မန ၃၅: စူဠသစၥကသုတ္

၃၅၃။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဝသာလီျပည္ မဟာဝုန္ေတာ ျပာသာဒ္ေဆာင္ေပါက္ေသာေက်ာင္းႀကီး၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ နိဂဏၭတကၠတြန္း၏သား သစၥကသည္ ေဝသာလီျပည္၌ေန၏။ စကားၿပိဳင္ဆိုင္ေျပာဆိုတတ္၏၊ ”ငါသည္ ပညာရွိတည္း” ဟု ေျပာဆိုတတ္၏၊ မ်ားစြာေသာလူအ ေပါင္းက သူေတာ္ေကာင္းဟု သမုတ္ထားအပ္၏။ ထိုသစၥကသည္ ေဝသာလီျပည္ ပရိသတ္၌ဤသို႔ ေသာ စကားကို ေျပာဆို၏။

”စကားလမ္းစဥ္ျဖင့္ ငါအျပစ္တင္ဆိုေသာ္ မတုန္မလွဳပ္ မယိမ္းယိုင္မည့္ လက္ကတီးၾကားတို႔မွ ေခြၽးမထြက္မည့္ ရဟန္းအေပါင္းရွိသူ ဂိုဏ္းရွိသူ ဂိုဏ္းဆရာျဖစ္သူ သမဏျဗာဟၼဏကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိေလသာကို ပယ္သတ္ႏိုင္ေသာ (တရားအားလံုးကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေသာ ဘုရားဟု ဝန္ခံသူကိုေသာ္လည္းေကာင္း ငါ မေတြ႕ျမင္၊ စိတ္မရွိေသာ တံုးတိုင္ကိုေသာ္လည္း စကားလမ္းစဥ္ျဖင့္ ငါအျပစ္တင္ ဆိုျငားအံ့၊ ထိုတံုးတိုင္သည္လည္း စကားလမ္းစဥ္ျဖင့္ ငါအျပစ္တင္ဆိုေသာ္ တုန္လွဳပ္ ယိမ္းယိုင္ရာ၏၊ လူျဖစ္ေသာသူမွာ အဘယ္ဆိုဖြယ္ရွိေတာ့အံ့နည္း” ဟု (ေျပာဆို၏)။

ထိုအခါ အသွ်င္အႆဇိသည္ နံနက္အခါ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူေဆာင္ကာေဝသာလီျပည္သို႔ ဆြမ္းခံဝင္ေတာ္မူ၏။ နိဂဏၭတကၠတြန္း၏သား သစၥကသည္ ေဝသာလီျပည္၌ အေညာင္းေျပ လမ္းေလွ်ာက္လွည့္လည္ေသာ္ အေဝးမွ ႂကြလာသည့္ အသွ်င္အႆဇိကို ျမင္လွ်င္ ခ်ဥ္းကပ္၍အသွ်င္ အႆဇိႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ စကားေျပာဆို၍ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို (ေျပာဆို) ၿပီးဆံုးေစ၍ သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေနရာ၌ ရပ္လ်က္ နိဂဏၭတကၠတြန္း၏သားသစၥကက ”အို အႆဇိ ရဟန္းေဂါတမသည္ တပည့္သာဝကတို႔ကို အဘယ္သို႔ ဆံုးမသနည္း၊ ရဟန္းေဂါတမမွာ တပည့္ သာဝကတို႔အေပၚ၌ အဘယ္သို႔ အစိတ္အပိုင္းရွိေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္သည္မ်ားစြာျဖစ္သနည္း” ဟုေမး၏။

အဂၢိေဝႆန ျမတ္စြာဘုရားသည္ တပည့္သာဝကတို႔ကို ဤသို႔ ဆံုးမ၏။ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သာဝကတို႔အေပၚ၌ ဤသို႔ အစိတ္အပိုင္းရွိေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္သည္ မ်ားစြာ ျဖစ္၏။ ”ရဟန္းတို႔႐ုပ္သည္ အျမဲမရွိ၊ ခံစားျခင္း ‘ေဝဒနာ’သည္ အျမဲမရွိ၊ မွတ္သားျခင္း ‘သညာ’သည္ အျမဲမရွိ၊ ျပဳျပင္စီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔သည္ အျမဲမရွိကုန္၊ အထူးသိမႈ ‘ဝိညာဏ္’ သည္ အျမဲမရွိ။ ရဟန္းတို႔ ႐ုပ္သည္ ကိုယ္ ‘အတၱ’မဟုတ္၊ ခံစားျခင္းသည္ ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္၊ မွတ္သားျခင္းသည္ ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္၊ ျပဳျပင္စီရင္မႈတို႔ သည္ ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္ကုန္၊ အထူးသိမႈ ‘ဝိညာဏ္’သည္ ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္၊ အလံုးစံုေသာ ျပဳျပင္ စီရင္မႈတို႔သည္ အျမဲမရွိကုန္၊ အလံုးစံုေသာ တရားတို႔သည္ကိုယ္ ‘အတၱ’မဟုတ္ကုန္” ဟု ျမတ္စြာဘုရား သည္ တပည့္သာဝကတို႔ကို ဆံုးမ၏။ ျမတ္စြာဘုရား၏တပည့္သာဝကတို႔အေပၚ၌ ဤသို႔ အစိတ္အပိုင္း ရွိေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္သည္ မ်ားစြာျဖစ္၏ဟု (ဆို၏)။

အႆဇိ မေတာ္မေလ်ာ္ ၾကားရကုန္၏တကား၊ ငါတို႔သည္ ရဟန္းေဂါတမ ဤသို႔ေဟာေျပာေလ့ရွိသည္ကို ၾကားရေပ၏၊ ငါတို႔သည္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္၌ ထိုအသွ်င္ေဂါတမႏွင့္အတူ ေတြ႕ဆံုရေကာင္းတန္ရာ၏၊ ့တစ္စံုတစ္ရာေသာ စကားအျပန္အလွန္ ေျပာဆိုျခင္းသည္ ျဖစ္ေကာင္းတန္ရာ၏၊ ထိုယုတ္ညံ့ေသာ အျမင္ဒိ႒ိမွ ကင္းဆိတ္ေစႏိုင္ေကာင္းတန္ရာ၏ဟု (ဆို၏)။

၃၅၄။ ထိုအခါ ငါးရာမွ်ေလာက္ရွိကုန္ေသာ လိစၧဝီမင္းတို႔သည္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရာ လႊတ္ေတာ္၌တစ္စံုတစ္ရာ ျပဳဖြယ္ကိစၥျဖင့္ စည္းေဝးကုန္၏။ ထိုအခါ နိဂဏၭတကၠတြန္း၏သား သစၥကသည္ လိစၧဝီမင္းတို႔ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္-

