မန ၁၃၀: ေဒဝဒူတသုတ္

၂၆၁။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို ”ရဟန္းတို႔”ဟု မိန္႔ေတာ္ မူ၏။ ”အသွ်င္ဘုရား”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားၾကကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-

ရဟန္းတို႔ ဥပမာအားျဖင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ တံခါးရွိေသာ အိမ္ႏွစ္ေဆာင္တို႔သည္ ရွိကုန္ရာ၏၊ ထိုအိမ္၌ မ်က္စိအျမင္ရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ အလယ္၌ရပ္တည္လ်က္ အျခားတစ္အိမ္သို႔ ဝင္ကုန္ထြက္ ကုန္ေသာ လမ္းမ၌ လမ္းေလွ်ာက္သြားလာကုန္ေသာ လွည့္လည္ကုန္ေသာ သူတို႔ကို ျမင္ရာသကဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ငါဘုရားသည္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိထက္ သာလြန္ေသာ နတ္တို႔၏မ်က္စိႏွင့္ တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ ဉာဏ္ျဖင့္ ေသဆဲသတၱဝါ ျဖစ္ေပၚဆဲသတၱဝါ ယုတ္ေသာသတၱဝါ ျမတ္ေသာသတၱဝါ အဆင္းလွေသာ သတၱဝါ အဆင္းမလွေသာသတၱဝါ ေကာင္းေသာလားရာရွိေသာသတၱဝါ မေကာင္းေသာလားရာရွိေသာသတၱဝါတို႔ကို ျမင္၏၊ ကံအားေလ်ာ္စြာျဖစ္ေသာ သတၱဝါတို႔ကို သိ၏။ ”အခ်င္းတို႔ ဤသတၱဝါတို႔သည္ ကိုယ္ျဖင့္ျပဳအပ္ေသာ ေကာင္းေသာအက်င့္ ‘ကာယသုစ႐ိုက္’ႏွင့္ ျပည့္စံု ကုန္၏၊ ႏႈတ္ျဖင့္ျပဳအပ္ေသာ ေကာင္းေသာအက်င့္ ‘ဝစီသုစ ႐ိုက္’ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ စိတ္ျဖင့္ျပဳအပ္ေသာ ေကာင္းေသာအက်င့္ ‘မေနာသုစ႐ိုက္’ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ အရိယာ တို႔ကို မစြပ္စြဲတတ္ကုန္၊ မွန္ေသာ အယူရွိကုန္၏၊ မွန္ေသာအယူျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ ကံရွိကုန္၏၊ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ေကာင္းေသာလားရာ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ေပၚကုန္၏။

အခ်င္းတို႔ ဤသတၱဝါတို႔သည္ကား ကိုယ္ျဖင့္ျပဳအပ္ေသာ ေကာင္းေသာအက်င့္ ‘ကာယသုစ႐ိုက္’ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ ႏႈတ္ျဖင့္ျပဳအပ္ေသာ ေကာင္းေသာအက်င့္ ‘ဝစီသုစ႐ိုက္’ ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ စိတ္ျဖင့္ျပဳအပ္ ေသာ ေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘မေနာသုစ႐ိုက္’ ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ အရိယာတို႔ကို မစြပ္စြဲတတ္ကုန္၊ မွန္ေသာ အယူရွိကုန္၏၊ မွန္ေသာ အယူျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ ကံရွိကုန္၏၊ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ ကိုယ္ခႏၶာ ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္ မွေနာက္၌ လူတို႔၌ ျဖစ္ေပၚကုန္၏။

အခ်င္းတို႔ ဤသတၱဝါတို႔သည္ ကိုယ္ျဖင့္ျပဳအပ္ေသာ မေကာင္းေသာအက်င့္ ‘ကာယဒုစ႐ိုက္’ ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ ႏႈတ္ျဖင့္ျပဳအပ္ေသာ မေကာင္းေသာအက်င့္ ‘ဝစီဒုစ႐ိုက္’ ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ စိတ္ျဖင့္ျပဳ အပ္ေသာ မေကာင္းေသာအက်င့္ ‘မေနာဒုစ႐ိုက္’ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ အရိယာတို႔ကို စြပ္စြဲကုန္၏၊ မွားေသာ အယူရွိကုန္၏၊ မွားေသာအယူျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ ကံရွိကုန္၏၊ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ၿပိတၱာဘုံ၌ ျဖစ္ေပၚကုန္၏။

အခ်င္းတို႔ ဤသတၱဝါတို႔သည္ကား ကိုယ္ျဖင့္ျပဳအပ္ေသာ မေကာင္းေသာအက်င့္ ‘ကာယဒုစ႐ိုက္’ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ ႏႈတ္ျဖင့္ျပဳအပ္ေသာ မေကာင္းေသာအက်င့္ ‘ဝစီဒုစ႐ိုက္’ ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ စိတ္ျဖင့္ျပဳအပ္ ေသာ မေကာင္းေသာအက်င့္ ‘မေနာဒုစ႐ိုက္’ ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ အရိယာတို႔ကို စြပ္စြဲကုန္၏၊ မွားေသာ အယူရွိကုန္၏၊ မွားေသာအယူျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ ကံရွိကုန္၏၊ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍့ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ တိရစၧာန္မ်ဳိး၌ ျဖစ္ေပၚကုန္၏။

အခ်င္းတို႔ ဤသတၱဝါတို႔သည္ကား ကိုယ္ျဖင့္ျပဳအပ္ေသာ မေကာင္းေသာအက်င့္ ‘ကာယဒုစ႐ိုက္’ ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ ႏႈတ္ျဖင့္ျပဳအပ္ေသာ မေကာင္းေသာအက်င့္ ‘ဝစီဒုစ႐ိုက္’ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ စိတ္ျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ မေကာင္းေသာအက်င့္ ‘မေနာဒုစ႐ိုက္’ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ အရိယာတို႔ကို စြပ္စြဲကုန္၏၊ မွားေသာ အယူရွိကုန္၏၊ မွားေသာ အယူျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ ကံရွိကုန္၏၊ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ ကိုယ္ခႏၶာ ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းေသာလားရာ ပ်က္စီးလ်က္ က်ေရာက္ရာ ငရဲ၌ ျဖစ္ေပၚကုန္၏”ဟု (သိ၏)။

