မန ၁၃၇: သဠာယတနဝိဘဂၤသုတ္

၃ဝ၄။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္ –

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို ”ရဟန္းတို႔” ဟူ၍ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ”အသွ်င္ဘုရား”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ သင္တို႔အား သဠာယတနဝိဘင္းကို ေဟာေပအံ့၊ ထိုသဠာယတနဝိဘင္းကို နာယူၾကကုန္ေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းကုန္ေလာ့၊ ေဟာေပအံ့ဟု ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားကုန္၏။့ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏ –

ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ အတြင္းသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ အာယတနတို႔ကို သိရမည္၊ ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ အပသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ အာယတနတို႔ကို သိရမည္၊ ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ ဝိညာဏ္အေပါင္းတို႔ကို သိရမည္၊ ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ ဖႆအေပါင္းတို႔ကို သိရမည္၊ တစ္ဆယ့္ရွစ္ပါးကုန္ေသာ စိတ္၏ ၾကံစည္ျခင္း သံုး သပ္ျခင္းတို႔ကို သိရမည္၊ သံုးဆယ့္ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔၏ (ဝ႗, ဝိဝ႗သို႔) ေရာက္ေၾကာင္းတို႔ ကို သိရမည္၊ ထိုသံုးဆယ့္ေျခာက္ပါးေသာ တရားတို႔၌ ဤတရားကို မွီ၍ ဤတရားကို ပယ္စြန္႔ကုန္ေလာ့၊ သတိပ႒ာန္တို႔သည္ သံုးပါးျဖစ္ကုန္၏၊ အၾကင္သတိပ႒ာန္ကို အရိယာျဖစ္ေသာသူသည္ မွီဝဲ၏၊ အၾကင္ သတိပ႒ာန္ကို မွီဝဲေသာ အရိယာျဖစ္ေသာ (လူနတ္တို႔၏) ဆရာ (ဘုရား)သည္ သတၱဝါအေပါင္းကို ဆံုး မျခင္းငွါ ထိုက္၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို သင့္ေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ဆံုးမတတ္ေသာ ဆရာအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ထက္ အတု မဲ့ျဖစ္၍ သတၱဝါတို႔ကို ဆံုးမတတ္သူဟု ဆိုရ၏။ ဤဆိုခဲ့ၿပီးသည္ကား သဠာယတနဝိဘင္း၏ အက်ဥ္း ‘ဥေဒၵသ’တည္း။

၃ဝ၅။ ”ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ အတြင္းသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ အာယတနကို သိရမည္” ဟူ၍ ဤသို႔လွ်င္ ထိုစကားကို ဆိုခဲ့၏၊ ထိုစကားကို အဘယ္ကို စဲြ၍ ဆိုခဲ့သနည္း၊ စကၡာယတန ေသာတာယတန ဃာနာ ယတန ဇိဝွါယတန ကာယာယတန မနာယတနတို႔တည္း။ ”ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ အတြင္းသႏၲာန္၌ ျဖစ္ ေသာ အာယတနတို႔ကို သိရမည္” ဟူေသာ ထိုစကားကို ဤေျခာက္ပါးကိုသာလွ်င္ စြဲ၍ ဆိုခဲ့၏။ (၁)

”ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ အပသႏၲာန္၌ျဖစ္ကုန္ေသာ အာယတနတို႔ကို သိရမည္”ဟူေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ကို စဲြ၍ ဆိုခဲ့သနည္း၊ ႐ူပါယတန သဒၵါယတန ဂႏၶာယတန ရသာယတန ေဖာ႒ဗၺာယတန ဓမၼာယတနတို႔တည္း။ ”ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ အပသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ အာယတနတို႔ကို သိရမည္”ဟူေသာ ထိုစကားကို ဤေျခာက္ပါးကိုသာလွ်င္ စြဲ၍ ဆိုခဲ့၏။ (၂)

”ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ ဝိညာဏ္အေပါင္းတို႔ကို သိရမည္” ဟူေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ကိုစဲြ၍ ဆိုခဲ့ သနည္း၊ စကၡဳဝိညာဏ္ ေသာတဝိညာဏ္ ဃာနဝိညာဏ္ ဇိဝွါဝိညာဏ္ ကာယဝိညာဏ္ မေနာဝိညာဏ္တို႔ တည္း။ ”ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ ဝိညာဏ္အေပါင္းတို႔ကို သိရမည္” ဟူေသာ ထိုစကားကို ဤေျခာက္ပါးကို သာလွ်င္ စြဲ၍ ဆိုခဲ့၏။ (၃)

”ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ ဖႆအေပါင္းတို႔ကို သိရမည္” ဟူေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ကိုစဲြ၍ ဆိုခဲ့သ နည္း၊ စကၡဳဝိညာဏ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ သမၹႆ, ေသာတဝိညာဏ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ သမၹႆ, ဃာနဝိညာဏ္ႏွင့္ယွဥ္ ေသာ သမၹႆ, ဇိဝွါဝိညာဏ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ သမၹႆ, ကာယဝိညာဏ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ သမၹႆ, မေနာဝိညာဏ္ ႏွင့္ယွဥ္ေသာ သမၹႆတို႔တည္း။ ”ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ ဖႆအေပါင္းတို႔ကို သိရမည္” ဟူေသာ ထို စကားကို ဤေျခာက္ပါးကိုသာလွ်င္ စြဲ၍ ဆိုခဲ့၏။ (၄)

