မန ၁၉: ေဒြဓာဝိတကၠသုတ္

၂ဝ၆။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသုံးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို ”ရဟန္းတို႔” ဟု ေခၚေတာ္မူ၏။ ”အသွ်င္ဘုရား” ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားၾကကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ရဟန္းတို႔ အရဟတၱမဂ္ကို မရမီ (သစၥာတရားကို) ထိုးထြင္း၍ မသိျမင္ေသးေသာ ဘုရားေလာင္းမွ်သာ ျဖစ္ေနေသာ ငါ့အား ”ငါသည္ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’တို႔ကို ႏွစ္မ်ဳိး ႏွစ္မ်ဳိးျပဳ၍ ေနရမူ ေကာင္းေပမည္” ဟု ဤသို႔ေသာ စိတ္အၾကံသည္ ျဖစ္ေပၚခဲဲ့၏။ ရဟန္းတို႔ ငါသည္ ကာမဝိတက္ ‘ကာမႏွင့္စပ္ေသာၾကံစည္ျခင္း’၊ ဗ်ာပါဒဝိတက္ ‘သတ္ျဖတ္လိုမႈႏွင့္စပ္ေသာၾကံစည္ျခင္း’၊ ဝိဟႎသဝိတက္ ‘ညႇဥ္းဆဲဲမႈႏွင့္စပ္ေသာၾကံစည္ျခင္း’တို႔ကို တစ္မ်ဳိးျပဳခဲဲ့၏။ ေနကၡမၼဝိတက္ ‘ကာမမွထြက္ေျမာက္မႈႏွင့္စပ္ေသာၾကံစည္ျခင္း’၊ အဗ်ာပါဒဝိတက္ ‘မသတ္ျဖတ္လိုမႈႏွင့္စပ္ေသာၾကံစည္ျခင္း’၊ အဝိဟႎသဝိတက္ ‘မညႇဥ္းဆဲဲ့မႈႏွင့္စပ္ေသာၾကံစည္ျခင္း’တို႔ကို ဒုတိယတစ္မ်ဳိး ျပဳခဲဲ့၏။

၂ဝ၇။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာအားထုတ္လ်က္ (နိဗၺာန္သို႔) ေစလႊတ္အပ္ေသာစိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနဆဲဲျဖစ္ေသာ ငါ့အား ကာမႏွင့္စပ္ေသာၾကံစည္ျခင္းသည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏။ ”ငါ့အားဤကာမႏွင့္ စပ္ေသာၾကံစည္ျခင္းသည္ ျဖစ္ေပၚလာခဲဲ့ၿပီ၊ ထိုကာမႏွင့္ စပ္ေသာၾကံစည္ျခင္းသည္ကားမိမိဆင္းရဲဲျခင္း သူတစ္ပါးဆင္းရဲဲျခင္း ႏွစ္ဦးလုံးဆင္းရဲဲျခင္းငွါ ျဖစ္၏၊ ပညာကို တားျမစ္တတ္၏၊ ပင္ပန္းဆင္းရဲဲျခင္းအဖို႔လည္း ရွိ၏၊ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ မျဖစ္ေစႏိုင္” ဟု ငါသည္ ခြဲဲျခား၍ သိ၏။

ရဟန္းတို႔ ‘မိမိဆင္းရဲဲျခင္း သူတစ္ပါးဆင္းရဲဲျခင္း ႏွစ္ဦးလုံးဆင္းရဲဲျခင္းငွါ ျဖစ္၏’ ဟူ၍ ဆင္ျခင္ေသာအခါ၌လည္း ငါ့အား (ကာမဝိတက္သည္) ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ ‘ရဟန္းတို႔ ပညာကို တားျမစ္တတ္၏၊ ပင္ပန္းဆင္းရဲဲျခင္းအဖို႔လည္း ရွိ၏၊ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ မျဖစ္ေစႏိုင္” ဟူ၍ဆင္ျခင္ေသာ အခါ၌လည္း ငါ့အား (ကာမဝိတက္သည္) ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ရဟန္းတို႔ ငါသည္ျဖစ္တိုင္း ျဖစ္တိုင္းေသာ ကာမႏွင့္စပ္ေသာၾကံစည္ျခင္းကို ပယ္စြန္႔သည္သာတည္း၊ ပယ္ႏႈတ္သည္သာတည္း၊ ထို ကာမႏွင့္စပ္ေသာၾကံစည္ျခင္းကို ကုန္ဆုံးေအာင္ ျပဳခဲဲ့သည္သာလွ်င္တည္း။

