မန ၁၃၆: မဟာကမၼဝိဘဂၤသုတ္

၂၉၈။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂဳိဟ္ျပည္ ရွဥ့္နက္တို႔ကို အစာေကြၽး၍ ေမြးရာျဖစ္ေသာ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါအသွ်င္သမိဒၶိသည္ ေတာေက်ာင္း၌ ေန၏။ ထိုအခါ ေပါတလိပုတၱမည္ေသာ ပရိဗိုဇ္သည္ အေညာင္းေျပ လမ္းေလွ်ာက္လွည့္လည္ရင္း အသွ်င္သမိဒၶိထံသို႔ ခ်ဥ္း ကပ္ၿပီးလွ်င္ အသွ်င္သမိဒၶိႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ေျပာဆို၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို ေျပာဆိုၿပီးဆံုးေစၿပီးေနာက္ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ထိုင္ကာ အသွ်င္သမိဒၶိအား ဤစကားကို ေျပာဆို၏- ”ငါ့သွ်င္သမိဒၶိ ‘ကာယကံသည္ အက်ဳိးမၿပီး အခ်ည္းႏွီးတည္း၊ ဝစီကံသည္ အက်ဳိးမၿပီး အခ်ည္းႏွီး တည္း၊ မေနာကံသာလွ်င္ မွန္ကန္၏’ ဟူ၍ ဤစကားကို ရဟန္းေဂါတမ၏ မ်က္ေမွာက္မွ ၾကားရ၏၊ မ်က္ေမွာက္မွ နာယူရ၏၊ အၾကင္သမာပတ္ကို ဝင္စားေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဘာကိုမွ် မခံစား၊ ဤသမာပတ္ သည္ ရွိသည္ မဟုတ္ေလာ”ဟု (ေျပာဆို၏)။

ငါ့သွ်င္ေပါတလိပုတၱ ဤသို႔ မဆိုလင့္၊ ငါ့သွ်င္ေပါတလိပုတၱ ဤသို႔ မဆိုလင့္၊ ျမတ္စြာဘုရားကို မစြပ္စြဲလင့္၊ ျမတ္စြာဘုရားအား စြပ္စြဲျခင္းသည္ မေကာင္းသည္သာတည္း၊ ”ကာယကံသည္ အက်ဳိးမၿပီး အခ်ည္းႏွီးတည္း၊ ဝစီကံသည္ အက်ဳိးမၿပီး အခ်ည္းႏွီးတည္း၊ မေနာကံသာလွ်င္ မွန္ကန္၏”ဟူ၍ ဤသို႔ ျမတ္စြာဘုရား မေဟာတန္ရာ၊ ငါ့သွ်င္ အၾကင္သမာပတ္ကို ဝင္စားေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဘာကိုမွ် မခံစား၊ ဤသမာပတ္သည္ ရွိသည္သာတည္းဟု (ေျပာဆို၏)။ ငါ့သွ်င္သမိဒၶိ သင္ရဟန္းျပဳသည္မွာ အဘယ္မွ်ၾကာ ၿပီနည္းဟု (ေမး၏)။ ငါ့သွ်င္ေပါတလိပုတၱ မၾကာေသး၊ သံုးဝါသာ ရွိေသး၏ဟု (ေျပာဆို၏)။ ဤမွ်ငယ္ ေသာ ရဟန္းေသာ္မွလည္း ဆရာျဖစ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို (ကဲ့ရဲ႕ျခင္းမွ) ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ရမည္ဟု မွတ္ထင္တံုေသး၏၊ ယခုအခါ မေထရ္ႀကီးရဟန္းျဖစ္ေသာ ငါတို႔ကား အဘယ္ဆိုဖြယ္ရာ ရွိအံ့နည္း။ ငါ့သွ်င္သမိဒၶိ ကိုယ္ ႏႈတ္ စိတ္ျဖင့္ ေစ့ေဆာ္မႈရွိေသာ (အကုသိုလ္) ကံကို ျပဳမိျခင္းေၾကာင့္ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ အဘယ္သို႔ေသာ ေဝဒနာကို ခံစားရသနည္းဟု (ေမး၏)။ ငါ့သွ်င္ေပါတလိပုတၱ ကိုယ္ ႏႈတ္ စိတ္ျဖင့္ ေစ့ေဆာ္မႈရွိေသာ (အကုသိုလ္) ကံကို ျပဳမိျခင္းေၾကာင့္ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ဆင္းရဲေသာ ေဝဒနာကို ခံစားရ၏ဟု (ေျပာဆို၏)။ ထိုအခါ ေပါတလိပုတၱပရိဗိုဇ္သည္ အသွ်င္သမိဒၶိ၏ စကားကို ႏွစ္လည္း မႏွစ္သက္ဘဲ ျမစ္လည္း မျမစ္ဘဲ ေနရာမွထကာ ဖဲသြား၏။

၂၉၉။ ထိုအခါ အသွ်င္သမိဒၶိသည္ ေပါတလိပုတၱပရိဗိုဇ္ ဖဲသြား၍ မၾကာျမင့္မီ အသွ်င္အာနႏၵာေထရ္ ရွိရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ အသွ်င္အာနႏၵာႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ေျပာဆို၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို ေျပာဆိုၿပီးဆံုးေစၿပီးေနာက္ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ကာ ေပါတလိပုတၱပရိဗိုဇ္ႏွင့္ အတူ ေျပာဆိုခဲ့သမွ် စကားအလံုးစံုကို အသွ်င္အာနႏၵာအား ေျပာၾကား၏။ ဤသို႔ေျပာဆိုေသာ္ အသွ်င္အာနႏၵာ သည္ အသွ်င္သမိဒၶိအား ”ငါ့သွ်င္ သမိဒၶိ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေမွ်ာ္ရန္ စကားလက္ေဆာင္သည္ ရွိသည္ သာတည္း၊ ငါ့သွ်င္ သမိဒၶိ လာ, သြားၾကကုန္အံ့၊ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ဤအေၾကာင္းကို ျမတ္စြာဘုရားအား ေလွ်ာက္ထားၾကကုန္အံ့၊ ငါတို႔အား ျမတ္စြာဘုရား ေျဖၾကားေတာ္မူသည့္အတိုင္း ထိုအေၾကာင္းကို မွတ္ၾကရကုန္အံ့”ဟု ေျပာဆို၏။ ”ငါ့သွ်င္ ေကာင္းပါၿပီ”ဟု အသွ်င္သမိဒၶိသည္ အသွ်င္ အာနႏၵာအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထား၏။

ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာသည္လည္းေကာင္း၊ အသွ်င္သမိဒၶိသည္လည္းေကာင္း ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္ၿပီးလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ေနၾကကုန္၏။ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ အသွ်င္ အာနႏၵာသည္ အသွ်င္သမိဒၶိ၏ ေပါတလိပုတၱပရိဗိုဇ္ႏွင့္အတူ ေျပာဆိုခဲ့သမွ် စကားအလံုးစံုကို ျမတ္စြာဘုရား အား ေလွ်ာက္ထား၏။ ဤသို႔ေလွ်ာက္ထားေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသွ်င္အာနႏၵာအား ”အာနႏၵာ ငါသည္ ေပါတလိပုတၱပရိဗိုဇ္အား ျမင္ဖူးသည္ကိုမွ်လည္း မမွတ္မိ၊ အဘယ္မွာ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ စကားေဆြးေႏြးျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္အံ့နည္း။ အာနႏၵာ (မဂ္ဖိုလ္မွ) အခ်ည္းႏွီးေသာ ေယာက္်ားျဖစ္သည့္ ဤ သမိဒၶိသည္ ေပါတလိပုတၱပရိဗိုဇ္အား ခြဲျခမ္းေဝဖန္၍ ေျဖဆိုသင့္ေသာ ျပႆနာကို တစ္ဖက္သတ္ ေျဖဆို ဘိ၏”ဟု ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ္ အသွ်င္ဥဒါယီသည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ”ျမတ္စြာဘုရား ‘ခံစားမႈဟူသမွ် ဆင္းရဲဒုကၡသာတည္း’ဟု ဤသခၤါရ ဒုကၡကို ရည္ရြယ္၍ အသွ်င္ သမိဒၶိေထရ္သည္ ေျပာဆိုသည္ မဟုတ္ေလာ”ဟု ဤစကားကို ေလွ်ာက္ထား၏။

၃ဝဝ။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသွ်င္အာနႏၶာကို ”အာနႏၵာ (မဂ္ဖိုလ္မွ) အခ်ည္းႏွီးေသာ ေယာက္်ားျဖစ္သည့္ ဤဥဒါယီ၏ အေမးျပႆနာကို သင္ ျမင္၏ေလာ၊ အာနႏၵာ (မဂ္ဖိုလ္မွ) အခ်ည္းႏွီး ေသာ ေယာက္်ားျဖစ္သည့္ ဤဥဒါယီသည္ မသင့္ေသာအေၾကာင္းျဖင့္ ဦးေခါင္းေထာင္ႂကြသည္ျဖစ္၍ ဦးေခါင္းေထာင္ႂကြလိမ့္မည္”ဟူေသာ အေၾကာင္းကို ယခုအခါ ငါ သိရ၏၊ အာနႏၵာ ေပါတလိပုတၱပရိဗိုဇ္ သည္ အစကတည္းကပင္ ေဝဒနာသံုးပါးတို႔ကို ေမး၏။ အာနႏၵာ ဤသို႔ေမးအပ္ေသာ္ အခ်ည္းႏွီးေသာ ေယာက္်ားျဖစ္သည့္ သမိဒၶိသည္ ေပါတလိပုတၱပရိဇ္ဗိုလ္အား ”ငါ့သွ်င္ေပါတလိပုတၱ ေၾကာင့္ၾကစိုက္၍ ကိုယ္ ႏႈတ္စိတ္ျဖင့္ ေစ့ေဆာ္မႈရွိေသာ ခ်မ္းသာကိုသာ ခံစားရမည္ျဖစ္ေသာ ကံကို ျပဳမိေသာေၾကာင့္ ထိုပုဂၢိဳလ္ သည္ သုခေဝဒနာကိုသာ ခံစားရ၏၊ ငါ့သွ်င္ေပါတလိပုတၱ ေၾကာင့္ၾကစိုက္၍ ကိုယ္ႏႈတ္စိတ္ျဖင့္ ေစ့ေဆာ္မႈ ရွိေသာ ဆင္းရဲခံစားရမည္ျဖစ္ေသာ ကံကို ျပဳမိေသာေၾကာင့္ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ဒုကၡေဝဒနာကို ခံစားရ၏၊ ငါ့သွ်င္ ေပါတလိပုတၱ ေၾကာင့္ၾကစိုက္၍ ကိုယ္ႏႈတ္စိတ္ျဖင့္ ေစ့ေဆာ္မႈရွိေသာ ဆင္းရဲမဟုတ္ ခ်မ္းသာ မဟုတ္ခံစားရမည္ျဖစ္ေသာ ကံကို ျပဳမိေသာေၾကာင့္ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ဥေပကၡာ ေဝဒနာကို ခံစားရ၏”ဟု အကယ္၍ ဤသို႔ ေျဖၾကားျငားအံ့၊ အာနႏၵာ ဤသို႔ေျဖၾကားေသာ္ အခ်ည္းႏွီးေသာ ေယာက္်ားျဖစ္သည့္ သမိဒၶိသည္ ေပါတလိပုတၱပရိဗိုဇ္အား ေကာင္းစြာ ေျဖၾကားသည္ မည္ရာ၏။ အာနႏၵာ စင္စစ္ ေသာ္ကား မိုက္မဲကုန္ မလိမၼာကုန္ ေသာ သာသနာေတာ္မွတစ္ပါးေသာ အယူရွိကုန္ေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ အဘယ္ သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္စားတို႔ေပနည္း၊ အဘယ္သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ မ်ားစြာေသာ ကံတို႔ကို ေဝဖန္မႈ ‘မဟာကမၼဝိဘင္း’ကို သိကုန္လတၱံ႕နည္း။ အာနႏၵာ သင္တို႔သည္ မ်ားစြာေသာ ကံတို႔ ကို ေဝဖန္မႈ’မဟာ ကမၼဝိဘင္း’ကို ေဝဖန္ေဟာၾကားေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ (စကားကို) အကယ္၍ နာၾကားလိုလွ်င္ နာၾကားၾကကုန္ေလာ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ မ်ားစြာေသာကံတို႔ကို ေဝဖန္မႈ’မဟာကမၼဝိဘင္း’ကို ေဝဖန္ေဟာျပေတာ္မူခ်ိန္တန္ပါၿပီ၊ ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ မ်ားစြာေသာကံတို႔ကို ေဝဖန္မႈ’မဟာကမၼဝိဘင္း’ကို ေဝဖန္ေဟာျပေတာ္မူခ်ိန္တန္ပါၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရားထံမွ ၾကားနာရ၍ ရဟန္းမ်ား ေဆာင္ထားၾကရပါကုန္လတၱံ႕ဟု ေလွ်ာက္၏။ အာနႏၵာ ထိုသို႔ ျဖစ္မူကား နာေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းေလာ့၊ ေဟာေပအံ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ”ျမတ္စြာဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထား၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤဆိုလတၱံ႕ေသာ စကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-