၂၆၂။ ရဟန္းတို႔ ငရဲထိန္းတို႔သည္ ထိုသူ၏ လက္ေမာင္းတစ္ဖက္စီကို ကိုင္၍ ယမမင္းအား ျပၾကကုန္၏ ”အသွ်င္ယမမင္း ဤေယာက်္ားသည္ အမိ၌ ေကာင္းစြာမက်င့္၊ အဖ၌ ေကာင္းစြာမက်င့္၊ သမဏ၌ ေကာင္းစြာ မက်င့္၊ ျဗာဟၼဏ၌ ေကာင္းစြာမက်င့္၊ အမ်ဳိး၌ ႀကီးသူကို မ႐ိုေသ၊ အသွ်င္ ယမမင္းသည္ ဤသူကို ဒဏ္တပ္ ေတာ္မူပါေလာ့”ဟု ဆို၍ ျပကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ယမမင္းသည္ ထိုသူ ကို ”အေမာင္ေယာက်္ား လူတို႔၌ ေရွးဦး စြာေသာ နတ္တမန္ထင္ရွားျဖစ္သည္ကို သင္ မျမင္သေလာ”ဟု ေရွးဦးစြာေသာ နတ္တမန္ကို စီစစ္၏၊ စံုစမ္း၏၊ အဖန္ဖန္ ေမးျမန္း၏။ ထိုသူသည္ ”အသွ်င္ မျမင္ ပါ”ဟု ဤသို႔ ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ယမမင္းသည္ ထိုသူကို ”အေမာင္ေယာက်္ား သင္သည္ လူတို႔၌ ကေလးသူငယ္ လူမမယ္ ပက္လက္အိပ္အရြယ္ကို မိမိက်င္ႀကီးက်င္ငယ္၌ လူးလဲေပက်ံလ်က္ အိပ္စက္ေနရသည္ကို မျမင္သေလာ”ဟု ဤသို႔ ေမး၏။ ထိုသူသည္ ”အသွ်င္ ျမင္ပါ၏”ဟု ဤသို႔ ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ယမမင္းသည္ ထိုသူကို ”အေမာင္ေယာက်္ား လိမၼာေရးျခားရွိ၍ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္ သူ ျဖစ္လ်က္ သင့္မွာ ‘ငါသည္လည္း ပဋိသေႏၶေနျခင္းသေဘာရွိ၏၊ ပဋိသေႏၶေနျခင္းကို မလြန္ဆန္ႏိုင္၊ ယခုအခါ၌ ကိုယ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းမႈကို ျပဳအံ့’ ဟူ၍ ဤအၾကံသည္ မျဖစ္သေလာ”ဟု ဤသို႔ ေမး၏။ ထိုသူသည္ ”အသွ်င္ အကြၽႏု္ပ္ မစြမ္းႏိုင္ပါ၊ အသွ်င္ အကြၽႏု္ပ္ ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့ ပါ၏”ဟု ဤသို႔ ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ယမမင္းသည္ ထိုသူကို ”အေမာင္ေယာက်္ား ေမ့ေလ်ာ့မႈရွိျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ျဖင့္လည္း ေကာင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ေကာင္းမႈကို မျပဳ၊ အေမာင္ေယာက်္ား စင္စစ္ သင့္ကို ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့ သည့္အတိုင္း ျပဳကုန္လတ႕ၱံ၊ သင္၏ ထိုမေကာင္းမႈကံကို အမိသည္ မျပဳအပ္၊ အဖ သည္ မျပဳအပ္၊ အစ္ကိုသည္ မျပဳအပ္၊ အစ္မႏွစ္မသည္ မျပဳအပ္၊ အေဆြခင္ပြန္းတို႔သည္ မျပဳအပ္၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔သည္ မျပဳအပ္၊ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ မျပဳအပ္၊ နတ္တို႔သည္ မျပဳအပ္၊ ထို မေကာင္းမႈကံကို သင္သည္သာ ျပဳအပ္၏၊ သင္သည္သာ ထိုမေကာင္းမႈကံ၏ အက်ဳိးကို ခံစားရ လတၱံ႕”ဟု ဤသို႔ ဆို၏။ (၁)

၂၆၃။ ရဟန္းတို႔ ယမမင္းသည္ ထိုသူကို ေရွးဦးစြာေသာ နတ္တမန္ကို စီစစ္ၿပီး၍ စံုစမ္းၿပီး၍ အဖန္ဖန္ ေမးျမန္းၿပီးလွ်င္ ”အေမာင္ေယာက်္ား လူတို႔၌ ႏွစ္ခုေျမာက္ေသာ နတ္တမန္ ထင္ရွား ျဖစ္သည္ ကို သင္ မျမင္သေလာ”ဟု ႏွစ္ခုေျမာက္ေသာ နတ္တမန္ကို စီစစ္၏၊ စံုစမ္း၏၊ အဖန္ဖန္ ေမးျမန္း၏။ ထိုသူသည္ ”အသွ်င္ မျမင္ပါ”ဟု ဤသို႔ ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ယမမင္းသည္ ထိုသူကို ”အေမာင္ေယာက်္ား သင္သည္ လူတို႔၌ အိုမင္းရင့္ေရာ္ေသာ ကုန္း ကိုင္းေသာ ေတာင္ေဝွးသာ မွီခိုရာရွိေသာ တုန္တုန္ရီရီ သြားေနေသာ က်င္နာေသာ အရြယ္လြန္ေသာ သြားက်ဳိးေသာ ဆံပင္ျဖဴေသာ ဆံပင္ကြၽတ္ျပတ္၍ ဦးေခါင္းေျပာင္ေနေသာ အေရတြန္႔ေသာ ကိုယ္၌ မွည့္ မည္းစြဲေနေသာ မိန္းမကိုျဖစ္ေစ၊ ေယာက်္ားကိုျဖစ္ေစ မျမင္သေလာ”ဟု ဤသို႔ေမး၏။ ထိုသူသည္ ”အသွ်င္ ျမင္ပါ၏”ဟု ဤသို႔ ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ယမမင္းသည္ ထိုသူကို ”အေမာင္ေယာက်္ား လိမၼာေရးျခားရွိ၍ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္ သူျဖစ္လ်က္ သင့္မွာ ငါသည္လည္း အိုျခင္းသေဘာရွိ၏၊ အိုျခင္းကို မလြန္ဆန္ႏိုင္၊ ငါသည္ ယခုအခါ၌ ကိုယ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ေကာင္းမႈကို ျပဳအံ့’ ဟူ၍ ဤအၾကံ သည္ မျဖစ္ပါသေလာ”ဟု ဤသို႔ ေမး၏။ ထိုသူသည္ ”အသွ်င္ အကြၽႏု္ပ္ မစြမ္းႏိုင္ပါ၊ အသွ်င္ အကြၽႏု္ပ္ ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့ပါ၏”ဟု ဤသို႔ ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ယမမင္းသည္ ထိုသူကို ”အေမာင္ေယာက်္ား ေမ့ေလ်ာ့မႈရွိျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ျဖင့္လည္း ေကာင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ေကာင္းမႈကို မျပဳခဲ့ေပ၊ အေမာင္ေယာက်္ား စင္စစ္ သင့္ကို ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့သည့္အတိုင္း ျပဳကုန္လတၱံ႕။ သင္၏ ထိုမေကာင္းမႈကံကို အမိသည္ မျပဳအပ္၊ အဖသည္ မျပဳအပ္၊ အစ္ကိုသည္ မျပဳအပ္၊ အစ္မ ႏွစ္မသည္ မျပဳအပ္၊ အေဆြခင္ပြန္းတို႔သည္ မျပဳအပ္၊ ေဆြမ်ဳိး သားခ်င္းတို႔သည္ မျပဳအပ္၊ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ မျပဳအပ္၊ နတ္တို႔သည္ မျပဳအပ္၊ ထိုမေကာင္းမႈကံ ကို သင္သည္သာ ျပဳအပ္၏၊ သင္သည္သာ ထိုမေကာင္းမႈကံ၏ အက်ဳိးကို ခံစားရလတၱံ႕”ဟု ဤသို႔ ဆို၏။ (၂)

