မန ၁: မူလပရိယာယသုတ္

၁။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဥကၠ႒ၿမိဳ႕၁ သုဘဂေတာအုပ္၂ ေတာစိုးသစ္ပင္ရင္း၌ ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို ”ရဟန္းတို႔” ဟု ေခၚေတာ္မူ၏။ ”အသွ်င္ဘုရား” ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။

”ရဟန္းတို႔ တရားအားလံုးတို႔၏ အေၾကာင္းရင္းေဒသနာ ‘သဗၺဓမၼမူလပရိယာယသုတ္’ကို သင္တို႔အား ေဟာၾကားေပအံ့၊ ထိုေဒသနာကို နာကုန္ေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းကုန္ေလာ့၊ ေဟာၾကားေပအံ့” ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ” ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားေဒသနာကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။

၂။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အရိယာတို႔ကို ဖူးျမင္ေလ့မရွိ, အရိယာတရား၌ မလိမၼာ, အရိယာတရား၌ ယဥ္ေက်းမႈ ‘ဝိနည္း’ မရွိေသာ၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကို ဖူးျမင္ေလ့မရွိ, သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ မလိမၼာ, သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ ယဥ္ေက်းမႈ ‘ဝိနည္း’ မရွိေသာ အၾကားအျမင္မရွိသူ ပုထုဇဥ္သည္- ေျမကို ေျမဟု မွတ္၏၊ ေျမကို ေျမဟု မွတ္၍ ေျမကို ၾကံ၏၊ ေျမ၌ ၾကံ၏၊ ေျမမွ ၾကံ၏၊ ေျမကို ငါ့ (ဟာ) ဟု ၾကံ၏၊ ေျမကို ေရွး႐ႈႏွစ္သက္၏။ ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္းဟူမူ- ထိုသူသည္ (ထိုေျမကို) ပိုင္းျခား၍ မသိေသာေၾကာင့္တည္းဟု (ငါဘုရား) ဆို၏။

ေရကို ေရဟု မွတ္၏၊ ေရကို ေရဟု မွတ္၍ ေရကို ၾကံ၏၊ ေရ၌ ၾကံ၏၊ ေရမွ ၾကံ၏၊ ေရကိုငါ့ (ဟာ) ဟု ၾကံ၏၊ ေရကို ေရွး႐ႈႏွစ္သက္၏။ ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္းဟူမူ- ထိုသူသည္ (ထိုေရကို) ပိုင္းျခား၍ မသိေသာေၾကာင့္တည္းဟု (ငါဘုရား) ဆို၏။

မီးကို မီးဟု မွတ္၏၊ မီးကို မီးဟု မွတ္၍ မီးကို ၾကံ၏၊ မီး၌ ၾကံ၏၊ မီးမွ ၾကံ၏၊ မီးကို ငါ့ (ဟာ) ဟု ၾကံ၏၊ မီးကို ေရွး႐ႈႏွစ္သက္၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္းဟူမူ- ထိုသူသည္ (ထိုမီးကို) ပိုင္းျခား၍ မသိေသာေၾကာင့္တည္းဟု (ငါဘုရား) ဆို၏။

ေလကို ေလဟု မွတ္၏၊ ေလကို ေလဟု မွတ္၍ ေလကို ၾကံ၏၊ ေလ၌ ၾကံ၏၊ ေလမွ ၾကံ၏၊ ေလကိုငါ့ (ဟာ) ဟု ၾကံ၏၊ ေလကို ေရွး႐ႈႏွစ္သက္၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္းဟူမူ- ထိုသူသည္ (ထိုေလကို) ပိုင္းျခား၍ မသိေသာေၾကာင့္တည္းဟု (ငါဘုရား) ဆို၏။

၃။ သတၱဝါတို႔ကို သတၱဝါတို႔ဟု မွတ္၏၊ သတၱဝါတို႔ကို သတၱဝါတို႔ဟု မွတ္၍ သတၱဝါတို႔ကို ၾကံ၏၊ သတၱဝါတို႔၌ ၾကံ၏၊ သတၱဝါတို႔မွ ၾကံ၏၊ သတၱဝါတို႔ကို ငါ့ (ဟာ) ဟု ၾကံ၏၊ သတၱဝါတို႔ကို ေရွး႐ႈႏွစ္သက္၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္းဟူမူ- ထိုသူသည္ (ထိုသတၱဝါတို႔ကို) ပိုင္းျခား၍ မသိေသာ ေၾကာင့္တည္းဟု (ငါဘုရား) ဆို၏။

နတ္တို႔ကို နတ္တို႔ဟု မွတ္၏၊ နတ္တို႔ကို နတ္တို႔ဟု မွတ္၍ နတ္တို႔ကို ၾကံ၏၊ နတ္တို႔၌ ၾကံ၏၊ နတ္တို႔မွ ၾကံ၏၊ နတ္တို႔ကို ငါ့ (ဟာ) ဟု ၾကံ၏၊ နတ္တို႔ကို ေရွး႐ႈႏွစ္သက္၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္းဟူမူ- ထိုသူသည္ (ထိုနတ္တို႔ကို) ပိုင္းျခား၍ မသိေသာေၾကာင့္တည္းဟု (ငါဘုရား) ဆို၏။

မာရ္နတ္ကို မာရ္နတ္ဟု မွတ္၏၊ မာရ္နတ္ကို မာရ္နတ္ဟု မွတ္၍ မာရ္နတ္ကို ၾကံ၏၊ မာရ္နတ္၌ ၾကံ၏၊ မာရ္နတ္မွ ၾကံ၏၊ မာရ္နတ္ကို ငါ့ (ဟာ) ဟု ၾကံ၏၊ မာရ္နတ္ကို ေရွး႐ႈႏွစ္သက္၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္းဟူမူ- ထိုသူသည္ (ထိုမာရ္နတ္ကို) ပိုင္းျခား၍ မသိေသာေၾကာင့္တည္းဟု (ငါဘုရား) ဆို၏။

ျဗဟၼာကို ျဗဟၼာဟု မွတ္၏၊ ျဗဟၼာကို ျဗဟၼာဟု မွတ္၍ ျဗဟၼာကို ၾကံ၏၊ ျဗဟၼာ၌ ၾကံ၏၊ ျဗဟၼာမွ ၾကံ၏၊ ျဗဟၼာကို ငါ့ (ဟာ) ဟု ၾကံ၏၊ ျဗဟၼာကို ေရွး႐ႈႏွစ္သက္၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္းဟူမူ- ထိုသူသည္ (ထိုျဗဟၼာကို) ပိုင္းျခား၍ မသိေသာေၾကာင့္တည္းဟု (ငါဘုရား) ဆို၏။

