မန ၁၄၃: အနာထပိ႑ိေကာဝါဒသုတ္

၃၈၃။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္ –

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ အနာထပိဏ္သူေဌးသည္ ဖ်ားနာေန၏၊ ဒုကၡေရာက္ေန၏၊ အသည္းအသန္ မမာေန၏၊ ထိုအခါ အနာထပိဏ္သူေဌးသည္ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ကို ေခၚ၍ ”အေမာင္ ေယာက်္ား လာေလာ့၊ သင္သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ငါ၏စကားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္တို႔ကို ဦးတိုက္ေလေလာ့ ‘အသွ်င္ဘုရား အနာထပိဏ္သူေဌးသည္ ဖ်ားနာေနပါ၏၊ ဒုကၡေရာက္ ေနပါ၏၊ အသည္းအသန္ မမာျဖစ္ေနပါ၏၊ ထိုအနာထပိဏ္သူေဌးသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္တို႔ကို ဦးတိုက္ပါ၏’ ဟူ၍လည္း ေလွ်ာက္ေလေလာ့၊ အသွ်င္သာရိပုၾတာထံသို႔လည္း ခ်ဥ္းကပ္၍ ငါ၏စကားျဖင့္ အသွ်င္သာရိပုၾတာ၏ ေျခေတာ္တို႔ကို ဦးတိုက္ေလေလာ့ ‘အသွ်င္ဘုရား အနာထပိဏ္သူေဌးသည္ ဖ်ားနာ ေနပါ၏၊ ဒုကၡေရာက္ေနပါ၏၊ အသည္းအသန္ မမာျဖစ္ေနပါ၏၊ ထိုအနာထပိဏ္သူေဌးသည္ အသွ်င္ သာရိပုၾတာ၏ ေျခေတာ္တို႔ကို ဦးတိုက္ပါ၏’၊ ‘အသွ်င္သာရိပုၾတာ ေတာင္းပန္ပါ၏၊ အသွ်င္သာရိပုၾတာ သည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အိမ္သို႔ အစဥ္သနားသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူပါေလာ့’ ဟူ၍”လည္း ေလွ်ာက္ေလေလာ့ဟု ေျပာဆို၏။

”အသွ်င္သူေဌး ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ထိုေယာက်္ားသည္ အနာထပိဏ္သူေဌးအား ျပန္ၾကား၍ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားကို အလြန္႐ိုေသစြာ ရွိခိုး၍ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္၏၊ သင့္ ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ၿပီးေသာ ထိုေယာက်္ားသည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ”အသွ်င္ဘုရား အနာထပိဏ္သူေဌးသည္ ဖ်ားနာေနပါ၏၊ ဒုကၡေရာက္ေနပါ၏၊ အသည္းအသန္ မမာျဖစ္ေနပါ၏၊ ထိုအနာထပိဏ္သူေဌးသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္တို႔ကို ဦးတိုက္ပါ၏”ဟု ဤစကားကို ေလွ်ာက္ထား၏။ အသွ်င္သာရိပုၾတာထံ သို႔လည္း ခ်ဥ္းကပ္၍ အသွ်င္သာရိပုၾတာကို အလြန္႐ိုေသစြာ ႐ိွခိုးၿပီးလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ထိုင္၏၊ သင့္ ေလ်ာ္ရာ၌ထိုင္ၿပီးေသာ ထိုေယာက်္ားသည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာကို ”အသွ်င္ဘုရား အနာထပိဏ္သူေဌးသည္ ဖ်ားနာေနပါ၏၊ ဒုကၡေရာက္ေနပါ၏၊ အသည္းအသန္ မမာျဖစ္ေနပါ၏၊ ထိုအနာထပိဏ္သူေဌးသည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာ၏ ေျခတို႔ကို ဦးတိုက္ပါ၏ ‘အသွ်င္ဘုရားသာရိပုၾတာ ေတာင္းပန္ပါ၏၊ အသွ်င္ သာရိပုၾတာသည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အိမ္သို႔ အစဥ္သနားသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူပါ ေလာ့’ဟူ၍”လည္း ေလွ်ာက္လိုက္ပါ၏ဟု ဤစကားကို ေလွ်ာက္ထား၏။ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ဆိတ္ ဆိတ္ေနသျဖင့္ လက္ခံေတာ္မူ၏။