၂၆၄။ ရဟန္းတို႔ ယမမင္းသည္ ထိုသူကို ႏွစ္ခုေျမာက္ေသာ နတ္တမန္ကို စီစစ္ၿပီး၍ စံုစမ္းၿပီး၍ အဖန္ဖန္ ေမးျမန္းၿပီးလွ်င္ ”အေမာင္ေယာက်္ား လူတို႔၌ သံုးခုေျမာက္ေသာ နတ္တမန္ ထင္ရွားျဖစ္သည္ ကို သင္ မျမင္သေလာ”ဟု သံုးခုေျမာက္ေသာ နတ္တမန္ကို စီစစ္၏၊ စံုစမ္း၏၊ အဖန္ဖန္ ေမးျမန္း၏။ ထိုသူသည္ ”အသွ်င္ မျမင္ပါ”ဟု ဤသို႔ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ယမမင္းသည္ ထိုသူကို ”အေမာင္ေယာက်္ား အနာေရာဂါႏွိပ္စက္အပ္ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ေနေသာ ျပင္းထန္စြာမက်န္းမာနာေနေသာ မိမိက်င္ႀကီးက်င္ငယ္၌ လူးလဲေပက်ံလ်က္ အိပ္စက္ေန ေသာ အျခားသူတို႔က ထူမေပးရ, အျခားသူတို႔က သိပ္ေပးရေသာ မိန္းမကိုျဖစ္ေစ၊ ေယာက်္ားကိုျဖစ္ေစ မျမင္သေလာ”ဟု ဤသို႔ ေမး၏။ ထိုသူသည္ ”အသွ်င္ ျမင္ပါ၏”ဟု ဤသို႔ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ယမမင္းသည္ ထိုသူကို ”အေမာင္ေယာက်္ား လိမၼာေရးျခားရွိ၍ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္ သူျဖစ္လ်က္ သင့္မွာ ငါသည္လည္း ဖ်ားနာျခင္းသေဘာရွိ၏၊ ဖ်ားနာျခင္းကို မလြန္ဆန္ႏိုင္၊ ငါသည္ ယခုအခါ၌ ကိုယ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ေကာင္းမႈကို ျပဳအံ့’ ဟူ ၍ ဤအၾကံသည္ မျဖစ္သေလာ”ဟု ဤသို႔ ေမး၏။ ထိုသူသည္ ”အသွ်င္ အကြၽႏု္ပ္ မစြမ္းႏိုင္ပါ၊ အသွ်င္ အကြၽႏု္ပ္ ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့ပါ၏”ဟု ဤသို႔ ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ယမမင္းသည္ ထိုသူကို ”အေမာင္ေယာက်္ား ေမ့ေလ်ာ့မႈရွိျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ျဖင့္လည္း ေကာင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ေကာင္းမႈကို မျပဳခဲ့ေပ၊ အေမာင္ေယာက်္ား စင္စစ္ သင့္ကို ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့သည့္အတိုင္း ျပဳကုန္လတၱံ႕၊ သင္၏ ထိုမေကာင္းမႈကံကို အမိသည္ မျပဳအပ္၊ အဖသည္ မျပဳအပ္၊ အစ္ကိုသည္ မျပဳအပ္၊ အစ္မႏွစ္မသည္ မျပဳအပ္၊ အေဆြခင္ပြန္းတို႔သည္ မျပဳအပ္၊ ေဆြမ်ဳိး သားခ်င္းတို႔သည္ မျပဳအပ္ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ မျပဳအပ္၊ နတ္တို႔သည္ မျပဳအပ္၊ ထိုမေကာင္းမႈ ကံကို သင္သည္သာ ျပဳအပ္၏၊ သင္သည္သာ ထိုမေကာင္းမႈကံ၏ အက်ဳိးကို ခံစားရလတၱံ႕”ဟု ဤသို႔ ဆို၏။ (၃)