အာဘႆရျဗဟၼာတို႔ကို အာဘႆရျဗဟၼာတို႔ဟု မွတ္၏၊ အာဘႆရျဗဟၼာတို႔ကို အာဘႆရျဗဟၼာတို႔ဟု မွတ္၍ အာဘႆရျဗဟၼာတို႔ကို ၾကံ၏၊ အာဘႆရျဗဟၼာတို႔၌ ၾကံ၏၊ အာဘႆရျဗဟၼာတို႔မွ ၾကံ၏၊ အာဘႆရျဗဟၼာတို႔ကို ငါ့ (ဟာ) ဟု ၾကံ၏၊ အာဘႆရျဗဟၼာတို႔ကို ေရွး႐ႈႏွစ္သက္၏။ ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ နည္းဟူမူ – ထိုသူသည္ (ထိုအာဘႆရျဗဟၼာတို႔ကို) ပိုင္းျခား၍ မသိေသာေၾကာင့္တည္းဟု (ငါဘုရား) ဆို၏။

သုဘကိဏွျဗဟၼာတို႔ကို သုဘကိဏွျဗဟၼာတို႔ဟု မွတ္၏၊ သုဘကိဏွျဗဟၼာတို႔ကို သုဘကိဏွျဗဟၼာတို႔ဟု မွတ္၍ သုဘကိဏွျဗဟၼာတို႔ကို ၾကံ၏၊ သုဘကိဏွျဗဟၼာတို႔၌ ၾကံ၏၊ သုဘကိဏွျဗဟၼာတို႔မွ ၾကံ၏၊ သုဘကိဏွျဗဟၼာတို႔ကို ငါ့ (ဟာ) ဟု ၾကံ၏၊ သုဘကိဏွျဗဟၼာတို႔ကို ေရွး႐ႈႏွစ္သက္၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္းဟူမူ- ထိုသူသည္ (ထိုသုဘကိဏွျဗဟၼာတို႔ကို) ပိုင္းျခား၍မသိေသာေၾကာင့္တည္းဟု (ငါဘုရား) ဆို၏။

ေဝဟပၹိဳလ္ျဗဟၼာတို႔ကို ေဝဟပၹိဳလ္ျဗဟၼာတို႔ဟု မွတ္၏၊ ေဝဟပၹိဳလ္ျဗဟၼာတို႔ကို ေဝဟပၹိဳလ္ျဗဟၼာတို႔ဟုမွတ္၍ ေဝဟပၹိဳလ္ျဗဟၼာတို႔ကို ၾကံ၏၊ ေဝဟပၹိဳလ္ျဗဟၼာတို႔၌ ၾကံ၏၊ ေဝဟပၹိဳလ္ျဗဟၼာတို႔မွ ၾကံ၏၊ ေဝဟပၹိဳလ္ျဗဟၼာတို႔ကို ငါ့ (ဟာ) ဟု ၾကံ၏၊ ေဝဟပၹိဳလ္ျဗဟၼာတို႔ကို ေရွး႐ႈႏွစ္သက္၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္းဟူမူ- ထိုသူသည္ (ထိုေဝဟပၹိဳလ္ျဗဟၼာတို႔ကို) ပိုင္းျခား၍ မသိေသာေၾကာင့္တည္းဟု (ငါဘုရား) ဆို၏။

အဘိဘူျဗဟၼာကိုÄ အဘိဘူျဗဟၼာ၃ဟု မွတ္၏၊ အဘိဘူျဗဟၼာကို အဘိဘူျဗဟၼာဟု မွတ္၍ အဘိဘူျဗဟၼာကို ၾကံ၏၊ အဘိဘူျဗဟၼာ၌ ၾကံ၏၊ အဘိဘူျဗဟၼာမွ ၾကံ၏၊ အဘိဘူျဗဟၼာကို ငါ့ (ဟာ) ဟု ၾကံ၏၊ အဘိဘူျဗဟၼာကို ေရွး႐ႈႏွစ္သက္၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္း ဟူမူ- ထိုသူသည္ (ထိုအဘိဘူျဗဟၼာကို) ပိုင္းျခား၍ မသိေသာေၾကာင့္တည္းဟု (ငါဘုရား) ဆို၏။

၄။ အာကာသာနၪၥာယတနျဗဟၼာကို အာကာသာနၪၥာယတနျဗဟၼာဟု မွတ္၏၊ အာကာသာနၪၥာယတနျဗဟၼာကို အာကာသာနၪၥာယတနျဗဟၼာဟု မွတ္၍ အာကာသာနၪၥာယတနျဗဟၼာကို ၾကံ၏၊ အာကာသာနၪၥာယတန ျဗဟၼာ၌ ၾကံ၏၊ အာကာသာနၪၥာယတနျဗဟၼာမွ ၾကံ၏၊ အာကာသာနၪၥာယတနျဗဟၼာကိုငါ့ (ဟာ) ဟု ၾကံ၏၊ အာကာသာနၪၥာယတနျဗဟၼာကို ေရွး႐ႈႏွစ္သက္၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္းဟူမူ- ထိုသူသည္ (ထိုအာကာသာနၪၥာယတနျဗဟၼာကို) ပိုင္းျခား၍ မသိေသာေၾကာင့္တည္းဟု (ငါဘုရား) ဆို၏။

ဝိညာဏၪၥာယတနျဗဟၼာကို ဝိညာဏၪၥာယတနျဗဟၼာဟု မွတ္၏၊ ဝိညာဏၪၥာယတနျဗဟၼာကို ဝိညာဏၪၥာယတနျဗဟၼာဟု မွတ္၍ ဝိညာဏၪၥာယတနျဗဟၼာကို ၾကံ၏၊ ဝိညာဏၪၥာယတနျဗဟၼာ၌ ၾကံ၏၊ ဝိညာဏၪၥာယတနျဗဟၼာမွ ၾကံ၏၊ ဝိညာဏၪၥာယတနျဗဟၼာကို ငါ့ (ဟာ) ဟု ၾကံ၏၊ ဝိညာဏၪၥာယတနျဗဟၼာကို ေရွး႐ႈႏွစ္သက္၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္းဟူမူ- ထိုသူသည္ (ထိုဝိညာဏၪၥာယတနျဗဟၼာကို) ပိုင္းျခား၍ မသိေသာေၾကာင့္တည္းဟု (ငါဘုရား) ဆို၏။

