မန ၁၄၈: ဆဆကၠသုတ္

၄၂ဝ။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို ”ရဟန္းတို႔” ဟူ၍ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ”အသွ်င္ဘုရား” ဟူ၍ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထား ကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-”ရဟန္းတို႔ သင္တို႔အား ဆကၠေျခာက္ပါး ဟူေသာ အစ၏ေကာင္းျခင္းရွိေသာ အလယ္၏ ေကာင္းျခင္းရွိေသာ အဆံုး၏ေကာင္းျခင္းရွိေသာ အနက္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သဒၵါႏွင့္ျပည့္စံုေသာ တရားကို ေဟာအံ့၊ အလံုးစံုျပည့္စံုေသာ ထက္ဝန္းက်င္ စင္ၾကယ္ေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို ျပေပအံ့၊ ထိုတရားကို နာကုန္ေလာ့၊ ေကာင္းစြာႏွလံုးသြင္းကုန္ေလာ့၊ ေဟာေပအံ့”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ”ျမတ္စြာဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကား ေလွ်ာက္ထားကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားစကားကို ေဟာေတာ္မူ၏-

ေျခာက္ပါးေသာ အဇၥ်တၱိကာယတနတို႔ကို သိရမည္၊ ေျခာက္ပါးေသာ ဗာဟိရာယတနတို႔ကို သိရ မည္၊ ေျခာက္ပါးေသာ ဝိညာဏ္အေပါင္းတို႔ကို သိရမည္၊ ေျခာက္ပါးေသာ ဖႆအေပါင္းတို႔ကို သိရမည္၊ ေျခာက္ပါးေသာ ေဝဒနာအေပါင္းတို႔ကို သိရမည္၊ ေျခာက္ပါးေသာ တဏွာအေပါင္းတို႔ကို သိရမည္။

၄၂၁။ ”ေျခာက္ပါးေသာ အဇၥ်တၱိကာယတနတို႔ကို သိရမည္” ဟူေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ကို စြဲ၍ ဆိုခဲ့သနည္း။ စကၡာယတန ေသာတာယတန ဃာနာယတန ဇိဝွါယတန ကာယာယတန မနာယတန တို႔တည္း။ ”ေျခာက္ပါးေသာ အဇၥ်တၱိကာယတနတို႔ကို သိရမည္” ဟူေသာ ထိုစကားကို ဤဆိုခဲ့ၿပီးသည္ကို စြဲ၍ ဆိုခဲ့၏။ ဤကား ပဌမဆကၠတည္း။ (၁)

”ေျခာက္ပါးေသာ ဗာဟိရာယတနတို႔ကို သိရမည္” ဟူေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ကို စြဲ၍ ဆိုခဲ့ သနည္း။ ႐ူပါယတန သဒၵါယတန ဂႏၶာယတန ရသာယတန ေဖာ႒ဗၺာယတန ဓမၼာယတနတို႔တည္း။ ”ေျခာက္ပါးေသာ ဗာဟိရာယတနတို႔ကို သိရမည္”ဟူေသာ ထိုစကားကို ဤဆိုခဲ့ၿပီးသည္ကို စြဲ၍ ဆိုခဲ့၏။ ဤကား ဒုတိယဆကၠတည္း။ (၂)

”ေျခာက္ပါးေသာ ဝိညာဏ္အေပါင္းတို႔ကို သိရမည္”ဟူေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ကို စြဲ၍ ဆိုခဲ့ သနည္း။ စကၡဳဒြါရႏွင့္ ႐ူပါ႐ံုကိုစြဲ၍ စကၡဳဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏၊ ေသာတဒြါရႏွင့္ သဒၵါ႐ံုကို စြဲ၍ ေသာတ ဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏၊ ဃာနဒြါရႏွင့္ ဂႏၶာ႐ံုကို စြဲ၍ ဃာနဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏၊ ဇိဝွါဒြါရႏွင့္ ရသာ႐ံုကို စဲြ၍ ဇိဝွါဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏၊ ကာယဒြါရႏွင့္ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုကို စြဲ၍ ကာယဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏၊ မေနာဒြါရႏွင့္ ဓမၼာ႐ံုကို စဲြ၍ မေနာဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏။ ”ေျခာက္ပါးေသာ ဝိညာဏ္အေပါင္းတို႔ကို သိရမည္”ဟူေသာ ထိုစကားကို ဤဆိုခဲ့ၿပီးသည္ကို စြဲ၍ ဆိုခဲ့၏။ ဤကား တတိယဆကၠတည္း။ (၃)

”ေျခာက္ပါးေသာ ဖႆအေပါင္းတို႔ကို သိရမည္”ဟူေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ကို စြဲ၍ ဆိုခဲ့သ နည္း။ စကၡဳဒြါရႏွင့္ ႐ူပါ႐ံုကို စြဲ၍ စကၡဳဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏၊ သံုးပါးတို႔၏ ေပါင္းဆံုျခင္းေၾကာင့္ ဖႆ သည္ ျဖစ္၏၊ ေသာတဒြါရႏွင့္ သဒၵါ႐ံုကို စြဲ၍ ေသာတဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏၊ သံုးပါးတို႔၏ ေပါင္းဆံုျခင္း ေၾကာင့့္ဖႆသည္ ျဖစ္၏၊ ဃာနဒြါရႏွင့္ ဂႏၶာ႐ံုကို စြဲ၍ ဃာနဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏၊ သံုးပါးတို႔၏ ေပါင္း ဆံုျခင္းေၾကာင့္ ဖႆသည္ ျဖစ္၏၊ ဇိဝွါဒြါရႏွင့္ ရသာ႐ံုကို စဲြ၍ ဇိဝွါဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏၊ သံုးပါးတို႔၏ ေပါင္းဆံုျခင္းေၾကာင့္ ဖႆသည္ ျဖစ္၏၊ ကာယဒြါရႏွင့္ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုကို စြဲ၍ ကာယဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏၊ သံုးပါးတို႔၏ ေပါင္းဆံုျခင္းေၾကာင့္ ဖႆသည္ ျဖစ္၏၊ မေနာဒြါရႏွင့္ ဓမၼာ႐ံုကို စဲြ၍ မေနာဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏။ သံုးပါးတို႔၏ ေပါင္းဆံုျခင္းေၾကာင့္ ဖႆသည္ ျဖစ္၏၊ ”ေျခာက္ပါးေသာ ဖႆအေပါင္းတို႔ကို သိရမည္”ဟူေသာ ထိုစကားကို ဤဆိုခဲ့ၿပီးသည္ကို စြဲ၍ ဆိုခဲ့၏။ ဤကား စတုတၳဆကၠတည္း။ (၄)

