မန ၂၉: မဟာသာေရာပမသုတ္

၃ဝ၇။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဒဝဒတ္ သင္းခြဲဲထြက္သြား၍ မၾကာျမင့္မီ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ဂိဇၩကုဋ္ေတာင္၌ သီတင္းသုံးေနေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဒဝဒတ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ရဟန္းတို႔ကို ဤသို႔မိန္႔ေတာ္မူ၏-

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ အမ်ဳိးသားသည္ ”(ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္း အိုျခင္းေသျခင္း ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔ကလႊမ္းမိုး ဖိစီးထားေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲဲဒုကၡအတြင္းသို႔ သက္ဝင္ေလွ်ာက်လ်က္ ဆင္းရဲဲအႏွိပ္စက္ခံေနရ၏။ ခ်မ္းသာမဖက္ေသာ ဤဆင္းရဲဲအစုကို ကုန္ဆုံးေအာင္ ျပဳလုပ္ဖို႔ရန္ ထင္ရွား ျဖစ္ေကာင္းတန္ရာ၏” ဟုယုံၾကည္ျခင္း ‘သဒၶါ’ ျဖင့္ လူ႕ေဘာင္မွ ထြက္ခြာ၍ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳ၏။ ထိုသူသည္ ဤကဲဲ့သို႔ရဟန္းျပဳၿပီးေနာက္ လာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာကို ျဖစ္ေစျပန္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုလာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာျဖင့္ စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္၍ အၾကံအစည္ျပည့္စုံသူလည္း ျဖစ္၏။

ထိုရဟန္းသည္ ထိုလာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာျဖင့္ ”ငါသည္ လာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာရွိသူျဖစ္၏၊ ငါမွတစ္ပါးေသာ အျခားရဟန္းတို႔သည္ကား မထင္ရွားကုန္၊ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္နည္းကုန္၏” ဟု မိမိကိုယ္ကို ျမႇင့္တင္၍ သူတစ္ပါးကို ႏွိမ့္ခ်၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုလာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာျဖင့္ ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့ျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ ေမ့ေလ်ာ့သည္ရွိေသာ္ ဆင္းရဲဲစြာ ေနရ၏။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား အႏွစ္ကို အလိုရွိ၍ အႏွစ္ကိုရွာမွီးေသာ ေယာက်္ားသည္ အႏွစ္ရွာလွည့္လည္ေသာ္ အႏွစ္ျပည့္၍တည္ေသာ သစ္ပင္ႀကီး၏ အႏွစ္ကိုလြန္၍သာလွ်င္, အကာကိုလြန္၍သာလွ်င္,အခြံကို လြန္၍သာလွ်င္, အေပြးကိုလြန္၍သာလွ်င္ အခက္အရြက္ကို ျဖတ္ယူ၍ အႏွစ္ဟု ထင္မွတ္လ်က္ဖဲဲခြါသြားရာ၏။ ထိုေယာက်္ားကို မ်က္စိအျမင္ရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ ျမင္၍ ဤသို႔ ေျပာဆိုရာ၏၊ ”ဤအသွ်င္ေယာက်္ားသည္ စင္စစ္ အႏွစ္ကို မသိ၊ အကာကို မသိ၊ အခြံကို မသိ၊ အေပြးကို မသိ၊ အခက္အရြက္ကို မသိ၊ ထိုသို႔မသိေသာေၾကာင့္သာလွ်င္ အႏွစ္ကိုအလိုရွိ၍ အႏွစ္ကိုရွာမွီးေသာ ဤအသွ်င္ေယာက်္ားသည္ အႏွစ္ရွာလွည့္လည္ေသာ္ အႏွစ္ျပည့္၍တည္ေသာ သစ္ပင္ႀကီး၏ အႏွစ္ကိုလြန္၍သာလွ်င္, အကာကို လြန္၍သာလွ်င္, အခြံကို လြန္၍သာလွ်င္, အေပြးကိုလြန္၍သာလွ်င္အခက္အရြက္ကို ျဖတ္ယူ၍ အႏွစ္ဟု ထင္မွတ္လ်က္ ဖဲဲခြါသြား၏။ ထိုေယာက်္ားသည္ အႏွစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ရမည့္ အက်ဳိးကိုလည္း မခံစားရလတၱံ႕” ဟု (ေျပာဆိုရာ၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ အမ်ဳိးသားသည္ ”(ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္း အိုျခင္း ေသျခင္း ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔က လႊမ္းမိုးဖိစီးထားေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲဲဒုကၡအတြင္းသို႔ သက္ဝင္ေလွ်ာက်လ်က္ ဆင္းရဲဲအႏွိပ္စက္ခံေနရ၏။ ခ်မ္းသာမဖက္ေသာ ဤဆင္းရဲဲအစုကို ကုန္ဆုံးေအာင္ ျပဳလုပ္ဖို႔ရန္ ထင္ရွားျဖစ္ေကာင္းတန္ရာ၏” ဟု ယုံၾကည္ျခင္း ‘သဒၶါ’ ျဖင့္ လူ႕ေဘာင္မွ ထြက္ခြါ၍ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳ၏။ ထိုသူသည္ဤကဲဲ့သို႔ ရဟန္းျပဳၿပီးေနာက္ လာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာကို ျဖစ္ေစျပန္၏။ ထိုရဟန္းသည္ထိုလာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာျဖင့္ စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္၍ အၾကံအစည္ျပည့္စုံသူလည္း ျဖစ္၏။

