မန ၂၂: အလဂဒၵဴပမသုတ္

၂၃၄။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသုံးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ လင္းတသတ္မ်ဳိး၌ျဖစ္ဖူးေသာ အရိ႒မည္ေသာ ရဟန္းအား ”(စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္၏) အႏၲရာယ္ကို ျပဳတတ္ကုန္၏ဟု ျမတ္စြာဘုရားေဟာထားေတာ္မူေသာ တရားတို႔ကိုေဟာထားေတာ္မူသည့္အတိုင္း ငါသိ၏၊ ထိုတရားတို႔သည္ မွီဝဲဲေသာသူအား (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္၏) အႏၲရာယ္ကိုျပဳျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္” ဟု ယုတ္ညံ့ေသာ မိစၧာအယူသည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏။ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းတို႔သည္လင္းတသတ္မ်ဳိး၌ျဖစ္ဖူးေသာ အရိ႒မည္ေသာ ရဟန္းအား ”(စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္၏) အႏၲရာယ္ကို ျပဳတတ္ကုန္၏ဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာထားေတာ္မူေသာ တရားတို႔ကို ေဟာထားေတာ္မူသည့္အတိုင္း ငါသိ၏၊ ထိုတရားတို႔သည္ မွီဝဲဲေသာသူအား (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္၏) အႏၲရာယ္ကို ျပဳျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္” ဟု ယုတ္ညံ့ေသာမိစၧာအယူသည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏ဟူ၍ ၾကားကုန္၏။ ထိုအခါ ရဟန္းတို႔သည္ လင္းတသတ္မ်ဳိး၌ ျဖစ္ဖူးေသာ အရိ႒မည္ေသာ ရဟန္းထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ လင္းတသတ္မ်ဳိး၌ ျဖစ္ဖူးေသာ အရိ႒မည္ေသာရဟန္းအား ”ငါ့သွ်င္ အရိ႒ သင့္အား ‘(စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္၏) အႏၲရာယ္ကို ျပဳတတ္ကုန္၏ဟု ျမတ္စြာဘုရားေဟာထားေတာ္မူေသာ တရားတို႔ကို ေဟာထားေတာ္မူသည့္အတိုင္း ငါသိပါ၏၊ ထိုတရားတို႔သည္ မွီဝဲဲေသာသူအား (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္၏) အႏၲရာယ္ကို ျပဳျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္’ဟု ယုတ္ညံ့ေသာ မိစၧာအယူသည္ျဖစ္ေပၚလာ၏ ဟူသည္ မွန္သေလာ” ဟု ေမးၾကကုန္၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ၾကားသည့္အတိုင္း မွန္ေပ၏၊ (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္၏) အႏၲရာယ္ကို ျပဳတတ္ကုန္၏ဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာထားေသာ တရားတို႔ကို ေဟာထားေတာ္မူသည့္အတိုင္း ငါ သိပါ၏၊ ထိုတရားတို႔သည္ မွီဝဲဲေသာသူအား (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္၏) အႏၲရာယ္ကို ျပဳျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္ပါဟု (ေျပာဆို၏)။ ထိုအခါ ရဟန္းတို႔သည္ လင္းတသတ္မ်ဳိး၌ျဖစ္ဖူးေသာ အရိ႒ရဟန္းကို ယုတ္ညံ့လွေသာ ဤအယူမွ ကင္းကြာေစလိုၾက၍ ဤသို႔ အယူကို ေမးစိစစ္ၾကကုန္၏၊ အယူကို ဝန္ခံေစၾကကုန္၏၊ အေၾကာင္းကို ေမးျမန္းၾကကုန္၏၊ ”ငါ့သွ်င္အရိ႒ ဤသို႔ မဆိုပါလင့္၊ ျမတ္စြာဘုရားကိုမစြပ္စြဲဲပါလင့္၊ ျမတ္စြာဘုရားအား စြပ္စြဲဲျခင္းသည္ မေကာင္းေခ်၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ေဟာေတာ္မမူရာ၊ ငါ့သွ်င္အရိ႒ မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အႏၲရာယ္ကိုျပဳတတ္ကုန္ေသာတရားတို႔ကို (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္၏) အႏၲရာယ္ကို ျပဳတတ္ကုန္၏ဟု ေဟာေတာ္မူ၏၊ ထိုတရားတို႔သည္ မွီဝဲဲ့ေသာသူအား အႏၲရာယ္ကို ျပဳျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္သည္သာလွ်င္တည္း။ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ သာယာဖြယ္နည္းကုန္၏၊ ဆင္းရဲဲမ်ားကုန္၏၊ ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္း မ်ားကုန္၏၊ ဤကာမဂုဏ္တို႔၌ အျပစ္ မ်ားလွ၏ဟူ၍ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ အသားမကပ္ေသာအ႐ိုးႏွင့္ တူကုန္၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သားတစ္ႏွင့္တူကုန္၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ျမက္မီးရွဴးႏွင့္တူကုန္၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ မီးက်ီး တြင္းႏွင့္တူကုန္၏ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အိပ္မက္ႏွင့္တူကုန္၏ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အငွါးပစၥည္းႏွင့္တူကုန္၏ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အသီးရွိေသာအပင္ႏွင့္တူကုန္၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ စဥ္းတီတုံးႏွင့္တူကုန္၏ ဟူ၍လည္း ေကာင္း၊ လွံတံက်င္ႏွင့္ တူကုန္၏ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေႁမြဦးေခါင္းႏွင့္တူကုန္၏ဟူ၍လည္းေကာင္း ျမတ္စြာ ဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူ၏။ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ ဆင္းရဲဲမ်ားကုန္၏၊ ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္း မ်ားကုန္၏၊ ဤ ကာမဂုဏ္တို႔၌ အျပစ္မ်ားလွ၏ဟူ၍ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူ၏” ဟု အယူကို ေမးစိစစ္ ၾကကုန္၏၊ အယူကိုဝန္ခံေစကုန္၏၊ အေၾကာင္းကို ေမးျမန္းၾကကုန္၏။ လင္းတသတ္မ်ဳိး၌ ျဖစ္ဖူးေသာ အရိ႒ ရဟန္းသည္ ထိုရဟန္းတို႔ကဤသို႔အယူကို ေမးစိစစ္ၾကေသာ္လည္း အယူကို ဝန္ခံေစၾကေသာ္လည္း အေၾကာင္းကိုေမးျမန္းၾကေသာ္လည္း ေရွးအတူသာလွ်င္ ယုတ္ညံ့ေသာ မိစၧာအယူကို အစြမ္းကုန္ မွား ေသာအားျဖင့္သုံးသပ္ကာ စြဲဲစြဲဲျမဲဲျမဲဲ ေျပာဆို၏၊ ”ငါ့သွ်င္တို႔ ၾကားသည့္အတိုင္း မွန္ေပ၏၊ (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္၏) အႏၲရာယ္ကို ျပဳတတ္ကုန္၏ဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာထားေသာ တရားတို႔ကို ေဟာထားေတာ္မူသည့္အတိုင္း ငါသိပါ၏၊ ထိုတရားတို႔သည္ မွီဝဲဲေသာသူအား (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္၏) အႏၲရာယ္ကိုျပဳျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္ပါ” ဟု (ေျပာဆို၏)။

၂၃၅။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ လင္းတသတ္မ်ဳိး၌ျဖစ္ဖူးေသာ အရိ႒ရဟန္းအား ယုတ္ညံ့ေသာ ထိုမိစၧာအယူမွ လြတ္ေစျခင္းငွါ မတတ္ႏိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ႐ိုေသစြာ ရွိခိုးၾကၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္လ်က္ ဤသို႔ ေလွ်ာက္ထားၾကကုန္၏။ အသွ်င္ဘုရား လင္းတသတ္မ်ဳိး၌ျဖစ္ဖူးေသာ အရိ႒မည္ေသာ ရဟန္းအား ”(စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္၏) အႏၲရာယ္ကို ျပဳတတ္ကုန္၏ဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာထားေသာတရားတို႔ကို ေဟာထားေတာ္မူသည့္အတိုင္း ငါသိ၏၊ ထိုတရားတို႔သည္ မွီဝဲဲေသာသူအား (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္၏) အႏၲရာယ္ကို ျပဳျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္” ဟု (ဤသို႔သေဘာရွိေသာ) ယုတ္ညံ့ေသာမိစၧာအယူသည္ ျဖစ္ေပၚပါ၏။

ျမတ္စြာဘုရား တပည့္ေတာ္တို႔သည္ လင္းတသတ္ မ်ဳိး၌ ျဖစ္ဖူးေသာ အရိ႒မည္ေသာ ရဟန္းအား ”(စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္၏) အႏၲရာယ္ကို ျပဳတတ္ကုန္၏ဟု ျမတ္စြာဘုရားေဟာထားေသာ တရားတို႔ကိုေဟာထား ေတာ္မူသည့္အတိုင္း ငါသိ၏၊ ထိုတရားတို႔သည္ မွီဝဲဲေသာသူအား (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္၏) အႏၲရာယ္ျပဳျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္” ဟု (ဤသို႔သေဘာရွိေသာ) ယုတ္ညံ့ေသာ မိစၧာအယူ ျဖစ္ေပၚေနသည္ကိုၾကားၾကပါကုန္၏။

ျမတ္စြာဘုရား ထိုအခါ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ လင္းတသတ္မ်ဳိး၌ ျဖစ္ဖူးေသာ အရိ႒မည္ေသာရဟန္းထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ လင္းတသတ္မ်ဳိး၌ ျဖစ္ဖူးေသာ အရိ႒မည္ေသာ ရဟန္းအား ”ငါ့သွ်င္အရိ႒ သင့္အား ‘(စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္၏) အႏၲရာယ္ကို ျပဳတတ္ကုန္၏ဟု ျမတ္စြာဘုရားေဟာထားေသာ တရားတို႔ကို ေဟာထားေတာ္မူသည့္အတိုင္း ငါသိပါ၏၊ ထိုတရားတို႔သည္ မွီဝဲဲေသာသူအား (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္၏) အႏၲရာယ္ကိုျပဳျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္” ဟု ယုတ္မာေသာ မိစၧာအယူျဖစ္ေပၚလာ၏ဟူသည္ မွန္သေလာ” ဟု ေမးပါကုန္၏။

ျမတ္စြာဘုရား ဤသို႔ေမးေသာ္ လင္းတသတ္မ်ဳိး၌ ျဖစ္ဖူးေသာ အရိ႒ရဟန္းက တပည့္ေတာ္တို႔ကို ”ငါ့သွ်င္တို႔ ၾကားသည့္အတိုင္း မွန္ေပ၏၊ (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္၏) အႏၲရာယ္ကို ျပဳတတ္ကုန္၏ဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာထားေသာ တရားတို႔ကို ေဟာထားေတာ္မူသည့္အတိုင္း ငါသိပါ၏၊ ထိုတရားတို႔သည့္မွီဝဲဲေသာသူအား (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္၏) အႏၲရာယ္ကိုျပဳျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္ပါ” ဟု ေျဖဆိုပါ၏။

ျမတ္စြာဘုရား တပည့္ေတာ္တို႔သည္ လင္းတသတ္မ်ဳိး၌ ျဖစ္ဖူးေသာ အရိ႒ရဟန္းကို ယုတ္ညံ့လွ ေသာဤ မိစၧာအယူမွ ကင္းကြာေစလိုၾက၍ ဤသို႔ အယူကို ေမးစိစစ္ၾကပါကုန္၏၊ အယူကို ဝန္ခံေစၾကပါကုန္၏၊ အေၾကာင္းကို ေမးျမန္းၾကပါကုန္၏။

”ငါ့သွ်င္အရိ႒ ဤသို႔ မဆိုပါလင့္၊ ျမတ္စြာဘုရားကို မစြပ္စြဲဲပါလင့္၊ ျမတ္စြာဘုရားအား စြပ္စြဲဲျခင္း သည္မေကာင္းေခ်၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ ေဟာေတာ္မမူရာ။

ငါ့သွ်င္အရိ႒ မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အႏၲရာယ္ကို ျပဳတတ္ကုန္ေသာတရားတို႔ကို (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္၏) အႏၲရာယ္ကို ျပဳတတ္ကုန္၏ဟု ေဟာေတာ္မူ၏၊ ထိုတရားတို႔သည္ မွီဝဲဲေသာသူအား (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္၏) အႏၲရာယ္ကို ျပဳျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္သည္သာလွ်င္တည္း။