”ေျခာက္ပါးေသာ ေဝဒနာအေပါင္းတို႔ကို သိရမည္” ဟူေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ကို စြဲ၍ ဆိုခဲ့သ နည္း။ စကၡဳဒြါရႏွင့္ ႐ူပါ႐ံုကို စြဲ၍ စကၡဳဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏၊ သံုးပါးတို႔၏ ေပါင္းဆံုျခင္းေၾကာင့္ ဖႆ သည္ ျဖစ္၏၊ ဖႆဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေဝဒနာသည္ ျဖစ္၏၊ ေသာတဒြါရႏွင့္ သဒၵါ႐ံုကို စြဲ၍ ေသာတဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏၊ သံုးပါးတို႔၏ ေပါင္းဆံုျခင္းေၾကာင့္ ဖႆသည္ ျဖစ္၏၊ ဖႆဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေဝဒနာသည္ ျဖစ္၏၊ ဃာနဒြါရႏွင့္ ဂႏၶာ႐ံုကို စြဲ၍ ဃာနဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏၊ သံုးပါး တို႔၏ ေပါင္းဆံုျခင္းေၾကာင့္ ဖႆသည္ ျဖစ္၏၊ ဖႆဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေဝဒနာသည္ ျဖစ္၏၊ ဇိဝွါဒြါရႏွင့္ ရသာ႐ံုကို စဲြ၍ ဇိဝွါဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏၊ သံုးပါးတို႔၏ ေပါင္းဆံုျခင္းေၾကာင့္ ဖႆသည္ ျဖစ္၏၊ ဖႆဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေဝဒနာသည္ ျဖစ္၏၊ ကာယဒြါရႏွင့္ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုကို စြဲ၍ ကာယ ဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏၊ သံုးပါးတို႔၏ ေပါင္းဆံုျခင္းေၾကာင့္ ဖႆသည္ ျဖစ္၏၊ ဖႆဟူေသာ အေၾကာင္း ေၾကာင့္ ေဝဒနာသည္ ျဖစ္၏၊ မေနာဒြါရႏွင့္ ဓမၼာ႐ံုကို စဲြ၍ မေနာဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏။ သံုးပါးတို႔၏ ေပါင္းဆံုျခင္းေၾကာင့္ ဖႆသည္ ျဖစ္၏၊ ဖႆဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေဝဒနာသည္ ျဖစ္၏၊ ”ေျခာက္ပါးေသာ ေဝဒနာအေပါင္းတို႔ကို သိရမည္”ဟူေသာ ထိုစကားကို ဤဆိုခဲ့ၿပီးသည္ကို စြဲ၍ ဆိုခဲ့၏။ ဤကား ပၪၥမဆကၠတည္း။ (၅)

”ေျခာက္ပါးေသာ တဏွာအေပါင္းတို႔ကို သိရမည္” ဟူေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ကို စြဲ၍ ဆိုခဲ့သ နည္း။ စကၡဳဒြါရႏွင့္ ႐ူပါ႐ံုကို စြဲ၍ စကၡဳဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏၊ သံုးပါးတို႔၏ ေပါင္းဆံုျခင္းေၾကာင့္ ဖႆ သည္ ျဖစ္၏၊ ဖႆဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေဝဒနာသည္ ျဖစ္၏၊ ေဝဒနာဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ တဏွာသည္ ျဖစ္၏။ ေသာတဒြါရႏွင့္ သဒၵါ႐ံုကို စြဲ၍ ေသာတဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏။ပ။ ဃာနဒြါရႏွင့္ ဂႏၶာ႐ံုကို စြဲ၍ ဃာနဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏။ပ။ ဇိဝွါဒြါရႏွင့္ ရသာ႐ံုကို စဲြ၍ ဇိဝွါဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏။ပ။ ကာယဒြါရႏွင့္ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုကို စြဲ၍ ကာယဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏။ပ။ မေနာဒြါရႏွင့္ ဓမၼာ႐ံုကို စဲြ၍ မေနာဝ ိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏၊ သံုးပါးတို႔၏ ေပါင္းဆံုျခင္းေၾကာင့္ ဖႆသည္ ျဖစ္၏၊ ဖႆဟူေသာ အေၾကာင္း ေၾကာင့္ ေဝဒနာသည္ ျဖစ္၏၊ ေဝဒနာဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ တဏွာသည္ ျဖစ္၏။ ”ေျခာက္ပါးေသာ တဏွာအေပါင္းတို႔ကို သိရမည္”ဟူေသာ ထိုစကားကို ဤဆိုခဲ့ၿပီးသည္ကို စြဲ၍ ဆိုခဲ့၏။ ဤကား ဆ႒ ဆကၠတည္း။ (၆)

၄၂၂။ ”စကၡဳဒြါရသည္ အတ ၱတည္း”ဟု တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ဆိုျငားအံ့၊ ထိုဆိုျခင္းသည္ မျဖစ္သင့္၊ စကၡဳဒြါရ၏ ျဖစ္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ပ်က္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း ထင္ရွား၏။ အၾကင္ တရားအား ျဖစ္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ပ်က္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း ထင္ရွား၏၊ ထိုတရားကို (အတၱဟုဆိုခဲ့လွ်င္) ”ငါ၏ အတၱသည္ ျဖစ္လည္းျဖစ္၏၊ ပ်က္လည္းပ်က္၏”ဟု ဆိုရာေရာက္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ”စကၡဳဒြါရသည္ အတၱတည္း”ဟု တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ဆိုျငားအံ့၊ ထိုဆိုျခင္းသည္ မျဖစ္သင့္၊ ထို႔ေၾကာင့္ စကၡဳဒြါရသည္ အနတ ၱတည္း။

