မန ၃၈: မဟာတဏွာသခၤယသုတ္

၃၉၆။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ တံငါသည္သား သာတိမည္ေသာ ရဟန္းအား ”ထိုဝိညာဏ္သည္သာလွ်င္ (တစ္ဘဝမွတစ္ဘဝသို႔) ေျပာင္းသြား၏၊ က်င္လည္၏၊ (ဝိညာဏ္မွ) တစ္ပါးအျခားေသာ အရာမရွိ ဟူေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားေဟာထားေသာ တရားကိုငါသိ၏” ဟု ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အယူသည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏။

မ်ားစြာကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ တံငါသည္၏သား သာတိမည္ေသာ ရဟန္းအား ”ထိုဝိညာဏ္သည္သာလွ်င္ (တစ္ဘဝမွတစ္ဘဝသို႔) ေျပာင္းသြား၏၊ က်င္လည္၏၊ (ဝိညာဏ္မွ) တစ္ပါးအျခားေသာ အရာမရွိ ဟူေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားေဟာထားေသာ တရားကိုငါသိ၏” ဟု ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အယူျဖစ္ေပၚလာသတတ္ဟု ၾကားကုန္၏။

ထိုအခါ ထိုရဟန္းတို႔သည္ တံငါသည္သား သာတိရဟန္းထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္၏၊ ”ငါ့သွ်င္သာတိ ‘ထိုဝိညာဏ္သည္သာလွ်င္ (တစ္ဘဝမွတစ္ဘဝသို႔) ေျပာင္းသြား၏၊ က်င္လည္၏၊ (ဝိညာဏ္မွ) တစ္ပါးအျခားေသာ အရာမရွိဟူေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားေဟာထားေသာ တရားကို ငါသိ၏’ဟုသင့္အား ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အယူျဖစ္ေပၚလာသည္ကား မွန္သေလာ” ဟု တံငါသည္သား သာတိရဟန္းကို ေမးကုန္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ထိုဝိညာဏ္သည္သာလွ်င္ (တစ္ဘဝမွတစ္ဘဝသို႔) ေျပာင္းသြား၏၊ က်င္လည္၏၊ (ဝိညာဏ္မွ) တစ္ပါး အျခားေသာ အရာမရွိ၊ ဤကဲ့သို႔ပင္ ျမတ္စြာဘုရားေဟာထားေသာ တရားကိုငါသိ၏” ဟု ေျဖဆို၏။

ထိုအခါ ထိုရဟန္းတို႔သည္ တံငါသည္သား သာတိရဟန္းကို ဤယုတ္ညံ့ေသာ အယူမွ ကင္းကြာေစလိုကုန္၍ ”ငါ့သွ်င္သာတိ ဤသို႔ မေျပာဆိုလင့္၊ ျမတ္စြာဘုရားအား မစြပ္စြဲလင့္၊ ျမတ္စြာဘုရားအားစြပ္စြဲျခင္းသည္ မေကာင္း၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ မေဟာၾကားရာ၊ ငါ့သွ်င္သာတိ ဝိညာဏ္သည္အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္၏၊ အေၾကာင္းကိုၾကဥ္၍ ဝိညာဏ္၏ ျဖစ္ျခင္းသည္ မရွိ” ဟု မ်ားစြာေသာအေၾကာင္းျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူသည္ဟု အယူကို ေမးစိစစ္ၾကကုန္၏၊ အယူကို ဝန္ခံေစကုန္၏၊ အေၾကာင္းကို ေမးျမန္းၾကကုန္၏။ တံငါသည္သား သာတိရဟန္းသည္ ဤသို႔ ထိုရဟန္းတို႔ကအယူကို ေမးစိစစ္ၾကေသာ္လည္း အယူကို ဝန္ခံေစၾကေသာ္လည္း အေၾကာင္းကို ေမးျမန္းၾကေသာ္လည္းထိုယုတ္ညံ့ေသာ အယူကိုပင္လွ်င္ အခိုင္အမာ အမွားသံုးသပ္လ်က္ သက္ဝင္စြဲလမ္း၍ ”ငါ့သွ်င္တို႔ ထို့ဝိညာဏ္သည္သာလွ်င္ (တစ္ဘဝမွတစ္ဘဝသို႔) ေျပာင္းသြား၏၊ က်င္လည္၏၊ (ဝိညာဏ္မွ) တစ္ပါးအျခားေသာ အရာမရွိ၊ ဤကဲ့သို႔ပင္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာထားေသာ တရားကို ငါသိ၏” ဟု ေျပာဆို၏။

၃၉၇။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ တံငါသည္သား သာတိရဟန္းကို ယုတ္ညံ့ေသာ အယူမွ ကင္းကြာေစရန္မတတ္ႏိုင္ၾကေသာ အခါ၌ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾက၍ ႐ိုေသစြာ ရွိခိုးၾကၿပီးလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ကုန္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤသို႔ ေလွ်ာက္ထားကုန္၏ – အသွ်င္ဘုရား ”ထိုဝိညာဏ္သည္သာလွ်င္ (တစ္ဘဝမွတစ္ဘဝသို႔) ေျပာင္းသြား၏၊ က်င္လည္၏၊ (ဝိညာဏ္မွ) တစ္ပါး အျခားေသာ အရာမရွိဟူေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားေဟာထားေသာ တရားကို ငါသိ၏” ဟု တံငါသည္သား သာတိမည္ေသာ ရဟန္းအားဤသို႔သေဘာရွိေသာ ယုတ္ၫံ့ေသာ အယူသည္ ျဖစ္ေပၚေနပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ”ထိုဝိညာဏ္သည္သာလွ်င္ (တစ္ဘဝမွ တစ္ဘဝသို႔) ေျပာင္းသြား၏၊ က်င္လည္၏၊ (ဝိညာဏ္မွ) တစ္ပါးအျခားေသာ အရာမရွိဟူေသာ အျခင္း အရာအားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားေဟာထားေသာ တရားကိုငါသိ၏” ဟု တံငါသည္သား သာတိမည္ေသာ ရဟန္းအား ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ယုတ္ညံ့ေသာအယူသည္ ျဖစ္ေပၚလာသတတ္ဟု ၾကားပါကုန္၏။ အသွ်င္ဘုရား ထိုအခါ တပည့္ေတာ္တို႔သည္တံငါသည္သား သာတိရဟန္းထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ”ငါ့သွ်င္ သာတိ ‘ထိုဝိညာဏ္သည္သာလွ်င္ (တစ္ဘဝမွတစ္ဘဝသို႔) ေျပာင္းသြားက်င္လည္၏၊ (ဝိညာဏ္မွ) တစ္ပါးအျခားေသာ အရာမရွိ’ဟူေသာအျခင္းအရာအားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားေဟာ ထားေသာ တရားကို ငါသိ၏ဟု သင့္အားဤသို႔သေဘာရွိေသာ ယုတ္ၫံ့ေသာ အယူျဖစ္ေပၚေန၏ ဟူသည္ မွန္သေလာ” ဟု တံငါသည္သားသာတိမည္ေသာရဟန္းအား ေမးပါကုန္၏။ အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ေမးေသာ္ တံငါသည္သားသာတိရဟန္းက ”ငါ့သွ်င္တို႔ ထိုဝိညာဏ္သည္သာလွ်င္ (တစ္ဘဝမွတစ္ဘဝသို႔) ေျပာင္းသြား၏၊ က်င္လည္၏၊ (ဝိညာဏ္မွ) တစ္ပါးအျခားေသာ အရာမရွိ၊ ဤကဲ့သို႔ပင္ ျမတ္စြာဘုရားေဟာထားေသာတရားကို ငါသိ၏” ဟု တပည့္ေတာ္တို႔အား ေျဖဆိုပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား ထိုအခါ တပည့္ေတာ္တို႔သည္တံငါသည္သား သာတိရဟန္းကို ဤယုတ္ညံ့ေသာ အယူမွ ကင္းကြာေစလိုကုန္၍ ”ငါ့သွ်င္သာတိ ဤသို႔မေျပာဆိုလင့္၊ ျမတ္စြာဘုရားကို မစြပ္စြဲလင့္၊ ျမတ္စြာဘုရားကို စြပ္စြဲျခင္းသည္ မေကာင္း၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ မေဟာၾကားရာ၊ ငါ့သွ်င္သာတိ ‘ဝိညာဏ္သည္ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ျဖစ္၏၊ အေၾကာင္းကိုၾကဥ္၍ ဝိညာဏ္၏ ျဖစ္ျခင္းသည္ မရွိ” ဟု မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူ၏” ဟု အယူကို ေမးစိစစ္ပါကုန္၏။ အယူကို ဝန္ခံေစပါကုန္၏၊ အေၾကာင္းကိုေမးျမန္းၾကကုန္၏။ အသွ်င္ဘုရား တံငါသည္သား သာတိရဟန္းသည္ တပည့္ေတာ္တို႔က ဤသို႔ပင္အယူကို ေမးစိစစ္ၾကပါ ေသာ္လည္း အယူကို ဝန္ခံေစၾကပါေသာ္လည္း အေၾကာင္းကိုေမးျမန္းၾကပါေသာ္လည္း ထိုယုတ္မာေသာ အယူကိုပင္လွ်င္ အခိုင္အမာ အမွားသံုးသပ္လ်က္သက္ဝင္စြဲလမ္း၍ ”ငါ့သွ်င္တို႔ ထိုဝိညာဏ္သည္သာလွ်င္ (တစ္ဘဝမွတစ္ဘဝသို႔) ေျပာင္းသြား၏၊ က်င္လည္၏၊ (ဝိညာဏ္မွ) တစ္ပါး အျခားေသာ အရာမရွိ၊ ဤကဲ့သို႔ပင္ ျမတ္စြာဘုရားေဟာထားေသာတရားကို ငါသိ၏” ဟု ေျပာဆိုပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား တပည့္ ေတာ္တို႔သည္ တံငါသည္သားသာတိရဟန္းကို ဤယုတ္ၫံ့ေသာ အယူမွ ကင္းကြာေစရန္ မတတ္ႏိုင္ၾက ေသာ အခါ၌တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ဤအေၾကာင္းကို ျမတ္စြာဘုရားအား ေလွ်ာက္ၾကားပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

၃၉၈။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”ရဟန္း သင္သည္ လာေလာ့၊ ငါ့စကားျဖင့္ ‘ငါ့သွ်င္သာတိျမတ္စြာဘုရား သင့္ကို ေခၚေတာ္မူ၏’ဟု တံငါသည္သား သာတိရဟန္းအား သိေစေလာ့” ဟု တစ္ပါးေသာ ရဟန္းအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ” ဟု ထိုရဟန္းသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား့ဝန္ခံ၍ တံငါသည္သား သာတိရဟန္းထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ တံငါသည္သား သာတိရဟန္းကို ”ငါ့သွ်င္သာတိ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သင့္ကို ေခၚေတာ္မူ၏” ဟု တံငါသည္သား သာတိရဟန္းကို ေျပာၾကား၏။ ”ငါ့သွ်င္ ေကာင္းၿပီ” ဟု တံငါသည္သား သာတိရဟန္းသည္ ထိုရဟန္းအား ျပန္ၾကား၍ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ႐ိုေသစြာရွိခိုးလ်က္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေန၏။ သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ တံငါသည္သား သာတိအား ျမတ္စြာဘုရားသည္-