ကာမဂုဏ္တို႔သည္ သာယာဖြယ္နည္းကုန္၏၊ ဆင္းရဲဲမ်ားကုန္၏၊ ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းမ်ားကုန္၏၊ ဤကာမဂုဏ္တို႔၌ အျပစ္မ်ားလွ၏ဟူ၍ ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူ၏။ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ အသားမကပ္ေသာ အ႐ိုးႏွင့္ တူကုန္၏ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သားတစ္ႏွင့္တူကုန္၏ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ျမက္မီးရွဴးႏွင့္တူကုန္၏ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ မီးက်ီးတြင္းႏွင့္တူကုန္၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အိပ္မက္ႏွင့္တူကုန္၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အငွါးပစၥည္းႏွင့္တူကုန္၏ဟူ၍လည္းေကာင္း အသီးရွိေသာအပင္ႏွင့္တူကုန္၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ စဥ္းတီတုံးႏွင့္တူကုန္၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ လွံတံက်င္ႏွင့္ တူကုန္၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေႁမြဦးေခါင္းႏွင့္တူကုန္၏ဟူ၍လည္းေကာင္း ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူ၏။ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ ဆင္းရဲဲမ်ားကုန္၏၊ ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းမ်ားကုန္၏၊ ဤကာမဂုဏ္တို႔၌ အျပစ္မ်ားလွ၏” ဟူ၍ ေဟာေတာ္မူ၏ဟု (ဆိုကုန္၏)။

လင္းတသတ္ မ်ဳိး၌ျဖစ္ဖူးေသာ အရိ႒ရဟန္းသည္ ဤသို႔ တပည့္ေတာ္တို႔က အယူကို ေမးစိစစ္ပါေသာ္လည္း အယူကို ဝန္ခံေစပါေသာ္လည္း အေၾကာင္းကို ေမးျမန္းပါေသာ္လည္း ေရွးအတူသာလွ်င္ ထိုယုတ္ညံ့ေသာ မိစၧာအယူကို အစြမ္းကုန္မွားေသာအားျဖင့္ သုံးသပ္၍ စြဲဲစြဲဲျမဲဲျမဲဲ ေျပာဆိုပါ၏။

”ငါ့သွ်င္တို႔ ၾကားသည့္အတိုင္း မွန္ေပ၏၊ (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္၏) အႏၲရာယ္ကို ျပဳတတ္ကုန္၏ဟုျမတ္စြာဘုရားေဟာထားေသာ တရားတို႔ကို ေဟာထားေတာ္မူသည့္အတိုင္း ငါသိပါ၏၊ ထိုတရားတို႔သည္မွီဝဲဲေသာသူအား (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္၏) အႏၲရာယ္ကိုျပဳျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္ပါ” ဟု (ေျပာဆိုပါ၏)။

ျမတ္စြာဘုရား တပည့္ေတာ္တို႔သည္ လင္းတသတ္မ်ဳိး၌ျဖစ္ဖူးေသာ အရိ႒ရဟန္းအား ယုတ္ညံ့ေသာမိစၧာအယူမွ ကင္းကြာေစျခင္းငွါ မတတ္ႏိုင္ၾကပါေသာေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကိုေလွ်ာက္ထားပါသည္ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

၂၃၆။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတစ္ပါးကို ”ရဟန္း လာေလာ့၊ ငါ့အမိန္႔ျဖင့္ ‘ငါ့သွ်င္ အရိ႒ျမတ္စြာဘုရားက သင့္ကို ေခၚေတာ္မူ၏’ဟု လင္းတသတ္မ်ဳိး၌ ျဖစ္ဖူးေသာ အရိ႒ရဟန္းကိုသိေစေလာ့” ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ” ဟု ထိုရဟန္းသည္ ျမတ္စြာဘုရားအားျပန္ ၾကားေလွ်ာက္ထားၿပီးလွ်င္ လင္းတသတ္ မ်ဳိး၌ ျဖစ္ဖူးေသာ အရိ႒ရဟန္းထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လ်က္ ”ငါ့သွ်င္ အရိ႒ ျမတ္စြာဘုရားက သင့္ကို ေခၚေတာ္မူ၏” ဟု ေျပာ၏။ ”ငါ့သွ်င္ ေကာင္းၿပီ” ဟုထိုရဟန္းအား ျပန္ၾကား၍ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ႐ိုေသစြာ ရွိခိုးကာ ေလ်ာက္ပတ္ေသာေနရာ၌ ထိုင္ေန ေသာ လင္းတသတ္မ်ဳိး၌ ျဖစ္ဖူးေသာ အရိ႒ရဟန္းအား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”အရိ႒သင့္အား ‘(စ်ာန္ မဂ္ဖိုလ္၏) အႏၲရာယ္ကို ျပဳတတ္ကုန္၏ဟု ျမတ္စြာဘုရားေဟာထားေသာတရားတို႔ကို ေဟာထားေတာ္မူ သည့္အတိုင္း ငါသိပါ၏၊ ထိုတရားတို႔သည္ မွီဝဲဲေသာ သူအား (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္၏) အႏၲရာယ္ကို ျပဳျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္ပါ’ဟု ယုတ္ညံ့ေသာ မိစၧာအယူျဖစ္ေပၚလာ၏ ဟူသည္ မွန္သေလာ” ဟု ေမးေတာ္မူ၏။

”ၾကားေတာ္မူသည့္အတိုင္း မွန္ပါသည္ အသွ်င္ဘုရား။ (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္၏) အႏၲရာယ္ကို ျပဳတတ္ကုန္၏ဟု ျမတ္စြာဘုရားေဟာထားေသာ တရားတို႔ကို ေဟာထားေတာ္မူသည့္အတိုင္း သိပါ၏၊ ထိုတရားတို႔သည္ မွီဝဲဲေသာသူအား (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္၏) အႏၲရာယ္ကို ျပဳျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္ပါ” ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

(မဂ္ဖိုလ္မွ) အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေသာ ေယာက်္ား ငါဘုရားသည္ အဘယ္သူအား ဤသို႔ေသာ တရားမ်ဳိးေဟာေတာ္မူဖူးသည္ကို သင္သိသနည္း၊ (မဂ္ဖိုလ္မွ) အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေသာ ေယာက်္ား ငါသည္မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ အႏၲရာယ္ကို ျပဳတတ္ကုန္ေသာ တရားတို႔ကို အႏၲရာယ္ကို ျပဳတတ္ေသာတရားတို႔ ဟူ၍ ေဟာထားသည္ မဟုတ္ေလာ၊ ထိုတရားတို႔သည္ မွီဝဲဲေသာသူအား အႏၲရာယ္ကိုျပဳျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္ သည္သာတည္းဟု ေဟာေတာ္မူသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ငါဘုရားသည္ ကာမဂုဏ္တို႔ကို သာယာဖြယ္နည္းကုန္၏၊ ဆင္းရဲဲမ်ားကုန္၏၊ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္းမ်ားကုန္၏၊ ဤကာမဂုဏ္တို႔၌ အျပစ္မ်ားလွ၏ဟူ၍ ေဟာေတာ္မူသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ငါဘုရားသည္ကာမဂုဏ္တို႔ကို အသားမကပ္ေသာ အ႐ိုးႏွင့္တူကုန္၏ဟု ေဟာေတာ္မူသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ကာမဂုဏ္တို႔ကို သားတစ္ႏွင့္ တူကုန္၏ဟု ေဟာေတာ္မူသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ကာမဂုဏ္တို႔ကို ျမက္မီးရွဴးႏွင့္တူကုန္၏ဟု ေဟာေတာ္မူသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ကာမဂုဏ္တို႔ကို မီးက်ီးတြင္းႏွင့္ တူကုန္၏ဟုေဟာေတာ္ မူသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ကာမဂုဏ္တို႔ကို အိပ္မက္ႏွင့္ တူကုန္၏ဟု ေဟာေတာ္မူသည္မဟုတ္ပါေလာ။ ကာမဂုဏ္တို႔ကို အငွါးပစၥည္းႏွင့္ တူကုန္၏ဟု ေဟာေတာ္မူသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ကာမဂုဏ္တို႔ကို အသီး ရွိေသာ သစ္ပင္ႏွင့္ တူကုန္၏ဟု ေဟာေတာ္မူသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ကာမဂုဏ္တို႔ကို စဥ္းတီတုံးႏွင့္ တူ ကုန္၏ဟု ေဟာေတာ္မူသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ကာမဂုဏ္တို႔ကိုလွံတံက်င္ႏွင့္ တူကုန္၏ဟု ေဟာေတာ္မူ သည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ကာမဂုဏ္တို႔ကို ေႁမြဦးေခါင္းႏွင့္တူကုန္၏ဟု ေဟာေတာ္မူသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ငါဘုရားသည္ ကာမဂုဏ္တို႔ကိုသာယာဖြယ္နည္းကုန္၏၊ ဆင္းရဲဲမ်ားကုန္၏၊ ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းမ်ား ကုန္၏၊ ဤကာမဂုဏ္တို႔၌အျပစ္မ်ားလွ၏ဟူ၍ ေဟာေတာ္မူသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

(မဂ္ဖိုလ္မွ) အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေသာ ေယာက်္ား ထိုသို႔ေဟာထားပါလ်က္ သင္သည္ မိမိသည္ မေကာင္းေသာ စြဲဲယူျခင္းျဖင့္ ငါတို႔ကိုလည္း စြပ္စြဲဲဘိ၏၊ မိမိကိုယ္ကိုလည္း တူးၿဖိဳဖ်က္ဆီးဘိ၏၊ အကုသိုလ္တရားတို႔ကိုလည္း မ်ားစြာ ပြားမ်ားေစဘိ၏။ (မဂ္ဖိုလ္မွ) အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေသာ ေယာက်္ား သင့္အားထိုယုတ္ညံ့ေသာ မိစၧာအယူသည္ ကာလရွည္ျမင့္စြာ အစီးအပြားမဲဲ့ျခင္း ဆင္းရဲဲျခင္းငွါ ျဖစ္လတၱံ႕ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ထို႔ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို ရဟန္းတို႔ ထိုအေၾကာင္းကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ၾကကုန္သနည္း၊ လင္းတသတ္မ်ဳိး၌ ျဖစ္ဖူးေသာ ဤအရိ႒ရဟန္းသည္ သာသနာေတာ္၌ (ဉာဏ္) အေငြ႕အသက္မွ် ရွိေသးသေလာဟု ရဟန္းတို႔ကို ေမးေတာ္မူ၏။ ျမတ္စြာဘုရား အဘယ္မွာ ရွိႏိုင္ပါအံ့နည္း၊ မရွိႏိုင္ပါဘုရားဟု (ေလွ်ာက္ထားၾကကုန္၏)။