အာကိၪၥညာယတနျဗဟၼာကို အာကိၪၥညာယတနျဗဟၼာဟု မွတ္၏၊ အာကိၪၥညာယတနျဗဟၼာကိုအာကိၪၥညာယတနျဗဟၼာဟု မွတ္၍ အာကိၪၥညာယတနျဗဟၼာကို ၾကံ၏၊ အာကိၪၥညာယတနျဗဟၼာ၌ ၾကံ၏၊ အာကိၪၥညာယတနျဗဟၼာမွ ၾကံ၏၊ အာကိၪၥညာယတနျဗဟၼာကို ငါ့ (ဟာ) ဟု ၾကံ၏၊ အာကိၪၥညာယတန ျဗဟၼာကို ေရွး႐ႈႏွစ္သက္၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္းဟူမူ- ထိုသူသည္ (ထို အာကိၪၥညာယတနျဗဟၼာကို) ပိုင္းျခား၍မသိေသာေၾကာင့္တည္းဟု (ငါဘုရား) ဆို၏။

ေနဝသညာနာသညာယတနျဗဟၼာကို ေနဝသညာနာသညာယတနျဗဟၼာဟု မွတ္၏၊ ေနဝသညာနာသညာယတနျဗဟၼာကို ေနဝသညာနာသညာယတနျဗဟၼာဟု မွတ္၍ ေနဝသညာနာသညာယတနျဗဟၼာကို ၾကံ၏၊ ေနဝသညာနာသညာယတနျဗဟၼာ၌ ၾကံ၏၊ ေနဝသညာနာသညာယတနျဗဟၼာမွ ၾကံ၏၊ ေနဝသညာ နာသညာယတန ျဗဟၼာကို ငါ့ (ဟာ) ဟု ၾကံ၏၊ ေနဝသညာနာသညာယတနျဗဟၼာကိုေရွး႐ႈႏွစ္သက္၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္းဟူမူ- ထိုသူသည္ (ထိုေနဝသညာနာသညာယတနျဗဟၼာ ကို) ပိုင္းျခား၍ မသိေသာေၾကာင့္တည္းဟု (ငါဘုရား) ဆို၏။

၅။ ျမင္အပ္ေသာ အဆင္းကို ျမင္အပ္ေသာ အဆင္းဟု မွတ္၏၊ ျမင္အပ္ေသာ အဆင္းကို ျမင္အပ္ေသာအဆင္းဟု မွတ္၍ ျမင္အပ္ေသာ အဆင္းကို ၾကံ၏၊ ျမင္အပ္ေသာ အဆင္း၌ ၾကံ၏၊ ျမင္ အပ္ေသာအဆင္းမွ ၾကံ၏၊ ျမင္အပ္ေသာ အဆင္းကို ငါ့ (ဟာ) ဟု ၾကံ၏၊ ျမင္အပ္ေသာ အဆင္းကိုေရွး႐ႈႏွစ္သက္၏။ ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္းဟူမူ- ထိုသူသည္ (ထိုျမင္အပ္ေသာအဆင္းကို) ပိုင္းျခား၍ မသိေသာ ေၾကာင့္တည္းဟု (ငါဘုရား) ဆို၏။

ၾကားအပ္ေသာ အသံကို ၾကားအပ္ေသာ အသံဟု မွတ္၏၊ ၾကားအပ္ေသာ အသံကို ၾကားအပ္ေသာအသံဟု မွတ္၍ ၾကားအပ္ေသာ အသံကို ၾကံ၏၊ ၾကားအပ္ေသာ အသံ၌ ၾကံ၏၊ ၾကားအပ္ေသာ အသံမွ ၾကံ၏၊ ၾကားအပ္ေသာ အသံကို ငါ့ (ဟာ) ဟု ၾကံ၏၊ ၾကားအပ္ေသာ အသံကို ေရွး႐ႈႏွစ္သက္၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္းဟူမူ- ထိုသူသည္ (ထိုၾကားအပ္ေသာအသံကို) ပိုင္းျခား၍ မသိေသာေၾကာင့္တည္းဟု (ငါဘုရား) ဆို၏။

ေတြ႕ထိအပ္ေသာ အနံ႕ အရသာ အေတြ႕အထိကို ေတြ႕ထိအပ္ေသာ အနံ႕ အရသာ အေတြ႕အထိဟုမွတ္၏၊ ေတြ႕ထိအပ္ေသာ အနံ႕ အရသာ အေတြ႕အထိကို ေတြ႕ထိအပ္ေသာ အနံ႕ အရသာအေတြ႕အထိဟု မွတ္၍ ေတြ႕ထိအပ္ေသာ အနံ႕ အရသာ အေတြ႕အထိကို ၾကံ၏၊ ေတြ႕ထိအပ္ေသာ အနံ႕အရသာ အေတြ႕ အထိ၌ ၾကံ၏၊ ေတြ႕ထိအပ္ေသာ အနံ႕ အရသာ အေတြ႕အထိမွ ၾကံ၏၊ ေတြ႕ထိအပ္ေသာ အနံ႕ အရသာ အေတြ႕အထိကို ငါ့ (ဟာ) ဟု ၾကံ၏၊ ေတြ႕ထိအပ္ေသာ အနံ႕ အရသာအေတြ႕အထိကို ေရွး႐ႈႏွစ္သက္၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္းဟူမူ- ထိုသူသည္ (ထိုေတြ႕ထိအပ္ေသာ အနံ႕ အရသာ အေတြ႕အထိကို) ပိုင္းျခား၍ မသိေသာေၾကာင့္တည္းဟု (ငါဘုရား) ဆို၏။

အထူးသိအပ္ေသာ အာ႐ံုကို အထူးသိအပ္ေသာ အာ႐ံုဟု မွတ္၏၊ အထူးသိအပ္ေသာ အာ႐ံုကို အထူးသိအပ္ေသာ အာ႐ံုဟု မွတ္၍ အထူးသိအပ္ေသာ အာ႐ံုကို ၾကံ၏၊ အထူးသိအပ္ေသာ အာ႐ံု၌ ၾကံ၏၊ အထူး သိအပ္ေသာ အာ႐ံုမွ ၾကံ၏၊ အထူးသိအပ္ေသာ အာ႐ံုကို ငါ့ (ဟာ) ဟု ၾကံ၏၊ အထူးသိအပ္ေသာ အာ႐ံုကို ေရွး႐ႈႏွစ္သက္၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည့္အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္းဟူမူ- ထိုသူသည္ (ထို အထူးသိအပ္ေသာ အာ႐ံုကို) ပိုင္းျခား၍မသိေသာေၾကာင့္တည္းဟု (ငါဘုရား) ဆို၏။

