မန ၃၀: စူဠသာေရာပမသုတ္

၃၁၂။ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသုံးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ပိဂၤလေကာစၧပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္စကား ေျပာဆို၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္စကားကို ေျပာဆိုၿပီးဆုံး ေစ၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေန၏၊ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာပိဂၤလေကာစၧ ပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤသို႔ ေလွ်ာက္၏-

”အသွ်င္ေဂါတမ တပည့္အေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စုံကုန္ေသာ ဂိုဏ္းႏွင့္ ျပည့္စုံကုန္ေသာ ဂိုဏ္းဆရာျဖစ္ကုန္ေသာ ထင္ရွားကုန္ေသာ ေက်ာ္ေစာကုန္ေသာ အယူဝါဒကို တီထြင္သူျဖစ္ကုန္ေသာ သူေတာ္ေကာင္းဟုလူအမ်ားက သမုတ္ထားသူျဖစ္ကုန္ေသာ ပူရဏကႆပ, မကၡလိေဂါသလ, အဇိတေကသကမၺလ,ပကုဓကစၥာယန, ေဗလ႒ သား သၪၥယ, နာဋသား နိကဏၭဟူေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ရွိကုန္၏။ ထိုသူအားလုံးတို႔သည္ မိမိတို႔ ဝန္ခံသည့္အတိုင္း သိပါကုန္သေလာ၊ အားလုံးတို႔သည္ပင္ မသိဘဲဲ ရွိပါကုန္သေလာ၊ သို႔မဟုတ္ အခ်ဳိ႕တို႔သည္ သိပါကုန္သေလာ၊ အခ်ဳိ႕တို႔သည္ မသိပါကုန္သေလာ” ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ပုဏၰား ”ထိုသူအားလုံးတို႔သည္ မိမိတို႔ ဝန္ခံသည့္အတိုင္း သိပါကုန္သေလာ၊ အားလုံးတို႔သည္ပင္ လွ်င္မသိဘဲဲ ရွိပါကုန္သေလာ၊ သို႔မဟုတ္ အခ်ဳိ႕တို႔သည္ သိပါကုန္သေလာ၊ အခ်ဳိ႕တို႔သည္ မသိပါကုန္သေလာ” ဟု ေမးေလွ်ာက္ျခင္းသည္ မသင့္ေလ်ာ္။ ရွိေစဦး ပုဏၰား သင့္အား တရားေဟာအံ့၊ ထိုတရား့ကို နာေလာ့၊ ေကာင္းစြာ နာေလာ့၊ ေဟာၾကားအံ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ”အသွ်င္ ေကာင္းပါၿပီ” ဟုပိဂၤလေကာစၧ ပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားေလေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ (ဆိုလတၱံ႕ေသာ) ဤတရားကို ေဟာေတာ္မူ၏ –

၃၁၃။ ပုဏၰား ဥပမာေသာ္ကား အႏွစ္ကိုအလိုရွိ၍ အႏွစ္ကိုရွာမွီးေသာ ေယာက်္ားသည္ အႏွစ္ရွာလွည့္လည္ေသာ္ အႏွစ္ျပည့္္၍တည္ေသာ သစ္ပင္ႀကီး၏ အႏွစ္ကိုလြန္၍သာလွ်င္, အကာကိုလြန္၍သာလွ်င္,အခြံကို လြန္၍သာလွ်င္, အေပြးကိုလြန္၍သာလွ်င္ အခက္အရြက္ကို ျဖတ္ယူ၍ အႏွစ္ဟု ထင္မွတ္လ်က္ဖဲဲခြာသြားရာ၏။ ထိုသူကို မ်က္စိအျမင္ရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ ျမင္၍ ဤသို႔ ေျပာဆိုရာ၏၊ ”ဤအသွ်င္ေယာက်္ားသည္ စင္စစ္ အႏွစ္ကို မသိ၊ အကာကို မသိ၊ အခြံကို မသိ၊ အေပြးကို မသိ၊ အခက္အရြက္ကို မသိ၊ ထိုသို႔ မသိေသာေၾကာင့္သာလွ်င္ အႏွစ္ကိုအလိုရွိ၍ အႏွစ္ကိုရွာမွီးေသာဤအသွ်င္ေယာက်္ားသည္ အႏွစ္ရွာလွည့္လည္ေသာ္ အႏွစ္ရွိျပည့္တည္ေသာ သစ္ပင္ႀကီး၏အႏွစ္ကိုလြန္၍သာလွ်င္, အကာကိုလြန္၍ သာလွ်င္, အခြံကိုလြန္၍သာလွ်င္, အေပြးကိုလြန္၍သာလွ်င္အခက္အရြက္ကို ျဖတ္ယူ၍ အႏွစ္ဟု ထင္မွတ္ လ်က္ ဖဲဲခြာသြား၏။ ထိုေယာက်္ားသည္ အႏွစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ရမည့္ အက်ဳိးကိုလည္း မခံစားရလတၱံ႕” ဟု (ေျပာဆိုရာ၏)။