”လိစၧဝီမင္းတို႔ ထြက္ၾကကုန္ေလာ့၊ လိစၧဝီမင္းတို႔ ထြက္ၾကကုန္ေလာ့၊ ယေန႔ ငါ့မွာ ရဟန္း ေဂါတမႏွင့္အတူ စကားအျပန္အလွန္ ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္ရလတၱံ႕။ ထင္ရွားေသာ ေထရ္တို႔တြင္ တစ္ပါးအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ (ရဟန္းေဂါတမ၏) တပည့္သာဝက အႆဇိမည္ေသာ ရဟန္းသည္ ငါ့အား ဝန္ခံသကဲ့သို႔ ရဟန္းေဂါတမသည္ ငါ့အား ဝန္ခံခဲ့လွ်င္ အားရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ အေမြးရွည္ရွိေသာသိုးကိုအေမြးတို႔၌ ဆြဲကိုင္၍ ငင္ရာ တြန္းရာ ငင္လည္းငင္ တြန္းလည္း တြန္းရာသကဲ့သို႔၊ ဤအတူပင္လွ်င္ငါသည္ ရဟန္းေဂါတမကို စကားလမ္းစဥ္ျဖင့္ အျပစ္ကို (တင္ဆို၍) ငင္ရအံ့၊ တြန္းရအံ့၊ ငင္လည္းငင္တြန္းလည္း တြန္းရအံ့၊ ေသတင္းကုတ္ရွိ အားရွိေသာ အလုပ္သမားသည္ ေသတင္းကုတ္၌ ခင္းထားေသာႀကီးလွစြာေသာ ဖ်ာကို နက္စြာေသာ ေရအိုင္၌ ပစ္ခ်၍ အနားစြန္း၌ ကိုင္ဆြဲ၍ ငင္ရာ တြန္းရာ ငင္လည္းငင္ တြန္းလည္း တြန္းရာသကဲ့သို႔၊ ဤအတူပင္လွ်င္ ငါသည္ ရဟန္းေဂါတမကို စကားလမ္းစဥ္ျဖင့္ အျပစ္ကို (တင္ဆို၍) ငင္ရအံ့၊ တြန္းရအံ့၊ ငင္လည္းငင္ တြန္းလည္း တြန္းရအံ့၊ အားရွိေသာ ေသေသာက္ႀကဴးသည္ ေသေသာက္ခြက္ကို အနားစြန္း၌ ကိုင္ဆြဲ၍ ေမွာက္ခါရာ လွန္ခါရာ အႀကိမ္ႀကိမ္ လွဳပ္ခါရာသကဲ့သို႔၊ ဤအတူပင္လွ်င္ ငါသည္ ရဟန္းေဂါတမကို စကားလမ္းစဥ္ျဖင့္ အျပစ္ကို (တင္ဆို၍) ေမွာက္ခါရအံ့၊ လွန္ခါရအံ့၊ အႀကိမ္ႀကိမ္ လွဳပ္ခါရအံ့။ အႏွစ္ေျခာက္ဆယ္ရွိမွ အားယုတ္ေသာ ဆင္ေျပာင္သည္ နက္စြာေသာ ေရကန္သို႔ သက္ဆင္း၍ ေလွ်ာ္မွ်င္ေဆး (ေၾကာ) သည္ႏွင့္ အလားတူေသာ ကစားျခင္းမ်ဳိးကိုကစား သကဲ့သို႔၊ ဤအတူပင္လွ်င္ ငါသည္ ရဟန္းေဂါတမကို ေလွ်ာ္မွ်င္ေဆး (ေၾကာ) သည္ႏွင့္အလားတူေသာ ကစားျခင္းမ်ဳိးကို ကစားရအံ့။ လိစၧဝီမင္းတို႔ ထြက္ၾကကုန္ေလာ့၊ လိစၧဝီမင္းတို႔ထြက္ၾကကုန္ေလာ့၊ ယေန႔ ငါ့မွာ ရဟန္းေဂါတမႏွင့္အတူ စကားအျပန္အလွန္ ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္လတၱံ႕” ဟုေျပာဆို၏။

ထိုသို႔ဆိုရာ၌ အခ်ဳိ႕ေသာ လိစၧဝီမင္းတို႔က ”ရဟန္းေဂါတမသည္ နိဂဏၭတကၠတြန္း၏သား သစၥ ကအားအဘယ္မွာ အျပစ္ကို တင္ႏိုင္လတၱံ႕နည္း၊ နိဂဏၭတကၠတြန္း၏သား သစၥကကသာ ရဟန္းေဂါတမ အားအျပစ္ကို တင္ႏိုင္လတၱံ႕” ဟု ဆိုကုန္၏။ အခ်ဳိ႕ေသာ လိစၧဝီမင္းတို႔ကလည္း ”နိဂဏၭတကၠတြန္း၏ သားသစၥကသည္ ဘယ္လိုလူစားျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရားအား အျပစ္ကို တင္ႏိုင္လတၱံ႕နည္း၊ ျမတ္စြာဘုရားကသာ နိဂဏၭတကၠတြန္း၏သား သစၥကအား အျပစ္ကို တင္ႏိုင္လတၱံ႕” ဟု ဆိုကုန္၏။

ထိုအခါ နိဂဏၭတကၠတြန္း၏သား သစၥကသည္ ငါးရာမွ်ေလာက္ရွိေသာ လိစၧဝီမင္းတို႔ျဖင့္။ ခံရံလ်က္မဟာဝုန္ေတာ ျပာသာဒ္ေဆာင္ေပါက္ေသာ ေက်ာင္းဆီသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၏။

၃၅၅။ ထိုအခါ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းတို႔သည္ လြင္တီးေခါင္၌ စႀကႍသြားကုန္၏။ နိဂဏၭတကၠတြန္း၏သား သစၥကသည္ ထိုရဟန္းတို႔ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ”အသွ်င္တို႔ ယခုအခါ ထိုအသွ်င္ေဂါတမသည္အဘယ္၌ ေနသနည္း၊ ငါတို႔သည္ ထိုအသွ်င္ေဂါတမကို ေတြ႕ျမင္လိုကုန္၏” ဟု ထိုရဟန္းတို႔အား ေျပာဆို၏။

အဂၢိေဝႆန ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ မဟာဝုန္ေတာႀကီးသို႔ သက္ဝင္၍ တစ္ခုေသာ သစ္ပင္ရင္း၌ေန႔သန္႔ရန္ ထိုင္ေနေတာ္မူ၏ဟု (ေျပာဆိုကုန္၏)။

ထိုအခါ နိဂဏၭတကၠတြန္း၏သား သစၥကသည္ မ်ားစြာေသာ လိစၧဝီမင္းပရိသတ္ႏွင့္ အတူ မဟာဝုန္ေတာႀကီးသို႔ သက္ဝင္၍ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္း့သာ စကားေျပာဆို၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို (ေျပာဆို) ၿပီးဆံုးေစ၍ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေနရာ၌ ထိုင္၏။ ထိုလိစၧဝီမင္းတို႔သည္လည္း အခ်ဳိ႕သူတို႔က ျမတ္စြာဘုရားကို ႐ိုေသစြာ ရွိခိုး၍ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနကုန္၏။ အခ်ဳိ႕သူတို႔က ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ စကားေျပာဆို ကုန္၏။ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို (ေျပာဆို) ၿပီးဆံုးေစ၍သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ကုန္၏။ အခ်ဳိ႕သူတို႔က ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ လက္အုပ္ကိုၫြတ္ေစ၍ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ကုန္၏။ အခ်ဳိ႕သူတို႔က ျမတ္စြာဘုရားအထံ၌ အမည္အႏြယ္ကို ၾကား၍ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ကုန္၏။ အခ်ဳိ႕သူတို႔က ဆိတ္ဆိတ္ (ျဖစ္၍) သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ကုန္၏။

၃၅၆။ နိဂဏၭတကၠတြန္း၏သား သစၥကသည္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေနရာ၌ ထိုင္လ်က္ ”အကယ္၍အသွ်င္ေဂါတမက အကြၽႏု္ပ္အား ျပႆနာကို ေမးျမန္းျခင္းငွါ အခြင့္ျပဳျငားအံ့၊ အကြၽႏု္ပ္သည္အသွ်င္ေဂါတမကို တစ္စံုတစ္ရာေသာ အေၾကာင္းကို ေမးလိုပါ၏” ဟု ျမတ္စြာဘုရားအား ေလွ်ာက္ထား၏။

အဂၢိေဝႆန ေမးလိုလွ်င္ ေမးေလာ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမသည္ တပည့္သာဝကတို႔ကို အဘယ္သို႔ ဆံုးမသနည္း၊ အသွ်င္ေဂါတမ၏ တပည့္သာဝကတို႔အေပၚ၌ အဘယ္သို႔ေသာ အစိတ္အပိုင္းရွိေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္သည္ မ်ားစြာျဖစ္သနည္းဟု (ေမး၏)။

အဂၢိေဝႆန ငါသည္ တပည့္သာဝကတို႔ကို ဤသို႔လွ်င္ ဆံုးမ၏၊ ငါ၏ တပည့္သာဝကတို႔အေပၚ၌ဤသို႔ အစိတ္အပိုင္းရွိေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္သည္ မ်ားစြာျဖစ္၏။ ”ရဟန္းတို႔ ႐ုပ္သည္ အျမဲမရွိ၊ ခံစားျခင္း ‘ေဝဒနာ’သည္ အျမဲမရွိ၊ မွတ္သားျခင္း ‘သညာ’သည္ အျမဲမရွိ၊ ျပဳျပင္စီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔သည္ အျမဲမရွိကုန္၊ အထူးသိမႈ ‘ဝိညာဏ္’ သည္ အျမဲမရွိ။ ရဟန္းတို႔ ႐ုပ္သည္ ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္၊ ခံစားျခင္းသည္ ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္၊ မွတ္သားျခင္းသည္ ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္၊ ျပဳျပင္စီရင္မႈတို႔သည္ ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္ကုန္၊ အထူးသိမႈ ‘ဝိညာဏ္’သည္ ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္၊ အလံုးစံုေသာျပဳျပင္စီရင္မႈတို႔သည္ အျမဲမရွိကုန္၊ အလံုးစံုေသာ တရားတို႔သည္ ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္ကုန္” ဟုဤသို႔လွ်င္ ငါသည္ တပည့္ သာဝကတို႔ကို ဆံုးမ၏၊ ငါ့မွာ တပည့္သာဝကတို႔အေပၚ၌ ဤသို႔အစိတ္အပိုင္းရွိေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္ သည္ မ်ားစြာျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ အကြၽႏ္ုပ္မွာ ဥပမာ (တစ္ခု) ထင္ျမင္လာပါ၏ဟု (ဆို၏)။