အာနႏၵာ ေလးေယာက္ကုန္ေသာ ဤပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ေလာက၌ ထင္ထင္ရွားရွားျဖစ္ေပၚကုန္၏။ အဘယ္ေလးေယာက္တို႔နည္းဟူမူ- အာနႏၵာ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဤမ်က္ေမွာက္ဘဝ၌့အသက္ကို သတ္ေလ့ရွိ၏၊ မေပးသည္ကို ယူေလ့ရွိ၏၊ ကာမဂုဏ္တို႔၌ မွားယြင္းစြာက်င့္ေလ့ရွိ၏၊ မဟုတ္ မမွန္ေသာစကားကို ေျပာေလ့ရွိ၏၊ ကုန္းေခ်ာေလ့ရွိ၏၊ ၾကမ္းတမ္းေသာစကားကို ဆိုေလ့ရွိ၏၊ အက်ဳိးမဲ့ ၿပိန္ဖ်င္းေသာ စကားကို ဆိုေလ့ရွိ၏၊ သူ႕စည္းစိမ္ကို တပ္မက္၍ၾကံစည္ျခင္း မ်ား၏၊ သူတစ္ပါးအား ဖ်က္ဆီးလိုစိတ္ ရွိ၏၊ မွားေသာ အယူကို ယူေလ့ရွိ၏၊ ထိုသူသည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းရာ မေကာင္းေသာ လားရာ ဖ႐ိုဖရဲက်ရာ ငရဲသို႔ ကပ္ေရာက္ရ၏။ (၁)

အာနႏၵာ ထိုမွတစ္ပါး ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဤမ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ အသက္ကို သတ္ ေလ့ရွိ၏၊ မေပးသည္ကို ယူေလ့ရွိ၏၊ ကာမဂုဏ္တို႔၌ မွားယြင္းစြာ က်င့္ေလ့ရွိ၏၊ မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားကို ေျပာေလ့ရွိ၏၊ ကုန္းေခ်ာေလ့ရွိ၏၊ ၾကမ္းတမ္းေသာစကားကို ဆိုေလ့ရွိ၏၊ အက်ဳိးမဲ့ ၿပိန္ဖ်င္း ေသာ စကားကို ဆိုေလ့ရွိ၏၊ သူ႕စည္းစိမ္ကို တပ္မက္၍ၾကံစည္ျခင္း မ်ား၏၊ သူတစ္ပါးအား ဖ်က္ဆီး လိုစိတ္ရွိ၏၊ မွားေသာ အယူကို ယူေလ့ရွိ၏၊ ထိုသူသည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ေကာင္းေသာလားရာ နတ္ျပည္ေလာကသို႔ ကပ္ေရာက္ရ၏။ (၂)

အာနႏၵာ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဤမ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ အသက္ကို သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ မေပးသည္ကို ယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ကာမဂုဏ္တို႔၌ မွားယြင္းစြာက်င့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားကို ေျပာဆိုျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ကုန္းေခ်ာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ၾကမ္းတမ္း ေသာ စကားကို ေျပာဆိုျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ အက်ဳိးမဲ့ ၿပိန္ဖ်င္းေသာ စကားကို ေျပာဆိုျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ သူ႕စည္းစိမ္ကို တပ္မက္၍ၾကံျခင္းမရွိ၊ သူတစ္ပါးအား ဖ်က္ဆီးလိုစိတ္မရွိ၊ မွန္ေသာအယူ ကို ယူေလ့ရွိ၏၊ ထိုသူသည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ေကာင္းေသာလားရာ နတ္ျပည္ ေလာကသို႔ ကပ္ေရာက္ရ၏။ (၃)

အာနႏၵာ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာပုဂၢိဳလ္သည္ ဤမ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ အသက္ကို သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ ၾကဥ္၏၊ မေပးသည္ကို ယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ကာမဂုဏ္တို႔၌ မွားယြင္းစြာက်င့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ မဟုတ္ မမွန္ေသာ စကားကို ေျပာဆိုျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ကုန္းေခ်ာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ၾကမ္းတမ္း ေသာ စကားကို ေျပာဆိုျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ အက်ဳိးမဲ့ ၿပိန္ဖ်င္းေသာ စကားကို ေျပာဆိုျခင္းမွ ေရွာင္ ၾကဥ္၏၊ သူ႕စည္းစိမ္ကို တပ္မက္၍ၾကံျခင္း မရွိ၊ သူတစ္ပါးအား ဖ်က္ဆီးလိုစိတ္ မရွိ၊ မွန္ေသာအယူကို ယူေလ့ရွိ၏၊ ထိုသူသည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းရာ မေကာင္းေသာ လားရာ ဖ႐ိုဖရဲက်ရာ ငရဲသို႔ ကပ္ေရာက္ ရ၏။ (၄)

