မန ၃၄: စူဠေဂါပါလကသုတ္

၃၅ဝ။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဝဇၨီတိုင္း ဥကၠေစလၿမိဳ႕ ဂဂၤါျမစ္ကမ္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို ”ရဟန္းတို႔” ဟု ေခၚေတာ္မူ၏။ ထိုရဟန္းတို႔က ”အသွ်င္ဘုရား” ဟု ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားၾကကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔မိန္႔ၾကားေတာ္မူ၏ –

ရဟန္းတို႔ ေရွး၌ ျဖစ္ဖူးသည္ကား မဂဓတိုင္းသား ပညာဓာတ္ခံမဲ့ေသာ ႏြားေက်ာင္းသားသည္မိုးဥတုတို႔၏ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေသာ တန္ေဆာင္မုန္းလ အခ်ိန္အခါ၌ ဂဂၤါျမစ္၏ ဤမွာ ဘက္ကမ္းကိုလည္းမစူးစမ္း မဆင္ျခင္ဘဲ ထိုမွာ ဘက္ကမ္းကိုလည္း မစူးစမ္းမဆင္ျခင္ဘဲ ဆိပ္ကမ္းမဟုတ္ရာ အရပ္ျဖင့္သာလွ်င္ ေျမာက္ဘက္ကမ္း ဝိေဒဟတိုင္းသို႔ ႏြားတို႔ကို ကူးေျမာက္ေစ၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ ႏြားတို႔သည္ဂဂၤါျမစ္၏ အလယ္ေရအယဥ္၌ ခ်ာခ်ာလည္၍ ထိုေရအယဥ္၌သာလွ်င္ အက်ဳိးမဲ့ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏။ ထိုသို႔ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ရျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ထိုမဂဓတိုင္းသားပညာဓာတ္ခံမဲ့ေသာ ႏြားေက်ာင္းသားသည္ မိုးဥတုတို႔၏ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေသာ တန္ေဆာင္မုန္းလ အခ်ိန္အခါ၌ ဂဂၤါျမစ္၏ ဤမွာဘက္ကမ္းကိုလည္း မစူးစမ္း မဆင္ျခင္ဘဲ ထိုမွာဘက္ကမ္းကိုလည္း မစူးစမ္းမဆင္ျခင္ဘဲ ဆိပ္ကမ္းမဟုတ္ရာအရပ္ျဖင့္သာလွ်င္ ေျမာက္ဘက္ကမ္း ဝိေဒဟတိုင္းသို႔ ႏြားတို႔ကို ကူးေစ့ေသာေၾကာင့္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ ဤေလာက၌ မလိမၼာကုန္ေသာ တမလြန္ေလာက၌ မလိမၼာကုန္ေသာမာရ္၏တည္ရာ ဘံုသံုးပါးတရား၌ မလိမၼာကုန္ေသာ မာရ္၏တည္ရာမဟုတ္ရာ (ေလာကုတၱရာတရား) ၌မလိမၼာကုန္ေသာ ေသျခင္းမစၥဳမာရ္၏တည္ရာ ဘံုသံုးပါးတရား၌ မလိမၼာကုန္ေသာ ေသျခင္းမစၥဳမာရ္၏တည္ရာ မဟုတ္ရာ (ေလာကုတၱရာတရား) ၌ မလိမၼာကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏအခ်ဳိ႕တို႔၏ (စကားကို) နာယူထိုက္၏၊ ယံုၾကည္ထိုက္၏ဟု ထင္မွတ္ေနသူမ်ားအား ထိုသို႔ ထင္မွတ္ျခင္းသည္ ရွည္ၾကာစြာေသာကာလပတ္လံုး စီးပြားမဲ့ျခင္း ဆင္းရဲျခင္းငွါ ျဖစ္လတၱံ႕။