ထိုရဟန္းသည္ ထိုလာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာျဖင့္ ”ငါသည္ လာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာ့ရွိသူျဖစ္၏၊ ငါမွတစ္ပါးေသာ အျခားရဟန္းတို႔သည္ကား မထင္ရွားကုန္၊ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္နည္းကုန္၏” ဟု မိမိကိုယ္ကို ျမႇင့္တင္၍ သူတစ္ပါးကို ႏွိမ့္ခ်၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုလာဘ္သပ္ပကာအေက်ာ္အေစာျဖင့္ ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့ျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ ေမ့ေလ်ာ့သည္ရွိေသာ္ ဆင္းရဲဲစြာေနရ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤရဟန္းကို သာသနာေတာ္၏ အခက္အရြက္ကို ယူသူဟု ဆိုရ၏။ ထို (လာဘ္စသည္) ျဖင့္လည္း ကိစၥၿပီးၿပီဟု ေက်နပ္ ေနျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

၃ဝ၈။ ရဟန္းတို႔ ဤ သာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ အမ်ဳိးသားသည္ ”(ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္းအိုျခင္း ေသျခင္း ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔ကလႊမ္းမိုးဖိစီးထားေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲဲဒုကၡအတြင္းသို႔ သက္ဝင္ေလွ်ာက်လ်က္ ဆင္းရဲဲအႏွိပ္စက္ခံ ေနရ၏။ ခ်မ္းသာမဖက္ေသာ ဤဆင္းရဲဲအစုကို ကုန္ဆုံးေအာင္ ျပဳလုပ္ဖို႔ရန္ ထင္ရွားျဖစ္ေကာင္းတန္ရာ၏” ဟုယုံၾကည္ျခင္း ‘သဒၶါ’ျဖင့္ လူ႕ေဘာင္မွထြက္ခြာ၍ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳ၏။ ထိုသူသည္ ဤကဲဲ့ သို႔ရဟန္းျပဳၿပီးေနာက္ လာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာကို ျဖစ္ေစျပန္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုလာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာျဖင့္ စိတ္တိုင္းမက်သျဖင့္ အၾကံအစည္ မျပည့္စုံသူ ျဖစ္ခဲဲ့၏။

ထိုရဟန္းသည္ ထိုလာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို မျမႇင့္တင္မူ၍ သူတစ္ပါးကိုလည္းမႏွိမ့္ခ်ေပ။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုလာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာျဖင့္ ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့ျခင္းသို႔ မေရာက္ေပ၊ မေမ့ေလ်ာ့သည္ရွိေသာ္ အက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းကို ရ၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုအက်င့္ သီလႏွင့္ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္၍ အၾကံအစည္ျပည့္စုံသူ ျဖစ္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုအက်င့္သီလ ႏွင့္ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ ”ငါသည္ အက်င့္သီလရွိသူ ေကာင္းျမတ္ေသာတရားရွိသူ ျဖစ္၏၊ ငါမွ တစ္ပါးေသာအျခား ရဟန္းတို႔သည္ကား အက်င့္သီလမရွိသူ ယုတ္ညံ့ေသာတရားရွိသူ ျဖစ္ကုန္၏” ဟု မိမိကိုယ္ကိုျမႇင့္တင္၍ သူတစ္ပါးကို ႏွိမ့္ခ်၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုအက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့ျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ ေမ့ေလ်ာ့သည္ရွိေသာ္ ဆင္းရဲဲစြာ ေနရ၏။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား အႏွစ္ကိုအလိုရွိ၍ အႏွစ္ကိုရွာမွီးေသာ ေယာက်္ားသည္ အႏွစ္ရွာလွည့္လည္ေသာ္ အႏွစ္ျပည့္၍တည္ေသာ သစ္ပင္ႀကီး၏ အႏွစ္ကို လြန္၍သာလွ်င္, အကာကို လြန္၍သာလွ်င္,အခြံကို လြန္၍သာလွ်င္, အေပြးကို ျဖတ္ယူ၍ အႏွစ္ဟု ထင္မွတ္လ်က္ ဖဲဲခြါသြားရာ၏။ ထိုေယာက်္ားကိုမ်က္စိအျမင္ရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ ျမင္၍ ဤသို႔ ေျပာဆိုရာ၏၊ ”စင္စစ္ ဤအသွ်င္ေယာက်္ားသည္အႏွစ္ကို မသိ၊ အကာကို မသိ၊ အခြံကို မသိ၊ အေပြးကို မသိ၊ အခက္အရြက္ကို မသိ၊ ထိုသို႔ မသိေသာေၾကာင့္သာလွ်င္ အႏွစ္ကို အလိုရွိ၍ အႏွစ္ကိုရွာမွီးေသာ ဤအသွ်င္ေယာက်္ားသည္ အႏွစ္ရွာလွည့္လည္ေသာ္ အႏွစ္ျပည့္၍တည္ေသာ သစ္ပင္ႀကီး၏ အႏွစ္ကို လြန္၍သာလွ်င္, အကာကို လြန္၍သာလွ်င္,အခြံကို လြန္၍သာလွ်င္ အေပြးကို ျဖတ္ယူ၍ အႏွစ္ဟု ထင္မွတ္လ်က္ ဖဲဲခြါသြား၏။ ထိုေယာက်္ားသည္အႏွစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ရမည့္ အက်ဳိးကိုလည္း မခံစားရ လတၱံ႕” ဟု (ေျပာဆိုရာ၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ အမ်ဳိးသားသည္ ”(ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္း အိုျခင္း ေသျခင္း ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔က လႊမ္းမိုးဖိစီးထားေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲဲဒုကၡအတြင္းသို႔ သက္ဝင္ေလွ်ာက်လ်က္ ဆင္းရဲဲအႏွိပ္စက္ခံေနရ၏။ ခ်မ္းသာမဖက္ေသာ ဤဆင္းရဲဲအစုကို ကုန္ဆုံးေအာင္ ျပဳလုပ္ဖို႔ရန္ ထင္ရွားျဖစ္ေကာင္းတန္ရာ၏” ဟု ယုံၾကည္ျခင္း ‘သဒၶါ’ျဖင့္ လူ႕ေဘာင္မွ ထြက္ခြါ၍ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳ၏။ ထိုသူသည္ဤကဲဲ့သို႔ ရဟန္းျပဳၿပီးေနာက္ လာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာကို ျဖစ္ေစျပန္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုလာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာျဖင့္ စိတ္တိုင္းမက်သျဖင့္ အၾကံအစည္ မျပည့္စုံသူ ျဖစ္ခဲဲ့၏။