”သာတိ ‘ထိုဝိညာဏ္သည္သာလွ်င္ (တစ္ဘဝမွတစ္ဘဝသို႔) ေျပာင္းသြား၏၊ က်င္လည္၏၊ (ဝိညာဏ္မွ) တစ္ပါးအျခားေသာ အရာမရွိဟူေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားေဟာထားေသာတရားကို ငါသိ၏’ဟု သင့္အား ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ယုတ္ညံ့ေသာအယူ ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟူသည္မွန္သေလာ” ဟု ေမးေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ဘုရား ထိုဝိညာဏ္သည္သာလွ်င္ (တစ္ဘဝမွတစ္ဘဝသို႔) ေျပာင္းသြား၏၊ က်င္လည္၏၊ (ဝိညာဏ္မွ) တစ္ပါးအျခားေသာ အရာမရွိပါ၊ ဤကဲ့သို႔ပင္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာထားေသာတရားကိုတပည့္ေတာ္သိပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

သာတိ သင္ေျပာေသာ ဝိညာဏ္သည္ အဘယ္နည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ေျပာဆိုတတ္ေသာသေဘာ၊ သိတတ္ေသာသေဘာ၊ ထိုထိုဘဝတို႔၌ ကုသိုလ္ကံ,အကုသိုလ္ကံတို႔၏ အက်ဳိးကို ခံစားတတ္ေသာသေဘာ ျဖစ္ပါသည္ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

(မဂ္ဖိုလ္မွ) အခ်ည္းႏီွးျဖစ္ေသာေယာက်္ား အဘယ္မည္ေသာသူအား ငါ ဤသို႔ တရားေဟာအပ္သည္ကို သင္ သိသနည္း၊ (မဂ္ဖိုလ္မွ) အခ်ည္းႏီွးျဖစ္ေသာေယာက်္ား ငါသည္ ဝိညာဏ္သည္ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္၏၊ ”အေၾကာင္းကို ၾကဥ္၍ ဝိညာဏ္၏ ျဖစ္ျခင္းသည္ မရွိ” ဟု မ်ားစြာေသာအေၾကာင္းျဖင့္ ေဟာၾကားသည္ မဟုတ္ေလာ။ (မဂ္ဖိုလ္မွ) အခ်ည္းႏီွးျဖစ္ေသာေယာက်္ားထိုသို႔ေဟာထားပါလ်က္ သင္ သည္ မိမိ လြဲမွားစြာယူအပ္ေသာ အယူျဖင့္ ငါတို႔ကိုလည္း စြပ္စြဲ၏၊ မိမိကိုယ္ကိုလည္းၿဖိဳဖ်က္၏၊ မ်ားစြာေသာ မေကာင္းမႈကိုလည္း ျဖစ္ပြားေစ၏။ (မဂ္ဖိုလ္မွ) အခ်ည္းႏီွးျဖစ္ေသာေယာက်္ား ထိုမွား ေသာ အယူသည္ သင့္အား ရွည္ၾကာစြာေသာ ကာလပတ္လံုးအစီးအပြားမဲ့ျခင္း ဆင္းရဲျခင္းငွာ ျဖစ္လတၱံ႕ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၃၉၉။ ထို႔ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို ”ရဟန္းတို႔ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ကုန္သနည္း၊ ဤတံငါသည္သား သာတိရဟန္းသည္ ဤသာသနာေတာ္၌ ဉာဏ္အေငြ႕အသက္မွ်ရွိေသးသေလာ” ဟု ရဟန္းတို႔ကို ေမးေတာ္မူ၏။ ”အသွ်င္ဘုရား အဘယ္မွာရွိႏိုင္ပါအံ့နည္း၊ မရွိႏိုင္ပါ” ဟု ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။ ဤသို႔ ျပန္ေလွ်ာက္ေသာ္ တံငါသည္သား သာတိရဟန္းသည္ ႏႈတ္ဆိတ္၍ မ်က္ႏွာမသာပဲ လည္ပင္းငိုက္ဆိုက္ျဖစ္ကာ မ်က္ႏွာေအာက္ခ်ၿပီး မႈိင္ေတြလ်က္ၾကံရာမရပဲ ထိုင္ေန၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ႏႈတ္ဆိတ္၍ မ်က္ႏွာမသာပဲ လည္ပင္းငိုက္ဆိုက္ျဖစ္ခါ မ်က္ႏွာေအာက္ခ်ၿပီး မႈိင္ေတြလ်က္ၾကံရာမရျဖစ္ေနေသာ သာတိရဟန္းကို သိေတာ္မူ၍ တံငါသည္သား သာတိရဟန္းကို ”(မဂ္ဖိုလ္မွ) အခ်ည္းႏီွးျဖစ္ေသာေယာက်္ား သင္သည္ မိမိ၏ ယုတ္ညံ့လွေသာ ဤအယူျဖင့္ထင္ရွားလတၱံ႕၊ ငါသည္ ရဟန္းတို႔ကို တစ္ဖန္ ေမးဦးအံ့” ဟု တံငါသည္သား သာတိရဟန္းအား မိန္႔ဆိုေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”ရဟန္းတို႔ တံငါသည္သား သာတိရဟန္းသည္ မိမိ လြဲမွားစြာယူအပ္ေသာ အယူျဖင့္ ငါတို႔ကိုလည္း စြပ္စြဲလ်က္ မိမိကိုယ္ကိုလည္းၿဖိဳဖ်က္ကာ မ်ားစြာေသာမေကာင္းမႈ ကိုလည္း ျဖစ္ပြားေစသကဲ့သို႔၊ ဤအတူပင္ သင္တို႔သည္လည္း ငါ တရားေဟာထားဖူးသည္ကိုသိၾကကုန္ သေလာ” ဟု ရဟန္းတို႔ကို ေမးေတာ္မူ၏။ အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ ေဟာထားဖူးသည္ကိုမသိပါ။ မွန္ပါသည္၊ ဝိညာဏ္သည္ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္၏၊ အေၾကာင္းကို ၾကဥ္၍ ဝိညာဏ္၏့ျဖစ္ျခင္းသည္ မရွိ” ဟု မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တပည့္ေတာ္တို႔အားေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္တို႔ ေကာင္းေပစြ ေကာင္းေပစြ၊ သင္တို႔သည္ ငါ ဤကဲ့သို႔ ေဟာၾကားထားေသာ တရားကိုေကာင္းစြာသာလွ်င္ သိၾကကုန္၏။ မွန္၏၊ ဝိညာဏ္သည္ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္၏၊ ”အေၾကာင္းကိုၾကဥ္၍ ဝိညာဏ္၏ ျဖစ္ျခင္းသည္ မရွိ” ဟု မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ သင္တို႔အား ငါေဟာၾကားထား ခဲ့ၿပီ။ ထိုသို႔ ေဟာၾကားထားပါလ်က္လည္း ဤတံငါသည္သား သာတိရဟန္းသည္ မိမိလြဲမွားစြာယူအပ္ ေသာ အယူျဖင့္ ငါတို႔ကိုလည္း စြပ္စြဲ၏၊ မိမိကိုယ္ကိုလည္း ၿဖိဳဖ်က္၏၊ မ်ားစြာေသာ မေကာင္းမႈကိုလည္း ျဖစ္ပြားေစ၏။ ထိုမွားေသာ အယူသည္ (မဂ္ဖိုလ္မွ) အခ်ည္းႏီွးျဖစ္ေသာ ထိုေယာက်္ားအား ရွည္ၾကာစြာေသာ ကာလပတ္လံုး အစီးအပြားမဲ့ျခင္း ဆင္းရဲျခင္းငွာ ျဖစ္လတၱံ႕ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၄ဝဝ။ ရဟန္းတို႔ အၾကင္အၾကင္ အေၾကာင္းကိုသာလွ်င္ စြဲ၍ သိမႈဝိညာဏ္ ျဖစ္ေပၚလာ၏၊ ထိုထိုအေၾကာင္းျဖင့္သာလွ်င္ ဝိညာဏ္ဟု ေခၚေဝၚျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ မ်က္စိႏွင့္ အဆင္းတို႔ကို စြဲ၍ သိမႈဝိညာဏ္ ျဖစ္ေပၚလာ၏၊ ‘မ်က္စိသိ’ဟူ၍သာလွ်င္ ေခၚေဝၚျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ နားႏွင့္ အသံတို႔ကို စြဲ၍ သိမႈဝိညာဏ္ ျဖစ္ေပၚလာ၏၊ ‘နားသိ’ဟူ၍သာလွ်င္ ေခၚေဝၚျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ႏွာေခါင္းႏွင့္ အနံ႕တို႔ကို စြဲ၍ သိမႈဝိညာဏ္ ျဖစ္ေပၚလာ၏၊ ‘ႏွာေခါင္းသိ’ ဟူ၍သာလွ်င္ ေခၚေဝၚျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ လွ်ာႏွင့္အရသာတို႔ကို စြဲ၍ သိမႈ ဝိညာဏ္ ျဖစ္ေပၚလာ၏၊ ‘လွ်ာသိ’ဟူ၍သာလွ်င္ ေခၚေဝၚျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ကိုယ္ႏွင့္ အေတြ႕အထိတို႔ကို စြဲ၍ သိမႈဝိညာဏ္ ျဖစ္ေပၚလာ၏၊ ‘ကိုယ္သိ’ဟူ၍သာလွ်င္ ေခၚေဝၚျခင္းသို႔ေရာက္၏။ (အာဝဇၨန္းႏွင့္တကြဘဝင္) စိတ္ႏွင့္ သဘာဝဓမၼမ်ားကို စြဲ၍ သိမႈဝိညာဏ္ ျဖစ္ေပၚလာ၏၊ ‘စိတ္သိ’ဟူ၍သာလွ်င္ ေခၚေဝၚျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား အၾကင္ အၾကင္ အေၾကာင္းကိုသာလွ်င္ စြဲ၍ မီးသည္ ေတာက္ေလာင္၏၊ ထိုထိုအေၾကာင္းအားျဖင့္သာလွ်င္ ေခၚေဝၚျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ သစ္သားထင္းကို စြဲ၍ မီးသည္ ေတာက္ေလာင္၏၊ ‘သစ္သားထင္းမီး’ဟူ၍သာလွ်င္ ေခၚေဝၚျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ဝါးျခမ္းကို စြဲ၍ မီးသည္ေတာက္ ေလာင္၏၊ ‘ဝါးျခမ္း မီး’ဟူ၍သာလွ်င္ ေခၚေဝၚျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ျမက္ကို စြဲ၍ မီးသည္ေတာက္ေလာင္၏၊ ‘ျမက္မီး’ ဟူ၍သာလွ်င္ ေခၚေဝၚျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ႏြားေခ်းကို စြဲ၍ မီးသည္ေတာက္ေလာင္၏၊ ‘ႏြားေခ်းမီး’ဟူ၍သာလွ်င္ ေခၚေဝၚျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ဖြဲကို စြဲ၍ မီးသည္ေတာက္ေလာင္၏၊ ‘ဖြဲမီး’ဟူ၍သာလွ်င္ ေခၚေဝၚျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ အမိႈက္ကို စြဲ၍ မီးသည္ေတာက္ေလာင္၏၊ ‘အမိႈက္မီး’ဟူ၍သာလွ်င္ ေခၚေဝၚျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ အၾကင္ အၾကင္ အေၾကာင္းကိုသာလွ်င္ စြဲ၍ သိမႈဝိညာဏ္ျဖစ္ေပၚလာ၏၊ ထိုထို အေၾကာင္းျဖင့္သာလွ်င္ ဝိညာဏ္ဟု ေခၚေဝၚျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ မ်က္စိႏွင့္ အဆင္းတို႔ကို စြဲ၍သိမႈဝိညာဏ္ ျဖစ္ေပၚလာ၏၊ ‘မ်က္စိသိ’ဟူ၍သာလွ်င္ ေခၚေဝၚျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ နားႏွင့္ အသံတို႔ကိုစြဲ၍ သိမႈဝိညာဏ္ ျဖစ္ေပၚလာ၏၊ ‘နားသိ’ဟူ၍သာလွ်င္ ေခၚေဝၚျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ႏွာေခါင္းႏွင့္ အနံ႕တို႔ကို စြဲ၍ သိမႈဝိညာဏ္ ျဖစ္ေပၚလာ၏၊ ‘ႏွာေခါင္းသိ’ဟူ၍သာလွ်င္ ေခၚေဝၚျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ လွ်ာႏွင့္ အရသာတို႔ကို စြဲ၍ သိမႈဝိညာဏ္ ျဖစ္ေပၚလာ၏၊ ‘လွ်ာသိ’ဟူ၍သာလွ်င္ ေခၚေဝၚျခင္းသို႔ေရာက္၏။ ကိုယ္ႏွင့္ အေတြ႕အထိတို႔ကို စြဲ၍ သိမႈဝိညာဏ္ ျဖစ္ေပၚလာ၏၊ ‘ကိုယ္သိ’ဟူ၍သာလွ်င္ေခၚေဝၚျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ စိတ္ႏွင့္ သဘာဝဓမၼမ်ားကို စြဲ၍ သိမႈဝိညာဏ္ ျဖစ္ေပၚလာ၏၊ ‘စိတ္သိ’ ဟူ၍သာလွ်င္ ေခၚေဝၚျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