”တစ္ဆယ့္ရွစ္ပါးကုန္ေသာ စိတ္၏ ၾကံစည္ျခင္း သံုးသပ္ျခင္းတို႔ကို သိရမည္”ဟူေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ကို စဲြ၍ ဆိုခဲ့သနည္း၊ စကၡဳဝိညာဏ္ျဖင့္ ႐ူပါ႐ံုကို ႐ႈျမင္၍ ေသာမနႆ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ႐ူပါ႐ံုကို ၾကံစည္သံုးသပ္၏၊ ေဒါမနႆ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ႐ူပါ႐ံုကို ၾကံစည္သံုးသပ္၏၊ ဥေပကၡာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ႐ူပါ႐ံုကို ၾကံစည္သံုးသပ္၏။ ေသာတဝိညာဏ္ျဖင့္ သဒၵါ႐ံုကို ၾကားနာ၍။ပ။ ဃာန ဝိညာဏ္ျဖင့္ ဂႏၶာ႐ံုကို နံ၍။ ဇိဝွါဝိညာဏ္ျဖင့္ ရသာ႐ံုကို လ်က္၍။ ကာယဝိညာဏ္ျဖင့္ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုကို ေတြ႕ထိ၍။ မေနာဝိညာဏ္ျဖင့္ ဓမၼာ႐ံုကို သိ၍ ေသာမနႆ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဓမၼာ႐ံုကို ၾကံစည္သံုး သပ္၏၊ ေဒါမနႆ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဓမၼာ႐ံုကို ၾကံစည္သံုးသပ္၏၊ ဥေပကၡာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဓမၼာ႐ံုကို ၾကံစည္သံုးသပ္၏၊ ဤသို႔လွ်င္ ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ ေသာမနႆႏွင့္ယွဥ္ေသာ ၾကံစည္ျခင္းသံုး သပ္ျခင္း ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ ေဒါမနႆႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ၾကံစည္ျခင္းသံုးသပ္ျခင္း ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ ဥေပကၡာႏွင့္ယွဥ္ေသာ ၾကံစည္ျခင္းသံုးသပ္ျခင္းတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ”တစ္ဆယ့္ရွစ္ပါးကုန္ေသာ စိတ္၏့ၾကံစည္ျခင္းသံုးသပ္ျခင္းတို႔ကို သိရမည္”ဟူေသာ ထိုစကားကို ဤတစ္ဆယ့္ရွစ္ပါးကိုသာလွ်င္ စဲြ၍ ဆိုခဲ့၏၊ (၅)

၃ဝ၆။ ”သံုးဆယ့္ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔၏ (ဝ႗, ဝိဝ႗သို႔) ေရာက္ေၾကာင္းတို႔ကို သိရ မည္”ဟူေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ကိုစဲြ၍ ဆိုခဲ့သနည္း၊ ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ ကာမဂုဏ္ကို မွီေသာ ေသာမနႆတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ ကာမဂုဏ္မွ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းကို မွီကုန္ေသာ ေသာမနႆတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ ကာမဂုဏ္ကို မွီကုန္ေသာ ေဒါမနႆတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ ကာမဂုဏ္မွ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းကို မွီကုန္ေသာ ေဒါမနႆတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ ကာမဂုဏ္ကို မွီကုန္ေသာ ဥေပကၡာတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ေျခာက္ပါး ကုန္ေသာ ကာမဂုဏ္မွ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းကို မွီကုန္ေသာ ဥေပကၡာတို႔သည္လည္းေကာင္း ရွိကုန္၏၊ ထိုသံုးဆယ့္ေျခာက္ပါးတို႔တြင္ ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔ကို မွီကုန္ေသာ ေသာမနႆတို႔သည္ အဘယ္နည္း။ အလိုရွိအပ္ ႏွစ္သက္အပ္ ႏွလံုးကို ပြားေစအပ္ ႏွလံုးေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိကုန္ေသာ တဏွာႏွင့္ ယွဥ္ကုန္ေသာ စကၡဳဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ေသာ ႐ူပါ႐ံုတို႔ကို ရျခင္းကိုလည္း ရေသာအားျဖင့္ ႐ႈေသာ ပုဂၢိဳလ္အားလည္းေကာင္း ေရွး၌လည္း ေရွးကရဖူးေသာ လြန္ေလၿပီးေသာ ခ်ဳပ္ေလၿပီးေသာ ေဖာက္ျပန္ၿပီး ေသာ ႐ူပါ႐ံုတို႔ကို ေအာက္ေမ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္အားလည္းေကာင္း ေသာမနႆသည္ ျဖစ္၏၊ ဤသို႔ သေဘာ ရွိေသာ ေသာမနႆကို ကာမဂုဏ္ကိုမွီေသာ ေသာမနႆဟူ၍ ဆိုရ၏။ ေသာတဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ ေသာ သဒၵါ႐ံုတို႔ကို။ ဃာနဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ ဂႏၶာ႐ံုတို႔ကို။ ဇိဝွါဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ ရသာ႐ံုတို႔ကို။ ကာယဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုတို႔ကို။ အလိုရွိအပ္ ႏွစ္သက္အပ္ ႏွလံုးကို ပြားေစအပ္ ႏွလံုးေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိကုန္ေသာ တဏွာႏွင့္ယွဥ္ကုန္ေသာ မေနာဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ ဓမၼာ႐ံုတို႔ကို ရျခင္းကိုလည္း ရေသာအားျဖင့္ ႐ႈေသာ ပုဂၢိဳလ္အားလည္းေကာင္း ေရွး၌လည္း ေရွးကရဖူး ေသာ လြန္ေလၿပီးေသာ ခ်ဳပ္ေလၿပီးေသာ ေဖာက္ျပန္ၿပီးေသာ ဓမၼာ႐ံုကို ေအာက္ေမ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္အားလည္းေကာင္း ေသာမနႆသည္ ျဖစ္၏။ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ေသာမနႆကို ကာမဂုဏ္ကို မွီေသာ ေသာမနႆဟူ၍ ဆိုရ၏။ ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔ကို မွီကုန္ေသာ ေသာမနႆတို႔သည္ ဤသည္တို႔ပင္တည္း။