၂ဝ၈။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာအားထုတ္လ်က္ (နိဗၺာန္သို႔) ေစလႊတ္အပ္ေသာစိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနဆဲဲျဖစ္ေသာ ငါ့အား သတ္ျဖတ္လိုမႈႏွင့္ စပ္ေသာၾကံစည္ျခင္းသည္ျဖစ္ေပၚလာ၏။ပ။ ညႇဥ္းဆဲဲမႈႏွင့္ စပ္ေသာၾကံစည္ျခင္းသည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏။ ”ငါ့အားဤညႇဥ္းဆဲဲမႈႏွင့္စပ္ေသာၾကံစည္ျခင္း သည္ ျဖစ္ေပၚခဲဲ့ၿပီ။ ထိုညႇဥ္းဆဲဲမႈႏွင့္စပ္ေသာၾကံစည္ျခင္းသည္ကားမိမိဆင္းရဲဲျခင္း သူတစ္ပါးဆင္းရဲဲျခင္း ႏွစ္ဦးလုံးဆင္းရဲဲျခင္းငွါ ျဖစ္၏၊ ပညာကို တားျမစ္တတ္၏၊ ပင္ပန္းဆင္းရဲဲျခင္းအဖို႔လည္း ရွိ၏၊ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ မျဖစ္ေစႏိုင္” ဟု ငါသည္ ခြဲဲျခား၍ သိ၏။

ရဟန္းတို႔ ‘မိမိဆင္းရဲဲျခင္း သူတစ္ပါးဆင္းရဲဲျခင္း ႏွစ္ဦးလုံးဆင္းရဲဲျခင္းငွါ ျဖစ္၏’ ဟူ၍ ဆင္ျခင္ေသာအခါ၌လည္း ငါ့အား (ဝိဟႎသဝိတက္သည္) ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ ရဟန္းတို႔ ပညာကို တားျမစ္တတ္၏၊ ပင္ပန္း ဆင္းရဲဲျခင္းအဖို႔လည္း ရွိ၏၊ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ မျဖစ္ေစႏိုင္” ဟူ၍ ဆင္ျခင္ေသာ အခါ၌လည္း ငါ့အား (ဝိဟႎသဝိတက္သည္) ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ရဟန္းတို႔ ငါသည္ ျဖစ္တိုင္းျဖစ္တိုင္းေသာ ညႇဥ္းဆဲဲမႈႏွင့္ စပ္ေသာၾကံစည္ျခင္းကို ပယ္စြန္႔သည္သာတည္း၊ ပယ္ႏႈတ္သည္သာတည္း၊ ထိုညႇဥ္းဆဲဲမႈႏွင့္စပ္ေသာၾကံစည္ျခင္းကို ကုန္ဆုံးေအာင္ ျပဳခဲဲ့သည္သာလွ်င္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ အၾကင္အၾကင္ၾကံစည္ျခင္းစဥ္းစားျခင္းကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာျပဳ၏၊ ထိုထိုၾကံစည္ျခင္း စဥ္းစားျခင္းအားျဖင့္ စိတ္၏ ညြတ္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ အကယ္၍ကာမႏွင့္စပ္ေသာ အၾကံကို အႀကိမ္မ်ားစြာၾကံစည္စဥ္းစားအံ့၊ (ကာမမွ) ထြက္ေျမာက္မႈႏွင့္ စပ္ေသာအၾကံကို ပယ္စြန္႔ၿပီးျဖစ္၏၊ ကာမႏွင့္စပ္ေသာ အၾကံကို အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ ထိုရဟန္း၏ စိတ္သည္ ကာမႏွင့္ စပ္ေသာၾကံစည္ျခင္းငွါသာ ညြတ္၏၊ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ အကယ္၍ သတ္ျဖတ္လိုမႈႏွင့္ စပ္ေသာ အၾကံကို။ပ။ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ အကယ္၍ ညႇဥ္းဆဲဲမႈႏွင့္ စပ္ေသာၾကံစည္ျခင္းကို အႀကိမ္မ်ားစြာၾကံစည္စဥ္းစားအံ့၊ ညႇဥ္းဆဲဲမႈႏွင့္ မစပ္ေသာ အၾကံကို ပယ္စြန္႔ၿပီးျဖစ္၏၊ ညႇဥ္းဆဲဲမႈႏွင့္စပ္ေသာ အၾကံကို အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳၿပီးျဖစ္၏။ ထိုရဟန္း၏ စိတ္သည္ ညႇဥ္းဆဲဲမႈႏွင့္ စပ္ေသာၾကံစည္ျခင္းငွါ ညြတ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား မိုးရာသီ၏ ေနာက္ဆုံးျဖစ္ေသာ တန္ေဆာင္မုန္းလ၌ ေကာက္ပင္တို႔ျဖင့္က်ဥ္းေျမာင္းရာအရပ္ဝယ္ ႏြားတို႔ကို ေစာင့္ထိန္းေသာ ႏြားေက်ာင္းသားသည္ ထိုႏြားတို႔ကို ထိုထိုအရပ္မွ တုတ္ျဖင့္ တည့္တည့္ ႐ိုက္ရာ၏၊ ကန္႔လန္႔ ႐ိုက္ရာ၏၊ ပိတ္ပင္တားျမစ္ရာ၏၊ ထိုသို႔ျပဳျခင္းသည္အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ထိုႏြားေက်ာင္းသားသည္ ေကာက္ပင္ကို စားျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ သတ္ျခင္းေဘးကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေႏွာင္ဖြဲဲ႕ျခင္းေဘးကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ့ဆုံးရွဳံးျခင္းေဘးကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကဲဲ့ရဲဲ႕ျခင္းေဘးကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမင္ေသာေၾကာင့္တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ငါသည္ အကုသိုလ္တရားတို႔၏ အျပစ္ယုတ္ညံ့ျခင္း ညစ္ညဴးျခင္းကိုလည္းေကာင္းကုသိုလ္တရားတို႔၏ (ကာမမွ) ထြက္ေျမာက္ျခင္း၌ ျဖဴစင္ျခင္းအဖို႔ရွိသည့္ အက်ဳိးဆက္ကိုလည္းေကာင္းျမင္ခဲဲ့၏။