၃၅၁။ ရဟန္းတို႔ ေရွး၌ ျဖစ္ဖူးသည္ကား မဂဓတိုင္းသား ပညာဓာတ္ခံရွိေသာ ႏြားေက်ာင္းသား သည္မိုးဥတုတို႔၏ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေသာ တန္ေဆာင္မုန္းလအခါ၌ ဂဂၤါျမစ္၏ ဤမွာဘက္ကမ္းကိုလည္းစူးစမ္းဆင္ျခင္၍ ထိုမွာဘက္ကမ္းကိုလည္း စူးစမ္းဆင္ျခင္၍ ဆိပ္ကမ္းျဖင့္သာလွ်င္ ေျမာက္ဘက္ကမ္းဝိေဒဟတိုင္းသို႔ ႏြားတို႔ကို ကူးေစ၏၊ ထိုႏြားေက်ာင္းသားသည္ ႏြားတို႔၏ အဖ ႏြားတို႔၏ ဦးစီးျဖစ္ေသာႏြားလားဥသဘတို႔ကို ေရွးဦးစြာ ကူးေျမာက္ေစ၏၊ ထိုႏြားလားဥသဘတို႔သည္ ဖီလာကန္႔လန္႔ ဂဂၤါျမစ္၏ေရအယဥ္ကို ျဖတ္၍ ခ်မ္းသာစြာ ထိုမွာဘက္ကမ္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏။ ထို႔ေနာက္ အျခား အားေကာင္းေသာ ႏြားႏွင့္ႏြားသိုးတို႔ကို ကူးေျမာက္ေစျပန္၏၊ ထိုႏြားတို႔သည္လည္း ဖီလာကန္႔လန္႔ ဂဂၤါျမစ္၏ ေရအယဥ္ကို ျဖတ္၍ ခ်မ္းသာစြာ ထိုမွာဘက္ကမ္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏။ ထို႔ေနာက္ အျခားႏြားေပါက္ႏွင့္ ႏြားမတန္းတို႔ကို ကူးေျမာက္ေစျပန္၏၊ ထိုႏြားတို႔သည္လည္း ဖီလာကန္႔လန္႔ ဂဂၤါျမစ္၏ ေရအယဥ္ကိုျဖတ္၍ ခ်မ္းသာစြာ ထိုမွာဘက္ကမ္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏။ ထို႔ေနာက္ အျခားႏြားငယ္ကေလးတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ပိန္ၾကံဳအားနည္းေသာ ႏြားတို႔ကိုလည္းေကာင္း ကူးေျမာက္ေစျပန္၏၊ ထိုႏြားတို႔သည္လည္းဖီလာကန္႔လန္႔ ဂဂၤါျမစ္၏ ေရအယဥ္ကို ျဖတ္၍ ခ်မ္းသာစြာ ထိုမွာဘက္ကမ္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ေရွး၌ ျဖစ္ဖူးသည္ကား ထိုေန႔ေပါက္ဖြားသည့္ ႏုနယ္လွေသာ ႏြားသားငယ္သည္ အမိႏြားမ၏ ရွဴးရွဴးအသံဟူေသာ အမွတ္သညာျဖင့္ ေမွ်ာကူး၏၊ ထိုႏြားသားငယ္သည္လည္း ဖီလာကန္႔လန္႔ဂဂၤါျမစ္၏ ေရအယဥ္ကို ျဖတ္၍ ခ်မ္းသာစြာ ထိုမွာဘက္ကမ္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏။ ထိုသို႔ေရာက္ျခင္းသည္အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ထိုမဂဓတိုင္းသား ပညာဓာတ္ခံရွိေသာ ႏြားေက်ာင္းသားသည္ မိုးဥတုတို႔၏ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေသာ တန္ေဆာင္မုန္းလအခါ၌ ဂဂၤါျမစ္၏ ဤမွာဘက္ကမ္းကိုလည္း စူးစမ္းဆင္ျခင္၍ထိုမွာဘက္ကမ္းကိုလည္း စူးစမ္းဆင္ျခင္၍ ဆိပ္ကမ္းျဖင့္သာလွ်င္ ေျမာက္ဘက္ကမ္း ဝိေဒဟတိုင္းသို႔ ႏြားတို႔ကို ကူးေျမာက္ေစေသာေၾကာင့္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ ဤေလာက၌ လိမၼာကုန္ေသာ တမလြန္ေလာက၌ လိမၼာကုန္ေသာမာရ္၏တည္ရာ ဘံုသံုးပါးတရား၌ လိမၼာကုန္ေသာ မာရ္၏တည္ရာမဟုတ္ရာ (ေလာကုတၱရာတရား) ၌လိမၼာကုန္ေသာ ေသျခင္းမစၥဳမာရ္၏တည္ရာ ဘံုသံုးပါးတရား၌ လိမၼာကုန္ေသာ ေသျခင္းမစၥဳမာရ္၏တည္ရာမဟုတ္ရာ (ေလာကုတၱရာတရား) ၌ လိမၼာကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏ အခ်ဳိ႕တို႔၏ စကားကို နာယူထိုက္၏၊ ယံုၾကည္ထိုက္၏ဟု ထင္မွတ္ေနေသာ သူမ်ားအား ထိုသို႔ ထင္မွတ္ျခင္းသည္ ရွည္ၾကာေသာ ကာလပတ္လံုး စီးပြားျခင္းငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္လတၱံ႕။