၄ဝ၁။ ရဟန္းတို႔ ‘ဤခႏၶာသည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏’ဟု ႐ႈျမင္ၾကကုန္၏ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ႐ႈျမင္ၾကပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ‘ထိုခႏၶာသည္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ၏’ဟု ႐ႈျမင္ၾကကုန္၏ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ႐ႈျမင္ၾကပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ထိုအေၾကာင္း၏ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ‘ျဖစ္ေပၚလာေသာ ခႏၶာသည္ ခ်ဳပ္ျခင္းသေဘာရွိ၏’ဟု႐ႈျမင္ၾကကုန္၏ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ႐ႈျမင္ၾကပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ‘ဤခႏၶာသည္ ျဖစ္ေပၚလာသေလာ၊ မျဖစ္ေပၚလာသေလာ’ဟု ယံုမွားေသာသူအား မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္း ‘ဝိစိကိစၧာ’ ျဖစ္သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ျဖစ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ‘ထိုခႏၶာသည္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသေလာ၊ မျဖစ္ေပၚလာသေလာ’ဟု ယံုမွားေသာ သူအား မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္း ‘ဝိစိကိစၧာ’ ျဖစ္သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ျဖစ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ထိုအေၾကာင္း၏ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ‘ျဖစ္ေပၚလာေသာ ခႏၶာသည္ ခ်ဳပ္ျခင္းသေဘာရွိသ ေလာခ်ဳပ္ျခင္းသေဘာမရွိသေလာ’ဟု ယံုမွားေသာသူအား မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္း ‘ဝိစိကိစၧာ’ ျဖစ္သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ျဖစ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ‘ဤခႏၶာသည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏’ဟု အမွန္အတိုင္း ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာ ႐ႈျမင္သူအားမဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္း ‘ဝိစိကိစၧာ’ ကင္းေပ်ာက္သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ကင္းေပ်ာက္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ‘ထိုခႏၶာသည္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ၏’ဟု အမွန္အတိုင္း ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာ႐ႈျမင္သူအား မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္း ‘ဝိစိကိစၧာ’ ကင္းေပ်ာက္ေလသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ကင္းေပ်ာက္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ထိုအေၾကာင္း၏ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ‘ျဖစ္ေပၚလာေသာ ခႏၶာသည္ ခ်ဳပ္ျခင္းသေဘာရွိ၏’ဟုအမွန္ အတိုင္း ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာ ႐ႈျမင္သူအား မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္း ‘ဝိစိကိစၧာ’ ကင္းေပ်ာက္ေလသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ကင္းေပ်ာက္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ‘ဤခႏၶာသည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏’ဟု ဤသို႔လည္း သင္တို႔အား ဤခႏၶာ၌ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္း ‘ဝိစိကိစၧာ’ ကင္းေပ်ာက္ကုန္သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ကင္းေပ်ာက္ပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ‘ထိုခႏၶာသည္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ၏’ဟု ဤသို႔လည္း သင္တို႔အား ဤခႏၶာ၌မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္း ‘ဝိစိကိစၧာ’ ကင္းေပ်ာက္ကုန္သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ကင္းေပ်ာက္ပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ထိုအေၾကာင္း၏ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ‘ျဖစ္ေပၚလာေသာ ခႏၶာသည္ ခ်ဳပ္ျခင္းသေဘာရွိ၏’ဟုဤသို႔လည္း သင္တို႔အား ဤခႏၶာ၌ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္း ‘ဝိစိကိစၧာ’ ကင္းေပ်ာက္ကုန္သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ကင္းေပ်ာက္ပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ‘ဤခႏၶာသည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏’ဟု အမွန္အတိုင္း ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာ ႐ႈျမင္သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းစြာ ႐ႈျမင္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ‘ထိုခႏၶာသည္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ၏’ဟု အမွန္အတိုင္း ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာ႐ႈျမင္သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းစြာ ႐ႈျမင္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ထိုအေၾကာင္း၏ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ‘ျဖစ္ေပၚလာေသာ ခႏၶာသည္ ခ်ဳပ္ျခင္းသေဘာရွိ၏’ဟု အမွန္အတိုင္း ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာ ႐ႈျမင္သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းစြာ ႐ႈျမင္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ အကယ္၍ သင္တို႔သည္ ဤသို႔ စင္ၾကယ္ျဖဴေဖြးေသာ ဤအယူကို (တဏွာဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) ကပ္ၿငိကုန္ျငားအံ့၊ တြယ္တာကုန္ျငားအံ့၊ ဥစၥာကဲ့သို႔ လိုလားမက္ေမာကုန္ျငားအံ့၊ ငါ့ဥစၥာဟု ျမတ္ႏိုးကုန္ျငားအံ့၊ ရဟန္းတို႔ စင္စစ္ သင္တို႔သည္ သိမ္းပိုက္ထားရန္ မဟုတ္ဘဲ ကူးေျမာက္ဖို႔ရန္ အက်ဳိးငွာငါေဟာထားေသာ ေဖာင္ဥပမာရွိေသာ တရားကို သိကုန္သည္ မည္သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား သိကုန္သည္ မမည္ပါဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ အကယ္၍ သင္တို႔သည္ ဤသို႔ စင္ၾကယ္ျဖဴေဖြးေသာ ဤအယူကို (တဏွာဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) မကပ္ၿငိကုန္ျငားအံ့၊ မတြယ္တာကုန္ျငားအံ့၊ ဥစၥာကဲ့သို႔ မလိုလား မမက္ေမာကုန္ျငားအံ့၊ ငါ့ဥစၥာဟုမျမတ္ႏိုးကုန္ျငားအံ့၊ ရဟန္းတို႔ စင္စစ္ သင္တို႔သည္ သိမ္းပိုက္ထားရန္ မဟုတ္ဘဲ ကူးေျမာက္ဖို႔ရန္အက်ဳိးငွာ ငါေဟာထားေသာ ေဖာင္ဥပမာရွိေသာ တရားကို သိကုန္သည္ မည္သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား သိကုန္သည္ မည္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

၄ဝ၂။ ရဟန္းတို႔ ျဖစ္ၿပီးေသာသတၱဝါတို႔၏ တည္တံ့ျခင္းငွာလည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ဆဲသတၱဝါတို႔ကိုေထာက္ပံ့ျခင္းငွာလည္းေကာင္း အာဟာရတို႔သည္ ဤေလးပါးတို႔တည္း။ အဘယ္ေလးပါးတို႔နည္းဟူမူ- ၾကမ္းတမ္းသည္လည္းျဖစ္ေသာ ႏူးညံ့သည္လည္းျဖစ္ေသာ အလုပ္အေလြးျပဳအပ္သည့္ အစာအာဟာရဟူေသာ ‘ကဗဠီကာရာဟာရ’၊ ႏွစ္ခုေျမာက္ အေတြ႕အထိဟူေသာ ‘ဖႆာဟာရ’၊ သံုးခုေျမာက္ စိတ္၏ ေစ့ေဆာ္မႈဟူေသာ ‘မေနာသေၪၥတနာ ဟာရ’၊ ေလးခုေျမာက္ သိမႈဟူေသာ ‘ဝိညာဏာဟာရ’တို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤအာဟာရေလးပါးတို႔သည္ အဘယ္လွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိကုန္သနည္း၊ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္သနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ ဇာစ္ျမစ္ရွိကုန္သနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ အမြန္အစရွိကုန္သနည္း။ ဤအာဟာရေလးပါးတို႔သည္ တဏွာလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိကုန္၏၊ တဏွာဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္၏၊ တဏွာလွ်င္ ဇာစ္ျမစ္ရွိကုန္၏၊ တဏွာလွ်င္ အမြန္အစရွိကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤတဏွာသည္လည္း အဘယ္လွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိသနည္း၊ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္သနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ ဇာစ္ျမစ္ရွိသနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ အမြန္အစရွိသနည္း။ တဏွာသည္ ေဝဒနာလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိ၏၊ ေဝဒနာဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္၏၊ ေဝဒနာလွ်င္ ဇာစ္ျမစ္ရွိ၏၊ ေဝဒနာလွ်င္ အမြန္အစရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤေဝဒနာသည္လည္း အဘယ္လွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိသနည္း၊ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္သနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ ဇာစ္ျမစ္ရွိသနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ အမြန္အစရွိသနည္း။ ေဝဒနာသည္ ေတြ႕ထိမႈဖႆလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိ၏၊ ဖႆဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္၏၊ ဖႆလွ်င္ ဇာစ္ျမစ္ရွိ၏၊ ဖႆလွ်င္ အမြန္အစရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤဖႆသည္လည္း အဘယ္လွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိသနည္း၊ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္သနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ ဇာစ္ျမစ္ရွိသနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ အမြန္အစရွိသနည္း။ ဖႆသည္သဠာယတနလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိ၏၊ သဠာယတနဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္၏၊ သဠာယတနလွ်င့္ဇာစ္ျမစ္ရွိ၏၊ သဠာယတနလွ်င္ အမြန္အစရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသဠာယတနသည္လည္း အဘယ္လွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိသနည္း၊ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ ဇာစ္ျမစ္ရွိသနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ အမြန္အစရွိသနည္း။ သဠာယတနသည္ နာမ္႐ုပ္လွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိ၏၊ နာမ္႐ုပ္ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ နာမ္႐ုပ္လွ်င္ ဇာစ္ျမစ္ရွိ၏၊ နာမ္႐ုပ္လွ်င္ အမြန္အစရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤနာမ္႐ုပ္သည္လည္း အဘယ္လွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိသနည္း၊ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္သနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ ဇာစ္ျမစ္ရွိသနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ အမြန္အစရွိသနည္း။ နာမ္႐ုပ္သည္ ဝိညာဏ္လွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိ၏၊ ဝိညာဏ္ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္၏၊ ဝိညာဏ္လွ်င္ ဇာစ္ျမစ္ရွိ၏၊ ဝိညာဏ္ လွ်င္ အမြန္အစရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤဝိညာဏ္သည္လည္း အဘယ္လွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိသနည္း၊ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္သနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ ဇာစ္ျမစ္ရွိသနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ အမြန္အစရွိသနည္း။ ဝိညာဏ္သည္ ျပဳစီရင္မႈ သခၤါရလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိ၏၊ ျပဳစီရင္မႈသခၤါရဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္၏၊ ျပဳစီရင္မႈသခၤါရလွ်င္ဇာစ္ျမစ္ရွိ၏၊ ျပဳစီရင္မႈသခၤါရလွ်င္ အမြန္အစရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသခၤါရတို႔သည္လည္း အဘယ္လွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိကုန္သနည္း၊ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္သနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ ဇာစ္ျမစ္ရွိကုန္သနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ အမြန္အစရွိကုန္သနည္း။ သခၤါရတို႔သည္ မသိျခင္း ‘အဝိဇၨာ’ လွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိကုန္၏၊ အဝိဇၨာဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ကုန္၏၊ အဝိဇၨာလွ်င္ ဇာစ္ျမစ္ရွိကုန္၏၊ အဝိဇၨာလွ်င္ အမြန္အစရွိကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ အဝိဇၨာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျပဳစီရင္မႈ သခၤါရ၊ ျပဳစီရင္မႈသခၤါရအေၾကာင္း ေၾကာင့္ဝိညာဏ္၊ ဝိညာဏ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ နာမ္႐ုပ္၊ နာမ္႐ုပ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ သဠာယတန၊ သဠာယတနအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဖႆ၊ ဖႆအေၾကာင္းေၾကာင့္ ေဝဒနာ၊ ေဝဒနာအေၾကာင္းေၾကာင့္ တဏွာ၊ တဏွာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဥပါဒါန္၊ ဥပါဒါန္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဘဝ၊ ဘဝအေၾကာင္းေၾကာင့္္ (ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’၊ (ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’အေၾကာင္းေၾကာင့္ အိုျခင္း ‘ဇရာ’၊ ေသျခင္း ‘မရဏ’၊ ပူေဆြးျခင္း ‘ေသာက’၊ ငိုေႂကြးျခင္း ‘ပရိေဒဝ’၊ ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း ‘ဒုကၡ’၊ စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ‘ေဒါမနႆ’၊ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္း ‘ဥပါယာသ’တို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။ ဤသို႔ဤခ်မ္းသာ မဖက္ေသာ ဆင္းရဲအစု၏ ျဖစ္ပြားျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