”႐ူပါ႐ံုတို႔သည္ အတၱတည္း”ဟု တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ဆိုျငားအံ့၊ ထိုဆိုျခင္းသည္ မျဖစ္သင့္၊ ႐ူပါ႐ံုတို႔အား ျဖစ္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ပ်က္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း ထင္ရွား၏။ အၾကင္တရားအား ျဖစ္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ပ်က္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း ထင္ရွား၏၊ ထိုတရားကို အတၱဟု ဆိုခဲ့လွ်င့္”ငါ၏အတၱသည္ ျဖစ္လည္းျဖစ္၏၊ ပ်က္လည္းပ်က္၏”ဟု ဆိုရာေရာက္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ”႐ူပါ႐ံုတို႔သည္ အတၱတည္း”ဟု တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ဆိုျငားအံ့၊ ထိုဆိုျခင္းသည္ မျဖစ္သင့္၊ ထို႔ေၾကာင့္ စကၡဳဒြါရ သည္ အနတၱတည္း၊ ႐ူပါ႐ံုတို႔သည္ အနတၱတည္း။

”စကၡဳဝိညာဏ္သည္ အတၱတည္း”ဟု တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ဆိုျငားအံ့၊ ထိုဆိုျခင္းသည္ မျဖစ္ သင့္၊ စကၡဳဝိညာဏ္အား ျဖစ္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ပ်က္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း ထင္ရွား၏။ ျဖစ္ျခင္း သည္လည္းေကာင္း၊ ပ်က္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း ထင္ရွားေသာ ထိုတရားကို (အတၱဟုဆိုခဲ့လွ်င္) ”ငါ၏ အတၱသည္ ျဖစ္လည္း ျဖစ္၏၊ ပ်က္လည္းပ်က္၏”ဟု ဆိုရာေရာက္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ”စကၡဳဝိညာဏ္သည္ အတၱတည္း”ဟု တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ဆိုျငားအံ့၊ ထိုဆိုျခင္းသည္ မျဖစ္သင့္၊ ထို႔ေၾကာင့္ စကၡဳဒြါရ သည္ အနတၱတည္း၊ ႐ူပါ႐ံုတို႔သည္ အနတၱတည္း၊ စကၡဳဝိညာဏ္သည္ အနတၱတည္း။

”စကၡဳသမၹႆသည္ အတၱတည္း”ဟု တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ဆိုျငားအံ့၊ ထိုဆိုျခင္းသည္ မျဖစ္သင့္၊ စကၡဳသမၹႆအား ျဖစ္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ပ်က္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း ထင္ရွား၏။ ျဖစ္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ပ်က္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း ထင္ရွားေသာ ထိုတရားကို (အတၱဟု ဆိုခဲ့လွ်င္) ”ငါ၏ အတၱသည္ ျဖစ္လည္း ျဖစ္၏၊ ပ်က္လည္းပ်က္၏”ဟု ဆိုရာေရာက္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ”စကၡဳသမၹႆသည္ အတၱတည္း”ဟု တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ဆိုျငားအံ့၊ ထိုဆိုျခင္းသည္ မျဖစ္သင့္၊ ထို႔ေၾကာင့္ စကၡဳဒြါရသည္ အနတၱတည္း၊ ႐ူပါ႐ံုတို႔သည္ အနတၱတည္း၊ စကၡဳဝိညာဏ္သည္ အနတၱတည္း၊ စကၡဳ သမၹႆသည္ အနတၱတည္း။

”ေဝဒနာသည္ အတၱတည္း”ဟု တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ဆိုျငားအံ့၊ ထိုဆိုျခင္းသည္ မျဖစ္သင့္၊ ေဝဒနာအား ျဖစ္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ပ်က္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း ထင္ရွား၏။ ျဖစ္ျခင္းသည္လည္း ေကာင္း၊ ပ်က္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း ထင္ရွားေသာ ထိုတရားကို (အတၱဟု ဆိုခဲ့လွ်င္) ”ငါ၏ အတၱသည္ ျဖစ္လည္းျဖစ္၏၊ ပ်က္လည္းပ်က္၏”ဟု ဆိုရာေရာက္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ”ေဝဒနာသည္ အတၱတည္း”ဟု တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ဆိုျငားအံ့၊ ထိုဆိုျခင္းသည္ မျဖစ္သင့္၊ ထို႔ေၾကာင့္ စကၡဳဒြါရသည္ အနတၱတည္း၊ ႐ူပါ႐ံုတို႔သည္ အနတၱတည္း၊ စကၡဳဝိညာဏ္သည္ အနတၱတည္း၊ စကၡဳသမၹႆသည္ အနတ ၱတည္း၊ ေဝဒနာသည္ အနတ ၱတည္း။

”တဏွာသည္ အတၱတည္း”ဟု တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ဆိုျငားအံ့၊ ထိုဆိုျခင္းသည္ မျဖစ္သင့္၊ တဏွာအား ျဖစ္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ပ်က္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း ထင္ရွား၏။ ျဖစ္ျခင္းသည္လည္း ေကာင္း၊ ပ်က္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း ထင္ရွားေသာ ထိုတရားကို (အတၱဟု ဆိုခဲ့လွ်င္) ”ငါ၏ အတၱသည္ ျဖစ္လည္းျဖစ္၏၊ ပ်က္လည္းပ်က္၏”ဟု ဆိုရာေရာက္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ”တဏွာသည္ အတ ၱတည္း”ဟု တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ဆိုျငားအံ့၊ ထိုဆိုျခင္းသည္ မျဖစ္သင့္၊ ထို႔ေၾကာင့္ စကၡဳဒြါရသည္ အနတၱတည္း၊ ႐ူပါ႐ံုတို႔သည္ အနတၱတည္း၊ စကၡဳဝိညာဏ္သည္ အနတၱတည္း၊ စကၡဳသမၹႆသည္ အနတၱတည္း၊ ေဝဒနာသည္ အနတၱတည္း၊ တဏွာသည္ အနတၱတည္း။