ထိုသံုးဆယ့္ေျခာက္ပါးတို႔တြင္ ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔မွ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းကို မွီကုန္ ေသာ ေသာမနႆတို႔သည္ အဘယ္သည္တို႔နည္း။ ႐ူပါ႐ံုတို႔၏သာလွ်င္ မျမဲသည္၏အျဖစ္ကို ေဖာက္ျပန္ ျခင္းကို ရာဂကင္းျခင္းကို ခ်ဳပ္ျခင္းကို သိ၍ ”ေရွး၌လည္းေကာင္း၊ ယခုလည္းေကာင္း အလံုးစံုေသာ ႐ူပါ႐ံုတို႔သည္ အျမဲမရွိကုန္၊ ဆင္းရဲကုန္၏၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာ ရွိကုန္၏”ဟု ဤသို႔ ထို႐ူပါ႐ံုကိုဟုတ္မွန္စြာ ေကာင္းေသာ ပညာျဖင့္ ႐ႈေသာပုဂၢိဳလ္အား ေသာမနႆသည္ ျဖစ္၏။ ဤသို႔ သေဘာ ရွိေသာ ေသာမနႆကို ကာမဂုဏ္မွ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းကို မွီေသာ ေသာမနႆဟူ၍ ဆိုရ၏။ သဒၵါ႐ံု တို႔၏သာလွ်င္။ ဂႏၶာ႐ံုတို႔၏သာလွ်င္။ ရသာ႐ံုတို႔၏သာလွ်င္။ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုတို႔၏သာလွ်င္။ ဓမၼာ႐ံုတို႔၏သာ လွ်င္ မျမဲသည္၏အျဖစ္ကို ေဖာက္ျပန္ျခင္းကို ရာဂကင္းျခင္းကို ခ်ဳပ္ျခင္းကို သိ၍ ”ေရွး၌လည္းေကာင္း၊ ယခုလည္းေကာင္း အလံုးစံုေသာ ဓမၼာ႐ံုတို႔သည္ အျမဲမရွိကုန္၊ ဆင္းရဲကုန္၏၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာ ရွိကုန္၏”ဟု ဤသို႔ ထိုဓမၼာ႐ံုကိုဟုတ္မွန္စြာ ေကာင္းေသာပညာျဖင့္ ႐ႈေသာပုဂၢိဳလ္အား ေသာမနႆ သည္ ျဖစ္၏။ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ေသာမနႆကို ကာမဂုဏ္မွထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းကို မွီေသာ ေသာမနႆဟူ၍ ဆိုရ၏။ ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔မွ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းကို မွီကုန္ေသာ ေသာမနႆတို႔သည္ ဤသည္တို႔ပင္တည္း။

၃ဝ၇။ ထိုသံုးဆယ့္ေျခာက္ပါးတို႔တြင္ ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ ကာမဂုဏ္ကို မွီေသာ ေဒါမနႆတို႔သည့္အဘယ္သည္တို႔နည္း။ စကၡဳဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ ႐ူပါ႐ံုတို႔ကို။ပ။ ေသာတဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ သဒၵါ႐ံုတို႔ကို။ ဃာနဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ ဂႏၶာ႐ံုတို႔ကို။ ဇိဝွါဝိညာဏ္ျဖင့္ သိ အပ္ကုန္ေသာ ရသာ႐ံုတို႔ကို။ ကာယဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုတို႔ကို အလိုရွိအပ္ ႏွစ္သက္ အပ္ ႏွလံုးကို ပြားေစအပ္ ႏွလံုးေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိကုန္ေသာ တဏွာႏွင့္ယွဥ္ကုန္ေသာ မေနာဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ ဓမၼာ႐ံုတို႔ကို မရျခင္းကိုလည္း မရေသာအားျဖင့္ အဖန္ဖန္႐ႈေသာ ပုဂၢိဳလ္အားလည္း ေကာင္း ေရွး၌လည္း ေရွးကမရဖူးေသာ လြန္ေလၿပီးေသာ ခ်ဳပ္ေလၿပီးေသာ ေဖာက္ျပန္ၿပီးေသာ ဓမၼာ႐ံု တို႔ကို အဖန္ဖန္ေအာက္ေမ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္အားလည္းေကာင္း ေဒါမနႆသည္ ျဖစ္၏။ ဤသို႔ သေဘာရွိ ေသာ ေဒါမနႆကို ကာမဂုဏ္ကို မွီေသာ ေဒါမနႆဟူ၍ ဆိုရ၏။ ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔ကို မွီကုန္ေသာ ေဒါမနႆတို႔သည္ ဤသည္တို႔ပင္တည္း။

ထိုသံုးဆယ့္ေျခာက္ပါးတို႔တြင္ ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းကို မွီကုန္ေသာ ေဒါမနႆ တို႔သည္ အဘယ္သည္တို႔နည္း။ ႐ူပါ႐ံုတို႔၏သာလွ်င္ မျမဲသည္၏အျဖစ္ကို ေဖာက္ျပန္ျခင္းကို ကင္းျခင္းကို ခ်ဳပ္ျခင္းကို သိ၍ ”ေရွး၌လည္းေကာင္း ယခုလည္းေကာင္း အလံုးစံုေသာ ႐ူပါ႐ံုတို႔သည္ အျမဲမရွိကုန္၊ ဆင္းရဲကုန္၏၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာ ရွိကုန္၏”ဟု ဤသို႔ ထို႐ူပါ႐ံုကိုဟုတ္မွန္စြာ ေကာင္းေသာ ပညာျဖင့္ ႐ႈျမင္၍ အတုမရွိျမတ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္၌ ”ယခုအခါ အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ အၾကင္အရဟတၱ ဖိုလ္ဟူေသာ အာယတနကို ျပည့္စံုေစ၍ ေနကုန္၏၊ငါသည္ အဘယ္အခါ၌ ထိုအရဟတၱဖိုလ္ဟူေသာ အာယတနကို ျပည့္စံုေစ၍ ေနရအံ့နည္း”ဟု ေတာင့္တျခင္းကို ျဖစ္ေစ၏၊ ဤသို႔ အတုမရွိျမတ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္၌ ေတာင့္တျခင္းကို ျဖစ္ေစေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ေတာင့္တျခင္းဟူေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ေဒါမနႆသည္ ျဖစ္၏။ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ေဒါမနႆကို ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းကို မွီေသာ ေဒါမနႆဟု ဆိုရ၏။ သဒၵါ႐ံုတို႔၏သာလွ်င္။ပ။ ဂႏၶာ႐ံုတို႔၏သာလွ်င္။ ရသာ႐ံုတို႔၏သာလွ်င္။ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု တို႔၏သာလွ်င္။ ဓမၼာ႐ံုတို႔၏သာလွ်င္ မျမဲသည္၏အျဖစ္ကို ေဖာက္ျပန္ျခင္းကို ကင္းျခင္းကို ခ်ဳပ္ျခင္းကို သိ၍ ”ေရွး၌လည္းေကာင္း၊ ယခုလည္းေကာင္း အလံုးစံုေသာ ဓမၼာ႐ံုတို႔သည္ အျမဲမရွိကုန္၊ ဆင္းရဲကုန္၏၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာ ရွိကုန္၏”ဟု ဤသို႔ ထိုဓမၼာ႐ံုကိုဟုတ္မွန္စြာ ေကာင္းေသာပညာျဖင့္ ႐ႈျမင္၍ အတုမရွိျမတ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္၌ ”ယခုအခါ အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ အၾကင္အရဟတၱဖိုလ္ ဟူေသာ အာယတနကို ျပည့္စံုေစ၍ ေနကုန္၏၊ ငါသည္ အဘယ္အခါ၌ ထိုအရဟတၱဖိုလ္ဟူေသာ အာယတနကို ျပည့္စံုေစ၍ ေနရအံ့နည္း”ဟု ေတာင့္တျခင္းကို ျဖစ္ေစ၏၊ ဤသို႔အတုမရွိျမတ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္၌ ေတာင့္တျခင္းကို ျဖစ္ေစေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ေတာင့္တျခင္းဟူေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ေဒါမနႆသည္ ျဖစ္၏။ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ေဒါမနႆကို ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းကို မွီေသာ ေဒါမနႆဟု ဆိုရ၏။ ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းကို မွီေသာ ေဒါမနႆတို႔သည္ ဤ သည္တို႔ပင္တည္း။