၃၈၄။ ထိုအခါ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူၿပီးလွ်င္ အသွ်င္အာနႏၵာကို ေနာက္လိုက္ရဟန္းျပဳကာ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အိမ္ဆီသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ခင္းထား ေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ အနာထပိဏ္သူေဌးကို ”သူေဌး အသို႔နည္း၊ သင့္အား ခံ႕က်န္းပါ၏ေလာ၊ (ဣရိယာပထ) မွ်တပါ၏ေလာ၊ ဒုကၡေဝဒနာတို႔သည္ ဆုတ္ယုတ္ပါကုန္၏ ေလာ၊ မတိုးတက္ဘဲ ႐ိွပါကုန္၏ေလာ၊ ဆုတ္ယုတ္ေသာအရာသည္ ထင္ပါ၏ေလာ၊ တိုးတက္ေသာအရာ သည္ မထင္ဘဲ ႐ိွပါ၏ေလာ”ဟု ဤစကားကို ေမးျမန္းေျပာဆို၏။

အသွ်င္ဘုရားသာရိပုၾတာ အကြၽႏု္ပ္ မခံ႕က်န္းပါ။ (ဣရိယာပထ) မမွ်တပါ၊ အကြၽႏု္ပ္အား ျပင္းထန္ ေသာ ေဝဒနာတို႔သည္ တိုးတက္ပါကုန္၏၊ မဆုတ္ယုတ္ပါကုန္၊ တိုးတက္ေသာအရာသည္ ထင္ပါ၏၊ ဆုတ္ ယုတ္ေသာအရာသည္ မထင္ပါ။

အသွ်င္ဘုရားသာရိပုၾတာ ဥပမာအားျဖင့္ အား႐ိွေသာ ေယာက်္ားသည္ ထက္စြာေသာ ခက္ရင္းျဖင့္ ထိပ္ကို ထိုး၍ႏွိပ္ဘိသကဲ့သို႔ အသွ်င္ဘုရားသာရိပုၾတာ ဤအတူသာလွ်င္ အကြၽႏု္ပ္အား ျပင္းထန္ေသာ ေလတို႔သည္ ဦးထိပ္၌ ထိုးက်င့္ပါကုန္၏။ အသွ်င္သာရိပုၾတာ အကြၽႏု္ပ္ မခံ့က်န္းပါ၊ (ဣရိယာပထ) မမွ် တပါ၊ အကြၽႏု္ပ္အား ျပင္းထန္ေသာ ဒုကၡေဝဒနာတို႔သည္ ေရွ႕သို႔သာ တိုးတက္ပါကုန္၏၊ ေနာက္သို႔ကား့မဆုတ္ယုတ္ပါကုန္၊ တိုးတက္ေသာအရာသည္သာ ထင္ပါ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ေသာအရာသည္ မထင္ပါ။

အသွ်င္ဘုရားသာရိပုၾတာ ဥပမာအားျဖင့္ အား႐ိွေသာ ေယာက်္ားသည္ ျမဲျမံခိုင္ခံ့ေသာ သားေရႀကိဳး ပိုင္းျဖင့္ ဦးေခါင္း၌ ရစ္ပတ္ျခင္းကို ေပးရာသကဲ့သို႔ အသွ်င္ဘုရားသာရိပုၾတာ ဤအတူသာလွ်င္ အကြၽႏု္ပ္ အား ဦးေခါင္း၌ အလြန္ျပင္းထန္ကုန္ေသာ ဦးေခါင္းကိုက္ေသာ ေဝဒနာတို႔သည္ ျဖစ္ပါကုန္၏။ အသွ်င္ ဘုရားသာရိပုၾတာ အကြၽႏု္ပ္အား မခံ႕က်န္းပါ၊ (ဣရိယာပထ) မမွ်တပါ၊ အကြၽႏု္ပ္အား ျပင္းထန္ကုန္ေသာ ဒုကၡေဝဒနာတို႔သည္ ေရွ႕သို႔သာ တိုးတက္ပါကုန္၏၊ ေနာက္သို႔ကား မဆုတ္ယုတ္ပါကုန္၊ တိုးတက္ေသာ အရာသည္သာ ထင္ပါ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ေသာအရာသည္ မထင္ပါ။