၄၂၃။ ”ေသာတဒြါရသည္ အတၱတည္း”ဟု တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ဆိုျငားအံ့။ပ။ ”ဃာနဒြါရ သည္ အတၱတည္း”ဟု တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ဆိုျငားအံ့။ပ။ ”ဇိဝွါဒြါရသည္ အတၱတည္း”ဟု တစ္ဦး တစ္ေယာက္သည္ ဆိုျငားအံ့။ပ။ ”ကာရဒြါရသည္ အတ ၱတည္း”ဟု တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ဆိုျငားအံ့။ပ။ ”မေနာဒြါရသည္ အတၱတည္း”ဟု တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ဆိုျငားအံ့၊ ထိုသို႔ ဆိုျခင္းသည္ မျဖစ္ သင့္၊ မေနာဒြါရအား ျဖစ္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ပ်က္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း ထင္ရွား၏။ ျဖစ္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ပ်က္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း ထင္ရွားေသာ ထိုတရားကို (အတၱဟု ဆိုခဲ့လွ်င္) ”ငါ၏ အတၱသည္ ျဖစ္လည္းျဖစ္၏၊ ပ်က္လည္းပ်က္၏”ဟု ဆိုရာေရာက္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ”မေနာဒြါရသည္ အတၱ တည္း”ဟု တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ဆိုျငားအံ့၊ ထိုဆိုျခင္းသည္ မသင့္၊့ထို႔ေၾကာင့္ မေနာဒြါရသည္ အနတၱတည္း။

”ဓမၼာ႐ံုတို႔သည္ အတၱတည္း”ဟု တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ဆိုျငားအံ့၊ ထိုဆိုျခင္းသည္ မျဖစ္သင့္၊ ဓမၼာ႐ံုအား ျဖစ္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ပ်က္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း ထင္ရွား၏။ ျဖစ္ျခင္းသည္လည္း ေကာင္း၊ ပ်က္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း ထင္ရွားေသာ ထိုတရားကို (အတၱဟု ဆိုခဲ့လွ်င္) ”ငါ၏ အတ ၱသည္ ျဖစ္လည္းျဖစ္၏၊ ပ်က္လည္းပ်က္၏”ဟု ဆိုရာေရာက္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ”ဓမၼာ႐ံုတို႔သည္ အတၱတည္း”ဟု တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ဆိုျငားအံ့၊ ထိုဆိုျခင္းသည္ မျဖစ္သင့္၊ ထို႔ေၾကာင့္ မေနာဒြါရသည္ အနတၱ တည္း၊ ဓမၼာ႐ံုတို႔သည္ အနတၱတည္း။

”မေနာဝိညာဏ္သည္ အတၱတည္း”ဟု တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ဆိုျငားအံ့၊ ထိုဆိုျခင္းသည္ မျဖစ္သင့္၊ မေနာဝိညာဏ္အား ျဖစ္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ပ်က္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း ထင္ရွား၏။ ျဖစ္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ပ်က္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း ထင္ရွားေသာ ထိုတရားကို (အတၱဟု ဆိုခဲ့လွ်င္) ”ငါ၏ အတၱသည္ ျဖစ္လည္းျဖစ္၏၊ ပ်က္လည္းပ်က္၏”ဟု ဆိုရာေရာက္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ”မေနာဝိညာဏ္ သည္ အတၱတည္း”ဟု တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ဆိုျငားအံ့၊ ထိုဆိုျခင္းသည္ မျဖစ္သင့္၊ ထို႔ေၾကာင့္ မေနာဒြါရသည္ အနတၱတည္း၊ ဓမၼာ႐ံုတို႔သည္ အနတၱတည္း၊ မေနာဝိညာဏ္သည္ အနတၱတည္း။

”မေနာသမၹႆသည္ အတၱတည္း”ဟု တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ဆိုျငားအံ့၊ ထိုဆိုျခင္းသည္ မျဖစ္ သင့္၊ မေနာသမၹႆအား ျဖစ္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ပ်က္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း ထင္ရွား၏။ ျဖစ္ျခင္း သည္လည္းေကာင္း၊ ပ်က္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း ထင္ရွားေသာ ထိုတရားကို (အတၱဟု ဆိုခဲ့လွ်င္) ”ငါ၏ အတၱသည္ ျဖစ္လည္း ျဖစ္၏၊ ပ်က္လည္းပ်က္၏”ဟု ဆိုရာေရာက္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ”မေနာသမၹႆသည္ အတၱတည္း”ဟု တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ဆိုျငားအံ့၊ ထိုဆိုျခင္းသည္ မသင့္၊ ထို႔ေၾကာင့္ မေနာဒြါရသည္ အနတၱတည္း၊ ဓမၼာ႐ံုတို႔သည္ အနတၱတည္း၊ မေနာဝိညာဏ္သည္ အနတၱတည္း၊ မေနာသမၹႆသည္ အနတၱတည္း။

”ေဝဒနာသည္ အတ ၱတည္း”ဟု တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ဆိုျငားအံ့၊ ထိုဆိုျခင္းသည္ မျဖစ္သင့္၊ ေဝဒနာအား ျဖစ္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ပ်က္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း ထင္ရွား၏။ ျဖစ္ျခင္းသည္လည္း ေကာင္း၊ ပ်က္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း ထင္ရွားေသာ ထိုတရားကို (အတၱဟု ဆိုခဲ့လွ်င္) ”ငါ၏ အတ ၱသည္ ျဖစ္လည္း ျဖစ္၏၊ ပ်က္လည္းပ်က္၏”ဟု ဆိုရာေရာက္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ”ေဝဒနာသည္ အတၱတည္း”ဟု တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ဆိုျငားအံ့၊ ထိုဆိုျခင္းသည္ မျဖစ္သင့္၊ ထို႔ေၾကာင့္ မေနာဒြါရသည္ အနတၱ တည္း၊ ဓမၼာ႐ံုတို႔သည္ အနတၱတည္း၊ မေနာဝိညာဏ္သည္ အနတၱတည္း၊ မေနာသမၹႆသည္ အနတၱ တည္း၊ ေဝဒနာသည္ အနတၱတည္း။