၃၁၄။ ပုဏၰား ဥပမာေသာ္ကား အႏွစ္ကိုအလိုရွိ၍ အႏွစ္ကိုရွာမွီးေသာ ေယာက်္ားသည္ အႏွစ္ရွာလွည့္လည္ေသာ္ အႏွစ္ျပည့္္ေသာ သစ္ပင္ႀကီး၏ အႏွစ္ကိုလြန္၍သာလွ်င္, အကာကိုလြန္၍သာလွ်င္,အခြံကို လြန္၍သာလွ်င္ အေပြးကို ျဖတ္ယူ၍ အႏွစ္ဟု ထင္မွတ္လ်က္ ဖဲဲခြာသြားရာ၏။ ထိုသူကိုမ်က္စိအျမင္ ရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ ျမင္၍ ဤသို႔ ေျပာဆိုရာ၏၊ ”ဤအသွ်င္ေယာက်္ားသည္ စင္စစ္အႏွစ္ကို မသိ၊ အကာကို မသိ၊ အခြံကို မသိ၊ အေပြးကို မသိ၊ အခက္အရြက္ကို မသိ၊ ထိုသို႔မသိေသာေၾကာင့္သာလွ်င္ အႏွစ္ကို အလိုရွိ၍ အႏွစ္ကို ရွာမွီးေသာ ဤအသွ်င္ေယာက်္ားသည္အႏွစ္ရွာလွည့္လည္ေသာ္ အႏွစ္ရွိ ေသာ သစ္ပင္ႀကီး၏ အႏွစ္ကိုလြန္၍သာလွ်င္, အကာကိုလြန္၍သာလွ်င္,အခြံကိုလြန္၍သာလွ်င္ အေပြးကို ျဖတ္ယူ၍ အႏွစ္ဟု ထင္မွတ္လ်က္ ဖဲဲခြာသြား၏။ ထိုေယာက်္ားသည္အႏွစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ရမည့္ အက်ဳိးကိုလည္း မခံစားရလတၱံ႕” ဟု (ေျပာဆိုရာ၏)။

၃၁၅။ ပုဏၰား ဥပမာေသာ္ကား အႏွစ္ကိုအလိုရွိ၍ အႏွစ္ကိုရွာမွီးေသာ ေယာက်္ားသည္ အႏွစ္ရွာလွည့္လည္ေသာ္ အႏွစ္ျပည့္္ေသာ သစ္ပင္ႀကီး၏ အႏွစ္ကိုလြန္၍သာလွ်င္, အကာကိုလြန္၍သာလွ်င္ အခြံကိုျဖတ္ယူ၍ အႏွစ္ဟု ထင္မွတ္လ်က္ ဖဲဲခြါသြားရာ၏။ ထိုသူကို မ်က္စိအျမင္ရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ ျမင္၍ဤသို႔ ေျပာဆိုရာ၏၊ ”ဤအသွ်င္ ေယာက်္ားသည္ စင္စစ္ အႏွစ္ကို မသိ၊ အကာကို မသိ၊ အခြံကိုမသိ၊ အေပြးကို မသိ၊ အခက္အရြက္ကို မသိ၊ ထိုသို႔ မသိေသာေၾကာင့္သာလွ်င္ အႏွစ္ကို အလိုရွိ၍အႏွစ္ကို ရွာမွီးေသာ ဤအသွ်င္ ေယာက်္ားသည္ အႏွစ္ရွာလွည့္လည္ေသာ္ အႏွစ္ျပည့္၍တည္ေသာသစ္ပင္ႀကီး၏ အႏွစ္ကိုလြန္၍သာလွ်င္, အကာကိုလြန္၍သာလွ်င္ အခြံကို ျဖတ္ယူ၍ အႏွစ္ဟု ထင္မွတ္လ်က္ ဖဲဲခြါသြား၏။ ထိုေယာက်္ားသည္ အႏွစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ရမည့္ အက်ဳိးကိုလည္း မခံစားရလတၱံ႕” ဟု (ေျပာဆိုရာ၏)။

၃၁၆။ ပုဏၰား ဥပမာေသာ္ကား အႏွစ္ကို အလိုရွိ၍ အႏွစ္ကိုရွာမွီးေသာ ေယာက်္ားသည္ အႏွစ္ရွာလွည့္လည္ေသာ္ အႏွစ္ျပည့္္၍တည္ေသာ သစ္ပင္ႀကီး၏ အႏွစ္ကိုလြန္၍သာလွ်င္ အကာကို ျဖတ္ယူ၍အႏွစ္ဟု ထင္မွတ္လ်က္ ဖဲဲခြါသြားရာ၏။ ထိုသူကို မ်က္စိအျမင္ရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ ျမင္၍ ဤသို႔ေျပာဆိုရာ၏၊ ”ဤအသွ်င္ ေယာက်္ားသည္ စင္စစ္ အႏွစ္ကို မသိ၊ အကာကို မသိ၊ အခြံကို မသိ၊ အေပြးကို မသိ၊ အခက္အရြက္ကို မသိ၊ ထိုသို႔ မသိေသာေၾကာင့္သာလွ်င္ အႏွစ္ကို အလိုရွိ၍ အႏွစ္ကိုရွာမွီးေသာ ဤအသွ်င္ ေယာက်္ားသည္ အႏွစ္ရွာလွည့္လည္ေသာ္ အႏွစ္ျပည့္၍တည္ေသာ သစ္ပင္ႀကီး၏အႏွစ္ကိုလြန္၍သာလွ်င္ အကာကို ျဖတ္ယူ၍ အႏွစ္ဟု ထင္မွတ္လ်က္ ဖဲဲခြါသြား၏။ ထိုေယာက်္ားသည့္အႏွစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ရမည့္ အက်ဳိးကိုလည္း မခံစားရလတၱံ႕” ဟု (ေျပာဆိုရာ၏)။