၃ဝ၁။ အာနႏၵာ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏသည္လည္းေကာင္း ျဗာဟၼဏသည္လည္းေကာင္း ျပင္းစြာအား ထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ ျမဲျမံစြာအားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ အဖန္ဖန္အားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ မေမ့မေလ်ာ့ျခင္းကို စြဲ၍ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းျခင္းကို စြဲ၍ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ စိတ္တည္ၾကည္ျခင္းကို ရ၏၊ ယင္းသို႔ စိတ္ တည္ၾကည္လတ္ေသာ္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိထက္ သာလြန္ေသာ နတ္တို႔၏ မ်က္စိႏွင့္တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ ဉာဏ္ျဖင့္ ဤလူ႕ျပည္၌ အသက္ကိုသတ္ေလ့ရွိေသာ, မေပးသည္ကို ယူေလ့ရွိ ေသာ, ကာမဂုဏ္တို႔၌ မွားယြင္းစြာက်င့္ေလ့ရွိေသာ, မဟုတ္မမွန္ေသာစကားကို ေျပာဆိုေလ့ရွိေသာ, ကုန္း ေခ်ာေလ့ရွိေသာ, ၾကမ္းတမ္းေသာ စကားကို ေျပာဆိုေလ့ရွိေသာ, အက်ဳိးမဲ့ ၿပိန္ဖ်င္းေသာစကားကို ေျပာ ဆိုေလ့ရွိေသာ, သူ႕စည္းစိမ္ကို တပ္မက္၍ၾကံစည္ျခင္းရွိေသာ, သူတစ္ပါးအား ဖ်က္ဆီးလိုစိတ္ရွိေသာ, မွား ေသာအယူကို ယူေလ့ရွိေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းရာ မေကာင္းေသာလားရာ ဖ႐ိုဖရဲက်ရာ ငရဲသို႔ ကပ္ေရာက္သည္ကို ျမင္၏။

ထိုသမဏျဗာဟၼဏသည္ ”အခ်င္းတို႔ ယုတ္မာေသာကံတို႔သည္ ရွိကုန္သတတ္၊ ဒုစ႐ိုက္၏အက်ဳိး သည္ရွိသတတ္၊ စင္စစ္ ငါသည္ ဤလူ႕ျပည္၌ အသက္ကို သတ္ေလ့ရွိေသာ, မေပးသည္ကို ယူေလ့ရွိ ေသာ။ပ။ မွားေသာ အယူကို ယူေလ့ရွိေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌့ခ်မ္းသာကင္းရာ မေကာင္းေသာလားရာ ဖ႐ိုဖရဲက်ရာ ငရဲသို႔ ကပ္ေရာက္သည္ကို ျမင္၏”ဟု ဆို၏။ ထိုသမဏျဗာဟၼဏသည္ ”အခ်င္းတို႔ အသက္ကို သတ္ေလ့ရွိေသာ, မေပးသည္ကို ယူေလ့ရွိေသာ။ပ။ မွားေသာအယူကို ယူေလ့ရွိေသာ သူအားလံုးသည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာ ကင္းရာ မေကာင္းေသာလားရာ ဖ႐ိုဖရဲ က်ရာ ငရဲသို႔ ကပ္ေရာက္ရ၏။ အၾကင္သူတို႔သည္ ဤအတိုင္း သိကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ အမွန္သိကုန္၏၊ အၾကင္သူတို႔သည္ တစ္ပါးေသာအျခင္းအရာအားျဖင့္ သိကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ အမွားသိကုန္၏”ဟုလည္း ဆို၏။ ဤသို႔ ထိုသမဏျဗာဟၼဏသည္ သူကိုယ္တိုင္သိ သူကိုယ္တိုင္ျမင္ သူကိုယ္တိုင္ ထိုးထြင္း၍ သိသမွ်ကိုသာလွ်င္ ”ဤအယူသာလွ်င္ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာ အယူသည္ အမွားခ်ည္းတည္း”ဟု ထိုအယူ၌ အခိုင္အမာ အစြဲအျမဲ ႏွလံုးသြင္း၍ ေျပာဆို၏။ (၁)

အာနႏၵာ ဤ ေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏသည္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏသည္လည္းေကာင္း ျပင္းစြာအားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ ျမဲျမံစြာအားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ အဖန္ဖန္အားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ မေမ့မေလ်ာ့ ျခင္းကို စြဲ၍ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းျခင္းကို စြဲ၍ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ စိတ္တည္ၾကည္ျခင္းကို ရ၏၊ ယင္းသို႔ စိတ္တည္ၾကည္လတ္ေသာ္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိထက္ သာလြန္ေသာ နတ္တို႔၏မ်က္စိႏွင့္တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ ဉာဏ္ျဖင့္ ဤလူ႕ျပည္၌ အသက္ကို သတ္ေလ့ရွိေသာ မေပးသည္ကို ယူေလ့ရွိေသာ။ပ။ မွားေသာအယူကို ယူေလ့ရွိေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာလားရာ နတ္ျပည္ေလာကသို႔ ကပ္ေရာက္သည္ကိုလည္း ျမင္၏။ ထိုသမဏ ျဗာဟၼဏသည္ ”အခ်င္းတို႔ ယုတ္မာေသာကံတို႔သည္ မရွိကုန္သတတ္၊ ဒုစ႐ိုက္အက်ဳိးသည္ မရွိသတတ္၊ စင္စစ္ ငါသည္ ဤလူ႕ျပည္၌ အသက္ကို သတ္ေလ့ရွိေသာ မေပးသည္ကို ယူေလ့ရွိေသာ။ပ။ မွားေသာ အယူကို ယူေလ့ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ေကာင္းေသာလားရာ နတ္ျပည္ေလာကသို႔ ကပ္ေရာက္သည္ကိုလည္း ျမင္ရ၏”ဟု ဆို၏။ ထိုသမဏျဗာဟၼဏသည္ ”အခ်င္းတို႔ အသက္ကို သတ္ေလ့ရွိေသာ မေပးသည္ကို ယူေလ့ရွိေသာ။ပ။ မွားေသာအယူကို ယူေလ့ရွိေသာ သူအားလံုးသည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာလားရာ နတ္ျပည္ေလာကသို႔ ကပ္ေရာက္ရ၏။ အၾကင္သူ တို႔သည္ ဤအတိုင္း သိကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ အမွန္သိကုန္၏။ အၾကင္သူတို႔သည္ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ သိကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ အမွားသိကုန္၏”ဟုလည္း ဆို၏။ ဤသို႔ ထိုသမဏျဗာဟၼဏသည္ သူကိုယ္တိုင္သိ သူကိုယ္တိုင္ျမင္ သူကိုယ္တိုင္ထိုးထြင္း၍ သိသမွ်ကိုသာလွ်င္ ”ဤအယူသာလွ်င္ မွန္၏၊ တစ္ပါး ေသာအယူ သည္ အမွားခ်ည္းတည္း”ဟု ထိုအယူ၌ အခိုင္အမာ အစြဲအျမဲ ႏွလံုးသြင္း၍ ေျပာဆို၏။ (၂)