၂ဝ၉။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာအားထုတ္လ်က္ (နိဗၺာန္သို႔) ေစလႊတ္အပ္ေသာစိတ္ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေနဆဲဲျဖစ္ေသာ ငါ့အား ကာမမွ ထြက္ေျမာက္မႈႏွင့္ စပ္ေသာၾကံစည္ျခင္းသည္ျဖစ္ေပၚ လာ၏။ ”ငါ့အား ဤကာမမွ ထြက္ေျမာက္မႈႏွင့္စပ္ေသာၾကံစည္ျခင္းသည္ ျဖစ္ေပၚလာခဲဲ့ၿပီ၊ ထိုကာမမွ ထြက္ေျမာက္မႈႏွင့္ စပ္ေသာၾကံစည္ျခင္းသည္ကား မိမိဆင္းရဲဲျခင္း သူတစ္ပါးဆင္းရဲဲျခင္းႏွစ္ဦးလုံးဆင္းရဲ ဲျခင္းငွါမျဖစ္၊ ပညာကို ျဖစ္ပြားေစ တတ္၏၊ ပင္ပန္းဆင္းရဲဲျခင္းအဖို႔ မရွိ၊ နိဗၺာန္ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ ျဖစ္ေစႏိုင္၏” ဟု ငါသည္ ခြဲဲျခား၍ သိ၏။

ရဟန္းတို႔ တညဥ့္ပတ္လုံးလည္း အကယ္၍ ထို (ကာမမွ) ထြက္ေျမာက္မႈႏွင့္စပ္ေသာ အၾကံကိုၾကံစည္စဥ္း စားျငားအံ့၊ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ေဘးကို မျမင္။ ရဟန္းတို႔ တေန႔ပတ္လုံးလည္း အကယ္၍ ထို (ကာမမွ) ထြက္ေျမာက္မႈႏွင့္ စပ္ေသာ အၾကံကိုၾကံစည္စဥ္းစားျငားအံ့၊ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ေဘးကို မျမင္။ ရဟန္းတို႔ ေန႔ညဥ့္ပတ္လုံးလည္း အကယ္၍ ထို (ကာမမွ) ထြက္ေျမာက္မႈႏွင့္စပ္ေသာအၾကံကိုၾကံစည္စဥ္းစားျငားအံ့၊ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ေဘးကို မျမင္။ သို႔ေသာ္လည္းအလြန္ၾကာျမင့္စြာၾကံစည္စဥ္းစားသည္ရွိေသာ္ ငါ၏ ကိုယ္သည္ ပင္ပန္းရာ၏၊ ကိုယ္ပင္ပန္းသည္ရွိေသာ္စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ရာ၏၊ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္သည္ရွိေသာ္ စိတ္တည္ၾကည္ျခင္းမွ ကင္းေဝးရာ၏ဟု (ငါသည္ ခြဲဲျခား၍သိ၏)။ ရဟန္းတို႔ ငါသည္ မိမိသႏၲာန္၌သာလွ်င္ စိတ္ကို ေကာင္းစြာ ထား၏၊ ေကာင္းစြာၿငိမ္ဝပ္ေနေစ၏၊ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံရွိသည္ကို ျပဳ၏၊ ေကာင္းစြာတည္ထား၏၊ ထိုသို႔ျပဳျခင္းသည္အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္း၊ ငါ၏ စိတ္သည္ မပ်ံ႕လြင့္ပါေစလင့္ဟု ႏွလုံးသြင္းျခင္းေၾကာင့္တည္း။

၂၁ဝ။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာအားထုတ္လ်က္ (နိဗၺာန္သို႔) ေစလႊတ္အပ္ေသာစိတ္ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေနဆဲဲျဖစ္ေသာ ငါ့အား သတ္ျဖတ္လိုမႈႏွင့္ မစပ္ေသာၾကံစည္ျခင္းသည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏။ပ။ ညႇဥ္းဆဲဲမႈႏွင့္ မစပ္ေသာၾကံစည္ျခင္းသည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏။ ”ငါ့အား ညႇဥ္းဆဲဲမႈႏွင့္ မစပ္ေသာၾကံစည္ျခင္းသည္ ျဖစ္ေပၚခဲဲ့၏၊ ထိုညႇဥ္းဆဲဲမႈႏွင့္ မစပ္ေသာၾကံစည္ျခင္းသည္ကား မိမိဆင္းရဲဲျခင္းသူတစ္ပါးဆင္းရဲဲျခင္း ႏွစ္ဦးလုံးဆင္းရဲဲျခင္းငွါ မျဖစ္၊ ပညာကို ျဖစ္ပြားေစတတ္၏၊ ပင္ပန္းဆင္းရဲဲျခင္းအဖို႔မရွိ၊ နိဗၺာန္ကို (မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္) ျဖစ္ေစႏိုင္၏” ဟု ငါသည္ ခြဲဲျခား၍ သိ၏။

