မန ၂၄: ရထဝိနီတသုတ္

၂၄၉။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူစဥ္ အသွ်င္ကုမာရကႆပသည္ အႏၶဝန္ေတာ၌ ေနေလ၏။ ထိုအခါနတ္သားတစ္ဦးသည္ ညဥ့္ဦးယံလြန္ၿပီးေသာ သန္းေခါင္အခါဝယ္ တင့္တယ္ေသာ အေရအဆင္းရွိသည္ျဖစ္၍ အႏၶဝန္ေတာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို အေရာင္ျဖန္႔က်င္း ထိန္လင္းေစလ်က္ အသွ်င္ကုမာရကႆပထံသို႔ခ်ဥ္းကပ္၍ တစ္ခုေသာ အရပ္၌ ရပ္တည္ၿပီးလွ်င္ ဤသို႔ ေလွ်ာက္ထား၏ –

ရဟန္း ရဟန္း ဤေတာင္ပို႔သည္ ညဥ့္၌ အခိုးလႊတ္၏၊ ေန႔၌ ေတာက္ပ၏၊ ပုဏၰားက ”ပညာရွိဓားလက္နက္ကို ယူ၍ တူးေလာ့” ဟု ေျပာဆို၏။ ပညာရွိသည္ ဓားလက္နက္ကို ယူ၍ တူးေသာ္ တံခါးက်င္ (မင္းတုပ္) ကို ေတြ႕ျမင္သျဖင့္ ”အသွ်င္ တံခါးက်င္ (မင္းတုပ္) ပါတည္း” ဟု ေျပာဆို၏။ ပုဏၰားက ”ပညာရွိ တံခါးက်င္ (မင္းတုပ္) ကို ဖယ္ပစ္ေလာ့၊ ဓားလက္နက္ကို ယူ၍ အဆင့္ဆင့္ တူးေလာ့” ဟုေျပာဆို၏။ ပညာရွိသည္ ဓား လက္နက္ကို ယူ၍ အဆင့္ဆင့္တူးေသာ္ ဖားကို ေတြ႕ျမင္သျဖင္ ”အသွ်င္ဖားပါတည္း” ဟု ေျပာဆို၏။ ပုဏၰားက ”ပညာရွိ ဖားကို ဖယ္ပစ္ေလာ့၊ ဓားလက္နက္ကို ယူ၍ အဆင့္ဆင့္ တူးဦးေလာ့” ဟု ေျပာဆို၏။ ပညာရွိသည္ ဓားလက္နက္ကို ယူ၍ အဆင့္ဆင့္တူးေသာ္ လမ္းႏွစ္ခြကိုေတြ႕ျမင္သျဖင့္ ”အသွ်င္ လမ္းႏွစ္ခြပါတည္း” ဟု ေျပာဆို၏။ ပုဏၰားက ”ပညာရွိ လမ္းႏွစ္ခြကို ဖယ္ပစ္ေလာ့၊ ဓားလက္နက္ကို ယူ၍ အဆင့္ဆင့္ တူးဦးေလာ့” ဟု ေျပာဆို၏။ ပညာရွိသည္ ဓားလက္နက္ကိုယူ၍ အဆင့္ဆင့္တူးေသာ္ ဆပ္ျပာေရစစ္ကို ေတြ႕ျမင္သျဖင့္ ”အသွ်င္ ဆပ္ျပာေရစစ္ပါတည္း” ဟု ေျပာဆို၏။ ပုဏၰားက ”ပညာရွိ ဆပ္ျပာေရစစ္ကို ဖယ္ပစ္ေလာ့၊ ဓားလက္နက္ကို ယူ၍ အဆင့္ဆင့္ တူးဦးေလာ့” ဟု ေျပာဆို၏။ ပညာရွိသည္ ဓားလက္နက္ကို ယူ၍ အဆင့္ဆင့္တူးေသာ္ လိပ္ကို ေတြ႕ျမင္သျဖင့္ ”အသွ်င္ လိပ္ပါတည္း” ဟု ေျပာဆို၏။ ပုဏၰားက ”ပညာရွိ လိပ္ကို ဖယ္ပစ္ေလာ့၊ ဓားလက္နက္ကိုယူ၍ အဆင့္ဆင့္ တူးဦးေလာ့” ဟု ေျပာဆို၏။ ပညာရွိသည္ ဓားလက္နက္ကို ယူ၍ အဆင့္ဆင့္တူးေသာ္ သန္လ်က္ႏွင့္စဥ္းတီးတံုးကို ေတြ႕ျမင္သျဖင့္ ”အသွ်င္ သန္လ်က္ႏွင့္စဥ္းတီးတံုးပါတည္း” ဟုေျပာဆို၏။ ပုဏၰားက ”ပညာရွိ သန္လ်က္ႏွင့္စဥ္းတီးတံုးကို ဖယ္ပစ္ေလာ့၊ ဓားလက္နက္ကို ယူ၍အဆင့္ဆင့္ တူးဦး ေလာ့” ဟု ေျပာဆို၏။