အာနႏၵာ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏသည္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏသည္လည္းေကာင္း၊ ျပင္းစြာအားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ ျမဲျမံစြာအားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ အဖန္ဖန္အားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ မေမ့မေလ်ာ့ ျခင္းကို စြဲ၍ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းျခင္းကို စြဲ၍ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ စိတ္တည္ၾကည္ျခင္းကို ရ၏၊ ယင္းသို႔ စိတ္တည္ၾကည္လတ္ေသာ္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏မ်က္စိထက္သာလြန္ေသာ နတ္ တို႔၏မ်က္စိႏွင့္တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ ဉာဏ္ျဖင့္ ဤလူ႕ျပည္၌ အသက္ကိုသတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ မေပး သည္ကို ယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔၌ မွားယြင္းစြာက်င့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ မဟုတ္မမွန္ ေသာ စကားကို ေျပာဆိုျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ ကုန္းေခ်ာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ ၾကမ္းတမ္းေသာ စကားကို ေျပာဆိုျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ အက်ဳိးမဲ့ ၿပိန္ဖ်င္းေသာ စကားကို ေျပာဆိုျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ ေသာ သူ႕စည္းစိမ္ကို တပ္မက္၍ ၾကံျခင္း မရွိေသာ သူတစ္ပါးအား ဖ်က္ဆီးလိုစိတ္ မရွိေသာ မွန္ေသာ အယူကို ယူေလ့ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ေကာင္းေသာလားရာ နတ္ ျပည္ေလာကသို႔ ကပ္ေရာက္သည္ကို ျမင္၏။

ထိုသမဏျဗာဟၼဏသည္ ”အခ်င္းတို႔ ေကာင္းေသာကံတို႔သည္ ရွိကုန္သတတ္၊ သုစ႐ိုက္၏ အက်ဳိး့သည္ရွိသတတ္၊ စင္စစ္ ငါသည္ ဤလူ႕ျပည္၌ အသက္ကိုသတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ မေပးသည္ကို ယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ။ပ။ မွန္ေသာအယူကို ယူေလ့ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီး သည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာလားရာ နတ္ျပည္ေလာကသို႔ ကပ္ေရာက္သည္ကို ျမင္ရ၏”ဟု ဆို၏။ ထိုသမဏျဗာဟၼဏသည္ ”အခ်င္းတို႔ အသက္ကိုသတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ မေပးသည္ကို ယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ။ပ။ မွန္ေသာအယူကို ယူေလ့ရွိေသာ သူအားလံုးသည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာလားရာ နတ္ျပည္ေလာကသို႔ ကပ္ေရာက္ရ၏။ အၾကင္သူတို႔သည္ ဤအတိုင္း သိကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ အမွန္သိကုန္၏။ အၾကင္ သူတို႔သည္ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ သိကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ အမွားသိကုန္၏”ဟုလည္း ဆိုျပန္၏။ ဤသို႔လွ်င္ ထိုသမဏျဗာဟၼဏသည္ သူကိုယ္တိုင္သိ သူကိုယ္တိုင္ျမင္ သူကိုယ္တိုင္ထိုးထြင္း၍ သိသမွ်ကိုသာလွ်င္ ”ဤအယူသာလွ်င္ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာအယူသည္ အမွားခ်ည္းတည္း”ဟု ထိုအယူ၌ အခိုင္အမာ အစြဲအျမဲ ႏွလံုးသြင္း၍ ေျပာဆို၏။ (၃)

အာနႏၵ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏသည္လည္းေကာင္း ျဗာဟၼဏသည္လည္းေကာင္း ျပင္းစြာ အား ထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ ျမဲျမံစြာ အားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ အဖန္ဖန္အားထုတ္ျခင္းကို စြဲ၍ မေမ့မေလ်ာ့ျခင္း ကို စြဲ၍ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းျခင္းကို စြဲ၍ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ စိတ္တည္ၾကည္ျခင္းကို ရ၏၊ ယင္းသို႔ စိတ္တည္ၾကည္လတ္ေသာ္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိထက္သာလြန္ေသာ နတ္တို႔၏ မ်က္စိႏွင့္တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ ဉာဏ္ျဖင့္ ဤလူ႕ျပည္၌ အသက္ကိုသတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ။ပ။ မွန္ေသာ အယူကို ယူေလ့ရွိေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းရာ မေကာင္းေသာလားရာ ဖ႐ိုဖရဲက်ရာ ငရဲသို႔ ကပ္ေရာက္သည္ကို ျမင္၏၊ ထိုသမဏျဗာဟၼဏသည္ ”အခ်င္းတို႔ ေကာင္းေသာကံတို႔သည္ မရွိကုန္သတတ္၊ သုစ႐ိုက္၏ အက်ဳိးသည္ မရွိသတတ္၊ စင္စစ္ ငါသည္ ဤလူ႕ျပည္၌ အသက္ကို သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ မေပးသည္ကို ယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ ေသာ။ပ။ မွန္ေသာအယူကို ယူေလ့ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းရာ မေကာင္းေသာလားရာ ဖ႐ိုဖရဲက်ရာ ငရဲသို႔ ကပ္ေရာက္သည္ကို ျမင္၏”ဟု ဆို၏။

