မန ၁၂၇: အႏု႐ုဒၶသုတ္

၂၂၉။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္ –

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ပၪၥကဂၤလက္သမားႀကီးသည္ ေယာက်္ားတစ္ဦးကို ေျပာဆို၏-”အေမာင္ေယာက်္ား လာေလာ့၊ သင္သည္ အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါရွိရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေလာ့၊ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ‘အသွ်င္ဘုရား ပၪၥကဂၤလက္သမားႀကီးသည္ အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါ၏ ေျခတို႔ကို ဦးျဖင့္ ရွိခိုးလိုက္ပါ၏’ဟု ငါ၏ စကားျဖင့္ အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါ၏ ေျခတို႔ကို ဦးျဖင့္ ရွိခိုးေလာ့၊ ‘အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါသည္ နက္ျဖန္ အတြက္ ကိုယ္ေတာ္လွ်င္ ေလးပါးေျမာက္ရွိသည္ျဖစ္၍ ပၪၥကဂၤလက္သမားႀကီး၏ဆြမ္းကို လက္ခံေတာ္မူပါ တဲ့၊ အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါ သည္ အလြန္ေစာေစာလည္း ႂကြလာေစလိုပါသတဲ့၊ အသွ်င္ဘုရား ပၪၥကဂၤလက္သမားႀကီးသည္ မင္း၏ ျပဳဖြယ္ကိစၥျဖင့္ မ်ားေသာကိစၥရွိပါ၏၊ မ်ားေသာျပဳဖြယ္ရွိပါ၏’ဟု” ဤသို႔လည္း ေျပာဆိုေလဦးေလာ့ဟု (ေျပာဆို၏)။

”အသွ်င္ ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ထိုေယာက်္ားသည္ ပၪၥကဂၤလက္သမားႀကီးအား ျပန္ၾကားၿပီလွ်င္ အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါရွိရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကာ အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါကို ႐ိုေသစြာ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ေန၏၊ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ၿပီးေသာ္ ထိုေယာက်္ားသည္ အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္ထား၏- ”အသွ်င္ဘုရား ပၪၥကဂၤလက္သမားႀကီးသည္ အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါ၏ ေျခတို႔ကို ဦးျဖင့္ ရွိခိုးလိုက္ပါ၏ ‘အသွ်င္ ဘုရား အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါသည္ နက္ဖန္အတြက္ ကိုယ္ေတာ္လွ်င္ ေလးပါးေျမာက္ရွိသည္ျဖစ္၍ ပၪၥကဂၤ လက္သမားႀကီး၏ ဆြမ္းကို လက္ခံေတာ္မူပါတဲ့၊ အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါသည္ အလြန္ေစာေစာလည္း ႂကြလာေစလိုပါသတဲ့၊ အသွ်င္ဘုရား ပၪၥကဂၤလက္သမားႀကီးသည္ မင္း၏ ျပဳဖြယ္ကိစၥျဖင့္ မ်ားေသာကိစၥ ရွိပါ၏၊ မ်ားေသာျပဳဖြယ္ရွိပါ၏’ဟု ဤသို႔လည္း မွာထားပါသည္”ဟု (ေလွ်ာက္ထား၏)။ အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါ သည္ ဆိတ္ဆိတ္ေနသျဖင့္ လက္ခံ၏။

၂၃ဝ။ ထို႔ေနာက္ အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါသည္ ထိုညဥ့္ကို လြန္သျဖင့္ နံနက္အခါ၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္ လ်က္ သပိတ္သကၤန္းကို ယူကာ ပၪၥကဂၤလက္သမား၏ အိမ္ရွိရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ခင္းထားေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေန၏။ ထိုအခါ ပၪၥကဂၤလက္သမားႀကီးသည္ အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါကို မြန္ျမတ္ေသာ ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္ ျဖင့္ ေရာင့္ရဲသည့္တိုင္ေအာင္ တားျမစ္သည့္တိုင္ေအာင္ မိမိကိုယ္တိုင္ လုပ္ေကြၽး၏။ ထို႔ေနာက္ အသွ်င္ အႏု႐ုဒၶါ ဆြမ္းစားၿပီး၍ သပိတ္မွ လက္ကို ေဆးေသာအခါ ပၪၥကဂၤလက္သမားႀကီးသည္ နိမ့္ေသာ ေနရာ တစ္ခုကို ယူ၍ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ထိုင္ေန၏၊ သင္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ထိုင္ေနေသာ ပၪၥကဂၤ လက္သမားႀကီးသည္ အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္ထား၏ –

အသွ်င္ဘုရား ဤအခါ၌ မေထရ္ႀကီးျဖစ္ကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ”ဒါယကာ အပၸမာဏျဖစ္ေသာ ေစေတာဝိမုတိ ၱကို ပြါးရမည္”ဟု ဤသို႔ ေျပာဆိုၾကပါကုန္၏။ အခ်ဳိ႕ကုန္ ေသာ မေထရ္ႀကီးတို႔သည္ ”ဒါယကာ မဟဂၢဳတ္ျဖစ္ေသာ ေစေတာဝိမုတိ ၱကို ပြါးရမည္”ဟု ဤသို႔ ေျပာ ဆိုၾကပါကုန္၏။ အသွ်င္ဘုရား အပၸမာဏျဖစ္ေသာ ေစေတာဝိမုတိ ၱ, မဟဂၢဳတ္ျဖစ္ေသာ ေစေတာဝိမုတိ ၱ၊ ဤတရားတို႔သည္ ထူးေသာ အနက္ရွိပါကုန္သေလာ၊ ထူးေသာ သဒၵါရွိပါကုန္သေလာ၊ သို႔မဟုတ္ အနက့္တူကုန္၍ သဒၵါသာလွ်င္ ထူးပါသေလာဟု (ေလွ်ာက္ထား၏)။

