မန ၁၄၆: နႏၵေကာဝါဒသုတ္

၃၈၉။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ ရွဥ့္နက္တို႔အား အစာေကြၽး၍ ေမြးရာျဖစ္ေသာ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ အသွ်င္သာရိပုၾတာ အသွ်င္မဟာစုႏၵႏွင့္ အသွ်င္ဆႏၵ့တို႔သည္ ဂိဇၥ်ကုဋ္ေတာင္၌ ေနၾကကုန္၏။ ထိုအခါ အသွ်င္ဆႏၵသည္ ဖ်ားနာေန၏၊ ဒုကၡေရာက္ေန၏၊ အသည္းအသန္ မမာေန၏။ ထိုအခါ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ညခ်မ္းအခါ ကိန္းေအာင္းရာမွ ထလ်က္ မဟာစုႏၵထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ အသွ်င္မဟာစုႏၵကို ‘ငါ့သွ်င္စုႏၵ လာသြားကုန္အံ့၊ အသွ်င္ဆႏၵထံ လူမမာ ေမးရန္ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္အံ့”ဟု ဤစကားကို ေျပာဆို၏။ ”ငါ့သွ်င္ ေကာင္းပါၿပီ”ဟု အသွ်င္မဟာစုႏၵသည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထား၏။

ထိုအခါ အသွ်င္သာရိပုၾတာႏွင့္ အသွ်င္မဟာစုႏၵတို႔သည္ အသွ်င္ဆႏၵထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ အသွ်င္ ဆႏၵႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ေျပာဆိုကုန္၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို ေျပာဆိုၿပီး ဆံုးေစၿပီးေနာက္ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ေနကုန္၏၊ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ၿပီးေသာ္ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ အသွ်င္ဆႏၵအား ”ငါ့သွ်င္ဆႏၵ အသို႔နည္း၊ ခံ႕က်န္း၏ေလာ၊ (ဣရိယာပထ) မွ်တ၏ေလာ၊ သင့္အား ဒုကၡေဝဒနာတို႔သည္ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏ေလာ၊ မတိုးတက္ဘဲ ႐ိွကုန္၏ေလာ၊ ဆုတ္ယုတ္ေသာ အရာသည္ ထင္၏ေလာ၊ တိုးတက္ေသာ အရာသည္ မထင္ဘဲ ႐ိွ၏ေလာ”ဟု ဤစကားကို ေျပာဆို၏။

ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ မခံ႕က်န္းပါ၊ (ဣရိယာပထ) မမွ်တပါ၊ အကြၽႏု္ပ္အား ျပင္းထန္ေသာ ေဝဒနာ တို႔သည္ တိုးတက္ပါကုန္၏၊ မဆုတ္ယုတ္ပါကုန္၊ တိုးတက္ေသာ အရာသည္ ထင္ပါ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ေသာ အရာသည္ မထင္ပါ၊ ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ ဥပမာအားျဖင့္ အား႐ိွေသာေယာက်္ားသည္ ထက္စြာေသာ ခက္ရင္းျဖင့္ ထိပ္ကို ထိုး၍ႏွိပ္ဘိသကဲ့သို႔ ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ ဤအတူသာလွ်င္ အကြၽႏု္ပ္အား ျပင္းထန္ ေသာ ေလတို႔သည္ ဦးထိပ္၌ ထိုးက်င့္ပါကုန္၏။ ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ ငါ့အား မခံ႕က်န္းပါ၊ (ဣရိယာပထ) မမွ်တပါ၊ ငါ့အား ျပင္းထန္ေသာ ဒုကၡေဝဒနာတို႔သည္ ေရွ႕သို႔သာ တိုးတက္ပါကုန္၏၊ ေနာက္သို႔ကား မဆုတ္ယုတ္ပါကုန္၊ တိုးတက္ေသာ အရာသည္သာ ထင္ပါ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ေသာ အရာသည္ မထင္ပါ။

ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ ဥပမာအားျဖင့္ အား႐ိွေသာ ေယာက်္ားသည္ ျမဲျမံခိုင္ခံ့ေသာ သားေရႀကိဳး ပိုင္းျဖင့္ ဦးေခါင္း၌ ရစ္ပတ္ျခင္းကို ေပးရာသကဲ့သို႔ ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ ဤအတူသာလွ်င္ ငါ့အား ဦးေခါင္း၌ အလြန္ျပင္းထန္ကုန္ေသာ ဦးေခါင္းကိုက္ေသာ ေဝဒနာတို႔သည္ ျဖစ္ပါကုန္၏။ ငါ့သွ်င္ သာရိပုၾတာ ငါ့အား မခံ႕က်န္းပါ၊ (ဣရိယာပထ) မမွ်တပါ၊ ငါ့အား ျပင္းထန္ကုန္ေသာ ဒုကၡေဝဒနာတို႔သည္ ေရွ႕သို႔သာ တိုးတက္ပါကုန္၏၊ ေနာက္သို႔ကား မဆုတ္ယုတ္ပါကုန္၊ တိုးတက္ေသာ အရာသည္သာ ထင္ပါ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ေသာ အရာသည္ မထင္ပါ။

ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ ဥပမာအားျဖင့္ ကြၽမ္းက်င္လိမၼာေသာ ႏြားသတ္ေယာက်္ားသည္လည္းေကာင္း၊ ႏြားသတ္ေယာက်္ား၏ တပည့္သည္လည္းေကာင္း ထက္လွစြာေသာ သားလွီးဓားျဖင့္ ဝမ္းကို ရစ္၍ လွီးဘိသကဲ့သို႔ ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ ဤအတူသာလွ်င္ ငါ့အား ျပင္းထန္ကုန္ေသာ ေလတို႔သည္ ဝမ္းဗိုက္ကို ရစ္ကုန္၏၊ ငါ့သွ်င္ သာရိပုၾတာ ငါ့အား မခံ႕က်န္းပါ၊ (ဣရိယာပထ) မမွ်တပါ၊ ငါ့အား ျပင္းထန္ကုန္ ေသာ ဒုကၡေဝဒနာတို႔သည္ ေရွ႕သို႔သာ တိုးတက္ပါကုန္၏၊ ေနာက္သို႔ကား မဆုတ္ယုတ္ပါကုန္၊ တိုးတက္ ေသာ အရာသည္သာ ထင္ပါ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ေသာ အရာသည္ မထင္ပါ။

ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ ဥပမာအားျဖင့္ အား႐ိွေသာ ေယာက်္ားႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ အလြန္အားနည္းေသာ ေယာက်္ားကို အသီးအသီး လက္ေမာင္းတို႔၌ ကိုင္၍ မီးက်ီးစု၌ ကင္ကုန္ရာသကဲ့သို႔ အျပန္အလွန္ ကင္ကုန္ရာသကဲ့သို႔ ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ ဤအတူသာလွ်င္ ငါ့အား ခႏၶာကိုယ္၌ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ပူေလာင္ ျခင္းသည္ ျဖစ္ပါ၏။ ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ ငါ့အား မခံ႕က်န္းပါ၊ (ဣရိယာပထ) မမွ်တပါ၊ ငါ့အား ျပင္း ထန္ကုန္ေသာ ဒုကၡေဝဒနာတို႔သည္ ေရွ႕သို႔သာ တိုးတက္ပါကုန္၏၊ ေနာက္သို႔ကား မဆုတ္ယုတ္ပါကုန္၊ တိုးတက္ေသာ အရာသည္သာ ထင္ပါ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ေသာ အရာသည္ မထင္ပါ၊ ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ ဓား ကို အသံုးျပဳေတာ့မည္၊ အသက္ရွင္ျခင္းကို မလိုလားေတာ့ပါဟု (ေျပာဆို၏)။

၃၉ဝ။ အသွ်င္ဆႏၵသည္ ဓားလက္နက္ကို အသံုးမျပဳပါလင့္၊ အသွ်င္ဆႏၵသည္ မွ်တပါေလာ့၊ ငါတို႔သည့္အသွ်င္ဆႏၵ မွ်တသည္ကို အလို႐ိွပါကုန္၏၊ အကယ္၍ အသွ်င္ဆႏၵအား သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဘာဇဥ္တို႔သည္ မရွိကုန္အံ့၊ ငါသည္ အသွ်င္ဆႏၵအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဘာဇဥ္တို႔ကို ရွာပါအံ့၊ အကယ္၍ အသွ်င္ဆႏၵအား သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဆးတို႔သည္ မ႐ိွကုန္အံ့၊ ငါသည္ အသွ်င္ဆႏၵအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဆးတို႔ကို ရွာပါအံ့၊ အကယ္၍ အသွ်င္ဆႏၵအား သင့္ေလ်ာ္ေသာ အလုပ္အေကြၽးသည္ မ႐ိွအံ့၊ ငါသည္ အသွ်င္ဆႏၵကို လုပ္ေကြၽးပါအံ့၊ အသွ်င္ဆႏၵသည္ ဓားလက္နက္ကို အသံုးမျပဳပါလင့္၊ အသွ်င္ဆႏၵသည္ မွ်တပါေလာ့၊ ငါတို႔သည္ အသွ်င္ဆႏၵ မွ်တသည္ကို အလို႐ိွပါကုန္၏ဟု (ေျပာဆိုၾကက ုန္၏)။

ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ ငါ့အား သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဘာဇဥ္မ႐ိွသည္ မဟုတ္၊ ငါ႕အား သင့္ေလ်ာ္ေသာ္ ေဆးလည္း မ႐ိွသည္ မဟုတ္၊ ငါ့အား သင့္ေလ်ာ္ေသာ အလုပ္အေကြၽးလည္း မ႐ိွသည္ မဟုတ္။ ငါ့သွ်င္ သာရိပုၾတာ စင္စစ္ ငါသည္ ဆရာျဖစ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး စိတ္လက္ ပါပါသာလွ်င္ လုပ္ေကြၽးခဲ့ၿပီ၊ စိတ္လက္မပါဘဲ လုပ္ေကြၽးခဲ့သည္ မဟုတ္၊ ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ ဆရာျဖစ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို စိတ္လက္ ပါပါသာလွ်င္ လုပ္ေကြၽး၍ စိတ္လက္မပါဘဲ လုပ္ေကြၽးျခင္း မဟုတ္ျခင္းသည္ သာလွ်င္ တပည့္အား ေလ်ာ္၏။ ငါ့သွ်င့္သာရိပုၾတာ ရဟန္းဆႏၵသည္ ကပ္ေရာက္ရာ မ႐ိွသည္ျဖစ္၍ ဓားလက္နက္ကို အသံုးျပဳလတၱံ႕ ဟူ၍သာလွ်င္ သင္မွတ္ပါေလာ့ဟု (ေျပာဆို၏)။ အသွ်င္ဆႏၵသည္ အကယ္ ၍ ျပႆနာကို ေျဖဆိုရန္ အခြင့္ျပဳပါလွ်င္ ငါတို႔သည္ အသွ်င္ဆႏၵကို တစ္စံုတစ္ခုေသာ အရာကို ေမးလိုပါ ကုန္၏ဟု (ဆိုၾကကုန္၏)။ ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ ေမးပါေလာ့၊ ၾကားရၿပီးေနာက္ သိရပါအံ့ဟု (ဆို၏)။

၃၉၁။ ငါ့သွ်င္ဆႏၵ စကၡဳပသာဒ + စကၡဳဝိညာဏ္ + စကၡဳဝိညာဏ္ျဖင့္သိအပ္ေသာ တရားတို႔ကို ”ဤဟာ ငါ့ဟာ မဟုတ္၊ ဤဟာ ငါမဟုတ္၊ ဤဟာ ငါ၏ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္”ဟု ႐ႈပါသေလာဟု (ေမး၏)။ ငါ့သွ်င္ဆႏၵ ေသာတပသာဒ + ေသာတဝိညာဏ္။ပ။ ငါ့သွ်င္ဆႏၵ ဃာနပသာဒ + ဃာနဝိညာဏ္။ ငါ့သွ်င္ဆႏၵ ဇိဝွါပသာဒ + ဇိဝွါဝိညာဏ္။ ငါ့သွ်င္ဆႏၵ ကာယပသာဒ + ကာယဝိညာဏ္။ ငါ့သွ်င္ဆႏၵ မေနာဒြါရ + မေနာဝိညာဏ္ + မေနာဝိညာဏ္ျဖင့္သိအပ္ေသာ တရားတို႔ကို ”ဤဟာ ငါ့ဟာမဟုတ္၊ ဤဟာ ငါမဟုတ္၊ ဤဟာ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္”ဟု ႐ႈပါသေလာဟု (ေမး၏)။

ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ စကၡဳပသာဒ + စကၡဳဝိညာဏ္ + စကၡဳဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ေသာ တရားတို႔ကို ”ဤဟာ ငါ့ဟာ မဟုတ္၊ ဤဟာ ငါမဟုတ္၊ ဤဟာ ငါ၏ကိုယ္’အတၱ’မဟုတ္”ဟု ႐ႈပါ၏။ ငါ့သွ်င္ သာရိပုၾတာ ေသာတပသာဒ။ပ။ ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ ဃာနပသာဒ။ ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ ဇိဝွါပသာဒ။ ငါ့သွ်င္ သာရိပုၾတာ ကာယပသာဒ။ ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ မေနာဒြါရ + မေနာဝိညာဏ္ + မေနာဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ ေသာ တရားတို႔ကို ”ဤဟာ ငါ့ဟာ မဟုတ္၊ ဤဟာ ငါမဟုတ္၊ ဤဟာ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္”ဟု ႐ႈပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၃၉၂။ ငါ့သွ်င္ဆႏၵ စကၡဳပသာဒ+စကၡဳဝိညာဏ္+ စကၡဳဝိညာဏ္ျဖင့္သိအပ္ေသာ တရားတို႔၌ အဘယ္ ကိုျမင္၍ အဘယ္ကိုသိ၍ စကၡဳပသာဒ + စကၡဳဝိညာဏ္ + စကၡဳဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ေသာတရားတို႔ကို ”ဤဟာ ငါ့ဟာ မဟုတ္၊ ဤဟာ ငါမဟုတ္၊ ဤဟာ ငါ၏ကိုယ္’အတၱ’ မဟုတ္”ဟု ႐ႈပါသနည္း။ ငါ့သွ်င္ဆႏၵ ေသာတ ပသာဒ + ေသာတဝိညာဏ္။ ငါ့သွ်င္ဆႏၵ ဃာနပသာဒ + ဃာနဝိညာဏ္။ ငါ့သွ်င္ဆႏၵ ဇိဝွါပသာဒ + ဇိဝွါဝိညာဏ္။ ငါ့သွ်င္ဆႏၵ ကာယပသာဒ + ကာယဝိညာဏ္။ ငါ့သွ်င္ဆႏၵ မေနာဒြါရ + မေနာဝိညာဏ္ + မေနာဝိညာဏ္ျဖင့္သိအပ္ေသာ တရားတို႔၌ အဘယ္ကို ျမင္၍ အဘယ္ကို သိ၍ ”ဤဟာ ငါ့ဟာ မဟုတ္၊ ဤဟာ ငါမဟုတ္၊ ဤဟာ ငါ၏ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္”ဟု ႐ႈပါသနည္းဟု (ေမး၏)။

ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ စကၡဳပသာဒ + စကၡဳဝိညာဏ္ + စကၡဳဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ေသာ တရားတို႔၌ ခ်ဳပ့္ပ်က္မႈကို ျမင္၍ ခ်ဳပ္ပ်က္မႈကို သိ၍ စကၡဳပသာဒ + စကၡဳဝိညာဏ္ + စကၡဳဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ေသာ တရားတို႔ကို ”ဤဟာ ငါ့ဟာ မဟုတ္၊ ဤဟာ ငါမဟုတ္၊ ဤဟာ ငါ၏ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္”ဟု ႐ႈပါ၏။ ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ ေသာတပသာဒ + ေသာတဝိညာဏ္။ ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ ဃာနပသာဒ + ဃာန ဝိညာဏ္။ ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ ဇိဝွါပသာဒ + ဇိဝွါဝိညာဏ္။ ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ ကာယပသာဒ + ကာယ ဝိညာဏ္။ ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ မေနာဒြါရ + မေနာဝိညာဏ္ မေနာဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ေသာ တရားတို႔၌ ခ်ဳပ္ပ်က္မႈကို ျမင္၍ ခ်ဳပ္ပ်က္မႈကို သိ၍ မေနာဒြါရ + မေနာဝိညာဏ္ + မေနာဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ေသာ တရားတို႔ကို ”ဤဟာ ငါ့ဟာ မဟုတ္၊ ဤဟာ ငါမဟုတ္၊ ဤဟာ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’မဟုတ္”ဟု ႐ႈပါ၏ဟု (ေျပာဆို၏)။