”အဂၢိေဝႆန ထို႔ပမာကို ထင္ရွားပါေစ” ဟု ျမတ္စြာဘုရားက မိန္႔ၾကားေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ေဂါတမ ဥပမာေသာ္ကား အလံုးစံုေသာ ဤမ်ဳိးေစ့အားလံုးႏွင့္ အပင္အားလံုးတို႔သည္ ေျမကိုမွီ၍ေျမ၌တည္ကာ ႀကီးပြားျခင္း စည္ပင္ျခင္း ျပန္႔ေျပာျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏၊ ဤသို႔လွ်င္ ဤမ်ဳိးေစ့အားလံုးႏွင့္ အပင္ အားလံုးတို႔သည္ ႀကီးပြားျခင္း စည္ပင္ျခင္း ျပန္႔ေျပာျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္သကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ အသွ်င္ေဂါတမ ဥပမာ တစ္နည္းေသာ္ကား ဤအားအစြမ္းျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ အမႈကိစၥအားလံုးတို႔ကို ေျမကို မွီ၍ ေျမ၌ တည္ကာ ျပဳရကုန္၏၊ ဤသို႔ ဤအားအစြမ္းျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ အမႈကိစၥတို႔ကို ျပဳရကုန္သကဲ့သို႔လည္းေကာင္း အရွင္ေဂါတမ ဤအတူပင္ (လွ်င္) ႐ုပ္ကို ကိုယ္ ‘အတၱ’ဟု ယူဆေသာ ဤသတၱဝါပုဂၢိဳလ္သည္ ႐ုပ္၌ တည္၍ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္တို႔ကို ျဖစ္ပြားေစ၏၊ ခံစားျခင္းကိုကိုယ္ ‘အတၱ’ဟု ယူဆေသာ ဤသတၱဝါပုဂၢိဳလ္သည္ ခံစားျခင္း၌ တည္၍ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္တို႔ကိုျဖစ္ပြားေစ၏၊ မွတ္သားျခင္းကို ကိုယ္ ‘အတၱ’ဟု ယူဆေသာ ဤသတၱဝါ ပုဂၢိဳလ္သည္ မွတ္သားျခင္း၌တည္၍ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္တို႔ကို ျဖစ္ပြားေစ၏၊ ျပဳျပင္စီရင္မႈတို႔ကို ကိုယ္ ‘အတၱ’ဟု ယူဆေသာ ဤသတၱဝါပုဂၢိဳလ္သည္ ျပဳျပင္စီရင္မႈတို႔၌ တည္၍ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္တို႔ကို ျဖစ္ပြားေစ၏၊ အထူးသိမႈ့ဝိညာဏ္ကို ကိုယ္ ‘အတၱ’ဟု ယူဆေသာ ဤသတၱဝါပုဂၢိဳလ္သည္ အထူးသိမႈဝိညာဏ္၌ တည္၍ ကုသိုလ္အကုသိုလ္တို႔ကို ျဖစ္ပြားေစ၏ဟု (ဆို၏)။

အဂၢိေဝႆန ႐ုပ္သည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း၊ ခံစားျခင္းသည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း၊ မွတ္သားျခင္းသည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း၊ ျပဳျပင္စီရင္မႈတို႔သည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း၊ အထူးသိမႈ ‘ဝိညာဏ္’သည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္းဟု သင္ ဤသို႔ ဆိုေလသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ”႐ုပ္သည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း၊ ခံစားျခင္းသည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း၊ မွတ္သားျခင္းသည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း၊ ျပဳျပင္စီရင္မႈတို႔သည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း၊ အထူးသိမႈ ‘ဝိညာဏ္’သည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း” ဟု အကြၽႏု္ပ္လည္း ဤသို႔ ဆိုပါ၏၊ ဤမ်ားစြာေသာလူအေပါင္းကလည္း ဤသို႔ပင္ ဆိုပါ၏ဟု (ဆို၏)။

အဂၢိေဝႆန မ်ားစြာေသာ သင္၏လူအေပါင္းသည္ အဘယ္သို႔ ျပဳလတၱံ႕နည္း၊ အဂၢိေဝႆန မိမိဝါဒကိုသာလွ်င္ သင္ ေျဖရွင္းေလာ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ”႐ုပ္သည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း၊ ခံစားျခင္းသည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း၊ မွတ္သားျခင္းသည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း၊ ျပဳျပင္စီရင္မႈတို႔သည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း၊ အထူးသိမႈ ‘ဝိညာဏ္’သည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း” ဟု အကြၽႏု္ပ္လည္း ဤသို႔ ေျပာဆိုပါ၏ဟု (ဆို၏)။

၃၅၇။ အဂၢိေဝႆန ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ ဤအရာ၌ သင့္ကိုပင္ ျပန္၍ ေမးဦးအံ့၊ သင္ႏွစ္သက္သည့္ အတိုင္းထိုအေမးကို ေျဖၾကားရာ၏၊ အဂၢိေဝႆန ထိုငါေမးမည့္အခ်က္ကို သင္ အဘယ္သို႔ ထင္မွတ္ သနည္း၊ ပေသနဒိ ေကာသလမင္းကဲ့သို႔၊ သို႔မဟုတ္ မဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ ေဝေဒဟီ (မိဖုရား)၏သားအဇာတသတ္မင္းကဲ့သို႔ အဘိသိက္သြန္းၿပီးေသာ ေရေျမရွင္မင္းအား မိမိႏိုင္ငံ၌ သတ္ျဖတ္ညႇဥ္းဆဲထိုက္သူကို သတ္ျဖတ္ညႇဥ္းဆဲေစရန္လည္းေကာင္း၊ ဥစၥာဆံုးရွံဳးေစထိုက္သူကို ဥစၥာဆံုးရွံဳးေစရန္လည္းေကာင္း၊ ႏွင္ထုတ္ထိုက္သူကို ႏွင္ထုတ္ေစရန္လည္းေကာင္း အာဏာသည္ ျဖစ္ႏိုင္ရာသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ပေသနဒိေကာသလမင္းကဲ့သို႔၊ သို႔မဟုတ္ မဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ ေဝေဒဟီ (မိဖုရား)၏သား အဇာတသတ္မင္းကဲ့သို႔ အဘိသိက္သြန္းၿပီးေသာ ေရေျမရွင္မင္းအား မိမိႏိုင္ငံ၌ သတ္ျဖတ္ညႇဥ္းဆဲထိုက္သူကို သတ္ျဖတ္ညႇဥ္းဆဲေစရန္လည္းေကာင္း ဥစၥာဆံုးရွံဳးေစထိုက္သူကို ဥစၥာဆံုးရွံဳးေစရန္လည္းေကာင္း၊ ႏွင္ထုတ္ထိုက္သူကို ႏွင္ထုတ္ေစရန္လည္းေကာင္း အာဏာသည္ ျဖစ္ႏိုင္ရာပါ၏ဟု (ဆို၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ မွန္ပါ၏။ ဤအစည္းအ႐ံုးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ ဝဇၨီတိုင္းအစိုးရ မလႅာတိုင္းအစိုးရတို႔အားေသာ္မွ မိမိႏိုင္ငံ၌ သတ္ျဖတ္ညႇဥ္းဆဲထိုက္သူကို သတ္ျဖတ္ညႇဥ္းဆဲေစရန္လည္းေကာင္း၊ ဥစၥာဆံုးရွံဳးေစထိုက္သူကို ဥစၥာဆံုးရွံဳးေစရန္လည္းေကာင္း၊ ႏွင္ထုတ္ထိုက္သူကို ႏွင္ထုတ္ေစရန္လည္းေကာင္းအာဏာသည္ ျဖစ္ႏိုင္ပါေသး၏၊ ပေသနဒိေကာသလမင္း၊ သို႔မဟုတ္ မဂဓတိုင္းကို အစိုးရေသာ ေဝေဒဟီ (မိဖုရား)၏သား အဇာတသတ္မင္းကဲ့သို႔ေသာ အဘိသိတ္သြန္းၿပီးေသာ ေရေျမရွင္မင္းအားမူကားအဘယ္ ဆိုဖြယ္ရာ ရွိပါအံ့နည္း၊ အာဏာျဖစ္ႏိုင္ရာပါ၏၊ အသွ်င္ေဂါတမ အာဏာျဖစ္ရန္လည္းထိုက္ပါ၏ဟု (ဆို၏)။