ဒါယကာ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ဤအရာ၌ သင့္ကိုယ္တိုင္သာလွ်င္ ထင္စမ္းေလာ့၊ သင္၏ ဤထင္ျမင္ခ်က္မွ အေျဖမွန္ ျဖစ္ေပၚလာလတၱံ႕ဟု (ဆို၏)။ အသွ်င္ဘုရား ”အပၸမာဏျဖစ္ေသာ ေစေတာဝိမုတိ ၱ, မဟဂၢဳတ္ ျဖစ္ေသာ ေစေတာဝိမုတိ ၱ၊ ဤတရားတို႔သည္ အနက္တူကုန္၍ သဒၵါသာလွ်င္ ထူး၏”ဟူ၍ အကြၽႏု္ပ္မွာ ဤသို႔ အၾကံျဖစ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဒါယကာ အပၸမာဏျဖစ္ေသာ ေစေတာဝိမုတိ ၱ, မဟဂၢဳတ္ျဖစ္ေသာ ေစေတာဝိမုတိ ၱ၊ ဤတရားတို႔သည္ ထူးေသာ အနက္လည္း ရွိကုန္၏၊ ထူးေသာ သဒၵါလည္း ရွိကုန္၏၊ ဒါယကာ ဤတရားတို႔၏ ထူးေသာအနက္ ထူးေသာသဒၵါရွိပံု အျခင္းအရာကို ဤအေၾကာင္းပရိယာယ္ျဖင့္ သိရမည္။

ဒါယကာ အပၸမာဏျဖစ္ေသာ ေစေတာဝိမုတိၱသည္ အဘယ္နည္း၊ ဒါယကာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ တစ္ခုေသာအရပ္ကို ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစလ်က္ ေန၏။ ထို႔အတူ ႏွစ္ခု ေျမာက္အရပ္ကို။ သံုးခုေျမာက္အရပ္ကို။ ေလးခုေျမာက္အရပ္ကို ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစလ်က္ ေန၏။ ဤနည္းျဖင့္ အထက္ ေအာက္ ဖီလာ အရပ္အားလံုးတို႔၌ သတၱဝါအားလံုးကို မိမိႏွင့္ အတူျပဳ၍ သတၱဝါအားလံုးပါဝင္ ေသာ သတၱေလာကကို ျပန္႔ေျပာေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာ အတိုင္းအရွည္မရွိေသာ ရန္မရွိေသာ ေၾကာင့္ၾကျခင္း မရွိေသာ ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစလ်က္ ေန၏။ က႐ုဏာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္။ မုဒိတာ ႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္။ ဥေပကၡာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္။ တစ္ခုေသာအရပ္ကို ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစလ်က္ ေန၏။ ထို႔အတူ ႏွစ္ခုေျမာက္အရပ္ကို။ သံုးခုေျမာက္အရပ္ကို။ ေလးခုေျမာက္အရပ္ကို ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစလ်က္ ေန၏။ ဤနည္းျဖင့္ အထက္ ေအာက္ ဖီလာ အရပ္အားလံုးတို႔၌ သတၱဝါအားလံုးကို မိမိႏွင့္အတူျပဳ၍ သတၱဝါ အားလံုးပါဝင္ေသာ သတၱေလာကကို ျပန္႔ေျပာေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာ အတိုင္းအရွည္မရွိေသာ ရန္မရွိေသာ ေၾကာင့္ၾကျခင္းမရွိေသာ ဥေပကၡာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစလ်က္ ေန၏၊ ဒါယကာ ဤသို႔ ေနျခင္းကို အပၸမာဏျဖစ္ေသာ ေစေတာဝိမုတိၱဟု ဆိုရ၏။

၂၃၁။ ဒါယကာ မဟဂၢဳတ္ျဖစ္ေသာ ေစေတာဝိမုတိၱသည္ အဘယ္နည္း၊ ဒါယကာ ဤသာသနာ ေတာ္၌ ရဟန္းသည္ တစ္ခုေသာ သစ္ပင္ရင္းမွ်ေလာက္ ပမာဏရွိေသာ အရပ္ကို ”ျမတ္သည္၏ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေသာ မဟဂၢဳတ္စ်ာန္”ဟု ျဖန္႔၍ ႏွလံုးသြင္းကာ ေန၏။ ဒါယကာ ဤေနျခင္းကို မဟဂၢဳတ္ျဖစ္ ေသာ ေစေတာဝိမုတိၱ ဟူ၍ ဆိုရ၏။

ဒါယကာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ႏွစ္ခု သံုးခုေလာက္ေသာ သစ္ပင္ရင္းပမာဏရွိေသာ အရပ္တို႔ကို ”ျမတ္သည္၏ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေသာ မဟဂၢဳတ္စ်ာန္”ဟု ျဖန္႔၍ ႏွလံုးသြင္းကာ ေန၏။ ဒါယကာ ဤသို႔ ေနျခင္းကိုလည္း မဟဂၢဳတ္ျဖစ္ေသာ ေစေတာဝိမုတိၱ ဟူ၍ ဆိုရ၏။

ဒါယကာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ တစ္ခုေသာ ဂါမေခတ္ေလာက္ကို ”ျမတ္သည္၏ အျဖစ္ သို႔ ေရာက္ေသာ မဟဂၢဳတ္စ်ာန္”ဟု ျဖန္႔၍ ႏွလံုးသြင္းကာ ေန၏။ ဒါယကာ ဤသို႔ ေနျခင္းကိုလည္း မဟဂၢဳတ္ျဖစ္ေသာ ေစေတာဝိမုတိၱ ဟူ၍ ဆိုရ၏။

ဒါယကာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ႏွစ္ခု သံုးခုေလာက္ေသာ ဂါမေခတ္တို႔ကို ”ျမတ္သည္၏ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေသာ မဟဂၢဳတ္စ်ာန္”ဟု ျဖန္႔၍ ႏွလံုးသြင္းကာ ေန၏။ ဒါယကာ ဤသို႔ ေနျခင္းကိုလည္း မဟဂၢဳတ္ျဖစ္ေသာ ေစေတာဝိမုတိၱ ဟူ၍ ဆိုရ၏။

ဒါယကာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ တစ္ခုေသာ တိုင္းျပည္ႀကီးေလာက္ကို ”ျမတ္သည္၏ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေသာ မဟဂၢဳတ္စ်ာန္”ဟု ျဖန္႔၍ ႏွလံုးသြင္းကာ ေန၏။ ဒါယကာ ဤသို႔ ေနျခင္းကိုလည္း မဟဂၢဳတ္ျဖစ္ေသာ ေစေတာဝိမုတိၱ ဟူ၍ ဆိုရ၏။

ဒါယကာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ႏွစ္ခု သံုးခုေလာက္ေသာ တိုင္းျပည္ႀကီးတို႔ကို ”ျမတ္ သည္၏အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေသာ မဟဂၢဳတ္စ်ာန္”ဟု ျဖန္႔၍ ႏွလံုးသြင္းကာ ေန၏။ ဒါယကာ ဤသို႔့ေနျခင္းကိုလည္း မဟဂၢဳတ္ျဖစ္ေသာ ေစေတာဝိမုတိၱ ဟူ၍ ဆိုရ၏။

ဒါယကာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ မဟာသမုဒၵရာလွ်င္ အပိုင္းအျခားရွိေသာ ေျမမွ်ေလာက္ကို ”ျမတ္သည္၏ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေသာ မဟဂၢဳတ္စ်ာန္”ဟု ျဖန္႔၍ ႏွလံုးသြင္းကာ ေန၏။ ဒါယကာ ဤသို႔ ေနျခင္းကိုလည္း မဟဂၢဳတ္ျဖစ္ေသာ ေစေတာဝိမုတိၱ ဟူ၍ ဆိုရ၏။ ဒါယကာ ဤတရားတို႔၏ ထူးေသာ အနက္ ထူးေသာသဒၵါရွိပံု အျခင္းအရာကို ဤဆိုခဲ့ၿပီးေသာ အေၾကာင္းပရိယာယ္ျဖင့္ သိရမည္။

၂၃၂။ ဒါယကာ ဘဝ၌ ျဖစ္ျခင္းတို႔သည္ ဤေလးပါးတို႔ေပတည္း။ အဘယ္ေလးပါးတို႔နည္းဟူမူ- ဒါယကာ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူသည္ ”နည္းေသာအေရာင္”ဟု ျဖန္ ့၍ ႏွလံုးသြင္းကာ ေန၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ နည္းေသာအေရာင္ရွိကုန္ေသာ ျဗဟၼာတို႔၏ အေပါင္းအသင္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရ၏။

ဒါယကာ ဤသာသနာေတာ္၌ အ ခ်ဳိ႕ေသာသူသည္ ”အတိုင္းမရွိေသာအေရာင္”ဟု ျဖန္႔၍ ႏွလံုး သြင္းကာ ေန၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ အတိုင္းမရွိေသာအေရာင္ရွိ ကုန္ေသာ ျဗဟၼာတို႔၏ အေပါင္းအသင္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရ၏။

ဒါယကာ ဤသာသနာေတာ္၌ အ ခ်ဳိ႕ေသာသူသည္ ”ညစ္ႏြမ္းေသာအေရာင္”ဟု ျဖန္႔၍ ႏွလံုးသြင္း ကာ ေန၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ညစ္ႏြမ္းေသာအေရာင္ရွိ ကုန္ေသာ ျဗဟၼာတို႔၏ အေပါင္းအသင္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရ၏။

ဒါယကာ ဤသာသနာေတာ္၌ အ ခ်ဳိ႕ေသာသူသည္ ”ထက္ဝန္းက်င္ျဖဴစင္ေသာ အေရာင္”ဟု ျဖန္႔၍ ႏွလံုးသြင္းကာ ေန၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ထက္ဝန္းက်င္ျဖဴစင္ ေသာအေရာင္ ရွိကုန္ေသာ ျဗဟၼာတို႔၏ အေပါင္းအသင္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရ၏။ ဒါယကာဘဝ၌ ျဖစ္ျခင္း တို႔သည္ ဤေလးပါးတို႔ေပတည္း။

ဒါယကာ အၾကင္အခါ၌ အၾကင္နတ္တို႔သည္ တေပါင္းတည္း အညီအညြတ္ စည္းေဝးကုန္၏၊ တစ္ ေပါင္းတည္း အညီအညြတ္ စည္းေဝးကုန္ေသာ ထိုနတ္တို႔၏ ကိုယ္အဆင္းသဏၭာန္ ထူးသည္၏အျဖစ္သည္ ထင္၏၊ အေရာင္အဝါ ထူးသည္၏ အျဖစ္သည္ မထင္၊ ထိုအခါမ်ဳိးသည္ ျဖစ္သည္သာတည္း။

ဒါယကာ ဥပမာအားျဖင့္ ေယာက်္ားသည္ မ်ားစြာကုန္ေသာ ဆီမီးတို႔ကို တစ္ခုေသာအိမ္သို႔ သြင္း ရာ၏၊ တစ္ခုေသာအိမ္သို႔ သြင္းအပ္ကုန္ေသာ ထိုဆီမီးတို႔၏ အလွ်ံထူးသည္၏ အျဖစ္သည္ ထင္ရာ၏၊ အေရာင္အဝါ ထူးသည္၏အျဖစ္သည္ မထင္ရာ။ ဒါယကာ ဤဥပမာအတူသာလွ်င္ အၾကင္အခါ၌ အၾကင္ နတ္တို႔သည္ တစ္ေပါင္းတည္း အညီအညြတ္ စည္းေဝးကုန္၏၊ တစ္ေပါင္းတည္း အညီအညြတ္ စည္းေဝး ကုန္ေသာ ထိုနတ္တို႔၏ ကိုယ္အဆင္းထူးသည္၏အျဖစ္သည္ ထင္၏၊ အေရာင္အဝါ ထူးသည္၏ အျဖစ္သည္ မထင္၊ ထိုအခါမ်ဳိးသည္ ျဖစ္သည္သာတည္း။

