသင့္ေသာေၾကာင့္ေပတည္း။

ဘူမိဇ ဤဥပမာအတူသာလွ်င္ မွားေသာအယူရွိကုန္ေသာ, မွားေသာအၾကံအစည္ရွိကုန္ေသာ, မွား ေသာ စကားရွိကုန္ေသာ, မွားေသာအလုပ္ရွိကုန္ေသာ, မွားေသာအသက္ေမြးျခင္းရွိကုန္ေသာ, မွားေသာ လုံ႔လရွိကုန္ေသာ, မွားေသာေအာက္ေမ့ျခင္းရွိကုန္ေသာ, မွားေသာတည္ၾကည္ျခင္းရွိကုန္ေသာ, ခပ္သိမ္းကုန္ ေသာ သမဏတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏတို႔သည္လည္းေကာင္း ေတာင့္တျခင္းကိုျပဳ၍ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ္လည္း အက်ဳိးမရထိုက္ကုန္။ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ္လည္း အက်ဳိးမရထိုက္ကုန္။ ေတာင့္တျခင္းကို ျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳ မူ၍လည္းေကာင္း ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ္လည္း အက်ဳိးမရထိုက္ကုန္။ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳ မူ၍လည္းေကာင္း ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳသည္မဟုတ္ဘဲလည္းေကာင္း ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ ေသာ္လည္း အက်ဳိး မရထိုက္ကုန္။ ထိုသို႔မရျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ – ဘူမိဇ ထိုအက်င့္သည္ အက်ဳိးရျခင္းငွါ အေၾကာင္းမသင့္ေသာေၾကာင့္ေပတည္း။

ဘူမိဇ ဥပမာအားျဖင့္ ႏို႔ကိုအလိုရွိ၍ ႏို႔ကို ရွာမွီးေသာ ႏို႔ရွာလွည့္လည္ေသာ ေယာက်္ားသည္ ႏြားငယ္ရွိေသာ ႏြားမကို ဦးခ်ဳိမွ ႏို႔ညႇစ္ရာ၏၊ ေတာင့္တျခင္းကိုျပဳ၍ ႏြားငယ္ရွိေသာ ႏြားမကို ဦးခ်ဳိမွ ႏို႔ညႇစ္ေသာ္လည္း ႏို႔ရည္ကို မရထိုက္။ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍။ပ။ ေတာင့္တျခင္းကို ျပဳ၍လည္း ေကာင္း၊ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍လည္းေကာင္း။ပ။ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍လည္းေကာင္း ေတာင့္တ ျခင္းကို မျပဳသည္မဟုတ္ဘဲလည္းေကာင္း ႏြားငယ္ရွိေသာ ႏြားမကို ဦးခ်ဳိမွ ႏို႔ညႇစ္ေသာ္လည္း ႏို႔ရည္ကို မရထိုက္။ ထိုသို႔မရျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း ဟူမူ – ဘူမိဇ ထိုသို႔ျပဳျခင္းသည္ ႏို႔ရည္ကိုရျခင္းငွါ အေၾကာင္းမသင့္ေသာေၾကာင့္ေပတည္း။

ဘူမိဇ ဤဥပမာအတူသာလွ်င္ မွားေသာအယူရွိကုန္ေသာ။ပ။ မွားေသာတည္ၾကည္ျခင္း ရွိကုန္ေသာ ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ သမဏတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏတို႔သည္လည္းေကာင္း ေတာင့္တျခင္းကိုျပဳ၍ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို အကယ္၍ က်င့္ကုန္ေသာ္လည္း အက်ဳိး မရထိုက္ကုန္။ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍့။ပ။ ေတာင့္တျခင္းကို ျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍လည္းေကာင္း။ပ။ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳ မူ၍လည္းေကာင္း၊ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳသည္မဟုတ္ဘဲလည္းေကာင္း ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ ေသာ္လည္း အက်ဳိး မရထိုက္ ကုန္။ ထိုသို႔မရျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ -ဘူမိဇ ထိုအက်င့္သည္ အက်ဳိးရျခင္းငွါ အေၾကာင္းမသင့္ေသာေၾကာင့္ေပတည္း။