ထိုရဟန္းသည္ ထိုလာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို မျမႇင့္တင္မူ၍ သူတစ္ပါးကိုလည္းမႏွိမ့္ခ်ေပ။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုလာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာျဖင့္ ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့ျခင္းသို႔ မေရာက္ေပ၊ ့မေမ့ေလ်ာ့သည္ရွိေသာ္ အက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းကို ရ၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုအက်င့္ သီလႏွင့္ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္၍ အၾကံအစည္ျပည့္စုံသူ ျဖစ္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုအက်င့္ သီလႏွင့္ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ ”ငါသည္ အက်င့္သီလရွိသူ ေကာင္းေသာတရားရွိသူ ျဖစ္၏၊ ငါမွ တစ္ပါးေသာအျခားရဟန္းတို႔သည္ကား အက်င့္သီလ မရွိကုန္၊ ယုတ္ညံ့ေသာတရားရွိသူ ျဖစ္ကုန္၏” ဟု မိမိကိုယ္ကိုျမႇင့္တင္၍ သူတစ္ပါးကို ႏွိမ့္ခ်၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုအက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့ျခင္းသို႔ေရာက္၏၊ ေမ့ေလ်ာ့သည္ရွိေသာ္ ဆင္းရဲဲစြာ ေနရ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤရဟန္းကို သာသနာေတာ္၏အေပြးကို ယူ၏ဟု ဆိုရ၏။ ထို (အက်င့္သီလ) ျဖင့္လည္း ကိစၥၿပီးၿပီဟု ေက်နပ္ေနျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

၃ဝ၉။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ အမ်ဳိးသားသည္ ”(ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္းအိုျခင္း ေသျခင္း ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲဲျခင္း ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္းတို႔ကလႊမ္းမိုးဖိစီးထားေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲဲဒုကၡတြင္းသို႔ သက္ဝင္ေလွ်ာက်လ်က္ ဆင္းရဲဲအႏွိပ္စက္ခံေန ရ၏။ ခ်မ္းသာမဖက္ေသာ ဤဆင္းရဲဲအစုကို ကုန္ဆုံးေအာင္ ျပဳလုပ္ဖို႔ရန္ ထင္ရွားျဖစ္ေကာင္းတန္ရာ၏” ဟုယုံၾကည္ျခင္း ‘သဒၶါ’ ျဖင့္ လူ႕ေဘာင္မွ ထြက္ခြါ၍ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳ၏။ ထိုသူသည္ ဤ ကဲဲ့သို႔ရဟန္းျပဳၿပီးေနာက္ လာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာကို ျဖစ္ေစျပန္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုလာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာျဖင့္ စိတ္တိုင္းမက်သျဖင့္ အၾကံအစည္ မျပည့္စုံသူ ျဖစ္ခဲဲ့၏။

ထိုရဟန္းသည္ ထိုလာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို မျမႇင့္တင္မူ၍ သူတစ္ပါးကိုလည္းမႏွိမ့္ခ်ေပ။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုလာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာျဖင့္ ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့ျခင္းသို႔ မေရာက္ေပ၊ မေမ့ေလ်ာ့သည္ရွိေသာ္ အက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းကို ရ၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုအက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္၍ အၾကံအစည္ျပည့္စုံသူကား မဟုတ္ေပ။

ထိုရဟန္းသည္ ထိုအက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို မျမႇင့္တင္မူ၍ သူတစ္ပါးကိုလည္းမႏွိမ့္ခ်ေပ။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုအက်င့္သီလႏွင့္ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့ျခင္းသို႔ မေရာက္ေပ၊ မေမ့ေလ်ာ့သည္ရွိေသာ္ တည္ၾကည္ျခင္းသမာဓိႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းကို ရ၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုတည္ၾကည္ျခင္းသမာဓိႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္၍ အၾကံအစည္ျပည့္စုံသူ ျဖစ္ခဲဲ့၏။