ဒါယကာ အၾကင္အခါ၌ အၾကင္နတ္တို႔သည္ ထိုစည္းေဝးရာမွ ဖဲကုန္၏၊ ထိုစည္းေဝးရာမွ ဖဲကုန္ ေသာ ထိုနတ္တို႔၏ ကိုယ္အဆင္းသဏၭာန္ ထူးသည္၏အျဖစ္သည္လည္ေကာင္း၊ အေရာင္အဝါ ထူးသည္၏ အျဖစ္သည္လည္းေကာင္း ထင္၏၊ ထို အခါမ်ဳိးသည္ ျဖစ္သည္သာတည္း။

ဒါယကာ ဥပမာအားျဖင့္ ေယာက်္ားသည္ ထိုမ်ားစြာေသာ ဆီမီးတို႔ကို ထိုအိမ္မွ ထုတ္ရာ၏၊ ထိုအိမ္မွ ထုတ္အပ္ကုန္ေသာ ထိုဆီမီးတို႔၏ အလွ်ံထူးသည္၏ အျဖစ္သည္လည္းေကာင္း၊ အေရာင္အဝါ ထူးသည္၏ အျဖစ္သည္လည္းေကာင္း ထင္၏။ ဒါယကာ ဤဥပမာအတူသာလွ်င္ အၾကင္အခါ၌ နတ္တို႔သည္ ထိုအစည္းအေဝးမွ ဖဲကုန္၏၊ ထိုအစည္းအေဝးမွ ဖဲကုန္ေသာ ထိုနတ္တို႔၏ ကိုယ္အဆင္းသဏၭာန္ ထူးသည္၏ အျဖစ္သည္လည္ေကာင္း၊ အေရာင္အဝါ ထူးသည္၏ အျဖစ္သည္လည္းေကာင္း ထင္၏၊ ထိုအခါမ်ဳိးသည္ ျဖစ္သည္သာတည္း။

ဒါယကာ နတ္တို႔အား ”ငါတို႔၏ ဤအေရာင္အဝါသည္ ျမဲ၏ဟုလည္းေကာင္း၊ ခိုင္ခံ့၏ဟုလည္း ေကာင္း၊ တည္တံ့၏ဟုလည္းေကာင္း” ဤသို႔ေသာအၾကံသည္ မျဖစ္၊ စင္စစ္ေသာ္ကား အၾကင္နတ္တို႔ သည္ အၾကင္အၾကင္အရပ္၌သာလွ်င္ ေနကုန္၏၊ ထိုနတ္တို႔သည္ ထိုထိုအရပ္၌သာလွ်င္ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္၏။ ဒါယကာ ဥပမာအားျဖင့္ ထမ္းပိုးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျခင္းေတာင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ေဆာင္အပ္ကုန္ေသာ ယင္ေကာင္တို႔မွာ ”ငါတို႔၏ ဤေနရာသည္ ျမဲ၏ဟုလည္းေကာင္း၊ ခိုင္ခံ့၏ဟုလည္းေကာင္း၊ တည္တံ့၏ဟုလည္းေကာင္း” ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ မျဖစ္၊ စင္စစ္ေသာ္ကား အၾကင္ယင္ေကာင္တို႔သည္ အၾကင္ အၾကင္အရပ္၌သာလွ်င္ ေနကုန္၏၊ ထိုယင္ေကာင္တို႔သည္ ထိုထိုအရပ္၌သာလွ်င္ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္၏။

ဒါယကာ ဤဥပမာအတူသာလွ်င္ ထိုနတ္တို႔အား ”ငါတို႔၏ ဤအေရာင္အဝါသည္ ျမဲ၏ဟုလည္း ေကာင္း၊ ခိုင္ခံ့၏ဟုလည္းေကာင္း၊ တည္တံ့၏ဟုလည္းေကာင္း” ဤသိေသာအၾကံသည္ မျဖစ္၊ စင္စစ္ေသာ္ ကား အၾကင္နတ္တို႔သည္ အၾကင္အၾကင္အရပ္၌သာလွ်င္ ေနကုန္၏၊ ထိုနတ္တို႔သည္ ထိုထိုအရပ္၌သာ လွ်င္ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

၂၃၃။ ဤသို႔ မိန္႔ဆိုေသာ္ ကစၥည္းအႏြယ္ရွိေသာ အသွ်င္သဘိယသည္ အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါအား ဤ သို႔ေသာ စကားကို ေမးေလွ်ာက္၏- ”အသွ်င္ဘုရား အႏု႐ုဒၶါ ေတာင္းပန္ပါ၏၊ အကြၽႏု္ပ္အား ဤအရာ၌ တစ္ဆင့္တက္၍ ေမးဖြယ္သည္ ရွိေနပါ၏ ‘အသွ်င္ဘုရား အၾကင္နတ္တို႔သည္ အေရာင္အဝါ ရွိပါကုန္၏၊ အလံုးစံုကုန္ေသာ ထိုနတ္တို႔သည္ပင္ နည္းေသာ အေရာင္အဝါရွိပါကုန္သေလာ၊ သို႔မဟုတ္ ဤနတ္ အစည္းအေဝး၌ အတိုင္းမရွိ မ်ားေသာ အေရာင္အဝါရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ကုန္ေသာ နတ္တို႔သည္ ရွိပါကုန္ သေလာ”ဟု ေမးေလွ်ာက္၏။ ငါ့သွ်င္ ကစၥာန ထိုဘဝ၌ ျဖစ္ျခင္း၏အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဤနတ္အေပါင္း တို႔တြင္ နည္းေသာ အေရာင္အဝါရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕နတ္တို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ဤနတ္အေပါင္းတို႔တြင္ အတိုင္းမရွိ မ်ားေသာ အေရာင္အဝါရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕နတ္တို႔သည္ ရွိကုန္၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