၆။ တစ္ခုတည္းျဖစ္ျခင္း (စ်ာန္သမာပတ္စိတ္) ကို တစ္ခုတည္းျဖစ္ျခင္း (စ်ာန္သမာပတ္စိတ္) ဟု မွတ္၏၊ တစ္ခုတည္းျဖစ္ျခင္း (စ်ာန္သမာပတ္စိတ္) ကို တစ္ခုတည္းျဖစ္ျခင္း (စ်ာန္သမာပတ္စိတ္) ဟု မွတ္၍တစ္ခုတည္း ျဖစ္ျခင္း (စ်ာန္သမာပတ္စိတ္) ကို ၾကံ၏၊ တစ္ခုတည္းျဖစ္ျခင္း (စ်ာန္သမာပတ္စိတ္) ၌ ၾကံ၏၊ တစ္ခုတည္းျဖစ္ျခင္း (စ်ာန္သမာပတ္စိတ္) မွ ၾကံ၏၊ တစ္ခုတည္းျဖစ္ျခင္း (စ်ာန္သမာပတ္စိတ္) ကို ငါ့ (ဟာ) ဟု ၾကံ၏၊ တစ္ခုတည္း ျဖစ္ျခင္း (စ်ာန္သမာပတ္စိတ္) ကို ေရွး႐ႈႏွစ္သက္၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္းဟူမူ- ထိုသူသည္ (ထိုတစ္ခုတည္းျဖစ္ျခင္း ‘စ်ာန္သမာပတ္စိတ္’ကို) ပိုင္းျခား ၍ မသိေသာေၾကာင့္တည္းဟု (ငါဘုရား) ဆို၏။

အထူးထူးျဖစ္ျခင္း (ကာမစိတ္) ကို အထူးထူးျဖစ္ျခင္း (ကာမစိတ္) ဟု မွတ္၏၊ အထူးထူးျဖစ္ျခင္း (ကာမစိတ္) ကို အထူးထူးျဖစ္ျခင္း (ကာမစိတ္) ဟု မွတ္၍ အထူးထူးျဖစ္ျခင္း (ကာမစိတ္) ကို ၾကံ၏၊ အထူးထူးျဖစ္ျခင္း (ကာမစိတ္) ၌ ၾကံ၏၊ အထူးထူးျဖစ္ျခင္း (ကာမစိတ္) မွ ၾကံ၏၊ အထူးထူးျဖစ္ျခင္း (ကာမစိတ္) ကို ငါ့ (ဟာ) ဟု ၾကံ၏၊ အထူးထူးျဖစ္ျခင္း (ကာမစိတ္) ကို ေရွး႐ႈႏွစ္သက္၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ နည္းဟူမူ- ထိုသူသည္ (ထိုအထူးထူးျဖစ္ျခင္း ‘ကာမစိတ္’ကို) ပိုင္းျခား၍ မသိေသာေၾကာင့္တည္းဟု (ငါဘုရား) ဆို၏။

အလံုးစံုကို အလံုးစံုဟု မွတ္၏၊ အလံုးစံုကို အလံုးစံုဟု မွတ္၍ အလံုးစံုကို ၾကံ၏၊ အလံုးစံုံု၌ ၾကံ၏၊ အလံုးစံုမွ ၾကံ၏၊ အလံုးစံုကို ငါ့ (ဟာ) ဟု ၾကံ၏၊ အလံုးစံုကို ေရွး႐ႈႏွစ္သက္၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္း သည္အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္းဟူမူ- ထိုသူသည္ (ထိုအလံုးစံုကို) ပိုင္းျခား၍ မသိေသာေၾကာင့္တည္းဟု (ငါဘုရား) ဆို၏။

နိဗၺာန္ကို နိဗၺာန္ဟု မွတ္၏၊ နိဗၺာန္ကို နိဗၺာန္ဟု မွတ္၍ နိဗၺာန္ကို ၾကံ၏၊ နိဗၺာန္၌ ၾကံ၏၊ နိဗၺာန္မွ ၾကံ၏၊ နိဗၺာန္ကို ငါ့ (ဟာ) ဟု ၾကံ၏၊ နိဗၺာန္ကို ေရွး႐ႈႏွစ္သက္၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္းဟူမူ- ထိုသူသည္ (ထိုနိဗၺာန္ကို) ပိုင္းျခား၍ မသိေသာေၾကာင့္တည္းဟု (ငါဘုရား) ဆို၏။

ပုထုဇဥ္၏ အစြမ္းအားျဖင့္ ပဌမနည္း ဘံုအပိုင္းအျခားၿပီး၏။

၇။ ရဟန္းတို႔ အတုမဲ့ေသာ ေယာဂေလးပါးတို႔၏ ကုန္ရာ အရဟတၱဖိုလ္ကို ေတာင့္တေနေသာအရဟတၱဖိုလ္သို႔ မေရာက္ေသးေသာ ေသကၡရဟန္းသည္လည္း- ေျမကို ေျမဟု အထူးသိ၏၊ ေျမကို ေျမဟုအထူးသိ၍ ေျမကို မၾကံရာ၊ ေျမ၌ မၾကံရာ၊ ေျမမွ မၾကံရာ၊ ေျမကို ငါ့ (ဟာ) ဟု မၾကံရာ၊ ေျမကို ေရွး႐ႈမႏွစ္သက္ရာ။ ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္း ဟူမူ- ထိုသူသည္ (ထိုေျမကို) ပိုင္းျခား၍ သိေသာေၾကာင့္တည္းဟု (ငါဘုရား) ဆို၏။

ေရကို။ပ။ မီးကို။ ေလကို။ သတၱဝါတို႔ကို။ နတ္တို႔ကို။ မာရ္နတ္ကို။ ျဗဟၼာကို။ အာဘႆရျဗဟၼာတို႔ကို။ သုဘကိဏွျဗဟၼာတို႔ကို။ ေဝဟပၹိဳလ္ျဗဟၼာတို႔ကို။ အဘိဘူျဗဟၼာကို။ အာကာသာနၪၥာယတနျဗဟၼာကို။ ဝိညာဏၪၥာယတနျဗဟၼာကို။ အာကိၪၥညာယတနျဗဟၼာကို။ ေနဝသညာနာသညာယတနျဗဟၼာကို။ ျမင္အပ္ေသာ အဆင္းကို။ ၾကားအပ္ေသာ အသံကို။ ေတြ႕ထိအပ္ေသာ အနံ႕ အရသာ အေတြ႕အထိကို။ အထူးသိအပ္ေသာ အာ႐ံုကို။ တစ္ခုတည္းျဖစ္ျခင္း (စ်ာန္သမာပတ္စိတ္) ကို။ အထူးထူးျဖစ္ျခင္း (ကာမစိတ္) ကို။ အလံုးစံုကို။ နိဗၺာန္ကို နိဗၺာန္ဟု အထူးသိ၏၊ နိဗၺာန္ကို နိဗၺာန္ဟုအထူးသိ၍ နိဗၺာန္ကို မၾကံရာ၊ နိဗၺာန္၌ မၾကံရာ၊ နိဗၺာန္မွ မၾကံရာ၊ နိဗၺာန္ကို ငါ့ (ဟာ) ဟု မၾကံရာ၊ ့နိဗၺာန္ကို ေရွး႐ႈမႏွစ္ သက္ရာ။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ နည္းဟူမူ- ထိုသူသည္ (ထိုနိဗၺာန္ကို) ပိုင္းျခား ၍သိေသာေၾကာင့္တည္းဟု (ငါဘုရား) ဆို၏။