၂၆၅။ ရဟန္းတို႔ ယမမင္းသည္ ထိုသူကို သံုးခုေျမာက္ေသာ နတ္တမန္ကို စီစစ္ၿပီး၍ စံုစမ္းၿပီး၍ အဖန္ဖန္ ေမးျမန္းၿပီးလွ်င္ ”အေမာင္ေယာက်္ား လူတို႔၌ ေလးခုေျမာက္ျဖစ္ေသာ နတ္တမန္ ထင္ရွားျဖစ္ သည္ကို သင္ မျမင္သေလာ”ဟု ေလးခုေျမာက္ေသာ နတ္တမန္ကို စီစစ္၏၊ စံုစမ္း၏၊ အဖန္ဖန္ ေမးျမန္း၏။ ထိုသူသည္ ”အသွ်င္ မျမင္ပါ”ဟု ဤသို႔ ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ယမမင္းသည္ ထိုသူကို ”အေမာင္ေယာက်္ား သင္သည္ လူတို႔၌ မင္းတို႔သည္ မေကာင္းမႈကို ျပဳက်င့္ေသာ ခိုးသူကို ဖမ္းယူ၍ ညႇင္းပန္းမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို ျပဳသည္တို႔ကို မျမင္သ့ေလာ၊ ႀကိမ္လံုးျဖင့္ ႐ိုက္သည္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ႀကိမ္ႏြယ္တို႔ျဖင့္ ႐ိုက္သည္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ တုတ္ တိုတို႔ျဖင့္ ႐ိုက္သည္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ လက္ကို ျဖတ္သည္တို႔ကိုလည္းေကာင္း ေျခကို ျဖတ္သည္တို႔ ကိုလည္းေကာင္း လက္ေျခကို ျဖတ္သည္တို႔ကိုလည္းေကာင္း နားကို ျဖတ္သည္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွာေခါင္းကို ျဖတ္သည္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ နားႏွာ ေခါင္းကို ျဖတ္သည္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဦးေခါင္းခြံကို ေဖာက္၍ ဦးေႏွာက္ကို ပအံုးရည္ကဲ့သို႔ ပူေလာင္ေစသည္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ခ႐ုသင္းပမာ ဦးေခါင္းေရကို ခြါသည္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေနကိုငံုသည့္ ရာဟုခံတြင္းအလား ပါးစပ္အတြင္း၌ ေသြးျပည့္ေအာင္ ျပဳသည္ တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ကို ဆီဆြတ္သည့္ အဝတ္ျဖင့္ ရစ္ပတ္၍ မီးပန္းပမာ ႐ႈိ႕ျမႇိဳက္သည္တို႔ကိုလည္း ေကာင္း လက္ႏွစ္ဖက္ကို ဆီဆြတ္သည့္ အဝတ္ျဖင့္ ရစ္ပတ္၍ မီးတိုင္ပမာ ႐ႈိ႕ျမႇိဳက္သည္တို႔ကိုလည္း ေကာင္း ျမစ္ေျခပင္မ၌ အ႐ိုးအရြက္တို႔ကို ရစ္ပတ္ေနေသာ ပိန္းပင္အလား ဖမ်က္အထိ တစ္ကိုယ္လံုးမွ အေရကို ခြါခ်ကာ ေျပးလႊားေစသည္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေအာက္တစ္ကိုယ္လံုးမွ အေရကိုလည္ ပင္း အထိခြါ၍ ေလွ်ာ္ေတဝတ္႐ံုေသာ ရေသ့အလား ေျပးလႊားေစသည္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေျခလက္ေလးဖက္၌ တံက်င္လွ်ဳိထား၍ ေလးဖက္တြားေနသည့္ သားေကာင္ကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္သည္တို႔ကိုလည္းေကာင္း အေရ အသားအေၾကာတို႔ကို ငါးမွ်ားခ်ိတ္ပမာ ထက္စြာေသာ သံခ်ိတ္တို႔ျဖင့္ ဆြဲခ်ိတ္၍ ခ်သည္တို႔ကိုလည္း ေကာင္း တစ္ကိုယ္လံုးမွ အသားစိုင္တို႔ကို တစ္က်ပ္သား တစ္က်ပ္သားခန္႔ ေႁခြခ်သည္တို႔ကိုလည္း ေကာင္း တစ္ကိုယ္လံုး၌ သံဆူးခက္တို႔ျဖင့္ ႐ိုက္ႏွက္ကာ ဆားဆပ္ျပာတို႔ျဖင့္ ပက္ၾကသည္တို႔ကိုလည္း ေကာင္း တံခါးတိုင္၌ တံခါးက်င္လွည့္ သကဲ့သို႔ ကိုယ္ကို သံံတံက်င္လွ်ဳိ၍ လွည့္ေစသည္တို႔ကိုလည္း ေကာင္း အ႐ိုးအားလံုးကို မႈန္႔မႈန္႔ညက္ညက္ ေက်မြေစလွ်က္ ေကာက္႐ိုးကရြတ္ေခြကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္သည္တို႔ ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆီပူျဖင့္သြန္းေလာင္းသည္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေခြးတို႔ကို ကိုက္ေစသည္တို႔ကိုလည္း ေကာင္း၊ အရွင္လတ္လတ္ သံတံက်င္ျဖင့္ လွ်ဳိသည္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ သန္လ်က္ျဖင့္ ဦးေခါင္းကို ျဖတ္ သည္တို႔ကိုလည္းေကာင္း မျမင္သေလာ”ဟု ဤသို႔ ေမး၏။ ထိုသူသည္ ”အသွ်င္ျမင္ပါ၏”ဟု ဤသို႔ ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ယမမင္းသည္ ထိုသူကို ”အေမာင္ေယာက်္ား လိမၼာေရးျခားရွိ၍ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ သူျဖစ္လ်က္ သင့္အား ‘အခ်င္းတို႔ ယုတ္မာေသာ အမႈတို႔ကို ျပဳကုန္ေသာသူတို႔သည္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ သာလွ်င္ ဤသို႔ သေဘာရွိကုန္ေသာ ညႇဥ္းပန္းမႈအမ်ဳိးမ်ဳိး တို႔ကို ျပဳလုပ္ခံရကုန္၏၊ မ်က္ကြယ္တမလြန္ ဘဝ၌ကား အဘယ္ဆိုဖြယ္ ရာရွိအံ့နည္း၊ ငါသည္ ယခုအခါ၌ ကိုယ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္လည္း ေကာင္း၊ စိတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ေကာင္းမႈကို ျပဳအံ့’ ဟူ၍ ဤအၾကံသည္ မျဖစ္ပါသေလာ”ဟု ဤသို႔ ေမး၏။ ထိုသူသည္ ”အသွ်င္အကြၽႏု္ပ္ မစြမ္းႏိုင္ခဲ့ပါ၊ အသွ်င္ အကြၽႏု္ပ္ ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့ပါ၏”ဟု ဤသို႔ ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ယမမင္းသည္ ထိုသူကို ”အေမာင္ေယာက်္ား ေမ့ေလ်ာ့မႈရွိျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ျဖင့္လည္း ေကာင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ေကာင္းမႈကို မျပဳခဲ့ေပ၊ အေမာင္ေယာက်္ား စင္စစ္ သင့္ကို ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့သည့္အတိုင္း ျပဳကုန္လတၱံ႕၊ သင္၏ ထိုမေကာင္းမႈကံကို အမိသည္ မျပဳအပ္၊ အဖသည္ မျပဳအပ္၊ အစ္ကိုသည္ မျပဳအပ္၊ အစ္မ ႏွစ္မသည္ မျပဳအပ္၊ အေဆြခင္ပြန္းတို႔သည္ မျပဳအပ္၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔သည္ မျပဳအပ္၊ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ မျပဳအပ္၊ နတ္တို႔သည္ မျပဳအပ္၊ ထို မေကာင္း မႈကံကို သင္သည္သာ ျပဳအပ္၏၊ သင္ သည္သာ ထိုမေကာင္းမႈကံ၏ အက်ဳိးကို ခံစားရ လတၱံ႕”ဟု ဤသို႔ဆို၏။ (၄)

၂၆၆။ ရဟန္းတို႔ ယမမင္းသည္ ထိုသူကို ေလးခုေျမာက္ေသာ နတ္တမန္ကို စီစစ္ၿပီး၍ စံုစမ္း ၿပီး၍ အဖန္ဖန္ ေမးျမန္းၿပီးလွ်င္ ”အေမာင္ေယာက်္ား လူတို႔၌ ငါးခုေျမာက္ျဖစ္ေသာ နတ္တမန္ ထင္ရွား့ျဖစ္သည္ကို မျမင္သေလာ”ဟု ငါးခုေျမာက္ျဖစ္ေသာ နတ္တမန္ကို စီစစ္၏၊ စံုစမ္း၏၊ အဖန္ဖန္ ေမးျမန္း၏။ ထိုသူသည္ ”အသွ်င္ မျမင္ပါ”ဟု ဤသို႔ ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ယမမင္းသည္ ထိုသူကို ”အေမာင္ေယာက်္ား သင္သည္ လူတို႔၌ ေသ၍ တစ္ရက္ ရွိေသာ သူေသေကာင္, ေသ၍ ႏွစ္ရက္ရွိေသာ သူေသေကာင္, ေသ၍ သံုးရက္ရွိေသာ သူေသေကာင္, ေသၿပီး သည့္ေနာက္ ဖူးဖူးေရာင္ပုပ္ပြလ်က္ ကြက္ေနေသာ သူေသေကာင္, ႐ုပ္ဆင္းပ်က္ျပားလ်က္ အၫိုအမဲ မ်ားေသာ သူေသေကာင္, ေသြးျပည္ယိုစီးေသာ သေဘာရွိေသာ သူေသေကာင္ မိန္းမကိုျဖစ္ေစ ေယာက်္ားကိုျဖစ္ေစ မျမင္သေလာ”ဟု ဤသို႔ ေမး၏။ ထိုသူသည္ ”အသွ်င္ျမင္ပါ၏”ဟု ဤသို႔ ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ယမမင္းသည္ ထိုသူကို ”အေမာင္ေယာက္်ား လိမၼာေရးျခားရွိ၍ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္သူ ျဖစ္လ်က္ သင့္အား ‘ငါသည္လည္း ေသျခင္းသေဘာ ရွိ၏၊ ေသျခင္းကို မလြန္ဆန္ႏိုင္၊ ငါသည္ ယခု အခါ၌ ကိုယ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ေကာင္းမႈကို ျပဳအံ့’ဟု ဤ အၾကံသည္ မျဖစ္သေလာ”ဟု ဤသို႔ ေမး၏။ ထိုသူသည္ ”အသွ်င္ အကြၽႏု္ပ္ မစြမ္းႏိုင္ခဲ့ပါ၊ အသွ်င္ အကြၽႏု္ပ္ ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့ပါ၏”ဟု ဤသို႔ ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ယမမင္းသည္ ထိုသူကို ”အေမာင္ေယာက္်ား ေမ့ေလ်ာ့မႈ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ျဖင့္လည္း ေကာင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ေကာင္းမႈကံကို မျပဳခဲ့ေပ၊ အေမာင္ေယာက္်ား စင္စစ္ သင့္ကို ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့သည့္အတိုင္း ျပဳကုန္လတၱံ႕၊ သင္၏ ထိုမေကာင္းမႈကံကို အမိသည္ မျပဳအပ္၊ အဖသည္ မျပဳအပ္၊ အစ္ကိုသည္ မျပဳအပ္၊ အစ္မႏွစ္မသည္ မျပဳအပ္၊ အေဆြခင္ပြန္းတို႔သည္ မျပဳအပ္၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔ သည္ မျပဳအပ္၊ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ မျပဳအပ္၊ နတ္တို႔သည္ မျပဳအပ္၊ ထို မေကာင္းမႈကံကို သင္သည္သာ ျပဳအပ္၏၊ သင္သည္သာ ထိုမေကာင္းမႈကံ၏ အက်ဳိးကို ခံစားရ လတၱံ႕”ဟု ဤသို႔ ဆို၏။ (၅)