အသွ်င္ဘုရားအႏု႐ုဒၶါ အၾကင္အေၾကာင္းေၾကာင့္ တစ္ခုေသာ နတ္အေပါင္း၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ထိုနတ္ တို႔တြင္ နည္းေသာ အေရာင္အဝါရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ကုန္ေသာ နတ္တို႔သည္ ဤနတ္အေပါင္း၌ ရွိကုန္၏၊ အတိုင္းမရွိ မ်ားေသာ အေရာင္အဝါရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ကုန္ေသာ နတ္တို႔သည္ ဤနတ္အေပါင္း၌ ရွိကုန္၏၊ ထိုအေၾကာင္းရင္းသည္ အဘယ္ပါနည္း၊ ထိုအေထာက္အပံ့သည္ အဘယ္ပါနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ငါ့သွ်င္ကစၥာန ထိုသို႔ျဖစ္မူကား ဤအရာ၌ သင့္ကိုသာလွ်င္ တစ္ဖန္ျပန္၍ ေမးအံ့၊ သင္ႏွစ္သက္ သည့္အတိုင္း ေျဖၾကားေလာ့။ ငါ့သွ်င္ကစၥာန ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ ထင္မွတ္သနည္း၊ အၾကင္ရဟန္း သည္ တစ္ခုေသာ သစ္ပင္ရင္းမွ်ေလာက္ ပမာဏရွိေသာ အရပ္ကို ”ျမတ္ေသာ မဟဂၢဳတ္စ်ာန္”ဟု ျဖန္႔၍ ႏွလံုးသြင္းကာ ေန၏၊ အၾကင္ရဟန္းသည္လည္း ႏွစ္ခု သံုးခုေလာက္ေသာ သစ္ပင္ရင္းပမာဏရွိေသာ အရပ္တို႔ကို ”ျမတ္ေသာ မဟဂၢဳတ္စ်ာန္”ဟု ျဖန္႔၍ ႏွလံုးသြင္းကာ ေန၏၊ ႏွစ္ပါးကုန္ေသာ ဤစိတ္ကို ပြါးျခင္းတို႔တြင္ အဘယ္မည္ေသာ စိတ္ကို ပြါးျခင္းသည္ အထူးသျဖင့္ ျမတ္ေသာ မဟဂၢဳတ္ျဖစ္သနည္းဟု (ေမး၏)။ အသွ်င္ဘုရား အၾကင္ရဟန္းသည္ ႏွစ္ခု သံုးခုေလာက္ေသာ သစ္ပင္ရင္းပမာဏရွိေသာ အရပ္ တို႔ကို ”ျမတ္ေသာ မဟဂၢဳတ္စ်ာန္”ဟု ျဖန္႔၍ ႏွလံုးသြင္းကာ ေန၏၊ ႏွစ္ပါးကုန္ေသာ ဤစိတ္ကို ပြါးျခင္းတို႔တြင္ ဤပြါးျခင္းမ်ဳိးသည္ အထူးသျဖင့္ ျမတ္ေသာ မဟဂၢဳတ္ျဖစ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏ )။