ထိုရဟန္းသည္ ထိုတည္ၾကည္ျခင္းသမာဓိႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ ”ငါသည္ တည္ၾကည္ျခင္းရွိသူ ျဖစ္၏၊ အာ႐ုံတစ္ခုတည္း၌ တည္တံ့ေသာစိတ္ရွိသူ ျဖစ္၏၊ ငါမွတစ္ပါးေသာ အျခားရဟန္းတို႔သည္ကား တည္ၾကည္ျခင္း မရွိကုန္၊ တုန္လႈပ္ပ်ံ႕လြင့္ေသာစိတ္ ရွိကုန္၏” ဟု မိမိကိုယ္ကို ျမႇင့္တင္၍ သူတစ္ပါးကိုႏွိမ့္ခ်၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုတည္ၾကည္ျခင္းသမာဓိႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့ျခင္းသို႔ေရာက္၏။ ေမ့ေလ်ာ့သည္ရွိေသာ္ ဆင္းရဲစြာ ေနရ၏။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား အႏွစ္ကိုအလိုရွိ၍ အႏွစ္ကိုရွာမွီးေသာ ေယာက်္ားသည္ အႏွစ္ရွာလွည့္လည္ေသာ္ အႏွစ္ျပည့္၍တည္ေသာ သစ္ပင္ႀကီး၏ အႏွစ္ကိုလြန္၍သာလွ်င္, အကာကိုလြန္၍သာလွ်င္အခြံကို ျဖတ္ ယူ၍ အႏွစ္ဟု ထင္မွတ္လ်က္ ဖဲဲခြါသြားရာ၏။ ထိုေယာက်္ားကို မ်က္စိအျမင္ရွိေသာေယာက်္ား သည္ ျမင္၍ ဤသို႔ ေျပာဆိုရာ၏၊ ”ဤအသွ်င္ေယာက်္ားသည္ စင္စစ္ အႏွစ္ကို မသိ၊ အကာကို မသိ၊ အခြံကို မသိ၊ အေပြးကို မသိ၊ အခက္အရြက္ကို မသိ၊ ထိုသို႔မသိေသာေၾကာင့္သာလွ်င္အႏွစ္ကိုအလိုရွိ၍ အႏွစ္ကိုရွာမွီးေသာ ဤအသွ်င္ေယာက်္ားသည္ အႏွစ္ရွာလွည့္လည္ေသာ္အႏွစ္ျပည့္၍တည္ေသာ သစ္ပင္ႀကီး၏ အႏွစ္ကို လြန္၍သာလွ်င္, အကာကိုလြန္၍သာလွ်င္ အခြံကိုျဖတ္ယူ၍ အႏွစ္ဟု ထင္မွတ္လ်က္ ဖဲဲခြာသြား၏။ ထိုေယာက်္ားသည္ အႏွစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ရမည့္အက်ဳိးကိုလည္း မခံစားရလတၱံ႕” ဟု (ေျပာဆို ရာ၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ အမ်ဳိးသားသည္ ”(ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္း အိုျခင္း ေသျခင္း ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲဲျခင္း ျပင္းစြာ့ပင္ပန္းျခင္းတို႔က လႊမ္းမိုးဖိစီးထားေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲဲဒုကၡတြင္းသို႔ သက္ဝင္ေလွ်ာက်လ်က္ ဆင္းရဲဲအႏွိပ္စက္ခံေနရ၏။ ခ်မ္းသာမဖက္ေသာ ဤဆင္းရဲဲအစုကို ကုန္ဆုံးေအာင္ ျပဳလုပ္ဖို႔ရန္ ထင္ရွားျဖစ္ေကာင္းတန္ရာ၏” ဟု ယုံၾကည္ျခင္း ‘သဒၶါ’ျဖင့္ လူ႕ေဘာင္မွ ထြက္ခြါ၍ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳ၏။ ထိုသူသည္ဤကဲဲ့သို႔ ရဟန္းျပဳၿပီးေနာက္ လာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာကို ျဖစ္ေစျပန္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုလာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာျဖင့္ စိတ္တိုင္းမက်သျဖင့္ အၾကံအစည္ မျပည့္စုံသူ ျဖစ္ခဲဲ့၏။

ထိုရဟန္းသည္ ထိုလာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို မျမႇင့္တင္မူ၍ သူတစ္ပါးကိုလည္းမႏွိမ့္ခ်ေပ။ ထိုရဟန္းသည္ ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့ျခင္းသို႔ မေရာက္၊ မေမ့ေလ်ာ့သည္ရွိေသာ္ အက်င့္ သီလႏွင့္ျပည့္စုံျခင္းကို ရ၏။ ထိုအက်င့္သီလႏွင့္ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္၍ အၾကံအစည္ျပည့္စုံသူ ကားမဟုတ္ေပ။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုအက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို မျမႇင့္တင္မူ၍ သူတစ္ပါးကိုလည္း မႏွိမ့္ခ်ေပ။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုအက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့ျခင္းသို႔မေရာက္၊ မေမ့ေလ်ာ့သည္ရွိေသာ္ တည္ၾကည္ျခင္းသမာဓိႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းကို ရ၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုတည္ၾကည္ျခင္းသမာဓိႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္၍ အၾကံအစည္ျပည့္စုံသူ ျဖစ္ခဲဲ့၏။