ေသကၡပုဂၢိဳလ္၏ အစြမ္းအားျဖင့္ ဒုတိယနည္း ဘံုအပိုင္းအျခားၿပီး၏။

၈။ ရဟန္းတို႔ အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ မဂ္အက်င့္ကို က်င့္သံုးၿပီးေသာ ျပဳဖြယ္ကိစၥကို ျပဳၿပီးေသာ ဝန္ကိုခ်ထားၿပီးေသာ (အရဟတၱဖိုလ္ဟူေသာ) ကိုယ္က်ဳိး ကိုယ္စီးပြားကို ရၿပီးေသာ ဘဝသံေယာဇဥ္အားလံုးကုန္ၿပီးေသာ ေကာင္းစြာသိ၍ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာ ရဟႏၲာရဟန္း သည္လည္း- ေျမကို ေျမဟု အထူးသိ၏၊ ေျမကို ေျမဟု အထူးသိ၍ ေျမကို မၾကံ၊ ေျမ၌ မၾကံ၊ ေျမမွ မၾကံ၊ ေျမကိုငါ့ (ဟာ) ဟု မၾကံ၊ ေျမကို ေရွး႐ႈမႏွစ္သက္။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္းဟူမူ- ထိုသူသည္ (ထိုေျမကို) ပိုင္းျခား၍ သိၿပီးေသာေၾကာင့္တည္းဟု (ငါဘုရား) ဆို၏။

ေရကို။ပ။ မီးကို။ ေလကို။ သတၱဝါတို႔ကို။ နတ္တို႔ကို။ မာရ္နတ္ကို။ ျဗဟၼာကို။ အာဘႆရ ျဗဟၼာတို႔ကို။ သုဘကိဏွျဗဟၼာတို႔ကို။ ေဝဟပၹိဳလ္ျဗဟၼာတို႔ကို။ အဘိဘူျဗဟၼာကို။ အာကာသာနၪၥာယတနျဗဟၼာကို။ ဝိညာဏၪၥာယတနျဗဟၼာကို။ အာကိၪၥညာယတနျဗဟၼာကို။ ေနဝသညာနာသညာယတနျဗဟၼာကို။ ျမင္အပ္ေသာ အဆင္းကို။ ၾကားအပ္ေသာ အသံကို။ ေတြ႕ထိအပ္ေသာ အနံ႕ အရသာအေတြ႕ အထိကို။ အထူးသိအပ္ေသာ အာ႐ံုကို။ တစ္ခုတည္းျဖစ္ျခင္း (စ်ာန္သမာပတ္စိတ္) ကို။ အထူးထူးျဖစ္ျခင္း (ကာမစိတ္) ကို။ အလံုးစံုကို။ နိဗၺာန္ကို နိဗၺာန္ဟု အထူးသိ၏၊ နိဗၺာန္ကို နိဗၺာန္ဟုအထူးသိ၍ နိဗၺာန္ကို မၾကံ၊ နိဗၺာန္၌ မၾကံ၊ နိဗၺာန္မွ မၾကံ၊ နိဗၺာန္ကို ငါ့ (ဟာ) ဟု မၾကံ၊ နိဗၺာန္ကိုေရွး႐ႈမႏွစ္သက္။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္း ဟူမူ- ထိုသူသည္ (ထိုနိဗၺာန္ကို) ပိုင္းျခား၍သိၿပီးျဖစ္ ေသာေၾကာင့္တည္းဟု (ငါဘုရား) ဆို၏။

ရဟႏၲာ၏ အစြမ္းအားျဖင့္ တတိယနည္း ဘံုအပိုင္းအျခားၿပီး၏။

၉။ ရဟန္းတို႔ အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ မဂ္အက်င့္ကို က်င့္သံုးၿပီးေသာ ျပဳဖြယ္ကိစၥကို ျပဳၿပီးေသာ ဝန္ကိုခ်ထားၿပီးေသာ (အရဟတၱဖိုလ္ဟူေသာ) ကိုယ္က်ဳိး ကိုယ္စီးပြားကို ရၿပီးေသာ ဘဝသံေယာဇဥ္အားလံုးကုန္ၿပီးေသာ ေကာင္းစြာသိ၍ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာ ရဟႏၲာ ရဟန္းသည္လည္း- ေျမကို ေျမဟု အထူးသိ၏၊ ေျမကို ေျမဟု အထူးသိ၍ ေျမကို မၾကံ၊ ေျမ၌ မၾကံ၊ ေျမမွ မၾကံ၊ ေျမကိုငါ့ (ဟာ) ဟု မၾကံ၊ ေျမကို ေရွး႐ႈ မႏွစ္သက္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္းဟူမူ- တပ္စြန္းမႈကုန္ေသာအားျဖင့္ တပ္စြန္းမႈကင္းသည့္အျဖစ္ေၾကာင့္တည္းဟု (ငါဘုရား) ဆို၏။