ဤသို႔ေလွ်ာက္ေသာ္ လင္းတသတ္မ်ဳိး၌ ျဖစ္ဖူးေသာ အရိ႒ရဟန္းသည္ ႏႈတ္ဆိတ္၍ မ်က္ႏွာ မသာဘဲဲလည္ပင္း ငိုက္ဆိုက္ျဖစ္ကာ မ်က္ႏွာေအာက္ခ်ၿပီး မႈိင္ေတြလ်က္ၾကံရာမရဘဲဲ ထိုင္ေန၏။ ထိုအခါျမတ္စြာဘုရားသည္ လင္းတသတ္မ်ဳိး၌ ျဖစ္ဖူးေသာ အရိ႒ရဟန္းကို ႏႈတ္ဆိတ္၍ မ်က္ႏွာမသာဘဲဲ လည္ပင္းငိုက္ဆိုက္ျဖစ္ကာ မ်က္ႏွာေအာက္ခ်ၿပီး မႈိင္ေတြလ်က္ၾကံရာမရျဖစ္ေနသည္ကို သိေတာ္မူ၍ ”(မဂ္ဖိုလ္မွ) အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေသာ ေယာက်္ား သင္သည္ မိမိ၏ ယုတ္ညံ့လွေသာ ဤအယူျဖင့္ ထင္ရွားလတၱံ႕၊ ငါသည္ ရဟန္းတို႔ကို တစ္ဖန္ ေမးဦးအံ့” ဟု လင္းတသတ္မ်ဳိး၌ ျဖစ္ဖူးေသာ အရိ႒ရဟန္းအားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂၃၇။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”ရဟန္းတို႔ လင္းတသတ္မ်ဳိး၌ ျဖစ္ဖူးေသာ အရိ႒ရဟန္းသည္ မိမိ့အမွားယူဆျခင္းျဖင့္ ငါတို႔ကိုလည္း စြပ္စြဲဲလ်က္ မိမိကိုယ္ကိုလည္းၿဖိဳဖ်က္ကာ မ်ားစြာေသာမေကာင္းမႈကိုလည္း ျဖစ္ပြားေစသကဲဲ့သို႔ ဤအတူပင္ သင္တို႔သည္လည္း ငါဘုရား ေဟာထားဖူးသည္ကိုသိၾကကုန္သေလာ” ဟု ရဟန္းတို႔ကို ေမးေတာ္မူ၏။ ျမတ္စြာဘုရား ဤသို႔ ေဟာထားဖူးသည္ကို မသိပါ။ မွန္ပါသည္၊ အႏၲရာယ္ကို ျပဳတတ္ေသာ တရားတို႔ကို အႏၲရာယ္ကို ျပဳတတ္ကုန္၏ဟူ၍ မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တပည့္ေတာ္တို႔အား ေဟာထားေတာ္မူခဲဲ့ပါ၏။ ထို (ကာမဂုဏ္) တရားတို႔ကို မွီဝဲဲေသာသူအား အႏၲရာယ္ကို ျပဳျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္သည္သာတည္း။ ကာမဂုဏ္တို႔သည္သာယာဖြယ္နည္းပါးကုန္၏၊ ဆင္းရဲဲျခင္းမ်ားကုန္၏၊ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္းမ်ားကုန္၏၊ ဤကာမဂုဏ္တို႔၌အျပစ္သည္ လြန္ကဲဲ၏ဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာထားေတာ္မူပါကုန္၏။ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ အသားမကပ္ေသာ အ႐ိုးႏွင့္တူကုန္၏ဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာထားေတာ္မူပါကုန္၏။ပ။ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ ေႁမြဦးေခါင္းႏွင့္ တူကုန္၏၊ ဆင္းရဲဲျခင္းမ်ားကုန္၏၊ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္းမ်ားကုန္၏၊ ဤ ကာမဂုဏ္တို႔၌ အျပစ္သည္လြန္ကဲဲ၏ဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာထားေတာ္မူပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ေကာင္းေပစြ၊ ေကာင္းေပစြ၊ သင္တို႔သည္ ငါ ဤကဲဲ့သို႔ ေဟာၾကားထားေသာ တရားကိုေကာင္းစြာသာလွ်င္ သိၾကကုန္၏။ မွန္၏၊ အႏၲရာယ္ကို ျပဳတတ္ေသာ တရားတို႔ကို မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ သင္တို႔အား ငါ ေဟာၾကားထားခဲဲ့ၿပီ၊ ထိုတရားတို႔ကို မွီဝဲဲေသာသူအား အႏၲရာယ္ကိုျပဳျခင္းငွါစြမ္းႏိုင္သည္သာတည္း။ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ သာယာဖြယ္နည္းပါးကုန္၏၊ ဆင္းရဲဲျခင္းမ်ားကုန္၏၊ ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းမ်ားကုန္၏၊ ဤကာမဂုဏ္တို႔၌ အျပစ္သည္ လြန္ကဲဲ၏ဟု ငါ ေဟာၾကားထား၏။ ကာမဂုဏ္တို႔ သည္ အသားမကပ္ေသာ အ႐ိုးႏွင့္ တူကုန္၏ဟု ငါေဟာၾကားထား၏။ပ။ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ ေႁမြဦးေခါင္း ႏွင့္ တူကုန္၏၊ ဆင္းရဲဲျခင္းမ်ားကုန္၏၊ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္းမ်ားကုန္၏၊ ဤကာမဂုဏ္တို႔၌ အျပစ္သည္ လြန္ကဲဲ၏ဟု ငါ ေဟာၾကားထား၏။ ထိုသို႔ေဟာၾကားထားပါလ်က္လည္း လင္းတသတ္မ်ဳိး၌ ျဖစ္ဖူးေသာ အရိ႒ရဟန္းသည္ မိမိအမွားယူဆျခင္းျဖင့္ငါတို႔ကိုလည္း စြပ္စြဲဲ၏၊ မိမိကိုယ္ကိုလည္း ၿဖိဳဖ်က္၏၊ မ်ားစြာ ေသာ မေကာင္းမႈကိုလည္းျဖစ္ပြားေစ၏။ ထိုအမွားယူဆျခင္းသည္ ထို (မဂ္ဖိုလ္မွ) အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေသာ ေယာက်္ားအားရွည္ၾကာစြာေသာ ကာလပတ္လုံး အစီးအပြားမဲဲ့ျခင္း ဆင္းရဲဲျခင္းငွါ ျဖစ္လတၱံ႕။ ရဟန္းတို႔ ထိုရဟန္းသည္စင္စစ္ ကိေလသာကာမ, ကိေလသာ ကာမႏွင့္ယွဥ္ေသာ အမွတ္အသား, ကိသလသာ ကာမႏွင့္ယွဥ္ေသာ အၾကံအစည္တို႔မွ ၾကဥ္၍သာလွ်င္ ဝတၳဳကာမတို႔ကို မွီဝဲႏိုင္ရာ ေသာ အေၾကာင္းသည္ မရွိ။

၂၃၈။ ရဟန္းတို႔ ဤ သာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ (မဂ္ဖိုလ္မွ) အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေသာ ေယာက်္ားတို႔သည္ သုတၱ, ေဂယ်, ေဝယ်ာက႐ုဏ္း, ဂါထာ, ဥဒါန္း, ဣတိဝုတ္, ဇာတ္,အဗ႓ဳတဓမၼ, ေဝဒလႅတရားကို သင္ယူၿပီးလွ်င္ ထိုတရားတို႔၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို ပညာျဖင့္ မစူးစမ္းမဆင္ျခင္ကုန္၊ အနက္အဓိပၸါယ္ကို ပညာျဖင့္ မစူးစမ္း မဆင္ျခင္ေသာ ထိုသူမ်ားအား ထိုတရားတို႔သည္ဆင္ျခင္မႈကို မခံ့ကုန္ (ဉာဏ္၌ မထင္လာကုန္)၊ ထိုသူတို႔သည္ျခဳတ္ျခယ္႐ုံအက်ဳိးသာရွိကုန္၍လည္းေကာင္း၊ ဤသင္ယူျခင္းျဖင့္ သူတစ္ပါး တင္ေသာ ဝါဒမွ လြတ္ေစ႐ုံအက်ဳိးသာရွိကုန္၍လည္းေကာင္း၊ တရားကို သင္ယူကုန္၏၊ အၾကင္မဂ္ဖိုလ္၏ အက်ဳိးငွါလည္း တရားကိုသင္ယူကုန္၏၊ ထိုတရား၏ ထိုမဂ္ဖိုလ္အက်ဳိးကိုလည္း မခံစားၾကရကုန္၊ ထိုသူတို႔အား မေကာင္းသျဖင့္သင္ယူထားေသာ ထိုတရားတို႔သည္ ရွည္ၾကာစြာေသာ ကာလပတ္လုံး အစီး အပြားမဲဲ့ျခင္း ဆင္းရဲဲျခင္းငွါျဖစ္ကုန္၏။ ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ထိုတရားတို႔ကို မေကာင္းသျဖင့္ သင္ယူထားသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ေႁမြကို အလိုရွိ၍ ေႁမြကို ရွာမွီးေသာ ေယာက်္ားသည္ ေႁမြရွာလွည့္လည္သြားေသာ္ ႀကီးမားေသာ ေႁမြကို ေတြ႕ျမင္ရာ၏။ ထိုေႁမြကို ကိုယ္၌လည္းေကာင္း၊ အၿမီး၌လည္း့ေကာင္း ကိုင္ဖမ္းရာ၏၊ ထိုသူအား ထိုေႁမြသည္ ျပန္လွည့္၍ လက္၌ျဖစ္ေစ၊ လက္ေမာင္း၌ျဖစ္ေစ၊ တစ္ခုခုေသာ အဂၤါႀကီးငယ္၌ျဖစ္ေစ၊ ကိုက္ရာ၏၊ ထိုသူသည္ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ေသျခင္းသို႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေသေလာက္ေသာ ဆင္းရဲဲသို႔ေသာ္လည္းေကာင္း ေရာက္ရာ၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ေႁမြကို မေကာင္းသျဖင့္ ဖမ္းသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ (မဂ္ဖိုလ္မွ) အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေသာေယာက်္ားတို႔သည္ သုတၱ, ေဂယ်, ေဝယ်ာက႐ုဏ္း, ဂါထာ, ဥဒါန္း, ဣတိဝုတ္, ဇာတ္, အဗ႓ဳတဓမၼ, ေဝဒလႅတရားတို႔ကို သင္ယူၿပီးလွ်င္ ထိုတရားတို႔၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို ပညာျဖင့္ မစူးစမ္းမဆင္ျခင္ကုန္၊ အနက္အဓိပၸါယ္ကို ပညာျဖင့္ မစူးစမ္း မဆင္ျခင္ေသာ ထိုသူမ်ားအား ထိုတရားတို႔သည္ ဆင္ျခင္မႈကို မခံ့ကုန္ (ဉာဏ္၌ မထင္လာကုန္)။ ထိုသူတို႔သည္ ျခဳတ္ျခယ္႐ုံအက်ဳိးငွါသာလည္းေကာင္း၊ ဤသင္ယူျခင္းျဖင့္သူတစ္ပါးတင္ေသာ ဝါဒမွ လြတ္ေစ႐ုံ အက်ဳိးငွါသာလည္းေကာင္း တရားကို သင္ယူကုန္၏။ အၾကင္ မဂ္ဖိုလ္ အက်ဳိးငွါလည္း တရားကို သင္ယူကုန္၏၊ ထိုတရား၏ ထိုမဂ္ဖိုလ္အက်ဳိးကိုလည္း မခံစားၾကရကုန္။ ထိုသူတို႔အား မေကာင္းသျဖင့္ သင္ယူထားေသာ ထိုတရားတို႔သည္ ရွည္ၾကာစြာေသာ ကာလပတ္လုံးအစီးအပြားမဲဲ့ျခင္း ဆင္းရဲဲျခင္းငွါ ျဖစ္ကုန္၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ထိုတရားတို႔ကို မေကာင္းသျဖင့္ သင္ယူထားသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္တည္း။