အသွ်င္ဘုရားသာရိပုၾတာ ဥပမာအားျဖင့္ ကြၽမ္းက်င္လိမၼာေသာ ႏြားသတ္ေယာက်္ားသည္လည္း ေကာင္း၊ ႏြားသတ္ေယာက်္ား၏ တပည့္သည္လည္းေကာင္း ထက္လွစြာေသာ သားလွီးဓားျဖင့္ ဝမ္းကို ရစ္၍ လွီးဘိသကဲ့သို႔ အသွ်င္ဘုရားသာရိပုၾတာ ဤအတူသာလွ်င္ ျပင္းျပကုန္ေသာ ေလတို႔သည္ ဝမ္းကို ရစ္ကုန္၏၊ အသွ်င္ဘုရားသာရိပုၾတာ အကြၽႏု္ပ္အား မခံ႕က်န္းပါ၊ (ဣရိယာပထ) မမွ်တပါ၊ အကြၽႏု္ပ္အား ျပင္းထန္ကုန္ေသာ ဒုကၡေဝဒနာတို႔သည္ ေရွ႕သို႔သာ တိုးတက္ပါကုန္၏၊ ေနာက္သို႔ကား မဆုတ္ယုတ္ပါ ကုန္၊ တိုးတက္ေသာအရာသည္သာ ထင္ပါ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ေသာအရာသည္ မထင္ပါ။

အသွ်င္ဘုရားသာရိပုၾတာ ဥပမာအားျဖင့္ အား႐ိွေသာ ေယာက်္ားႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ အလြန္အား နည္းေသာ ေယာက်္ားကို အသီးအသီး လက္ေမာင္းတို႔၌ ကိုင္၍ မီးက်ီးစု၌ ကင္ကုန္ရာသကဲ့သို႔ အျပန္ အလွန္ ကင္ကုန္ရာသကဲ့သို႔ အသွ်င္ဘုရားသာရိပုၾတာ ဤအတူသာလွ်င္ ခႏၶာကိုယ္၌ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ပူေလာင္ျခင္းသည္ ျဖစ္ပါ၏။ အသွ်င္ဘုရားသာရိပုၾတာ အကြၽႏု္ပ္ မခံ့က်န္းပါ၊ (ဣရိယာပထ) မမွ်တပါ၊ အကြၽႏု္ပ္အား ျပင္းထန္ကုန္ေသာ ဒုကၡေဝဒနာတို႔သည္ ေရွ႕သို႔သာ တိုးတက္ပါကုန္၏၊ ေနာက္သို႔ကား မဆုတ္ယုတ္ပါကုန္၊ တိုးတက္ေသာအရာသည္သာ ထင္ပါ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ေသာအရာသည္ မထင္ပါဟု (ေလွ်ာက္ထား၏)။

၃၈၅။ သူေဌး ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ ဤသို႔က်င့္ရမည္ ”စကၡဳပသာဒကို ငါမစြဲလမ္းအံ့၊ စကၡဳပသာဒ ကို မွီ၍ျဖစ္ေသာ ဝိညာဏ္သည္လည္း ငါ့အား မျဖစ္လတၱံ႕”ဟု သင္သည္ ဤသို႔လွ်င္ က်င့္ရမည္။ သူေဌး ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ ဤသို႔က်င့္ရမည္ ”ေသာတပသာဒကို ငါမစြဲလမ္းအံ့၊ ေသာတပသာဒကို မွီ၍ျဖစ္ေသာ ဝိညာဏ္သည္လည္း ငါ့အား မျဖစ္လတၱံ႕”ဟု သင္သည္ ဤသို႔လွ်င္ က်င့္ရမည္။ သူေဌး ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ ဤသို႔က်င့္ရမည္ ”ဃာနပသာဒကို ငါမစြဲလမ္းအံ့၊ ဃာနပသာဒကို မွီ၍ျဖစ္ေသာ ဝိညာဏ္သည္လည္း ငါ့အား မျဖစ္လတၱံ႕”ဟု သင္သည္ ဤသို႔လွ်င္ က်င့္ရမည္။ သူေဌး ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ ဤသို႔က်င့္ရမည္ ”ဇိဝွါပသာဒကို ငါမစြဲလမ္းအံ့၊ ဇိဝွါပသာဒကို မွီ၍ျဖစ္ေသာ ဝိညာဏ္သည္လည္း ငါ့အား မျဖစ္လတၱံ႕”ဟု သင္သည္ ဤသို႔လွ်င္ က်င့္ရမည္။ သူေဌး ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ ဤ သို႔က်င့္ရမည္ ”ကာယပသာဒကို ငါမစြဲလမ္းအံ့၊ ကာယပသာဒကို မွီ၍ျဖစ္ေသာ ဝိညာဏ္သည္လည္း ငါ့အား မျဖစ္လတၱံ႕”ဟု သင္သည္ ဤသို႔လွ်င္ က်င့္ရမည္။ သူေဌး ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ ဤသို႔က်င့္ရ မည္ ”မေနာဒြါရကို ငါမစြဲလမ္းအံ့၊ မေနာဒြါရကို မွီ၍ျဖစ္ေသာ ဝိညာဏ္သည္လည္း ငါ့အား မျဖစ္လတၱံ႕”ဟု သင္သည္ ဤသို႔လွ်င္ က်င့္ရမည္။ (၁)