ပညာရွိသည္ ဓားလက္နက္ကို ယူ၍ အဆင့္ဆင့္တူးေသာ္ သားတစ္ကို ေတြ႕ျမင္သျဖင့္ ”အသွ်င္သားတစ္ပါတည္း” ဟု ေျပာဆို၏။ ပုဏၰားက ”ပညာရွိ သားတစ္ကို ဖယ္ပစ္ေလာ့၊ ဓားလက္နက္ကိုယူ၍ အဆင့္ဆင့္ တူးဦးေလာ့” ဟု ေျပာဆို၏။

ပညာရွိသည္ ဓားလက္နက္ကို ယူ၍ အဆင့္ဆင့္ တူးေသာ္ နဂါးကို ေတြ႕ျမင္သျဖင့္ ”အသွ်င္နဂါးပါတည္း” ဟု ေျပာဆို၏။ ပုဏၰားက ”နဂါးသည္ တည္ရွိေပေစ၊ နဂါးကို မထိခိုက္လင့္၊ နဂါးအားရွိခိုးျခင္းကို ျပဳေလာ့” ဟု ေျပာဆို၏။

ရဟန္း သင္သည္ ဤျပႆနာတို႔ကို ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ေမးေလာ့၊ သင့္အားျမတ္စြာဘုရားေျဖၾကားေတာ္မူသည့္အတိုင္း ထိုအနက္ကို မွတ္သားေလာ့။

ရဟန္း ျမတ္စြာဘုရားကိုလည္းေကာင္း၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သာဝကကိုလည္းေကာင္း၊ ဤငါ့ အထံမွနာၾကားဖူးသူကိုလည္းေကာင္း ၾကဥ္၍ စိတ္ေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ ဤျပႆနာကို ေျဖဆိုႏိုင္မည့္သူ ကိုေအာက္ နတ္ျပည္ႏွင့္တကြ (အထက္ ဝသဝတၱီ) မာရ္နတ္ျပည္ႏွင့္တကြ (႐ူပါဝစရ) ျဗဟၼျပည္ႏွင့္တကြေသာ ၾသကာသ ေလာက၌လည္းေကာင္း သမဏျဗာဟၼဏႏွင့္တကြ သမၼဳတိနတ္ဟုဆိုအပ္ေသာ မင္းႂကြင္းေသာ လူႏွင့္ တကြေသာ သတၱေလာက၌လည္းေကာင္း ငါမေတြ႕ျမင္ဟု ေလွ်ာက္ထား၏။ ထိုနတ္သားသည္ ဤျပႆနာစကားကို ေလွ်ာက္ထားၿပီးေနာက္ ထိုအရပ္၌ပင္ ကြယ္ေလ၏။

၂၅ဝ။ ထိုအခါ အသွ်င္ကုမာရကႆပသည္ ထိုညဥ့္လြန္ေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ႐ိုေသစြာရွိခိုးလ်က္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ကာ-