ငါ့သွ်င္ကစၥာန ဤဆိုလတၱံ႕ေသာ စကားကို အဘယ္သို႔ ထင္မွတ္သနည္း၊ အၾကင္ရဟန္းသည္ ႏွစ္ခု သံုးခုေလာက္ေသာ သစ္ပင္ရင္းပမာဏရွိေသာ အရပ္တို႔ကို ”ျမတ္ေသာ မဟဂၢဳတ္စ်ာန္”ဟု ျဖန္႔၍ ႏွလံုးသြင္းကာ ေန၏၊ အၾကင္ရဟန္းသည္ကား တစ္ခုေသာ ဂါမေခတ္ေလာက္ကို ”ျမတ္ေသာ မဟဂၢဳတ္ စ်ာန္”ဟု ျဖန္႔၍ ႏွလံုးသြင္းကာ ေန၏။ ႏွစ္ပါးကုန္ေသာ ဤစိတ္ကို ပြါးျခင္းတို႔တြင္ အဘယ္မည္ေသာ စိတ္ကို ပြါးျခင္းသည္ အထူးသျဖင့္ ျမတ္ေသာ မဟဂၢဳတ္ျဖစ္သနည္းဟု (ေမး၏)။ အသွ်င္ဘုရား အၾကင့္ရဟန္းသည္ တစ္ခုေသာ ဂါမေခတ္ေလာက္ကို ”ျမတ္ေသာ မဟဂၢဳတ္စ်ာန္”ဟု ျဖန္႔၍ ႏွလံုးသြင္းကာ ေန၏။ ႏွစ္ပါးကုန္ေသာ ဤစိတ္ကို ပြါးျခင္းတို႔တြင္ ဤပြါးျခင္းမ်ဳိးသည္ အထူးသျဖင့္ ျမတ္ေသာ မဟဂၢဳတ္ျဖစ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ငါ့သွ်င္ကစၥာန ဤဆိုလတၱံ႕ေသာ စကားကို အဘယ္သို႔ ထင္မွတ္သနည္း၊ အၾကင္ရဟန္းသည္ တစ္ခုေသာ ဂါမေခတ္ေလာက္ကို ”ျမတ္ေသာ မဟဂၢဳတ္စ်ာန္”ဟု ျဖန္႔၍ ႏွလံုးသြင္းကာ ေန၏၊ အၾကင္ ရဟန္းသည္ကား ႏွစ္ခုသံုးခုေလာက္ေသာ ဂါမေခတ္တို႔ကို ”ျမတ္ေသာ မဟဂၢဳတ္စ်ာန္”ဟု ျဖန္႔၍ ႏွလံုး သြင္းကာ ေန၏၊ ႏွစ္ပါးကုန္ေသာ ဤစိတ္ကို ပြါးျခင္းတို႔တြင္ အဘယ္မည္ေသာ စိတ္ကို ပြါးျခင္းသည္ အထူးသျဖင့္ ျမတ္ေသာ မဟဂၢဳတ္ျဖစ္သနည္းဟု (ေမး၏)။ အသွ်င္ဘုရား အၾကင္ရဟန္းသည္ ႏွစ္ခုသံုးခု ေလာက္ေသာ ဂါမေခတ္တို႔ကို ”ျမတ္ေသာ မဟဂၢဳတ္စ်ာန္”ဟု ျဖန္႔၍ ႏွလံုးသြင္းကာ ေန၏။ ႏွစ္ပါး ကုန္ေသာ ဤစိတ္ကို ပြါးျခင္းတို႔တြင္ ဤပြါးျခင္းမ်ဳိးသည္ ျမတ္ေသာ မဟဂၢဳတ္ျဖစ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ငါ့သွ်င္ကစၥာန ဤဆိုလတၱံ႕ေသာ စကားကို အဘယ္သို႔ ထင္မွတ္သနည္း၊ အၾကင္ရဟန္းသည္ ႏွစ္ခုသံုးခုေလာက္ေသာ ဂါမေခတ္တို႔ကို ”ျမတ္ေသာ မဟဂၢဳတ္စ်ာန္”ဟု ျဖန္႔၍ ႏွလံုးသြင္းကာ ေန၏၊ အၾကင္ရဟန္းသည္ကား တစ္ခုေသာ တိုင္းျပည္ကို ”ျမတ္ေသာ မဟဂၢဳတ္စ်ာန္”ဟု ျဖန္႔၍ ႏွလံုးသြင္းကာ ေန၏၊ ႏွစ္ပါးကုန္ေသာ ဤစိတ္ကို ပြါးျခင္းတို႔တြင္ အဘယ္မည္ေသာ စိတ္ကို ပြါးျခင္းသည္ အထူးသျဖင့္ ျမတ္ေသာ မဟဂၢဳတ္ျဖစ္သနည္းဟု (ေမး၏)။ အသွ်င္ဘုရား အၾကင္ရဟန္းသည္ တစ္ခုေသာ တိုင္းျပည္ ကို ”ျမတ္ေသာ မဟဂၢဳတ္စ်ာန္”ဟု ျဖန္႔၍ ႏွလံုးသြင္းကာ ေန၏၊ ႏွစ္ပါးကုန္ေသာ ဤစိတ္ကို ပြါးျခင္း တို႔တြင္ ဤပြါးျခင္းမ်ဳိးသည္ အထူးသျဖင့္ ျမတ္ေသာ မဟဂၢဳတ္ျဖစ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ငါ့သွ်င္ကစၥာန ဤဆိုလတၱံ႕ေသာ စကားကို အဘယ္သို႔ ထင္မွတ္သနည္း၊ အၾကင္ရဟန္းသည္ တစ္ခုေသာ တိုင္းျပည္ေလာက္ကို ”ျမတ္ေသာ မဟဂၢဳတ္စ်ာန္”ဟု ျဖန္႔၍ ႏွလံုးသြင္းကာ ေန၏၊ အၾကင္ ရဟန္းသည္ကား ႏွစ္ခုသံုးခုေလာက္ေသာ တိုင္းျပည္ႀကီးတို႔ကို ”ျမတ္ေသာ မဟဂၢဳတ္စ်ာန္”ဟု ျဖန္႔၍ ႏွလံုးသြင္းကာ ေန၏၊ ႏွစ္ပါးကုန္ေသာ ဤစိတ္ကို ပြါးျခင္းတို႔တြင္ အဘယ္မည္ေသာ စိတ္ကို ပြါးျခင္း သည္ အထူးသျဖင့္ ျမတ္ေသာ မဟဂၢဳတ္ျဖစ္သနည္းဟု (ေမး၏)။ အသွ်င္ဘုရား အၾကင္ရဟန္းသည္ ႏွစ္ခုသံုးခုေလာက္ေသာ တိုင္းျပည္ႀကီးတို႔ကို ”ျမတ္ေသာ မဟဂၢဳတ္စ်ာန္”ဟု ျဖန္႔၍ ႏွလံုးသြင္းကာေန၏၊ ႏွစ္ပါးကုန္ေသာ ဤစိတ္ကို ပြါးျခင္းတို႔တြင္ ဤပြါးျခင္းမ်ဳိးသည္ အထူးသျဖင့္ ျမတ္ေသာ မဟဂၢဳတ္ျဖစ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ငါ့သွ်င္ကစၥာန ဤဆိုလတၱံ႕ေသာ စကားကို အဘယ္သို႔ ထင္မွတ္သနည္း၊ အၾကင္ရဟန္းသည္ ႏွစ္ခုသံုးခုေလာက္ေသာ တိုင္းျပည္ႀကီးတို႔ကို ”ျမတ္ေသာ မဟဂၢဳတ္စ်ာန္”ဟု ျဖန္႔၍ ႏွလံုးသြင္းကာ ေန၏၊ အၾကင္ရဟန္းသည္ကား မဟာသမုဒၵရာ အပိုင္းအျခားရွိေသာ ေျမအရပ္ေလာက္ကို ”ျမတ္ေသာ မဟဂၢဳတ္စ်ာန္”ဟု ျဖန္႔၍ ႏွလံုးသြင္းကာ ေန၏၊ ႏွစ္ပါးကုန္ေသာ ဤစိတ္ကို ပြါးျခင္းတို႔တြင္ အဘယ္ မည္ေသာ စိတ္ကို ပြါးျခင္းသည္ အထူးသျဖင့္ ျမတ္ေသာ မဟဂၢဳတ္ျဖစ္သနည္းဟု (ေမး၏)။ အသွ်င္ ဘုရား အၾကင္ရဟန္းသည္ မဟာသမုဒၵရာ အပိုင္းအျခားရွိေသာ ေျမအရပ္ေလာက္ကို ”ျမတ္ေသာ မဟဂၢဳတ္စ်ာန္”ဟု ျဖန္႔၍ ႏွလံုးသြင္းကာ ေန၏၊ ႏွစ္ပါးကုန္ေသာ ဤစိတ္ကို ပြါးျခင္းတို႔တြင္ ဤပြါးျခင္း မ်ဳိးသည္ အထူးသျဖင့္ ျမတ္ေသာ မဟဂၢဳတ္ျဖစ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ငါ့သွ်င္ကစၥာန အၾကင္အေၾကာင္းေၾကာင့္ တစ္ခုေသာ နတ္အေပါင္း၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ထိုနတ္တို႔တြင္ နည္းေသာ အေရာင္ရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ကုန္ေသာ နတ္တို႔သည္လည္း ဤနတ္အေပါင္း၌ ရွိကုန္၏၊ အတိုင္း မရွိ မ်ားေသာ အေရာင္ရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ကုန္ေသာ နတ္တို႔သည္လည္း ဤနတ္အေပါင္း၌ ရွိကုန္၏၊ ထို ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ အေၾကာင္းရင္းသည္ ဤသည္ပင္တည္း၊ ထိုဆိုခဲ့ၿပီးေသာ အေထာက္အပံ့သည္ ဤသည္ပင့္တည္းဟု (မိန္႔ဆို၏)။