ရဟန္းတို႔ တညဥ့္ပတ္လုံးလည္း အကယ္၍ ထိုညႇဥ္းဆဲဲမႈႏွင့္ မစပ္ေသာ အၾကံကိုၾကံစည္စဥ္းစားျငားအံ့၊ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ေဘးကို မျမင္။ ရဟန္းတို႔ တေန႔ပတ္လုံးလည္း အကယ္၍ ထိုညႇဥ္းဆဲဲမႈႏွင့္ မစပ္ေသာ အၾကံကိုၾကံစည္စဥ္းစားျငားအံ့၊ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ေဘးကို မျမင္။ ရဟန္းတို႔ေန႔ညဥ့္ပတ္လုံးလည္း အကယ္၍ ထိုညႇဥ္းဆဲဲမႈႏွင့္ မစပ္ေသာ အၾကံကိုၾကံစည္စဥ္းစား အားထုတ္ျငားအံ့၊ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ေဘးကို မျမင္။ သို႔ေသာ္လည္း အလြန္ၾကာျမင့္စြာၾကံစည္စဥ္းစားသည္ရွိေသာ္ငါ၏ ကိုယ္သည္ ပင္ပန္းရာ၏၊ ကိုယ္ပင္ပန္းသည္ရွိေသာ္ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ရာ၏၊ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္သည္ရွိေသာ္စိတ္တည္ ၾကည္ျခင္းမွ ကင္းေဝးရာ၏ဟု (ငါသည္ ခြဲျခာ္၍ သိ၏)။ ရဟန္းတို႔ ငါသည္မိမိသႏၲာန္၌သာလွ်င္ စိတ္ ကို ေကာင္းစြာ ထား၏၊ ေကာင္းစြာၿငိမ္ဝပ္ေနေစ၏၊ တစ္ခုတည္းေသာအာ႐ုံရွိသည္ကို ျပဳ၏၊ ေကာင္း စြာ တည္ထား၏၊ ထိုသို႔ျပဳျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္း၊ ငါ၏ စိတ္သည္ မပ်ံ ႕လြင့္ပါေစ လင့္ဟု ႏွလုံးသြင္းျခင္းေၾကာင့္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ အၾကင္ အၾကင္ၾကံစည္ျခင္း စဥ္းစားျခင္းကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာျပဳ၏၊ ထိုထိုၾကံစည္ျခင္း စဥ္းစားျခင္းအားျဖင့္ စိတ္၏ ညြတ္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ အကယ္၍့ (ကာမမွ) ထြက္ေျမာက္မႈႏွင့္ စပ္ေသာ အၾကံကို အႀကိမ္မ်ားစြာၾကံစည္စဥ္းစားအံ့၊ ကာမႏွင့္ စပ္ေသာၾကံစည္ျခင္းကို ပယ္စြန္႔ၿပီးျဖစ္၏၊ (ကာမမွ) ထြက္ေျမာက္မႈႏွင့္ စပ္ေသာ အၾကံကို အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ ထိုရဟန္း၏ စိတ္သည္ (ကာမမွ) ထြက္ေျမာက္မႈႏွင့္ စပ္ေသာၾကံစည္ျခင္းငွါသာ ညြတ္၏။ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ အကယ္၍ သတ္ျဖတ္လိုမႈႏွင့္မစပ္ေသာ အၾကံကို။ပ။ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္အကယ္၍ ညႇဥ္းဆဲဲလိုမႈႏွင့္မစပ္ေသာ အၾကံကို အႀကိမ္မ်ားစြာၾကံစည္စဥ္းစားအံ့၊ ညႇဥ္းဆဲဲမႈႏွင့္ စပ္ေသာအၾကံကို ပယ္စြန္႔ၿပီးျဖစ္၏၊ ညႇဥ္းဆဲဲလိုမႈႏွင့္ မစပ္ေသာ အၾကံကို အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ ထိုရဟန္း၏ စိတ္သည္ ညႇဥ္းဆဲဲမႈႏွင့္ မစပ္ေသာၾကံစည္ျခင္းငွါသာ ညြတ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ေႏြရာသီ၏ ေနာက္ဆုံးလ၌ ေကာက္စပါး အားလုံးတို႔ကို ရြာအနီးသို႔ေဆာင္ယူလတ္ေသာ္ ႏြားတို႔ကို ေစာင့္ထိန္းေသာ ႏြားေက်ာင္းသားသည္ သစ္ပင္ရင္း၌ တည္သည္ျဖစ္ေစ၊ လြင္တီးေခါင္၌ တည္သည္ျဖစ္ေစ ဤသည္တို႔ကား ႏြားတို႔တည္းဟု သတိျပဳ႐ုံသာ ျဖစ္သကဲဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ဤသည္တို႔ကား တရားတို႔တည္းဟု သတိျပဳ႐ုံသာ ျဖစ္၏။