၂၃၉။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ အမ်ဳိးသားတို႔သည္ သုတၱ, ေဂယ်, ေဝယ်ာက႐ုဏ္း, ဂါထာ, ဥဒါန္း, ဣတိဝုတ္, ဇာတ္, အဗ႓ဳတဓမၼ, ေဝဒလႅ တရားတို႔ကို သင္ယူၿပီးလွ်င္ထိုတရားတို႔၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို ပညာျဖင့္ စူးစမ္းဆင္ျခင္ကုန္၏။ အနက္အဓိပၸါယ္ကို ပညာျဖင့္စူးစမ္းဆင္ျခင္ ေသာ ထိုသူမ်ားအား ထိုတရားတို႔သည္ ဆင္ျခင္မႈကို ခ့ံကုန္၏ (ဉာဏ္၌ထင္လာကုန္၏)။ ထိုသူတို႔သည္ ျခဳတ္ျခယ္႐ုံအက်ဳိးသာ ရွိကုန္၍လည္းေကာင္း၊ ဤသင္ယူျခင္းျဖင့္သူတစ္ပါးတင္ေသာ ဝါဒမွ လြတ္ေစ႐ုံ အက်ဳိးသာရွိကုန္၍လည္းေကာင္း တရားကို မသင္ယူၾကကုန္။ အၾကင္မဂ္ဖိုလ္၏အက်ဳိးငွါလည္း တရားကို သင္ယူကုန္၏၊ ထိုတရား၏ ထိုမဂ္ဖိုလ္ အက်ဳိးကိုလည္းခံစားၾကရကုန္၏။ ထိုသူတို႔အား ေကာင္းစြာ သင္ယူထားေသာ ထိုတရားတို႔သည္ ရွည္ၾကာစြာေသာကာလပတ္လုံး စီးပြားျခင္း ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ ကုန္၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ထိုတရားတို႔ကို ေကာင္းစြာ သင္ယူထား သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ေႁမြကို အလိုရွိ၍ ေႁမြကို ရွာမွီးေသာ ေယာက်္ားသည္ ေႁမြရွာလွည့္လည္သြားေသာ္ ႀကီးမားေသာ ေႁမြကို ေတြ႕ျမင္ရာ၏။ ထိုေႁမြကို ဆိတ္ခြါသဏၭာန္ရွိေသာ လွံတံျဖင့္ေကာင္းစြာ ဖိႏွိပ္ထားရာ၏၊ ဆိတ္ခြါသဏၭာန္ရွိေသာ လွံတံျဖင့္ ေကာင္းစြာ ဖိႏွိပ္၍ လည္ပင္း၌ေကာင္းစြာ ကိုင္ဖမ္းရာ၏။ ရဟန္းတို႔ အကယ္၍လည္း ထိုေႁမြသည္ ထိုေယာက်္ား၏ လက္ကိုျဖစ္ေစ၊ လက္ေမာင္းကို ျဖစ္ေစ၊ တစ္ခုခုေသာ အဂၤါႀကီးငယ္ကိုျဖစ္ေစ ကိုယ္ျဖင့္ ရစ္ပတ္ျငားအံ့၊ ထိုသို႔ရစ္ပတ္ေသာ္လည္း ထို သူသည္ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ေသျခင္းသို႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေသေလာက္ေသာ ဆင္းရဲဲသို႔ေသာ္လည္း ေကာင္း မေရာက္ရာ။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ၊ ရဟန္းတို႔ ေႁမြကို ေကာင္းစြာ ဖမ္း သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ အမ်ဳိးသားတို႔သည္ သုတၱ, ေဂယ်,ေဝယ်ာက႐ုဏ္း, ဂါထာ, ဥဒါန္း, ဣတိဝုတ္, ဇာတ္, အဗ႓ဳတဓမၼ, ေဝဒလႅ တရားတို႔ကို သင္ယူၿပီးလွ်င္ထိုတရားတို႔၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို ပညာျဖင့္ စူးစမ္းဆင္ျခင္ၾကကုန္၏၊ အနက္အဓိပၸါယ္ကို ပညာျဖင့္စူးစမ္းဆင္ျခင္ေသာ ထိုသူတို႔အား ထိုတရားတို႔သည္ ဆင္ျခင္မႈကို ခံ့ကုန္၏ (ဉာဏ္၌ ထင္လာကုန္၏)။ ထိုသူတို႔သည္ ျခဳတ္ျခယ္႐ုံအက်ဳိးသာ ရွိကုန္၍လည္းေကာင္း၊ ဤသင္ယူျခင္းျဖင့္ သူတစ္ပါးတင္ေသာ အျပစ္မွ လြတ္ေစ႐ုံအက်ဳိးသာ ရွိကုန္၍လည္းေကာင္း တရားကို မသင္ယူၾကကုန္။ အၾကင္မဂ္ဖိုလ္အက်ဳိးငွါလည္း တရားကို သင္ယူၾကကုန္၏၊ ထိုတရား၏ ထိုမဂ္ဖိုလ္အက်ဳိးကိုလည္း ခံစားၾကရကုန္၏။ ထိုသူတို႔အား ေကာင္းစြာ သင္ယူထားေသာ ထိုတရားတို႔သည္ ရွည္ၾကာစြာေသာ ကာလပတ္လုံး စီးပြားျခင္းခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ကုန္၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း ဟူမူ၊ ရဟန္းတို႔ ထိုတရားတို႔ကိုေကာင္းစြာ သင္ယူထားသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ငါေဟာၾကားထားေသာတရား၏ အနက္ကို သိကုန္ျငားအံ့၊ ထိုသိသည့္အတိုင္း ထိုတရား ကိုေဆာင္ၾကကုန္ရာ၏။ ငါေဟာၾကားထားေသာတရား၏ အနက္ကို မသိကုန္ျငားအံ့၊ ထိုမသိေသာအရာ၌သင္တို႔သည္ ငါ့ကို ျဖစ္ေစ၊ ကြၽမ္းက်င္လိမၼာေသာ ရဟန္းတို႔ကို ျဖစ္ေစ ေမးျမန္းသင့္ကုန္၏။

၂၄ဝ။ ရဟန္းတို႔ သိမ္းပိုက္ထားရန္ မဟုတ္ဘဲဲ ကူးေျမာက္ဖို႔ရန္အက်ဳိးငွါ ေဖာင္ဥပမာရွိေသာ တရားကိုသင္တို႔အား ေဟာၾကားေပအံ့။ ထိုတရားကို နာၾကားၾကကုန္၊ ေကာင္းစြာ ႏွလုံးသြင္းၾကကုန္၊ ေဟာၾကားအံ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ” ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအားျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ခရီးရွည္သြားေသာ ေယာက်္ားသည္ ေရပင္လယ္ႀကီးကို ျမင္ရာ၏၊ ဤမွာဘက္ကမ္းသည္ ရြံ႕ရွာဘြယ္ ရွိ၏၊ ေဘးဘ်မ္း ရွိ၏၊ ထိုမွာဘက္ကမ္းကား ေအးခ်မ္း၏၊ ေဘးဘ်မ္း မရွိ။ ထိုေယာက်္ားမွာ ဤမွာဘက္ကမ္းမွ ထိုမွာဘက္ကမ္းသို႔ ကူးသြားဖို႔ရန္ေလွေဖာင္လည္း မရွိ၊ ေပါင္းကူးတံတားလည္း မရွိေပ။ ထိုေယာက်္ားအား ”ဤကားေရပင္လယ္ႀကီးတည္း၊ ဤမွာဘက္ကမ္း သည္ ရြံ႕ရွာဘြယ္ရွိ၏၊ ေဘးဘ်မ္းရွိ၏၊ ထိုမွာဘက္ကမ္းကားေအးခ်မ္း၏၊ ေဘးဘ်မ္း မရွိ။ ဤမွာ ဘက္ကမ္းမွ ထိုမွာဘက္ကမ္းသို႔ ကူးသြားဖို႔ရန္ ေလွေဖာင္လည္းမရွိ၊ ေပါင္းကူးတံတားလည္း မရွိေပ။ ငါသည္ ျမက္ သစ္သား သစ္ခက္ သစ္ရြက္ကို စု႐ုံး၍ေဖာင္ဖြဲဲ႕ကာ ထိုေဖာင္ကို မွီရာျပဳ၍ လက္ေျခတို႔ ျဖင့္ အားစိုက္လ်က္ ခ်မ္းသာစြာ ထိုမွာ ဘက္ ကမ္းသို႔ကူးရမူ ေကာင္းေပမည္” ဟု အၾကံအစည္ ျဖစ္ေပၚရာ၏၊ ရဟန္းတို႔ ထိုေနာက္ ထိုေယာက်္ားသည္ ျမက္သစ္သား သစ္ခက္ သစ္ရြက္ကို စု႐ုံး၍ ေဖာင္ဖြဲဲ႕ကာ ထိုေဖာင္ကို မွီရာျပဳ၍ လက္ေျခတို႔ျဖင့္အားစိုက္လ်က္ ခ်မ္းသာစြာ ထိုမွာဘက္ကမ္းသို႔ ကူးရာ၏၊ ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ ကူးေျမာက္ၿပီးေသာထိုေယာက်္ားအား ”ဤေဖာင္ သည္ ငါ့အား ေက်းဇူး မ်ား၏၊ ငါသည္ ဤေဖာင္ကို အမွီျပဳ၍လက္ေျခတို႔ျဖင့္ အားစိုက္လ်က္ ခ်မ္းသာစြာ ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ ကူးခဲဲ့၏၊ ငါသည္ ဤေဖာင္ကိုေခါင္းေပၚ၌ တင္ရြက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပခုံးေပၚ၌ ထမ္း၍ေသာ္လည္း ေကာင္း အလိုရွိရာအရပ္သို႔ဖဲဲသြားရမူ ေကာင္းေပမည္” ဟု အၾကံအစည္ ျဖစ္ျပန္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔မွတ္ထင္ၾကကုန္သနည္း၊ ထိုေယာက်္ားသည္ ဤသို႔ျပဳေသာ္ ထိုေဖာင္၌ (ျပဳသင့္ ေသာ) အမႈကိုျပဳသူျဖစ္ရာသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား မျဖစ္ပါ (ဟု ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။ ရဟန္းတို႔ထိုေယာက်္ားသည္ အဘယ္ပုံျပဳသည္ရွိေသာ္ ထိုေဖာင္၌ (ျပဳသင့္ေသာ) အမႈကို ျပဳသူ ျဖစ္ရာသနည္း။ ရဟန္းတို႔ ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ ကူးေျမာက္ၿပီးေသာ ထိုေယာက်္ားအား ”ဤေဖာင္သည္ ငါ့အားေက်းဇူးမ်ား၏၊ ငါသည္ ဤေဖာင္ကို အမွီျပဳ၍ လက္ေျခတို႔ျဖင့္ အားစိုက္လ်က္ ခ်မ္းသာစြာကမ္းတစ္ဖက္သို႔ ကူးခဲဲ့၏၊ ငါသည္ ဤေဖာင္ကို ကုန္း၌ ဆယ္တင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရ၌ ေပါေလာေမွ်ာ၍ေသာ္လည္းေကာင္း အလိုရွိေသာအရပ္သို႔ ဖဲဲသြားရမူ ေကာင္းေပမည္” ဟု အၾကံအစည္ျဖစ္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုေယာက်္ားသည္ ဤသို႔ျပဳသည္ရွိေသာ္ ထိုေဖာင္၌ (ျပဳသင့္ေသာ) အမႈကို ျပဳသူျဖစ္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ သိမ္းပိုက္ထားရန္ မဟုတ္ဘဲဲ ကူးေျမာက္ဖို႔ရန္အက်ဳိးငွါ ေဖာင္ဥပမာရွိေသာတရားကို သင္တို႔အား ငါေဟာၾကား၏။ ရဟန္းတို႔ သင္တို႔အား ေဟာၾကားထားေသာ ေဖာင္ဥပမာရွိေသာ တရားကို သိေသာ သင္တို႔သည္ တရားမႈ (သမထ ဝိပႆနာ၌ ျဖစ္ေသာ ဆႏၵရာဂ)တို႔ကိုပင့္ေသာ္လည္း ပယ္စြန္႔ရမည္၊ မတရားမႈ (ကာမဂုဏ္၌ ျဖစ္ေသာ ဆႏၵရာဂ)တို႔ကိုကား ေျပာဆိုဖြယ္ပင္မရွိေတာ့ေပ။

၂၄၁။ ရဟန္းတို႔ ဒိ႒ိျဖစ္ေၾကာင္းတို႔သည္ ဤေျခာက္ပါးတို႔တည္း။ အဘယ္ေျခာက္ပါးတို႔နည္း ဟူမူ-