အဂၢိေဝႆန ထိုငါေမးမည့္အခ်က္ကို သင္ အဘယ္သို႔ ထင္မွတ္သနည္း၊ အၾကင္႐ုပ္ကို ”႐ုပ္သည္ ငါ၏ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း” ဟု သင္ ဤသို႔ ဆို၏။ ထို႐ုပ္၌ ”ငါ၏ ႐ုပ္သည္ ဤသို႔ ျဖစ္ေပေစ၊ ငါ၏ ႐ုပ္သည္ဤသို႔ မျဖစ္ေစလင့္” ဟု သင္ အာဏာထားႏိုင္သေလာ” ဟု ေမးေတာ္မူ၏။

ဤသို႔ေမးေတာ္မူေသာ္ နိဂဏၭတကၠတြန္း၏သား သစၥကသည္ ဆိတ္ဆိတ္ေန၏၊ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္းျမတ္စြာဘုရားသည္ နိဂဏၭတကၠတြန္း၏သား သစၥကကို အဂၢိေဝႆန ထိုငါေမးမည့္အခ်က္ကို သင့္အဘယ္သို႔ ထင္မွတ္သနည္း၊ အၾကင္႐ုပ္ကို ”႐ုပ္သည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း” ဟု သင္ ဤသို႔ဆို၏။ ထို႐ုပ္၌ ”ငါ၏ ႐ုပ္သည္ ဤသို႔ ျဖစ္ေပေစ၊ ငါ၏ ႐ုပ္သည္ ဤသို႔ မျဖစ္ေစလင့္” ဟု သင္အာဏာထား ႏိုင္သေလာ” ဟု ေမးေတာ္မူ၏။ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း နိဂဏၭတကၠတြန္း၏သားသစၥကသည္ ဆိတ္ဆိတ္ ေန၏၊

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နိဂဏၭတကၠတြန္း၏သား သစၥကကို ”အဂၢိေဝႆန ယခု ေျဖၾကားေလာ့၊ သင္ ယခု ဆိတ္ဆိတ္ေနရန္ အခါ မဟုတ္ေတာ့ေပ၊ အဂၢိေဝႆန သံုးႀကိမ္တိုင္ေအာင္ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္ကန္ေသာ ျပႆနာကို ျမတ္စြာဘုရားက ေမးပါလ်က္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ သူသည္ မေျဖၾကားျငားအံ့၊ ထိုသူ၏ ဦးေခါင္းသည္ ဤေနရာ၌ပင္လွ်င္ ခုနစ္စိတ္ကြဲရာ၏” ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ထိုစဥ္အခါ၌ သိႀကားမင္းသည္ ဘီလူးအသြင္ျဖင့္ ရဲရဲေျပာင္ေျပာင္ ေတာက္ေလာင္ေသာ မီးလွ်ံရွိေသာသံဝရဇိန္လက္နက္ကို စြဲကိုင္ၿပီးလွ်င္ ”ဤနိဂဏၭတကၠတြန္း၏သား သစၥကသည္ သံုးႀကိမ္တိုင္တိုင္အေၾကာင္း အားေလ်ာ္ကန္ေသာ ျပႆနာကို ျမတ္စြာဘုရားက ေမးပါလ်က္ မေျဖခဲ့ပါလွ်င္ယင္းေနရာ၌ပင္ ထို (သစၥက)၏ ဦးေခါင္းကို ခုနစ္စိတ္ခြဲအံ့” ဟုၾကံရြယ္၍ နိဂဏၭတကၠတြန္း၏သားသစၥက၏ အထက္ ေကာင္းကင္၌ ရပ္လ်က္ေန၏။ ထိုဘီလူးအသြင္ရွိသည့္ ဝဇိရစိန္လက္စြဲဲေသာသိႀကားမင္းကို ျမတ္စြာ ဘုရားႏွင့္ နိဂဏၭတကၠတြန္း၏သား သစၥကတို႔သာ ျမင္ၾကရ၏။ ထိုအခါနိဂဏၭတကၠတြန္း၏သား သစၥက သည္ ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔ ၾကက္သီးေမြးညင္းထသည္ျဖစ္၍ျမတ္စြာဘုရားကိုသာလွ်င္ မွီခိုရာ ပုန္း ေအာင္းရာ ကိုးကြယ္ရာဟု ရွာမွီးလ်က္ ”အသွ်င္ေဂါတမသည္အကြၽႏု္ပ္ကို ေမးပါဦးေလာ့၊ ေျဖပါအံ့” ဟု ေလွ်ာက္ထား၏။

၃၅၈။ အဂၢိေဝႆန ထိုငါေမးမည့္အခ်က္ကို သင္ အဘယ္သို႔ ထင္မွတ္သနည္း၊ အၾကင္႐ုပ္ကို ”႐ုပ္သည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း” ဟု သင္ ဤသို႔ ဆို၏။ ထို႐ုပ္၌ ”ငါ၏ ႐ုပ္သည္ ဤသို႔ ျဖစ္ပါေစ၊ ငါ၏ ႐ုပ္သည္ ဤသို႔ မျဖစ္ေစလင့္” ဟု သင္အာဏာထားႏိုင္သေလာ” ဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

”အသွ်င္ေဂါတမ အာဏာမထားႏိုင္ပါ” ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အဂၢိေဝႆန စဥ္းစားေလာ့၊ စဥ္းစား၍ ေျဖၾကားေလာ့၊ သင္၏ ေရွ႕စကားႏွင့္ ေနာက္စကားသည္လည္းေကာင္း၊ ေနာက္စကားႏွင့္ ေရွ႕စကားသည္လည္းေကာင္း (အခ်င္းခ်င္း) မဆက္စပ္ပါတကား။

အဂၢိေဝႆန ထိုငါေမးမည့္အခ်က္ကို သင္ အဘယ္သို႔ ထင္မွတ္သနည္း၊ အၾကင္ ခံစားျခင္း ‘ေဝဒနာ’ ကို ”ခံစားျခင္းသည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း” ဟု သင္ ဤသို႔ ဆို၏။ ထိုခံစားျခင္း ‘ေဝဒနာ’၌ ငါ၏ ခံစားျခင္းသည္ ဤသို႔ ျဖစ္ေပေစ၊ ငါ၏ ခံစားျခင္းသည္ ဤသို႔မျဖစ္ေစလင့္” ဟု သင္ အာဏာထားႏိုင္သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

”အသွ်င္ေဂါတမ အာဏာမထားႏိုင္ပါ” ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အဂၢိေဝႆန စဥ္းစားေလာ့၊ စဥ္းစား၍ ေျဖၾကားေလာ့၊ သင္၏ ေရွ႕စကားႏွင့္ ေနာက္စကားသည္လည္းေကာင္း၊ ေနာက္စကားႏွင့္ ေရွ႕စကားသည္လည္းေကာင္း (အခ်င္းခ်င္း) မဆက္စပ္ပါတကား။

အဂၢိေဝႆန ထိုငါေမးမည့္အခ်က္ကို သင္ အဘယ္သို႔ ထင္မွတ္သနည္း၊ အၾကင္မွတ္သားျခင္း ‘သညာ’ကို ”မွတ္သားျခင္းသည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း” ဟု သင္ ဤသို႔ ဆို၏။ ထိုမွတ္သားျခင္း ‘သညာ’ ၌ ငါ၏ မွတ္သားျခင္းသည္ ဤသို႔ ျဖစ္ေပေစ၊ ငါ၏ မွတ္သားျခင္းသည္ ဤသို႔မျဖစ္ေစလင့္” ဟု သင္ အာဏာထားႏိုင္သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