၂၃၄။ အသွ်င္ဘုရားအႏု႐ုဒၶါ ေတာင္းပန္ပါ၏၊ ဤအရာ၌ အကြၽႏု္ပ္အား တစ္ဆင့္တက္၍ ေမးဖြယ္ ရွိေနျပန္ပါ၏ ”အသွ်င္ဘုရား အၾကင္နတ္တို႔သည္ အေရာင္ရွိပါကုန္၏၊ အလံုးစံုကုန္ေသာ ထိုနတ္တို႔သည္ ညစ္ႏြမ္းေသာ အေရာင္ရွိပါကုန္သေလာ၊ သို႔မဟုတ္ ဤနတ္အစည္းအေဝး၌ ထက္ဝန္းက်င္ စင္ၾကယ္ေသာ အေရာင္ရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ကုန္ေသာ နတ္တို႔သည္လည္း ရွိၾကပါကုန္သေလာ”ဟု (ေမး၏)။ ငါ့သွ်င္ကစၥာန ထိုဘဝ၌ ျဖစ္ျခင္း၏အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဤနတ္အေပါင္း၌ ညစ္ႏြမ္းေသာ အေရာင္ရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ကုန္ ေသာ နတ္တို႔သည္လည္း ရွိကုန္၏၊ ဤနတ္အေပါင္း၌ ထက္ဝန္းက်င္ စင္ၾကယ္ေသာ အေရာင္ရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ကုန္ေသာ နတ္တို႔သည္လည္း ရွိကုန္၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

အသွ်င္ဘုရားအႏု႐ုဒၶါ အၾကင္အေၾကာင္းေၾကာင့္ တစ္ခုေသာ နတ္အေပါင္း၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ထိုနတ္ တို႔တြင္ ညစ္ႏြမ္းေသာ အေရာင္ရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕နတ္တို႔သည္ ဤနတ္အေပါင္း၌ ရွိကုန္၏၊ ထက္ဝန္းက်င္ စင္ၾကယ္ေသာ အေရာင္ရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ကုန္ေသာ နတ္တို႔သည္ ဤနတ္အေပါင္း၌ ရွိကုန္၏၊ ထို အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့သည္ အဘယ္ပါနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ငါ့သွ်င္ကစၥာန ထိုသို႔ျဖစ္မူ သင့္အား ဥပမာျပဳေပအံ့၊ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပညာရွိေသာ ေယာက်္ားတို႔သည္ ဥပမာျဖင့္ ေျပာဆိုအပ္ေသာ စကား၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို သိကုန္၏။ ငါ့သွ်င္ကစၥာန ဥပမာအားျဖင့္ ထြန္းညႇိေသာ ဆီမီး၏ ဆီသည္လည္း မစင္ၾကယ္ရာ၊ မီးစာသည္လည္း မစင္ၾကယ္ရာ၊ ထိုဆီးမီးသည္ ဆီ၏ မစင္ၾကယ္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ မီးစာ၏ မစင္ၾကယ္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း အလြန္ေမွးမွိန္စြာ ထြန္းလင္းေတာက္ပသကဲ့သို႔ ငါ့သွ်င္ကစၥာန ဤအတူသာလွ်င္ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းသည္ ”ညစ္ႏြမ္းေသာ အေရာင္”ဟု ျဖန္႔၍ ႏွလံုးသြင္းကာ ေန၏၊ ထိုရဟန္းအား ကိုယ္ၾကမ္းတမ္းျခင္းသည္ မၿငိမ္းေအး၊ ထိုင္းမႈိင္းမႈ ‘ထိနမိဒၶ’ ကိုလည္း ေကာင္းစြာ မႏုတ္ပယ္အပ္၊ ပ်ံ ႕လြင့္မႈ ‘ဥဒၶစၥ’ ေနာင္တတစ္ဖန္ပူပန္မႈ ‘ကုကၠဳစၥ’ ကို ေကာင္းစြာ မပယ္ေဖ်ာက္အပ္၊ ထိုရဟန္းသည္ ကိုယ္ၾကမ္းတမ္းျခင္း၏လည္း မၿငိမ္းေအးျခင္းေၾကာင့္ ထိုင္းမႈိင္းမႈ ‘ထိနမိဒၶ’ ကိုလည္း ေကာင္းစြာ မႏုတ္ ပယ္အပ္ျခင္းေၾကာင့္ ပ်ံ႕လြင့္မႈ ‘ဥဒၶစၥ’ ေနာင္တတစ္ဖန္ပူပန္မႈ ‘ကုကၠဳစၥ’ ကိုလည္း ေကာင္းစြာ မပယ္ ေဖ်ာက္ျခင္းေၾကာင့္ အလြန္ေမွးမွိန္စြာ ထြန္းလင္းေသာ ဆီမီးေတာက္ကဲ့သို႔ ထိုရဟန္းသည္ ကိုယ္ခႏၶာ ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ညစ္ႏြမ္းေသာ အေရာင္ရွိကုန္ေသာ ျဗဟၼာတို႔၏ အေပါင္းအသင္း အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရ၏။