၂၂၆။ ဘူမိဇ ဥပမာအားျဖင့္ ဆီဦးကိုအလိုရွိ၍ ဆီဦးကို ရွာမွီးေသာ ဆီဦးရွာလွည့္လည္ေသာ ေယာက်္ားသည္ ေရကို အိုး၌ ေလာင္း၍ (ဝက္အူလိမ္လြန္သဏၭာန္ရွိေသာ) လြန္ေမႊတံျဖင့္ ဆြဲေမႊရာ၏၊ ေတာင့္တျခင္းကိုျပဳ၍ ေရကို အိုး၌ ေလာင္း၍ (ဝက္အူလိမ္လြန္သဏၭာန္ရွိေသာ) လြန္ေမႊတံျဖင့္ ဆြဲေမႊ ေသာ္လည္း ဆီဦးကို မရထိုက္။ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍။ပ။ ေတာင့္တျခင္းကို ျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍လည္းေကာင္း။ပ။ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍လည္းေကာင္း၊ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳသည္မဟုတ္ဘဲလည္းေကာင္း ေရကို အိုး၌ ေလာင္း၍ (ဝက္အူလိမ္လြန္သဏၭာန္ရွိေသာ) လြန္ေမႊတံျဖင့္ ဆြဲေမႊေသာ္လည္း ဆီဦးကို မရထိုက္။ ထိုသို႔မရျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ -ဘူမိဇ ထိုသို႔ျပဳျခင္း သည္ ဆီဦးကိုရျခင္းငွါ အေၾကာင္းမသင့္ေသာေၾကာင့္ေပတည္း။

ဘူမိဇ ဤဥပမာအတူသာလွ်င္ မွားေသာအယူရွိကုန္ေသာ။ပ။ မွားေသာတည္ၾကည္ျခင္းရွိကုန္ေသာ ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ သမဏတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏတို႔သည္လည္းေကာင္း ေတာင့္တျခင္းကို ျပဳ၍ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို အကယ္၍ က်င့္ကုန္ေသာ္လည္း အက်ဳိးမရထိုက္ကုန္။ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍။ပ။ ေတာင့္တျခင္းကို ျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍လည္းေကာင္း။ပ။ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳ မူ၍လည္းေကာင္း၊ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳသည္မဟုတ္ဘဲလည္းေကာင္း ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ္လည္း အက်ဳိး မရထိုက္ကုန္။ ထိုသို႔မရျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ – ဘူမိဇ ထိုအက်င့္သည္ အက်ဳိးကိုရျခင္းငွါ အေၾကာင္းမသင့္ေသာေၾကာင့္ေပတည္း။

ဘူမိဇ ဥပမာအားျဖင့္ မီးကို အလိုရွိ၍ မီးကို ရွာမွီးေသာ မီးရွာလွည့္လည္ေသာ ေယာက်္ားသည္ အေစးရွိေသာ ထင္းစိုကို မီးပြတ္ခံုသို႔ ယူေဆာင္၍ ႏွိပ္ပြတ္ရာ၏၊ ေတာင့္တျခင္းကိုျပဳ၍ အေစးရွိေသာ ထင္းစိုကို မီးပြတ္ခံုသို႔ ယူေဆာင္၍ ႏွိပ္ပြတ္ေသာ္လည္း မီးကို မရထိုက္။ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍။ပ။ ေတာင့္တျခင္းကို ျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍လည္းေကာင္း။ပ။ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳ မူ၍လည္းေကာင္း၊ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳသည္မဟုတ္ဘဲလည္းေကာင္း အေစးရွိေသာ ထင္းစိုကို မီးပြတ္ခံု သို႔ ယူေဆာင္၍ ႏွိပ္ပြတ္ေသာ္လည္း မီးကို မရထိုက္။ ထိုသို႔မရျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ – ဘူမိဇ ထိုသို႔ျပဳျခင္းသည္ မီးကို ရျခင္းငွါ အေၾကာင္းမသင့္ေသာေၾကာင့္ေပတည္း။