၂၁၁။ ရဟန္းတို႔ ငါသည္ မတြန္႔တိုေသာ လုံ႕လကို အားထုတ္ၿပီးၿပီ၊ (ငါအား) ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း မရွိေသာ သတိသည္ ထင္ၿပီ၊ (ငါ၏) ကိုယ္သည္ ပူပန္ျခင္းမရွိၿငိမ္းေအးၿပီ၊ (ငါ၏) စိတ္သည္ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံရွိသည္ျဖစ္၍ ေကာင္းစြာ တည္ၿပီ။ ရဟန္းတို႔ ထိုငါသည္ ကာမဂုဏ္တို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ အကုသိုလ္တရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ၊ သုံးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ ႏွင့္တကြ ျဖစ္ေသာ၊ ပိတ္ပင္ျခင္း ‘နီဝရဏ’ကင္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေနခဲဲ့ၿပီ။

ဝိတက္ ဝိစာရၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္ကို ၾကည္လင္ေစတတ္ေသာ၊ စိတ္တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ကို ျဖစ္ပြားေစတတ္ေသာ၊ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ မရွိေသာ၊ သုံးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ မရွိေသာ၊ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ရွိေသာ ဒုတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ေနခဲဲ့ၿပီ။

ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ကိုလည္း မတပ္မက္ျခင္းေၾကာင့္ ေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သတိ’ ဆင္ျခင္ျခင္း ‘သမၸဇဥ္’ႏွင့္ျပည့္စုံသည္ျဖစ္၍ လ်စ္လ်ဴ႐ႈလ်က္ ေနခဲဲ့ၿပီ၊ ခ်မ္းသာ ‘သုခ’ ကိုလည္း ကိုယ္ျဖင့္ ခံစားခဲဲ႔ၿပီ၊ အၾကင္ (တတိယစ်ာန္) ေၾကာင့္ ထိုသူကို ”လ်စ္လ်ဴ႐ႈသူ သတိရွိသူ ခ်မ္းသာစြာ ေနေလ့ရွိသူ” ဟု အရိယာ (ပုဂၢိဳလ္)တို႔သည္ ေျပာၾကားကုန္၏၊ ထိုငါသည္ ထိုတတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ေနခဲဲ့ၿပီ။

ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲဲကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေရွးဦးကပင္လွ်င္ ဝမ္းသာျခင္း ႏွလုံးမသာျခင္းတို႔၏ ခ်ဳပ္ႏွင့္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ဆင္းရဲဲ ခ်မ္းသာ မရွိေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ ‘ဥေပကၡာ’ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ သတိ၏ စင္ၾကယ္ျခင္းရွိေသာ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ေနခဲဲ့ၿပီ။

၂၁၂။ ဤသို႔ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္သည္ စင္ၾကယ္လတ္ေသာ္ ျဖဴစင္လတ္ေသာ္ ညစ္ေၾကးမရွိလတ္ေသာ္ ညစ္ညဴးျခင္းကင္းလတ္ေသာ္ ႏူးညံ့လတ္ေသာ္ ျပဳတိုင္းရလတ္ေသာ္ တည္တံ့လတ္ေသာ္မတုန္ လႈပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္လတ္ေသာ္ ထိုငါသည္ ေရွး၌ ျဖစ္ဖူးေသာ ဘဝကို ေအာက္ေမ့၍ သိေသာ ‘ပုေဗၺ နိဝါသာႏုႆတိ’ ဉာဏ္အလို႔ငွါ စိတ္ကို ေရွး႐ႈညြတ္ေစခဲဲ့ၿပီ။ ထိုငါသည္ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ျဖစ္ဖူးေသာ ဘဝကို ေအာက္ေမ့၏။ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္း၊ တစ္ဘဝကိုလည္းေကာင္း။ပ။ ဤသို႔ အျခင္း အရာႏွင့္တကြ ၫႊန္ျပဖြယ္ (အမည္အႏြယ္) ႏွင့္တကြ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ျဖစ္ဖူးေသာဘဝကို ေအာက္ေမ့ ခဲဲ့ၿပီ။

ရဟန္းတို႔ ငါသည္ ညဥ့္ဦး ‘ပဌမ’ ယာမ္၌ ဤပဌမျဖစ္ေသာ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ ကို ရခဲဲ့ၿပီ၊ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာအားထုတ္လ်က္ (နိဗၺာန္သို႔) ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေနေသာ သူအားမသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ ေပ်ာက္၍ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ ျဖစ္ေပၚသကဲဲ့သို႔ ငါ့အား မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ ေပ်ာက္၍့အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ ျဖစ္ေပၚခဲဲ့ၿပီ၊ အမိုက္ေမွာင္ေပ်ာက္၍ အလင္းေရာင္ျဖစ္ေပၚသကဲဲ့သို႔ (ငါ့အား) အမိုက္ေမွာင္ေပ်ာက္၍ အလင္းေရာင္ျဖစ္ေပၚခဲဲ့ၿပီ။