သူေဌး ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ ဤသို႔က်င့္ရမည္ ”႐ူပါ႐ံုကို ငါမစြဲလမ္းအံ့၊ ႐ူပါ႐ံုကို မွီ၍ျဖစ္ေသာ ဝိညာဏ္သည္လည္း ငါ့အား မျဖစ္လတၱံ႕”ဟု သင္သည္ ဤသို႔လွ်င္ က်င့္ရမည္။ သူေဌး ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ ဤသို႔က်င့္ရမည္ ”သဒၵါ႐ံုကို ငါမစြဲလမ္းအံ့။ပ။ ဂႏၶာ႐ံုကို ငါမစြဲလမ္းအံ့။ပ။ ရသာ႐ံုကို ငါမစြဲ လမ္းအံ့။ပ။ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုကို ငါမစြဲလမ္းအံ့။ပ။ ဓမၼာ႐ံုကို ငါမစြဲလမ္းအံ့၊ ဓမၼာ႐ံုကို မွီ၍ျဖစ္ေသာ ဝိညာဏ္ သည္လည္း ငါ့အား မျဖစ္လတၱံ႕”ဟု သင္သည္ ဤသို႔လွ်င္ က်င့္ရမည္။ (၂)

သူေဌး ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ ဤသို႔က်င့္ရမည္ ”စကၡဳဝိညာဏ္ကို ငါမစြဲလမ္းအံ့၊ စကၡဳဝိညာဏ္ကို မွီ၍့ျဖစ္ေသာ ဝိညာဏ္သည္လည္း ငါ့အား မျဖစ္လတၱံ႕”ဟု သင္သည္ ဤသို႔လွ်င္ က်င့္ရမည္။ သူေဌး ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ ဤသို႔က်င့္ရမည္ ”ေသာတဝိညာဏ္ကို ငါမစြဲလမ္းအံ့။ပ။ ဃာနဝိညာဏ္ကို ငါမစြဲ လမ္းအံ့။ပ။ ဇိဝွါဝိညာဏ္ကို ငါမစြဲလမ္းအံ့။ပ။ ကာယဝိညာဏ္ကို ငါမစြဲလမ္းအံ့။ပ။ မေနာဝိညာဏ္ကို ငါ မစြဲလမ္းအံ့၊ မေနာဝိညာဏ္ကို မွီ၍ျဖစ္ေသာ ဝိညာဏ္သည္လည္း ငါ့အား မျဖစ္လတၱံ႕”ဟု သင္သည္ ဤသို႔လွ်င္ က်င့္ရမည္။ (၃)

သူေဌး ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ ဤသို႔က်င့္ရမည္ ”စကၡဳသမၹႆကို ငါမစြဲလမ္းအံ့၊ စကၡဳသမၹႆကို မွီ၍ ျဖစ္ေသာ ဝိညာဏ္သည္လည္း ငါ့အား မျဖစ္လတၱံ႕”ဟု သင္သည္ ဤသို႔လွ်င္ က်င့္ရမည္။ သူေဌး ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ ဤသို႔က်င့္ရမည္ ”ေသာတသမၹႆကို ငါမစြဲလမ္းအံ့။ပ။ ဃာနသမၹႆကို ငါမစြဲ လမ္းအံ့။ပ။ ဇိဝွါသမၹႆကို ငါမစြဲလမ္းအံ့။ပ။ ကာယသမၹႆကို ငါမစြဲလမ္းအံ့။ပ။ မေနာသမၹႆကို ငါမစြဲ လမ္းအံ့၊ မေနာသမၹႆကို မွီ၍ျဖစ္ေသာ ဝိညာဏ္သည္လည္း ငါ့အား မျဖစ္လတၱံ႕”ဟု သင္သည္ ဤသို႔ လွ်င္ က်င့္ရမည္။ (၄)