ဘူမိဇ ဤဥပမာအတူသာလွ်င္ မွားေသာအယူရွိကုန္ေသာ။ပ။ မွားေသာတည္ၾကည္ျခင္းရွိကုန္ေသာ ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ သမဏတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏတို႔သည္လည္းေကာင္း ေတာင့္တျခင္းကိုျပဳ၍ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို အကယ္၍ က်င့္ကုန္ေသာ္လည္း အက်ဳိးမရထိုက္ကုန္။ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ ၍။ပ။ ေတာင့္တျခင္းကို ျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍လည္းေကာင္း။ပ။ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳ မူ၍လည္းေကာင္း၊ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳသည္မဟုတ္ဘဲလည္းေကာင္း ျမတ္ေသာအက်င့္ကို အကယ္၍ က်င့္ကုန္ေသာ္လည္း အက်ဳိးမရထိုက္ကုန္။ ထိုသို႔မရျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ -ဘူမိဇ ထို အက်င့္သည္ အက်ဳိးရျခင္းငွါ အေၾကာင္းမသင့္ေသာေၾကာင့္ေပတည္း။

ဘူမိဇ မွန္ေသာ အယူရွိကုန္ေသာ, မွန္ေသာအၾကံအစည္ရွိကုန္ေသာ, မွန္ေသာစကားရွိကုန္ေသာ, မွန္ေသာ အလုပ္ရွိကုန္ေသာ, မွန္ေသာ အသက္ေမြးျခင္းရွိကုန္ေသာ, မွန္ေသာ လုံ႔လရွိကုန္ေသာ, မွန္ေသာ ေအာက္ေမ့ျခင္း ရွိကုန္ေသာ, မွန္ေသာ တည္ၾကည္ျခင္းရွိကုန္ေသာ, ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ သမဏတို႔သည့္လည္းေကာင္း ျဗာဟၼဏတို႔သည္လည္းေကာင္း ေတာင့္တျခင္းကိုျပဳ၍ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ္ အက်ဳိးကို ရျခင္းငွါ ထိုက္ကုန္၏။ ေတာင့္တျခင္းကိုမျပဳမူ၍ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ္ အက်ဳိးကို ရျခင္းငွါ ထိုက္ကုန္၏။ ေတာင့္တျခင္းကို ျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍လည္းေကာင္း ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ္ အက်ဳိးကို ရျခင္းငွါ ထိုက္ကုန္၏။ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍လည္း ေကာင္း ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳသည္မဟုတ္ဘဲလည္းေကာင္း ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ္ အက်ဳိး ကို ရျခင္းငွါ ထိုက္ကုန္၏။ ထိုသို႔ရျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ – ဘူမိဇ ထိုအက်င့္သည္ အက်ဳိး ရျခင္းငွါ အေၾကာင္းသင့္ေသာေၾကာင့္ေပတည္း။

၂၂၇။ ဘူမိဇ ဥပမာအားျဖင့္ ဆီကိုအလိုရွိ၍ ဆီကို ရွာမွီးေသာ ဆီရွာလွည့္လည္ေသာ ေယာက်္ား သည္ ႏွမ္းမႈန္႔ကို ဆံုခြက္၌ ေလာင္း၍ ေရျဖင့္ ဖ်န္းလ်က္ ဖ်န္းလ်က္ ႀကိတ္ညႇစ္ရာ၏၊ ေတာင့္တျခင္းကို ျပဳ၍ ႏွမ္းမႈန္႔ကို ဆံုခြက္၌ ေလာင္း၍ ေရျဖင့္ ဖ်န္းလ်က္ ဖ်န္းလ်က္ ႀကိတ္ညႇစ္ေသာ္ ဆီကို ရထိုက္၏။ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍။ပ။ ေတာင့္တျခင္းကို ျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍လည္း ေကာင္း။ပ။ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍လည္းေကာင္း၊ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳသည္မဟုတ္ဘဲလည္းေကာင္း ႏွမ္းမႈန္႔ကို ဆံုခြက္၌ ေလာင္း၍ ေရျဖင့္ ဖ်န္းလ်က္ ဖ်န္းလ်က္ ႀကိတ္ညႇစ္ေသာ္ ဆီကို ရထိုက္၏။ ထိုသို႔ ရထိုက္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ- ဘူမိဇ ထိုႏွမ္းကို ႀကိတ္ျခင္းသည္ ဆီကိုရျခင္းငွါ အေၾကာင္း သင့္ေသာေၾကာင့္ေပတည္း။