၃၁၇။ ပုဏၰား ဥပမာေသာ္ကား အႏွစ္ကို အလိုရွိ၍ အႏွစ္ကိုရွာမွီးေသာ ေယာက်္ားသည္ အႏွစ္ရွာလွည့္လည္ေသာ္ အႏွစ္ျပည့္္၍တည္ေသာ သစ္ပင္ႀကီး၏ အႏွစ္ကိုသာလွ်င္ ျဖတ္ယူ၍ အႏွစ္ဟု သိလ်က္ဖဲဲခြါသြား ရာ၏။ ထိုသူကို မ်က္စိအျမင္ရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ ျမင္၍ ဤသို႔ ေျပာဆိုရာ၏၊ ”ဤအသွ်င္ေယာက်္ားသည္ စင္စစ္ အႏွစ္ကို သိ၏၊ အကာကို သိ၏၊ အခြံကို သိ၏၊ အေပြးကို သိ၏၊ အခက္အရြက္ကို သိ၏။ ထိုသို႔ သိေသာေၾကာင့္သာလွ်င္ အႏွစ္ကို အလိုရွိ၍ အႏွစ္ကို ရွာမွီးေသာ ဤအသွ်င္ေယာက်္ားသည္ အႏွစ္ရွာလွည့္လည္ေသာ္ အႏွစ္ျပည့္၍တည္ေသာ အပင္ႀကီး၏ အႏွစ္ကိုသာလွ်င္ျဖတ္ယူ၍ အႏွစ္ဟု သိလ်က္ ဖဲဲခြါသြား၏။ ထိုေယာက်္ားသည္ အႏွစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ရမည့္ အက်ဳိးကိုလည္းခံစားရလတၱံ႕” ဟု (ေျပာဆိုရာ၏)။

၃၁၈။ ပုဏၰား ဤအတူပင္လွ်င္ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ”(ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္း အိုျခင္း ေသျခင္း ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔က လႊမ္းမိုးဖိစီးထားေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲဲဒုကၡတြင္းသို႔ သက္ဝင္ ေလွ်ာက်လ်က္ ဆင္းရဲဲျခင္းအႏွိပ္ စက္ခံ ေနရ၏။ ခ်မ္းသာမဖက္ေသာ ဤဆင္းရဲဲအစုကို ကုန္ဆုံးေအာင္ ျပဳလုပ္ဖို႔ရန္ထင္ရွားျဖစ္ေကာင္း တန္ရာ၏” ဟု ယုံၾကည္ျခင္း ‘သဒၶါ’ ျဖင့္ လူ႕ေဘာင္မွ ထြက္ခြာ၍ ရဟန္းေဘာင္၌ရဟန္းျပဳ၏။ ထိုသူသည္ ဤကဲဲ့သို႔ ရဟန္းျပဳၿပီးေနာက္ လာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာကိုျဖစ္ေစျပန္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထို လာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာျဖင့္ စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္၍အၾကံအစည္ျပည့္စုံသူလည္း ျဖစ္၏။ ထိုရဟန္း သည္ ထိုလာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာျဖင့္ ”ငါသည္လာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာရွိသူ ျဖစ္၏၊ ငါမွတစ္ပါးေသာ အျခားရဟန္းတို႔သည္ကားမထင္ရွားကုန္၊ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ နည္းကုန္၏” ဟု မိမိကိုယ္ ကို ျမႇင့္တင္၍ သူတစ္ပါးကိုကား ႏွိမ့္ခ်၏။ လာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာထက္လည္း သာလြန္မြန္ျမတ္ ကုန္ေသာ တစ္ပါးေသာတရားတို႔ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းငွါ အလိုဆႏၵကို မျဖစ္ေစ၊ အားထုတ္ျခင္းလည္း မရွိ၊ တြန္႔ဆုတ္ေသာအလိုအဇၩသယသာရွိ၍ အဆုံးအမကို ေလ်ာ့ရဲဲစြာ ယူေလ့ရွိေပ၏။

ပုဏၰား ဥပမာေသာ္ကား အႏွစ္ကို အလိုရွိ၍ အႏွစ္ကိုရွာမွီးေသာ ထိုေယာက်္ားသည္ အႏွစ္ရွာလွည့္လည္ေသာ္ အႏွစ္ရွိေသာ သစ္ပင္ႀကီး၏ အႏွစ္ကို လြန္၍သာလွ်င္, အကာကိုလြန္၍သာလွ်င္, အခြံကိုလြန္၍သာလွ်င္, အေပြးကိုလြန္၍သာလွ်င္ အခက္အရြက္ကို ျဖတ္ယူ၍ အႏွစ္ဟု ထင္မွတ္လ်က္ ဖဲဲခြာသြား၏။ ထိုေယာက်္ားသည္ အႏွစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ရမည့္ အက်ဳိးကိုလည္း မခံစားရလတၱံ႕။ ပုဏၰား ငါသည္ ဤပုဂၢိဳလ္ကို ထို႔ပမာႏွင့္ အလားတူသူဟု ေဟာၾကား၏။