”အသွ်င္ဘုရား ဤညဥ့္၌ နတ္သားတစ္ဦးသည္ ညဥ့္ဦးယံလြန္ၿပီးေသာ သန္းေခါင္အခါဝယ္ လွပတင့္တယ္ေသာ အေရအဆင္းရွိသည္ျဖစ္၍ အႏၶဝန္ေတာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို အေရာင္ျဖန္႔က်င္း ထိန္လင္းေစလ်က္ တပည့္ေတာ္ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေနရာ၌ ရပ္တည္ကာ ဤသို႔ ေလွ်ာက္ထားပါ၏- ရဟန္း ရဟန္း ဤေတာင္ပို႔သည္ ညဥ့္၌ အခိုးလႊတ္၏၊ ေန႔၌ ေတာက္ပ၏၊ ပုဏၰားက ”ပညာရွိ ဓားလက္နက္ကို ယူ၍ တူးေလာ့” ဟု ဤသို႔ ေျပာဆို၏။ ပညာရွိသည္ ဓားလက္နက္ကို ယူ၍တူးေသာ္။ပ။ ဤငါ့အထံမွ နာၾကားဖူးသူကိုလည္းေကာင္း။ပ။ ဟု ဤသို႔ (ေလွ်ာက္ထားပါ၏)။ အသွ်င္ဘုရား ထိုနတ္သားသည္ ဤျပႆနာစကားကို ေလွ်ာက္ထားၿပီးေနာက္ ထိုေနရာ၌ပင္ ကြယ္ခဲ့ပါ၏။

အသွ်င္ဘုရား ေတာင္ပို႔ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ညဥ့္၌ အခိုးလႊတ္ျခင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ေန႔၌ေတာက္ပျခင္းဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း၊ ပုဏၰားဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း၊ ပညာရွိဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း၊ ဓားလက္နက္ဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း၊ အဆင့္ဆင့္တူးျခင္းဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း၊ တံခါးက်င္ (မင္းတုပ္) ဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း၊ ဖားဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း၊ လမ္းႏွစ္ခြဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း၊ ဆပ္ျပာေရစစ္ ဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း၊ လိပ္ဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း၊ သန္လ်က္ႏွင့္စဥ္းတီးတံုးဟူသည္အဘယ္ပါနည္း၊ သားတစ္ဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း၊ နဂါးဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း” ဟူ၍ ေလွ်ာက္၏။

၂၅၁။ ရဟန္း ”ေတာင္ပို႔” ဟူေသာ ဤအမည္သည္ အမိအဖတို႔၏ သုတ္ေသြးေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာထမင္း မုေယာမုန္႔တို႔ေၾကာင့္ ႀကီးပြါးေသာ မျမဲျခင္း ပြတ္သပ္ေပးရျခင္း ဆုပ္နယ္ေပးရျခင္းၿပိဳကြဲျခင္းပ်က္စီးျခင္းသေဘာရွိေသာ မဟာဘုတ္ေလးပါးတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ဤကိုယ္၏ အမည္တည္း။ (၁)

ရဟန္း ေန႔က ျပဳထားေသာ အမႈကို အာ႐ံုျပဳ၍ ညဥ္႕၌ၾကံစည္၏၊ စဥ္းစား၏။ ဤၾကံစည္စဥ္းစားျခင္းသည္ ညဥ့္၌ အခိုးလႊတ္ျခင္းတည္း။

ရဟန္း ညဥ့္ကၾကံစည္စဥ္းစား၍ ေန႔၌ အမႈတိုကို ကိုယ္ ႏွဳတ္ စိတ္အားျဖင့္ အားထုတ္၏၊ ဤအားထုတ္ျခင္းသည္ ေန႔၌ ေတာက္ပျခင္းတည္း။ (၂- ၃)

ရဟန္း ”ပုဏၰား” ဟူေသာ ဤအမည္သည္ ကိေလသာရန္သူကို (ပယ္) သတ္ၿပီးေသာ (တရားအားလံုးကို) အလိုလို ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ အမည္တည္း။

ရဟန္း ”ပညာရွိ” ဟူေသာ ဤအမည္သည္ က်င့္ဆဲ ‘ေသကၡ’ ရဟန္း၏ အမည္တည္း။ (၄- ၅)