ဘူမိဇ ဤဥပမာအတူသာလွ်င္ မွန္ေသာ အယူရွိကုန္ေသာ။ပ။ မွန္ေသာ တည္ၾကည္ျခင္းရွိကုန္ေသာ ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ သမဏတို႔သည္လည္းေကာင္း ျဗာဟၼဏတို႔သည္လည္းေကာင္း ေတာင့္တျခင္းကိုျပဳ၍ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ္ ဖိုလ္ဟူေသာ အက်ဳိးကို ရထိုက္ကုန္၏။ ေတာင့္တျခင္းကို ျပဳ၍လည္းေကာင္း ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍လည္းေကာင္း။ပ။ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍လည္းေကာင္း၊ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳသည္မဟုတ္ဘဲလည္းေကာင္း ျမတ္ေသာအက်င့္ကို အကယ္၍ က်င့္ကုန္ေသာ္ ဖိုလ္ဟူ ေသာ အက်ဳိးကို ရျခင္းငွါ ထိုက္ကုန္၏။ ထိုသို႔ရထိုက္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ -ဘူမိဇ ထို အက်င့္သည္ ဖိုလ္ဟူေသာ အက်ဳိးကို ရျခင္းငွါ အေၾကာင္းသင့္ေသာေၾကာင့္ေပတည္း။

ဘူမိဇ ဥပမာအားျဖင့္ ႏို႔ရည္ကိုအလိုရွိ၍ ႏို႔ရည္ကို ရွာမွီးေသာ ႏို႔ရည္ရွာရန္လွည့္လည္ေသာ ေယာက်္ားသည္ ႏြားငယ္ရွိေသာ ႏြားမကို ႏို႔မွ ႏို႔ညႇစ္ရာ၏၊ ေတာင့္တျခင္းကိုျပဳ၍ ႏြားငယ္ရွိေသာ ႏြားမ ကို ႏို႔မွ ႏို႔ညႇစ္သည္ရွိေသာ္ ႏို႔ရည္ကို ရထိုက္၏။ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳ မူ၍။ပ။ ေတာင့္တျခင္းကို ျပဳ၍လည္းေကာင္း ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍လည္းေကာင္း။ပ။ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍လည္းေကာင္း ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳသည္ မဟုတ္ဘဲလည္းေကာင္း ႏြားငယ္ရွိေသာ ႏြားမကို ႏို႔မွ ႏို႔ညႇစ္သည္ရွိေသာ္ ႏို႔ရည္ကို ရထိုက္၏။ ထိုသို႔ရထိုက္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ – ဘူမိဇ ထိုႏို႔ကို ညႇစ္ျခင္းသည္ ႏို႔ရည္ကို ရျခင္းငွါ အေၾကာင္းသင့္ေသာ ေၾကာင့္ေပတည္း။