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အရိယာတို႔ကို ဖူးျမင္ေလ့မရွိေသာ, အရိယာတို႔၏ တရား၌ မကြၽမ္းက်င္ေသာ, အရိယာတို႔၏ တရား၌ မယဥ္ေက်းေသာ၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကို ဖူးျမင္ေလ့မရွိေသာ, သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ တရား၌ မကြၽမ္းက်င္ေသာ, သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ တရား၌ မယဥ္ေက်းေသာ, အၾကားအျမင္မရွိေသာ ပုထုဇဥ္သည္ ႐ုပ္ကို ”ဤ႐ုပ္သည္ ငါ့ဥစၥာတည္း၊ ဤ႐ုပ္သည္ ငါျဖစ္၏၊ ဤ႐ုပ္သည္ငါ့ကိုယ္ ‘အတၱ’တည္း” ဟု ႐ႈ၏။ ခံစားျခင္း ေဝဒနာကို ”ဤေဝဒနာသည္ ငါ့ဥစၥာတည္း၊ ဤေဝဒနာသည္ငါ ျဖစ္၏၊ ဤေဝဒနာသည္ ငါ့ကိုယ္ ‘အတၱ’တည္းဟု ႐ႈ၏၊ မွတ္သားျခင္းသညာကို ”ဤသညာသည္ ငါ့ဥစၥာတည္း၊ ဤသညာသည္ ငါ ျဖစ္၏၊ ဤသညာသည္ ငါ့ကိုယ္ ‘အတၱ’တည္း” ဟု ႐ႈ၏။ ျပဳျပင္စီရင္ျခင္းသခၤါရတို႔ကို ”ဤသခၤါရတို႔သည္ ငါ့ဥစၥာတည္း၊ ဤသခၤါရတို႔သည္ ငါျဖစ္၏၊ ဤသခၤါရတို႔သည္ ငါ့ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း” ဟု ႐ႈ၏။ ျမင္ရ ၾကားရ ေတြ႕ရ သိရ ေရာက္ရ ရွာမွီးရ စိတ္ျဖင့္ၾကံစည္စဥ္းစားရေသာအာ႐ံုကိုလည္း ”ဤအာ႐ံုသည္ ငါ့ဥစၥာတည္း၊ ဤအာ႐ံုသည္ ငါျဖစ္၏၊ ဤအာ႐ံုသည္ ငါ့ကိုယ္ ‘အတၱ’တည္း” ဟု ႐ႈ၏။ ‘ထိုငါသည္ ေလာကတည္း၊ ထိုငါသည္ ကိုယ္ ‘အတၱ’တည္း၊ ထိုငါသည္ တမလြန္ဘဝ၌ျဖစ္အံ့၊ ျမဲအံ့၊ ခိုင္ခံ့အံ့၊ တည္ျမဲအံ့၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာ မရွိအံ့၊ တည္ျမဲေသာ အရာဝတၳဳတို႔ႏွင့္ အမွ်တည္အံ့’ ဟူေသာ အယူကိုလည္း ”ဤအယူသည္ ငါ့ဥစၥာတည္း၊ ဤအယူသည္ ငါျဖစ္၏၊ ဤအယူသည္ငါ့ကိုယ္ ‘အတၱ’တည္း” ဟု ႐ႈ၏။

ရဟန္းတို႔ အရိယာတို႔ကို ဖူးျမင္ေလ့ရွိေသာ, အရိယာတို႔၏ တရား၌ ကြၽမ္းက်င္ေသာ, အရိယာတို႔၏တရား၌ ယဥ္ေက်းေသာ၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကို ဖူးျမင္ေလ့ရွိေသာ, သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ တရား၌ကြၽမ္းက်င္ေသာ, သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ တရား၌ ယဥ္ေက်းေသာ, အၾကားအျမင္ရွိေသာ အရိယာတို႔၏တပည့္သည္ကား ႐ုပ္ကို ဤ႐ုပ္သည္ ငါ့ဥစၥာမဟုတ္၊ ဤ႐ုပ္သည္ ငါမဟုတ္၊ ဤ႐ုပ္သည္ ငါ့ကိုယ္ ‘အတၱ’မဟုတ္” ဟု ေကာင္းစြာ ႐ႈ၏။ ခံစားျခင္းေဝဒနာကို ”ဤေဝဒနာသည္ ငါ့ဥစၥာမဟုတ္၊ ဤေဝဒနာသည္ငါမဟုတ္၊ ဤေဝဒနာသည္ ငါ့ကိုယ္ ‘အတၱ’မဟုတ္” ဟု ေကာင္းစြာ ႐ႈ၏။ မွတ္သားျခင္းသညာကို ”ဤသညာသည္ ငါ့ဥစၥာမဟုတ္၊ ဤသညာသည္ ငါမဟုတ္၊ ဤသညာသည္ ငါ့ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္” ဟုေကာင္း စြာ ႐ႈ၏။ ျပဳျပင္စီရင္ျခင္း သခၤါရတို႔ကို ”ဤသခၤါရတို႔သည္ ငါ့ဥစၥာမဟုတ္၊ ဤသခၤါရတို႔သည္ငါမဟုတ္၊ ဤသခၤါရတို႔သည္ ငါ့ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္” ဟု ေကာင္းစြာ ႐ႈ၏။ ျမင္ရ ၾကားရ ေတြ႕ရ သိရေရာက္ရ ရွာမွီးရ စိတ္ျဖင့္ၾကံစည္ ‘စဥ္းစား’ ရေသာ အာ႐ံုကိုလည္း ”ဤအာ႐ံုသည္ ငါ့ဥစၥာမဟုတ္၊ ဤအာ႐ံုသည္ ငါမဟုတ္၊ ဤအာ႐ံုသည္ ငါ့ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္” ဟု ေကာင္းစြာ ႐ႈ၏။ ‘ထိုငါသည္ေလာကတည္း၊ ထို ငါသည္ ကိုယ္ ‘အတၱ’တည္း၊ ထိုငါသည္ တမလြန္ဘဝ၌ ျဖစ္အံ့၊ ျမဲအံ့၊ ခိုင္ခံ့အံ့၊ တည္ျမဲအံ့၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္း သေဘာ မရွိအံ့၊ တည္ျမဲေသာ အရာဝတၳဳတို႔ႏွင့္အမွ် တည္အံ့’ဟူေသာအယူကိုလည္း ”ဤအယူသည္ ငါ့ ဥစၥာမဟုတ္၊ ဤအယူသည္ ငါမဟုတ္၊ ဤအယူသည္ ငါ့ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္” ဟု ေကာင္းစြာ ႐ႈ၏။ ထို သူသည္ ဤသို႔ ေကာင္းစြာ႐ႈေသာ္ ဘာမွ်မရွိေသာ္စိတ္မပင္ပန္းဟု (ေဟာၾကားေတာ္မူ၏)။

၂၄၂။ ဤသို႔ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ္ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ”အသွ်င္ဘုရား အပ ဝတၳဳမရွိေသာ္ စိတ္ပင္ပန္းျခင္း ျဖစ္ရာပါသေလာ” ဟု ေလွ်ာက္ၾကား၏။ ရဟန္း ျဖစ္ရာ၏ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူအား ”ငါ့အား (ပစၥည္းဥစၥာသည္) ရွိခဲ့ဖူး၏၊ ထိုပစၥည္းဥစၥာသည္ ငါ့အား မရွိေတာ့ၿပီတကား၊ ငါ ရသင့္ရထိုက္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာကိုငါ မရေသးပါတကား” ဟု အၾကံျဖစ္၏။ ထိုသူသည္ ပူေဆြး၏၊ ပင္ပန္း၏၊ ငိုေႂကြး၏၊ ့ရင္ဘတ္စည္တီးငို၏၊ ျပင္းစြာေတြေဝျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ရဟန္း ဤသို႔လွ်င္ အပဝတၳဳမရွိေသာ္စိတ္ပင္ပန္းျခင္းျဖစ္၏ဟု မိန္႔ ေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ဘုရား အပဝတၳဳမရွိေသာ္ စိတ္မပင္ပန္းျခင္းသည္ ျဖစ္ရာပါသေလာဟု ေလွ်ာက္ၾကား၏။ ရဟန္းျဖစ္ရာ၏ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူ၏။ ရဟန္း ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာသူမွာ ”ငါ့မွာ (ပစၥည္းဥစၥာသည္) ရွိခဲ့ဖူး၏၊ ထိုပစၥည္းဥစၥာသည္ ငါ့အား မရွိေတာ့ၿပီတကား၊ ငါ ရသင့္ရထိုက္ေသာ ထိုပစၥည္းဥစၥာကို ငါ မရေသးပါတကား” ဟု အၾကံအစည္ မျဖစ္၊ ထိုသူသည္ မပူေဆြး၊ မပင္ပန္း၊ မငိုေႂကြး၊ ရင္ဘတ္စည္တီး မငို၊ ျပင္းစြာေတြေဝျခင္းသို႔ မေရာက္။ ရဟန္း ဤသို႔လွ်င္ အပဝတၳဳ မရွိေသာ္ စိတ္မပင္ပန္းျခင္း ျဖစ္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

”အသွ်င္ဘုရား အတြင္းဝတၳဳမရွိေသာ္ စိတ္ပင္ပန္းျခင္း ျဖစ္ရာပါသေလာ” ဟု ေလွ်ာက္ၾကား၏။ ရဟန္းျဖစ္ရာ၏ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူ၏။ ရဟန္း ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူအား ”ထိုငါသည္ ေလာကတည္း၊ ထိုငါသည္ ကိုယ္တည္း၊ ထိုငါသည္ တမလြန္ဘဝ၌ ျဖစ္အံ့၊ ျမဲအံ့၊ ခိုင္ခံ့အံ့၊ တည္တံ့အံ့၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာ မရွိအံ့၊ တည္ျမဲေသာ အရာဝတၳဳတို႔ႏွင့္အမွ် တည္အံ့” ဟု ဤအယူသည္ ျဖစ္၏။ ထိုသူသည္ အားလံုးကုန္ေသာ အယူျဖစ္ေၾကာင္း တည္ရာ ထႂကြျခင္း ႏွလံုးသြင္းျခင္းကိန္းဝပ္ျခင္းတို႔ကို ေကာင္းစြာ ျဖတ္ျခင္းငွါ ျပဳျပင္စီရင္မႈ ‘သခၤါရ’ အားလံုးၿငိမ္းျခင္းငွါ ဆင္းရဲတည္ရာ ‘ဥပဓိ’ အားလံုးစြန္႔လႊတ္ျခင္းငွါ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ ကုန္ျခင္းငွါ တပ္စြန္းမႈ ‘ရာဂ’ ကင္းျခင္းငွါ ခ်ဳပ္ျခင္းငွါနိဗၺာန္အက်ဳိးငွါ ျမတ္စြာဘုရားကျဖစ္ေစ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သာဝကကပင္ျဖစ္ေစ တရားကို ေဟာေတာ္မူေသာ္ နာၾကား၏၊ ထိုသူအား ”ျပတ္ေတာ့အံ့တကား၊ ေပ်ာက္ပ်က္ေတာ့အံ့တကား၊ မျဖစ္ေတာ့အံ့တကား” ဟု ဤသို႔ေသာ အၾကံအစည္ ျဖစ္၏။ ထိုသူသည္ ပူေဆြး၏၊ ပင္ပန္း၏၊ ရင္ဘတ္စည္တီးငို၏၊ ျပင္းစြာေတြေဝျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ရဟန္း ဤသို႔လွ်င္ အတြင္းဝတၳဳမရွိေသာ္ စိတ္ပင္ပန္းျခင္းျဖစ္၏ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

”အသွ်င္ဘုရား အတြင္းဝတၳဳမရွိေသာ္ စိတ္မပင္ပန္းျခင္းျဖစ္ရာပါသေလာ” ဟု ေလွ်ာက္ၾကား၏။ ရဟန္းျဖစ္ရာ၏ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူ၏။ ရဟန္း ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူအား ”ထိုငါသည္ ေလာကတည္း၊ ထိုငါသည္ ကိုယ္တည္း၊ ထိုငါသည္ တမလြန္ဘဝ၌ ျဖစ္အံ့၊ ျမဲအံ့၊ ခိုင္ခံ့အံ့၊ တည္တံ့အံ့၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာမရွိအံ့၊ တည္ျမဲေသာ အရာဝတၳဳတို႔ႏွင့္ အမွ်တည္အံ့” ဟု ဤအယူသည္မျဖစ္။ ထိုသူသည္ အားလံုးကုန္ေသာ အယူျဖစ္ေၾကာင္း တည္ရာ ထႂကြျခင္း ႏွလံုးသြင္းျခင္း ကိန္းဝပ္ျခင္းတို႔ကို ေကာင္းစြာျဖတ္ျခင္းငွါ ျပဳျပင္စီရင္မႈ ‘သခၤါရ’အားလံုးၿငိမ္းျခင္းငွါ ဆင္းရဲတည္ရာ ‘ဥပဓိ’ အားလံုးစြန္႔လႊတ္ျခင္းငွါ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ကုန္ျခင္းငွါ တပ္စြန္းမႈ ‘ရာဂ’ကင္းျခင္းငွါ ခ်ဳပ္ျခင္းငွါ နိဗၺာန္အက်ဳိးငွါျမတ္စြာဘုရားကျဖစ္ေစ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သာဝကကပင္ျဖစ္ေစ တရားကို ေဟာေတာ္မူေသာ္ နာၾကား၏၊ ထိုသူအား ”ျပတ္ေတာ့အံ့တကား၊ ေပ်ာက္ပ်က္ေတာ့အံ့တကား၊ မျဖစ္ေတာ့အံ့တကား” ဟုအၾကံ အစည္သည္ မျဖစ္ေပ။ ထိုသူသည္ မပူေဆြး၊ မပင္ပန္း၊ ရင္ဘတ္စည္တီးမငို၊ ျပင္းစြာေတြေဝျခင္းသို႔ မေရာက္။ ရဟန္း ဤသို႔လွ်င္ အတြင္းဝတၳဳမရွိေသာ္ စိတ္မပင္ပန္းျခင္း ျဖစ္၏။