၃၁၉။ ပုဏၰား ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ”(ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္း အိုျခင္းေသျခင္း ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔ကလႊမ္းမိုးဖိစီးထားေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲဲဒုကၡတြင္းသို႔ သက္ဝင္ ေလွ်ာက်လ်က္ ဆင္းရဲဲအႏွိပ္စက္ခံေနရ၏။ ခ်မ္းသာမဖက္ေသာ ဤဆင္းရဲဲအစုကို ကုန္ဆုံးေအာင္ ျပဳလုပ္ဖို႔ရန္ ထင္ရွားျဖစ္ေကာင္းတန္ရာ၏” ဟုယုံၾကည္ျခင္း ‘သဒၶါ’ျဖင့္ လူ႕ေဘာင္မွ ထြက္ခြါ၍ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳ၏။ ထိုသူသည္ ဤကဲဲ့သို႔ရဟန္းျပဳၿပီးေနာက္ လာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာကို ျဖစ္ေစျပန္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုလာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာျဖင့္ စိတ္တိုင္းမက်သျဖင့္ အၾကံအစည္ မျပည့္စုံသူ ျဖစ္ခဲဲ့၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုလာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို မျမႇင့္ တင္မူ၍ သူတစ္ပါးကို မႏွိမ့္ခ်ေပ။ လာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာထက္လည္း သာလြန္မြန္ျမတ္ေသာ တစ္ပါးေသာတရားတို႔ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းငွါအလိုဆႏၵကို ျဖစ္ေစ၏၊ အားလည္းထုတ္၏၊ မတြန္႔ဆုတ္ေသာ အလို အဇၩာသယရွိ၍ အဆုံးအမကိုလည္းေလ်ာ့ရဲဲစြာ ယူေလ့မရွိေပ။ ထိုရဟန္းသည္ အက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းကို ရ၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထို့အက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္၍ အၾကံအစည္ျပည့္စုံသူ ျဖစ္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုအက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ ”ငါသည္ အက်င့္သီလရွိသူ ျဖစ္၏၊ ေကာင္းေသာတရားရွိသူ ျဖစ္၏၊ ငါမွတစ္ပါးကုန္ေသာ အျခားရဟန္းတို႔သည္ကား အက်င့္သီလမရွိသူ ယုတ္ညံ့ေသာတရားရွိသူ ျဖစ္ကုန္၏” ဟုမိမိကိုယ္ကို ျမႇင့္တင္၍ သူတစ္ပါးကိုကား ႏွိမ့္ခ်၏။ အက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းထက္လည္း သာလြန္မြန္ျမတ္ကုန္ေသာ တစ္ပါးေသာတရားတို႔ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းငွါ အလိုဆႏၵကို မျဖစ္ေစ၊ အားထုတ္ျခင္းလည္း မရွိ၊ တြန္႔ဆုတ္ေသာ အလိုအဇၩာသယသာရွိ၍ အဆုံးအမကိုလည္း ေလ်ာ့ရဲဲစြာ ယူေလ့ရွိေပ၏။

ပုဏၰား ဥပမာေသာ္ကား အႏွစ္ကို အလိုရွိ၍ အႏွစ္ကိုရွာမွီးေသာ ထိုေယာက်္ားသည္ အႏွစ္ရွာလွည့္လည္ေသာ္ အႏွစ္ျပည့္တည္ေသာ သစ္ပင္ႀကီး၏ အႏွစ္ကို လြန္၍သာလွ်င္, အကာကိုလြန္၍သာလွ်င္,အခြံကိုလြန္၍သာလွ်င္ အေပြးကို ျဖတ္ယူ၍ အႏွစ္ဟု ထင္မွတ္လ်က္ ဖဲဲခြာသြား၏။ ထိုေယာက်္ားသည္အႏွစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ရမည့္ အက်ဳိးကိုလည္း မခံစားရလတၱံ႕။ ပုဏၰား ငါသည္ ဤပုဂၢိဳလ္ကို ထို႔ပမာႏွင့္အလားတူသူဟု ေဟာၾကား၏။

၃၂ဝ။ ပုဏၰား ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ”(ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္း အိုျခင္းေသျခင္း ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔ကလႊမ္းမိုးဖိစီးထားေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲဲဒုကၡတြင္းသို႔ သက္ဝင္ ေလွ်ာက်လ်က္ ဆင္းရဲဲအႏွိပ္စက္ခံေနရ၏။ ခ်မ္းသာမဖက္ေသာ ဤဆင္းရဲဲအစုကို ကုန္ဆုံးေအာင္ ျပဳလုပ္ဖို႔ရန္ ထင္ရွားျဖစ္ေကာင္းတန္ရာ၏” ဟုယုံၾကည္ျခင္း ‘သဒၶါ’ ျဖင့္ လူ႕ေဘာင္မွ ထြက္ခြာ၍ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳ၏။ ထိုသူသည္ ဤကဲဲ့သို႔ရဟန္းျပဳၿပီးေနာက္ လာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာကို ျဖစ္ေစျပန္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုလာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာျဖင့္ စိတ္တိုင္းမက်သျဖင့္ အၾကံအစည္ မျပည့္စုံသူ ျဖစ္ခဲဲ့၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုလာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို မျမႇင့္တင္မူ၍ သူတစ္ပါးကို မႏွိမ့္ခ်ေပ။ လာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာထက္လည္း သာလြန္မြန္ျမတ္ကုန္ေသာ တစ္ပါးေသာ တရားတို႔ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းငွါ အလိုဆႏၵကို ျဖစ္ေစ၏၊ အားလည္းထုတ္၏၊ မတြန္႔ဆုတ္ေသာအလို အဇၩာသယရွိ၍အဆုံးအမကိုလည္း ေလ်ာ့ရဲဲစြာ ယူေလ့မရွိေပ။ ထိုရဟန္းသည္ အက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းကို ရ၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထို အက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္၍ အၾကံအစည္ျပည့္စုံသူကားမဟုတ္ေပ။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုအက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို မျမႇင့္တင္မူ၍သူတစ္ပါးကိုလည္း မႏွိမ့္ခ်ေပ။ အက်င့္သီလ ႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းထက္လည္း သာလြန္မြန္ျမတ္ေသာတစ္ပါးေသာ တရားတို႔ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းငွါ အလို ဆႏၵကို ျဖစ္ေစ၏၊ အားလည္းထုတ္၏၊ မတြန္႔ဆုတ္ေသာ အလိုအဇၩာသယရွိ၍ အဆုံးအမကိုလည္း ေလ်ာ့ ရဲဲစြာ ယူေလ့မရွိေပ။ ထိုရဟန္းသည္တည္ၾကည္ျခင္းသမာဓိႏွင့္ျပည့္စုံျခင္းကို ရ၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထို တည္ၾကည္ျခင္းသမာဓိႏွင့္ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္၍ အၾကံအစည္ျပည့္စုံသူ ျဖစ္ခဲဲ့၏။ ထိုရဟန္း သည္ထိုတည္ၾကည္ျခင္းသမာဓိႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ ”ငါသည္ တည္ၾကည္ျခင္းသမာဓိရွိသူ ျဖစ္၏၊ အာ႐ုံတစ္ခုတည္း၌ တည္တံ့ေသာစိတ္ရွိသူ ျဖစ္၏၊ ငါမွတစ္ပါးေသာ အျခားရဟန္းတို႔သည္ကား တည္ၾကည္ျခင္းသမာဓိမရွိသူ တုန္လႈပ္ပ်ံ႕လြင့္ေသာစိတ္ရွိသူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏” ဟု မိမိကိုယ္ကို ျမႇင့္တင္၍ သူတစ္ပါးကိုကားႏွိမ့္ခ်၏။ တည္ၾကည္ျခင္း သမာဓိႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းထက္လည္း သာလြန္မြန္ျမတ္ေသာ တစ္ပါးေသာ တရားတို႔ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းငွါ အလိုဆႏၵကို မျဖစ္ေစ၊ အားထုတ္ျခင္းလည္း မရွိ၊ တြန္႔ဆုတ္ေသာ အလိုအဇၩာသယရွိ၍ အဆုံးအမကိုလည္း ေလ်ာ့ရဲဲစြာ ယူေလ့ရွိေပ၏။