ေရကို။ပ။ မီးကို။ ေလကို။ သတၱဝါတို႔ကို။ နတ္တို႔ကို။ မာရ္နတ္ကို။ ျဗဟၼာကို။ အာဘႆရျဗဟၼာတို႔ကို။ သုဘကိဏွျဗဟၼာတို႔ကို။ ေဝဟပၹိဳလ္ျဗဟၼာတို႔ကို။ အဘိဘူျဗဟၼာကို။ အာကာသာနၪၥာယတနျဗဟၼာကို။ ဝိညာဏၪၥာယတနျဗဟၼာကို။ အာကိၪၥညာယတနျဗဟၼာကို။ ေနဝသညာနာသညာယတနျဗဟၼာကို။ ျမင္အပ္ေသာ အဆင္းကို။ ၾကားအပ္ေသာ အသံကို။ ေတြ႕ထိအပ္ေသာ အနံ႕ အရသာအေတြ႕ အထိကို။ အထူးသိအပ္ေသာ အာ႐ံုကို။ တစ္ခုတည္းျဖစ္ျခင္း (စ်ာန္သမာပတ္စိတ္) ကို။ အထူးထူးျဖစ္ျခင္း (ကာမစိတ္) ကို။ အလံုးစံုကို။ နိဗၺာန္ကို နိဗၺာန္ဟု အထူးသိ၏၊ နိဗၺာန္ကို နိဗၺာန္ဟုအထူးသိ၍ နိဗၺာန္ကို မၾကံ၊ နိဗၺာန္၌ မၾကံ၊ နိဗၺာန္မွ မၾကံ၊ နိဗၺာန္ကို ငါ့ (ဟာ) ဟု မၾကံ၊ နိဗၺာန္ကိုေရွး႐ႈမႏွစ္သက္။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္း ဟူမူ- တပ္စြန္းမႈကုန္ေသာအားျဖင့္တပ္စြန္းမႈကင္း သည့္အျဖစ္ေၾကာင့္တည္းဟု (ငါဘုရား) ဆို၏။

ရဟႏၲာ၏ အစြမ္းအားျဖင့္ စတုတၳနည္း ဘံုအပိုင္းအျခားၿပီး၏။

၁ဝ။ ရဟန္းတို႔ အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ မဂ္အက်င့္ကို က်င့္သံုးၿပီးေသာ ျပဳဖြယ္ကိစၥကို ျပဳၿပီးေသာဝန္ကို ခ်ထားၿပီးေသာ (အရဟတၱဖိုလ္ဟူေသာ) ကိုယ္က်ဳိး ကိုယ္စီးပြားကို ရၿပီးေသာ ဘဝသံေယာဇဥ္အားလံုးကုန္ၿပီးေသာ ေကာင္းစြာ သိ၍ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာ ရဟႏၲာ ရဟန္းသည္လည္း- ေျမကို ေျမဟု အထူးသိ၏၊ ေျမကို ေျမဟု အထူးသိ၍ ေျမကို မၾကံ၊ ေျမ၌ မၾကံ၊ ေျမမွ မၾကံ၊ ေျမကိုငါ့ (ဟာ) ဟု မၾကံ၊ ေျမကို ေရွး႐ႈမႏွစ္သက္။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္း ဟူမူ- အမ်က္ထြက္မႈကုန္ေသာအားျဖင့္ အမ်က္ထြက္မႈကင္းသည့္အျဖစ္ေၾကာင့္တည္းဟု (ငါဘုရား) ဆို၏။

ေရကို။ပ။ မီးကို။ ေလကို။ သတၱဝါတို႔ကို။ နတ္တို႔ကို။ မာရ္နတ္ကို။ ျဗဟၼာကို။ အာဘႆရျဗဟၼာတို႔ကို။ သုဘကိဏွျဗဟၼာတို႔ကို။ ေဝဟပၹိဳလ္ျဗဟၼာတို႔ကို။ အဘိဘူျဗဟၼာကို။ အာကာသာနၪၥာယတနျဗဟၼာကို။ ဝိညာဏၪၥာယတနျဗဟၼာကို။ အာကိၪၥညာယတနျဗဟၼာကို။ ေနဝသညာနာသညာယတနျဗဟၼာကို။ ျမင္အပ္ေသာ အဆင္းကို။ ၾကားအပ္ေသာ အသံကို။ ေတြ႕ထိအပ္ေသာ အနံ႕ အရသာအေတြ႕ အထိကို။ အထူးသိအပ္ေသာ အာ႐ံုကို။ တစ္ခုတည္းျဖစ္ျခင္း (စ်ာန္သမာပတ္စိတ္) ကို။ အထူးထူးျဖစ္ျခင္း (ကာမစိတ္) ကို။ အလံုးစံုကို။ နိဗၺာန္ကို နိဗၺာန္ဟု အထူးသိ၏၊ နိဗၺာန္ကို နိဗၺာန္ဟုအထူးသိ၍ နိဗၺာန္ကို မၾကံ၊ နိဗၺာန္၌ မၾကံ၊ နိဗၺာန္မွ မၾကံ၊ နိဗၺာန္ကို ငါ့ (ဟာ) ဟု မၾကံ၊ နိဗၺာန္ကိုေရွး႐ႈမႏွစ္သက္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္း ဟူမူ- အမ်က္ထြက္မႈကုန္ေသာအားျဖင့္ အမ်က္ထြက္မႈကင္းသည့္အျဖစ္ေၾကာင့္တည္းဟု (ငါဘုရား) ဆို၏။

ရဟႏၲာ၏ အစြမ္းအားျဖင့္ ပၪၥမနည္း ဘံုအပိုင္းအျခားၿပီး၏။

၁၁။ ရဟန္းတို႔ အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ မဂ္အက်င့္ကို က်င့္သံုးၿပီးေသာ ျပဳဖြယ္ကိစၥကို ျပဳၿပီးေသာဝန္ကို ခ်ထားၿပီးေသာ (အရဟတၱဖိုလ္ဟူေသာ) ကိုယ္က်ဳိး ကိုယ္စီးပြားကို ရၿပီးေသာ ဘဝသံေယာဇဥ္အားလံုးကုန္ၿပီးေသာ ေကာင္းစြာ သိ၍ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာ ရဟႏၲာ ရဟန္းသည္လည္း- ေျမကို ေျမဟု အထူးသိ၏၊ ေျမကို ေျမဟု အထူးသိ၍ ေျမကို မၾကံ၊ ေျမ၌ မၾကံ၊ ေျမမွ မၾကံ၊ ေျမကိုငါ့ (ဟာ) ဟု မၾကံ၊ ေျမကို ေရွး႐ႈမႏွစ္သက္။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္း ဟူမူ – ေတြေဝမႈကုန္ေသာအားျဖင့္ ေတြေဝမႈကင္းသည့္အျဖစ္ေၾကာင့္တည္းဟု (ငါဘုရား) ဆို၏။