၄ဝ၃။ ”(ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အိုျခင္း ‘ဇရာ’ေသျခင္း ‘မရဏ’ျဖစ္၏” ဟု ဤစကားကို ေဟာထား၏။ ရဟန္းတို႔ (ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အိုျခင္း ‘ဇရာ’ ေသျခင္း ‘မရဏ’ သည္ ျဖစ္ေလသေလာ၊ မျဖစ္ေလသေလာ၊ ဤအရာ၌အဘယ္ သို႔ မွတ္ထင္ၾကသနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား (ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အိုျခင္း ‘ဇရာ’ ေသျခင္း ‘မရဏ’ျဖစ္၏ဟု ေဟာထားေသာ ဤအရာ၌ ”ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အိုျခင္း ‘ဇရာ’ေသျခင္း ‘မရဏ’ ျဖစ္၏ဟု တပည့္ေတာ္တို႔ မွတ္ထင္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

”ျဖစ္ေၾကာင္း ျပဳမႈကံ ‘ဘဝ’ အေၾကာင္းေၾကာင့္ (ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’သည္ျဖစ္၏” ဟု ဤစကားကို ေဟာထား၏။ ရဟန္းတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပဳမႈက ံ ‘ဘဝ’အေၾကာင္းေၾကာင့္ (ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’သည္ ျဖစ္ေလသေလာ၊ မျဖစ္ေလသေလာ၊ ဤအရာ၌ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ၾကသနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္း ျပဳမႈကံ ‘ဘဝ’ အေၾကာင္းေၾကာင့္ (ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’သည္ ျဖစ္၏ဟု ေဟာထားေသာ ဤအရာ၌ ”ျဖစ္ေၾကာင္း ျပဳမႈကံ ‘ဘဝ’ အေၾကာင္းေၾကာင့့္ (ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’ သည္ ျဖစ္၏” ဟု တပည့္ေတာ္တို႔ မွတ္ထင္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ ၾကကုန္၏)။

”စြဲလမ္းျခင္း ‘ဥပါဒါန္’ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပဳမႈက ံ ‘ဘဝ’ သည္ ျဖစ္၏” ဟု ဤစကားကို ေဟာထား၏။ ရဟန္းတို႔ စြဲလမ္းျခင္း ‘ဥပါဒါန္’ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပဳမႈကံ ‘ဘဝ’သည္ ျဖစ္ေလသေလာ၊ မျဖစ္ေလသေလာ၊ ဤအရာ၌ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ၾကသနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

”အသွ်င္ဘုရား စြဲလမ္းျခင္း ‘ဥပါဒါန္’ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပဳမႈက ံ ‘ဘဝ’ သည္ ျဖစ္၏ဟုေဟာထားေသာ ဤအရာ၌ ”စြဲလမ္းျခင္း ‘ဥပါဒါန္’ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပဳမႈကံ ‘ဘဝ’သည္ ျဖစ္၏” ဟု တပည့္ေတာ္တို႔ မွတ္ထင္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

”တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ အေၾကာင္းေၾကာင့္ စြဲလမ္းျခင္း ‘ဥပါဒါန္’ ျဖစ္၏” ဟု ဤစကားကို ေဟာထား၏။ ရဟန္းတို႔ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ အေၾကာင္းေၾကာင့္ စြဲလမ္းျခင္း ‘ဥပါဒါန္’ သည္ျဖစ္ေလသေလာ၊ မျဖစ္ေလသေလာ၊ ဤအရာ၌ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ၾကသနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ အေၾကာင္းေၾကာင့္ စြဲလမ္းျခင္း ‘ဥပါဒါန္’ ျဖစ္၏ဟု ေဟာထားေသာ ဤအရာ၌ ”တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ အေၾကာင္းေၾကာင့္ စြဲလမ္းျခင္း ‘ဥပါဒါန္’ သည္ ျဖစ္၏” ဟုတပည့္ေတာ္တို႔ မွတ္ထင္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

”ခံစားျခင္း ‘ေဝဒနာ’ အေၾကာင္းေၾကာင့္ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ ျဖစ္၏” ဟု ဤစကားကို ေဟာထား၏။ ရဟန္းတို႔ ခံစားျခင္း ‘ေဝဒနာ’ အေၾကာင္းေၾကာင့္ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ ျဖစ္ေလသေလာ၊ မျဖစ္ေလသေလာ၊ ဤအရာ၌ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ၾကသနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ခံစားျခင္း ‘ေဝဒနာ’ အေၾကာင္းေၾကာင့္ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ ျဖစ္၏” ဟု ေဟာထားေသာ ဤအရာ၌ ”ခံစားျခင္း ‘ေဝဒနာ’ အေၾကာင္းေၾကာင့္ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ ျဖစ္၏” ဟု တပည့္ေတာ္တို႔ မွတ္ထင္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

”ေတြ႕ထိျခင္း ‘ဖႆ’ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခံစားျခင္း ‘ေဝဒနာ’ ျဖစ္၏” ဟု ဤစကားကို ေဟာထား၏။ ရဟန္းတို႔ ေတြ႕ထိျခင္း ‘ဖႆ’ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခံစားျခင္း ‘ေဝဒနာ’ ျဖစ္ေလသေလာ၊ မျဖစ္ေလသ ေလာ၊ ဤအရာ၌ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ၾကသနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ေတြ႕ထိျခင္း ‘ဖႆ’ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခံစားျခင္း ‘ေဝဒနာ’ ျဖစ္၏ဟု ေဟာထားေသာဤအရာ၌ ”ေတြ႕ထိျခင္း ‘ဖႆ’ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခံစားျခင္း ‘ေဝဒနာ’ ျဖစ္၏” ဟု တပည့္ေတာ္တို႔မွတ္ထင္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

”တည္ရာေျခာက္ပါး ‘သဠာယတန’ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေတြ႕ထိျခင္း ‘ဖႆ’သည္ ျဖစ္၏” ဟု ဤစကားကို ေဟာထား၏။ ရဟန္းတို႔ တည္ရာေျခာက္ပါး ‘သဠာယတန’ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေတြ႕ထိျခင္း ‘ဖႆ’ ျဖစ္ေလသေလာ၊ မျဖစ္ေလသေလာ၊ ဤအရာ၌ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ၾကသနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား တည္ရာေျခာက္ပါး ‘သဠာယတန’ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေတြ႕ထိျခင္း ‘ဖႆ’ ျဖစ္၏ဟုေဟာထားေသာ ဤအရာ၌ ”တည္ရာေျခာက္ပါး ‘သဠာယတန’ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေတြ႕ထိျခင္း ‘ဖႆ’ျဖစ္၏” ဟု တပည့္ေတာ္တို႔ မွတ္ထင္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

”နာမ္႐ုပ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ တည္ရာေျခာက္ပါး ‘သဠာယတန’ သည္ ျဖစ္၏” ဟု ဤစကားကိုေဟာထား၏။ ရဟန္းတို႔ နာမ္႐ုပ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ တည္ရာေျခာက္ပါး ‘သဠာယတန’ျဖစ္ေလသေလာ၊ မျဖစ္ေလသေလာ၊ ဤအရာ၌ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ၾကသနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား နာမ္႐ုပ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ တည္ရာေျခာက္ပါး ‘သဠာယတန’ သည္ ျဖစ္၏ဟု ေဟာ့ထားေသာ ဤအရာ၌ ”နာမ္႐ုပ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ တည္ရာေျခာက္ပါး ‘သဠာယတန’ ျဖစ္၏” ဟု တပည့္ေတာ္တို႔ မွတ္ထင္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

”ဝိညာဏ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ နာမ္႐ုပ္သည္ ျဖစ္၏” ဟု ဤစကားကို ေဟာထား၏။ ရဟန္းတို႔ဝိညာဏ္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ နာမ္႐ုပ္သည္ ျဖစ္ေလသေလာ၊ မျဖစ္ေလသေလာ၊ ဤအရာ၌ အဘယ္သို႔မွတ္ထင္ၾကသနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ဝိညာဏ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ နာမ္႐ုပ္သည္ ျဖစ္၏ဟု ေဟာထားေသာ ဤအရာ၌ ”ဝိညာဏ္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ နာမ္႐ုပ္သည္ ျဖစ္၏” ဟု တပည့္ေတာ္တို႔ မွတ္ထင္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

”ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏” ဟု ဤစကားကို ေဟာထား၏။ ရဟန္းတို႔ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္ေလသေလာ၊ မျဖစ္ေလသေလာ၊ ဤအရာ၌ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ၾကသနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏ဟု ေဟာထားေသာ ဤအရာ၌ ”ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏” ဟု တပည့္ေတာ္တို႔ မွတ္ထင္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

”မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏” ဟု ဤစကားကိုေဟာထား၏။ ရဟန္းတို႔ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔သည္ ျဖစ္ကုန္ေလသေလာ၊ မျဖစ္ကုန္ေလသေလာ၊ ဤအရာ၌ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ၾကသနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏ဟု ေဟာထားေသာ ဤအရာ၌ ”မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏” ဟုတပည့္ေတာ္တို႔ မွတ္ထင္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