၃၅၂။ ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ႏြားတို႔၏အဖ ႏြားတို႔၏ ဦးစီးျဖစ္ကုန္ေသာ ႏြားလားဥသဘတို႔သည္ ဖီလာကန္႔လန္႔ ဂဂၤါျမစ္၏ ေရအယဥ္ကို ျဖတ္၍ ခ်မ္းသာစြာ ထိုမွာဘက္ကမ္းသို႔ ေရာက္ကုန္သကဲ့သို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံထိုက္ကုန္ေသာ အာသေဝါတရားကုန္ၿပီးကုန္ေသာ (မဂ္အက်င့္ကို) က်င့္သံုးၿပီးကုန္ေသာ မဂ္ကိစၥကို ျပဳၿပီးကုန္ေသာ ဝန္ကို ခ်ၿပီးကုန္ေသာ မိမိအက်ိဳး (အရဟတၱဖိုလ္) သို႔ ေရာက္ၿပီးကုန္ေသာ ဘဝသံေယာဇဥ္ကုန္ၿပီးကုန္ေသာ ေကာင္းစြာသိ၍ လြန္ေျမာက္ၿပီးကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ဖီလာကန္႔လန္႔ (ခႏၶ) မာရ္၏ ေရအယဥ္ကို ျဖတ္၍ ခ်မ္းသာစြာ ထိုမွာ့ဘက္ကမ္း ‘နိဗၺာန္’သို႔ ေရာက္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ထိုအားေကာင္းေသာ ႏြားႏွင့္ႏြားသိုးတို႔သည္ ဖီလာကန္႔လန္႔ ဂဂၤါျမစ္၏ေရအယဥ္ကို ျဖတ္၍ ခ်မ္းသာစြာ ထိုမွာဘက္ကမ္းသို႔ ေရာက္ကုန္သကဲ႕သို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ေအာက္ (ကာမဘံု) ၌ (ပဋိသေႏၶေနျခင္း) အဖို႔ရွိသည့္ ငါးပါးေသာ သံေယာဇဥ္ ‘အေႏွာင္အဖြဲ႕’တို႔၏အႂကြင္းမဲ့ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ျဗဟၼာ့ဘံု၌ ဥပပါတ္ပဋိသေႏၶေန၍ ထို (ဘံု) ၌သာလွ်င္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳလတၱံ႕ျဖစ္ေသာ ထိုဘံုမွ ျပန္လည္ျခင္းသေဘာမရွိေသာ ရဟန္းတို႔သည္လည္း ဖီလာကန္႔လန္႔ (ခႏၶ) မာရ္၏ေရအယဥ္ကို ျဖတ္၍ ခ်မ္းသာစြာ ထိုမွာဘက္ကမ္း ‘နိဗၺာန္’သို႔ ေရာက္ကုန္လတၱံ႕။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ထိုႏြားေပါက္ႏွင့္ႏြားမတန္းတို႔သည္ ဖီလာကန္႔လန္႔ ဂဂၤါျမစ္၏ ေရအယဥ္ကို ျဖတ္၍ ခ်မ္းသာစြာ ထိုမွာဘက္ကမ္းသို႔ ေရာက္ကုန္သကဲ႕သို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ သံုးပါးေသာသံေယာဇဥ္ ‘အေႏွာင္အဖြဲ႕’တို႔၏ အႂကြင္းမဲ့ကုန္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ တပ္မက္ျခင္း ‘ရာဂ’ျပစ္မွားျခင္း ‘ေဒါသ’ ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’တို႔၏ ေခါင္းပါးျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ဤလူ႕ျပည္သို႔တစ္ႀကိမ္သာလာ၍ ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကို ျပဳလတၱံ႕ျဖစ္ေသာ သကဒါဂါမ္ရဟန္းတို႔သည္လည္းဖီလာကန္႔လန္႔ (ခႏၶ) မာရ္၏ ေရ အယဥ္ကို ျဖတ္၍ ခ်မ္းသာစြာ ထိုမွာဘက္ကမ္း ‘နိဗၺာန္’သို႔ေရာက္ကုန္လတၱံ႕။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ႏုနယ္ေသာ ႏြားငယ္ကေလးႏွင့္ ပိန္ၾကံဳအားနည္းေသာ ႏြားတို႔သည္ ဖီလာကန္႔လန္႔ ဂဂၤါျမစ္၏ ေရအယဥ္ကို ျဖတ္၍ ခ်မ္းသာစြာ ထိုမွာဘက္ကမ္းသို႔ ေရာက္ကုန္သကဲ႕သို႔ဤအတူပင္လွ်င္ သံုးပါးေသာ သံေယာဇဥ္ ‘အေႏွာင္အဖြဲ႕’တို႔၏ အႂကြင္းမဲ့ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အပါယ္သို႔က်ျခင္းသေဘာမရွိေသာ ကိန္းေသျမဲေသာ အထက္မဂ္သံုးပါးလွ်င္ လားရာရွိေသာ ေသာတာပန္ရဟန္းတို႔သည္လည္း ဖီလာကန္႔လန္႔ (ခႏၶ) မာရ္၏ ေရအယဥ္ကို ျဖတ္၍ ခ်မ္းသာစြာ ထိုမွာဘက္ကမ္း ‘နိဗၺာန္’သို႔ေရာက္ကုန္လတၱံ႕။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ထိုေန႔ေပါက္ဖြားသည့္ ႏုနယ္လွေသာ ႏြားသားငယ္သည္ အမိႏြားမ၏ရွဴးရွဴးအသံဟူေသာ အမွတ္သညာျဖင့္ ေမွ်ာကူးလ်က္ ဖီလာကန္႔လန္႔ ဂဂၤါျမစ္၏ ေရအယဥ္ကို ျဖတ္၍ခ်မ္းသာစြာ ထိုမွာဘက္ကမ္းသို႔ ေရာက္သကဲ႕သို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ ပညာတရားကို ေအာက္ေမ့ေလ့ရွိသူယံုၾကည္ျခင္း ‘သဒၶါ’ကို ေအာက္ေမ့ေလ့ရွိသူ ရဟန္းတို႔သည္လည္း ဖီလာကန္႔လန္႔ (ခႏၶ) မာရ္၏ ေရအယဥ္ကို ျဖတ္၍ ခ်မ္းသာစြာ ထိုမွာဘက္ကမ္း ‘နိဗၺာန္’သို႔ ေရာက္ကုန္လတၱံ႕။