၂၄၃။ ရဟန္းတို႔ ျမဲေသာ ခိုင္ခံ့ေသာ တည္တံ့ေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာမရွိေသာ တည္ျမဲေသာအရာဝတၳဳတို႔ႏွင့္အမွ် တည္ေသာ သိမ္းဆည္းထိုက္ေသာ ဝတၳဳမ်ဳိးသည္ ရွိျငားအံ့၊ ထိုသိမ္းဆည္းထိုက္ေသာ ဝတၳဳမ်ဳိးကို သိမ္းဆည္းကုန္ရာ၏၊ ရဟန္းတို႔ ျမဲေသာ ခိုင္ခံ့ေသာ တည္တံ့ေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာမရွိေသာ တည္ျမဲေသာ အရာဝတၳဳတို႔ႏွင့္ အမွ် တည္ေသာ သိမ္းဆည္းထိုက္ေသာ ဝတၳဳမ်ဳိးသည္ရွိရာ၏၊ ထိုသိမ္းဆည္းထိုက္ေသာ ဝတၳဳမ်ဳိးကို သင္တို႔ ေတြ႕ျမင္ၾကကုန္သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား မေတြ႕ျမင္ၾကပါဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ေကာင္းေပ၏၊ ရဟန္းတို႔ ျမဲေသာ ခိုင္ခံ့ေသာ တည္တံ့ေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာ့မရွိေသာ တည္ျမဲေသာ အရာဝတၳဳတို႔ႏွင့္အမွ် တည္ေသာ သိမ္းဆည္းထိုက္ေသာ ဝတၳဳမ်ဳိးသည္ ရွိရာ၏၊ ထိုသိမ္းဆည္းထိုက္ေသာ ဝတၳဳမ်ဳိးကို ငါလည္း မျမင္။

ရဟန္တို႔ စြဲယူသူအား ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔ မျဖစ္ႏိုင္ရာေသာ အတၱဝါဒအားျဖင့္ စြဲယူျခင္းသည္ ရွိျငားအံ့၊ ထိုအတၱဝါဒအားျဖင့္ စြဲယူမႈကို စြဲယူရာ၏။ ရဟန္းတို႔ စြဲယူေသာသူအား ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔ မျဖစ္ႏိုင္ရာေသာ အတၱဝါဒအားျဖင့္ စြဲယူျခင္းသည္ ရွိရာ၏၊ ထိုအတၱဝါဒအားျဖင့္ စြဲယူမႈကိုသင္တို႔သည္ ေတြ႕ျမင္ၾကကုန္သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား မေတြ႕ျမင္ၾကပါဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ေကာင္းေပ၏၊ ရဟန္းတို႔ စြဲယူေသာ သူအား ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္းစိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔ မျဖစ္ႏိုင္ရာေသာ အတၱဝါဒအားျဖင့္ စြဲယူမႈသည္ ရွိရာ၏၊ ထိုအတၱဝါဒအားျဖင့္ စြဲယူမႈကို ငါလည္း မျမင္။

ရဟန္းတို႔ မွီေသာသူအား ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔ မျဖစ္ႏိုင္ရာေသာ ဒိ႒ိမွီရာသည္ ရွိျငားအံ့၊ ထိုဒိ႒ိမွီရာကို မွီကုန္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ မွီေသာသူအား ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔ မျဖစ္ႏိုင္ရာေသာ ဒိ႒ိမွီရာသည္ ရွိရာ၏၊ ထိုဒိ႒ိမွီရာကို သင္တို႔ ေတြ႕ျမင္ၾကကုန္သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား မေတြ႕ျမင္ၾကပါဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ေကာင္းေပ၏၊ ရဟန္းတို႔ မွီေသာသူအား ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္းစိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔ မျဖစ္ႏိုင္ရာေသာ ဒိ႒ိမွီရာသည္ ရွိရာ၏၊ ထိုဒိ႒ိမွီရာကို ငါလည္းမျမင္။

၂၄၄။ ရဟန္းတို႔ ကိုယ္ ‘အတၱ’ရွိခဲ့ေသာ္ ”ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ ပိုင္ဥစၥာ” ဟု စြဲလမ္းမႈ ျဖစ္ရာသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ျဖစ္ရာပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ကိုယ္ ‘အတၱ’ ပိုင္ဥစၥာရွိခဲ့ေသာ္ ”ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း” ဟု စြဲလမ္းမႈ ျဖစ္ရာသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ျဖစ္ရာပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ကိုယ္ ‘အတၱ’ ကိုလည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ ‘အတၱ’ ပိုင္ဥစၥာတို႔ကိုလည္းေကာင္း အမွန္အားျဖင့္အခိုင္အမာအားျဖင့္ မရခဲ့ေသာ္ ”ထိုငါသည္ ေလာကတည္း၊ ထိုငါသည္ ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း၊ ထိုငါသည္တမလြန္ဘဝ၌ ျဖစ္အံ့၊ ျမဲအံ့၊ ခိုင္ခံ့အံ့၊ တည္တံ့အံ့၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္း သေဘာမရွိအံ့၊ တည္ျမဲေသာ အရာဝတၳဳတို႔ႏွင့္အမွ် တည္အံ့” ဟူေသာ စဲြယူမႈ ပညာမဲ့သူတို႔၏ တရားသည္ အႂကြင္းမဲ့ ျပည့္စံုလံုေလာက္ၿပီမဟုတ္ပါေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား အဘယ္မွာ အႂကြင္းမဲ့ မျပည့္စံု မလံုေလာက္ဘဲ ရွိရာပါအံ့နည္း၊ အသွ်င္ဘုရားပညာမဲ့သူတို႔၏ တရားသည္ အႂကြင္းမဲ့ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေတာ့သည္သာလွ်င္ ျဖစ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ၾကကုန္သနည္း၊ ႐ုပ္သည္ ျမဲသေလာ မျမဲသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား မျမဲပါဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

မျမဲေသာ႐ုပ္သည္ ဆင္းရဲေလာ ခ်မ္းသာေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ဆင္းရဲျဖစ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

မျမဲေသာ ဆင္းရဲေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာရွိေသာ ထို႐ုပ္ကို ”ဤ႐ုပ္သည္ ငါ့ဥစၥာတည္း၊ ဤ႐ုပ္သည္ ငါျဖစ္၏၊ ဤ႐ုပ္သည္ ငါ့ကိုယ္ ‘အတၱ’တည္း” ဟု ႐ႈရန္သင့္သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား မသင့္ပါဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ၾကကုန္သနည္း၊ ခံစားျခင္းေဝဒနာသည္။ပ။ မွတ္သားျခင္းသညာသည္။ ျပဳျပင္စီရင္မႈသခၤါရတို႔သည္။ အထူးသိမႈဝိညာဏ္သည္ ျမဲသေလာ မျမဲသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား မျမဲပါဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

မျမဲေသာ ဝိညာဏ္သည္ ဆင္းရဲေလာ ခ်မ္းသာေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ဆင္းရဲျဖစ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

မျမဲေသာ ဆင္းရဲေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာရွိေသာ ဝိညာဏ္ကို ”ဤဝိညာဏ္သည္ ငါ့ဥစၥာတည္း၊ ဤဝိညာဏ္သည္ ငါျဖစ္၏၊ ဤဝိညာဏ္သည္ ငါ့ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း” ဟု ႐ႈရန္သင့္သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား မသင့္ပါဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ထို႔ေၾကာင့္ အတြင္း၌ ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ အပ၌ ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ႐ုန္႔ရင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ သိမ္ေမြ႕သည္ျဖစ္ေစ၊ ယုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ျမတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ အနီး၌ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ အေဝး၌ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစအတိတ္ အနာဂတ္ ပစၥဳပၸန္ျဖစ္ေသာ အလံုးစံုေသာ႐ုပ္ကို ”ဤ႐ုပ္သည္ ငါ့ဥစၥာ မဟုတ္၊ ဤ႐ုပ္သည္ ငါမဟုတ္၊ ဤ႐ုပ္သည္ ငါ့ကိုယ္ ‘အတၱ’မဟုတ္” ဟု ဤ႐ုပ္ကို အမွန္အတိုင္း ေကာင္းစြာ ပညာျဖင့္ ႐ႈရမည္။

အလံုးစံုေသာ ခံစားျခင္းေဝဒနာကို။ပ။ အလံုးစံုေသာ မွတ္သားျခင္းသညာကို။ အလံုးစံုေသာ ျပဳျပင္စီရင္ျခင္း သခၤါရတို႔ကို။ အတြင္း၌ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ အပ၌ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ႐ုန္႔ရင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ သိမ္ေမြ႕သည္ ျဖစ္ေစ၊ ယုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ျမတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ အေဝး၌ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ အနီး၌ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစအတိတ္ အနာဂတ္ ပစၥဳပၸန္ျဖစ္ေသာ အလံုးစံုေသာ အထူးသိမႈ ‘ဝိညာဏ္’ကို ”ဤဝိညာဏ္သည္ ငါ့ဥစၥာမဟုတ္၊ ဤဝိညာဏ္သည္ ငါမဟုတ္၊ ဤဝိညာဏ္သည္ ငါ့ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္” ဟု ဤဝိညာဏ္ကို အမွန္အတိုင္း ေကာင္းစြာ ပညာျဖင့္ ႐ႈရမည္။

၂၄၅။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ႐ႈျမင္သည္ရွိေသာ္ အၾကားအျမင္ရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သာဝကသည္ ႐ုပ္၌ၿငီးေငြ႕၏၊ ေဝဒနာ၌ၿငီးေငြ႕၏၊ သညာ၌ၿငီးေငြ႕၏၊ သခၤါရတို႔၌ၿငီးေငြ႕၏၊ ဝိညာဏ္၌ၿငီးေငြ႕၏၊ ၿငီးေငြ႕ျခင္းေၾကာင့္ တပ္စြန္းျခင္းကင္း၏၊ တပ္ျခင္းကင္းျခင္းေၾကာင့္လြတ္ေျမာက္၏၊ လြတ္ ေျမာက္ေသာ္ ”ငါသည္ လြတ္ေျမာက္ၿပီ” ဟု ဆင္ျခင္ဉာဏ္ျဖစ္၏။ ”(ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြါးျခင္း ကုန္ ဆံုးၿပီ၊ ျမတ္ေသာ (မဂ္) အက်င့္ကို က်င့္သံုးၿပီးၿပီ၊ ျပဳဖြယ္ (မဂ္) ကိစၥကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ဤမဂ္ကိစၥ ျဖစ္ျခင္းငွါ (ငါ့အား) တစ္ဖန္မဂ္ကို ပြားမ်ားျခင္းကိစၥမရွိေတာ့ၿပီ” ဟု ခြဲျခား၍ သိ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤရဟန္းကို တံခါးက်င္ (မင္းတုပ္) ကို ေျမႇာက္ၿပီးသူဟူ၍လည္း ေခၚဆိုထိုက္၏၊ က်ံဳးေျမာင္းကို အားလံုးဖ်က္ဆီးၿပီးသူဟူ၍လည္း ေခၚဆိုထိုက္၏၊ တံခါးတိုင္ကို ႏုတ္ပစ္ၿပီးသူဟူ၍လည္း ေခၚဆိုထိုက္၏၊ တံခါးရြက္ကို ဖ်က္ဆီးၿပီးသူဟူ၍လည္း ေခၚဆိုထိုက္၏၊ ကိေလသာကင္းစင္သူ အလံကိုခ်ထားၿပီးသူ ဝန္ကိုခ်ၿပီးသူ မာန္ကင္းၿပီးသူဟူ၍လည္း ေခၚဆိုထိုက္၏၊