ဘူမိဇ ဤဥပမာအတူသာလွ်င္ မွန္ေသာ အယူရွိကုန္ေသာ။ပ။ မွန္ေသာ တည္ၾကည္ျခင္း ရွိကုန္ေသာ ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ သမဏတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏတို႔သည္လည္းေကာင္း ေတာင့္တျခင္းကိုျပဳ၍ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ္ ဖိုလ္ဟူေသာ အက်ဳိးကို ရထိုက္ကုန္၏။ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳ မူ၍။ပ။ ေတာင့္တျခင္းကို ျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍လည္းေကာင္း။ပ။ ေတာင့္တျခင္း ကို မျပဳမူ၍လည္းေကာင္း၊ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳသည္မဟုတ္ဘဲလည္းေကာင္း ျမတ္ေသာအက်င့္ကို အကယ္၍ က်င့္ကုန္ေသာ္ ဖိုလ္ဟူေသာ အက်ဳိးကို ရျခင္းငွါ ထိုက္ကုန္၏။ ထိုသို႔ရထိုက္ျခင္းသည္ အဘယ့္ ေၾကာင့္နည္းဟူမူ – ဘူမိဇ ထိုအက်င့္သည္ ဖိုလ္ဟူေသာအက်ဳိးကို့ရျခင္းငွါ အေၾကာင္းသင့္ေသာေၾကာင့္ ေပတည္း။

၂၂၈။ ဘူမိဇ ဥပမာအားျဖင့္ ဆီဦးကို အလိုရွိ၍ ဆီဦးကို ရွာမွီးေသာ ဆီဦးရွာလွည့္လည္ေသာ ေယာက်္ားသည္ ႏို႔ ဓမ္းကို အိုး၌ ေလာင္း၍ (ဝက္အူလိမ္လြန္သဏၭာန္ရွိေသာ) လြန္ေမႊတံျဖင့္ ဆြဲေမႊရာ၏၊ ေတာင့္တျခင္းကို ျပဳ၍ ႏို႔ ဓမ္းကို အိုး၌ ေလာင္း၍ (ဝက္အူလိမ္လြန္သဏၭာန္ရွိေသာ) လြန္ေမႊတံျဖင့္ ဆြဲေမႊသည္ရွိေသာ္ ဆီဦးကို ရထိုက္၏။ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍လည္းေကာင္း။ ေတာင့္တျခင္းကို ျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍လည္းေကာင္း။ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍လည္းေကာင္း၊ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳသည္မဟုတ္ဘဲလည္းေကာင္း ႏို႔ ဓမ္းကို အိုး၌ ေလာင္း၍ (ဝက္အူလိမ္လြန္သဏၭာန္ ရွိေသာ) လြန္ေမႊတံျဖင့္ အကယ္၍ ဆြဲေမႊသည္ရွိေသာ္ ဆီဦးကို ရထိုက္၏။ ထိုသို႔ရထိုက္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ -ဘူမိဇ ထိုႏို႔ဓမ္းကို ဆြဲေမႊျခင္းသည္ ဆီဦးကို ရျခင္းငွါ အေၾကာင္းသင့္ေသာ ေၾကာင့္ေပတည္း။

ဘူမိဇ ဤဥပမာအတူသာလွ်င္ မွန္ေသာ အယူရွိကုန္ေသာ။ပ။ မွန္ေသာ တည္ၾကည္ျခင္း ရွိကုန္ေသာ ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ သမဏတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏတို႔သည္လည္းေကာင္း ေတာင့္တျခင္းကိုျပဳ၍ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ္ ဖိုလ္ဟူေသာ အက်ဳိးကို ရထိုက္ကုန္၏။ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳ မူ၍။ပ။ ေတာင့္တျခင္းကို ျပဳ၍လည္းေကာင္း ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍လည္းေကာင္း။ပ။ ေတာင့္တျခင္း ကို မျပဳမူ၍လည္းေကာင္း၊ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳသည္မဟုတ္ဘဲလည္းေကာင္း ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ ကုန္ေသာ္ ဖိုလ္ဟူေသာ အက်ဳိးကို ရျခင္းငွါ ထိုက္ကုန္၏။ ထိုသို႔ရထိုက္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း ဟူမူ -ဘူမိဇ ထိုအက်င့္သည္ ဖိုလ္ဟူေသာ အက်ဳိးကို ရျခင္းငွါ အေၾကာင္းသင့္ေသာေၾကာင့္ေပတည္း။