ငါ့သွ်င္ကစၥာန ဥပမာအားျဖင့္ ထြန္းညႇိေသာ ဆီမီး၏ ဆီသည္လည္း စင္ၾကယ္ရာ၏၊ မီးစာသည္လည္း စင္ၾကယ္ရာ၏၊ ထိုဆီမီးသည္ ဆီ၏ စင္ၾကယ္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ မီးစာ၏ စင္ၾကယ္ျခင္း ေၾကာင့္လည္းေကာင္း အလြန္ေမွးမွိန္စြာ မထြန္းလင္း မေတာက္ပသကဲ့သို႔ (ထိန္ထိန္လင္းလင္း ေတာက္ပ သကဲ့သို႔) ငါ့သွ်င္ ကစၥာန ဤဥပမာအတူသာလွ်င္ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းသည္ ”ထက္ဝန္းက်င္ စင္ၾကယ္ေသာအေရာင္”ဟု ျဖန္႔၍ ႏွလံုးသြင္းကာ ေန၏၊ ထိုရဟန္းအား ကိုယ္ၾကမ္း တမ္းျခင္းသည္လည္း ၿငိမ္းေအးရာ၏၊ ထိုင္းမႈိင္းမႈ ‘ထိနမိဒၶ’ကိုလည္း ေကာင္းစြာ ပယ္ႏုတ္ရာ၏၊ ပ်ံ ႕လြင့္ မႈ ‘ဥဒၶစၥ’ ေနာင္တတစ္ဖန္ပူပန္မႈ ‘ကုကၠဳစၥ’ ကို ေကာင္းစြာ ပယ္ေဖ်ာက္အပ္ရာ၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ကိုယ္ ၾကမ္းတမ္းျခင္း၏လည္း ၿငိမ္းေအးျခင္းေၾကာင့္ ထိုင္းမႈိင္းမႈ ‘ထိနမိဒၶ’ကိုလည္း ေကာင္းစြာ ႏုတ္ပယ္ျခင္း ေၾကာင့္ ပ်ံ ႕လြင့္မႈ ‘ဥဒၶစၥ’ ေနာင္တတစ္ဖန္ပူပန္မႈ ‘ကုကၠဳစၥ’ကိုလည္း ေကာင္းစြာ ပယ္ေဖ်ာက္ျခင္းေၾကာင့္ အလြန္မေမွးမွိန္ဘဲ ထြန္းလင္းေသာ ဆီမီးေတာက္ကဲ့သို႔ ထိုရဟန္းသည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္ မွ ေနာက္၌ ထက္ဝန္းက်င္ စင္ၾကယ္ေသာ အေရာင္ရွိကုန္ေသာ ျဗဟၼာတို႔၏ အေပါင္းအသင္းအျဖစ္သို႔ ကပ္ေရာက္ရ၏။

ငါ့သွ်င္ကစၥာန အၾကင္အေၾကာင္းေၾကာင့္ တစ္ခုေသာ နတ္အေပါင္း၌ ကပ္ေရာက္၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ ထိုနတ္တို႔တြင္ ညစ္ႏြမ္းေသာ အေရာင္ရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ကုန္ေသာ နတ္တို႔သည္ ဤနတ္အေပါင္း၌ ရွိကုန္၏၊ ထက္ဝန္းက်င္ စင္ၾကယ္ေသာ အေရာင္ရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ကုန္ေသာ နတ္တို႔သည္ ဤနတ္အေပါင္း၌ ရွိကုန္၏၊ ထိုအေၾကာင္းရင္းသည္ ဤဆိုခဲ့ၿပီးပင္တည္း၊ ထိုအေထာက္အပံ့သည္ ဤဆိုခဲ့ၿပီးပင္တည္းဟု ေျပာဆို၏။

၂၃၅။ ဤသို႔ ေျပာဆိုေသာ္ ကစၥည္းအႏြယ္ရွိေသာ အသွ်င္သဘိယမေထရ္သည္ အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါ မေထရ္အား ဤစကားကို ေလွ်ာက္ျပန္၏ ”အသွ်င္ဘုရားအႏု႐ုဒၶါ ေတာင္းပန္ပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ‘ဤသို႔ ငါၾကား အပ္၏’ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ‘ဤသို႔ ျဖစ္ထိုက္၏’ဟူ၍လည္းေကာင္း အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါသည္ ဤသို႔ မမိန္႔ဆိုပါ၊ စင္စစ္ေသာ္ကား ထိုနတ္တို႔သည္ ဤသို႔သေဘာရွိကုန္၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ထိုနတ္တို႔သည္ ဤသို႔ အျခင္းအရာရွိကုန္၏ဟူ၍လည္းေကာင္း ဤသို႔သာလွ်င္ အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါသည္ မိန္႔ဆိုေတာ္မူပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ထိုအကြၽႏု္ပ္အား ‘မခြၽတ္ဧကန္ အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါသည္ ထိုနတ္ျဗဟၼာတို႔ႏွင့္ အတူတကြ ေနဖူး သည္လည္းေကာင္း၊ စကားေျပာဖူးသည္လည္းေကာင္း၊ ေဆြးေႏြးဖူးသည္လည္းေကာင္း၊ စ်ာန္ဝင္စားဖူး သည္လည္းေကာင္း ျဖစ္တန္ရာ၏’ဟု ဤသို႔သာလွ်င္ အၾကံျဖစ္ပါ၏”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ငါ့သွ်င္ကစၥာန မခြၽတ္ဧကန္ ထိခိုက္ေစာင္းခ်ိပ္၍ ဤစကားကို ဆို၏၊ သို႔ရာတြင္ သင့္အား ငါေျဖ ၾကားအံ့၊ ငါ့သွ်င္ကစၥာန ငါသည္ ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး ထိုနတ္ျဗဟၼာတို႔ႏွင့္ အတူတကြ ေနလည္း ေနဖူး၏၊ စကားလည္း ေျပာဆိုဖူး၏၊ ေဆြးေႏြးလည္း ေဆြးေႏြးဖူး၏၊ စ်ာန္လည္း ဝင္စားဖူး၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

ဤသို႔ အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါ မိန္႔ဆိုေသာ္ ကစၥည္းအႏြယ္ရွိေသာ အသွ်င္သဘိယသည္ ပၪၥကဂၤလက္ သမားႀကီးကို ”ဒါယကာ သင္အရေတာ္ေပစြ၊ ဒါယကာ သင္အလြန္အရေတာ္ေပစြ၊ သင္လည္း ထိုယံုမွား ျဖစ္ေသာ တရားကို ပယ္ရ၏၊ ငါလည္း ဤတရားေဒသနာေတာ္ကို ၾကားနာျခင္းငွါ ရေပ၏”ဟု ဤ စကားကို ေျပာဆို၏။

ခုနစ္ခုေျမာက္ အႏု႐ုဒၶသုတ္ ၿပီး၏။