ရဟန္၊ ”ဓားလက္နက္” ဟူေသာ ဤအမည္သည္ အရိယာမဂ္ပညာ၏ အမည္တည္း။

ရဟန္း ”အဆင့္ဆင့္တူးျခင္း” ဟူေသာ ဤအမည္သည္ လံု႕လအားထုတ္ျခင္း၏ အမည္တည္း။ (၆- ၇)

ရဟန္း ”တံခါးက်င္ (မင္းတုပ္)” ဟူေသာ ဤအမည္သည္ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’၏ အမည္တည္း။ တံခါးက်င္ (မင္းတုပ္) ကို ဖယ္ပစ္ေလာ့၊ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ ကို ပယ္စြန္႔ေလာ့၊ ပညာရွိ ဓားလက္နက္ကို ယူ၍အဆင့္ဆင့္ တူးေလာ့ ဟူေသာ ဤဝါက်သည္ပင္ ဤျပႆနာ၏ အနက္အဓိပၸါယ္တည္း။ (၈) ့ရဟန္း ”ဖား” ဟူေသာ ဤအမည္ကား အားႀကီးေသာ အမ်က္ထြက္ျခင္း၏ အမည္တည္း။ ဖားကိုဖယ္ပစ္ေလာ့၊ အားႀကီးေသာ အမ်က္ထြက္ျခင္းကို ပယ္စြန္႔ေလာ့၊ ပညာရွိ ဓားလက္နက္ကို ယူ၍ အဆင့္ဆင့္တူးေလာ့ ဟူေသာ ဤဝါက်သည္ပင္ ဤျပႆနာ၏ အနက္အဓိပၸါယ္တည္း။ (၉)

ရဟန္း ”လမ္းႏွစ္ခြ” ဟူေသာ ဤအမည္သည္ ေတြးေတာယံုမွားျခင္း၏ အမည္တည္း။ လမ္းႏွစ္ခြကိုဖယ္ပစ္ေလာ့၊ ေတြးေတာယံုမွားျခင္းကို ပယ္စြန္႔ေလာ့၊ ပညာရွိ ဓားလက္နက္ကို ယူ၍ အဆင့္ဆင့္တူးဦး ေလာ့ဟူေသာ ဤဝါက်သည္ပင္ ဤျပႆနာ၏ အနက္အဓိပၸါယ္တည္း။ (၁ဝ)

ရဟန္း ”ဆပ္ျပာေရစစ္” ဟူေသာ ဤအမည္သည္ ကာမ၌ လိုခ်င္ျခင္း ဟူေသာ အပိတ္အပင္, ပ်က္စီးေစလိုမႈဟူေသာ အပိတ္အပင္, ထိုင္းမွိဳင္းျခင္းဟူေသာ အပိတ္အပင္, ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း ေနာင္တရျခင္း ဟူေသာအပိတ္အပင္, ေတြးေတာယံုမွားျခင္းဟူေသာ အပိတ္အပင္ဟူေသာ ဤအပိတ္အပင္ ငါးမ်ဳိးတို႔၏ အမည္တည္း။ ဆပ္ျပာေရစစ္ကို ဖယ္ပစ္ေလာ့၊ အပိတ္အပင္ ငါးမ်ဳိးတို႔ကို ပယ္စြန္႔ေလာ့၊ ပညာရွိ ဓားလက္နက္ကို ယူ၍ အဆင့္ဆင့္ တူးေလာ့ဟူေသာ ဤဝါက်သည္ပင္ ဤျပႆနာ၏ အနက္အဓိပၸါယ္ တည္း။ (၁၁)

ရဟန္း ”လိပ္” ဟူေသာ ဤအမည္သည္ ႐ုပ္ဟူေသာ စြဲယူအပ္ေသာ ခႏၶာ၊ ခံစားျခင္းဟူေသာစြဲယူအပ္ေသာ ခႏၶာ၊ မွတ္သားျခင္းဟူေသာ စြဲယူအပ္ေသာ ခႏၶာ၊ ျပဳျပင္စီရင္မႈဟူေသာ စြဲယူအပ္ေသာခႏၶာ၊ အထူးသိမႈ ဟူေသာ စြဲယူအပ္ေသာ ခႏၶာဟူေသာ ဤစြဲယူအပ္ေသာ ခႏၶာငါးပါးတို႔၏ အမည္တည္း။ လိပ္ကို ဖယ္ပစ္ေလာ့၊ စြဲယူအပ္ေသာ ခႏၶာငါးပါးတို႔ကို ပယ္စြန္႔ေလာ့၊ ပညာရွိ ဓားလက္နက္ကို ယူ၍အဆင့္ဆင့္ တူးဦးေလာ့ ဟူေသာ ဤဝါက်သည္ပင္ ဤျပႆနာ၏ အနက္အဓိပၸါယ္တည္း။ (၁၂)