”အသွ်င္ေဂါတမ အာဏာမထားႏိုင္ပါ” ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အဂၢိေဝႆန စဥ္းစားေလာ့၊ စဥ္းစား၍ ေျဖၾကားေလာ့၊ သင္၏ ေရွ႕စကားႏွင့္ ေနာက္စကားသည္လည္းေကာင္း၊ ေနာက္စကားႏွင့္ ေရွ႕စကားသည္လည္းေကာင္း (အခ်င္းခ်င္း) မဆက္စပ္ပါတကား။

အဂၢိေဝႆန ထိုငါေမးမည့္အခ်က္ကို သင္ အဘယ္သို႔ ထင္မွတ္သနည္း၊ အၾကင္ ျပဳျပင္စီရင္မႈ့ ‘သခၤါရ’ကို ”ျပဳျပင္စီရင္မႈတို႔သည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း” ဟု သင္ ဤသို႔ ဆို၏။ ထိုျပဳျပင္စီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔၌ ငါ၏ ျပဳျပင္စီရင္မႈတို႔သည္ ဤသို႔ ျဖစ္ပါေစကုန္၊ ငါ၏ ျပဳျပင္စီရင္မႈတို႔သည္ ဤသို႔ မျဖစ္ေစကုန္လင့္” ဟု သင္ အာဏာထားႏိုင္သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

”အသွ်င္ေဂါတမ အာဏာမထားႏိုင္ပါ” ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အဂၢိေဝႆန စဥ္းစားေလာ့၊ စဥ္းစား၍ ေျဖၾကားေလာ့၊ သင္၏ ေရွ႕စကားႏွင့္ ေနာက္စကားသည္လည္းေကာင္း၊ ေနာက္စကားႏွင့္ ေရွ႕စကားသည္လည္းေကာင္း၊ (အခ်င္းခ်င္း) မဆက္စပ္ပါတကား။

အဂၢိေဝႆန ထိုငါေမးမည့္အခ်က္ကို သင္ အဘယ္သို႔ ထင္မွတ္သနည္း၊ အၾကင္ အထူးသိမႈ ‘ဝိညာဏ္’ကို ”အထူးသိမႈ ‘ဝိညာဏ္’သည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း” ဟု သင္ ဤသို႔ ဆို၏။ ထိုအထူးသိမႈ ‘ဝိညာဏ္’ ၌ ငါ၏ အထူးသိမႈ ‘ဝိညာဏ္’သည္ ဤသို႔ ျဖစ္ပေစ၊ ငါ၏ အထူးသိမႈ ‘ဝိညာဏ္’သည္ ဤသို႔ မျဖစ္ေစလင့္” ဟု သင္ အာဏာထားႏိုင္သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

”အသွ်င္ေဂါတမ အာဏာမထားႏိုင္ပါ” ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အဂၢိေဝႆန စဥ္းစားေလာ့၊ စဥ္းစား၍ ေျဖၾကားေလာ့၊ သင္၏ ေရွ႕စကားႏွင့္ ေနာက္စကားသည္လည္းေကာင္း၊ ေနာက္စကားႏွင့္ ေရွ႕စကားသည္လည္းေကာင္း (အခ်င္းခ်င္း) မဆက္စပ္ပါတကား။

အဂၢိေဝႆန ထိုငါေမးမည့္အခ်က္ကို သင္ အဘယ္သို႔ ထင္မွတ္သနည္း၊ ႐ုပ္သည္ ျမဲသေလာ၊ မျမဲသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ မျမဲပါဟု (ေလွ်ာက္၏)။

မျမဲေသာအရာသည္ ဆင္းရဲမႈ ျဖစ္သေလာ၊ ခ်မ္းသာမႈ ျဖစ္သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ဆင္းရဲမႈ ျဖစ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

မျမဲျခင္း ဆင္းရဲျခင္း ေဖာက္ျပန္ျခင္း သေဘာရွိေသာ ထို႐ုပ္ကို ”ဤ႐ုပ္သည္ ငါပိုင္ျဖစ္၏၊ ဤ႐ုပ္သည္ ငါျဖစ္၏၊ ဤ႐ုပ္သည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း” ဟု ႐ႈျခင္းငွါ ေလ်ာ္ကန္ပါ့မည္ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ မေလ်ာ္ကန္ပါဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အဂၢိေဝႆန ထိုငါေမးမည့္အခ်က္ကို သင္ အဘယ္သို႔ ထင္မွတ္သနည္း၊ ခံစားျခင္းသည္။ပ။ မွတ္သားျခင္းသည္။ပ။ ျပဳျပင္စီရင္မႈတို႔သည္။ပ။

အဂၢိေဝႆန ထိုငါေမးမည့္အခ်က္ကို သင္ အဘယ္သို႔ ထင္မွတ္သနည္း၊ အထူးသိမႈ ‘ဝိညာဏ္’သည္ျမဲသေလာ မျမဲသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ မျမဲပါဟု (ေလွ်ာက္၏)။

မျမဲေသာအရာသည္ ဆင္းရဲမႈ ျဖစ္သေလာ၊ ခ်မ္းသာမႈ ျဖစ္သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ဆင္းရဲမႈ ျဖစ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

မျမဲျခင္း ဆင္းရဲျခင္း ေဖာက္ျပန္ျခင္း သေဘာရွိေသာ ထိုဝိညာဏ္ကို ”ဤဝိညာဏ္သည္ ငါပိုင္ျဖစ္၏၊ ဤဝိညာဏ္သည္ ငါ ျဖစ္၏၊ ဤဝိညာဏ္သည္ ငါ၏ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း” ဟု ႐ႈျခင္းငွါ ေလ်ာ္ကန္ပါ့မည္ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ မေလ်ာ္ကန္ပါဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အဂၢိေဝႆန ထိုငါေမးမည့္အခ်က္ကို သင္ အဘယ္သို႔ ထင္မွတ္သနည္း၊ အၾကင္သူသည္ ဆင္းရဲဒုကၡကို တြယ္တာလ်က္, ဆင္းရဲဒုကၡသို႔ ကပ္ေရာက္လ်က္, ဆင္းရဲဒုကၡသို႔ သက္ဝင္လ်က္ ဆင္းရဲဒုကၡကို ”ဤဆင္းရဲ ဒုကၡသည္ ငါပိုင္ျဖစ္၏၊ ဤဆင္းရဲ ဒုကၡသည္ ငါ ျဖစ္၏၊ ဤဆင္းရဲ ဒုကၡသည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း” ဟု ႐ႈ၏၊ စင္စစ္ေသာ္ကား ထိုသူသည္ ကိုယ္တိုင္ ဆင္းရဲဒုကၡကို ပိုင္းျခား၍ေသာ္လည္းသိႏိုင္ရာသေလာ၊ ဆင္းရဲ ဒုကၡကို ကုန္ခန္းေစ၍ေသာ္လည္း ေနႏိုင္ရာသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ဤအခ်က္သည္ အဘယ္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ရာပါအံ့နည္း၊ မျဖစ္ႏိုင္ရာသည္သာတည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အဂၢိေဝႆန ထိုငါေမးမည့္အခ်က္ကို သင္အဘယ္သို႔ ထင္မွတ္သနည္း၊ ဤသို႔ျဖစ္ေသာ္ သင္သည္ဆင္းရဲဒုကၡကို တြယ္တာေနသူျဖစ္၍, ဆင္းရဲဒုကၡသို႔ ကပ္ေရာက္ေနသူျဖစ္၍, ဆင္းရဲဒုကၡသို႔ သက္ဝင္ေနသူျဖစ္၍ ဆင္းရဲဒုကၡကို ”ဤဆင္းရဲဒုကၡသည္ ငါပိုင္ျဖစ္၏၊ ဤဆင္းရဲဒုကၡသည္ ငါျဖစ္၏၊ ဤဆင္းရဲဒုကၡသည္ ငါ၏ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း” ဟု ႐ႈရာေရာက္သည္ မဟုတ္ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ အဘယ္မွာ မေရာက္ဘဲ ရွိပါအံ့နည္း၊ ႐ႈရာေရာက္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၃၅၉။ အဂၢိေဝႆန ဥပမာေသာ္ကား အႏွစ္ကို အလိုရွိ၍ အႏွစ္ကို ရွာမွီးေသာ ေယာက်္ားသည္အႏွစ္ရွာ လွည့္လည္ေသာ္ ထက္ေသာ ဓားမကို ယူ၍ ေတာသို႔ ဝင္ရာ၏။ ထိုေယာက်္ားသည္ ထိုေတာ၌ႏု၍ အတြင္း၌ ဖူးတံမရွိေသာ ျဖဴးေျဖာင့္ေသာ ငွက္ေပ်ာတံုးႀကီးကို ေတြ႕ျမင္ရာ ထိုငွက္ေပ်ာတံုးကို အရင္း၌ ျဖတ္လွဲရာ၏၊ အရင္း၌ ျဖတ္လွဲၿပီးလွ်င္ အဖ်ား၌ ျဖတ္ရာ၏၊ အဖ်ား၌ ျဖတ္ၿပီးေသာ္ ငွက္ေပ်ာပတ္ရစ္ကို ခြါရာ၏။ ထိုေယာက်္ားသည္ ထိုငွက္ေပ်ာတံုး၌ အပတ္ရစ္ကို ခြါေသာ္ အကာကိုေသာ္လည္း မရရာ၊ အႏွစ္ကိုမူ အဘယ္မွာ ရႏိုင္အံ့နည္း။