သူေဌး ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ ဤသို႔က်င့္ရမည္ ”စကၡဳသမၹႆေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေဝဒနာကို ငါမစြဲ လမ္းအံ့၊ စကၡဳသမၹႆေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေဝဒနာကို မွီ၍ျဖစ္ေသာ ဝိညာဏ္သည္လည္း ငါ့အား မျဖစ္ လတၱံ႕”ဟု သင္သည္ ဤသို႔လွ်င္ က်င့္ရမည္။ သူေဌး ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ ဤသို႔က်င့္ရမည္ ”ေသာတ သမၹႆ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေဝဒနာကို ငါမစြဲလမ္းအံ့။ပ။ ဃာနသမၹႆေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေဝဒနာကို ငါမစြဲ လမ္းအံ့။ပ။ ဇိဝွါသမၹႆေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေဝဒနာကို ငါမစြဲလမ္းအံ့။ပ။ ကာယသမၹႆေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေဝဒနာကို ငါမစြဲလမ္းအံ့။ပ။ မေနာသမၹႆေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေဝဒနာကို ငါမစြဲလမ္းအံ့၊ မေနာသမၹႆ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေဝဒနာကို မွီ၍ ျဖစ္ေသာ ဝိညာဏ္သည္လည္း ငါ့အား မျဖစ္လတၱံ႕”ဟု သင္သည္ ဤသို႔လွ်င္ က်င့္ရမည္။ (၅)

၃၈၆။ သူေဌး ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ ဤသို႔က်င့္ရမည္ ”ပထဝီဓာတ္ကို ငါမစြဲလမ္းအံ့၊ ပထဝီဓာတ္ ကို မွီ၍ျဖစ္ေသာ ဝိညာဏ္သည္လည္း ငါ့အား မျဖစ္လတၱံ႕”ဟု သင္သည္ ဤသို႔လွ်င္ က်င့္ရမည္။ သူေဌး ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ ဤသို႔က်င့္ရမည္ ”အာေပါဓာတ္ကို ငါမစြဲလမ္းအံ့။ပ။ ေတေဇာဓာတ္ကို ငါမစြဲလမ္းအံ့။ပ။ ဝါေယာဓာတ္ကို ငါမစြဲလမ္းအံ့။ပ။ အာကာသဓာတ္ကို ငါမစြဲလမ္းအံ့။ပ။ ဝိညာဏဓာတ္ကို ငါမစြဲလမ္းအံ့၊ ဝိညာဏဓာတ္ကို မွီ၍ျဖစ္ေသာ ဝိညာဏ္သည္ ငါ့အား မျဖစ္လတၱံ႕”ဟု သင္သည္ ဤ သို႔လွ်င္ က်င့္ရမည္။ (၆)

သူေဌး ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ ဤသို႔က်င့္ရမည္ ”႐ုပ္ကို ငါမစြဲလမ္းအံ့၊ ႐ုပ္ကို မွီ၍ျဖစ္ေသာ ဝိညာဏ္သည္ ငါ့အား မျဖစ္လတၱံ႕”ဟု သင္သည္ ဤသို႔လွ်င္ က်င့္ရမည္။ သူေဌး ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ ဤသို႔ က်င့္ရမည္ ”ေဝဒနာကို ငါမစြဲလမ္းအံ့။ပ။ သညာကို ငါမစြဲလမ္းအံ့။ သခၤါရတို႔ကို ငါမစြဲလမ္းအံ့။ပ။ ဝိညာဏ္ကို ငါမစြဲလမ္းအံ့၊ ဝိညာဏ္ကို မွီ၍ျဖစ္ေသာ ဝိညာဏ္သည္ ငါ့အား မျဖစ္လတၱံ႕”ဟု သင္သည္ ဤသို႔လွ်င္ က်င့္ရမည္။ (၇)