ေရကို။ပ။ မီးကို။ ေလကို။ သတၱဝါတို႔ကို။ နတ္တို႔ကို။ မာရ္နတ္ကို။ ျဗဟၼာကို။ အာဘႆရျဗဟၼာတို႔ကို။ သုဘကိဏွျဗဟၼာတို႔ကို။ ေဝဟပၹိဳလ္ျဗဟၼာတို႔ကို။ အဘိဘူျဗဟၼာကို။ အာကာသာနၪၥာယတနျဗဟၼာကို။ ဝိညာဏၪၥာယတနျဗဟၼာကို။ အာကိၪၥညာယတနျဗဟၼာကို။ ေနဝသညာနာသညာယတနျဗဟၼာကို။ ျမင္အပ္ေသာ အဆင္းကို။ ၾကားအပ္ေသာ အသံကို။ ေတြ႕ထိအပ္ေသာ အနံ႕ အရသာအေတြ႕ အထိကို။ အထူးသိအပ္ေသာ အာ႐ံုကို။ တစ္ခုတည္းျဖစ္ျခင္း (စ်ာန္သမာပတ္စိတ္) ကို။ အထူးထူးျဖစ္ျခင္း (ကာမစိတ္) ကို။ အလံုးစံုကို။ နိဗၺာန္ကို နိဗၺာန္ဟု အထူးသိ၏၊ နိဗၺာန္ကို နိဗၺာန္ဟုအထူးသိ၍ နိဗၺာန္ကို မၾကံ၊ နိဗၺာန္၌ မၾကံ၊ နိဗၺာန္မွ မၾကံ၊ နိဗၺာန္ကို ငါ့ (ဟာ) ဟု မၾကံ၊ နိဗၺာန္ကိုေရွး႐ႈမႏွစ္သက္။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္း ဟူမူ- ေတြေဝမႈကုန္ေသာအားျဖင့္ေတြေဝမႈကင္းသည့္ အျဖစ္ေၾကာင့္တည္းဟု (ငါဘုရား) ဆို၏။

ရဟႏၲာ၏ အစြမ္းအားျဖင့္ ဆ႒နည္း ဘံုအပိုင္းအျခားၿပီး၏။

၁၂။ ရဟန္းတို႔ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာသိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္လည္း- ေျမကို ေျမဟု အထူးသိ၏၊ ေျမကို ေျမဟု အထူးသိ၍ ေျမကို မၾကံ၊ ေျမ၌ မၾကံ၊ ေျမမွ မၾကံ၊ ေျမကိုငါ့ (ဟာ) ဟု မၾကံ၊ ေျမကို ေရွး႐ႈမႏွစ္သက္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္း ဟူမူ- ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထို (အားလံုး) ကို ပိုင္းျခား၍သိၿပီးေသာေၾကာင့္တည္းဟု (ငါဘုရား) ဆို၏။

ေရကို။ပ။ မီးကို။ ေလကို။ သတၱဝါတို႔ကို။ နတ္တို႔ကို။ မာရ္နတ္ကို။ ျဗဟၼာကို။ အာဘႆရျဗဟၼာတို႔ကို။ သုဘကိဏွျဗဟၼာတို႔ကို။ ေဝဟပၹိဳလ္ျဗဟၼာတို႔ကို။ အဘိဘူျဗဟၼာကို။ အာကာသာနၪၥာယတနျဗဟၼာကို။ ဝိညာဏၪၥာယတနျဗဟၼာကို။ အာကိၪၥညာယတနျဗဟၼာကို။ ေနဝသညာနာသညာယတနျဗဟၼာကို။ ျမင္အပ္ေသာ အဆင္းကို။ ၾကားအပ္ေသာ အသံကို။ ေတြ႕ထိအပ္ေသာ အနံ႕ အရသာအေတြ႕ အထိကို။ အထူးသိအပ္ေသာ အာ႐ံုကို။ တစ္ခုတည္းျဖစ္ျခင္း (စ်ာန္သမာပတ္စိတ္) ကို။ အထူးထူးျဖစ္ျခင္း (ကာမစိတ္) ကို။ အလံုးစံုကို။ နိဗၺာန္ကို နိဗၺာန္ဟု အထူးသိ၏၊ နိဗၺာန္ကို နိဗၺာန္ဟုအထူးသိ၍ နိဗၺာန္ကို မၾကံ၊ နိဗၺာန္၌ မၾကံ၊ နိဗၺာန္မွ မၾကံ၊ နိဗၺာန္ကို ငါ့ (ဟာ) ဟု မၾကံ၊ နိဗၺာန္ကိုေရွး႐ႈမႏွစ္သက္။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္း ဟူမူ- ျမတ္စြာဘုရားသည္ထို (အားလံုး) ကို ပိုင္းျခား ၍ သိၿပီးေသာေၾကာင့္ တည္းဟု (ငါဘုရား) ဆို၏။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အစြမ္းအားျဖင့္ သတၱမနည္း ဘံုအပိုင္းအျခားၿပီး၏။

၁၃။ ရဟန္းတို႔ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာသိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္လည္း- ေျမကို ေျမဟု အထူးသိ၏၊ ေျမကို ေျမဟု အထူးသိ၍ ေျမကို မၾကံ၊ ေျမ၌ မၾကံ၊ ေျမမွ မၾကံ၊ ေျမကိုငါ့ (ဟာ) ဟု မၾကံ၊ ေျမကို ေရွး႐ႈ မႏွစ္သက္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္း ဟူမူ- ႏွစ္သက္မႈသည္ ဆင္းရဲျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းတည္းဟု ဤသို႔ သိ၍ ‘ဘဝေၾကာင့္ ပဋိသေႏၶတည္ေနျခင္း ဇာတိသည္ ျဖစ္၏၊ ဇာတိျဖစ္သူအား အိုရင့္ျခင္း, ေသျခင္းသည္ ျဖစ္၏’ဟု (ဤသို႔ သိ၍ျမတ္စြာဘုရားသည္ တပ္မက္မႈကို ပယ္အပ္ၿပီ)။ ရဟန္းတို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလံုးစံုအားျဖင့္တပ္မက္မႈကုန္ျခင္းေၾကာင့္ တပ္စြန္းမႈ ကင္းျခင္းေၾကာင့္ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ စြန္႔ျခင္းေၾကာင့္ စြန္႔လႊတ္ျခင္းေၾကာင့္ အတုမရွိေသာ သမၼာသေမၺာဓိဉာဏ္ကို ထိုးထြင္း၍ သိၿပီ၊ ထို႔ေၾကာင့္တည္းဟု (ငါဘုရား) ဆို၏။