၃ဝ၈။ ထိုသံုးဆယ့္ေျခာက္ပါးတို႔တြင္ ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔ကိုမွီေသာ ဥေပကၡာတို႔ သည္ အဘယ္သည္တို႔နည္း။ စကၡဳဝိညာဏ္ျဖင့္ ႐ူပါ႐ံုကို ျမင္၍ မိုက္ေသာ ေတြေဝေသာ ႏုံ႔ေသာ ပုထုဇဥ္ ပုဂၢိဳလ္အား ဥေပကၡာသည္ ျဖစ္၏။ ကိေလသာဟူေသာ အပိုင္းအျခားကို မေအာင္ေသးေသာ ေနာင္ အက်ဳိးေပးျခင္းကို မေအာင္ေသးေသာ အျပစ္ဟု ႐ႈေလ့မရွိေသာ အၾကားအျမင္မရွိေသာ ပုထုဇဥ္အား ဥေပကၡာသည္ ျဖစ္၏။ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ဥေပကၡာသည္ ႐ူပါ႐ံုကို လြန္၍မျဖစ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုဥေပကၡာကို ကာမဂုဏ္ကို မွီေသာ ဥေပကၡာဟု ဆိုရ၏။ ေသာတဝိညာဏ္ျဖင့္ သဒၵါ႐ံုကို ၾကား၍။ ဃာနဝိညာဏ္ျဖင့္ ဂႏၶာ႐ံုကို နမ္း၍။ ဇိဝွါဝိညာဏ္ျဖင့္ ရသာ႐ံုကို လ်က္၍။ ကာယဝိညာဏ္ျဖင့္ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုကို ေတြ႕ထိ၍။ မေနာဝိညာဏ္ျဖင့္ ဓမၼာ႐ံုကို သိ၍ မိုက္ေသာ ေတြေဝေသာ ႏုံ႔ေသာ ပုထုဇဥ္ ပုဂၢိဳလ္အား ဥေပကၡာသည္ ျဖစ္၏။ ကိေလသာဟူေသာ အပိုင္းအျခားကို မေအာင္ေသးေသာ ေနာင့္အက်ဳိးေပးျခင္းကို မေအာင္ေသးေသာ အျပစ္ဟု ႐ႈေလ့မရွိေသာ အၾကားအျမင္မရွိေသာ ပုထုဇဥ္အား ဥေပကၡာသည္ ျဖစ္၏။ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ဥေပကၡာသည္ ဓမၼာ႐ံုကို လြန္၍ မျဖစ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထို ဥေပကၡာကို ကာမဂုဏ္ကို မွီေသာ ဥေပကၡာဟူ၍ ဆိုရ၏။ ကာမဂုဏ္ကိုမွီေသာ ဥေပကၡာတို႔သည္ ဤ ေျခာက္ပါးတို႔တည္း။

ထိုသံုးဆယ့္ေျခာက္ပါးတို႔တြင္ ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းကို မွီကုန္ေသာ ဥေပကၡာ တို႔သည္ အဘယ္သည္တို႔နည္း။ ႐ူပါ႐ံုတို႔၏သာလွ်င္ မျမဲသည္၏အျဖစ္ကို ေဖာက္ျပန္ျခင္းကို ကင္းျခင္းကို ခ်ဳပ္ျခင္းကို သိ၍ ”ေရွး၌လည္းေကာင္း၊ ယခုအခါလည္းေကာင္း အလံုးစံုေသာ ႐ူပါ႐ံုတို႔သည္ အျမဲမရွိ ကုန္၊ ဆင္းရဲကုန္၏၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာ ရွိကုန္၏”ဟု ဤသို႔ ထို႐ူပါ႐ံုကိုဟုတ္မွန္စြာ ေကာင္းေသာ ပညာျဖင့္ ႐ႈျမင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ဥေပကၡာသည္ ျဖစ္၏။ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ဥေပကၡာသည္ ႐ူပါ႐ံုကို လြန္၍မျဖစ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုဥေပကၡာကို ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းကို မွီေသာ ဥေပကၡာဟူ၍ ဆိုရ၏။ သဒၵါ႐ံု တို႔၏သာလွ်င္။ ဂႏၶာ႐ံုတို႔၏သာလွ်င္။ ရသာ႐ံုတို႔၏သာလွ်င္။ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုတို႔၏သာလွ်င္။ ဓမၼာ႐ံုတို႔၏ သာလွ်င္ မျမဲသည္၏အျဖစ္ကို ေဖာက္ျပန္ျခင္းကို ကင္းျခင္းကို ခ်ဳပ္ျခင္းကို သိ၍ ”ေရွး၌လည္းေကာင္း၊ ယခုအခါ၌လည္းေကာင္း အလံုးစံုေသာ ဓမၼာ႐ံုတို႔သည္ အျမဲမရွိကုန္၊ ဆင္းရဲကုန္၏၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္း သေဘာ ရွိကုန္၏”ဟု ဤသို႔ ထိုဓမၼာ႐ံုကိုဟုတ္မွန္စြာ ေကာင္းေသာပညာျဖင့္ ႐ႈျမင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ဥေပကၡာသည္ ျဖစ္၏။ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ဥေပကၡာသည္ ဓမၼာ႐ံုကို လြန္၍မျဖစ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုဥေပကၡာကို ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းကို မွီေသာ ဥေပကၡာဟူ၍ ဆိုရ၏။ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းကို မွီကုန္ ေသာ ဥေပကၡာတို႔သည္ ဤေျခာက္ပါးတို႔ပင္တည္း။ ”သံုးဆယ့္ေျခာက္ပါးေသာ သတၱဝါတို႔၏ (ဝ႗, ဝိဝ႗သို႔) ေရာက္ေၾကာင္းတို႔ကို သိရမည္” ဟူေသာ ထိုစကားကို ဤသံုးဆယ့္ေျခာက္ပါးေသာ တရားကို သာလွ်င္ စဲြ၍ ဆိုခဲ့၏၊