သူေဌး ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ ဤသို႔က်င့္ရမည္ ”အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္ကို ငါမစြဲလမ္းအံ့၊ အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္ကို မွီ၍ျဖစ္ေသာ ဝိညာဏ္သည္ ငါ့အား မျဖစ္လတၱံ႕”ဟု သင္သည္ ဤသို႔ လွ်င္ က်င့္ရမည္။ သူေဌး ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ ဤသို႔က်င့္ရမည္ ”ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္ကို ငါမစြဲ လမ္းအံ့။ပ။ အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္ကို ငါမစြဲလမ္းအံ့။ပ။ ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္ကို ငါမစြဲလမ္း အံ့၊ ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္ကို မွီ၍ျဖစ္ေသာ ဝိညာဏ္သည္ ငါ့အား မျဖစ္လတၱံ႕”ဟု သင္သည္ ဤသို႔လွ်င္ က်င့္ရမည္။ (၈)

သူေဌး ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ ဤသို႔က်င့္ရမည္ ”ဤမ်က္ေမွာက္ကာလကို ငါမစြဲလမ္းအံ့၊ ဤ မ်က္ေမွာက္ကာလကို မွီ၍ျဖစ္ေသာ ဝိညာဏ္သည္ ငါ့အား မျဖစ္လတၱံ႕”ဟု သင္သည္ ဤသို႔လွ်င္ က်င့္ရ့မည္။ သူေဌး ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ ဤသို႔က်င့္ရမည္ ”တမလြန္ေလာကကို ငါမစြဲလမ္းအံ့၊ တမလြန္ ေလာကကို မွီ၍ျဖစ္ေသာ ဝိညာဏ္သည္ ငါ့အား မျဖစ္လတၱံ႕”ဟု သင္သည္ ဤသို႔လွ်င္ က်င့္ရမည္။ သူေဌး ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ ဤသို႔က်င့္ရမည္ ”ျမင္ရ ၾကားရ ေတြ႕ရ သိရ ေရာက္ရ ရွာမွီးရ အဖန္ ဖန္ရွာမွီးရ စိတ္ျဖင့္ေလ့လာရေသာ အၾကင္အာ႐ံုသည္ ႐ိွ၏၊ ထိုအာ႐ံုကိုလည္း ငါမစြဲလမ္းအံ့၊ ထိုအာ႐ံုကို မွီ၍ျဖစ္ေသာ ဝိညာဏ္သည္ ငါ့အား မျဖစ္လတၱံ႕”ဟု သင္သည္ ဤသို႔လွ်င္ က်င့္ရမည္ဟု (မိန္႔ဆို၏)။ (၉)

