မန ၁၄၇: စူဠရာဟုေလာဝါဒသုတ္

၄၁၆။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ကပ္လ်က္ တစ္ပါး တည္း ကိန္းေအာင္းေနစဥ္ ”ရာဟုလာအား အရဟတၱဖိုလ္ကို ရင့္က်က္ေစတတ္ကုန္ေသာ သေဘာတရား တို႔သည္ ရင့္က်က္ကုန္ၿပီ၊ ငါသည္ ရာဟုလာအား တစ္ဆင့္တက္၍ အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ခန္းမႈ၌ သြန္သင္ဆံုးမရမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု ဤသို႔ေသာ စိတ္အၾကံသည္ ျဖစ္၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နံနက္အခါ၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္ သကၤန္းကိုယူကာ သာဝတၳိျပည္သို႔ ဆြမ္းခံဝင္၏၊ သာဝတၳိ ျပည္၌ ဆြမ္ခံလွည့္လည္၍ ဆြမ္းခံရာမွ ဖဲခဲ့ကာ ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ အသွ်င္ရာဟုလာကို ”ရာဟုလာ နိသီဒိုင္ကို ယူခဲ့ေလာ့၊ အႏၶဝန္ေတာသို႔ ေန႔သန္႔စင္ျခင္းငွါ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္အံ့”ဟု မိန္ေတာ္မူ၏။ ”ျမတ္စြာဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု အသွ်င္ရာဟုလာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ေလွ်ာက္ထား၍ နိသီဒိုင္အခင္းကို ယူလ်က္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေနာက္ေတာ္မွ အစဥ္လိုက္၏။

ထိုအခါ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ နတ္တို႔သည္ ”ယေန႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသွ်င္ရာဟုလာကို တစ္ဆင့္တက္၍ အာသေဝါတို႔၏ ကုန္ခန္းမႈ၌ သြန္သင္ေတာ္မူလတၱံ႕”ဟု ႏွလံုးပိုက္၍ ျမတ္စြာဘုရားသို႔ အစဥ္လိုက္ကုန္၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အႏၶဝန္ေတာသို႔ သက္ဝင္၍ တစ္ခုေသာ သစ္ပင္ရင္း ခင္းထားေသာေနရာ၌ ထိုင္ေတာ္မူ၏၊ အသွ်င္ရာဟုလာသည္လည္း ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုး၍ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ေန၏၊ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ေနေသာ အသွ်င္ရာဟုလာကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္ မူ၏-

၄၁၇။ ခ်စ္သားရာဟုလာ ထိုစကားကို အဘယ္သို႔ ေအာက္ေမ့သနည္း၊ စကၡဳပသာဒသည္ ျမဲသေလာ မျမဲသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ မျမဲပါ အသွ်င္ဘုရား (ဟု ေလွ်ာက္၏)။ မျမဲေသာ စကၡဳ ပသာဒသည္ ဆင္းရဲေလာ ခ်မ္းသာေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ ဆင္းရဲပါ အသွ်င္ဘုရားဟု (ေလွ်ာက္၏)။ မျမဲေသာ ဆင္းရဲေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာရွိေသာ စကၡဳပသာဒကို ”ဤစကၡဳပသာဒသည္ ငါ့ဟာတည္း၊ ဤစကၡဳပသာဒသည္ ငါတည္း၊ ဤစကၡဳပသာဒသည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း”ဟု ႐ႈျခင္းငွါ သင့္ပါမည္ ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ မသင့္ပါ အသွ်င္ဘုရားဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ရာဟုလာ ထိုစကားကို့အဘယ္သို႔ ေအာက္ေမ့သနည္း၊ ႐ူပါ႐ံုတို႔သည္ ျမဲကုန္သေလာ မျမဲကုန္သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ မျမဲပါ အသွ်င္ ဘုရားဟု (ေလွ်ာက္၏)။ မျမဲေသာ ႐ူပါ႐ံုသည္ ဆင္းရဲေလာ ခ်မ္းသာေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ ဆင္းရဲ ပါ အသွ်င္ဘုရားဟု (ေလွ်ာက္၏)။ မျမဲေသာ ဆင္းရဲေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာရွိေသာ ႐ူပါ႐ံုကို ”ဤ႐ူပါ႐ံုသည္ ငါ့ဟာတည္း၊ ဤ႐ူပါ႐ံုသည္ ငါတည္း၊ ဤ႐ူပါ႐ံုသည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း”ဟု ႐ႈျခင္းငွါ သင့္ပါမည္ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ မသင့္ပါ အသွ်င္ဘုရားဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ရာဟုလာ ထိုစကားကို အဘယ္သို႔ ေအာက္ေမ့သနည္း၊ စကၡဳဝိညာဏ္သည္ ျမဲသေလာ မျမဲ သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ မျမဲပါ အသွ်င္ဘုရားဟု (ေလွ်ာက္၏)။ မျမဲေသာ စကၡဳဝိညာဏ္သည္ ဆင္းရဲေလာ ခ်မ္းသာေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ ဆင္းရဲပါ အသွ်င္ဘုရားဟု (ေလွ်ာက္၏)။ မျမဲေသာ ဆင္းရဲေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာရွိေသာ စကၡဳဝိညာဏ္ကို ”ဤစကၡဳဝိညာဏ္သည္ ငါ့ဟာတည္း၊ ဤ စကၡဳဝိညာဏ္သည္ ငါတည္း၊ ဤစကၡဳဝိညာဏ္သည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’တည္း”ဟု ႐ႈျခင္းငွါ သင့္ပါမည္ ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ မသင့္ပါ အသွ်င္ဘုရားဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ခ်စ္သားရာဟုလာ ထိုစကားကို အဘယ္သို႔ ေအာက္ေမ့သနည္း၊ စကၡဳသမၹႆသည္ ျမဲသေလာ မျမဲသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ မျမဲပါ အသွ်င္ဘုရားဟု (ေလွ်ာက္၏)။ မျမဲေသာ စကၡဳသမၹႆသည္ ဆင္းရဲေလာ ခ်မ္းသာေလာဟု (ေမးေတာ္ မူ၏)။ ဆင္းရဲပါ အသွ်င္ဘုရားဟု (ေလွ်ာက္၏)။ မျမဲေသာ ဆင္းရဲေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာရွိေသာ စကၡဳသမၹႆကို ”ဤစကၡဳသမၹႆသည္ ငါ့ဟာတည္း၊ ဤစကၡဳသမၹႆသည္ ငါတည္း၊ ဤစကၡဳသမၹႆ သည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း”ဟု ႐ႈျခင္းငွါ သင့္ပါမည္ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ မသင့္ပါ အသွ်င္ ဘုရားဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ခ်စ္သားရာဟုလာ ထိုစကားကို အဘယ္သို႔ ေအာက္ေမ့သနည္း၊ စကၡဳသမၹႆဟူေသာ အေၾကာင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ေဝဒနာ သညာ သခၤါရ ဝိညာဏ္တို႔သည္လည္း ျမဲသေလာ မျမဲသေလာဟု (ေမး ေတာ္မူ၏)။ မျမဲပါအသွ်င္ဘုရားဟု (ေလွ်ာက္၏)။ မျမဲေသာ ေဝဒနာ သညာ သခၤါရ ဝိညာဏ္တို႔သည္ ဆင္းရဲေလာ ခ်မ္းသာေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ ဆင္းရဲပါ အသွ်င္ဘုရားဟု (ေလွ်ာက္၏)။ မျမဲေသာ ဆင္းရဲေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္း သေဘာရွိေသာ ေဝဒနာ သညာ သခၤါရ ဝိညာဏ္ကို ”ဤေဝဒနာ သညာ သခၤါရ ဝိညာဏ္သည္ ငါ့ဟာတည္း၊ ဤေဝဒနာ သညာ သခၤါရ ဝိညာဏ္သည္ ငါတည္း၊ ဤေဝဒနာ သညာ သခၤါရ ဝိညာဏ္သည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’တည္း”ဟု ႐ႈျခင္းငွါ သင့္ပါမည္ေလာဟု (ေမးေတာ္ မူ၏)။ မသင့္ပါ အသွ်င္ဘုရားဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၄၁၈။ ခ်စ္သားရာဟုလာ ထိုစကားကို အဘယ္သို႔ ေအာက္ေမ့သနည္း၊ ေသာတပသာဒသည္ ျမဲသေလာ မျမဲသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ မျမဲပါ အသွ်င္ဘုရားဟု (ေလွ်ာက္၏)။ပ။ ဃာနပသာဒသည္ ျမဲသေလာ မျမဲသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ မျမဲပါ အသွ်င္ဘုရားဟု (ေလွ်ာက္၏)။ပ။ ဇိဝွါပသာဒသည္ ျမဲသေလာ မျမဲသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ မျမဲပါ အသွ်င္ဘုရားဟု (ေလွ်ာက္၏)။ပ။ ကာယပသာဒ သည္ ျမဲသေလာ မျမဲသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ မျမဲပါ အသွ်င္ဘုရားဟု (ေလွ်ာက္၏)။ပ။ မေနာဒြါရ သည္ ျမဲသေလာ မျမဲသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ မျမဲပါ အသွ်င္ဘုရားဟု (ေလွ်ာက္၏)။ မျမဲေသာ မေနာဒြါရသည္ ဆင္းရဲေလာ ခ်မ္းသာေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ ဆင္းရဲပါ အသွ်င္ဘုရားဟု (ေလွ်ာက္၏)။ မျမဲေသာ ဆင္းရဲေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာရွိေသာ မေနာဒြါရကို ”ဤမေနာဒြါရသည္ ငါ့ဟာ တည္း၊ ဤမေနာဒြါရသည္ ငါတည္း၊ ဤမေနာဒြါရသည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း”ဟု ႐ႈျခင္းငွါ သင့္ပါ မည္ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ မသင့္ပါ အသွ်င္ဘုရား (ဟု ေလွ်ာက္၏)။

ခ်စ္သားရာဟုလာ ထိုစကားကို အဘယ္သို႔ ေအာက္ေမ့သနည္း၊ ဓမၼာ႐ံုတို႔သည္ ျမဲကုန္သေလာ့မျမဲကုန္သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ မျမဲပါ အသွ်င္ဘုရားဟု (ေလွ်ာက္၏)။ မျမဲေသာ ဓမၼာ႐ံုသည္ ဆင္းရဲေလာ ခ်မ္းသာေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ ဆင္းရဲပါ အသွ်င္ဘုရားဟု (ေလွ်ာက္၏)။ မျမဲေသာ ဆင္းရဲေသာ ေဖာက္ျပန္ ျခင္းသေဘာရွိေသာ ဓမၼာ႐ံုကို ”ဤဓမၼာ႐ံုသည္ ငါ့ဟာတည္း၊ ဤဓမၼာ႐ံုသည္ ငါတည္း၊ ဤဓမၼာ႐ံုသည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း”ဟု ႐ႈျခင္းငွါ သင့္ပါမည္ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ မသင့္ပါ အသွ်င္ဘုရားဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ခ်စ္သားရာဟုလာ ထိုစကားကို အဘယ္သို႔ ေအာက္ေမ့ သနည္း၊ မေနာဝိညာဏ္သည္ ျမဲသေလာ မျမဲသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ မျမဲပါ အသွ်င္ဘုရားဟု (ေလွ်ာက္၏)။ မျမဲေသာ မေနာဝိညာဏ္သည္ ဆင္းရဲေလာ ခ်မ္းသာေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ ဆင္းရဲပါ အသွ်င္ဘုရားဟု (ေလွ်ာက္၏)။ မျမဲေသာ ဆင္းရဲေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာရွိေသာ မေနာဝိညာဏ္ကို ”ဤမေနာဝိညာဏ္သည္ ငါ့ဟာတည္း၊ ဤမေနာဝိညာဏ္သည္ ငါတည္း၊ ဤမေနာဝိညာဏ္သည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’တည္း”ဟု ႐ႈျခင္းငွါ သင့္ပါမည္ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ မသင့္ပါ အသွ်င္ဘုရားဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ခ်စ္သားရာဟုလာ ထိုစကားကို အဘယ္သို႔ ေအာက္ေမ့သနည္း၊ မေနာသမၹႆသည္ ျမဲသေလာ မျမဲသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ မျမဲပါ အသွ်င္ဘုရားဟု (ေလွ်ာက္၏)။ မျမဲေသာ မေနာသမၹႆသည္ ဆင္းရဲေလာ ခ်မ္းသာေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ ဆင္းရဲပါ အသွ်င္ဘုရားဟု (ေလွ်ာက္၏)။ မျမဲေသာ ဆင္းရဲေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာရွိေသာ မေနာသမၹႆကို ”ဤမေနာသမၹႆသည္ ငါ့ဟာတည္း၊ ဤ မေနာသမၹႆသည္ ငါတည္း၊ ဤမေနာသမၹႆသည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း”ဟု ႐ႈျခင္းငွါ သင့္ပါမည္ ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ မသင့္ပါ အသွ်င္ဘုရားဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ခ်စ္သားရာဟုလာ ထိုစကားကို အဘယ္သို႔ ေအာက္ေမ့သနည္း၊ မေနာသမၹႆ ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ေဝဒနာ သညာ သခၤါရ ဝိညာဏ္သည္ ျမဲသေလာ မျမဲသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ မျမဲပါ အသွ်င္ဘုရားဟု (ေလွ်ာက္၏)။ မျမဲေသာ ေဝဒနာ သညာ သခၤါရ ဝိညာဏ္သည္ ဆင္းရဲေလာ ခ်မ္းသာေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ ဆင္းရဲပါ အသွ်င္ဘုရားဟု (ေလွ်ာက္၏)။ မျမဲေသာ ဆင္းရဲေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာရွိေသာ ေဝဒနာ သညာ သခၤါရ ဝိညာဏ္ကို ”ဤေဝဒနာ သညာ သခၤါရ ဝိညာဏ္သည္ ငါ့ဟာတည္း၊ ဤေဝဒနာ သညာ သခၤါရ ဝိညာဏ္သည္ ငါတည္း၊ ဤေဝဒနာ သညာ သခၤါရ ဝိညာဏ္သည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း”ဟု ႐ႈျခင္းငွါ သင့္ပါမည္ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ မသင့္ပါ အသွ်င္ဘုရားဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၄၁၉။ ခ်စ္သားရာဟုလာ အၾကားအျမင္ရွိေသာ အရိယာ၏တပည့္သည္ ဤသို႔႐ႈ ျမင္ေသာ္ စကၡဳ ပသာဒ၌ ၿငီးေငႊ႕၏၊ ႐ူပါ႐ံုတို႔၌ ၿငီးေငြ႕၏၊ စကၡဳဝိညာဏ္၌ ၿငီးေငြ႕၏၊ စကၡဳသမၹႆ၌ ၿငီးေငြ႕၏၊ စကၡဳ သမၹႆဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ေဝဒနာ သညာ သခၤါရ ဝိညာဏ္တို႔၌လည္း ၿငီးေငြ႕၏၊ ေသာတပသာဒ၌ ၿငီးေငြ႕၏၊ သဒၵါ႐ံုတို႔၌ ၿငီးေငြ႕၏။ပ။ ဃာနပသာဒ၌ ၿငီးေငြ႕၏၊ ဂႏၶာ႐ံုတို႔၌ ၿငီးေငြ႕၏၊ ဇိဝွါပသာဒ၌ ၿငီးေငြ႕၏၊ ရသာ႐ံုတို႔၌ ၿငီးေငြ႕၏၊ ကာယပသာဒ၌ ၿငီးေငြ႕၏၊ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုတို႔၌ ၿငီးေငြ႕၏၊ မေနာဒြါရ၌ ၿငီးေငြ႕၏၊ ဓမၼာ႐ံုတို႔၌ ၿငီးေငြ႕၏၊ မေနာဝိညာဏ္၌ ၿငီးေငြ႕၏၊ မေနာသမၹႆ၌ ၿငီးေငြ႕၏၊ မေနာသမၹႆဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ေဝဒနာ သညာ သခၤါရ ဝိညာဏ္တို႔၌လည္း ၿငီးေငြ႕၏။ ၿငီးေငြ႕ေသာ္ တပ္ျခင္းကင္း၏၊ တပ္ျခင္းကင္းျခင္းေၾကာင့္ ကိေလသာမွလြတ္၏၊ ကိေလသာမွ လြတ္ေသာ္ ”ကိေလသာမွ လြတ္ၿပီ”ဟု အသိဉာဏ္ျဖစ္၏။ ”ပဋိသေႏၶေနမႈကုန္ၿပီ၊ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးၿပီးၿပီ၊ ျပဳဖြယ္ (မဂ္) ကိစၥကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ဤ (မဂ္) ကိစၥအတြက္ ေနာက္ထပ္ျပဳဖြယ္ မရွိေတာ္ၿပီ”ဟု သိ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားေဒသနာေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူ၏။ အသွ်င္ရာဟုလာသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေဒသနာေတာ္ကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လြန္စြာ ႏွစ္သက္ေလၿပီ။ စင္စစ္ ဤစုဏၰိယတရား့ေဒသနာေတာ္ကို ေဟာသည္ရွိေသာ္ အသွ်င္ရာဟုလာ၏ စိတ္သည္ တဏွာ ဒိ႒ိတို႔ျဖင့္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အာ႐ံုကိုမွ် မစြဲလမ္းေတာ့ဘဲ အာသေဝါတရားတို႔မွ လြတ္ၿပီ၊ ထိုေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ နတ္တို႔အားလည္း ”ျဖစ္ေပၚျခင္းသေဘာရွိေသာ တရားမွန္သမွ်သည္ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ျခင္းသေဘာရွိ၏”ဟု ကိေလသာ ျမဴအညစ္အေၾကးကင္းေသာ တရားမ်က္စိ ‘ေသာတာပတၱိမဂ္ဉာဏ္’ သည္ ျဖစ္ေပၚေလၿပီ။

ငါးခုေျမာက္ စူဠရာဟုေလာဝါဒသုတ္ ၿပီး၏။