ပုဏၰား ဥပမာေသာ္ကား အႏွစ္ကိုအလိုရွိ၍ အႏွစ္ကိုရွာမွီးေသာ ထိုေယာက်္ားသည္ အႏွစ္ရွာလွည့္လည္ေသာ္ အႏွစ္ျပည့္၍တည္ေသာ သစ္ပင္ႀကီး၏ အႏွစ္ကို လြန္၍သာလွ်င္, အကာကိုလြန္၍သာလွ်င္အခြံကို ျဖတ္ယူ၍ အႏွစ္ဟု ထင္မွတ္လ်က္ ဖဲဲခြါသြား၏။ ထိုသူသည္ အႏွစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ရမည့္ အက်ဳိးကို့လည္း မခံစားရလတၱံ႕။ ပုဏၰား ငါသည္ ဤပုဂၢိဳလ္ကို ထို႔ပမာႏွင့္ အလားတူသူဟု ေဟာၾကား၏။

၃၂၁။ ပုဏၰား ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ”(ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္း အိုျခင္းေသျခင္း ပူေဆြးျခင္း။ပ။ ကုန္ဆုံးေအာင္ ျပဳလုပ္ဖို႔ရန္ ထင္ရွားျဖစ္ေကာင္းတန္ရာ၏” ဟုယုံၾကည္ျခင္း ‘သဒၶါ’ျဖင့္ လူ႕ေဘာင္မွ ထြက္ခြါ၍ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳ၏။ ထိုသူသည္ ဤကဲဲ့သို႔ရဟန္းျပဳၿပီးေနာက္ လာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာကို ျဖစ္ေစျပန္၏။ ထိုသူသည္ ထိုလာဘ္သပ္ပကာအေက်ာ္အေစာျဖင့္ စိတ္တိုင္းမက်သျဖင့္ အၾကံအစည္ မျပည့္စုံသူ ျဖစ္ခဲဲ့၏။ ထိုရဟန္းသည္ထိုလာဘ္သပ္ ပကာ အေက်ာ္အေစာျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို မျမႇင့္တင္မူ၍ သူတစ္ပါးကိုလည္း မႏွိမ့္ခ်ေပ။ လာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာထက္လည္း သာလြန္မြန္ျမတ္ေသာ တစ္ပါးေသာတရားတို႔ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းငွါ အလို ဆႏၵကို ျဖစ္ေစ၏၊ အားလည္းထုတ္၏၊ မတြန္႔ဆုတ္ေသာအလိုအဇၩာသယရွိ၍ အဆုံးအမကိုလည္း ေလ်ာ့ ရဲဲစြာယူေလ့မရွိေပ။ ထိုရဟန္းသည္ အက်င့္သီလႏွင့္ျပည့္စုံျခင္းကို ရ၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုအက်င့္ သီလႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္၍အၾကံအစည္ျပည့္စုံသူကား မဟုတ္ေပ။ ထိုရဟန္းသည္ ထို အက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုမျမႇင့္တင္မူ၍ သူတစ္ပါးကိုလည္း မႏွိမ့္ခ်ေပ။ အက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းထက္လည္းသာလြန္မြန္ျမတ္ေသာ တစ္ပါးေသာ တရားတို႔ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းငွါ အလိုဆႏၵ ကို ျဖစ္ေစ၏၊ အားလည္းထုတ္၏၊ မတြန္႔ဆုတ္ေသာ အလိုအဇၩာသယရွိ၏၊ အဆုံးအမကိုလည္း ေလ်ာ့ရဲဲစြာယူေလ့မရွိေပ။ ထိုရဟန္းသည္ တည္ၾကည္ျခင္းသမာဓိႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းကို ရ၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုတည္ၾကည္ျခင္းသမာဓိႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္၍ အၾကံအစည္ ျပည့္စုံသူကား မဟုတ္ေပ။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုတည္တံ့ျခင္းသမာဓိႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို မျမႇင့္တင္မူ၍ သူတစ္ပါးကိုလည္းမႏွိမ့္ခ်ေပ။ တည္ၾကည္ျခင္းသမာဓိႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းထက္လည္း သာလြန္မြန္ျမတ္ကုန္ေသာ တစ္ပါးေသာတရားတို႔ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းငွါ အလိုဆႏၵကို ျဖစ္ေစ၏၊ အားလည္း ထုတ္၏၊ မတြန္႔ဆုတ္ေသာ အလိုအဇၩာသယရွိ၍ အဆုံးအမကိုလည္း ေလ်ာ့ရဲဲစြာ ယူေလ့မရွိေပ။ ထိုရဟန္းသည္ (ဒိဗၺစကၡဳ) ဉာဏ္အျမင္ကိုရ၏။ ထိုရဟန္းသည္ (ဒိဗၺစကၡဳ) ဉာဏ္အျမင္ျဖင့္ စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္၍ အၾကံအစည္ျပည့္စုံသူ ျဖစ္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုဉာဏ္အျမင္ျဖင့္ ”ငါသည္ သိျမင္လ်က္ ေန၏၊ ငါမွ တစ္ပါးေသာ အျခားရဟန္းတို႔သည္ကား မသိမျမင္ဘဲဲ ေနကုန္၏” ဟု မိမိကိုယ္ကို ျမႇင့္တင္၍ သူတစ္ပါးကိုလည္း ႏွိမ့္ခ်ေပ၏။ ထိုဉာဏ္အျမင္ထက္လည္း သာလြန္မြန္ျမတ္ကုန္ေသာ တစ္ပါးေသာ တရားတို႔ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းငွါ အလိုဆႏၵကို မျဖစ္ေစ၊ အားထုတ္ျခင္းလည္း မရွိ၊ တြန္႔ဆုတ္ေသာ အလိုအဇၩာသယရွိ၍ အဆုံးအမကိုလည္းေလ်ာ့ရဲဲစြာ ယူေလ့ရွိ၏။