၄ဝ၄။ ရဟန္းတို႔ ေကာင္းေပ၏၊ ရဟန္းတို႔ သင္တို႔လည္း ဤသို႔ ေျပာဆိုကုန္၏၊ ငါလည္း ဤသို႔ပင္ေဟာၾကား၏၊ ဤအေၾကာင္းရွိေသာ္ ဤအက်ဳိးရွိ၏၊ ဤအေၾကာင္း၏ ျဖစ္ေပၚျခင္းေၾကာင့္ဤအက်ဳိးျဖစ္ေပၚေပ၏။ ျဖစ္ေပၚပံုကား- မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’၊ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’အေၾကာင္းေၾကာင့္ သိမႈ ‘ဝိညာဏ္’၊ သိမႈ ‘ဝိညာဏ္’အေၾကာင္းေၾကာင့္ နာမ္႐ုပ္၊ နာမ္႐ုပ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ သဠာယတန၊ သဠာယတန အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေတြ႕ထိျခင္း ‘ဖႆ’၊ ေတြ႕ထိျခင္း ‘ဖႆ’ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခံစားျခင္း ‘ေဝဒနာ’၊ ခံစားျခင္း ‘ေဝဒနာ’အေၾကာင္းေၾကာင့္တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’၊ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ အေၾကာင္းေၾကာင့္ စြဲလမ္းမႈ ‘ဥပါဒါန္’၊ စြဲလမ္းမႈ ‘ဥပါဒါန္’အေၾကာင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းျပဳမႈကံ ‘ဘဝ’၊ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပဳမႈကံ ‘ဘဝ’ အေၾကာင္းေၾကာင့္ (ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’၊ (ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အိုျခင္း ‘ဇရာ’၊ ေသျခင္း ‘မရဏ’၊ ပူေဆြးျခင္း ‘ေသာက’၊ ငိုေႂကြးျခင္း ‘ပရိေဒဝ’၊ ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း ‘ဒုကၡ’၊ စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ‘ေဒါမနႆ’၊ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္း ‘ဥပါယာသ’တို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။ ဤသို႔ ခ်မ္းသာမဖက္ေသာ ဆင္းရဲအစု၏ျဖစ္ပြားျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’၏သာလွ်င္ တပ္ျခင္းကင္းသျဖင့္ အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပဳစီရင္မႈ ခ်ဳပ္၏၊ ျပဳစီရင္မႈ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဝိညာဏ္ခ်ဳပ္၏၊ ဝိညာဏ္ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ နာမ္႐ုပ္ ခ်ဳပ္၏၊ နာမ္႐ုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ သဠာယတန ခ်ဳပ္၏၊ သဠာယတနခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေတြ႕ထိျခင္း ခ်ဳပ္၏၊ ေတြ႕ထိျခင္းခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ခံစားျခင္း ခ်ဳပ္၏၊ ခံစားျခင္းခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ တပ္မက္မႈ ခ်ဳပ္၏၊ တပ္မက္မႈခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္စြဲလမ္းမႈ ခ်ဳပ္၏၊ စြဲလမ္းမႈ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းျပဳမႈကံ ‘ဘဝ’ ခ်ဳပ္၏၊ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပဳမႈကံ့ ‘ဘဝ’ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ (ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’ခ်ဳပ္၏၊ (ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ အိုျခင္း ‘ဇရာ’၊ ေသျခင္း ‘မရဏ’၊ ပူေဆြးျခင္း ‘ေသာက’၊ ငိုေႂကြးျခင္း ‘ပရိေဒဝ’၊ ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း ‘ဒုကၡ’၊ စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ‘ေဒါမနႆ’၊ ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္း ‘ဥပါယာသ’တို႔သည္ ခ်ဳပ္ကုန္၏။ ဤသို႔ ဤခ်မ္းသာမဖက္ေသာ ဆင္းရဲအစု၏ ခ်ဳပ္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

၄ဝ၅။ ”(ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ အိုျခင္း ‘ဇရာ’ ေသျခင္း ‘မရဏ’ခ်ဳပ္၏” ဟု ဤစကားကို ေဟာထား၏။ ရဟန္းတို႔ (ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ အိုျခင္း ‘ဇရာ’ ေသျခင္း ‘မရဏ’ ခ်ဳပ္ေလသေလာ၊ မခ်ဳပ္ေလသေလာ၊ ဤအရာ၌ အဘယ္သို႔မွတ္ထင္ၾကသနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား (ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ အိုျခင္း ‘ဇရာ’ ေသျခင္း ‘မရဏ’ ခ်ဳပ္၏ဟု ေဟာထားေသာ ဤအရာ၌ ”(ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ အိုျခင္း ‘ဇရာ’ ေသျခင္း ‘မရဏ’ခ်ဳပ္၏” ဟု တပည့္ေတာ္တို႔ မွတ္ထင္ၾကပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

”ျဖစ္ေၾကာင္း ျပဳမႈကံ ‘ဘဝ’ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ (ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’ ခ်ဳပ္၏” ဟုဤစကားကို ေဟာထား၏။ ရဟန္းတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္းျပဳမႈကံ ‘ဘဝ’ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ (ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’ ခ်ဳပ္ေလသေလာ၊ မခ်ဳပ္ေလသေလာ၊ ဤအရာ၌ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ၾကသနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္းျပဳမႈကံ ‘ဘဝ’ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ (ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’ခ်ဳပ္၏ဟု ေဟာထားေသာ ဤအရာ၌ ”ျဖစ္ေၾကာင္း ျပဳမႈကံ ‘ဘဝ’ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ (ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’ခ်ဳပ္၏” ဟု တပည့္ေတာ္တို႔ မွတ္ထင္ၾကပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

”စြဲလမ္းမႈ ‘ဥပါဒါန္’ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းျပဳမႈကံ ‘ဘဝ’ ခ်ဳပ္၏” ဟု ဤစကားကို ေဟာထား၏။ ရဟန္းတို႔ စြဲလမ္းမႈ ‘ဥပါဒါန္’ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းျပဳမႈကံ ‘ဘဝ’ ခ်ဳပ္ေလသေလာ၊ မခ်ဳပ္ေလသေလာ၊ ဤအရာ၌ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ၾကသနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား စြဲလမ္းမႈ ‘ဥပါဒါန္’ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပဳမႈကံ ‘ဘဝ’ ခ်ဳပ္၏ဟု ေဟာထားေသာ ဤအရာ၌ ”စြဲလမ္းမႈ ‘ဥပါဒါန္’ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းျပဳမႈကံ ‘ဘဝ’ ခ်ဳပ္၏” ဟု တပည့္ေတာ္တို႔ မွတ္ထင္ၾကပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

”တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ စြဲလမ္းမႈ ‘ဥပါဒါန္’ ခ်ဳပ္၏” ဟု ဤစကားကို ေဟာထား၏။ ရဟန္းတို႔ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ စြဲလမ္းမႈ ‘ဥပါဒါန္’ ခ်ဳပ္ေလသေလာ၊ မခ်ဳပ္ေလသေလာ၊ ဤအရာ၌ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ၾကသနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ စြဲလမ္းမႈ ‘ဥပါဒါန္’ ခ်ဳပ္၏ဟု ေဟာထားေသာဤအရာ၌ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ စြဲလမ္းမႈ ‘ဥပါဒါန္’ ခ်ဳပ္၏” ဟု တပည့္ေတာ္တို႔မွတ္ထင္ ၾကပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

”ခံစားျခင္း ‘ေဝဒနာ’ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ ခ်ဳပ္၏” ဟု ဤစကားကို ေဟာထား၏။ ရဟန္းတို႔ ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ ခ်ဳပ္ေလသေလာ၊ မခ်ဳပ္ေလသေလာ၊ ဤအရာ၌ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ၾကသနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ ခ်ဳပ္၏ဟု ေဟာထားေသာဤအရာ၌ ”ခံစားျခင္း ‘ေဝဒနာ’ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ ခ်ဳပ္၏” ဟု တပည့္ေတာ္တို႔မွတ္ ထင္ၾကပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

”အေတြ႕အထိ ‘ဖႆ’ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ခံစားျခင္း ‘ေဝဒနာ’ ခ်ဳပ္၏” ဟု ဤစကားကို ေဟာထား၏။

ရဟန္းတို႔ အေတြ႕အထိ ‘ဖႆ’ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ခံစားျခင္း ‘ေဝဒနာ’ ခ်ဳပ္ေလသေလာ၊ မခ်ဳပ္ေလသေလာ၊ ဤအရာ၌ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ၾကသနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား အေတြ႕အထိ ‘ဖႆ’ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ခံစားျခင္း ‘ေဝဒနာ’ ခ်ဳပ္၏ဟု ေဟာထားေသာဤအရာ၌ အေတြ႕အထိ ‘ဖႆ’ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ခံစားျခင္း ‘ေဝဒနာ’ ခ်ဳပ္၏” ဟု တပည့္ေတာ္တို႔ မွတ္ထင္ၾကပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

”သဠာယတန ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ အေတြ႕အထိ ‘ဖႆ’ ခ်ဳပ္၏” ဟု ဤစကားကို ေဟာထား၏။ ရဟန္းတို႔ သဠာယတန ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ အေတြ႕အထိ ‘ဖႆ’ ခ်ဳပ္ေလသေလာ၊ မခ်ဳပ္ေလသေလာ၊ ဤအရာ၌ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ၾကသနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား သဠာယတန ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ အေတြ႕အထိ ‘ဖႆ’ ခ်ဳပ္၏ဟု ေဟာထားေသာ ဤအရာ၌ ”သဠာယတန ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ အေတြ႕အထိ ‘ဖႆ’ ခ်ဳပ္၏” ဟု တပည့္ေတာ္တို႔ မွတ္ထင္ၾကပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

”နာမ္႐ုပ္ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ သဠာယတန ခ်ဳပ္၏” ဟု ဤစကားကို ေဟာထား၏။ ရဟန္းတို႔နာမ္႐ုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ သဠာယတန ခ်ဳပ္ေလသေလာ၊ မခ်ဳပ္ေလသေလာ၊ ဤအရာ၌ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ၾကသနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား နာမ္႐ုပ္ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ သဠာယတန ခ်ဳပ္၏ဟု ေဟာထားေသာ ဤအရာ၌ ”နာမ္႐ုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ သဠာယတန ခ်ဳပ္၏” ဟု တပည့္ေတာ္တို႔ မွတ္ထင္ၾကပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

”ဝိညာဏ္ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ နာမ္႐ုပ္ ခ်ဳပ္၏” ဟု ဤစကားကို ေဟာထား၏။ ရဟန္းတို႔ဝိညာဏ္ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ နာမ္႐ုပ္ ခ်ဳပ္ေလသေလာ၊ မခ်ဳပ္ေလသေလာ၊ ဤအရာ၌ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ၾကသနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ဝိညာဏ္ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ နာမ္႐ုပ္ ခ်ဳပ္၏ဟု ေဟာထားေသာ ဤအရာ၌ ”ဝိညာဏ္ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ နာမ္႐ုပ္ခ်ဳပ္၏” ဟု တပည့္ေတာ္တို႔ မွတ္ထင္ၾကပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

”ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဝိညာဏ္ ခ်ဳပ္၏” ဟု ဤစကားကို ေဟာထား၏။ ရဟန္းတို႔ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဝိညာဏ္ ခ်ဳပ္ေလသေလာ၊ မခ်ဳပ္ေလသေလာ၊ ဤအရာ၌အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ၾကသနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဝိညာဏ္ ခ်ဳပ္၏ဟု ေဟာထားေသာ ဤအရာ၌ ”ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဝိညာဏ္ခ်ဳပ္၏” ဟု တပည့္ေတာ္တို႔ မွတ္ထင္ၾကပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ ၾကကုန္၏)။

”မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’ ခ်ဳပ္၏” ဟု ဤစကားကို ေဟာထား၏။ ရဟန္းတို႔ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’ ခ်ဳပ္ေလသေလာ၊ မခ်ဳပ္ေလသေလာ၊ ဤအရာ၌ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ၾကသနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’ ခ်ဳပ္၏ဟု ေဟာထားေသာ ဤအရာ၌ ”မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’ ခ်ဳပ္၏” ဟု တပည့္ေတာ္တို႔ မွတ္ထင္ၾကပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