ထိုရဟန္းသည္ ထိုတည္ၾကည္ျခင္း သမာဓိႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ ”ငါသည္ တည္ၾကည္ျခင္းရွိသူ ျဖစ္၏၊ အာ႐ုံတစ္ခုတည္း၌ တည္တံ့ေသာစိတ္ရွိသူ ျဖစ္၏၊ ငါမွ တစ္ပါးကုန္ေသာ အျခားရဟန္းတို႔သည္ကားတည္ၾၡကည္ျခင္း မရွိကုန္၊ တုန္လႈပ္ပ်ံ႕လြင့္ေသာစိတ္ရွိကုန္၏” ဟု မိမိကိုယ္ကို ျမႇင့္တင္၍ သူတစ္ပါးကိုႏွိမ့္ခ်၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုတည္ၾကည္ျခင္းသမာဓိႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့ျခင္းသို႔ေရာက္၏။ ေမ့ေလ်ာ့သည္ရွိေသာ္ ဆင္းရဲစြာ ေနရ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤရဟန္းကို သာသနာေတာ္၏ အခြံကိုယူသူဟု ဆိုရ၏။ ထို (တည္ၾကည္ျခင္းသမာဓိ) ျဖင့္လည္း ကိစၥၿပီးၿပီဟု ေက်နပ္ေနျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