ပုဏၰား ဥပမာေသာ္ကား အႏွစ္ကိုအလိုရွိ၍ အႏွစ္ကိုရွာမွီးေသာ ထိုေယာက်္ားသည္ အႏွစ္ရွာလွည့္လည္ေသာ္ အႏွစ္ျပည့္၍တည္ေသာ သစ္ပင္ႀကီး၏ အႏွစ္ကို လြန္၍သာလွ်င္ အကာကို ျဖတ္ယူ၍အႏွစ္ဟု ထင္မွတ္လ်က္ ဖဲဲခြါသြား၏။ ထိုေယာက်္ားသည္ အႏွစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ရမည့္ အက်ဳိးကိုလည္းမခံစားရလတၱံ႕။ ပုဏၰား ငါသည္ ဤပုဂၢိဳလ္ကို ထို႔ပမာႏွင့္ အလားတူသူဟု ေဟာၾကား၏။

၃၂၂။ ပုဏၰား ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ”(ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္း အိုျခင္းေသျခင္း ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔ကလႊမ္းမိုးဖိစီးထားေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲဲဒုကၡတြင္းသို႔ သက္ဝင္ ေလွ်ာက်လ်က္ ဆင္းရဲဲအႏွိပ္စက္ခံေနရ၏။ ခ်မ္းသာမဖက္ေသာ ဤဆင္းရဲဲအစုကို ကုန္ဆုံးေအာင္ျပဳလုပ္ဖို႔ရန္ ထင္ရွားျဖစ္ေကာင္းတန္ရာ၏” ဟု ယုံၾကည္ျခင္း ‘သဒၶါ’ ျဖင့္ လူ႕ေဘာင္မွ ထြက္ခြါ၍ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳ၏။ ထိုသူသည္ ဤကဲဲ့သို႔ ရဟန္းျပဳၿပီးေနာက္ လာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာကို ျဖစ္ေစျပန္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုလာဘ္သပ္ပကာအေက်ာ္အေစာျဖင့္ စိတ္တိုင္းမက်သျဖင့္ အၾကံအစည္ မျပည့္စုံသူ ျဖစ္ခဲဲ့၏။ ထိုရဟန္းသည့္ထိုလာဘ္သပ္ ပကာ အေက်ာ္အေစာျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို မျမႇင့္တင္မူ၍ သူတစ္ပါးကိုလည္း မႏွိမ့္ခ်ေပ။ လာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာထက္လည္း သာလြန္မြန္ျမတ္ကုန္ေသာ တစ္ပါးေသာတရားတို႔ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းငွါ အလိုဆႏၵကို ျဖစ္ေစ၏၊ အားလည္း ထုတ္၏၊ မတြန္႔ဆုတ္ေသာအလိုအဇၩာသယရွိ၍ အဆုံးအမကိုလည္း ေလ်ာ့ရဲဲစြာယူေလ့မရွိေပ။ ထိုရဟန္းသည္ အက်င့္သီလႏွင့္ျပည့္စုံျခင္းကို ရ၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုအက်င့္ သီလႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္၍အၾကံအစည္ျပည့္စုံသူကား မဟုတ္ေပ။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုအက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုမျမႇင့္တင္မူ၍ သူတစ္ပါးကိုလည္း မႏွိမ့္ခ်ေပ။ အက်င့္ သီလႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းထက္လည္းသာလြန္မြန္ျမတ္ကုန္ေသာ တစ္ပါးေသာတရားတို႔ကို မ်က္ေမွာက္ ျပဳျခင္း ငွါ အလိုဆႏၵကို ျဖစ္ေစ၏၊ အားလည္းထုတ္၏၊ မတြန္႔ဆုတ္ေသာ အလိုအဇၩာသယရွိ၍ အဆုံးအမကိုလည္းေလ်ာ့ရဲဲစြာယူေလ့မရွိေပ။ ထိုရဟန္းသည္ တည္ၾကည္ျခင္းသမာဓိႏွင့္ျပည့္စုံျခင္းကို ရ၏။ ထိုရဟန္း သည္ထိုတည္ၾကည္ျခင္းသမာဓိႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္၍ အၾကံအစည္ျပည့္စုံသူကား မဟုတ္ ေပ။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုတည္ၾကည္ျခင္းသမာဓိႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို မျမႇင့္တင္မူ၍ သူတစ္ပါးကိုလည္း မႏွိမ့္ခ်ေပ။ တည္ၾကည္ျခင္းသမာဓိႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းထက္လည္း သာလြန္မြန္ျမတ္ကုန္ေသာတစ္ပါးေသာတရားတို႔ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းငွါ အလိုဆႏၵကို ျဖစ္ေစ၏၊ အားလည္းထုတ္၏၊ မတြန္႔ဆုတ္ေသာ အလိုအဇၩာသယရွိ၍ အဆုံးအမကိုလည္း ေလ်ာ့ရဲဲစြာ ယူေလ့မရွိေပ။ ထိုရဟန္းသည္ (ဒိဗၺစကၡဳ) ဉာဏ္အျမင္ကို ရ၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုဉာဏ္အျမင္ကို စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္၍ အၾကံအစည္ျပည့္စုံသူကားမဟုတ္ေပ။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုဉာဏ္အျမင္ျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို မျမႇင့္တင္မူ၍ သူတစ္ပါးကိုလည္း မႏွိမ့္ခ်ေပ။ ဉာဏ္အျမင္ထက္လည္း သာလြန္မြန္ျမတ္ေသာ တစ္ပါးေသာတရားတို႔ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းငွါ အလိုဆႏၵကို ျဖစ္ေစ၏၊ အားလည္းထုတ္၏၊ မတြန္႔ဆုတ္ေသာ အလို အဇၩာသယရွိ၍ အဆုံးအမကိုလည္းေလ်ာ့ရဲဲစြာ ယူေလ့မရွိေပ။