၂၁၃။ ဤသို႔တည္ၾကည္ေသာ စိတ္သည္ စင္ၾကယ္လတ္ေသာ္ ျဖဴစင္လတ္ေသာ္ ညစ္ေၾကးမရွိလတ္ေသာ္ ညစ္ညဴးျခင္းကင္းလတ္ေသာ္ ႏူးညံ့လတ္ေသာ္ ျပဳတိုင္းရလတ္ေသာ္ တည္တံ့လတ္ေသာ္ မတုန္လႈပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္လတ္ေသာ္ ထိုငါသည္ သတၱဝါတို႔၏ ေသျခင္း ျဖစ္ေပၚျခင္းကို သိေသာ ‘စုတူပပါတ’ဉာဏ္အလို႔ငွါ စိတ္ကို ေရွး႐ႈညြတ္ေစခဲဲ့ၿပီ။ ထိုငါသည္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိထက္သာလြန္ေသာ နတ္တို႔၏ မ်က္စိႏွင့္ တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ ဉာဏ္ျဖင့္ ေသဆဲဲသတၱဝါ ျဖစ္ေပၚဆဲဲသတၱဝါ။ပ။ အခ်င္းတို႔ ဤသတၱဝါတို႔သည္ ကိုယ္ျဖင့္ျပဳေသာ မေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘ကာယဒုစ႐ိုက္’ႏွင့္ျပည့္စုံကုန္၏။ပ။ ဤသို႔ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိထက္ သာလြန္ေသာနတ္မ်က္စိႏွင့္ တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ ဉာဏ္ျဖင့္ ေသဆဲဲသတၱဝါ ျဖစ္ေပၚဆဲဲသတၱဝါ ယုတ္ေသာသတၱဝါျမတ္ေသာသတၱဝါ အဆင္းလွ ေသာသတၱဝါ အဆင္းမလွေသာသတၱဝါ ေကာင္းေသာ လားရာရွိေသာသတၱဝါမေကာင္းေသာ လားရာ ရွိေသာသတၱဝါတို႔ကို ျမင္၏၊ ကံအား ေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ေပၚေသာသတၱဝါတို႔ကို သိ၏။

ရဟန္းတို႔ ငါသည္ သန္းေခါင္ ‘မဇၩိမ’ယာမ္ ၌ ဤဒုတိယျဖစ္ေသာ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ ကို ရခဲဲ့ၿပီ၊ မေမ့့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာအားထုတ္လ်က္ (နိဗၺာန္သို႔) ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေနေသာ သူအားမသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ ေပ်ာက္၍ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ ျဖစ္ေပၚသကဲဲ့သို႔ (ငါ့အား) မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ ေပ်ာက္၍အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ ျဖစ္ေပၚခဲဲ့ၿပီ၊ အမိုက္ေမွာင္ေပ်ာက္၍ အလင္းေရာင္ျဖစ္ေပၚသကဲဲ့သို႔ (ငါ့အား) အမိုက္ေမွာင္ေပ်ာက္၍ အလင္းေရာင္ ျဖစ္ေပၚခဲဲ့ၿပီ။

၂၁၄။ ဤသို႔ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္သည္ စင္ၾကယ္လတ္ေသာ္ ျဖဴစင္လတ္ေသာ္ ညစ္ေၾကးမရွိလတ္ေသာ္ ညစ္ညဴးျခင္းကင္းလတ္ေသာ္ ႏူးညံ့လတ္ေသာ္ ျပဳတိုင္းရလတ္ေသာ္ တည္တံ့လတ္ေသာ္မတုန္ လႈပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္လတ္ေသာ္ အာသေဝါတရားတို႔ကို ကုန္ေစေသာ ‘အာသဝကၡယ’ ဉာဏ္အလို႔ငွါစိတ္ကို ေရွး႐ႈညြတ္ေစခဲဲ့ၿပီ။ ထိုငါသည္ ”ဤကား ဆင္းရဲဲဒုကၡ” ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိခဲဲ့ၿပီ၊ ”ဤကား ဆင္းရဲဲျဖစ္ေပၚျခင္း၏ အေၾကာင္း ဒုကၡသမုဒယ” ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိခဲဲ့ၿပီ၊ ”ဤကားဆင္းရဲဲခ်ဳပ္ ရာ (နိဗၺာန္) ဒုကၡနိေရာဓ” ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိခဲဲ့ၿပီ၊ ”ဤကားဆင္းရဲဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ ေၾကာင္းအက်င့္ ဒုကၡနိေရာဓဂါမိနီ ပဋိပဒါ” ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္းသိခဲဲ့ၿပီ။ ”ဤကား ယိုစီးျခင္း အာသဝတို႔” ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိခဲဲ့ၿပီ၊ ”ဤကားယိုစီးျခင္းအာသဝတို႔ ျဖစ္ေပၚျခင္း၏အေၾကာင္း အာသဝသမုဒယ” ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိခဲဲ့ၿပီ၊ ”ဤကား ယိုစီးျခင္းအာသဝတို႔ ခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) အာသဝနိေရာဓ” ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိခဲ့ၿပီ၊ ဤကား ယိုစီးျခင္းအာသဝတို႔ ခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ အာသဝနိေရာဓဂါမိနီပဋိပဒါ” ဟုဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္း သိခဲဲ့ၿပီ။ ဤသို႔သိေသာ ဤသို႔ျမင္ေသာ ထိုငါဘုရား၏ စိတ္သည္ကာမာသဝမွလည္း လြတ္ေျမာက္ၿပီ၊ ဘဝါသဝမွလည္း လြတ္ ေျမာက္ၿပီ၊ အဝိဇၨာသဝမွလည္းလြတ္ေျမာက္ၿပီ၊ လြတ္ေျမာက္ၿပီးလတ္ေသာ္ ”လြတ္ေျမာက္ေလၿပီ” ဟု အသိဉာဏ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊ ”ပဋိသေႏၶေနမႈကုန္ၿပီ၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သုံးၿပီးၿပီ၊ (မဂ္) ကိစၥကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ဤ (မဂ္) ကိစၥအလို႔ငွါ တစ္ပါးေသာ ျပဳဖြယ္မရွိေတာ့ၿပီ” ဟု သိခဲဲ့ၿပီ။