၄ဝ၆။ ရဟန္းတို႔ ေကာင္းေပ၏၊ ရဟန္းတို႔ သင္တို႔လည္း ဤသို႔ ေျပာဆိုကုန္၏၊ ငါလည္း ဤသို႔ပင္ေဟာၾကား၏၊ ဤအေၾကာင္းမရွိေသာ္ ဤအက်ဳိးမရွိႏိုင္၊ ဤအေၾကာင္းခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဤ အက်ဳိးခ်ဳပ္ရ၏။ ခ်ဳပ္ပံုကား မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’ ခ်ဳပ္၏၊ ျပဳစီရင္မႈ ‘သခၤါရ’ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဝိညာဏ္ခ်ဳပ္၏၊ ဝိညာဏ္ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ နာမ္႐ုပ္ ခ်ဳပ္၏၊ နာမ္႐ုပ္ ခ်ဳပ္ျခင္း့ေၾကာင့္ သဠာယတန ခ်ဳပ္၏၊ သဠာယတန ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ အေတြ႕အထိ ‘ဖႆ’ ခ်ဳပ္၏၊ အေတြ႕အထိ ‘ဖႆ’ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ခံစားျခင္း ‘ေဝဒနာ’ ခ်ဳပ္၏၊ ခံစားျခင္း ‘ေဝဒနာ’ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ခ်ဳပ္၏၊ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ စြဲလမ္းမႈ ‘ဥပါဒါန္’ ခ်ဳပ္၏၊ စြဲလမ္းမႈ ‘ဥပါဒါန္’ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းျပဳမႈကံ ‘ဘဝ’ ခ်ဳပ္၏၊ ျဖစ္ေၾကာင္းျပဳမႈကံ ‘ဘဝ’ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ (ပဋိသေႏၶ တည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’ ခ်ဳပ္၏၊ (ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ အိုျခင္း ‘ဇရာ’၊ ေသျခင္း ‘မရဏ’၊ ပူေဆြးျခင္း ‘ေသာက’၊ ငိုေႂကြးျခင္း ‘ပရိေဒဝ’၊ ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း ‘ဒုကၡ’၊ စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ‘ေဒါမနႆ’၊ ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္း ‘ဥပါယာသ’တို႔သည္ ခ်ဳပ္ကုန္၏။ ဤသို႔ ဤ ခ်မ္းသာမဖက္ေသာ ဆင္းရဲအစု၏ ခ်ဳပ္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

၄ဝ၇။ ရဟန္းတို႔ စင္စစ္အားျဖင့္ သင္တို႔သည္ ဤသို႔ သိကုန္ေသာ္ ဤသို႔ ျမင္ကုန္ေသာ္ ”ငါတို႔သည္အတိတ္ကာလ၌ ျဖစ္ခဲ့ေလကုန္သေလာ၊ မျဖစ္ခဲ့ေလကုန္သေလာ၊ အတိတ္ကာလ၌ အဘယ္ သို႔ေသာသူျဖစ္ခဲ့ကုန္သနည္း၊ အတိတ္ကာလ၌ အဘယ္ပံုပန္း ျဖစ္ခဲ့ကုန္သနည္း၊ ငါတို႔သည္ အတိတ္ ကာလ၌အဘယ္သို႔ေသာသူ ျဖစ္ၿပီး၍ အဘယ္သို႔ေသာသူ ျဖစ္ခဲ့ကုန္သနည္း” ဟု ေရွးအဖို႔ခႏၶာသို႔ေသာ္လည္းတစ္ဖန္ ေျပးသြားကုန္ရာသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား တစ္ဖန္ေျပးသြားျခင္း မျဖစ္ပါဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ စင္စစ္အားျဖင့္ သင္တို႔သည္ ဤသို႔ သိကုန္ေသာ္ ဤသို႔ ျမင္ကုန္ေသာ္ ”ငါတို႔သည္အနာဂတ္ကာလ၌ ျဖစ္ကုန္လတၱံ႕ေလာ၊ မျဖစ္ကုန္လတၱံ႕ေလာ၊ အနာဂတ္ကာလ၌ အဘယ္သို႔ေသာသူျဖစ္ကုန္လတၱံ႕နည္း၊ အနာဂတ္ကာလ၌ အဘယ္ပံုပန္း ျဖစ္ကုန္လတၱံ႕နည္း၊ ငါတို႔သည္ အနာဂတ္ကာလ၌အဘယ္သို႔ေသာသူ ျဖစ္၍ အဘယ္သို႔ေသာသူ ျဖစ္ကုန္လတၱံ႕နည္း” ဟု ေနာက္အဖို႔ခႏၶာသို႔ေသာ္လည္းတစ္ဖန္ ေျပးသြားကုန္ရာသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား တစ္ဖန္ေျပးသြားျခင္း မျဖစ္ပါဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ စင္စစ္အားျဖင့္ သင္တို႔သည္ ဤသို႔ သိကုန္ေသာ္ ဤသို႔ ျမင္ကုန္ေသာ္ ”ငါသည္ျဖစ္ေလသေလာ၊ မျဖစ္ေလသေလာ၊ အဘယ္သို႔ေသာသူ ျဖစ္သနည္း၊ အဘယ္ပံုပန္း ျဖစ္သနည္း၊ ဤသတၱဝါသည္ အဘယ္မွ လာသနည္း၊ ထိုသတၱဝါသည္ အဘယ္သို႔ သြားလတၱံ႕နည္း” ဟု ယခုပစၥဳပၸန္ကာလ ကိုယ္တြင္း သႏၲာန္၌လည္း သို႔ေလာ သို႔ေလာ ေတြးေတာ ယံုမွားမႈ ျဖစ္ၾကရာသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား သို႔ေလာ သို႔ေလာ ေတြးေတာ ယံုမွားမႈ မျဖစ္ရာပါဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ စင္စစ္အားျဖင့္ သင္တို႔သည္ ဤသို႔ သိကုန္ေသာ္ ဤသို႔ ျမင္ကုန္ေသာ္ ”ဆရာျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါတို႔ အေလးျပဳသင့္သူတည္း၊ ဆရာျမတ္စြာဘုရားအား ႐ိုေသျခင္းျဖင့္ ငါတို႔သည္ ဤအတိုင္းဆိုကုန္၏” ဟု ဤသို႔ ဆိုကုန္ရာသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ ေျပာဆိုျခင္း မဟုတ္ပါဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ စင္စစ္အားျဖင့္ သင္တို႔သည္ ဤသို႔ သိကုန္ေသာ္ ဤသို႔ ျမင္ကုန္ေသာ္ ”သမဏ ျဖစ္ေသာျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ ေဟာၾကားေတာ္မူ၏၊ သမဏမည္ေသာ ငါတို႔သည္လည္း ဤ အတိုင္းပင္ဆိုရကုန္၏” ဟု ဤသို႔ ဆိုရာသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ ေျပာဆိုျခင္း မဟုတ္ပါဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ စင္စစ္အားျဖင့္ သင္တို႔သည္ ဤသို႔ သိကုန္ေသာ္ ဤသို႔ ျမင္ကုန္ေသာ္ တစ္ပါးေသာဆရာကို ၫႊန္ျပကုန္ရာသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ ၫႊန္ျပျခင္း မဟုတ္ပါဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ စင္စစ္အားျဖင့္ သင္တို႔သည္ ဤသို႔ သိကုန္ေသာ္ ဤသို႔ ျမင္ကုန္ေသာ္ မ်ားစြာေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ ဝတ္အက်င့္ႏွင့္ ေကာတုဟလမဂၤလာတို႔ကို အႏွစ္သာရအားျဖင့္ တစ္ဖန္ ယူကုန္ရာသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ တစ္ဖန္ ယူျခင္းသည္ မျဖစ္ရာပါဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ သင္တို႔သည္ ကိုယ္တိုင္သိသည္ကိုသာလွ်င္ ကိုယ္တိုင္ျမင္သည္ကိုသာလွ်င္ ကိုယ္တိုင္ထင္ထင္ရွားရွား သိသည္ကိုသာလွ်င္ ဆိုကုန္သည္ မဟုတ္ကုန္ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား မွန္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ေကာင္းေပ၏၊ ရဟန္းတို႔ ငါသည္ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ႏိုင္ေသာ၊ အခါမလင့္ အက်ဳိးေပးတတ္ေသာ၊ လာလွည့္ ႐ႈလွည့္ဟု ဖိတ္ေခၚျပထိုက္ေသာ၊ မိမိ ကိုယ္ထဲစိတ္ထဲ၌ ေဆာင္ယူထားထိုက္ေသာ၊ ပညာရွိတို႔သာ ကိုယ္စီကိုယ္င သိႏိုင္ ခံစားႏိုင္ေသာ ဤတရားျဖင့္ သင္တို႔ကို နိဗၺာန္သို႔ ပို႔ခဲ့ၿပီ။ ”ရဟန္းတို႔ ဤတရားသည္ ကိုယ္တိုင္ ႐ႈျမင္ထိုက္ေသာ တရားတည္း၊ အခါမလင့္ အက်ဳိးေပးတတ္ေသာ တရားတည္း၊ လာလွည့္႐ႈလွည့္ဟု ဖိတ္ေခၚျပထိုက္ေသာ တရားတည္း၊ မိမိ၏ ကိုယ္ထဲစိတ္ထဲ၌ ေဆာင္ယူထားထိုက္ေသာ တရားတည္း၊ ပညာရွိတို႔သာ ကိုယ္စီကိုယ္င သိႏိုင္ ခံစားႏိုင္ေသာ တရားတည္း” ဟု ေဟာထား၏၊ ဤကိုယ္တိုင္ျမင္ ကိုယ္တိုင္သိ ကိုယ္တိုင္ ထင္ထင္ရွားရွား သိသည့္အျဖစ္ကို စြဲ၍ ဤစကားကိုေဟာထား၏။