၃ဝ၉။ ထိုသံုးဆယ့္ေျခာက္ပါးေသာတရားတို႔၌ ဤတရားကိုမွီ၍ ဤတရားကို ပယ္စြန္႔ကုန္ေလာ့” ဟူေသာ စကားကို အဘယ္ကိုစဲြ၍ ဆိုခဲ့သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ထိုသံုးဆယ့္ေျခာက္ပါးေသာ တရားတို႔တြင္ ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းကို မွီေသာ အၾကင္ေသာမနႆတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ထို ေသာမနႆတို႔ကို မွီ၍ ထိုေသာမနႆတို႔ကို အစြဲျပဳ၍ ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔ကို မွီကုန္ေသာ အၾကင္ေသာမနႆတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ထိုေသာမနႆတို႔ကို ပယ္စြန္႔ၾကကုန္ေလာ့၊ ထိုေသာမနႆတို႔ကို လြန္ေျမာက္ၾကကုန္ေလာ့။ ဤသို႔ ထိုကာမဂုဏ္ကို မွီေသာ ေသာမနႆတို႔ကို ပယ္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ဤသို႔ ထိုကာမဂုဏ္ကို မွီေသာ ေသာမနႆတို႔ကို လြန္ေျမာက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုသံုးဆယ့္ေျခာက္ပါးေသာ တရားတို႔တြင္ ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းကို မွီကုန္ေသာ အၾကင္ေဒါမနႆတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ထိုေဒါမနႆတို႔ကို မွီ၍ ထိုေဒါမနႆတို႔ကို အစြဲျပဳ၍ ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔ကို မွီကုန္ေသာ အၾကင္ေဒါမနႆတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ထိုေဒါမနႆ တို႔ကို ပယ္ၾကကုန္ေလာ့၊ ထိုေဒါမနႆတို႔ကို လြန္ေျမာက္ၾကကုန္ေလာ့။ ဤသို႔ ထိုကာမဂုဏ္ကို မွီေသာ ထိုေဒါမနႆတို႔ကို ပယ္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ဤသို႔ ထိုကာမဂုဏ္ကို မွီေသာ ထိုေဒါမနႆတို႔ကို လြန္ ေျမာက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုသံုးဆယ့္ေျခာက္ပါးေသာ တရားတို႔တြင္ ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းကို မွီကုန္ေသာ အၾကင္ဥေပကၡာတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ထိုဥေပကၡာတို႔ကို မွီ၍ ထိုဥေပကၡာတို႔ကို အစြဲျပဳ၍ ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔ကို မွီကုန္ေသာ အၾကင္ဥေပကၡာတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ထိုဥေပကၡာတို႔ကို ပယ္ၾကကုန္ေလာ့၊ ထိုဥေပကၡာတို႔ကို လြန္ေျမာက္ၾကကုန္ေလာ့။ ဤသို႔ ထိုကာမဂုဏ္ကိုမွီေသာ ဥေပကၡာ တို႔ကို ပယ္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ဤသို႔လွ်င္ ထိုကာမဂုဏ္ကို မွီေသာ ဥေပကၡာတို႔ကို လြန္ေျမာက္ျခင္းသည့္ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုသံုးဆယ့္ေျခာက္ပါးေသာ တရားတို႔တြင္ ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းကို မွီကုန္ေသာ အၾကင္ေသာမနႆတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ထိုေသာမနႆတို႔ကို မွီ၍ ထိုေသာမနႆတို႔ကို အစြဲျပဳ၍ ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းကို မွီကုန္ေသာ အၾကင္ေဒါမနႆတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ထိုေဒါမနႆတို႔ကို ပယ္ၾကကုန္ေလာ့၊ ထိုေဒါမနႆတို႔ကို လြန္ေျမာက္ၾကကုန္ေလာ့။ ဤသို႔လွ်င္ ထို ေဒါမနႆတို႔ကို ပယ္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ဤသို႔လွ်င္ ထိုေဒါမနႆတို႔ကို လြန္ေျမာက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုသံုးဆယ့္ေျခာက္ပါးေသာ တရားတို႔တြင္ ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းကို မွီကုန္ေသာ အၾကင္ဥေပကၡာတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ထိုဥေပကၡာတို႔ကို မွီ၍ ထိုဥေပကၡာတို႔ကို အစြဲျပဳ၍ ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းကို မွီကုန္ေသာ အၾကင္ေသာမနႆတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ထို ေသာမနႆတို႔ကို ပယ္ၾကကုန္ေလာ့၊ ထိုေသာမနႆတို႔ကို လြန္ေျမာက္ၾကကုန္ေလာ့။ ဤသို႔လွ်င္ ထို ေသာမနႆတို႔ကို ပယ္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ဤသို႔လွ်င္ ထိုေသာမနႆတို႔ကို လြန္ေျမာက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