၃၂၃။ ပုဏၰား အဘယ္တရားတို႔သည္ (ဒိဗၺစကၡဳ) ဉာဏ္အျမင္ထက္ သာလြန္မြန္ျမတ္ကုန္သနည္း၊ ပုဏၰား ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ကာမဂုဏ္တို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ အကုသိုလ္တရားတို႔မွကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ၊ သုံးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ၊ (နီဝရဏ) ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ပုဏၰား ဤတရားသည္လည္း (ဒိဗၺစကၡဳ) ဉာဏ္အျမင္ထက္ သာလြန္မြန္ျမတ္၏။

ပုဏၰား တစ္ဖန္ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ ဝိတက္ဝိစာရၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္ကိုၾကည္လင္ေစတတ္ေသာ၊ စိတ္တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ကို ျဖစ္ပြားေစတတ္ေသာ၊ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’မရွိေသာ၊ သုံးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း ‘ဝိစာရ’မရွိေသာ၊ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ရွိေသာ ဒုတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ပုဏၰား ဤတရားသည္လည္း (ဒိဗၺစကၡဳ) ဉာဏ္အျမင္ထက္ သာလြန္မြန္ျမတ္၏။

ပုဏၰား တစ္ဖန္ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ကို မတပ္မက္ျခင္းေၾကာင့္ ေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သတိ’ ဆင္ျခင္ျခင္း ‘သမၸဇဥ္’ ႏွင့္ ျပည့္စုံသည္ျဖစ္၍ လ်စ္လ်ဴ႐ႈလ်က္ ေန၏၊ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ကိုလည္း ကိုယ္ျဖင့္ ခံစား၏၊ အၾကင္တတိယစ်ာန္ေၾကာင့္ ထိုသူကို ”လ်စ္လ်ဴ႐ႈသူ သတိရွိသူ ခ်မ္းသာစြာေနေလ့ရွိသူ” ဟု အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ေျပာၾကားကုန္၏၊ ထိုတတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ပုဏၰားဤတရားသည္လည္း (ဒိဗၺစကၡဳ) ဉာဏ္အျမင္ထက္ သာလြန္မြန္ျမတ္၏။

ပုဏၰား တစ္ဖန္ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲဲကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္းဝမ္းသာျခင္း ႏွလုံးမသာျခင္းတို႔၏ ေရွးဦးကပင္လွ်င္ ခ်ဳပ္ႏွင့္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ့မရွိေသာ ဥေပကၡာေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ သတိ၏ စင္ၾကယ္ျခင္းရွိေသာ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ပုဏၰား ဤတရားသည္လည္း (ဒိဗၺစကၡဳ) ဉာဏ္အျမင္ထက္ သာလြန္မြန္ျမတ္၏။

ပုဏၰား တစ္ဖန္ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ အလုံးစုံေသာ ႐ူပသညာတို႔ကို လြန္ေျမာက္ျခင္းေၾကာင့္ထိခိုက္မႈ ‘ပဋိဃ’ သညာတို႔ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ သညာ ‘နာနတၱသညာ’တို႔ကို ႏွလုံးမသြင္းျခင္းေၾကာင့္ ”ေကာင္းကင္သည္ အဆုံးမရွိ” ဟု (စီးျဖန္းကာ) အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ေန၏။ ပုဏၰား ဤတရားသည္လည္း (ဒိဗၺစကၡဳ) ဉာဏ္အျမင္ထက္ သာလြန္မြန္ျမတ္၏။