ဘူမိဇ ဥပမာအားျဖင့္ မီးကိုအလိုရွိ၍ မီးကိုရွာမွီးေသာ မီးရွာလွည့္လည္ေသာ ေယာက်္ားသည္ အေစးခန္းေသာ ထင္းေျခာက္ကို မီးပြတ္ခံုသို႔ ယူေဆာင္၍ ႏွိပ္ပြတ္ရာ၏၊ ေတာင့္တျခင္းကို ျပဳ၍။ပ။ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍။ပ။ ေတာင့္တျခင္းကို ျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍လည္း ေကာင္း။ပ။ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍လည္းေကာင္း၊ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳသည္မဟုတ္ဘဲလည္းေကာင္း အေစးခန္းေသာ ထင္းေျခာက္ကို မီးပြတ္ခံုသို႔ ယူေဆာင္၍ ႏွိပ္ပြတ္သည္ရွိေသာ္ မီးကို ရျခင္းငွါ ထိုက္၏။ ထိုသို႔ရထိုက္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ -ဘူမိဇ ထိုသို႔ျပဳျခင္းသည္ မီးကိုရျခင္းငွါ အေၾကာင္းသင့္ ေသာေၾကာင့္ေပတည္း။

ဘူမိဇ ဤဥပမာအတူသာလွ်င္ မွန္ေသာ အယူရွိကုန္ေသာ။ပ။ မွန္ေသာ တည္ၾကည္ျခင္း ရွိကုန္ေသာ ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ သမဏတို႔သည္လည္းေကာင္း ျဗာဟၼဏတို႔သည္လည္းေကာင္း ေတာင့္တျခင္းကိုျပဳ၍ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ္ ဖိုလ္ဟူေသာ အက်ဳိးကို ရထိုက္ကုန္၏။ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ္ ဖိုလ္ဟူေသာ အက်ဳိးကို ရထိုက္ကုန္၏။ ေတာင့္တျခင္းကို ျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍လည္းေကာင္း ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ္ ဖိုလ္ ဟူေသာ အက်ဳိးကို ရထိုက္ကုန္၏။ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳမူ၍လည္းေကာင္း၊ ေတာင့္တျခင္းကို မျပဳသည္မဟုတ္ဘဲလည္းေကာင္း ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ္ ဖိုလ္ဟူေသာအက်ဳိးကို ရထိုက္ကုန္၏။ ထိုသို႔ရထိုက္ ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ- ဘူမိဇ ထိုအက်င့္သည္ ဖိုလ္ဟူေသာအက်ဳိးကို ရျခင္းငွါ အေၾကာင္း သင့္ေသာေၾကာင့္ေပတည္း။

ဘူမိဇ ဇယေသနမင္းသားအား ဤေလးပါးေသာ ဥပမာတို႔ကို အကယ္၍ ထင္ေစႏိုင္ကုန္ျငားအံ့၊ ဤသို႔ ထင္ေစႏိုင္သည္ရွိေသာ္ သင့္အား ဇယေသနမင္းသားသည္ ၾကည္ညိဳျငားအံ့၊ ၾကည္ညိဳသည္ျဖစ္၍ သင့္အား ၾကည္ညိဳေသာ အျခင္းအရာကို ျပဳျငားအံ့၊ အံ့ၾသဖြယ္မရွိေခ်ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ျမတ္စြာဘုရား ဇယေသနမင္းသားအား အဖန္ဖန္အံ့ၾသဖြယ္ျဖစ္ကုန္ေသာ ေရွး၌မၾကားဖူးေသးကုန္ေသာ ဤေလးပါးေသာ ဥပမာတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားဉာဏ္ေတာ္၌ ထင္ကုန္သကဲ့သို႔ အကြၽႏု္ပ္ဉာဏ္၌ အဘယ္မွာ ထင္ႏိုင္ပါကုန္အံ့ နည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားေဒသနာေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူ၏၊ အသွ်င္ဘူမိဇသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေဒသနာေတာ္ကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လြန္စြာ ႏွစ္သက္ေလၿပီ။

ေျခာက္ခုေျမာက္ ဘူမိဇသုတ္ ၿပီ၏။