ရဟန္း ”သန္လ်က္ႏွင့္စဥ္းတီတံုး” ဟူေသာ ဤအမည္သည္ အလိုရွိအပ္ ႏွစ္သက္အပ္ စိတ္ကိုဆြဲေဆာင္တတ္ကုန္ေသာ ခ်စ္အပ္ေသာ သေဘာရွိကုန္ေသာ ကာမရာဂႏွင့္စပ္ယွက္ တပ္မက္အပ္ကုန္ေသာစကၡဳဝိညာဏ္ျဖင့္ အထူးသိအပ္ကုန္ေသာ အဆင္း။ပ။ ေသာတဝိညာဏ္ျဖင့္ အထူးသိအပ္ကုန္ေသာ အသံ။ပ။ ဃာနဝိညာဏ္ျဖင့္ အထူးသိအပ္ကုန္ေသာ အနံ႕။ပ။ ဇိဝွါဝိညာဏ္ျဖင့္ အထူးသိအပ္ကုန္ေသာ အရသာ။ အလိုရွိအပ္ ႏွစ္သက္အပ္ စိတ္ကို ဆြဲေဆာင္တတ္ကုန္ေသာ ခ်စ္အပ္ေသာ သေဘာရွိကုန္ေသာကာမ ရာဂႏွင့္စပ္ယွက္ တပ္မက္အပ္ကုန္ေသာ ကာယဝိညာဏ္ျဖင့္ အထူးသိအပ္ကုန္ေသာ အေတြ႕အထိဟူကုန္ ေသာ ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔၏ အမည္တည္း။ သန္လ်က္ႏွင့္စဥ္းတီတံုးကို ဖယ္ပစ္ေလာ့၊ ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ကို ပယ္စြန္႔ေလာ့၊ ပညာရွိ ဓားလက္နက္ကို ယူ၍ အဆင့္ဆင့္ တူးဦးေလာ့ဟူေသာဤဝါက်သည္ပင္ ဤျပႆနာ၏ အနက္အဓိပၸါယ္တည္း။ (၁၃)

ရဟန္း ”သားတစ္” ဟူေသာ ဤအမည္သည္ ႏွစ္သက္တပ္စြန္းျခင္း ‘နႏၵိရာဂ’၏ အမည္တည္း။ သားတစ္ကို ဖယ္ပစ္ေလာ့၊ ႏွစ္သက္တပ္စြန္းျခင္း ‘နႏၵိရာဂ’ကို ပယ္စြန္႔ေလာ့၊ ပညာရွိ ဓားလက္နက္ကိုယူ၍ အဆင့္ဆင့္တူးဦးေလာ့ ဟူေသာ ဤဝါက်သည္ပင္ ဤျပႆနာ၏ အနက္အဓိပၸါယ္တည္း။ (၁၄)

ရဟန္း ”နဂါး” ဟူေသာ ဤအမည္သည္ ရဟႏၲာျဖစ္ေသာ ရဟန္း၏ အမည္တည္း။ နဂါးသည္တည္ရွိပါေစ၊ နဂါးကို မထိခိုက္လင့္၊ နဂါးအား ရွိခိုးျခင္းကို ျပဳေလာ့ ဟူေသာ ဤဝါက်၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကား ဤသည္ပင္တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ (၁၅)

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။ အသွ်င္ကုမာရကႆပသည္ ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူေသာ တရားေတာ္ကို ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းေျမာက္စြာ ခံယူေလသတည္း။

သံုးခုေျမာက္ ဝမၼိကသုတ္ၿပီး၏။