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ တံခါးက်င္ (မင္းတုပ္) ကို ေျမႇာက္ၿပီးသူ ျဖစ္သနည္း၊ ရဟန္းတို႔ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းအား မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’သည္ ပယ္ၿပီးျဖစ္၏၊ အျမစ္ၿဖတ္ၿပီး ျဖစ္၏၊ ထန္းပင္ငုတ္ကဲ့သို႔ ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ တစ္ဖန္ မျဖစ္ေအာင္ ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ ေနာင္အခါ ျဖစ္ေပၚျခင္းသေဘာမရွိေတာ့ေခ်။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ တံခါးက်င္ (မင္းတုပ္) ကို ေျမႇာက္ၿပီးသူ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ က်ံဳးေျမာင္းကို အားလံုးဖ်က္ဆီးၿပီးသူ ျဖစ္သနည္း၊ ရဟန္းတို႔ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းမွာ ဘဝသစ္ကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ဇာတိ ျဖစ္ပြါးေရးသည္ ပယ္ၿပီး ျဖစ္၏၊ အျမစ္ျဖတ္ၿပီးျဖစ္၏၊ ထန္းပင္ငုတ္ကဲ့သို႔ ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ တစ္ဖန္ မျဖစ္ေအာင္ ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ ေနာင္ အခါျဖစ္ေပၚျခင္းသေဘာ မရွိေတာ့ေခ်။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ က်ံဳး ေျမာင္းကို အားလံုးဖ်က္ဆီးၿပီးသူ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ တံခါးတိုင္ကို ႏုတ္ၿပီးသူျဖစ္သနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းမွာ တပ္မက္မႈတဏွာသည္ ပယ္ၿပီးျဖစ္၏၊ အျမစ္ၿဖတ္ၿပီး ျဖစ္၏၊ ထန္းပင္ငုတ္ကဲ့သို႔ ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ တစ္ဖန္ မျဖစ္ေအာင္ ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ ေနာင္အခါ ျဖစ္ေပၚျခင္းသေဘာ မရွိေတာ့ေခ်။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ တံခါးတိုင္ကို ႏုတ္ပစ္ၿပီးသူ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ တံခါးရြက္ကို ဖ်က္ဆီးၿပီးသူ ျဖစ္သနည္း၊ ရဟန္းတို႔ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းမွာ ေအာက္ကာမဘံု၌ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ သံေယာဇဥ္အေႏွာင္အဖြဲ႕ ငါးမ်ဳိးတို႔သည္ ပယ္ၿပီးျဖစ္ကုန္၏၊ အျမစ္ၿဖတ္ၿပီးျဖစ္ကုန္၏၊ ထန္းပင္ငုတ္ကဲ့သို႔ ျပဳၿပီးျဖစ္ကုန္၏၊ တစ္ဖန္ မျဖစ္ေအာင္ ျပဳၿပီးျဖစ္ကုန္၏၊ ေနာင္အခါ ျဖစ္ေပၚျခင္းသေဘာ မရွိၾကေတာ့ေခ်။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ရဟန္းသည္ တံခါးရြက္ကို ဖ်က္ဆီးၿပီးသူ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ကိေလသာကင္းစင္သူ အလံကိုခ်ထားၿပီးသူ ဝန္ကိုခ်ထားၿပီးသူ မာန္ကင္းၿပီးသူ ျဖစ္သနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းမွာ ငါဟု ထင္မွတ္ျခင္းသည္ပယ္ၿပီးျဖစ္၏၊ အျမစ္ၿဖတ္ၿပီးျဖစ္၏၊ ထန္းပင္ငုတ္ကဲ့သို႔ ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ တစ္ဖန္ မျဖစ္ေအာင္ ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ ေနာင္အခါ ျဖစ္ေပၚျခင္းသေဘာ မရွိေတာ့ေခ်။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ကိေလသာကင္းစင္သူ အလံကို ခ်ထားၿပီးသူ ဝန္ကို ခ်ထားၿပီးသူ မာန္ကင္းၿပီးသူ ျဖစ္၏။

၂၄၆။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာ စိတ္ရွိေသာ ရဟန္းကို သိၾကားႏွင့္တကြ ျဗဟၼာႏွင့္တကြ မာန္ႏွင့္တကြ ျဖစ္ကုန္ေသာ နတ္ျဗဟၼာတို႔သည္ ”သတၱဝါ၏ ဝိညာဥ္သည္ ဤအရာကို မွီ၏” ဟုရွာကုန္ေသာ္လည္း မသိႏိုင္ၾကကုန္။ ထိုသို႔ မသိႏိုင္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ မ်က္ေမွာက္၌ပင္ သတၱဝါ ဟူ၍ မရွိေသာေၾကာင့္တည္း” ဟု ငါေဟာ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ မိန္႔ဆိုေလ့ရွိေသာ ဤသို႔ ေဟာၾကားေလ့ရွိေသာ ငါ့ကို အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔က ”ရဟန္း ေဂါတမသည္ (သတၱဝါကို) ေဖ်ာက္ဖ်က္တတ္၏၊ ထင္ရွားရွိေသာ သတၱဝါ၏ျပတ္စဲျခင္း ပ်က္စီးျခင္း မျဖစ္ျခင္းကို ပညတ္၏” ဟု ထင္ရွားမရွိေသာ အခ်ည္းႏွီးေသာ မဟုတ္မမွန္ေသာမုသားစကားျဖင့္ စြပ္စြဲကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ငါသည္ သတၱဝါကို ယင္းသို႔လည္း မေဖ်ာက္ဖ်က္၊ ယင္းသို႔လည္း မပညတ္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ”ရဟန္း ေဂါတမသည္ သတၱဝါကို ေဖ်ာက္ဖ်က္တတ္၏၊ ထင္ရွားရွိေသာသတၱဝါ၏ ျပတ္စဲျခင္း ပ်က္စီးျခင္း မျဖစ္ျခင္းကို ပညတ္၏” ဟု (ေျပာဆိုၾကေသာ) ထိုအသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ထင္ရွားမရွိေသာ အခ်ည္းအႏွီးေသာ မဟုတ္မမွန္ေသာ မုသားစကားျဖင့္ စြပ္စြဲသည္မည္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ငါသည္ ေရွးအခါကလည္းေကာင္း၊ ယခုအခါ၌လည္းေကာင္း ဆင္းရဲဒုကၡကိုလည္း ပညတ္၏၊ ဆင္းရဲဒုကၡ၏ ခ်ဳပ္ရာကိုလည္း ပညတ္၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုသို႔ပညတ္ရာ၌ အကယ္၍ သူတစ္ပါးတို႔ကျမတ္စြာဘုရားကို ဆဲေရးကုန္ျငားအံ့၊ ေရရြတ္ကုန္ျငားအံ့၊ ျခဳတ္ျခယ္ကုန္ျငားအံ့၊ ညႇဥ္းဆဲကုန္ျငားအံ့၊ ရဟန္းတို႔ ထိုသို႔ ညႇဥ္းဆဲရာ၌ ငါဘုရားမွာ အမ်က္ထြက္ျခင္း စိတ္ဆိုးျခင္း စိတ္မႏွစ္ၿမိဳ႕ျခင္းသည္ မျဖစ္။

ရဟန္းတို႔ ထိုသို႔ပညတ္ရာ၌ အကယ္၍ သူတစ္ပါးတို႔က ျမတ္စြာဘုရားကို အ႐ိုအေသ ျပဳကုန္ျငား အံ့၊ အေလးျပဳကုန္ျငားအံ့၊ ျမတ္ႏိုးကုန္ျငားအံ့၊ ပူေဇာ္ကုန္ျငားအံ့၊ ရဟန္းတို႔ ထိုသို႔ ပူေဇာ္ရာ၌ ငါဘုရား မွာႏွစ္သက္ျခင္း, ဝမ္းေျမာက္ျခင္း, စိတ္တက္ႂကြျခင္းသည္ မျဖစ္။

ရဟန္းတို႔ ထိုသို႔ပညတ္ရာ၌ အကယ္၍ သူတစ္ပါးတို႔က ျမတ္စြာဘုရားကို အ႐ိုအေသ ျပဳကုန္ျငား အံ့၊ အေလးျပဳကုန္ျငားအံ့၊ ျမတ္ႏိုးကုန္ျငားအံ့၊ ပူေဇာ္ကုန္ျငားအံ့။ ရဟန္းတို႔ ထိုသို႔ ပူေဇာ္ရာ၌ ငါဘုရား မွာ ”ေရွးအခါက ငါ ပိုင္းျခားသိခဲ့ၿပီးေသာ ခႏၶာငါးပါး၌ ဤသူတို႔သည္ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ျပဳမူျခင္းတို႔ ကိုျပဳကုန္၏” ဟု ဤသို႔ေသာ အၾကံအစည္သည္ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ထို႔ေၾကာင့္ သင္တို႔ကို အကယ္၍လည္း သူတစ္ပါးတို႔က ဆဲေရးကုန္ျငားအံ့၊ ေရရြတ္ကုန္ျငားအံ့၊ ခ်ဳတ္ခ်ယ္ကုန္ျငားအံ့၊ ၫွဥ္းဆဲကုန္ျငားအံ့၊ ထိုသို႔ၫွဥ္းဆဲရာ၌ သင္တို႔သည္ အမ်က္ထြက္ျခင္း,စိတ္ဆိုးျခင္း, စိတ္မႏွစ္ၿမိဳ႕ျခင္းကို မျပဳသင့္။

ရဟန္းတို႔ ထို႔ေၾကာင့္ သင္တို႔ကို အကယ္၍လည္း သူတစ္ပါးတို႔က အ႐ိုအေသျပဳကုန္ျငားအံ့၊ အေလးျပဳကုန္ျငားအံ့၊ ျမတ္ႏိုးကုန္ျငားအံ့၊ ပူေဇာ္ကုန္ျငားအံ့။ ထိုသို႔ပူေဇာ္ရာ၌ သင္တို႔သည္ႏွစ္သက္ျခင္း, ဝမ္းေျမာက္ျခင္း, စိတ္တက္ႂကြျခင္းကို မျပဳသင့္။

ရဟန္းတို႔ ထို႔ေၾကာင့္ သင္တို႔ကို အကယ္၍လည္း သူတစ္ပါးတို႔က အ႐ိုအေသျပဳကုန္ျငားအံ့၊ အေလးျပဳကုန္ျငားအံ့၊ ျမတ္ႏိုးကုန္ျငားအံ့၊ ပူေဇာ္ကုန္ျငားအံ့။ ထိုသို႔ ပူေဇာ္ရာ၌ သင္တို႔သည္ ”ေရွးအခါက ငါ ပိုင္းျခားသိခဲ့ၿပီးေသာ ခႏၶာငါးပါး၌ ဤသူတို႔သည္ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ျပဳမူျခင္းတို႔ကိုျပဳကုန္၏” ဟု ဤသို႔ေသာ အၾကံအစည္သည္ ျဖစ္ရာ၏။