”တဏွာသည္ အတၱတည္း”ဟု တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ဆိုျငားအံ့၊ ထိုဆိုျခင္းသည္ မျဖစ္သင့္၊ တဏွာအား ျဖစ္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ပ်က္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း ထင္ရွား၏။ ျဖစ္ျခင္းသည္လည္း ေကာင္း၊ ပ်က္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း ထင္ရွားေသာ ထိုတရားကို (အတၱဟု ဆိုခဲ့လွ်င္) ”ငါ၏ အတၱသည္ ျဖစ္လည္း ျဖစ္၏၊ ပ်က္လည္းပ်က္၏”ဟု ဆိုရာေရာက္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ”တဏွာသည္ အတၱတည္း”ဟု တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ဆိုျငားအံ့၊ ထိုဆိုျခင္းသည္ မျဖစ္သင့္၊ ထို႔ေၾကာင့္ မေနာဒြါရသည္ အနတၱ တည္း၊ ဓမၼာ႐ံုတို႔သည္ အနတၱတည္း၊ မေနာဝိညာဏ္သည္ အနတၱတည္း၊ မေနာသမၹႆသည္ အနတၱ တည္း၊ ေဝဒနာသည္ အနတၱတည္း၊ တဏွာသည္ အနတၱတည္း။

၄၂၄။ ရဟန္းတို႔ ဤဆိုလတၱံ႕သည္ကား သကၠာယျဖစ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အက်င့္ တည္း၊ စကၡဳဒြါရကို ”ဤစကၡဳဒြါရသည္ ငါ့ဟာတည္း၊ ဤစကၡဳဒြါရသည္ ငါတည္း၊ ဤစကၡဳဒြါရသည္ ငါ၏ ကိုယ္ပိုင္တည္း”ဟု ႐ႈ၏။ ႐ူပါ႐ံုတို႔ကို ”ဤ႐ူပါ႐ံုသည္ ငါ့ဟာတည္း၊ ဤ႐ူပါ႐ံုသည္ ငါတည္း၊ ဤ႐ူပါ႐ံု့သည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း”ဟု ႐ႈ၏။ စကၡဳဝိညာဏ္ကို ”ဤစကၡဳဝိညာဏ္သည္ ငါ့ဟာတည္း၊ ဤစကၡဳဝိညာဏ္သည္ ငါတည္း၊ ဤစကၡဳဝိညာဏ္သည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း”ဟု ႐ႈ၏။ စကၡဳ သမၹႆကို ”ဤစကၡဳသမၹႆသည္ ငါ့ဟာတည္း၊ ဤစကၡဳသမၹႆသည္ ငါတည္း၊ ဤစကၡဳသမၹႆသည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း”ဟု ႐ႈ၏။ ေဝဒနာကို ”ဤေဝဒနာသည္ ငါ့ဟာတည္း၊ ဤေဝဒနာသည္ ငါတည္း၊ ဤေဝဒနာသည္ ငါ၏ ကိုယ္’အတၱ’တည္း”ဟု ႐ႈ၏။ တဏွာကို ”ဤတဏွာသည္ ငါ့ဟာတည္း၊ ဤတဏွာသည္ ငါတည္း၊ ဤတဏွာသည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း”ဟု ႐ႈ၏။ ေသာတဒြါရကို ”ဤ ေသာတဒြါရသည္ ငါ့ဟာတည္း၊ ဤေသာတဒြါရသည္ ငါတည္း၊ ဤေသာတဒြါရသည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း”ဟု ႐ႈ၏။ပ။ ဃာနဒြါရကို ”ဤဃာနဒြါရသည္ ငါ့ဟာတည္း၊ ဤဃာနဒြါရသည္ ငါတည္း၊ ဤဃာနဒြါရသည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း”ဟု ႐ႈ၏။ပ။ ဇိဝွါဒြါရကို ”ဤဇိဝွါဒြါရသည္ ငါ့ဟာတည္း၊ ဤ ဇိဝွါဒြါရသည္ ငါတည္း၊ ဤဇိဝွါဒြါရသည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’တည္း”ဟု ႐ႈ၏။ပ။ ကာယဒြါရကို ”ဤ ကာယဒြါရသည္ ငါ့ဟာတည္း၊ ဤကာယဒြါရသည္ ငါတည္း၊ ဤကာယဒြါရသည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း”ဟု ႐ႈ၏။ပ။ မေနာဒြါရကို ”ဤမေနာဒြါရသည္ ငါ့ဟာတည္း၊ ဤမေနာဒြါရသည္ ငါတည္း၊ ဤမေနာဒြါရသည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’တည္း”ဟု ႐ႈ၏။ ဓမၼာ႐ံုတို႔ကို ”ဤဓမၼာ႐ံုသည္ ငါ့ဟာတည္း၊ ဤဓမၼာ႐ံုသည္ ငါတည္း၊ ဤဓမၼာ႐ံုသည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း”ဟု ႐ႈ၏။ မေနာဝိညာဏ္ကို ”ဤ မေနာ ဝိညာဏ္သည္ ငါ့ဟာတည္း၊ ဤမေနာဝိညာဏ္သည္ ငါတည္း၊ ဤမေနာဝိညာဏ္သည္ ငါ၏ ကိုယ္ပိုင္တည္း”ဟု ႐ႈ၏။ မေနာသမၹႆကို ”ဤမေနာသမၹႆသည္ ငါ့ဟာတည္း၊ ဤမေနာသမၹႆ သည္ ငါတည္း၊ ဤမေနာသမၹႆသည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’တည္း”ဟု ႐ႈ၏။ ေဝဒနာကို ”ဤေဝဒနာသည္ ငါ့ဟာတည္း၊ ဤေဝဒနာသည္ ငါတည္း၊ ဤေဝဒနာသည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’တည္း”ဟု ႐ႈ၏။ တဏွာကို ”ဤတဏွာသည္ ငါ့ဟာတည္း၊ ဤတဏွာသည္ ငါတည္း၊ ဤတဏွာသည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’တည္း”ဟု ႐ႈ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤဆိုလတၱံ႕သည္ကား သကၠာယ ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္တည္း၊ စကၡဳဒြါရကို ”ဤစကၡဳဒြါရသည္ ငါ့ဟာမဟုတ္၊ ဤစကၡဳဒြါရသည္ ငါမဟုတ္၊ ဤစကၡဳဒြါရသည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္”ဟု ႐ႈ၏။ ႐ူပါ႐ံုတို႔ကို ”ဤ႐ူပါ႐ံုသည္ ငါ့ဟာမဟုတ္၊ ဤ႐ူပါ႐ံုသည္ ငါမဟုတ္၊ ဤ႐ူပါ႐ံုသည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္”ဟု ႐ႈ၏။ စကၡဳဝိညာဏ္ကို ”ဤစကၡဳဝိညာဏ္သည္ ငါ့ဟာမဟုတ္၊ ဤစကၡဳ ဝိညာဏ္သည္ ငါမဟုတ္၊ ဤစကၡဳဝိညာဏ္သည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္”ဟု ႐ႈ၏။ စကၡဳသမၹႆကို ”ဤစကၡဳသမၹႆသည္ ငါ့ဟာမဟုတ္၊ ဤစကၡဳသမၹႆသည္ ငါမဟုတ္၊ ဤစကၡဳသမၹႆသည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္”ဟု ႐ႈ၏။ ေဝဒနာကို ”ဤေဝဒနာသည္ ငါ့ဟာမဟုတ္၊ ဤေဝဒနာသည္ ငါမဟုတ္၊ ဤေဝဒနာသည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္”ဟု ႐ႈ၏။ တဏွာကို ”ဤတဏွာသည္ ငါ့ဟာမဟုတ္၊ ဤ တဏွာသည္ ငါမဟုတ္၊ ဤတဏွာသည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္”ဟု ႐ႈ၏။