၂၆၇။ ရဟန္းတို႔ ယမမင္းသည္ ထိုသူကို ငါးခုေျမာက္ျဖစ္ေသာ နတ္တမန္ကို စီစစ္ၿပီး၍ စံုစမ္း ၿပီး၍ အဖန္ဖန္ ေမးျမန္းၿပီးလွ်င္ ဆိတ္ဆိတ္ေန၏။ ရဟန္းတို႔ ငရဲထိန္းတို႔သည္ ထိုသူကို ငါးပါးအျပား ရွိေသာ ေႏွာင္ဖဲြ႕ျခင္းမည္ေသာ ညႇဥ္းပန္းမႈကို ျပဳကုန္၏၊ ေလာေလာပူေသာ သံငုတ္ကို လက္၌ စိုက္ႏွက္ ကုန္၏၊ ေလာေလာပူေသာ သံငုတ္ကို ႏွစ္ခုေျမာက္ေသာ လက္၌ စိုက္ႏွက္ကုန္၏၊ ေလာေလာပူေသာ သံငုတ္ကို ေျခ၌ စိုက္ႏွက္ကုန္၏၊ ေလာေလာပူေသာ သံငုတ္ကို ႏွစ္ခုေျမာက္ေသာ ေျခ၌ စိုက္ႏွက္ကုန္၏၊ ေလာေလာပူေသာ သံငုတ္ကို ရင္လယ္၌ စိုက္ႏွက္ကုန္၏။ ထိုငရဲက်သူသည္ ထိုငရဲ၌ ဆင္းရဲကုန္ ျပင္းထန္ ကုန္ ၾကမ္းတမ္းကုန္ က်င္နာကုန္ေသာ ေဝဒနာတို႔ကို ခံစားရ၏၊ ထိုမေကာင္းမႈကံ မကုန္ဆံုးေသးသမွ် မေသ။

ရဟန္းတို႔ ငရဲထိန္းတို႔သည္ ထိုသူကို အိပ္ေစ၍ ဓားမတို႔ျဖင့္ ေရြကုန္၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ ထို ငရဲက်သူကို ငရဲထိန္းတို႔သည္ ေျခမိုးေမွ်ာ္ ဦးေခါင္းေစာက္ထိုး ကိုင္၍ ပဲခြပ္တို႔ျဖင့္ ေရြကုန္၏။ပ။ ရဟန္း တို႔ ငရဲက်သူကို ငရဲထိန္းတို႔သည္ ရထား၌ က၍ ရဲရဲေျပာင္ေျပာင္ ေတာက္ေလာင္ေသာ မီးလွ်ံႏွင့္တကြ ေသာ မီးခိုးႏွင့္တကြေသာ ေျမ၌ ေျပးလည္း ေျပးေစကုန္၏၊ ေခါက္တုံ႔ေခါက္ျပန္လည္း ေျပးေစကုန္၏။ပ။

ရဟန္းတို႔ ထိုငရဲက်သူကို ငရဲထိန္းတို႔သည္ ရဲရဲေျပာင္ေျပာင္ ေတာက္ေလာင္ေသာ မီးလွ်ံႏွင့္တကြ ေသာ မီးခိုးႏွင့္တကြေသာ ႀကီးစြာေသာ မီးက်ီးေတာင္သို႔ တက္လည္း တက္ေစကုန္၏၊ ဆင္းလည္း ဆင္းေစကုန္၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ ထိုငရဲက်သူကို ငရဲထိန္းတို႔သည္ ေျခမိုးေမွ်ာ္ ဦးေခါင္းေစာက္ထိုး ကိုင္၍ ရဲရဲေျပာင္ေျပာင္ ေတာက္ေလာင္ေသာ မီးလွ်ံႏွင့္တကြေသာ မီးခိုးႏွင့္တကြေသာ ေလာေလာပူေသာ သံအိုး ‘ေလာဟကု မ႓ီ’ ငရဲ၌ ပစ္ခ်ကုန္၏။ ထိုငရဲက်သူသည္ ထိုသံအိုး ‘ေလာဟကု မ႓ီ’ ငရဲ၌ ေရျမႇဳပ္ကဲ့သို႔ က်က္၏၊ ထိုငရဲက်သူသည္ ထိုသံအိုး ‘ေလာဟကု မ႓ီ’ ငရဲ၌ ေရျမႇဳပ္ကဲ့သို႔ က်က္သည္ရွိေသာ္ တစ္ႀကိမ္လည္း အထက္သို႔ ေပၚတက္၏၊ တစ္ႀကိမ္လည္း ေအာက္သို႔ ျမဳပ္ဆင္း၏၊ တစ္ႀကိမ္လည္း ဖီလာကန္႔့လန္႔ သြား၏။ ထိုငရဲက်သူသည္ ထိုသံအိုး ‘ေလာဟကု မ႓ီ’ ငရဲ၌ ဆင္းရဲကုန္ ျပင္းထန္ကုန္ နာက်င္ကုန္ ေသာ ေဝဒနာတို႔ကို ခံစားရ၏။ ထိုမေကာင္းမႈကံ မကုန္ဆံုးေသးသမွ် မေသ။ ရဟန္းတို႔ ငရဲထိန္း တို႔သည္ ထိုငရဲက်သူကို အထပ္ထပ္ ငရဲႀကီး၌ ပစ္ခ်ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုငရဲႀကီးသည္ကား-