၃၉၃။ ဤသို႔ ေျပာဆိုေသာ္ အသွ်င္မဟာစုႏၵသည္ အသွ်င္ဆႏၵအား ”ငါ့သွ်င္ဆႏၵ ထို႔ေၾကာင့္ ‘မွီတြယ္သူမွာ လႈပ္ရွား၏၊ မမွီတြယ္သူမွာ လႈပ္ရွားမႈ မ႐ိွ၊ လႈပ္ရွားမႈ မ႐ိွလတ္ေသာ္ ၿငိမ္းေအး၏၊ ၿငိမ္းေအးလတ္ေသာ္ တိမ္းၫြတ္မႈ မ႐ိွ၊ တိမ္းၫြတ္မႈ မ႐ိွလတ္ေသာ္ အလားအလာမ႐ိွ၊ အလားအလာ မ႐ိွေသာ္ ေရြ႕ေလ်ာကပ္ေရာက္မႈ မ႐ိွ၊ ေရြ႕ေလ်ာကပ္ေရာက္မႈ မ႐ိွေသာ္ ဤဘဝမွာလည္း မျဖစ္၊ တမလြန္ ဘဝမွာလည္း မျဖစ္၊ ႏွစ္ပါးစံုမွာလည္း မျဖစ္၊ ဤသည္ပင္လွ်င္ ဆင္းရဲဒုကၡ၏ အဆံုးမည္၏’ ဟူေသာ ဤျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမေတာ္ကိုလည္း အျမဲႏွလံုးသြင္းသင့္၏”ဟု (ေျပာဆို၏)။ ထို႔ေနာက္ အသွ်င္ သာရိပုၾတာႏွင့္ အသွ်င္မဟာစုႏၵတို႔သည္ အသွ်င္ဆႏၵကို ဤအဆံုးအမျဖင့္ ဆံုးမ၍ ေနရာမွထကာ ဖဲသြားကုန္၏။

၃၉၄။ ထိုအခါ အသွ်င္ဆႏၵသည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာႏွင့္ အသွ်င္မဟာစုႏၵတို႔ ဖဲသြား၍ မၾကာမီ ဓားလက္နက္ကို အသံုးျပဳ၏။ ထိုအခါ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ အလြန္ ႐ိုေသစြာ ႐ိွခိုးၿပီးလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ကာ ျမတ္စြာဘုရားအား ”အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္ဆႏၵသည္ ဓား လက္နက္ကို အသံုးျပဳပါ၏၊ အသွ်င္ဆႏၵ၏ လားရာဂတိကား အဘယ္ပါနည္း၊ တမလြန္ဘဝကား အဘယ္ ပါနည္း”ဟု ေလွ်ာက္ထား၏။

သာရိပုၾတာ ရဟန္းဆႏၵသည္ သင္၏ မ်က္ေမွာက္၌ပင္လွ်င္ ကပ္ေရာက္ရာမ႐ိွသည္၏ အျဖစ္ကို ေျပာၾကားသည္ မဟုတ္ေလာဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ျမတ္စြာဘုရား ပုဗၺဇိရမည္ေသာ ဝဇၨိရြာသည္ ႐ိွပါ၏၊ ထိုရြာ၌ အသွ်င္ဆႏၵ၏ ခ်စ္ကြၽမ္းဝင္ေသာ အမ်ဳိးတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ စိတ္သေဘာေကာင္းေသာ အမ်ဳိး တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ခ်ဥ္းကပ္ထိုက္ေသာ အမ်ဳိးတို႔သည္လည္းေကာင္း ႐ိွပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

သာရိပုၾတာ ရဟန္းဆႏၵအား ထိုခ်စ္ကြၽမ္းဝင္ေသာအမ်ဳိး စိတ္သေဘာေကာင္းေသာအမ်ဳိး ခ်ဥ္းကပ္ ထိုက္ေသာ အမ်ဳိးတို႔သည္ ႐ိွကုန္သည္သာတည္း။ သာရိပုၾတာ ငါသည္ ဤ႐ိွကာမွ်ျဖင့္ ကပ္ေရာက္စရာ ႐ိွ၏ဟု မဆို။ သာရိပုၾတာ စင္စစ္ အၾကင္သူသည္ ဤကိုယ္ကိုလည္း စြန္႔ပစ္၍ တစ္ပါးေသာ ကိုယ္ကိုလည္း စြဲလမ္း၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ကပ္ေရာက္ရာ႐ိွသူဟူ၍ ငါေဟာ၏၊ ရဟန္းဆႏၵအား ထိုကပ္ေရာက္ စရာသည္ မ႐ိွ၊ သာရိပုၾတာ ရဟန္းဆႏၵသည္ ကပ္ေရာက္ရာ မ႐ိွသည္ျဖစ္၍ ဓားလက္နက္ကို အသုံးျပဳ သြားၿပီဟု မွတ္ေလေလာ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားေဒသနာေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူ၏၊ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေဒသနာေတာ္ကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လြန္စြာ ႏွစ္သက္ေလၿပီ။

ႏွစ္ခုေျမာက္ ဆေႏၵာဝါဒသုတ္ ၿပီး၏။