ေသာတဒြါရကို ”ဤေသာတဒြါရသည္ ငါ့ဟာမဟုတ္၊ ဤေသာတဒြါရသည္ ငါမဟုတ္၊ ဤေသာတဒြါရ သည္ ငါ၏ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္”ဟု ႐ႈ၏။ပ။ ဃာနဒြါရကို ”ဤဃာနဒြါရသည္ ငါ့ဟာမဟုတ္၊ ဤဃာနဒြါရ သည္ ငါမဟုတ္၊ ဤဃာနဒြါရသည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္”ဟု ႐ႈ၏။ ဇိဝွါဒြါရကို ”ဤဇိဝွါဒြါရသည္ ငါ့ဟာမဟုတ္၊ ဤဇိဝွါဒြါရသည္ ငါမဟုတ္၊ ဤဇိဝွါဒြါရသည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’မဟုတ္”ဟု ႐ႈ၏။ ကာယ ဒြါရကို ”ဤကာယဒြါရသည္ ငါ့ဟာမဟုတ္၊ ဤကာယဒြါရသည္ ငါမဟုတ္၊ ဤကာယဒြါရသည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္”ဟု ႐ႈ၏။ မေနာဒြါရကို ”ဤမေနာဒြါရသည္ ငါ့ဟာမဟုတ္၊ ဤမေနာဒြါရသည္ ငါမဟုတ္၊ ဤမေနာဒြါရသည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္”ဟု ႐ႈ၏။ ဓမၼာ႐ံုတို႔ကို ”ဤဓမၼာ႐ံုသည္ ငါ့ဟာမဟုတ္၊ ဤဓမၼာ႐ံုသည္ ငါမဟုတ္၊ ဤဓမၼာ႐ံုသည္ ငါ၏့ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္”ဟု ႐ႈ၏။ မေနာဝိညာဏ္ကို ”ဤ မေနာဝိညာဏ္သည္ ငါ့ဟာ မဟုတ္၊ ဤမေနာဝိညာဏ္သည္ ငါမဟုတ္၊ ဤမေနာဝိညာဏ္သည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္”ဟု ႐ႈ၏။ မေနာသမၹႆကို ”ဤမေနာသမၹႆသည္ ငါ့ဟာမဟုတ္၊ ဤမေနာ သမၹႆသည္ ငါမဟုတ္၊ ဤမေနာသမၹႆသည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္”ဟု ႐ႈ၏။ ေဝဒနာကို ”ဤေဝဒနာသည္ ငါ့ဟာမဟုတ္၊ ဤေဝဒနာသည္ ငါမဟုတ္၊ ဤေဝဒနာသည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္”ဟု ႐ႈ၏။ တဏွာကို ”ဤတဏွာသည္ ငါ့ဟာမဟုတ္၊ ဤတဏွာသည္ ငါမဟုတ္၊ ဤတဏွာ သည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္”ဟု ႐ႈ၏။

၄၂၅။ ရဟန္းတို႔ စကၡဳဒြါရႏွင့္ ႐ူပါ႐ံုကို စြဲ၍ စကၡဳဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏၊ သံုးပါးတို႔၏ ေပါင္းဆံု ျခင္းေၾကာင့္ ဖႆသည္ ျဖစ္၏၊ ဖႆဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ သုခေသာ္လည္းေကာင္း ဒုကၡေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥေပကၡာေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေသာ ေဝဒနာသည္ ျဖစ္၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ သုခေဝဒနာ ျဖင့္ ေတြ႕ထိသည္ရွိေသာ္ ႏွစ္သက္၏၊ တမ္းတ၏၊ မက္ေမာ၍ တည္၏၊ ထိုပုပၢိဳလ္အား ရာဂါႏုသယသည္ ကိန္း၏။ ဒုကၡေဝဒနာျဖင့္ ေတြ႕ထိသည္ရွိေသာ္ ပူေဆြး၏၊ ပင္ပန္း၏၊ ငိုေႂကြး၏၊ ရင္ဘတ္စည္တီး ငို၏၊ ေတြေဝျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ ထိုပုပၢိဳလ္အား ပဋိဃာႏုသယသည္ ကိန္း၏။ ဥေပကၡာေဝဒနာျဖင့္ ေတြ႕ထိ သည္ရွိေသာ္ ေဝဒနာ၏ ျဖစ္ပံုကိုလည္းေကာင္း၊ ခ်ဳပ္ပံုကိုလည္းေကာင္း၊ သာယာဖြယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ အျပစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္းဟုတ္မွန္စြာ မသိ၊ ထိုပုပၢိဳလ္အား အဝိဇၨာ ႏုသယသည္ ကိန္း၏။ ရဟန္းတို႔ စင္စစ္ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ သုခေဝဒနာ၌ ရာဂါႏုသယကို မပယ္မူ၍ ဒုကၡေဝဒနာ၌ ပဋိဃာႏုသယကို မေဖ်ာက္မူ၍ ဥေပကၡာေဝဒနာ၌ အဝိဇၨာႏုသယကို မႏုတ္မူ၍ အဝိဇၨာကို မပယ္ဘဲ ဝိဇၨာကို မျဖစ္ေစဘဲ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကို ျပဳႏိုင္လတၱံ႕ ဟူေသာ အေၾကာင္း သည္ မရွိ။