၃၁ဝ။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ အမ်ဳိးသားသည္ ”(ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္းအိုျခင္း ေသျခင္း ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔ကလႊမ္းမိုးဖိစီးထားေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲဲဒုကၡတြင္းသို႔ သက္ဝင္ေလွ်ာက်လ်က္ ဆင္းရဲဲအႏွိပ္စက္ခံေန ရ၏။ ခ်မ္းသာမဖက္ေသာ ဤဆင္းရဲဲအစုကို ကုန္ဆုံးေအာင္ ျပဳလုပ္ဖို႔ရန္ ထင္ရွားျဖစ္ေကာင္းတန္ရာ၏” ဟုယုံၾကည္ျခင္း ‘သဒၶါ’ ျဖင့္ လူ႕ေဘာင္မွ ထြက္ခြါ၍ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳ၏။ ထိုသူသည္ ဤကဲဲ့ သို႔ရဟန္းျပဳၿပီးေနာက္ လာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာကို ျဖစ္ေစျပန္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုလာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာျဖင့္ စိတ္တိုင္းမက်သျဖင့္ အၾကံအစည္ မျပည့္စုံသူ ျဖစ္ခဲဲ့၏။ ထိုရဟန္းသည္ထိုလာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို မျမႇင့္တင္မူ၍ သူတစ္ပါးကိုလည္း မႏွိမ့္ခ်ေပ။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုလာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာျဖင့္ ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့ျခင္းသို႔ မေရာက္ေပ၊ မေမ့ေလ်ာ့သည္ရွိေသာ္ အက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းကို ရ၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုအက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္၍ အၾကံအစည္ ျပည့္စုံသူကား မဟုတ္ေပ။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုအက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို မျမႇင့္တင္မူ၍ သူတစ္ပါးကိုလည္း မႏွိမ့္ခ်ေပ။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုအက်င့္သီလႏွင့္ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့ျခင္းသို႔ မေရာက္ေပ၊ မေမ့ေလ်ာ့သည္ရွိေသာ္ တည္ၾကည္ျခင္း သမာဓိႏွင့္ျပည့္စုံျခင္းကို ရ၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုတည္ၾကည္ျခင္းသမာဓိႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္၍အၾကံအစည္ျပည့္စုံသူကား မဟုတ္ေပ။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုတည္ၾကည္ျခင္းသမာဓိႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို မျမႇင့္တင္မူ၍ သူတစ္ပါးကိုလည္း မႏွိမ့္ခ်ေပ။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုတည္ၾကည္ျခင္းသမာဓိႏွင့္ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့ျခင္းသို႔ မေရာက္ေပ၊ မေမ့ေလ်ာ့သည္ရွိေသာ္ (ဒိဗၺစကၡဳ) ဉာဏ္အျမင္ကိုရ၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုဉာဏ္အျမင္ျဖင့္ စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္၍ အၾကံအစည္ျပည့္စုံသူ ျဖစ္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုဉာဏ္အျမင္ျဖင့္ ”ငါသည္ သိျမင္၍ေနသူ ျဖစ္၏၊ ငါမွ တစ္ပါးေသာ အျခားရဟန္းတို႔သည္ကားမသိမျမင္ဘဲဲ ေနကုန္၏” ဟု မိမိကိုယ္ကို ျမႇင့္တင္၍ သူတစ္ပါးကို ႏိွမ့္ခ်၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုဉာဏ့္အျမင္ျဖင့္ ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့ျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ ေမ့ေလ်ာ့သည္ရွိေသာ္ ဆင္းရဲဲစြာ ေနရ၏။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား အႏွစ္ကိုအလိုရွိ၍ အႏွစ္ကိုရွာမွီးေသာ ေယာက်္ားသည္ အႏွစ္ရွာလွည့္လည္ေသာ္ အႏွစ္ျပည့္၍တည္ေသာ သစ္ပင္ႀကီး၏ အႏွစ္ကိုလြန္၍သာလွ်င္ အကာကိုိုျဖတ္ယူ၍ အႏွစ္ဟုထင္ မွတ္လ်က္ ဖဲဲခြါသြားရာ၏။ ထိုေယာက်္ားကို မ်က္စိအျမင္ရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ ျမင္၍ ဤသို႔ေျပာဆိုရာ၏၊ ”ဤအသွ်င္ေယာက်္ားသည္ စင္စစ္ အႏွစ္ကို မသိ၊ အကာကို မသိ၊ အခြံကို မသိ၊ အေပြး ကို မသိ၊ အခက္အရြက္ကို မသိ၊ ထိုသို႔မသိေသာေၾကာင့္သာလွ်င္ အႏွစ္ကိုအလိုရွိ၍အႏွစ္ကိုရွာမွီးေသာ ဤအသွ်င္ေယာက်္ားသည္ အႏွစ္ရွာလွည့္လည္ေသာ္ အႏွစ္ျပည့္၍တည္ေသာသစ္ပင္ႀကီး၏ အႏွစ္ကို လြန္၍သာလွ်င္ အကာကို ျဖတ္ယူ၍ အႏွစ္ဟု ထင္မွတ္လ်က္ ဖဲဲခြါသြား၏။ ထိုေယာက်္ားသည္ အႏွစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ရမည့္ အက်ဳိးကိုလည္း မခံစားရလတၱံ႕” ဟု (ေျပာဆိုရာ၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ အမ်ဳိးသားသည္ ”(ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္း အိုျခင္း ေသျခင္း ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔က လႊမ္းမိုးဖိစီးထားေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲဲဒုကၡတြင္းသို႔ သက္ဝင္ေလွ်ာက်လ်က္ ဆင္းရဲဲအႏွိပ္စက္ခံေနရ၏။ ခ်မ္းသာမဖက္ေသာ ဤဆင္းရဲဲအစုကို ကုန္ဆုံးေအာင္ ျပဳလုပ္ဖို႔ရန္ ထင္ရွားျဖစ္ေကာင္းတန္ရာ၏” ဟု ယုံၾကည္ျခင္း ‘သဒၶါ’ ျဖင့္ လူ႕ေဘာင္မွ ထြက္ခြါ၍ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳ၏။ ထိုသူသည္ ဤကဲဲ့သို႔ ရဟန္းျပဳၿပီးေနာက္ လာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာကို ျဖစ္ေစ၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုလာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာျဖင့္ စိတ္တိုင္းမက်သျဖင့္ အၾကံအစည္မျပည့္စုံသူ ျဖစ္ခဲဲ့၏။ ထိုရဟန္းသည္ထိုလာဘ္ သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို မျမႇင့္တင္မူ၍ သူတစ္ပါးကို မႏွိမ့္ခ်ေပ။ ထိုရဟန္းသည္ ထို လာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာျဖင့္ ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့ျခင္းသို႔ မေရာက္ေပ။ မေမ့ေလ်ာ့သည္ရွိေသာ္ အက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းကို ရ၏။ ထိုရဟန္းသည္ထိုအက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ ႏွစ္သက္ေသာစိတ္ ရွိ၏။ အၾကံအစည္ကား ျပည့္စုံျခင္း မရွိ။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုအက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို မျမႇင့္တင္၊ သူတစ္ပါးကို မႏွိမ့္ခ်။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုအက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့ျခင္း သို႔ မေရာက္ေပ၊ မေမ့ေလ်ာ့ေသာ္ တည္ၾကည္ျခင္း သမာဓိႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းကို ရ၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုတည္ၾကည္ျခင္းသမာဓိႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ ႏွစ္သက္ေသာ စိတ္ရွိ၏။ အၾကံအစည္ကား ျပည့္စုံျခင္းမရွိ။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုတည္ၾကည္ျခင္းသမာဓိႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို မျမႇင့္တင္၊ သူတစ္ပါးကို မႏွိမ့္ခ်။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုတည္ၾကည္ျခင္းသမာဓိႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့ျခင္းသို႔ မေရာက္ေပ၊ မေမ့ေလ်ာ့ေသာ္ (ဒိဗၺစကၡဳ) ဉာဏ္အျမင္ကို ရ၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုဉာဏ္အျမင္ျဖင့္ ႏွစ္သက္ေသာစိတ္ရွိ၏။ အၾကံအစည္ ျပည့္စုံ၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုဉာဏ္အျမင္ျဖင့္ ”ငါသည္ သိျမင္၍ ေန၏၊ (ငါမွတစ္ပါး တစ္ျခားကုန္ေသာ ဤရဟန္းတို႔သည္ကား) မသိမျမင္ဘဲဲ ေနကုန္၏” ဟု မိမိကိုယ္ကိုျမႇင့္တင္၏၊ သူတစ္ပါးကို ႏွိမ့္ခ်၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုဉာဏ္အျမင္ျဖင့္ ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့ျခင္းသို႔ေရာက္၏၊ ေမ့ေလ်ာ့ ေသာ္ ဆင္းရဲဲစြာ ေနရ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤရဟန္းကို ျမတ္ေသာအက်င့္ ‘သာသနာေတာ္’၏ အကာကို ယူ၏ဟု ဆိုရ၏။ ထို (ဒိဗၺစကၡဳဉာဏ္အျမင္) ျဖင့္လည္း ကိစၥၿပီးၿပီဟုေက်နပ္ေနျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