၄ဝ၈။ ရဟန္းတို႔ အေၾကာင္းသံုးရပ္တို႔၏ ေပါင္းဆံုျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္တည္ျခင္းသည္ ျဖစ္ႏိုင္ေပ၏။ အမိအဖတို႔သည္လည္း ေပါင္းေဖာ္ကုန္၏၊ အမိသည္လည္း ဥတုမလာ၊ အမိဝမ္းတြင္းသို႔ ေရာက္ထိုက္သူ (သတၱဝါ) သည္လည္း အဆင္သင့္ မရွိေသး၊ ထိုမွ်ေလာက္ေသာ အျခင္းအရာျဖင့္ ကိုယ္ဝန္တည္ျခင္းသည္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ အမိအဖတို႔သည္လည္း ေပါင္းေဖာ္ကုန္၏၊ အမိသည္လည္း ဥတုလာ၏၊ အမိဝမ္း တြင္းသို႔ ေရာက္ထိုက္သူ (သတၱဝါ) သည္လည္း အဆင္သင့္ မရွိေသး၊ ထိုမွ်ေလာက္ေသာအျခင္းအရာ ျဖင့္ ကိုယ္ဝန္တည္ျခင္းသည္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ရဟန္းတို႔ အမိအဖတို႔သည္လည္းေပါင္းေဖာ္ကုန္၏၊ အမိ သည္လည္း ဥတုလာ၏၊ အမိဝမ္းတြင္းသို႔ ေရာက္ထိုက္သူ (သတၱဝါ) သည္လည္းအဆင္သင့္ ရွိေန၏၊ ဤသို႔ အေၾကာင္းသံုးရပ္တို႔၏ ေပါင္းဆံုျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္တည္ျခင္းသည္ျဖစ္ႏိုင္ေပ၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုကို္ယ္ဝန္ကို အမိသည္ ကိုးလျဖစ္ေစ၊ ဆယ္လျဖစ္ေစ ဝမ္းျဖင့္လြယ္၍ ႀကီးစြာေသာယံုမွားျခင္းျဖင့္ ေလးလံေသာ ဝန္ကို လြယ္ရ၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုကို္ယ္ဝန္ကို အမိသည္ ကိုးလျဖစ္ေစဆယ္လျဖစ္ေစ လြန္ေသာအခါ၌ ႀကီးစြာေသာ ယံုမွားျခင္းျဖင့္ ေလးလံေသာ ဝန္ကို ဖြားျမင္၏။ ေမြးဖြားၿပီးေသာ ထိုသူငယ္ကို မိမိေသြးျဖင့္ ေမြးျမဴ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအမိႏို႔ရည္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏သာသနာေတာ္၌ ေသြးမည္၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုသူငယ္သည္ ႀကီးထြားျခင္း ဣေႁႏၵတို႔၏ ရင့္က်က္ျခင္းကို စြဲ၍ ထြန္ငယ္ျဖင့္ ကစားျခင္းက်ည္းသား႐ိုက္ကစားျခင္း ဂြၽမ္းထိုးကစားျခင္း စၾကာျဖင့္ ကစားျခင္း ခြက္ငယ္ျဖင့္ ကစားျခင္းရထားငယ္ျဖင့္ ကစားျခင္း ေလးငယ္ျဖင့္ကစားျခင္းဟူေသာ ထိုထို ဤဤ ကေလးသူငယ္ ကစားနည္းမ်ဳိးစံုတို႔ျဖင့္ ကစား၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုသူငယ္သည္ ႀကီးထြားျခင္း ဣေႁႏၵတို႔၏ ရင့္က်က္ျခင္းကို စြဲ၍ ႏွစ္လိုဖြယ္ျဖစ္ေသာႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ျမတ္ႏိုးဖြယ္ျဖစ္ေသာ ခ်စ္အပ္ေသာသေဘာရွိေသာ ကာမ (ရာဂ) ႏွင့္စပ္သြယ္ေသာတပ္မက္ ဖြယ္ျဖစ္ေသာ စကၡဳဝိညာဏ္ျဖင့္ သိရေသာ အဆင္း။ပ။ ေသာတဝိညာဏ္ျဖင့္ သိရေသာ အသံ။ ဃာနဝိညာဏ္ျဖင့္ သိရေသာ အနံ႕။ ဇိဝွါဝိညာဏ္ျဖင့္ သိရေသာ အရသာ။ ႏွစ္လိုဖြယ္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ျမတ္ႏိုးဖြယ္ျဖစ္ေသာ ခ်စ္အပ္ေသာသေဘာရွိေသာ ကာမ (ရာဂ) ႏွင့္ စပ္သြယ္ေသာတပ္မက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ကာယဝိညာဏ္ျဖင့္ သိရေသာ အေတြ႕အထိ ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ျဖင့္ ကံုလံုျပည့္စံု့သည္ျဖစ္၍ ေပ်ာ္ပါးလ်က္ ေန၏။

၄ဝ၉။ ထိုသူငယ္သည္ မ်က္စိျဖင့္ အဆင္းကို ျမင္၍ ခ်စ္ႏွစ္သက္ဖြယ္သေဘာရွိေသာ အဆင္း၌ ျပင္းစြာတပ္စြန္း၏၊ မခ်စ္မႏွစ္သက္ဖြယ္သေဘာရွိေသာ အဆင္း၌ ေဒါသစိတ္ ျဖစ္၏၊ ကာယဂတာသတိ မထင္ဘဲေသးသိမ္ေသာ စိတ္ရွိလ်က္လည္း ေန၏၊ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားမ်ား အႂကြင္းမဲ့ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာျဖစ္ေသာ လြတ္ေျမာက္ေသာ စိတ္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေသာ ပညာကိုလည္း အမွန္အတိုင္းခြဲျခား၍ မသိ။ ထိုသူသည္ ဤသို႔ လိုက္ေလ်ာျခင္း ဆန္႔က်င္ျခင္းသို႔ ေရာက္လ်က္ ခ်မ္းသာကိုျဖစ္ေစဆင္းရဲကို ျဖစ္ေစ၊ ဆင္းရဲမဟုတ္ခ်မ္းသာမဟုတ္သည္ကိုျဖစ္ေစ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ေဝဒနာကို ခံစား၏။ ထိုသူသည္ ထိုခံစားျခင္းကို ႏွစ္သက္၏၊ အားရပါးရ ေျပာဆို၏၊ သက္ဝင္စြဲလမ္း၍ တည္၏။ ထိုခံစားမႈကို ႏွစ္ သက္ျခင္း အားရပါးရေျပာဆိုျခင္း သက္ဝင္စြဲလမ္း၍ တည္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုသူအားႏွစ္သက္ျခင္း ျဖစ္၏၊ ခံစားမႈတို႔၌ ႏွစ္သက္ျခင္းသည္ စြဲလမ္းမႈတည္း။ ထိုသူအား စြဲလမ္းမႈဟူေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ ေၾကာင္းျပဳမႈကံ ‘ဘဝ’၊ ဘဝဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’၊ ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’ ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အိုျခင္း ‘ဇရာ’၊ ေသျခင္း ‘မရဏ’၊ ပူေဆြးျခင္း ‘ေသာက’၊ ငိုေႂကြးျခင္း ‘ပရိေဒဝ’၊ ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း ‘ဒုကၡ’၊ စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ‘ေဒါမနႆ’၊ ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္း ‘ဥပါယာသ’တို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။ ဤသို႔ ဤခ်မ္းသာမဖက္ေသာ ဆင္းရဲအစု၏ျဖစ္ပြားျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

နားျဖင့္ အသံကို ၾကား၍။ပ။ ႏွာေခါင္းျဖင့္ အနံ႕ကို နံ၍။ပ။ လွ်ာျဖင့္ အရသာကို လ်က္၍။ပ။ ကိုယ္ျဖင့္ အေတြ႕အထိကို ေတြ႕ထိ၍။ပ။ စိတ္ျဖင့္ သဘာဝဓမၼကို သိ၍ ခ်စ္ႏွစ္သက္ဖြယ္သေဘာရွိေသာသဘာဝဓမၼ၌ ျပင္းစြာ တပ္စြန္း၏၊ မခ်စ္မႏွစ္သက္ဖြယ္သေဘာရွိေသာ သဘာဝဓမၼ၌ ေဒါသစိတ္ ျဖစ္၏၊ ကာယဂတာသတိ မထင္ဘဲ ေသးသိမ္ေသာ စိတ္ရွိလ်က္လည္း ေန၏၊ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားမ်ား အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာျဖစ္ေသာ လြတ္ေျမာက္ေသာ စိတ္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေသာ ပညာကိုလည္းအမွန္အတိုင္း ခြဲျခား၍ မသိ။ ထိုသူသည္ ဤသို႔ လိုက္ေလ်ာျခင္း ဆန္႔က်င္ျခင္းသို႔ ေရာက္လ်က္ခ်မ္းသာကိုျဖစ္ေစ၊ ဆင္းရဲကိုျဖစ္ေစ၊ ဆင္းရဲမဟုတ္ ခ်မ္းသာ မဟုတ္သည္ကိုျဖစ္ေစ တစ္စံု တစ္ခုေသာေဝဒနာကို ခံစား၏။ ထိုသူသည္ ထိုခံစားျခင္းကို ႏွစ္သက္၏၊ အားရပါးရေျပာဆို၏၊ သက္ဝင္စြဲလမ္း၍တည္၏။ ထိုခံစားမႈကို ႏွစ္သက္ျခင္း အားရပါးရေျပာဆိုျခင္း သက္ဝင္စြဲလမ္း၍ တည္ျခင္းေၾကာင့္ထိုသူ႕အား ႏွစ္သက္ျခင္း ျဖစ္၏၊ ခံစားမႈတို႔၌ ႏွစ္သက္ျခင္းသည္ စြဲလမ္းမႈတည္း။ ထိုသူအား စြဲလမ္းမႈဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပဳမႈကံ ‘ဘဝ’၊ ဘဝဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’၊ ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’ ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အိုျခင္း ‘ဇရာ’၊ ေသျခင္း ‘မရဏ’၊ ပူေဆြးျခင္း ‘ေသာက’၊ ငိုေႂကြးျခင္း ‘ပရိေဒဝ’၊ ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း ‘ဒုကၡ’၊ စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ‘ေဒါမနႆ’၊ ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္း ‘ဥပါယာသ’တို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။ ဤသို႔ ဤခ်မ္းသာမဖက္ေသာ ဆင္းရဲအစု၏ျဖစ္ပြားျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

၄၁ဝ။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ၊ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ၊ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ အက်င့္ ‘စရဏ’ ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ၊ ေလာကကို သိေတာ္မူေသာ၊ ဆံုးမထိုက္သူကို ဆံုးမတတ္သူအတုမဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊ နတ္လူတို႔၏ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊ (သစၥာေလးပါးတရားတို႔ကို) သိေစေတာ္မူ ေသာ၊ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပြင့္ေတာ္မူ၏။ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ နတ္ မာရ္နတ္ ျဗဟၼာႏွင့္ တကြေသာ နတ္ေလာကႏွင့္ သမဏ ျဗာဟၼဏ မင္းမ်ားလူမ်ားႏွင့္ တကြေသာ လူ႕ေလာကကို ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။ ထိုျမတ္စြာဘုရား သည္ အစ၏ေကာင္းျခင္း အလယ္၏ေကာင္းျခင္း့အဆံုး၏ေကာင္းျခင္းရွိေသာ အနက္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ သဒၵါႏွင့္ျပည့္စံုေသာ အလံုးစံုျပည့္စံုေသာစင္ၾကယ္ေသာ တရားကို ေဟာေတာ္မူ၏၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို ျပေတာ္မူ၏။

ထိုတရားေတာ္ကို သူႂကြယ္သည္လည္းေကာင္း၊ သူႂကြယ္သားသည္လည္းေကာင္း အျခားဇာတ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး၌ ျဖစ္ေသာသူသည္လည္းေကာင္း ၾကားနာရ၏။ ထိုသူသည္ ထိုတရားေတာ္ကိုၾကားနာရေသာ ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရား၌ ယံုၾကည္မႈကို ရ၏။ ထိုသူသည္ ထိုယံုၾကည္မႈကို ရျခင္းႏွင့္ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏-

”အိမ္ရာေထာင္ေသာဘဝ၌ ေနရျခင္းသည္ က်ဥ္းေျမာင္း၏၊ (ကိေလသာ) ျမဴထရာ ခရီးလမ္းမႏွင့္တူ၏၊ ရဟန္းအျဖစ္သည္ လြင္ျပင္ႏွင့္ တူ၏၊ အိမ္ရာေထာင္ေသာဘဝ၌ ေနသူသည္ ဤျမတ္ေသာအက်င့္ ကို စင္စစ္ ျပည့္စံုစြာ စင္စစ္ စင္ၾကယ္စြာ ခ႐ုသင္းပြတ္သစ္ႏွင့္တူစြာ က်င့္ျခင္းငွာ မလြယ္၊ ငါသည္ ဆံမုတ္ဆိတ္ကို ပယ္၍ ဖန္ရည္ဆိုးေသာ အဝတ္တို႔ကို ဝတ္ၿပီးလွ်င္ လူ႕ေဘာင္မွ ထြက္ခြါ၍ရဟန္း ေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ရမူ ေကာင္းေလစြ” ဟု (ဆင္ျခင္၏)။