ရဟန္းတို႔ ေသာတဒြါရႏွင့္ သဒၵါ႐ံုကို စြဲ၍ ေသာတဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏။ပ။ ဃာနဒြါရႏွင့္ ဂႏၶာ႐ံုကို စြဲ၍ ဃာနဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏။ပ။ ဇိဝွါဒြါရႏွင့္ ရသာ႐ံုကို စြဲ၍ ဇိဝွါဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏။ပ။ ကာယ ဒြါရႏွင့္ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုကို စြဲ၍ ကာယဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ မေနာဒြါရႏွင့္ ဓမၼာ႐ံုကို စြဲ၍ မေနာဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏။ သံုးပါးတို႔၏ ေပါင္းဆံုျခင္းေၾကာင့္ ဖႆသည္ ျဖစ္၏၊ ဖႆဟူေသာ အ ေၾကာင္းေၾကာင့္ သုခေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒုကၡေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥေပကၡာေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေသာ ေဝဒနာသည္ ျဖစ္၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ သုခေဝဒနာျဖင့္ ေတြ႕ထိသည္ရွိေသာ္ ႏွစ္သက္၏၊ တမ္းတေျပာ ဆို၏၊ မက္ေမာ၍ တည္၏၊ ထိုပုပၢိဳလ္အား ရာဂါႏုသယသည္ ကိန္း၏။ ဒုကၡေဝဒနာျဖင့္ ေတြ႕ထိသည္ ရွိေသာ္ ပူေဆြး၏၊ ပင္ပန္း၏၊ ငိုေႂကြး၏၊ ရင္ဘတ္စည္တီး ငို၏၊ ေတြေဝျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ ထိုပုပၢိဳလ္ အား ပဋိဃာႏုသယသည္ ကိန္း၏။ ဥေပကၡာေဝဒနာျဖင့္ ေတြ႕ထိသည္ရွိေသာ္ ထိုေဝဒနာ၏ ျဖစ္ပံုကိုလည္း ေကာင္း၊ ခ်ဳပ္ပံုကိုလည္းေကာင္း၊ သာယာဖြယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ အျပစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ထြက္ေျမာက္ ေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္းဟုတ္မွန္စြာ မသိ၊ ထိုပုပၢိဳလ္အား အဝိဇၨာ ႏုသယသည္ ကိန္း၏။ ရဟန္းတို႔ စင္စစ္ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ သုခေဝဒနာ၌ ရာဂါႏုသယကို မပယ္မူ၍ ဒုကၡေဝဒနာ၌ ပဋိဃာႏုသယကို မေဖ်ာက္ မူ၍ ဥေပကၡာေဝဒနာ၌ အဝိဇၨာႏုသယကို မႏုတ္မူ၍ အဝိဇၨာကို မပယ္ဘဲ ဝိဇၨာကို မျဖစ္ေစဘဲ မ်က္ေမွာက္ ဘဝ၌ ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကို ျပဳႏိုင္လတၱံ႕ ဟူေသာ အေၾကာင္းသည္ မရွိ။