ရဟန္းတို႔ ငါသည္ကား ဤေလာက၌ လိမၼာ၏၊ တမလြန္ေလာက၌ လိမၼာ၏၊ မာရ္၏တည္ရာ ဘံုသံုးပါးတရား၌ လိမၼာ၏၊ မာရ္၏တည္ရာ မဟုတ္ရာ (ေလာကုတၱရာတရား) ၌ လိမၼာ၏၊ ေသျခင္း မစၥဳမာရ္၏တည္ရာ ဘံုသံုးပါးတရား၌ လိမၼာ၏၊ ေသျခင္းမစၥဳမာရ္၏ တည္ရာ မဟုတ္ရာ (ေလာကုတၱရာ တရား) ၌လိမၼာ၏၊ ရဟန္းတို႔ ထိုငါ၏ (စကားကို) နာယူထိုက္၏ ယံုၾကည္ထိုက္၏ဟု ထင္မွတ္ေနကုန္ ေသာသူမ်ားအား ထိုထင္မွတ္ျခင္းသည္ ရွည္ၾကာစြာေသာ ကာလပတ္လံုး စီးပြားျခင္းငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါျဖစ္လတၱံ႕ဟု ဤတရားကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။ ေကာင္း ေသာ စကားကို ေဟာၾကားေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကိုေဟာၾကားေတာ္မူၿပီး၍၊ ထိုမွတစ္ပါး လူနတ္တို႔၏ဆရာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤဂါထာကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-

”တရားအားလံုးကို သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤေလာကကိုလည္း ေကာင္း၊ တမလြန္ေလာကကိုလည္းေကာင္း ေကာင္းစြာ ျပေတာ္မူၿပီ။

(တရားအားလံုးကို) ကိုယ္တိုင္ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ (ကိေလသ) မာရ္ေရာက္ရာ (ဘံုသံုးပါးတရား) ကိုလည္းေကာင္း၊ ေသျခင္းမစၥဳမာရ္မေရာက္ရာ (ေလာကုတၱရာတရား) ကိုလည္းေကာင္းအလံုးစံုေသာ ေလာကကို အထူးသိ၍ ေဘးကင္းရာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ျခင္းငွါ အၿမိဳက္နိဗၺာန္၏ တံခါးကို့ဖြင့္ထားေတာ္ မူၿပီ။

မာရ္ယုတ္၏ ေရအယဥ္ကို ျဖတ္အပ္ၿပီ၊ ဖ်က္ဆီးအပ္ၿပီ၊ က်ဴ ကဲ့သို႔ေသာ မာန ကင္းျခင္းကို ျပဳအပ္ၿပီ။ ရဟန္းတို႔ (သင္တို႔သည္) မ်ားစြာေသာ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ရွိၾကကုန္ေလာ့၊ ေဘးကင္းရာ (အရဟတၱဖိုလ္) ကို ေတာင့္တၾကကုန္ေလာ့” ဟု (မိန္႔ ေတာ္မူ၏)။

ေလးခုေျမာက္ စူဠေဂါပါလကသုတ္ၿပီး၏။