၃၁ဝ။ ရဟန္းတို႔ အထူးထူးေသာသေဘာရွိေသာ အထူးထူးေသာ အာ႐ံုကိုမွီေသာ ဥေပကၡာသည္ ရွိ၏၊ တစ္ခုတည္းေသာသေဘာရွိေသာ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ံုကိုမွီေသာ ဥေပကၡာသည္ ရွိ၏၊ ရဟန္း တို႔ အထူးထူး ေသာသေဘာရွိေသာ အထူးထူးေသာအာ႐ံုကို မွီေသာ ဥေပကၡာသည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ႐ူပါ႐ံုတို႔၌ျဖစ္ေသာ ဥေပကၡာသည္ ရွိ၏၊ သဒၵါ႐ံုတို႔၌ျဖစ္ေသာ ဥေပကၡာသည္ ရွိ၏၊ ဂႏၶာ႐ံုတို႔ ၌ျဖစ္ေသာ ဥေပကၡာသည္ ရွိ၏၊ ရသာ႐ံုတို႔၌ျဖစ္ေသာ ဥေပကၡာသည္ ရွိ၏၊ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုတို႔၌ျဖစ္ေသာ ဥေပကၡာသည္ ရွိ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤဥေပကၡာသည္ အထူးထူးေသာသေဘာရွိေသာ အထူးထူးေသာအာ႐ံုကို မွီေသာ ဥေပကၡာတည္း။

ရဟန္းတို႔ တစ္ခုတည္းေသာသေဘာရွိေသာ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ံုကိုမွီေသာ ဥေပကၡာသည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္ကို မွီေသာ ဥေပကၡာသည္ ရွိ၏၊ ဝိညာဏၪၥာယတန စ်ာန္ကို မွီေသာ ဥေပကၡာသည္ ရွိ၏၊ အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္ကို မွီေသာ ဥေပကၡာသည္ ရွိ၏၊ ေနဝသညာ နာသညာယတနစ်ာန္ကို မွီေသာ ဥေပကၡာသည္ ရွိ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤဥေပကၡာသည္ တစ္ခုတည္းေသာ သေဘာရွိေသာ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ံုကိုမွီေသာ ဥေပကၡာတည္း။

ရဟန္းတို႔ ထိုဥေပကၡာႏွစ္မ်ဳိးတို႔တြင္ တစ္ခုတည္းေသာ သေဘာရွိေသာ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ံု ကိုမွီေသာ အၾကင္ဥေပကၡာသည္ ရွိ၏၊ ထိုဥေပကၡာကို မွီ၍ ထိုဥေပကၡာကို အစြဲျပဳ၍ အထူးထူးေသာ သေဘာရွိေသာ အထူးထူးေသာ အာ႐ံုကိုမွီေသာ အၾကင္ဥေပကၡာသည္ ရွိ၏၊ ထိုဥေပကၡာကို ပယ္ၾကကုန္ ေလာ့၊ ထိုဥေပကၡာကို လြန္ေျမာက္ၾကကုန္ေလာ့။ ဤသို႔ ထိုအထူးထူးေသာသေဘာရွိေသာ ဥေပကၡာကို ပယ္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။ ဤသို႔ ထိုအထူးထူးေသာသေဘာရွိေသာ ဥေပကၡာကို လြန္ေျမာက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ တဏွာကင္းေသာ ဝု႒ာနဂါမိနီဝိပႆနာဉာဏ္ကိုမွီ၍ တဏွာကင္းေသာ ဝု႒ာနဂါမိနီ ဝိပႆနာဉာဏ္ကို အစြဲျပဳ၍ တစ္ခုတည္းေသာသေဘာရွိေသာ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ံုကိုမွီေသာ အၾကင္ အ႐ူပါဝစရသမာပတၱိဥေပကၡာႏွင့္ ဝိပႆႏုေပကၡာသည္ ရွိ၏၊ ထိုဥေပကၡာကို ပယ္ၾကကုန္ေလာ့၊ ထို ဥေပကၡာကို လြန္ေျမာက္ၾကကုန္ေလာ့။ ဤသို႔ ထိုတစ္ခုတည္းေသာသေဘာရွိေသာ အ႐ူပါဝစရသမာပတၱိ ဥေပကၡာႏွင့္ ဝိပႆႏုေပကၡာကို ပယ္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။ ဤသို႔ ထိုတစ္ခုတည္းေသာသေဘာရွိေသာ အ႐ူပါဝစရသမာပတၱိ ဥေပကၡာႏွင့္ ဝိပႆႏုေပကၡာကို လြန္ေျမာက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။ ”ထိုသံုးဆယ့္ေျခာက္ ပါးေသာ တရားတို႔၌ ဤတရားကိုမွီ၍ ဤတရားကို စြန္႔ကုန္ေလာ့” ဟူေသာ ထိုစကားကို ဤသည္ကို စြဲ၍ ဆိုခဲ့၏။