ေရကို။ပ။ မီးကို။ ေလကို။ သတၱဝါတို႔ကို။ နတ္တို႔ကို။ မာရ္နတ္ကို။ ျဗဟၼာကို။ အာဘႆရျဗဟၼာတို႔ကို။ သုဘကိဏွျဗဟၼာတို႔ကို။ ေဝဟပၹိဳလ္ျဗဟၼာတို႔ကို။ အဘိဘူျဗဟၼာကို။ အာကာသာနၪၥာယတနျဗဟၼာကို။ ဝိညာဏၪၥာယတနျဗဟၼာကို။ အာကိၪၥညာယတနျဗဟၼာကို။ ေနဝသညာနာသညာယတနျဗဟၼာကို။ ျမင္အပ္ေသာ အဆင္းကို။ ၾကားအပ္ေသာ အသံကို။ ေတြ႕ထိအပ္ေသာ အနံ႕ အရသာအေတြ႕ အထိကို။ အထူးသိအပ္ေသာ အာ႐ံုကို။ တစ္ခုတည္းျဖစ္ျခင္း (စ်ာန္သမာပတ္စိတ္) ကို။ အထူးထူးျဖစ္ျခင္း (ကာမစိတ္) ကို။ အလံုးစံုကို။ နိဗၺာန္ကို နိဗၺာန္ဟု အထူးသိ၏၊ နိဗၺာန္ကို နိဗၺာန္ဟုအထူးသိ၍ နိဗၺာန္ကို မၾကံ၊ နိဗၺာန္၌ မၾကံ၊ နိဗၺာန္မွ မၾကံ၊ နိဗၺာန္ကို ငါ့ (ဟာ) ဟု မၾကံ၊ နိဗၺာန္ကိုေရွး႐ႈမႏွစ္သက္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္း ဟူမူ- ႏွစ္သက္မႈသည္ဆင္းရဲျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းတည္းဟု ဤသို႔ သိ၍ ‘ဘဝေၾကာင့္ ပဋိသေႏၶတည္ေနျခင္း ဇာတိသည္ျဖစ္၏၊ ဇာတိျဖစ္သူအား အိုရင့္ျခင္း, ေသျခင္းသည္ ျဖစ္၏’ဟု (ဤသို႔သိ၍ ျမတ္စြာဘုရားသည့္တပ္မက္မႈကို ပယ္အပ္ၿပီ)။ ရဟန္းတို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလံုးစံုအားျဖင့္ တပ္မက္မႈကုန္ျခင္းေၾကာင့္တပ္စြန္းမႈကင္းျခင္းေၾကာင့္ ခ်ဳပ္ျခင္း ေၾကာင့္ စြန္႔ျခင္းေၾကာင့္ စြန္႔လႊတ္ျခင္းေၾကာင့္ အတုမရွိေသာသမၼာသေမၺာဓိဉာဏ္ကို ထိုးထြင္း၍ သိၿပီ၊ ထို႔ေၾကာင့္တည္းဟု (ငါဘုရား) ဆို၏။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အစြမ္းအားျဖင့္ အ႒မနည္း ဘံုအပိုင္းအျခားၿပီး၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤ (ေဒသနာ) ကို ေဟာေတာ္မူၿပီ၊ ရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူေသာ တရားေဒသနာကို မႏွစ္သက္ၾကကုန္Ä၄။

ေရွးဦးစြာေသာ မူလပရိယာယသုတ္ၿပီး၏။

၁။ ဥကၠ႒၊ ဥကၠာ႒၊ ဥကၠာ= မီးရွဴး မီးတိုင္၊ ႒= စိုက္ေထာင္သည္၊ ဥကၠ႒= မီးရွဴး မီးတိုင္ကို စိုက္ေထာင္၍ တည္ေသာၿမိဳ႕၊ နကၡတ္ေကာင္းၾကံဳႀကိဳက္သည့္ ညဥ့္ မိုးမလင္းမီ အခ်ိန္မလြန္ရန္ မီးထြန္းလ်က္ အေဆာတလ်င္ တစ္ညဥ့္တြင္းခ်င္းၿပီးစီးေအာင္ တည္ေထာင္ေသာၿမိဳ႕။

၂။ သုဘဂ၊ သု=ေကာင္းျမတ္ေသာ၊ ဘဂ=က်က္သေရမဂၤလာ၊ သုဘဂ= ေကာင္းျမတ္ေသာ က်က္သေရမဂၤလာရွိသည့္ေတာအုပ္။

၃။ Äအဘိဘူ = နာမ္ခႏၶာေလးပါးကို ႏွိမ္နင္း လႊမ္းမိုးၿပီးေသာ ျဗဟၼာ၊ အသညသတ္ဘံု၌ အသညသတ္ျဗဟၼာတို႔သည္ ”ဆင္းရဲဒုကၡရွိျခင္းကား သိမွတ္တတ္ေသာ နာမ္တရားေၾကာင့္သာ ျဖစ္ရသည္၊ နာမ္တရားမရွိလွ်င္ သိမွတ္ျခင္းသေဘာမရွိသျဖင့္ ဆင္းရဲဒုကၡရွိမည္မဟုတ္” ဟု ႏွလံုးသြင္း၍ စ်ာန္သမာပတ္ကို ပြားမ်ားေနထိုင္သျဖင့္ ထိုဘံု၌ ျဖစ္လာၾကရသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုျဗဟၼာတို႔မွာ အသိနာမ္ဝိညာဥ္မရွိ၊ ႐ုပ္သက္သက္ျဖင့္သာ ကမ႓ာငါးရာပတ္လံုး တည္ေနရသည္၊ ထိုအသညသတ္ ျဗဟၼာကို အဘိဘူျဗဟၼာ ေခၚသည္။

၄။ Ä (မူကြဲ) အခ်ိဳ႕ပါဠိေတာ္၌ ‘အဘိနႏၵဳႏၲိ’ဟု အဆံုးသတ္လ်က္ ရွိ၏၊ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူေသာ တရားေတာ္ကို ႏွစ္လိုကုန္ၿပီဟု အဓိပၸါယ္ထြက္၏။ သို႔ရာတြင္ ဤသုတ္ကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားနာ ရဟန္းငါးရာတို႔အား အဓိပၸါယ္သိရွိ၍ တရားရေစရန္ ေဟာေတာ္မူ သည္မဟုတ္၊ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူတိုင္းေသာ တရားကို ငါတို႔သိၾကသည္ဟု အထင္ႀကီးေနေသာ မာနကို ပယ္ေဖ်ာက္ရန္သာ ေဟာၾကားေတာ္မူျခင္း ျဖစ္ေပသည္၊ ထိုရဟန္းတို႔သည္ တရားေတာ္ကို မသိမျမင္ႏိုင္ သျဖင့္ မာန္မာနက်ၾကသည္၊ ဤသို႔ နားမလည္ျခင္းေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္ႏုေမာ္ သာဓုမေခၚၾကကုန္ဟု အ႒ကထာဖြင့္အတိုင္းသာ ျပန္ဆိုသည္။