၂၄၇။ ရဟန္းတို႔ ထို႔ေၾကာင့္ သင္တို႔၏ ဥစၥာမဟုတ္ေသာ တရားကို ပယ္ၾကကုန္ေလာ့၊ ထိုတရား ကိုပယ္စြန္႔ေသာ္ သင္တို႔မွာ ရွည္ၾကာစြာေသာ ကာလပတ္လံုး စီးပြားျခင္း ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္လတၱံ႕။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္တရားသည္ သင္တို႔၏ ဥစၥာမဟုတ္သနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ႐ုပ္သည္ သင္တို႔၏ ဥစၥာမဟုတ္၊ ထို႐ုပ္၌ျဖစ္ေသာ ဆႏၥရာဂကို ပယ္စြန္႔ၾကကုန္ေလာ့။ ထို႐ုပ္၌ ျဖစ္ေသာ ဆႏၵရာဂကို ပယ္စြန္႔ေသာ္ သင္တို႔မွာ ရွည္ၾကာစြာေသာ ကာလပတ္လံုး စီးပြားျခင္း ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္လတၱံ႕။ ရဟန္းတို႔ခံစားျခင္း ‘ေဝဒနာ’သည္ သင္တို႔၏ ဥစၥာမဟုတ္၊ ထိုေဝဒနာကို ပယ္စြန္႔ၾကကုန္ေလာ့။ ထိုေဝဒနာကိုပယ္စြန္႔ေသာ္ သင္တို႔မွာ ရွည္ၾကာစြာေသာ ကာလပတ္လံုး စီးပြားျခင္း ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္လတၱံ႕။ ရဟန္းတို႔ မွတ္သားျခင္း ‘သညာ’သည္ သင္တို႔၏ ဥစၥာမဟုတ္၊ ထိုသညာကို ပယ္စြန္႔ၾကကုန္ေလာ့။ ထိုသညာကို ပယ္စြန္႔ေသာ္ သင္တို႔မွာ ရွည္ၾကာစြာေသာ ကာလပတ္လံုး စီးပြားျခင္း ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္လတၱံ႕။ ရဟန္းတို႔ ျပဳျပင္စီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔သည္ သင္တို႔၏ ဥစၥာမဟုတ္ကုန္၊ ထိုသခၤါရတို႔ကို ပယ္စြန္႔ၾကကုန္ေလာ့။ ထိုသခၤါရတို႔ကို ပယ္စြန္႔ေသာ္ သင္တို႔မွာ ရွည္ၾကာစြာေသာ ကာလပတ္လံုး စီးပြားျခင္းခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ကုန္လတၱံ႕။ ရဟန္းတို႔ အထူးသိမႈ ‘ဝိညာဏ္’ သည္ သင္တို႔၏ ဥစၥာမဟုတ္၊ ထိုဝိညာဏ္ကို ပယ္စြန္႔ၾကကုန္ေလာ့။ ထိုဝိညာဏ္ကို ပယ္စြန္႔ေသာ္ သင္တို႔မွာ ရွည္ၾကာစြာေသာ ကာလပတ္လံုး စီးပြားျခင္း ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္လတၱံ႕။

ရဟန္းတို႔ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ၾကကုန္သနည္း၊ ဤေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္၌ အၾကင္ျမက္ သစ္သား သစ္ခက္ သစ္ရြက္သည္ ရွိ၏၊ ထိုျမက္ သစ္သား သစ္ခက္ သစ္ရြက္ကို လူအေပါင္းသည္ေဆာင္မူလည္း ေဆာင္ျငားအံ့၊ မီးမူလည္း တိုက္ျငားအံ့၊ အလိုရွိသလို ျပဳမူလည္း ျပဳျငားအံ့၊ သင္တို႔အား ”ငါတို႔ကို လူအေပါင္းသည္ ေဆာင္၏ဟုလည္းေကာင္း မီးတိုက္၏ဟုလည္းေကာင္း အလိုရွိသလို ျပဳ၏ဟုလည္းေကာင္း ဤသို႔ေသာ အၾကံအစည္သည္ ျဖစ္ရာသေလာ” ဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ မျဖစ္ပါဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ထိုသို႔ မျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ပါနည္း- အသွ်င္ဘုရား ဤ ျမက္ သစ္သား သစ္ခက္ သစ္ရြက္သည္ တပည့္ေတာ္တို႔၏ ကိုယ္သည္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာသည္လည္းေကာင္း မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ပါတည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ သင္တို႔၏ ဥစၥာမဟုတ္ေသာ တရားကို ပယ္စြန္႔ၾကကုန္ေလာ့။ ထိုတရားကို့ပယ္စြန္႔ေသာ္ သင္တို႔မွာ ရွည္ၾကာစြာေသာ ကာလပတ္လံုး စီးပြားျခင္း ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္လတၱံ႕။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္တရားသည္ သင္တို႔၏ဥစၥာမဟုတ္သနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ႐ုပ္သည္ သင္တို႔၏ဥစၥာမဟုတ္၊ ထို႐ုပ္၌ ျဖစ္ေသာဆႏၥရာဂကို ပယ္စြန္႔ၾကကုန္ေလာ့။ ထို႐ုပ္၌ ျဖစ္ေသာ ဆႏၵရာဂကို ပယ္စြန္႔ေသာ္ သင္တို႔မွာ ရွည္ၾကာစြာေသာ ကာလပတ္လံုး စီးပြားျခင္း ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္လတၱံ႕။ ရဟန္းတို႔ ခံစားျခင္း ‘ေဝဒနာ’ သည္။ပ။ ရဟန္းတို႔ မွတ္သားျခင္း ‘သညာ’ သည္။ ရဟန္းတို႔ ျပဳျပင္စီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔သည္။ ရဟန္းတို႔ အထူးသိမႈ ‘ဝိညာဏ္’ သည္ သင္တို႔၏ ဥစၥာမဟုတ္၊ ထိုဝိညာဏ္ကို ပယ္စြန္႔ၾကကုန္ေလာ့။ ထိုဝိညာဏ္ကိုပယ္စြန္႔ေသာ္ သင္တို႔မွာ ရွည္ၾကာစြာေသာ ကာလပတ္လံုး စီးပြားျခင္း ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္လတၱံ႕။

၂၄၈။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ငါသည္ ပုဆိုးသစ္သဖြယ္ျဖစ္ေသာ တရားကို ေကာင္းစြာ ေဟာၾကား ထား၏၊ ေပၚေပၚလြင္လြင္ ဖြင့္လွစ္ျပသထား၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ငါသည္ ပုဆိုးသစ္သဖြယ္ျဖစ္ေသာ တရားကိုေကာင္းစြာ ေဟာၾကားေသာ္ ေပၚေပၚလြင္လြင္ ဖြင့္လွစ္ျပသထားေသာ္ (ကိေလသာမွ) ကင္းေဝးၾကကုန္ေသာ အာသေဝါကုန္ခန္းၿပီးကုန္ေသာ (မဂ္အက်င့္ကို) က်င့္သံုးၿပီးကုန္ေသာ ျပဳဖြယ္ကိစၥကို ျပဳၿပီးကုန္ေသာ ဝန္ကို ခ်ထားၿပီးကုန္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္ဟူေသာ) မိမိအက်ိဳးသို႔ ေရာက္ၿပီးကုန္ေသာ ဘဝကိုေႏွာင္ဖြဲ႕ျခင္း ‘သံေယာဇဥ္’ ကုန္ၿပီးကုန္ေသာ ေကာင္းစြာ သိ၍ လြတ္ေျမာက္ၿပီးသည့္ စိတ္ရွိကုန္ေသာ ထိုရဟန္းတို႔မွာ ပညတ္ျခင္းငွါ ဝဋ္ဆင္းရဲမရွိႏိုင္ေတာ့ေပ။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ငါသည္ ပုဆိုးသစ္သဖြယ္ျဖစ္ေသာ တရားကို ေကာင္းစြာ ေဟာၾကားထား၏၊ ေပၚေပၚလြင္လြင္ ဖြင့္လွစ္ျပသထား၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ငါသည္ ပုဆိုးသစ္သဖြယ္ျဖစ္ေသာ တရားကိုေကာင္းစြာ ေဟာၾကားထားေသာ္ ေပၚေပၚလြင္လြင္ ဖြင့္လွစ္ျပသထားေသာ္ ေအာက္ကာမဘံု၌ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ သံေယာဇဥ္ ‘အေႏွာင္အဖြဲ႕’ ငါးမ်ဳိးတို႔ကို ပယ္စြန္႔ၿပီးေသာ ရဟန္းအားလံုးတို႔သည္ ကိုယ္ထင္ရွားျဖစ္ျခင္း ‘ဥပပါတ္’တို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ထိုျဗဟၼာ့ဘံု၌ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေလ့ရွိၾကကုန္၏၊ ထိုျဗဟၼာ့ဘံုမွျပန္လည္ျဖစ္ျခင္းသေဘာ မရွိကုန္။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ငါသည္ ပုဆိုးသစ္သဖြယ္ျဖစ္ေသာ တရားကို ေကာင္းစြာ ေဟာၾကားထား၏၊ ေပၚေပၚလြင္လြင္ ဖြင့္လွစ္ ျပသထား၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ငါသည္ ပုဆိုးသစ္သဖြယ္ျဖစ္ေသာ တရားကိုေကာင္းစြာ ေဟာၾကားထားေသာ္ ေပၚေပၚလြင္လြင္ ဖြင့္လွစ္ ျပသထားေသာ္ အေႏွာင္အဖြဲ႕ ‘သံေယာဇဥ္’သံုးပါးတို႔ကို ပယ္စြန္႔ၿပီးေသာ တပ္စြန္းျခင္း ‘ရာဂ’ ျပစ္မွားျခင္း ‘ေဒါသ’ ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’တို႔ ေခါင္းပါးၿပီးေသာ ရဟန္းအားလံုးတို႔သည္ သကဒါဂါမ္တို႔တည္း၊ တစ္ႀကိမ္သာလွ်င္ ဤ (လူ႕) ဘံုသို႔ လာၾကကုန္၍ဝဋ္ဆင္းရဲ၏အဆံုးကို ျပဳၾကကုန္လတၱံ႕။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ငါသည္ ပုဆိုးသစ္သဖြယ္ျဖစ္ေသာ တရားကို ေကာင္းစြာ ေဟာၾကားထား၏၊ ေပၚေပၚလြင္လြင္ ဖြင့္လွစ္ျပသထား၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ငါသည္ ပုဆိုးသစ္သဖြယ္ျဖစ္ေသာ တရားကိုေကာင္းစြာ ေဟာၾကားထားေသာ္ ေပၚေပၚလြင္လြင္ ဖြင့္လွစ္ျပသထားေသာ္ အေႏွာင္အဖြဲ႕ ‘သံေယာဇဥ္’သံုးပါးတို႔ကို ပယ္စြန္႔ၿပီးေသာ ရဟန္းအားလံုးတို႔သည္ ေသာတာပန္တို႔တည္း၊ (အပါယ္သို႔) ဖ႐ိုဖရဲပ်က္စီးက်ျခင္းသေဘာ မရွိၾကကုန္၊ ဂတိျမဲကုန္၏၊ အျမဲအထက္မဂ္သို႔ လားေရာက္ျခင္း ရွိၾကကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ငါသည္ ပုဆိုးသစ္သဖြယ္ျဖစ္ေသာ တရားကို ေကာင္းစြာ ေဟာၾကားထား၏၊ ေပၚေပၚလြင္လြင္ ဖြင့္လွစ္ျပသထား၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ငါသည္ ပုဆိုးသစ္သဖြယ္ျဖစ္ေသာ တရားကိုေကာင္းစြာ ေဟာၾကားထားေသာ္ ေပၚေပၚလြင္လြင္ ဖြင့္လွစ္ျပသထားေသာ္ ပညာျဖင့္ အစဥ္လိုက္၍ က်င့္ကုန္ေသာ သဒၶါျဖင့္ အစဥ္လိုက္၍ က်င့္ကုန္ေသာ ရဟန္းအားလံုးတို႔သည္ အထက္မဂ္ဖိုလ္သို႔လားေရာက္ျခင္း ရွိၾကကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ငါသည္ ပုဆိုးသစ္သဖြယ္ျဖစ္ေသာ တရားကို ေကာင္းစြာ ေဟာၾကားထား၏၊ ့ေပၚေပၚလြင္လြင္ ဖြင့္လွစ္ျပသထား၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ငါသည္ ပုဆိုးသစ္သဖြယ္ျဖစ္ေသာ တရားကိုေကာင္းစြာ ေဟာၾကားထားေသာ္ ေပၚေပၚလြင္လြင္ ဖြင့္လွစ္ျပသထားေသာ္ ငါ (ဘုရားအေပၚ) ၌ ယံုၾကည္ျခင္း ‘သဒၶါ’မွ်, ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးျခင္း ‘ေပမ’မွ် ျဖစ္ၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္အားလံုးတို႔သည္ပင္ နတ္ျပည္သို႔ လားေရာက္ျခင္းရွိၾကကုန္၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသုတ္တရားကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူေသာ တရားကို ႏွစ္သိမ့္ဝမ္းေျမာက္စြာ ခံယူၾကေလကုန္သတည္း။

ႏွစ္ခုေျမာက္ အလဂဒၵဴပမသုတ္ၿပီး၏။