၃၈၇။ ဤသို႔ မိန္႔ဆိုသည္႐ိွေသာ္ အနာထပိဏ္သူေဌးသည္ ငိုေႂကြး၏၊ မ်က္ရည္တို႔ကို ျဖစ္ေစ၏။ ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ အနာထပိဏ္သူေဌးအား ”သူေဌး သင္သည္ စည္းစိမ္တို႔၌ ၿငိကပ္သေလာ၊ သူေဌး သင္သည္ ကုသိုလ္တို႔၌ ဆုတ္နစ္သေလာ”ဟု (မိန္႔ဆို၏)။ အသွ်င္ဘုရားအာနႏၵာ အကြၽႏု္ပ္သည္ စည္းစိမ္တို႔၌ မၿငိကပ္ပါ၊ ကုသိုလ္တို႔၌လည္း မဆုတ္နစ္ပါ၊ စင္စစ္ေသာ္ကား အကြၽႏု္ပ္သည္ ရွည္ျမင့္စြာ ေသာ ကာလပတ္လံုး ျမတ္စြာဘုရားကို ဆည္းကပ္ပါ၏၊ စိတ္ကို ပြါးေစတတ္ေသာ ရဟန္းတို႔ကိုလည္း ဆည္းကပ္ပါ၏၊ သို႔ေသာ္လည္း အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔သေဘာ႐ိွေသာ တရားစကားကို မၾကားရဖူးပါဟု (ေလွ်ာက္၏)။ သူေဌး အဝတ္ျဖဴဝတ္ လူတို႔မွာ ဤသို႔ပင္ သေဘာ႐ိွေသာ တရားစကားသည္ မထင္ႏိုင္၊ သူေဌး ဤသို႔ သေဘာ႐ိွေသာ တရားစကားသည္ ရဟန္းတို႔မွာသာ ထင္ႏိုင္၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။ အသွ်င္ ဘုရားသာရိပုၾတာ တိုက္တြန္းပါ၏၊ အဝတ္ျဖဴဝတ္ေသာ လူတို႔မွာလည္း ဤသို႔သေဘာ႐ိွေသာ တရား စကားကို ထင္ပါေစ၊ အသွ်င္ဘုရား ဉာဏ္မ်က္စိ၌ ကိေလသာျမဴနည္းေသာ သေဘာ႐ိွကုန္ေသာ အမ်ဳိး ေကာင္းသားတို႔သည္ ႐ိွၾကပါကုန္၏၊ တရားေတာ္ကို မနာၾကားရျခင္းေၾကာင့္ တရားေတာ္မွ ဆုတ္ယုတ္ေန ၾကပါကုန္၏၊ တရားေတာ္ကို သိလြယ္သူတို႔သည္ ႐ိွပါကုန္လတၱံ႕ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ထိုအခါ အသွ်င္သာရိပုၾတာႏွင့္ အသွ်င္အာနႏၵာတို႔သည္ အနာထပိဏ္သူေဌးကို ဤအဆံုးအမျဖင့္ ဆံုးမ၍ ေနရာမွထကာ ဖဲသြားၾကကုန္၏။ ထို႔ေနာက္ အနာထပိဏ္သူေဌးသည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာႏွင့္ အသွ်င္အာနႏၵာတို႔ ဖဲသြား၍ မၾကာမီ ကြယ္လြန္ေလ၏၊ တုသိတာနတ္ျပည္၌ ျဖစ္ေလ၏။ ထိုအခါ အနာထပိဏ္နတ္သားသည္ သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္၌ အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ အဆင္းျဖင့္ အလံုးစံုေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္းကို ထြန္းလင္းေတာက္ပေစလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ႐ိုေသစြာ႐ိွခိုး၍ သင့္ ေလ်ာ္ေသာ အရပ္၌ ရပ္တည္၏၊ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ရပ္တည္ၿပီးေသာ္ အနာထပိဏ္နတ္သားသည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ဂါထာတို႔ျဖင့္ ေလွ်ာက္၏ –

”ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္သည္ ရဟန္းအေပါင္းတို႔၏ အျမဲေနရာလည္း ျဖစ္၏၊ တရားမင္းျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ သီတင္းသံုးရာလည္း ျဖစ္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ အကြၽႏု္ပ္အား ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ကို ျဖစ္ေစပါ၏။

အလုပ္ကိစၥ၊ အသိဉာဏ္၊ တည္ၾကည္မႈ၊ ကိုယ္က်င့္သီလ၊ ျမတ္ေသာအသက္ ေမြးမႈ၊ ဤတရားေၾကာင့္ သတၱဝါတို႔သည္ စင္ၾကယ္ကုန္၏။ အမ်ဳိးအႏြယ္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဥစၥာေၾကာင့္လည္းေကာင္း စင္ၾကယ္သည္ မဟုတ္ကုန္။

ထို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ ပညာ႐ိွေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ မိမိ၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ႐ႈေမွ်ာ္၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေၾကာင္းအားျဖင့္ တရားကို စူးစမ္းဆင္ျခင္ရာ၏၊ ဤသို႔ ဆင္ျခင္ ေသာ္ ထိုအရိယာမဂ္တရား၌ စင္ၾကယ္၏။

အၾကင္ အမွတ္မ႐ိွေသာ ရဟန္းသည္ တစ္ဖက္ကမ္းနိဗၺာန္သို႔ ေရာက္၏၊ ထို ရဟန္းသည္ တစ္ဖက္ကမ္းနိဗၺာန္သို႔ ေရာက္႐ံုမွ်သာလွ်င္ ျမတ္၏၊ သာရိပုၾတာသာလွ်င္ ပညာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သီလျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း (ထို တစ္ဖက္ကမ္း နိဗၺာန္ေရာက္ ရဟန္းဟူသမွ်ထက္) ျမတ္၏”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အနာထပိဏ္နတ္သားသည္ ဤစကားကို ေလွ်ာက္ထား၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အခြင့္ျပဳေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ အနာထပိဏ္နတ္သားသည္ ”ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါ၏ စကားကို အခြင့္ျပဳေတာ္မူ၏”ဟု ျမတ္စြာဘုရားကို ႐ိွခိုး၍ အ႐ိုအေသျပဳကာ ထိုအရပ္၌သာလွ်င္ ကြယ္ေလ၏။