၃၁၁။ ”သတိပ႒ာန္တို႔သည္ သံုးပါးျဖစ္ကုန္၏၊ အၾကင္သတိပ႒ာန္ကို အရိယာျဖစ္ေသာသူသည္ မွီဝဲ၏၊ အၾကင္သတိပ႒ာန္ကိုမွီဝဲေသာ အရိယာျဖစ္ေသာ ဆရာ (ဘုရား) သည္ သတၱဝါအေပါင္းကို ဆံုးမ ျခင္းငွါ ထိုက္၏”ဟူေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ကိုစြဲ၍ ဆိုခဲ့သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အစဥ္ သနားေတာ္မူေသာ အက်ဳိးစီးပြားကို ရွာမွီးေတာ္မူေသာ ဆရာ (ဘုရား) သည္ အစဥ္သနားျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ”ဤတရားသည္ သင္တို႔အား စီးပြါးျခင္းငွါ ျဖစ္၏။ ဤတရားသည္ သင္တို႔အား ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္၏”ဟု တပည့္တို႔အား တရားေဟာ၏။ ထိုဆရာ၏ တပည့္တို႔သည္ ယံုၾကည္စြာ မနာယူကုန္၊ နားမေထာင္ကုန္၊ စိတ္ကို သိေအာင္ မျဖစ္ေစကုန္၊ ဆရာ၏ အဆံုးအမမွ လႊဲဖယ္၍ က်င့္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုသို႔ျဖစ္ရာ၌ ငါဘုရားသည္ ႏွလံုးမသာယာျခင္းလည္း မျဖစ္၊ ႏွလံုးမသာယာ ျခင္း ေဒါမနႆကို မခံစားရ၊ ေဒါမနႆမယိုစီးဘဲ သတိပညာႏွင့္ ျပည့္စံု၍ ေန၏။ ရဟန္းတို႔ အၾကင္ သတိပ႒ာန္ကို အရိယာျဖစ္ေသာသူသည္ မွီဝဲ၏၊ အၾကင္သတိပ႒ာန္ကို မွီဝဲေသာ အရိယာျဖစ္ေသာ ဆရာ (ဘုရား) သည္ သတၱဝါအေပါင္းကို ဆံုးမျခင္းငွါ ထိုက္၏၊ ဤသတိပ႒ာန္သည္ ေရွးဦးစြာေသာ သတိ ပ႒ာန္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား အစဥ္သနားေတာ္မူေသာ အက်ဳိးစီးပြားကို ရွာမွီးေတာ္မူေသာ ဆရာ (ဘုရား)သည္ အစဥ္သနားျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ”ဤတရားသည္ သင္တို႔အား စီးပြါးျခင္းငွါ ျဖစ္၏။ ဤတရားသည္ သင္တို႔အား ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္၏”ဟု တပည့္တို႔အား တရားေဟာ၏။ ထိုဆရာ၏ အခ်ဳိ႕ကုန္ေသာ တပည့္တို႔သည္ ယံုၾကည္စြာ မနာယူၾကကုန္၊ နားမေထာင္ကုန္၊ စိတ္ကို သိေအာင္ မျဖစ္ ေစကုန္၊ ဆရာ၏ အဆံုးအမမွ လႊဲဖယ္၍ က်င့္ကုန္၏။ အခ်ဳိ႕ကုန္ေသာ တပည့္တို႔သည္ ယံုၾကည္စြာ နာယူကုန္၏၊ နားေထာင္ကုန္၏၊ စိတ္ကိုသိေအာင္ ျဖစ္ေစကုန္၏၊ ဆရာ၏အဆံုးအမမွ လႊဲဖယ္၍ မက်င့္ကုန္။ ရဟန္းတို႔ ထိုသို႔ျဖစ္ရာ၌ ငါဘုရားသည္ ႏွလံုးမသာယာျခင္းလည္း မျဖစ္၊ ႏွလံုး မသာယာျခင္း ေဒါမနႆကိုလည္း မခံစားရ၊ ႏွလံုးသာယာျခင္းလည္း မျဖစ္၊ ႏွလံုးသာယာျခင္း ေသာမနႆကိုလည္း မခံစားရ၊ ႏွလံုးမသာယာျခင္း ႏွလံုးသာယာျခင္း ထိုႏွစ္ပါးစံုကို ၾကဥ္၍ လ်စ္လ်ဴ ႐ႈလ်က္ သတိပညာႏွင့္ ျပည့္စံုကာေန၏။ ရဟန္းတို႔ အၾကင္သတိပ႒ာန္ကို အရိယာျဖစ္ေသာ သူသည္ မွီဝဲ၏၊ အၾကင္သတိပ႒ာန္ကို မွီဝဲေသာ အရိယာျဖစ္ေသာ ဆရာ (ဘုရား) သည္ သတၱဝါအေပါင္းကို ဆံုးမ ျခင္းငွါ ထိုက္၏၊ ဤသတိပ႒ာန္သည္ ႏွစ္ခုေျမာက္ေသာ သတိပ႒ာန္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား အစဥ္သနားေတာ္မူေသာ အက်ဳိးစီးပြားကို ရွာမွီးေတာ္မူေသာ ဆရာ (ဘုရား) သည္ အစဥ္သနားျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ”ဤတရားသည္ သင္တို႔အား စီးပြါးျခင္းငွါ ျဖစ္၏။ ဤတရားသည္ သင္တို႔အား ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္၏”ဟု တပည့္တို႔အား တရားေဟာ၏။ ထိုဆရာ၏ တပည့္တို႔သည္ ယံုၾကည္စြာ နာယူကုန္၏၊ နားေထာင္ကုန္၏၊ စိတ္ကိုသိေအာင္ ျဖစ္ေစကုန္၏၊ ဆရာ၏ အဆံုးအမမွ လႊဲဖယ္၍ မက်င့္ကုန္။ ရဟန္းတို႔ ထိုသို႔ျဖစ္ရာ၌ ဆရာ (ဘုရား) သည္ ႏွစ္လိုဝမ္းသာ ျခင္းျဖစ္၏၊ ဝမ္းေျမာက္မႈ ေသာမနႆကိုလည္း ခံစားရ၏၊ ရာဂမစိုစြတ္မူ၍ သတိပညာႏွင့္ ျပည့္စံုကာ ေန၏။ ရဟန္းတို႔ အၾကင္သတိပ႒ာန္ကို အရိယာျဖစ္ေသာသူသည္ မွီဝဲ၏၊ အၾကင္သတိပ႒ာန္ကို မွီဝဲေသာ အရိယာျဖစ္ေသာ ဆရာ (ဘုရား) သည္ သတၱဝါအေပါင္းကို ဆံုးမျခင္းငွါ ထိုက္၏၊ ဤသတိပ႒ာန္သည္ သံုးခုေျမာက္ေသာ သတိပ႒ာန္ေပတည္း။ ”သတိပ႒ာန္တို႔သည္ သံုးပါးျဖစ္ကုန္၏၊ အၾကင္သတိပ႒ာန္ကို အရိယာျဖစ္ေသာသူသည္ မွီဝဲ၏၊ အၾကင္သတိပ႒ာန္ကို မွီဝဲေသာ အရိယာျဖစ္ေသာ ဆရာ (ဘုရား) သည္ သတၱဝါအေပါင္းကို ဆံုးမျခင္းငွါ ထိုက္၏”ဟူေသာ ထိုစကားကို ဤဆိုခဲ့ၿပီးကိုသာလွ်င္ စြဲ၍ ဆိုခဲ့၏။