ရဟန္းတို႔ ငါသည္ မိုးေသာက္ ‘ပစၧိမ’ယာမ္ ၌ ဤတတိယျဖစ္ေသာ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ကို ရခဲဲ့ၿပီ၊ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာအားထုတ္လ်က္ (နိဗၺာန္သို႔) ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနေသာသူအားမသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ ေပ်ာက္၍ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ ျဖစ္ေပၚသကဲဲ့သို႔ ငါ့အား မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ ေပ်ာက္၍ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ ျဖစ္ေပၚခဲဲ့ၿပီ၊ အမိုက္ေမွာင္ေပ်ာက္၍ အလင္းေရာင္ျဖစ္ေပၚသကဲဲ့သို႔ (ငါ့အား) အမိုက္ေမွာင္ေပ်ာက္၍ အလင္းေရာင္ ျဖစ္ေပၚခဲဲ့ၿပီ။

၂၁၅။ ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ေတာအုပ္ႀကီး၌ နိမ့္ရွိဳင္းေသာ ညြန္အိုင္ႀကီးကို မ်ားစြာေသာသားသမင္အေပါင္းသည္ မွီ၍ ေနရာ၏။ ထိုသားသမင္ အေပါင္း၏ အက်ဳိးမဲဲ့ကိုလည္းေကာင္း၊ အစီးအပြားမဲဲ့ကိုလည္းေကာင္း၊ ေဘးမကင္းျခင္းကိုလည္းေကာင္း အလိုရွိေသာ တစ္စုံတစ္ေယာက္ေသာေယာက်္ား သည္ရွိသည္ ျဖစ္ရာ၏။ ထိုေယာက်္ားသည္ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္သက္ျခင္းကိုလည္း ေကာင္း ျဖစ္ေစတတ္သည့္ ေဘးရန္ကင္းေသာ လမ္းကို ပိတ္လ်က္မေကာင္းေသာ လမ္းကို ဖြင့္ထားၿပီးလွ်င္ တည္သမင္ဖို တည္သမင္မကို ထားရာ၏။ ရဟန္းတို႔ဤသို႔လွ်င္ ထိုမ်ားစြာေသာ သားသမင္ အေပါင္းသည္ ေနာက္အခါ၌ အက်ဳိးမဲဲ့ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ေရာက္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုသားသမင္အေပါင္း၏သာလွ်င္ အက်ဳိးကိုလည္းေကာင္း၊ အစီးအပြားကိုလည္းေကာင္း၊ ေဘးကင္းျခင္းကိုလည္းေကာင္း အလိုရွိ သည့္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ေသာေယာက်္ားသည္ ရွိသည္ျဖစ္ရာ၏။ ထိုေယာက်္ားသည္ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္း သာကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္သက္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း ျဖစ္ေစတတ္သည့္ ေဘးရန္ကင္းေသာ လမ္းကို ဖြင့္လ်က္ မေကာင္းေသာလမ္းကို ပိတ္ထားၿပီးလွ်င္ တည္သမင္ဖိုကို ဖယ္ရွား၍ တည္သမင္မကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ဤသို႔လွ်င္ ထိုမ်ားစြာေသာ သားသမင္အေပါင္းသည္ ေနာက္အခါ၌ ႀကီးပြားျခင္း စည္ပင္ျခင္းျပန္႔ေျပာျခင္းသို႔ ေရာက္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ငါသည္ အနက္သေဘာကို ထင္ရွား ေစျခင္းငွါ ဤဥပမာကိုျပဳ၏။ ဤဆိုလတၱံ႕သည္ကား ဤဥပမာ၌ (မွတ္သားဖြယ္ရာ) အနက္သေဘာ ေပတည္း။