၄၂၆။ ရဟန္းတို႔ စကၡဳဒြါရႏွင့္ ႐ူပါ႐ံုကို စြဲ၍ စကၡဳဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏၊ သံုးပါးတို႔၏ ေပါင္း ဆံုျခင္းေၾကာင့္ ဖႆသည္ ျဖစ္၏၊ ဖႆဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ သုခေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒုကၡေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥေပကၡာေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေသာ ေဝဒနာသည္ ျဖစ္၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ သုခေဝဒနာ ျဖင့္ ေတြ႕ထိသည္ရွိေသာ္ မႏွစ္သက္ မတမ္းတ မမက္ေမာမူ၍ တည္၏၊ ထိုပုပၢိဳလ္အား ရာဂါႏုသယသည္ မကိန္း။ ဒုကၡေဝဒနာျဖင့္ ေတြ႕ထိသည္ရွိေသာ္ မပူေဆြး မပင္ပန္း မငိုေႂကြး၊ ရင္ဘတ္စည္တီး မငို၊့ေတြေဝျခင္းသို႔ မေရာက္၊ ထိုပုပၢိဳလ္အား ပဋိဃာႏုသယသည္ မကိန္း။ ဥေပကၡာေဝဒနာျဖင့္ ေတြ႕ထိသည္ ရွိေသာ္ ထိုေဝဒနာ၏ ျဖစ္ပံုကိုလည္းေကာင္း၊ ခ်ဳပ္ပံုကိုလည္းေကာင္း၊ သာယာဖြယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ အျပစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္းဟုတ္မွန္စြာ သိ၏၊ ထိုပုပၢိဳလ္အား အဝိဇၨာ ႏုသယသည္ မကိန္း။ ရဟန္းတို႔ စင္စစ္ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ သုခေဝဒနာ၌ ရာဂါႏုသယကို ပယ္၍ ဒုကၡ ေဝဒနာ၌ ပဋိဃာႏုသယကို ေဖ်ာက္၍ ဥေပကၡာေဝဒနာ၌ အဝိဇၨာႏုသယကို ႏုတ္၍ အဝိဇၨာကို ပယ္လ်က္ ဝိဇၨာကို ျဖစ္ေစလ်က္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကို ျပဳ ႏိုင္လတၱံ႕ဟူေသာ အေၾကာင္းသည္ ရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ ေသာတဒြါရႏွင့္ သဒၵါ႐ံုကို စြဲ၍ ေသာတဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ ဃာနဒြါရႏွင့္ ဂႏၶာ႐ံုကို စြဲ၍ ဃာနဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ ဇိဝွါဒြါရႏွင့္ ရသာ႐ံုကို စြဲ၍ ဇိဝွါဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ ကာယဒြါရႏွင့္ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုကို စြဲ၍ ကာယဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ မေနာဒြါရႏွင့္ ဓမၼာ႐ံုကို စြဲ၍ မေနာဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏၊ သံုးပါးတို႔၏ ေပါင္းဆံုျခင္းေၾကာင့္ ဖႆသည္ ျဖစ္၏၊ ဖႆဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ သုခေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒုကၡေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥေပကၡာေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေသာ ေဝဒနာသည္ ျဖစ္၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ သုခေဝဒနာျဖင့္ ေတြ႕ထိသည္ရွိေသာ္ မႏွစ္ သက္ မတမ္းတ မမက္ေမာမူ၍ တည္၏၊ ထိုပုပၢိဳလ္အား ရာဂါႏုသယသည္ မကိန္း။ ဒုကၡေဝဒနာႏွင့္ ေတြ႕ထိသည္ရွိေသာ္ မပူေဆြး မပင္ပန္း မငိုေႂကြး၊ ရင္ဘတ္စည္တီး မငို၊ ေတြေဝျခင္းသို႔ မေရာက္၊ ထိုပုပၢိဳလ္အား ပဋိဃာႏုသယသည္ မကိန္း။ ဥေပကၡာေဝဒနာျဖင့္ ေတြ႕ထိသည္ရွိေသာ္ ထိုေဝဒနာ၏ ျဖစ္ပံု ကိုလည္းေကာင္း၊ ခ်ဳပ္ပံုကိုလည္းေကာင္း၊ သာယာဖြယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ အျပစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ထြက္ ေျမာက္ေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္းဟုတ္မွန္စြာ သိ၏၊ ထိုပုပၢိဳလ္အား အဝိဇၨာႏုသယသည္ မကိန္း။ ရဟန္း တို႔ စင္စစ္ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ သုခေဝဒနာ၌ ရာဂါႏုသယကို ပယ္၍ ဒုကၡေဝဒနာ၌ ပဋိဃာႏုသယကို ေဖ်ာက္ ၍ ဥေပကၡာေဝဒနာ၌ အဝိဇၨာႏုသယကို ႏုတ္၍ အဝိဇၨာကို ပယ္လ်က္ ဝိဇၨာကို ျဖစ္ေစလ်က္ မ်က္ေမွာက္ ဘဝ၌ ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကို ျပဳႏိုင္လတၱံ႕ ဟူေသာ အေၾကာင္းသည္ ရွိ၏။

၄၂၇။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ႐ႈျမင္ေသာ အၾကားအျမင္ရွိေသာ အရိယာသာဝကသည္ စကၡဳဒြါရ၌ ၿငီးေငြ႕၏၊ ႐ူပါ႐ံုတို႔၌ ၿငီးေငြ႕၏၊ စကၡဳဝိညာဏ္၌ ၿငီးေငြ႕၏၊ စကၡဳသမၹႆ၌ ၿငီးေငြ႕၏၊ ေဝဒနာ၌ ၿငီးေငြ႕၏၊ တဏွာ၌ ၿငီးေငြ႕၏၊ ေသာတဒြါရ၌ ၿငီးေငြ႕၏၊ သဒၵါ႐ံုတို႔၌ ၿငီးေငြ႕၏။ပ။ ဃာနဒြါရ၌ ၿငီးေငြ႕၏၊ ဂႏၶာ႐ံုတို႔၌ ၿငီးေငြ႕၏။ ဇိဝွါဒြါရ၌ ၿငီးေငြ႕၏၊ ရသာ႐ံုတို႔၌ ၿငီးေငြ႕၏။ ကာယဒြါရ၌ ၿငီးေငြ႕၏၊ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု တို႔၌ ၿငီးေငြ႕၏။ မေနာဒြါရ၌ ၿငီးေငြ႕၏၊ ဓမၼာ႐ံုတို႔၌ ၿငီးေငြ႕၏။ မေနာဝိညာဏ္၌ ၿငီးေငြ႕၏၊ မေနာသမၹႆ ၌ ၿငီးေငြ႕၏၊ ေဝဒနာ၌ ၿငီးေငြ႕၏၊ တဏွာ၌ ၿငီးေငြ႕၏၊ ၿငီးေငြ႕သည္ရွိေသာ္ တပ္ႏွစ္သက္ျခင္း ကင္း၏၊ တပ္ႏွစ္သက္ျခင္း ကင္းျခင္းေၾကာင့္ ကိေလသာမွ လြတ္၏၊ ကိေလသာမွ လြတ္ေသာ္ ”ကိေလသာမွ လြတ္ၿပီ”ဟု အသိဉာဏ္ ျဖစ္၏၊ ”ပဋိသေႏၶေနမႈကုန္ၿပီ၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သံုးၿပီးၿပီ၊ ျပဳဖြယ္ (မဂ္)ကိစၥကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ဤ (မဂ္) ကိစၥအတြက္ ေနာက္ထပ္ ျပဳဖြယ္ မရွိေတာ့ၿပီ”ဟု သိ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္ မူ၏)။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားေဒသနာေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေဒသနာေတာ္ကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လြန္စြာ ႏွစ္သက္ကုန္ၿပီ။ ဤဂါထာမဖက္ သက္သက္ေသာ တရားေဒသနာကို ေဟာေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ ေျခာက္က်ိပ္အတိုင္းအရွည္ရွိကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔၏ စိတ္တို႔ သည္ တဏွာဒိ႒ိတို႔ျဖင့္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အာ႐ံုကိုမွ် မစြဲလမ္းမူ၍ အာသေဝါတရားတို႔မွ လြတ္ကုန္ၿပီ။

ေျခာက္ခုေျမာက္ ဆဆကၠသုတ္ ၿပီး၏။