အဂၢိေဝႆန ဤအတူပင္ သင့္ကို မိမိဝါဒ၌ ငါက စိစစ္ေသာ္ ေမးျမန္းေသာ္ အျပန္ အလွန္ေမးျမန္းေသာ္ သင္သည္ အႏွစ္တံုး၍ အသံုးမက်ဘဲ က်ရွဴံးသူ ျဖစ္သည္သာတည္း။

အဂၢိေဝႆန သင္သည္ ေဝသာလီျပည္ ပရိသတ္၌ ”စကားလမ္းစဥ္ျဖင့္ ငါအျပစ္တင္ဆိုေသာ္မတုန္မလွဳပ္ မယိမ္းမယိုင္မည့္ လက္ကတီးၾကားတို႔မွ ေခြၽးမယိုထြက္မည့္ ရဟန္းအေပါင္းရွိသူ ဂိုဏ္းရွိသူဂိုဏ္းဆရာ သမဏျဗာဟၼဏကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိေလသာကို ပယ္သတ္ႏိုင္ေသာ (တရားအားလံုးကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေသာ ဘုရားဟု ဝန္ခံသူကိုေသာ္လည္းေကာင္း ငါ မေတြ႕ျမင္၊ စိတ္မရွိေသာ တံုးတိုင္ကိုေသာ္လည္း စကားလမ္းစဥ္ျဖင့္ ငါအျပစ္တင္ဆိုျငားအံ့၊ ထိုတံုးတိုင္သည္လည္း စကားလမ္းစဥ္ျဖင့္ငါအျပစ္တင္ဆိုေသာ္ တုန္လွဳပ္ယိမ္းယိုင္ရာ၏၊ လူျဖစ္ေသာသူမွာ အဘယ္ဆိုဖြယ္ရာရွိေတာ့အံ့နည္း” ဟု ဆိုခဲ့၏။ အဂၢိေဝႆန သင့္မွာသာလွ်င္ နဖူးမွ က်ကုန္ေသာ ေခြၽးေပါက္ အခ်ဳိ႕တို႔သည္ အေပၚ႐ံုကို ေဖါက္၍ေျမႀကီး၌ တည္ကုန္၏၊ အဂၢိေဝႆန ငါ့မွာကား ယခု ကိုယ္၌ ေခြၽးမရွိဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုပရိသတ္၌ ေရႊအဆင္းရွိေသာ ကိုယ္ကို ဖြင့္လွစ္ျပေတာ္မူ၏။

ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ္ နိဂဏၭတကၠတြန္း၏သား သစၥကသည္ ႏွဳတ္ဆိတ္၍ မ်က္ႏွာမသာယာဘဲလည္ပင္း ငိုက္ဆိုက္က်ကာ မ်က္ႏွာေအာက္ခ်ၿပီး မွိဳင္ေတြလ်က္ၾကံရာမရဘဲ ထိုင္ေန၏။

၃၆ဝ။ ထိုအခါ လိစၧဝီမင္းသား ဒုမၼဳခသည္ နိဂဏၭတကၠတြန္း၏သား သစၥကသည္ ႏွဳတ္ဆိတ္၍မ်က္ႏွာမသာယာဘဲ လည္ပင္းငိုက္ဆိုက္က်ကာ မ်က္ႏွာေအာက္ခ်ၿပီး မွိဳင္ေတြလ်က္ၾကံရာမရသည္ကိုသိ၍ ”ျမတ္စြာဘုရား တပည့္ေတာ္မွာ ဥပမာ ထင္လာပါ၏” ဟု ျမတ္စြာဘုရားအား ေလွ်ာက္ထား၏။ ”ဒုမၼဳခ ထို႔ပမာကို ထင္ရွားေစေလာ့” ဟု ျမတ္စြာဘုရားက မိန္႔ေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ဘုရား ရြာ၏ အနီး၌ျဖစ္ေစ၊ နိဂံုး၏အနီး၌ျဖစ္ေစ ေရကန္သည္ ရွိ၏၊ ထိုေရကန္၌ ပုဇြန္လံုးသည္ ရွိရာပါ၏။ ထိုအခါ မ်ားစြာေသာ သူငယ္သူငယ္မတို႔သည္ ထိုရြာမွလည္းေကာင္း၊ ထိုနိဂံုးမွလည္းေကာင္း ထြက္၍ ထိုေရကန္ဆီသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ႀကၿပီးလွ်င္ ေရကန္သို႔ သက္ဆင္း၍ ထိုပုဇြန္လံုးကို ေရမွထုတ္ေဆာင္ကာ ကုန္း၌ တည္ေစကုန္ရာ၏။ အသွ်င္ဘုရား ထြက္လာတိုင္း ထြက္လာတိုင္းေသာ ထိုပုဇြန္လံုး၏ ေျခေခ်ာင္း လက္ေခ်ာင္း ဟူသမွ်ကိုပင္ ထိုသူငယ္သူငယ္မတို႔သည္ တုတ္ေခ်ာင္းျဖင့္ျဖစ္ေစအိုးျခမ္းကြဲျဖင့္ျဖစ္ေစ ျဖတ္ကုန္ရာ၏၊ ခ်ဳိးကုန္ရာ၏၊ ထက္ဝန္းက်င္ ခ်ဳိးကုန္ရာ၏။ အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔လွ်င္ ထိုပုဇြန္လံုးသည္ ေျခေခ်ာင္း လက္ေခ်ာင္း အားလံုး အျဖတ္ခံရ အခ်ဳိးခံရ ထက္ဝန္းက်င္ အခ်ဳိးခံထားရသျဖင့္ ထိုေရကန္သို႔ ေရွးကကဲ့သို႔ ျပန္လည္ သက္ဆင္းရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သကဲ့သို႔၊ ဤအတူ့ပင္လွ်င္ နိဂဏၭတကၠတြန္း၏သား သစၥက၏ ေထာင္ထလွဳပ္ရွား ေနေသာ အယူဝါဒေျခေခ်ာင္းလက္ေခ်ာင္း အားလံုးတို႔ကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ျဖတ္ထားအပ္ကုန္၏၊ ခ်ဳိးထားအပ္ကုန္၏၊ ထက္ဝန္းက်င္ ခ်ဳိးထား အပ္ကုန္၏။ အသွ်င္ဘုရား ယခုအခါ နိဂဏၭတကၠတြန္း၏သား သစၥကသည္ျမတ္စြာဘုရား ထံသို႔ အျပစ္ တင္လိုသျဖင့္ ျပန္လည္ခ်ဥ္းကပ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါဟု ေလွ်ာက္၏။

ဤသို႔ ေလွ်ာက္ေသာ္ နိဂဏၭတကၠတြန္း၏သား သစၥကက ”ဒုမၼဳခ သင္သည္ ရပ္ဆိုင္းဦးေလာ့၊ ဒုမၼဳခသင္သည္ ရပ္ဆိုင္းဦးေလာ့၊ ငါတို႔သည္ သင္ႏွင့္ အတူ မေျပာဆို မတိုင္ပင္ၾကကုန္၊ ငါတို႔သည္အသွ်င္ေဂါတမႏွင့္အတူ ေျပာဆို တိုင္ပင္ၾကကုန္၏” ဟု လိစၧဝီမင္းသား ဒုမၼဳခအား ေျပာဆို၏။