ပုဏၰား တစ္ဖန္ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ အလုံးစုံေသာ အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္ကို လြန္ ေျမာက္၍ ”ဝိညာဏ္သည္ အဆုံးမရွိ” ဟု (စီးျဖန္းကာ) ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ပုဏၰားဤတရားသည္လည္း (ဒိဗၺစကၡဳ) ဉာဏ္အျမင္ထက္ သာလြန္မြန္ျမတ္၏။

ပုဏၰား တစ္ဖန္ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ အလုံးစုံေသာ ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္ကို လြန္ေျမာက္၍ ”တစ္စုံတစ္ခုမွ် မရွိ” ဟု (စီးျဖန္းကာ) အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ပုဏၰား ဤတရားသည္လည္း (ဒိဗၺစကၡဳ) ဉာဏ္အျမင္ထက္ သာလြန္မြန္ျမတ္၏။

ပုဏၰား တစ္ဖန္ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ အလုံးစုံေသာ အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္ကို လြန္ေျမာက္၍ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ပုဏၰား ဤတရားသည္လည္း (ဒိဗၺစကၡဳ) ဉာဏ္အျမင္ထက္ သာလြန္မြန္ျမတ္၏။

ပုဏၰား တစ္ဖန္ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ အလုံးစုံေသာ ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္ကိုလြန္ေျမာက္၍ မွတ္သိျခင္း ခံစားျခင္းတို႔ ခ်ဳပ္ရာ (နိေရာဓသမာပတ္) ကို ျပည့္စုံေစ၍ ေန၏။ ထိုရဟန္းအား ပညာျဖင့္လည္း ျမင္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါတရားတို႔သည္ ကုန္ခန္းကုန္၏။ ပုဏၰား ဤတရားသည္လည္း (ဒိဗၺစကၡဳ) ဉာဏ္အျမင္ထက္ အထူးသျဖင့္လည္း သာလြန္၏၊ အထူးသျဖင့္လည္းမြန္ျမတ္၏။ ပုဏၰား ဤတရားတို႔သည္လည္း (ဒိဗၺစကၡဳ) ဉာဏ္အျမင္ထက္ သာလြန္မြန္ျမတ္ကုန္၏။

၃၂၄။ ပုဏၰား ဥပမာေသာ္ကား အႏွစ္ကို အလိုရွိ၍ အႏွစ္ကိုရွာမွီးေသာ ထိုေယာက်္ားသည္ အႏွစ္ရွာလွည့္လည္ေသာ္ အႏွစ္ျပည့္၍တည္ေသာ သစ္ပင္ႀကီး၏ အႏွစ္ကိုသာလွ်င္ ျဖတ္ယူ၍ အႏွစ္ဟု သိလ်က္ဖဲဲခြါသြား၏။ ထိုေယာက်္ားသည္ အႏွစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ရမည့္ အက်ဳိးကို ခံစားရလတၱံ႕။ ပုဏၰား ငါသည္ဤပုဂၢိဳလ္ကို ထို႔ပမာႏွင့္ အလားတူသူဟု ေဟာၾကား၏။

ပုဏၰား ဤသို႔လွ်င္ ဤသာသနာေတာ္သည္ လာဘ္သပ္ပကာ အေက်ာ္အေစာဟူေသာ အက်ဳိးရွိမႈအတြက္ မဟုတ္ေပ၊ အက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းဟူေသာ အက်ဳိးရွိမႈအတြက္လည္း မဟုတ္ေပ၊ တည္ၾကည္ျခင္းသမာဓိဟူေသာ အက်ဳိးရွိမႈအတြက္လည္း မဟုတ္ေပ၊ (ဒိဗၺစကၡဳ) ဉာဏ္အျမင္ဟူေသာ အက်ဳိးရွိမႈအတြက္လည္း မဟုတ္ေပ။ ပုဏၰား အၾကင္မပ်က္စီးေသာ စိတ္လြတ္ေျမာက္မႈ (အရဟတၱဖိုလ္) သည္ရွိ၏၊ ဤသာသနာေတာ္သည္ ဤမပ်က္စီးႏိုင္ေသာ စိတ္လြတ္ေျမာက္မႈ (အရဟတၱဖိုလ္) အတြက္သာ ျဖစ္၏၊ ဤမပ်က္စီးႏိုင္ေသာ စိတ္လြတ္ေျမာက္မႈ (အရဟတၱဖိုလ္) သည္ အႏွစ္အသားေပတည္း၊ ဤမပ်က္စီးႏိုင္ေသာ စိတ္လြတ္ေျမာက္မႈ (အရဟတၱဖိုလ္) သည္ အဆုံး (ပန္းတိုင္) ေပတည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ္ ပိဂၤလေကာစၧပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား- ”အသွ်င္ေဂါတမ (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါေပ၏။ အသွ်င္ေဂါတမ (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ရွိပါေပ၏။ပ။ အသွ်င္ေဂါတမ အကြၽႏု္ပ္ကို ယေန႔မွ စ၍ အသက္ထက္ဆုံး (ရတနာသုံးပါးကို) ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေသာ ဥပါသကာဟု မွတ္ေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ၾကား၏။

ဆယ္ခုေျမာက္ စူဠသာေရာပမသုတ္ၿပီး၏။

သုံးခုေျမာက္ ၾသပမၼဝဂ္ၿပီး၏။