ေလးေထာင့္ရွိ၏၊ တံခါးေလးခုရွိ၏၊ အကြက္က်ေအာင္ တိုင္းတာ ေဝဖန္ထား၏၊ သံတံတိုင္းျဖင့္ ကာရံ၏၊ သံျပားျဖင့္ မိုးအုပ္ထား၏။

ထိုငရဲႀကီးမွာ သံျဖင့္ၿပီးေသာေျမ ရွိ၏၊ ရဲရဲေျပာင္ေျပာင္ ေတာက္ေလာင္၏၊ အခိုးအလွ်ံ ရွိ၏၊ အခါခပ္သိမ္း ထက္ဝန္းက်င္ ယူဇနာတစ္ရာတိုင္တိုင္ ပ်ံ ႕ႏွံ႕ တည္၏။

၂၆၈။ ရဟန္းတို႔ ထိုငရဲႀကီး၏ အေရွ႕နံရံမွ မီးလွ်ံသည္ ထ၍ အေနာက္နံရံ၌ ထိ၏။ အေနာက္ နံရံမွ မီးလွ်ံသည္ ထ၍ အေရွ႕နံရံ၌ ထိ၏။ ေျမာက္နံရံမွ မီးလွ်ံသည္ ထ၍ ေတာင္နံရံ၌ ထိ၏။ ေတာင္နံရံမွ မီးလွ်ံသည္ ထ၍ ေျမာက္နံရံ၌ ထိ၏။ ေအာက္အရပ္မွ မီးလွ်ံသည္ ထ၍ အထက္အရပ္၌ ထိ၏။ အထက္အရပ္မွ မီးလွ်ံသည္ ထ၍ ေအာက္အရပ္၌ ထိ၏။ ထိုငရဲက်သူသည္ ထိုငရဲ၌ ဆင္းရဲကုန္ ျပင္းထန္ကုန္ ၾကမ္းတမ္းကုန္ နာက်င္ကုန္ေသာ ေဝဒနာတို႔ကို ခံစားရ၏။ ထိုမေကာင္းမႈကံ မကုန္ဆံုး ေသးသမွ် မေသ။

ရဟန္းတို႔ တစ္ရံတစ္ခါ၌ ရွည္စြာေသာ ကာလကို လြန္သျဖင့္ ထိုငရဲႀကီး၏ အေရွ႕မ်က္ႏွာတံခါး ပြင့္ေသာအခါမ်ဳိးသည္ ရွိ၏။ ထိုသူသည္ ထိုတံခါးပြင့္ရာသို႔ လ်င္ေသာအဟုန္ျဖင့္ ေျပးသြား၏။ လ်င္ေသာ အဟုန္ျဖင့္ ေျပးသြားေသာ ထိုသူ၏ အေရပါးကိုလည္း ေလာင္၏၊ အေရထူကိုလည္း ေလာင္၏၊ အသားကိုလည္း ေလာင္၏၊ အေၾကာကိုလည္း ေလာင္၏၊ အ႐ိုးတို႔သည္လည္း အခိုးထြက္ကုန္၏၊ ေျခႂကြေသာ အခါမွာ ေျခနင္းေသာ အခါကဲ့သို႔ပင္ ေလာင္၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္မွ ေရာက္၏၊ ထိုအခါ ထိုအေရွ႕တံခါးသည္ ပိတ္၏၊ ထိုသူသည္ ထိုတံခါးပိတ္ရာ၌ ဆင္းရဲကုန္ ျပင္းထန္ကုန္ ၾကမ္းတမ္းကုန္ နာက်င္ကုန္ေသာ ေဝဒနာတို႔ကို ခံစားရ၏၊ ထိုမေကာင္းမႈကံ မကုန္ဆံုးေသးသမွ် မေသ။

ရဟန္းတို႔ တစ္ရံတစ္ခါ၌ ရွည္စြာေသာ ကာလကို လြန္သျဖင့္ ထိုငရဲႀကီး၏ အေနာက္မ်က္ႏွာတံခါး ပြင့္ေသာ အခါမ်ဳိးသည္ ရွိ၏။ပ။ ေျမာက္မ်က္ႏွာတံခါး ပြင့္ေသာ အခါမ်ဳိးသည္ ရွိ၏။ပ။ ေတာင္မ်က္ႏွာ တံခါး ပြင့္ေသာ အခါမ်ဳိးသည္ ရွိ၏။ ထိုသူသည္ ထိုတံခါးပြင့္ရာသို႔ လ်င္ေသာအဟုန္ျဖင့္ ေျပးသြား၏၊ လ်င္ေသာအဟုန္ျဖင့္ ေျပးသြားေသာ ထိုသူ၏ အေရပါးကိုလည္း ေလာင္၏၊ အေရထူကိုလည္း ေလာင္၏၊ အသားကိုလည္း ေလာင္၏၊ အေၾကာကိုလည္း ေလာင္၏၊ အ႐ိုးတို႔သည္လည္း အခိုးထြက္ကုန္၏၊ ေျခႂကြ ေသာအခါမွာ ေျခနင္းေသာအခါကဲ့သို႔ပင္ ေလာင္၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုသူသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္မွ ေရာက္၏၊ ထိုအခါ ထိုေတာင္တံခါးသည္ ပိတ္၏။ ထိုသူသည္ ထိုတံခါးပိတ္ရာ၌ ဆင္းရဲကုန္ ျပင္းထန္ကုန္ ၾကမ္းတမ္းကုန္ နာက်င္ကုန္ေသာ ေဝဒနာတို႔ကို ခံစားရ၏၊ ထိုမေကာင္းမႈကံ မကုန္ဆံုးေသးသမွ် မေသ။

ရဟန္းတို႔ တစ္ရံတစ္ခါ၌ ရွည္စြာေသာ ကာလကို လြန္သျဖင့္ ထိုငရဲႀကီး၏ အေရွ႕မ်က္ႏွာတံခါး ပြင့္ေသာအခါမ်ဳိးသည္ ရွိ၏။ ထိုသူသည္ ထိုတံခါးပြင့္ရာသို႔ လ်င္ေသာအဟုန္ျဖင့္ ေျပးသြား၏။ လ်င္ေသာ အဟုန္ျဖင့္ ေျပးသြားေသာ ထိုသူ၏ အေရပါးကိုလည္း ေလာင္၏၊ အေရထူကိုလည္း ေလာင္၏၊ အသား ကိုလည္း ေလာင္၏၊ အေၾကာကိုလည္း ေလာင္၏၊ အ႐ိုးတို႔သည္လည္း အခိုးထြက္ကုန္၏၊ ေျခႂကြေသာ အခါမွာ ေျခနင္းေသာ အခါကဲ့သို႔ပင္ ေလာင္၏၊ ထိုသူသည္ ထိုတံခါးျဖင့္ ထြက္၏။