၃၆၁။ (ထို႔ေနာက္) အသွ်င္ေဂါတမ အကြၽႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ အကြၽႏု္ပ္မွ တစ္ပါးေသာ မ်ားစြာေသာသမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ စကားသည္ တည္ရွိေစဦး၊ ဤစကားသည္ ဆိုျမည္ ေယာင္ယမ္းသကဲ့သို႔ေသာစကားမွ်သာ ျဖစ္၏။ အဘယ္မွ်ေသာ အတိုင္းအရွည္ျဖင့္ အသွ်င္ေဂါတမ၏ တပည့္သာဝကသည္ အဆံုးအမကို လိုက္နာသူ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို လိုက္နာသူ ျဖစ္သနည္း၊ ယံုမွားျခင္းကို လြန္ေျမာက္လ်က္ သို႔ေလာသို႔ေလာ ေတြးေတာျခင္း ကင္းလ်က္ ရဲရင့္ျခင္း (ဉာဏ္) သို႔ ေရာက္လ်က္ သူတစ္ပါးကို ယံုၾကည္ရန္မလိုေတာ့သည္ျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရား သာသနာေတာ္၌ ေနပါသနည္းဟု ေမး၏။

အဂၢိေဝႆန ဤသာသနာေတာ္၌ ငါ၏ တပည့္သာဝကသည္ အတြင္း၌ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ အပ၌ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ႐ုန္႔ရင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ သိမ္ေမြ႕သည္ျဖစ္ေစ၊ ယုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ျမတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ အေဝး၌ (တည္သည္) ျဖစ္ေစ၊ အနီး၌ (တည္သည္) ျဖစ္ေစ အတိတ္ အနာဂတ္ ပစၥဳပၸန္ျဖစ္ေသာ ႐ုပ္အားလံုးကို ”ဤ႐ုပ္သည္ ငါပိုင္ မဟုတ္၊ ဤ႐ုပ္သည္ ငါမဟုတ္၊ ဤ႐ုပ္သည္ ငါ့ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္” ဟု ဤသို႔ဤ႐ုပ္ကို အမွန္အတိုင္း ေကာင္းေသာ ပညာျဖင့္ ႐ႈျမင္၏။ ခံစားျခင္းကို။ပ။ မွတ္သားျခင္းကို။ပ။ ျပဳျပင္ စီရင္မႈတို႔ကို။ပ။ အတြင္း၌ ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ အပ၌ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ႐ုန္႔ရင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ သိမ္ေမြ႕သည္ ျဖစ္ေစ၊ ယုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ျမတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ အေဝး၌ (တည္သည္) ျဖစ္ေစ၊ အနီး၌ (တည္သည္) ျဖစ္ေစ အတိတ္ အနာဂတ္ ပစၥဳပၸန္ျဖစ္ေသာ အထူးသိမႈ ‘ဝိညာဏ္’ အားလံုးကို ”ဤအထူးသိမႈ ‘ဝိညာဏ္’သည္ ငါပိုင္မဟုတ္၊ ဤအထူးသိမႈ ‘ဝိညာဏ္’သည္ ငါ မဟုတ္၊ ဤအထူးသိမႈ ‘ဝိညာဏ္’သည္ ငါ့ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္” ဟု ဤသို႔ ဤအထူးသိမႈ ‘ဝိညာဏ္’ကိုအမွန္အတိုင္း ေကာင္းေသာ ပညာျဖင့္ ႐ႈျမင္၏။ အဂၢိေဝႆန ဤမွ်ေသာ အတိုင္းအရွည္ျဖင့္ ငါ၏တပည့္သာဝကသည္ အဆံုးအမကို လိုက္နာသူ ၫႊန္ ၾကားခ်က္ကို လိုက္နာသူ ျဖစ္၏၊ ယံုမွားျခင္းကိုလြန္ေျမာက္လ်က္ သို႔ေလာ သို႔ေလာ ေတြးေတာျခင္း ကင္းလ်က္ ရဲရင့္ျခင္းဉာဏ္သို႔ ေရာက္လ်က္သူတစ္ပါးကို ယံုၾကည္ရန္ မလိုေတာ့သည္ ျဖစ္၍ ျမတ္စြာ ဘုရား သာသနာေတာ္၌ ေန၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ အဘယ္မွ်ေသာ အတိုင္းအရွည္ျဖင့္ ရဟန္းသည္ အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ မဂ္အက်င့္ ကိုက်င့္သံုးၿပီးေသာ ျပဳဖြယ္ကိစၥကို ျပဳက်င့္ၿပီးေသာ ဝန္ကို ခ်ထားၿပီးေသာ မိမိ (အရဟတၱဖိုလ္) အက်ိဳးစီးပြားသို႔ ေရာက္ၿပီးေသာ ဘဝကိုေႏွာင္ဖြဲ႕ျခင္း ‘သံေယာဇဥ္’ ကုန္ခန္းၿပီးေသာ ေကာင္းစြာ သိ၍ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာ ရဟႏၲာ ျဖစ္ပါသနည္းဟု (ေမး၏)။

အဂၢိေဝႆန ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ အတြင္း၌ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ အပ၌ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ႐ုန္႔ရင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ သိမ္ေမြ႕သည္ျဖစ္ေစ၊ ယုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ျမတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ အေဝး၌ (တည္သည္) ျဖစ္ေစ၊ အနီး၌ (တည္သည္) ျဖစ္ေစ အတိတ္ အနာဂတ္ ပစၥဳပၸန္ျဖစ္ေသာ ႐ုပ္အားလံုးကို ”ဤ႐ုပ္သည္ ငါ့ဥစၥာမဟုတ္၊ ဤ႐ုပ္သည္ ငါမဟုတ္၊ ဤ႐ုပ္သည္ ငါ့ကိုယ္မဟုတ္” ဟု ဤသို႔ ဤ႐ုပ္ကို အမွန္အတိုင္းေကာင္းေသာပညာျဖင့္ ႐ႈျမင္၍ မစြဲလမ္းဘဲ လြတ္ေျမာက္၏။ ခံစားျခင္းကို။ပ။ မွတ္သားျခင္းကို။ပ။ ျပဳျပင္ စီရင္မႈတို႔ကို။ပ။ အတြင္း၌ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ အပ၌ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ႐ုန္႔ရင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ့သိမ္ေမြ႕သည္ ျဖစ္ေစ၊ ယုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ျမတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ အေဝး၌ (တည္သည္) ျဖစ္ေစ၊ အနီး၌ (တည္သည္) ျဖစ္ေစ၊ အတိတ္ အနာဂတ္ ပစၥဳပၸန္ျဖစ္ေသာ အထူးသိမႈ ‘ဝိညာဏ္’ အားလံုးကို ”ဤအထူးသိမႈ ‘ဝိညာဏ္’သည္ ငါ့ဥစၥာမဟုတ္၊ ဤအထူးသိမႈ ‘ဝိညာဏ္’သည္ ငါမဟုတ္၊ ဤအထူးသိမႈ ‘ဝိညာဏ္’သည္ ငါ့ကိုယ္မဟုတ္” ဟု ဤသို႔ ဤအထူးသိမႈဝိညာဏ္ကို အမွန္အတိုင္း ေကာင္းေသာပညာျဖင့္ ႐ႈျမင္၍ မစြဲလမ္းဘဲ လြတ္ ေျမာက္၏။ အဂၢိေဝႆန ဤမွ်ေသာ အတိုင္းအရွည္ျဖင့္ရဟန္းသည္ အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ မဂ္အက်င့္ ကို က်င့္သံုးၿပီးေသာ ျပဳဖြယ္ကိစၥကို ျပဳက်င့္ၿပီးေသာဝန္ကို ခ်ထားၿပီးေသာ မိမိ (အရဟတၱဖိုလ္) အက်ဳိး စီးပြားသို႔ ေရာက္ၿပီးေသာဘဝကိုေႏွာင္ဖြဲ႕ျခင္း ‘သံေယာဇဥ္’ ကုန္ခန္းၿပီးေသာ ေကာင္းစြာ သိ၍ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာ ရဟႏၲာျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