၃၈၈။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုညဥ့္ကို လြန္သျဖင့္ ရဟန္းတို႔ကို မိန္႔ေတာ္မူ၏ – ရဟန္းတို႔ ဤညဥ့္၌ နတ္သားတစ္ဦးသည္ သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္၌ အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ အဆင္းျဖင့္ အလံုးစံုေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္းကို ထြန္းလင္းေတာက္ပေစလ်က္ ငါ့ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ႐ိုေသစြာ႐ိွခိုးကာ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ရပ္တည္၏၊ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ရပ္တည္ၿပီးေသာ္ ထိုနတ္သားသည္ ငါ့ကို ဂါထာတို႔ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထား၏ –

”ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္သည္ ရဟန္းအေပါင္းတို႔၏ အျမဲေနရာလည္း ျဖစ္၏၊ တရားမင္းျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ သီတင္းသံုးရာလည္းျဖစ္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ အကြၽႏု္ပ္အား ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ကို ျဖစ္ေစပါ၏။

အလုပ္ကိစၥ၊ အသိဉာဏ္၊ တည္ၾကည္မႈ၊ ကိုယ္က်င့္သီလ၊ ျမတ္ေသာအသက္ေမြးမႈ၊ ဤတရားေၾကာင့္ သတၱဝါတို႔သည္ စင္ၾကယ္ကုန္၏၊ အမ်ဳိးအႏြယ္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဥစၥာေၾကာင့္လည္းေကာင္း စင္ၾကယ္သည္ မဟုတ္ကုန္။

ထို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ ပညာ႐ိွေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ မိမိ၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ႐ႈေမွ်ာ္၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေၾကာင္းအားျဖင့္ တရားကို စူးစမ္းဆင္ျခင္ရာ၏၊ ဤသို႔ ဆင္ျခင္ ေသာ္ ထိုအရိယာမဂ္တရား၌ စင္ၾကယ္၏။

အၾကင္ အမွတ္မ႐ိွေသာ ရဟန္းသည္ တစ္ဖက္ကမ္းနိဗၺာန္သို႔ ေရာက္၏၊ ထို ရဟန္းသည္ တစ္ဖက္ကမ္းနိဗၺာန္သို႔ ေရာက္႐ံုမွ်သာလွ်င္ ျမတ္၏၊ သာရိပုၾတာသာလွ်င္ ပညာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သီလျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း (ထို တစ္ဖက္ကမ္း နိဗၺာန္ေရာက္ ရဟန္းဟူသမွ်ထက္) ျမတ္၏”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ရဟန္းတို႔ ထိုနတ္သားသည္ ဤဆိုခဲ့သည့္ စကားကို ေလွ်ာက္ထား၏ ”ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါ၏ စကားကို အခြင့္ျပဳေတာ္မူ၏”ဟု ငါ့ကို ႐ိွခိုး၍ အ႐ိုအေသျပဳကာ ထိုအရပ္၌သာလွ်င္ ကြယ္ေလ၏ဟု (မိန္႔ ေတာ္မူ၏)။

ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ္ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏ – ”ျမတ္စြာဘုရား ထိုနတ္သားသည္ အနာထပိဏ္နတ္သားျဖစ္လိမ့္မည္ ထင္ပါသည္၊ ျမတ္စြာဘုရား အနာထပိဏ္သူေဌးသည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာကို အလြန္ၾကည္ညဳိပါ၏ဟု”ဟု (ေလွ်ာက္ထား၏)။ အာနႏၵာ ေကာင္းေပစြ ေကာင္းေပစြ၊ အာနႏၵာ ၾကံစည္ေတြးဆျခင္းျဖင့္ ေရာက္သင့္ ေရာက္ထိုက္ေသာ အရာမွန္ သမွ်သို႔ သင္ ေရာက္ရွိေန၏၊ အာနႏၵာ ထိုနတ္သားသည္ အနာထပိဏ္နတ္သားပင္တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားေဒသနာေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူ၏၊ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေဒသနာေတာ္ကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လြန္စြာႏွစ္သက္ေလၿပီ။

ေရွးဦးစြာေသာ အနာထပိ႑ိေကာဝါဒသုတ္ ၿပီး၏။