၂၆၉။ ရဟန္းတို႔ ထိုငရဲႀကီး၏ အျခားမဲ့၌ စပ္လ်က္တည္ေသာ ႀကီးစြာေသာ ဘင္ပုပ္ငရဲသည္ ရွိ၏၊ ထိုသူသည္ ထိုဘင္ပုပ္ငရဲ၌ က်၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုငရဲ၌ အပ္ႏွင့္တူေသာ ႏႈတ္သီးရွိကုန္ေသာ ပိုးတို႔သည္ အေရပါးကို ျဖတ္ကုန္၏၊ အေရပါးကို ျဖတ္ၿပီး၍ အေရထူကို ျဖတ္ကုန္၏၊ အေရထူကို ျဖတ္ၿပီး၍့အသားကို ျဖတ္ကုန္၏၊ အသားကို ျဖတ္ၿပီး၍ အေၾကာကို ျဖတ္ကုန္၏၊ အေၾကာကို ျဖတ္ၿပီး၍ အ႐ိုးကို ျဖတ္ကုန္၏၊ အ႐ိုးကို ျဖတ္ၿပီး၍ ႐ိုးတြင္းျခင္ဆီကို စားကုန္၏၊ ထိုသူသည္ ထိုဘင္ပုပ္ငရဲ၌ ဆင္းရဲကုန္ ျပင္းထန္ကုန္ ၾကမ္းတမ္းကုန္ နာက်င္ကုန္ေသာ ေဝဒနာတို႔ကို ခံစားရ၏၊ ထိုမေကာင္းမႈကံ မကုန္ဆံုး ေသးသမွ် မေသ။ (၁)

ရဟန္းတို႔ ထိုဘင္ပုပ္ငရဲ၏ အျခားမဲ့၌ စပ္လ်က္တည္ေသာ ႀကီးစြာေသာ ျပာပူငရဲသည္ ရွိ၏၊ ထိုသူသည္ ျပာပူငရဲ၌ က်၏။ ထိုသူသည္ ထိုျပာပူငရဲ၌ ဆင္းရဲကုန္ ျပင္းထန္ကုန္ ၾကမ္းတမ္းကုန္ နာက်င္ကုန္ေသာ ေဝဒနာတို႔ကို ခံစားရ၏၊ ထိုမေကာင္းမႈကံ မကုန္ဆံုးေသးသမွ် မေသ။ (၂)

ရဟန္းတို႔ ထိုျပာပူငရဲ၏ အျခားမဲ့၌ စပ္လ်က္တည္ေသာ ႀကီးစြာေသာ လက္ပံေတာငရဲသည္ အျမင့္အားျဖင့္ တစ္ယူဇနာျမင့္၏၊ ရဲရဲေျပာင္ေျပာင္ ေတာက္ေလာင္ေသာ မီးလွ်ံႏွင့္တကြေသာ မီးခိုးႏွင့္တကြ ေသာ တစ္ဆယ့္ေျခာက္လက္သစ္ အတိုင္းအရွည္ရွိေသာ ဆူးရွိ၏၊ ထိုလက္ပံပင္သို႔ တက္လည္း တက္ေစ ကုန္၏၊ ဆင္းလည္း ဆင္းေစကုန္၏၊ ထိုသူသည္ ထိုငရဲ၌ ဆင္းရဲကုန္ ျပင္းထန္ကုန္ ၾကမ္းတမ္းကုန္ နာက်င္ကုန္ေသာ ေဝဒနာတို႔ကို ခံစားရ၏၊ ထိုမေကာင္းမႈကံ မကုန္ဆံုးေသးသမွ် မေသ။ (၃)

ရဟန္းတို႔ ထိုလက္ပံေတာငရဲ၏ အျခားမဲ့၌ စပ္လ်က္တည္ေသာ ႀကီးစြာေသာ သန္လ်က္သြား အရြက္ရွိေသာ (သန္လ်က္) ေတာငရဲသည္ ရွိ၏၊ ထိုသူသည္ ထိုငရဲ၌ က်၏၊ သန္လ်က္သြားအရြက္တို႔ သည္ ေလတိုက္ခတ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ က်ကုန္သည္ရွိေသာ္ ထိုသူ၏ လက္ကိုလည္း ျဖတ္ကုန္၏၊ ေျခကိုလည္း ျဖတ္ကုန္၏၊ လက္ေျခကိုလည္း ျဖတ္ကုန္၏၊ နားကိုလည္း ျဖတ္ကုန္၏၊ ႏွာေခါင္းကိုလည္း ျဖတ္ ကုန္၏၊ နား ႏွာေခါင္းကိုလည္း ျဖတ္ကုန္၏၊ ထိုသူသည္ ထိုငရဲ၌ ဆင္းရဲကုန္ ျပင္းထန္ကုန္ ၾကမ္းတမ္း ကုန္ နာက်င္ကုန္ေသာ ေဝဒနာတို႔ကို ခံစားရ၏၊ ထိုမေကာင္းမႈကံ မကုန္ဆံုးေသးသမွ် မေသ။ (၄)

ရဟန္းတို႔ ထိုသန္လ်က္သြားအရြက္ရွိေသာ (သန္လ်က္) ေတာငရဲ၏ အျခားမဲ့၌ စပ္လ်က္တည္ေသာ ႀကီးစြာေသာ ႀကိမ္ပိုက္ေခ်ာင္းမည္ေသာ ေၾကးနီျမစ္ငရဲသည္ ရွိ၏၊ ထိုသူသည္ ထိုငရဲ၌ က်၏။ ထိုသူသည္ ထိုငရဲ၌ အေၾကသို႔လည္း ေမ်ာ၏၊ အညာသို႔လည္း ဆန္တက္၍ အေၾကအညာသို႔လည္း အစုန္အဆန္ ေမ်ာ၏၊ ထိုသူသည္ ထိုငရဲ၌ ဆင္းရဲကုန္ ျပင္းထန္ကုန္ ၾကမ္းတမ္းကုန္ နာက်င္ကုန္ေသာ ေဝဒနာတို႔ကို ခံစားရ၏၊ ထိုမေကာင္းမႈကံ မကုန္ဆံုးေသးသမွ် မေသ။ (၅)

၂၇ဝ။ ရဟန္းတို႔ ထိုငရဲက်သူကို ငရဲထိန္းတို႔သည္ သံမွ်ားခ်ိတ္ျဖင့္ ထုတ္ေဆာင္၍ ကုန္း၌ တင္ထားၿပီးလွ်င္ ”အေမာင္ေယာက္်ား သင္ဘာကို အလိုရွိသနည္း”ဟု ဤသို႔ ေမး၏။ ထိုသူသည္ ”အသွ်င္ အကြၽႏု္ပ္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ပါ၏”ဟု ဤသို႔ ဆို၏။ ရဟန္းတို႔ ငရဲထိန္းတို႔သည္ ထိုသူကို ရဲရဲေျပာင္ေျပာင္ေတာက္ေလာင္ေသာ မီးလွ်ံႏွင့္တကြေသာ မီးခိုးႏွင့္တကြေသာ ေလာေလာပူေသာ သံခြၽန္ျဖင့္ ခံတြင္းကို ၿဖဲ၍ ရဲရဲေျပာင္ေျပာင္ေတာက္ေလာင္ေသာ မီးလွ်ံႏွင့္တကြေသာ မီးခိုးႏွင့္တကြေသာ ေလာေလာပူ ေသာ သံေတြခဲကို ခံတြင္း၌ ထည့္ၾကကုန္၏။ ထိုသံေတြခဲသည္ ထိုသူ၏ ႏႈတ္ခမ္းကိုလည္း ေလာင္၏၊ ခံတြင္းကိုလည္း ေလာင္၏၊ လည္ေခ်ာင္းကိုလည္း ေလာင္၏၊ ရင္ကိုလည္း ေလာင္၏၊ အူမကိုလည္း ေကာင္း၊ အူသိမ္ကိုလည္းေကာင္း ယူ၍ ေအာက္အဖို႔မွ ထြက္၏။ ထိုသူသည္ ထိုငရဲ၌ ဆင္းရဲကုန္ ျပင္း ထန္ကုန္ ၾကမ္းတမ္းကုန္ နာက်င္ကုန္ေသာ ေဝဒနာတို႔ကို ခံစားရ၏၊ ထိုမေကာင္းမႈကံ မကုန္ဆံုး ေသးသမွ် မေသ။