(ထို႔ေနာက္) အဂၢိေဝႆန ဤသို႔ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာ စိတ္ရွိေသာ ရဟန္းသည္ အျမင္ထူးျခားျခင္း၊ အက်င့္ထူးျခားျခင္း၊ လြတ္ေျမာက္မႈထူးျခားျခင္းဟူေသာ သံုးပါးေသာ ထူးျခားျခင္းတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ အဂၢိေဝႆန ဤသို႔လြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာ စိတ္ရွိေသာ ရဟန္းသည္ ျမတ္စြာဘုရားကိုသာလွ်င္ အ႐ိုအေသျပဳ၏၊ အေလးျပဳ၏၊ ျမတ္ႏိုး၏၊ ပူေဇာ္၏၊ ”သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ သိေစျခင္းငွါ တရားကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၏၊ ယဥ္ေက်းေတာ္မူၿပီးေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ယဥ္ေက်း (ေစ)ျခင္းငွါ တရားကို ေဟာေတာ္မူ၏၊ (ကိေလသာ) ၿငိမ္းေတာ္မူၿပီးေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ (ကိေလသာ) ၿငိမ္း (ေစ)ျခင္းငွါ တရားကို ေဟာေတာ္မူ၏၊ (ၾသဃေလးပါးကို) ကူးေျမာက္ေတာ္မူၿပီးေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ (ၾသဃေလးပါး) ကို ကူးေျမာက္ (ေစ)ျခင္းငွါ တရားကို ေဟာေတာ္မူ၏၊ အႂကြင္းမဲ့ၿငိမ္းေအး ေတာ္မူၿပီးေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ အႂကြင္းမဲ့ၿငိမ္းေအး (ေစ)ျခင္းငွါ တရားကို ေဟာေတာ္မူ၏” ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၃၆၂။ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ္ နိဂဏၭတကၠတြန္း၏သား သစၥကသည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ”အသွ်င္ေဂါတမ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသွ်င္ေဂါတမကို စကားလမ္းစဥ္ျဖင့္ အျပစ္တင္ဆို ပုတ္ခတ္ထိုက္၏ဟု ထင္မွတ္မိပါကုန္၏၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္သာလွ်င္ ဂုဏ္ကို ေခ်ဖ်က္ေလ့ရွိပါကုန္၏၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ စကားေမာက္မာျခင္း ရွိပါကုန္၏။ အသွ်င္ေဂါတမ (မွန္ပါ၏)၊ အမုန္ယစ္ေသာ ဆင္ကို ပုတ္ခတ္၍ ေယာက်္ားအား ခ်မ္းသာျခင္းသည္ ျဖစ္ရာပါေသး၏၊ အသွ်င္ေဂါတမကို ပုတ္ခတ္၍ ေယာက်္ားမွာခ်မ္းသာျခင္းသည္ မျဖစ္ရာသည္သာတည္း။ အသွ်င္ေဂါတမ ေတာက္ေျပာင္ေသာ မီးပံုကို ပုတ္ခတ္၍ေယာက်္ားအား ခ်မ္း သာျခင္းသည္ ျဖစ္ရာပါေသး၏၊ အသွ်င္ေဂါတမကို ပုတ္ခတ္၍ ေယာက်္ားအားခ်မ္းသာျခင္းသည္ မျဖစ္ရာသည္သာတည္း။ အသွ်င္ေဂါတမ လ်င္ေသာအဆိပ္ရွိေသာေႁမြၾကမ္းေသာအဆိပ္ရွိေသာေႁမြကို ပုတ္ ခတ္၍ ေယာက်္ားအား ခ်မ္းသာျခင္းသည္ ျဖစ္ရာပါေသး၏၊ အသွ်င္ေဂါတမကို ပုတ္ခတ္၍ ေယာက်္ား အား ခ်မ္းသာျခင္းသည္ မျဖစ္ရာသည္သာတည္း။ အသွ်င္ေဂါတမ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသွ်င္ေဂါတမကို စကားလမ္းစဥ္ျဖင့္ အျပစ္တင္ဆို ပုတ္ခတ္ထိုက္၏ဟုထင္မွတ္မိပါကုန္၏၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္သာ ဂုဏ္ကို ေခ်ဖ်က္ေလ့ရွိပါကုန္၏၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္စကားေမာက္မာျခင္း ရွိပါကုန္၏။ အသွ်င္ေဂါတမသည္ နက္ ျဖန္အလို႔ငွါ အကြၽႏု္ပ္၏ ဆြမ္းကိုရဟန္းသံဃာႏွင့္အတူ ခံယူေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္၏။ ျမတ္စြာဘုရား သည္ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းျဖင့္လက္ခံေတာ္မူ၏။

၃၆၃။ ထိုအခါ နိဂဏၭတကၠတြန္း၏သား သစၥကသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ လက္ခံျခင္းကို သိ၍ထိုလိစၧဝီမင္းတို႔ကို ”လိစၧဝီမင္းတို႔ ငါ၏စကားကို နားေထာင္ၾကကုန္ေလာ့၊ ရဟန္းေဂါတမကို နက္ျဖန့္အလို႔ငွါ ရဟန္းသံဃာႏွင့္ အတူ ပင့္ဖိတ္ထား၏၊ ရဟန္းေဂါတမအား ေလ်ာက္ပတ္၏ဟု ထင္မွတ္ၾကေသာ ဝတၳဳကို ငါ႕ထံသို႔ ေရွး႐ႈေဆာင္ခဲ့ၾကကုန္” ဟု ေျပာဆို၏။ ထိုအခါ ထိုလိစၧဝီမင္းတို႔သည္ ထိုညဥ့္ကုန္လြန္ေသာ္ နိဂဏၭတကၠတြန္း၏သား သစၥကထံသို႔ ပို႔ဆြမ္း ဆြမ္းအိုးငါးရာမွ်ေလာက္ကို ပို႔ၾကကုန္၏။ ထိုအခါ နိဂဏၭတကၠတြန္း၏သား သစၥကသည္ မိမိအရံ၌ မြန္ျမတ္ေသာ ခဲဖြယ္ စားဖြယ္ကို စီရင္ေစ၍ျမတ္စြာဘုရားအား ”အသွ်င္ေဂါတမ အခ်ိန္တန္ပါၿပီ၊ ဆြမ္းျပင္ၿပီးပါၿပီ” ဟု အခ်ိန္တန္ေၾကာင္းကိုေလွ်ာက္ ေစ၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူေဆာင္ကာနိဂဏၭတကၠတြန္း၏သား သစၥကအရံဆီသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ခင္းထားေသာ ေနရာ၌ ရဟန္းသံဃာႏွင့္အတူ ထိုင္ေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ နိဂဏၭတကၠတြန္း၏သား သစၥကသည္ ျမတ္စြာဘုရားအမွဴးရွိေသာ ရဟန္းသံဃာေတာ္ကို မြန္ျမတ္ေသာ ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္ျဖင့္ ေရာင့္ရဲသည့္တိုင္ေအာင္ တားျမစ္သည္တိုင္ေအာင္ ကိုယ္တိုင္ လုပ္ေကြၽး၏။ ထိုအခါ နိဂဏၭတကၠတြန္း၏သား သစၥကသည္ ျမတ္စြာဘုရားဆြမ္းစားၿပီး၍ သပိတ္မွလက္ကို ဖယ္ၿပီးေသာအခါ တစ္ခုေသာ နိမ့္ေသာ ေနရာကို ယူ၍ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေနရာ၌ထိုင္၏။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေနရာ၌ ထိုင္လ်က္ နိဂဏၭတကၠတြန္း၏သား သစၥကသည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ”အသွ်င္ေဂါတမ အလွဴဒါန၌ ကုသိုလ္ (အက်ဳိး) ရင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ႀကီးျမတ္ေသာ ကုသိုလ္ (အက်ဳိး) ဆက္သည္လည္းေကာင္း ရွိ၏၊ ထိုအက်ဳိးရင္း အက်ဳိးဆက္သည္ ေပးလွဴသူ (လိစၧဝီမင္း)တို႔အား ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ပါေစ” ဟု ဆို၏၊ အဂၢိေဝႆန သင္ကဲ့သို႔ တပ္စြန္းျခင္း ျပစ္မွားျခင္း ေတြေဝျခင္း မကင္းေသးေသာ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ကို စြဲ၍ ေပးေသာ ဒါနမႈသည္ ေပးလွဴသူ လိစၧဝီမင္းတို႔အတြက္ျဖစ္လတၱံ႕၊ အဂၢိေဝႆန ငါကဲ့သို႔ တပ္စြန္းျခင္း ျပစ္မွားျခင္း ေတြေဝျခင္း ကင္းေသာ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ကိုစြဲ၍ ေပးလွဴေသာ ဒါနမႈသည္ကား သင့္အတြက္ ျဖစ္လတၱံ႕ဟု (မိန္႔ၾကားေတာ္မူ၏)။

ငါးခုေျမာက္ စူဠသစၥကသုတ္ၿပီး၏။