ထိုသမဏျဗာဟၼဏသည္ ”အခ်င္းတို႔ အသက္ကို သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ မေပးသည္ကို ယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ။ပ။ မွန္ေသာအယူကို ယူေလ့ရွိေသာ သူအားလံုးသည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းရာ မေကာင္းေသာလားရာ ဖ႐ိုဖရဲက်ရာ ငရဲသို႔ ကပ္ေရာက္ရ၏။ အၾကင္သူတို႔သည္ ဤအတိုင္းသိကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ အမွန္သိကုန္၏။ အၾကင္သူတို႔သည္ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ သိကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ အမွားကိုသိကုန္၏”ဟုလည္း ဆိုျပန္၏။ ဤသို႔လွ်င္ ထိုသမဏျဗာဟၼဏသည္ သူကိုယ္တိုင္သိ သူကိုယ္တိုင္ျမင္ သူကိုယ္တိုင္ထိုးထြင္း၍ သိသမွ်ကိုသာလွ်င္ ”ဤ အယူသာလွ်င္ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာအယူသည္ အမွားခ်ည္းတည္း”ဟု ထိုအယူ၌ အခိုင္အမာ အစြဲအျမဲ ႏွလံုးသြင္း၍ ေျပာဆို၏။ (၄)

၃ဝ၂။ အာနႏၵာ ထိုေလးေယာက္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔တြင္ ”အခ်င္းတို႔ မေကာင္းေသာကံတို႔ သည္ ရွိကုန္သတတ္၊ ဒုစ႐ိုက္၏ အ က်ဳိးသည္ ရွိသတတ္” ဟူ၍ ဤသို႔ဆိုေသာ သမဏျဗာဟၼဏ၏ စကားကို ခြင့္ျပဳ၏။ ”အခ်င္းတို႔ စင္စစ္ ဤလူ႕ျပည္၌ အသက္ကို သတ္ေလ့ရွိေသာ မေပးသည္ကို ယူေလ့ရွိေသာ။ပ။ မွားေသာ အယူကို ယူေလ့ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းရာ မေကာင္းေသာ လားရာ ဖ႐ိုဖရဲက်ရာ ငရဲသို႔ ကပ္ေရာက္သည္ကို ျမင္၏”ဟူ၍ ဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ စကားကိုလည္း ခြင့္ျပဳ၏။ ”အခ်င္းတို႔ အသက္ကို သတ္ေလ့ရွိေသာ မေပးသည္ကို ယူေလ့ရွိ ေသာ။ပ။ မွားေသာအယူကို ယူေလ့ရွိေသာသူ အားလံုးသည့္ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းရာ မေကာင္းေသာလားရာ ဖ႐ိုဖရဲက်ရာ ငရဲသို႔ ကပ္ေရာက္ရ၏” ဟူ၍ ဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ စကားကိုကား ခြင့္မျပဳ။ အၾကင္သူတို႔သည္ ဤအတိုင္း သိကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ အမွန္သိကုန္၏။ အၾကင္သူတို႔သည္ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ သိကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ အမွားသိကုန္၏”ဟူ၍ ဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ စကားကိုလည္း ခြင့္မျပဳ။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ သူကိုယ္ တိုင္သိ သူကိုယ္တိုင္ျမင္ သူကိုယ္ တိုင္ ထိုးထြင္းမိသမွ်ကိုသာလွ်င္ ”ဤအယူသာလွ်င္ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာအ ယူသည္ အမွားခ်ည္း တည္း”ဟု ထိုအယူ၌ အခိုင္အမာ အစြဲအျမဲ ႏွလံုးသြင္း၍ ေျပာဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ စကားကိုလည္း ခြင့္ မျပဳ။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ-အာနႏၵာ မ်ားစြာေသာကံတို႔ကို ေဝဖန္ရာ၌ ငါဘုရား၏ ဉာဏ္သည္ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ (၁)

အာနႏၵာ ထိုေလးေယာက္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔တြင္ ”အခ်င္းတို႔ မေကာင္းေသာကံတို႔သည္ မရွိကုန္သတတ္၊ ဒုစ႐ိုက္၏ အက်ဳိးသည္ မရွိသတတ္”ဟူ၍ ဤသို႔ဆိုေသာ သမဏျဗာဟၼဏ၏ စကားကို ခြင့္မျပဳ။ ”အခ်င္းတို႔ စင္စစ္ ဤလူ႕ျပည္၌ အသက္ကို သတ္ေလ့ရွိေသာ မေပးသည္ကို ယူေလ့ရွိေသာ။ပ။ မွားေသာ အယူကို ယူေလ့ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ေကာင္းေသာ လားရာ နတ္ျပည္ေလာကသို႔ ကပ္ေရာက္သည္ကို ျမင္ရ၏”ဟူ၍ ဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ စကားကို ခြင့္ျပဳ၏။ ”အခ်င္းတို႔ အသက္ကို သတ္ေလ့ရွိေသာ မေပးသည္ကို ယူေလ့ရွိေသာ။ပ။ မွားေသာအယူကို ယူေလ့ရွိ ေသာ သူအားလံုးသည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာလားရာ နတ္ျပည္ ေလာကသို႔ ကပ္ေရာက္ရ၏”ဟူ၍ ဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ စကားကို ခြင့္မျပဳ။ အၾကင္သူတို႔သည္ ဤအတိုင္း သိကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ အမွန္သိ ကုန္၏။ အၾကင္သူတို႔သည္ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာ အားျဖင့္ သိကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ အမွားသိကုန္၏”ဟူ၍ ဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ စကားကိုလည္း ခြင့္မျပဳ။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ သူကိုယ္တိုင္သိ သူကိုယ္တိုင္ျမင္ သူကိုယ္တိုင္ ထိုးထြင္းမိသမွ်ကိုသာလွ်င္ ”ဤအယူသာ လွ်င္ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာ အယူသည္ အမွားခ်ည္းတည္း”ဟု ထိုအယူ၌ အခိုင္အမာ အစြဲအျမဲ ႏွလံုး သြင္း၍ ေျပာဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ စကားကိုလည္း ခြင့္မျပဳ။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ- အာနႏၵာ မ်ားစြာ ေသာ ကံတို႔ကို ေဝဖန္ရာ၌ ငါဘုရား၏ ဉာဏ္သည္ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္တည္း။ (၂)