ရဟန္းတို႔ နိမ့္ရွဳိင္းေသာ ညြန္အိုင္ႀကီးဟူေသာ ဤအမည္သည္ ကာမတို႔၏ အမည္တည္း။ မ်ားစြာေသာ သားသမင္အေပါင္းဟူေသာ ဤအမည္သည္ သတၱဝါတို႔၏ အမည္တည္း။ ရဟန္းတို႔ အက်ဳိးမဲဲ့ကိုလည္းေကာင္း၊ အစီးအပြားမဲဲ့ကိုလည္းေကာင္း၊ ေဘးမကင္းျခင္းကိုလည္းေကာင္း အလိုရွိသည့္ေယာက်္ားဟူေသာ ဤအမည္သည္ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္၏ အမည္တည္း။ ရဟန္းတို႔ မေကာင္းေသာ လမ္းဟူေသာ ဤအမည္သည္ အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ မွားေသာမဂ္၏ အမည္တည္း။ ဤအဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ မွားေသာမဂ္တို႔ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ မွားေသာ အျမင္၊ မွားေသာအၾကံအစည္၊ မွားေသာစကား၊ မွားေသာျပဳမႈ၊ မွားေသာအသက္ေမြးမႈ၊ မွားေသာအားထုတ္ျခင္း လုံ႕လ၊ မွားေသာေအာက္ေမ့ျခင္း၊ မွားေသာတည္ၾကည္ျခင္းတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ တည္သမင္ဖို ဟူေသာ ဤအမည္သည္ ႏွစ္သက္တပ္စြန္းျခင္း ‘နႏၵီရာဂ’၏အမည္တည္း။ ရဟန္းတို႔ တည္သမင္မဟူေသာ ဤအမည္သည္ အဝိဇၨာ၏ အမည္တည္း။ ရဟန္းတို႔အက်ဳိးကိုလည္းေကာင္း၊ အစီးအပြားကိုလည္းေကာင္း၊ ေဘးကင္းျခင္းကိုလည္းေကာင္း အလိုရွိသည့္ေယာက်္ားဟူေသာ ဤအမည္သည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလုံးစုံေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ အမည္တည္း။ ရဟန္းတို႔ ေကာင္းက်ဳိး ခ်မ္းသာကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္သက္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း ျဖစ္ေစတတ္သည့္ ေဘးရန္ကင္းေသာ လမ္းဟူေသာအမည္ သည္ အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ ျမတ္ေသာမဂ္၏ အမည္တည္း။ ဤအဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာျမတ္ေသာမဂ္တို႔ဟူ သည္ကား အဘယ္နည္း။ မွန္ကန္ေသာဉာဏ္အျမင္၊ မွန္ကန္ေသာအၾကံအစည္၊ မွန္ကန္ေသာစကား၊ မွန္ကန္ေသာအမႈ၊ မွန္ကန္ေသာအသက္ေမြးမႈ၊ မွန္ကန္ေသာအားထုတ္ျခင္းလုံ႕လ၊ မွန္ကန္ေသာ ေအာက္ ေမ့ျခင္း၊ မွန္ကန္ေသာတည္ၾကည္ျခင္းတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ငါသည္ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာ ကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္သက္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း ျဖစ္ေစတတ္သည့္ေဘးရန္ကင္းေသာ လမ္း ‘အရိယမဂ္’ ကို ဖြင့္၍ မေကာင္းေသာလမ္း ‘မိစၧာမဂ္’ ကို ပိတ္ထားၿပီးလွ်င္တည္သမင္ဖို ‘နႏၵီရာဂ’ကို ဖယ္ရွားလ်က္ တည္သမင္မ ‘အဝိဇၨာ’ကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ထားခဲဲ့ေလၿပီ။

ရဟန္းတို႔ တပည့္သာဝကတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ရွာမွီးလိုလားလ်က္ အစဥ္သနားစိတ္ရွိေသာဆရာသည္ အစဥ္သနားစိတ္ကို စဲဲြ၍ ျပဳသင့္ျပဳထိုက္ေသာ တာဝန္ကို သင္တို႔အတြက္ ငါဘုရား ျပဳၿပီးၿပီ။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္တို႔ကား သစ္ပင္ရင္းတို႔တည္း၊ ဤသည္တို႔ကား ဆိတ္ၿငိမ္ရာဌာနတို႔တည္း။ ရဟန္း့တို႔ ကပ္၍ ႐ႈၾကကုန္ေလာ့၊ သတိမေမ့ေလ်ာ့ၾကကုန္လင့္၊ ေနာက္အခါ၌ ႏွလုံးမသာမျဖစ္ၾကကုန္လင့္။ ဤကား သင္တို႔အတြက္ ငါတို႔၏ အဆုံးအမတည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကို ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူေသာ တရားေတာ္ကို ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းေျမာက္ၾကကုန္၏။

ကိုးခုေျမာက္ ေဒြဓာဝိတကၠသုတ္ၿပီး၏။