ရဟန္းတို႔ ထိုငရဲက်သူကို ငရဲထိန္းတို႔သည္ ”အေမာင္ေယာက္်ား သင္ဘာကို အလိုရွိသနည္း”ဟု ဤသို႔ ေမး၏။ ထိုသူသည္ ”အသွ်င္ အကြၽႏု္ပ္ ေရမြတ္သိပ္ပါ၏”ဟု ဤသို႔ ဆို၏။ ရဟန္းတို႔ ငရဲထိန္း တို႔သည္ ထိုသူကို ရဲရဲေျပာင္ေျပာင္ ေတာက္ေလာင္ေသာ မီးလွ်ံႏွင့္တကြေသာ မီးခိုးႏွင့္တကြေသာ ေလာ ေလာပူေသာ သံခြၽန္ျဖင့္ ခံတြင္းကို ၿဖဲ၍ ရဲရဲေျပာင္ေျပာင္ ေတာက္ေလာင္ေသာ မီးလွ်ံႏွင့္တကြေသာ မီးခိုး့ႏွင့္တကြေသာ ေလာေလာပူေသာ ေၾကးနီရည္ကို ခံတြင္း၌ ေလာင္းကုန္၏။ ထိုေၾကးနီရည္သည္ ထိုသူ၏ ႏႈတ္ခမ္းကိုလည္း ေလာင္၏၊ ခံတြင္းကိုလည္း ေလာင္၏၊ လည္ေခ်ာင္းကိုလည္း ေလာင္၏၊ ရင္ကိုလည္း ေလာင္၏၊ အူမကိုလည္းေကာင္း အူသိမ္ကိုလည္းေကာင္း ယူ၍ ေအာက္အဖို႔မွ ထြက္၏။ ထိုသူသည္ ထိုငရဲ၌ ဆင္းရဲကုန္ ျပင္းထန္ကုန္ ၾကမ္းတမ္းကုန္ နာက်င္ကုန္ေသာ ေဝဒနာတို႔ကို ခံစားရ၏၊ ထိုမေကာင္းမႈကံ မကုန္ဆံုးေသးသမွ် မေသ။ ရဟန္းတို႔ ငရဲထိန္းတို႔သည္ ထိုသူကို ငရဲႀကီး၌ တစ္ဖန္ ပစ္ခ်ၾကကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ေရွးကျဖစ္ဖူးသည္ကား ယမမင္းအား ဤသို႔ အၾကံျဖစ္၏ ”အခ်င္းတို႔ ေလာက၌ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္အမႈကို ျပဳကုန္ေသာ သူတို႔သည္ ဤသို႔သေဘာရွိကုန္ေသာ ညႇဥ္းပန္းမႈ အမ်ဳိး မ်ဳိးတို႔ကို ျပဳလုပ္ခံရကုန္၏။ ငါသည္ လူအျဖစ္ကို ရပါမူ ေလာက၌ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ မေဖာက္မျပန္ ကိုယ္တိုင္ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပြင့္ထြန္းပါမူ ငါသည္လည္း ထိုျမတ္စြာဘုရားကို ဆည္းကပ္ရပါမူ ထိုျမတ္စြာဘုရားလည္း ငါ့အား တရားေဟာပါမူ ငါသည္လည္း ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္ကို သိရပါမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု ဤသို႔ အၾကံျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ငါသည္ ထိုစကားကို တစ္ပါးေသာ သမဏ၏လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏ၏လည္းေကာင္း အထံမွ ၾကား၍ ေဟာသည္ မဟုတ္၊ စင္စစ္မွာမူ ကိုယ္တိုင္သိ ကိုယ္တိုင္ျမင္ ကိုယ္တိုင္ထိုးထြင္း၍ သိေသာ အေၾကာင္းကိုသာလွ်င္ ေဟာ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၂၇၁။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားေဒသနာေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူ၏။ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို ေဟာေတာ္မူၿပီးေနာက္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ ျပန္၏ –

”နတ္တို႔၏တမန္ ငါးတန္ေသာ နိမိတ္တို႔သည္ တိုက္တြန္းအပ္ပါကုန္လ်က္ ေမ့ ေလ်ာ့ေနကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ယုတ္ညံ့ေသာ အတၱေဘာႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၍ ရွည္စြာေသာ ေန႔ညဥ့္ပတ္လံုး ပူေဆြးရကုန္၏။

ဤေလာက၌ သူေတာ္ေကာင္းအစစ္ ထင္ရွားျဖစ္ကုန္ေသာ သူတို႔သည္ နတ္တို႔၏ တမန္ ငါးတန္ေသာ နိမိတ္တို႔က တိုက္တြန္းအပ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ သူေတာ္ ေကာင္းတို႔၏ တရား၌ တစ္ရံတစ္ဆစ္မွ် မေမ့ေလ်ာ့ကုန္။

ထိုသူတို႔သည္ ပဋိသေႏၶေနျခင္း ေသျခင္း၏ ျဖစ္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဥပါဒါန္တရား ၌ ေၾကာက္စရာေဘးဟု ႐ႈ၍ မစြဲလမ္းဘဲ ပဋိသေႏၶေနျခင္း ေသျခင္း၏ ကုန္ဆံုးရာ နိဗၺာန္၌ လြတ္လြတ္ဝင္ေရာက္ၾကကုန္၏။

ထိုအရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ေဘးရန္ကင္းၿငိမ္းရာသို႔ ေရာက္ကုန္၍ ခ်မ္းသာျခင္း ရွိကုန္၏၊ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ (အလံုးစံုေသာ ကိေလသာအပူမွ) ေအးၿငိမ္းေတာ္မူကုန္၏၊ အလံုးစံုေသာ ရန္ေဘးကို လြန္ကုန္၏၊ အလံုးစံုေသာ ဝဋ္ဒုကၡကို လြန္ေျမာက္ ကုန္၏”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဆယ္ခုေျမာက္ ေဒဝဒူတသုတ္ ၿပီး၏။

သံုးခုေျမာက္ သုညတဝဂ္ ၿပီး၏။