၃၁၁။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ အမ်ဳိးသားသည္ ”(ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္းအိုျခင္း ေသျခင္း ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔ကလႊမ္းမိုးဖိစီးထားေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲဲဒုကၡတြင္းသို႔ သက္ဝင္ေလွ်ာက်လ်က္ ဆင္းရဲဲအႏွိပ္စက္ခံေနရ၏။ ခ်မ္းသာမဖက္ေသာ ဤဆင္းရဲဲအစုကို ကုန္ဆုံးေအာင္ ျပဳလုပ္ဖို႔ရန္ ထင္ရွားျဖစ္ေကာင္းတန္ရာ၏” ဟုယုံၾကည္ျခင္း ‘သဒၶါ’ ျဖင့္ လူ႕ေဘာင္မွ ထြက္ခြါ၍ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳ၏။ ထိုသူသည္ ဤသို႔့ရဟန္းျပဳၿပီးေသာ္ လာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာကို ျဖစ္ေစ၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုလာဘ္သပ္ပကာအေက်ာ္အေစာျဖင့္ ႏွစ္သက္ေသာစိတ္ မရွိ၊ အၾကံအစည္ျပည့္စုံျခင္း မရွိ။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုလာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို မျမႇင့္တင္၊ သူတစ္ပါးကို မႏွိမ့္ခ်။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုလာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာျဖင့္ ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့ျခင္းသို႔ မေရာက္၊ မေမ့ေလ်ာ့ေသာ္ အက်င့္သီလႏွင့္ျပည့္စုံျခင္း ကို ရ၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုအက်င့္သီလ ႏွင့္ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ ႏွစ္သက္ေသာစိတ္ ရွိ၏။ အၾကံအစည္ျပည့္စုံျခင္းကား မရွိ။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုအက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုမျမႇင့္တင္၊ သူတစ္ပါးကို မႏွိမ့္ခ်။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုအက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့ျခင္းသို႔ မေရာက္၊ မေမ့ေလ်ာ့ ေသာ္ တည္ၾကည္ျခင္းသမာဓိႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းကို ရ၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုတည္ၾကည္ျခင္းသမာဓိႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ ႏွစ္သက္ေသာစိတ္ရွိ၏။ အၾကံအစည္ျပည့္စုံျခင္းကား မရွိ။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုတည္ၾကည္ျခင္းသမာဓိႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္မိမိကိုယ္ကို မျမႇင့္တင္၊ သူတစ္ပါးကို မႏွိမ့္ခ်။ ထိုရဟန္းသည္ တည္ၾကည္ျခင္းသမာဓိႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့ျခင္းသို႔ မေရာက္၊ မေမ့ေလ်ာ့ေသာ္ (ဒိဗၺစကၡဳ) ဉာဏ္အျမင္ ကို ရ၏။ ထိုရဟန္းသည္ထိုဉာဏ္အျမင္ျဖင့္ ႏွစ္သက္ေသာ စိတ္ရွိ၏။ အၾကံအစည္ ျပည့္စုံျခင္းကား မရွိ။ ထိုရဟန္းသည္ထိုဉာဏ္အျမင္ျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို မျမႇင့္တင္၊ သူတစ္ပါးကို မႏွိမ့္ခ်။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုဉာဏ္အျမင္ျဖင့္ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့ျခင္းသို႔ မေရာက္၊ မေမ့ေလ်ာ့ေသာ္ အခ်ိန္မေရြး လြတ္ေျမာက္သည့္ တရားကို ရ၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုရဟန္းသည္ ထိုအခ်ိန္မေရြး လြတ္ေျမာက္သည့္တရားမွ ဆုတ္ယုတ္ရာေသာအေၾကာင္း အခြင့္သည္ မရွိ။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာအားျဖင့္ အႏွစ္ကိုအလိုရွိ၍ အႏွစ္ကိုရွာမွီးေသာ ေယာက်္ားသည္ အႏွစ္ရွာလွည့္လည္ေသာ္ အႏွစ္ျပည့္၍တည္ေသာ သစ္ပင္ႀကီး၏ အႏွစ္ကိုသာလွ်င္ ျဖတ္ယူ၍ အႏွစ္ဟု သိလ်က္ ဖဲဲခြါသြားရာ၏။ ထိုေယာက်္ားကို မ်က္စိအျမင္ရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ ျမင္၍ ဤသို႔ ေျပာဆိုရာ၏၊ ”စင္စစ္ဤအသွ်င္ေယာက်္ားသည္ အႏွစ္ကို သိ၏၊ အကာကို သိ၏၊ အခြံကို သိ၏၊ အေပြးကို သိ၏၊ အခက္အရြက္ကို သိ၏၊ ထိုသို႔သိေသာေၾကာင့္သာလွ်င္ အႏွစ္ကိုအလိုရွိ၍ အႏွစ္ကိုရွာမွီးေသာ ဤအသွ်င္ေယာက်္ားသည္ အႏွစ္ရွာလွည့္လည္ေသာ္ အႏွစ္ျပည့္တည္ေသာ သစ္ပင္ႀကီး၏ အႏွစ္ကိုသာလွ်င္ ျဖတ္ယူ၍ အႏွစ္ဟု သိလ်က္ ဖဲဲခြါသြား၏။ ထိုေယာက်္ားသည္ အႏွစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ရမည့္ အက်ဳိးကိုလည္းခံစားရလတၱံ႕” ဟု (ေျပာဆိုရာ၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ အမ်ဳိးသားသည္ ”(ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္း အိုျခင္း ေသျခင္း ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔က လႊမ္းမိုးဖိစီးထားေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲဲဒုကၡတြင္းသို႔ သက္ဝင္ေလွ်ာက်လ်က္ ဆင္းရဲဲအႏွိပ္စက္ခံေနရ၏။ ခ်မ္းသာမဖက္ေသာ ဤဆင္းရဲဲအစုကို ကုန္ဆုံးေအာင္ ျပဳလုပ္ဖို႔ရန္ ထင္ရွားျဖစ္ေကာင္းတန္ရာ၏” ဟု ယုံၾကည္ျခင္း ‘သဒၶါ’ ျဖင့္ လူ႕ေဘာင္မွ ထြက္ခြါ၍ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳ၏။ ထိုသူသည္ ဤသို႔ ရဟန္းျပဳၿပီးေသာ္ လာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာကို ျဖစ္ေစ၏။ ထိုရဟန္းသည္ထိုလာဘ္သပ္ ပကာ အေက်ာ္အေစာျဖင့္ ႏွစ္သက္ေသာ စိတ္မရွိ၊ အၾကံအစည္ျပည့္စုံျခင္း မရွိ။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုလာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို မျမႇင့္တင္၊ သူတစ္ပါးကို မႏွိမ့္ခ်။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုလာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာျဖင့္ ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့ျခင္းသို႔ မေရာက္၊ မေမ့ေလ်ာ့ေသာ္ အက်င့္သီလ ႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းကို ရ၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုအက်င့္သီလႏွင့္ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ ႏွစ္သက္ေသာ စိတ္ရွိ၏။ အၾကံအစည္ျပည့္စုံျခင္းကား မရွိ။ ထိုရဟန္းသည္ထိုအက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို မျမႇင့္ တင္၊ သူတစ္ပါးကို မႏွိမ့္ခ်။ ထိုရဟန္းသည္ထိုအက်င့္ သီလႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ ယစ္မူး ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းသို႔ မေရာက္၊ မေမ့ေလ်ာ့ေသာ့္တည္ၾကည္ျခင္းသမာဓိႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းကို ရ၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုတည္ ၾကည္ျခင္းသမာဓိႏွင့္ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ ႏွစ္သက္ေသာစိတ္ရွိ၏။ အၾကံအစည္ ျပည့္စုံျခင္းကား မရွိ။ ထိုတည္ၾကည္ျခင္းသမာဓိႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို မျမႇင့္တင္၊ သူတစ္ပါးကို မႏွိမ့္ခ်။ ထိုရဟန္းသည္တည္တံ့ျခင္းသမာဓိႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့ျခင္းသို႔ မေရာက္၊ မေမ့ေလ်ာ့ေသာ္ (ဒိဗၺစကၡဳ) ဉာဏ္အျမင္ကို ရ၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုဉာဏ္အျမင္ျဖင့္ ႏွစ္သက္ေသာ စိတ္ရွိ၏။ အၾကံအစည္ ျပည့္စုံျခင္းကား မရွိ။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုဉာဏ္အျမင္ျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို မျမႇင့္တင္၊ သူတစ္ပါးကို မႏွိမ့္ခ်။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုဉာဏ္အျမင္ျဖင့္ ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့ျခင္းသို႔ မေရာက္၊ မေမ့ေလ်ာ့ေသာ္ အခ်ိန္မေရြး လြတ္ေျမာက္သည့္ တရားကို ရ၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုရဟန္းသည္ ထိုအခ်ိန္မေရြး လြတ္ေျမာက္သည့္တရားမွဆုတ္ယုတ္ရာေသာ အေၾကာင္းအခြင့္သည္ မရွိ။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ဤသာသနာေတာ္သည္ လာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာဟူေသာ အက်ဳိး ရွိမႈအတြက္ မဟုတ္ေပ၊ အက်င့္သီလျပည့္စုံျခင္း ဟူေသာ အက်ဳိးရွိမႈအတြက္ မဟုတ္ေပ၊ တည္ၾကည္ျခင္းသမာဓိဟူေသာ အက်ဳိးရွိမႈအတြက္ မဟုတ္ေပ၊ (ဒိဗၺစကၡဳ) ဉာဏ္အျမင္ဟူေသာ အက်ဳိးရွိမႈအတြက္မဟုတ္ေပ။ ရဟန္းတို႔ အၾကင္မပ်က္စီးႏိုင္ေသာ စိတ္လြတ္ေျမာက္မႈ (အရဟတၱဖိုလ္) သည္ ရွိ၏၊ ဤသာသနာေတာ္သည္ ဤမပ်က္စီးႏိုင္ေသာ စိတ္လြတ္ေျမာက္မႈ (အရဟတၱဖိုလ္) အတြက္သာ ျဖစ္၏။ ဤမပ်က္စီးႏိုင္ေသာ စိတ္လြတ္ေျမာက္မႈ (အရဟတၱဖိုလ္) သည္ အႏွစ္အသားေပတည္း။ ဤမပ်က္စီးႏိုင္ေသာစိတ္လြတ္ေျမာက္မႈ (အရဟတၱဖိုလ္) သည္ အဆုံး (ပန္းတိုင္) ေပတည္းဟု ဤတရားကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။

ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္ကို ႏွစ္လိုကုန္သည္ျဖစ္၍ ဝမ္းေျမာက္စြာ ခံယူၾကေလကုန္သတည္း။

ကိုးခုေျမာက္ မဟာသာေရာပမသုတ္ၿပီး၏။