အာနႏၵာ ထိုေလးေယာက္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔တြင္ ”အခ်င္းတို႔ မွန္ေသာကံတို႔သည္ ရွိကုန္ သတတ္၊ သုစ႐ိုက္၏ အက်ဳိးသည္ ရွိသတတ္”ဟူ၍ ဤသို႔ဆိုေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ စကားကို ခြင့္ျပဳ၏။ ”အခ်င္းတို႔ စင္စစ္ ဤလူ႕ျပည္၌ အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ မေပးသည္ကို ယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ။ပ။ မွန္ေသာအယူကို ယူေလ့ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာလားရာ နတ္ျပည္ေလာကသို႔ ကပ္ေရာက္သည္ကို ျမင္ရ၏”ဟူ၍ ဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ စကားကိုလည္း ခြင့္ျပဳ၏၊ ”အခ်င္းတို႔ အသက္ကိုသတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ မေပးသည္ကို ယူျခင္း မွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ။ပ။ မွန္ေသာအယူကို ယူေလ့ရွိေသာ သူအားလံုးသည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီး သည္မွေနာက္၌ ေကာင္းေသာလားရာ နတ္ျပည္ေလာကသို႔ ကပ္ေရာက္ရ၏” ဟူ၍ ဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ စကားကိုကား ခြင့္မျပဳ။ အၾကင္သူတို႔သည္ ဤအတိုင္း သိကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ အမွန္သိကုန္၏။ အၾကင္သူတို႔သည္ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ သိကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ အမွားသိကုန္၏”ဟူ၍ ဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ စကားကိုလည္း ခြင့္မျပဳ။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ သူကိုယ္ တိုင္သိ သူကိုယ္တိုင္ျမင္ သူကိုယ္ တိုင္ ထိုးထြင္းမိသမွ်ကိုသာလွ်င္ ”ဤအယူသာလွ်င္ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာ အယူသည္ အမွားခ်ည္းတည္း”ဟု ထိုအယူ၌ အခိုင္အမာ အစြဲအျမဲ ႏွလံုးသြင္း၍ ေျပာဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ စကားကိုလည္း ခြင့္မျပဳ။့အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ-အာနႏၵာ မ်ားစြာေသာကံတို႔ကို ေဝဖန္ရာ၌ ငါဘုရား၏ ဉာဏ္သည္ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ (၃)

အာနႏၵာ ထိုေလးေယာက္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔တြင္ ”အခ်င္းတို႔ ေကာင္းေသာ ကံတို႔သည္ မရွိကုန္သတတ္၊ သုစ႐ိုက္၏ အက်ဳိးသည္ မရွိသတတ္” ဟူ၍ ေျပာဆိုေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ စကားကို ခြင့္မျပဳ။ ”အခ်င္းတို႔ စင္စစ္ ဤလူ႕ျပည္၌ အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ မေပးသည္ကို ယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ။ပ။ မွန္ေသာအယူကို ယူေလ့ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီး သည္မွေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းရာ မေကာင္းေသာလားရာ ဖ႐ိုဖရဲက်ရာ ငရဲသို႔ ကပ္ေရာက္သည္ကို ျမင္ ရ၏”ဟူ၍ ေျပာဆိုေသာပုဂၢိဳလ္၏ စကားကို ခြင့္ျပဳ၏၊ ”အခ်င္းတို႔ အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ မေပးသည္ကို ယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ။ပ။ မွန္ေသာအယူကို ယူေလ့ရွိေသာ သူအားလံုးသည္ ကိုယ္ ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းရာ မေကာင္းေသာလားရာ ဖ႐ိုဖရဲက်ရာ ငရဲသို႔ ကပ္ ေရာက္ရ၏”ဟူ၍ ေျပာဆိုေသာပုဂၢိဳလ္၏ စကားကိုကား ခြင့္မျပဳ။ အၾကင္သူတို႔သည္ ဤအတိုင္း သိကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ အမွန္သိကုန္၏။ အၾကင္သူတို႔သည္ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ သိကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ အမွားသိကုန္၏”ဟူ၍ ေျပာဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ စကားကိုလည္း ခြင့္မျပဳ။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ သူကိုယ္တိုင္သိ သူကိုယ္တိုင္ျမင္ သူကိုယ္တိုင္ ထိုးထြင္းမိသမွ်ကိုသာလွ်င္ ”ဤအယူသည္သာလွ်င္ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာအယူသည္ အမွားခ်ည္းတည္း”ဟု ထိုအယူ၌ အခိုင္အမာ အစြဲအျမဲ ႏွလံုးသြင္း၍ ေျပာဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ စကားကိုလည္း ခြင့္မျပဳ။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ- အာနႏၵာ မ်ားစြာေသာကံတို႔ကို ေဝဖန္ရာ ၌ ငါဘုရား၏ ဉာဏ္သည္ တစ္ပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ (၄)

၃ဝ၃။ အာနႏၵာ ထိုေလးေယာက္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔တြင္ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ ဤလူ႕ျပည္၌ အသက္ကို သတ္ေလ့ရွိ၏၊ မေပးသည္ကို ယူေလ့ရွိ၏။ပ။ မွားေသာအယူရွိ၏၊ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းရာ မေကာင္းေသာလားရာ ဖ႐ိုဖရဲက်ရာ ငရဲသို႔ ကပ္ေရာက္ရ၏။ ေရွး၌လည္း ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ဒုကၡေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ထိုယုတ္မာေသာကံကို ျပဳ၏။ ေနာက္၌လည္း ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ဒုကၡေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ထိုယုတ္မာေသာကံကို ျပဳ၏။ ေသခါနီး ကာလ၌လည္း ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ မွားယြင္းေသာ အယူကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေဆာက္တည္၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ထိုယုတ္မာေသာကံေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းရာ မေကာင္းေသာ လားရာ ဖ႐ိုဖရဲက်ရာ ငရဲသို႔ ကပ္ေရာက္ရ၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ဤလူ႕ျပည္၌ အသက္ကို သတ္ေလ့ရွိ၏၊ မေပးသည္ကို ယူေလ့ရွိ၏။ပ။ မွားယြင္းေသာအယူရွိ၏၊ ထိုကံ၏ အက်ဳိးကို မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌လည္း ေကာင္း၊ ဒုတိယဘဝ၌လည္းေကာင္း၊ တစ္ပါးေသာ ထိုထိုဘဝ၌လည္းေကာင္း ခံစားရ၏။ (၁)