၃၁၂။ ”ထိုပုဂၢိဳလ္ကို သင့္ေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ဆံုးမတတ္ေသာ ဆရာအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ထက္ အတုမဲ့ ျဖစ္၍ သတၱဝါတို႕ကို ဆံုးမတတ္သူ” ဟူေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ကို စြဲ၍ ဆိုခဲ့သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဆင္ဆရာ သင္ၾကားဆံုးမထားေသာ ယဥ္ေက်းၿပီးေသာ ဆင္သည္ အေရွ႕အရပ္သို႔မူလည္းျဖစ္ေစ၊့အေနာက္အရပ္သို႔မူလည္းျဖစ္ေစ၊ ေျမာက္အရပ္သို႔မူလည္းျဖစ္ေစ၊ ေတာင္အရပ္သို႔မူလည္းျဖစ္ေစ တစ္ခု တည္းေသာ အရပ္မ်က္ႏွာသို႔သာလွ်င္ ေျပးႏိုင္၏။ ရဟန္းတို႔ ျမင္းဆရာ သင္ၾကားဆံုးမထားေသာ ယဥ္ ေက်းၿပီးေသာ ျမင္းသည္ အေရွ႕အရပ္သို႔မူလည္းျဖစ္ေစ၊ အေနာက္အရပ္သို႔မူလည္းျဖစ္ေစ၊ ေျမာက္အရပ္ သို႔မူလည္းျဖစ္ေစ၊ ေတာင္အရပ္သို႔မူလည္းျဖစ္ေစ၊ တစ္ခုတည္းေသာအရပ္မ်က္ႏွာသို႔သာလွ်င္ ေျပးႏိုင္၏။ ရဟန္းတို႔ ႏြားဆရာ သင္ၾကားဆံုးမထားေသာ ယဥ္ေက်းၿပီးေသာ ႏြားသည္ အေရွ႕အရပ္သို႔မူလည္းျဖစ္ ေစ၊ အေနာက္အရပ္သို႔မူလည္းျဖစ္ေစ၊ ေျမာက္အရပ္သို႔မူလည္းျဖစ္ေစ၊ ေတာင္အရပ္သို႔မူလည္းျဖစ္ေစ တစ္ခုတည္းေသာ အရပ္မ်က္ႏွာသို႔သာလွ်င္ ေျပးႏိုင္၏။ ရဟန္းတို႔ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ မေဖာက္မျပန္ ကိုယ္တိုင္သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သင္ၾကားဆံုးမထားေသာ ယဥ္ေက်းၿပီးေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာတို႔သို႔ ေျပးသြား၏။ ႐ူပစ်ာန္ရွိသည္ျဖစ္၍ ႐ုပ္တို႔ကို ႐ႈ၏၊ ဤဝိေမာကၡ သည္ တစ္ခုေသာ အရပ္မည္၏။ အတြင္းသႏၲာန္၌ ႐ုပ္ဟူေသာ အမွတ္အသား မရွိသည္ျဖစ္၍ အပ သႏၲာန္၌ ႐ုပ္တို႔ကို ႐ႈ၏၊ ဤဝိေမာကၡသည္ ႏွစ္ခုေျမာက္အရပ္မည္၏။

တင့္တယ္၏ ဟူ၍သာလွ်င္ ႏွလံုးသြင္း၏။ ဤဝိေမာကၡသည္ သံုးခုေျမာက္အရပ္မည္၏။ ႐ူပသညာ တို႔ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္၍ ပဋိဃသညာတို႔ လံုးဝခ်ဳပ္သည့္ျပင္ နာနတၱသညာတို႔ကို လံုးဝႏွလံုးမသြင္းမူ၍ ”ေကာင္းကင္ပညတ္သည္ အဆံုးမရွိ”ဟု ႏွလံုးသြင္းလ်က္ အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ေန၏၊ ဤဝိေမာကၡသည္ ေလးခုေျမာက္အရပ္မည္၏။ အခ်င္းခပ္သိမ္း အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန္ ေျမာက္၍ ”ပဌမာ႐ုပၸဝိ ညာဏ္သည္ အဆံုးမရွိ”ဟု (ႏွလံုးသြင္းလ်က္) ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ေန၏၊ ဤဝိေမာကၡသည္ ငါးခုေျမာက္အရပ္မည္၏။ ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္၍ ”တစ္စံုတစ္ခုမွ် မရွိ”ဟု (ႏွလံုးသြင္းလ်က္) အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ေန၏၊ ဤဝိေမာကၡသည္ ေျခာက္ခုေျမာက္အရပ္မည္၏။ အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္ကို လြန္ေျမာက္၍ ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္ သို႔ ေရာက္၍ေန၏၊ ဤဝိေမာကၡသည္ ခုနစ္ခုေျမာက္ အရပ္မည္၏။ ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္ကို လြန္ေျမာက္၍ သညာေဝဒနာတို႔၏ ခ်ဳပ္ရာ နိေရာဓသမာပတ္သို႔ ေရာက္၍ေန၏။ ဤဝိေမာကၡသည္ ရွစ္ခု ေျမာက္ အရပ္မည္၏။ ရဟန္းတို႔ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ မေဖာက္မျပန္ ကိုယ္တိုင္ သိေတာ္ မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သင္ၾကားၿပီး ယဥ္းေက်းၿပီး ေသာေယာက်္ားသည္ ဤအရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာတို႔သို႔ ေျပးသြား၏၊ ”ထိုပုဂၢိဳလ္ကို သင့္ေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ဆံုးမတတ္ေသာ ဆရာအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ထက္ အတုမဲ့ ျဖစ္၍ သတၱဝါတို႕ကို ဆံုးမတတ္သူ” ဟူ၍ အၾကင္စကားကို ဆိုခဲ့၏၊ ထိုစကားကို ဤဆိုခဲ့ၿပီးသည္ကို စြဲ၍ ဆိုခဲ့၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားေဒသနာေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေဒသနာေတာ္ကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လြန္စြာႏွစ္သက္ကုန္ၿပီ။

ခုနစ္ခုေျမာက္ သဠာယတနဝိဘဂၤသုတ္ ၿပီး၏။