အာနႏၵာ ထိုေလးေယာက္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔တြင္ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ ဤလူ႕ျပည္၌ အသက္ကို သတ္ေလ့ရွိ၏၊ မေပးသည္ကို ယူေလ့ရွိ၏။ပ။ မွားေသာအယူရွိ၏၊ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီး သည္မွေနာက္၌ ေကာင္းေသာ လားရာ နတ္ျပည္ေလာကသို႔ ကပ္ေရာက္ရ၏။ ေရွး၌လည္း ထိုပုဂၢိဳလ္ သည္ သုခေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ထိုေကာင္းေသာကံကို ျပဳ၏။ ေနာက္၌လည္း ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ သုခေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ထိုေကာင္းေသာကံကို ျပဳ၏။ ေသခါနီးကာလ၌လည္း ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ မွန္ေသာအယူကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေဆာက္တည္၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ထိုေကာင္းေသာကံေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၶာ ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ေကာင္းေသာလားရာ နတ္ျပည္ေလာကသို႔ ကပ္ေရာက္ရ၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္ သည္ ဤလူ႕ျပည္၌ အသက္ကို သတ္ေလ့ရွိ၏၊ သူ႕ဥစၥာကို ခိုးယူေလ့ရွိ၏။ပ။ မွားယြင္းေသာအယူကို ယူေလ့ရွိ၏၊ ထိုကံ၏ အက်ဳိးကို မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဘဝ၌လည္းေကာင္း၊ တစ္ပါးေသာ ထိုထိုဘဝ၌လည္းေကာင္း ခံစားရ၏။ (၂)

အာနႏၵာ ထိုေလးေယာက္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔တြင္ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ ဤလူ႕ျပည္၌ အသက္ကိုသတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ မေပးသည္ကို ယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ပ။ မွန္ေသာအယူကို ယူေလ့ ရွိ၏၊ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ေကာင္းေသာလားရာ နတ္ျပည္ေလာကသို႔ ကပ္ေရာက္ ရ၏။ ေရွး၌လည္း ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ သုခေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ထိုေကာင္းေသာကံကို ျပဳ၏။ ေနာက္၌လည္း ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ သုခေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ထိုေကာင္းေသာကံကို ျပဳ၏။ ေသခါနီးကာလ၌လည္း ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ေကာင္းေသာအယူကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေဆာက္တည္၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္ သည္ ထိုေကာင္းေသာကံေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ေကာင္းေသာလားရာ နတ္ျပည္ေလာကသို႔ ကပ္ေရာက္ရ၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ဤလူ႕ျပည္၌ အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေလ့ ရွိ၏၊ မေပးသည္ကို ယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေလ့ရွိ၏။ပ။ မွန္ေသာအယူ ရွိ၏၊ ထိုကံ၏ အက်ဳိးကို မ်က္ ေမွာက္ဘဝ၌လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဘဝ၌လည္းေကာင္း၊ တစ္ပါးေသာ ထိုထိုဘဝ၌လည္းေကာင္း ခံစား ရ၏။ (၃)

အာနႏၵာ ထိုေလးေယာက္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔တြင္ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ ဤလူ႕ျပည္၌ အသက္ကို သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ မေပးသည္ကို ယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ပ။ မွန္ေသာ အယူရွိ၏၊ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းရာ မေကာင္းေသာလားရာ ဖ႐ိုဖရဲက်ရာ ငရဲသို႔ ကပ္ေရာက္ရ၏။ ေရွး၌လည္း ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ဒုကၡေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ထိုယုတ္မာေသာကံကို ျပဳ၏။ ေနာက္၌လည္း ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ဒုကၡေဝဒနာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ထိုယုတ္မာေသာကံကို ျပဳ၏။ ေသခါနီးကာလ၌လည္း ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ မွားယြင္းေသာအယူကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေဆာက္တည္၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္ သည္ ထိုမေကာင္းေသာကံေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းရာ မေကာင္း ေသာလားရာ ဖ႐ိုဖရဲက်ရာ ငရဲသို႔ ကပ္ေရာက္ရ၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ဤလူ႕ျပည္၌ အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ မေပးသည္ကို ယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ပ။ မွန္ေသာအယူရွိ၏၊ ထိုကံ၏ အက်ဳိးကို မ်က္ ေမွာက္ဘဝ၌လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဘဝ၌လည္းေကာင္း၊ တစ္ပါးေသာ ထိုထိုဘဝ၌လည္းေကာင္း ခံစား ရ၏။ (၄)

အာနႏၵာ ဤသို႔လွ်င္ အေၾကာင္းမမွန္ဘဲ အေၾကာင္းမမွန္ကို ျပတတ္ေသာကံလည္း ရွိ၏၊ အေၾကာင္းမမွန္ဘဲ အေၾကာင္းမွန္ကို ျပတတ္ေသာကံလည္း ရွိ၏၊ အေၾကာင္းလည္းမွန္လ်က္ အေၾကာင္း မွန္ကို ျပတတ္ေသာ ကံလည္း ရွိ၏၊ အေၾကာင္းမွန္လ်က္ အေၾကာင္းမမွန္ကို ျပတတ္ေသာကံလည္း ရွိ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားေဒသနာေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူ၏၊ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေဒသနာေတာ္ကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လြန္စြာႏွစ္သက္ေလၿပီ။

ေျခာက္ခုေျမာက္ မဟာကမၼဝိဘဂၤသုတ္ ၿပီး၏။