ထိုသူသည္ ေနာင္အခါ၌ နည္းေသာ ဥစၥာစုကို စြန္႔ပယ္၍လည္းေကာင္း၊ မ်ားေသာ ဥစၥာစုကို စြန္႔ပယ္၍လည္းေကာင္း၊ နည္းေသာ ေဆြမ်ဳိးစဥ္ဆက္ကို စြန္႔ပယ္၍လည္းေကာင္း၊ မ်ားေသာ ေဆြမ်ဳိးစဥ္ဆက္ကို စြန္႔ပယ္၍လည္းေကာင္း၊ ဆံမုတ္ဆိတ္ကို ပယ္၍လည္းေကာင္း ဖန္ရည္ဆိုးေသာ အဝတ္တို႔ကိုဝတ္ၿပီးလွ်င္ လူ႕ေဘာင္မွ ထြက္ခြါ၍ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္၏။

၄၁၁။ ထိုသူသည္ ဤသို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီးေသာ္ ရဟန္းတို႔၏ အက်င့္သီလသိကၡာႏွင့္ က်င့္ဝတ္သိကၡာပုဒ္သို႔ ေကာင္းစြာ ေရာက္လ်က္ အသက္သတ္ျခင္းကို ပယ္၍ အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ တုတ္ကို ခ်ထားၿပီး ျဖစ္၏၊ လက္နက္ကို ခ်ထားၿပီးျဖစ္၏၊ အရွက္ရွိ၏၊ သနားတတ္၏၊ ခပ္သိမ္းေသာသတၱဝါတို႔၏ အစီးအပြားကို လိုလားလ်က္ ေန၏။

မေပးသည္ကို ယူျခင္းကို ပယ္၍ မေပးသည္ကို ယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ေပးသည္ကိုသာ ခံယူ၏၊ ေပးသည္ကိုသာ ႏွစ္လို၏၊ မခိုးမဝွက္ စင္ၾကယ္ေသာ ကိုယ္ျဖင့္သာ ေန၏။

မျမတ္ေသာအက်င့္ကို ပယ္၍ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္၏၊ ယုတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ေလ့မရွိ၊ ရြာသူတို႔၏ အေလ့ျဖစ္ေသာ ေမထုန္အက်င့္မွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။

မဟုတ္မမွန္ေျပာျခင္းကို ပယ္၍ မဟုတ္မမွန္ေျပာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ အမွန္ကိုသာ ဆိုေလ့ရွိ၏၊ မွန္ေသာစကားခ်င္း ဆက္စပ္တတ္၏၊ တည္ေသာစကားရွိ၏၊ ယံုၾကည္ထိုက္ေသာစကားရွိ၏၊ ေလာကကိုလွည့္စားတတ္သူ မဟုတ္။

ကုန္းစကားကို ပယ္၍ ကုန္းစကားမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ ဤသူ ထိုသူတို႔ ကြဲျပားျခင္းငွာ ဤသူထံမွနားေထာင္၍ ထိုသူထံ၌ မေျပာတတ္၊ ထိုသူထံမွ နားေထာင္၍ ဤသူ႕ထံ၌ မေျပာတတ္၊ ဤသို႔ ကြဲျပားသူတို႔ကိုလည္း ေစ့စပ္တတ္၏၊ ညီၫြတ္သူတို႔ကိုလည္း အားေပးတတ္၏၊ ညီၫြတ္ျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၏၊ ညီၫြတ္ျခင္း၌ ေပ်ာ္ပိုက္၏၊ ညီၫြတ္ျခင္းကို ႏွစ္သက္၏၊ ညီၫြတ္ျခင္းကို ျပဳေသာ စကားကို ဆိုေလ့ရွိ၏။

ၾကမ္းေသာစကားကို ပယ္၍ ၾကမ္းေသာစကားမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ အၾကင္စကားသည္ အျပစ္ကင္း၏၊ နားခ်မ္းသာ၏၊ ႏွစ္လိုဖြယ္ ရွိ၏၊ ႏွလံုးသို႔ သက္၏၊ ယဥ္ေက်း၏၊ လူအမ်ား ႏွစ္သက္၏၊ လူအမ်ားႏွစ္ၿခိဳက္၏၊ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ စကားကိုသာ ဆို၏။

ၿပိန္ဖ်င္းေသာစကားကို ပယ္၍ၿပိန္ဖ်င္း ေသာစကားမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ (သင့္ေသာ) အခါ၌သာဆိုေလ့ရွိ၏၊ ဟုတ္သည္ကိုသာ ဆိုေလ့ရွိ၏၊ အက်ဳိးႏွင့္စပ္သည္ကိုသာ ဆိုေလ့ရွိ၏၊ တရားႏွင့္စပ္သည္ကိုသာ ဆိုေလ့ရွိ၏၊ အဆံုးအမႏွင့္စပ္သည္ကိုသာ ဆိုေလ့ရွိ၏၊ (သင့္ေသာ) အခါ၌ အေၾကာင္းႏွင့္တကြေသာ အပိုင္းအျခားရွိေသာ အနက္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ မွတ္သားေလာက္ေသာ စကားကိုသာ ဆိုေလ့ရွိ၏။

ထိုရဟန္းသည္ မ်ဳိးေစ့အေပါင္း အပင္အေပါင္းကို ဖ်က္ဆီးျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ ဆြမ္းတစ္နပ္သာ့စားေလ့ရွိ၏၊ ညစာစားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ေနလြဲစားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ ကျခင္း သီျခင္း တီးမႈတ္ျခင္း ပြဲၾကည့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ ပန္းပန္ျခင္း နံ႕သာျခယ္ျခင္း နံ႕သာေပ်ာင္းလိမ္းျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ ျမင့္ေသာ ေနရာ ျမတ္ေသာေနရာမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ ေရႊေငြကို ခံယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ ေကာက္စိမ္း၁ကို ခံယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ အသားစိမ္းကို ခံယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ မိန္းမအို မိန္းမပ်ဳိကို ခံယူျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္၏။ ကြၽန္မိန္းမ ကြၽန္ေယာက်္ားကို ခံယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။

ဆိတ္ႏွင့္သိုးကို ခံယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ ၾကက္ဝက္ကို ခံယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ ဆင္ ႏြား ျမင္းျမည္းကို ခံယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ လယ္ယာကို ခံယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ တမန္အမူအေစအပါးအမႈကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ ဝယ္မႈ ေရာင္းမႈမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ ခ်ိန္စဥ္းလဲအသျပာစဥ္းလဲ ျခင္တြယ္ တိုင္းတာ စဥ္းလဲျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ တံစိုးယူျခင္း လွည့္ျဖားျခင္းအတုျပဳျခင္းတည္းဟူေသာ ေကာက္ က်စ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ ျဖတ္ျခင္း သတ္ျခင္း ေႏွာင္ဖြဲျခင္း (ခရီးသြားတို႔ကို) လုယက္ျခင္း (ရြာနိဂံုးတို႔ကို) ဖ်က္ဆီးျခင္း ဓားျပတိုက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။

ထိုရဟန္းသည္ ကိုယ္ကိုမွ်တ႐ံုေသာ သကၤန္း, ဝမ္းကိုမွ်တ႐ံုေသာ ဆြမ္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲ၏။ အၾကင္အၾကင္ အရပ္သို႔ သြားေသာ္ (ပရိကၡရာရွစ္ပါးမွ်ကိုသာ) တပါတည္း ယူေဆာင္၍သာလွ်င္ သြား၏။ ဥပမာေသာ္ကား အေတာင္ရွိေသာ ငွက္သည္ အၾကင္အၾကင္အရပ္သို႔ ပ်ံေသာ္ မိမိအေတာင္သာဝန္ရွိသည္ ျဖစ္၍ ပ်ံ၏၊ ဤအတူ ရဟန္းသည္ ကိုယ္ကိုမွ်တ႐ံုေသာ သကၤန္း, ဝမ္းကိုမွ်တ႐ံုေသာဆြမ္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲ၏၊ ထိုရဟန္းသည္ အၾကင္ အၾကင္အရပ္သို႔ သြားေသာ္ (ပရိကၡရာရွစ္ပါးမွ်ကိုသာ) တစ္ပါတည္း ယူေဆာင္၍သာလွ်င္ သြား၏။ ထိုရဟန္းသည္ ဤျမတ္ေသာ သီလအစုႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍မိမိသႏၲာန္၌ အျပစ္မရွိေသာ ခ်မ္းသာကို ခံစား၏။

ထိုရဟန္းသည္ မ်က္စိျဖင့္ ႐ူပါ႐ံုကို ျမင္ေသာ္ (ေယာက်္ားမိန္းမဟူေသာ) အမွတ္နိမိတ္ကို စြဲယူေလ့မရွိ၊ (လက္ေျခစေသာ) အမွတ္လကၡဏာငယ္ကို စြဲယူေလ့မရွိ၊ အၾကင္အေၾကာင္းေၾကာင့္ စကၡဳေႁႏၵကိုမေစာင့္စည္းမူ၍ ေနေသာ ထိုရဟန္းကို မက္ေမာျခင္း ‘အဘိဇၩာ’ ႏွလံုးမသာျခင္း ‘ေဒါမနႆ’ဟု ဆိုအပ္ကုန္ေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ အစဥ္လိုက္၍ ႏွိပ္စက္ကုန္ရာ၏၊ ထိုစကၡဳေႁႏၵကိုေစာင့္ စည္းျခင္းငွါ က်င့္၏၊ စကၡဳေႁႏၵကို ေစာင့္ေရွာက္၏၊ စကၡဳေႁႏၵ၌ ေစာင့္စည္းျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

နားျဖင့္ သဒၵါ႐ံုကို ၾကားေသာ္။ပ။ ႏွာေခါင္းျဖင့္ ဂႏၶာ႐ံုကို နမ္းေသာ္။ပ။ လွ်ာျဖင့္ ရသာ႐ံုကိုလ်က္ေသာ္။ပ။ ကိုယ္ျဖင့္ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုကို ေတြ႕ထိေသာ္။ပ။ စိတ္ျဖင့္ ဓမၼာ႐ံုကို သိေသာ္ (ေယာက်္ားမိန္းမဟူေသာ) အမွတ္ နိမိတ္ကို စြဲယူေလ့မရွိ၊ (လက္ေျခစေသာ) အမွတ္လကၡဏာငယ္ကို စြဲယူေလ့မရွိ၊ အၾကင္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မနိေႁႏၵကို မေစာင့္စည္းမူ၍ ေနေသာ ထိုရဟန္းကို မက္ေမာျခင္း ‘အဘိဇၩ ာ’ ႏွလံုးမသာျခင္း ‘ေဒါမနႆ’ဟု ဆိုအပ္ကုန္ေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ အစဥ္လိုက္၍ႏွိပ္စက္ကုန္ရာ၏၊ ထိုမနိေႁႏၵကို ေစာင့္စည္းျခင္းငွါ က်င့္၏၊ မနိေႁႏၵကို ေစာင့္ေရွာက္၏၊ မနိေႁႏၵ၌ ေစာင့္စည္းျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ဤျမတ္ေသာ ဣေႁႏၵကို ေစာင့္စည္းျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍မိမိသႏၲာန္၌ (ဒုကၡႏွင့္) မေရာေသာ ခ်မ္းသာကို ခံစား၏။

ထိုရဟန္းသည္ ေရွ႕သို႔တက္ရာ ေနာက္သို႔ဆုတ္ရာ၌ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ျဖင့္ ျပဳေလ့ရွိ၏၊ တူ႐ူၾကည့္ရာတေစာင္းၾကည့္ရာ၌ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ျဖင့္ ျပဳေလ့ရွိ၏၊ ေကြးရာဆန္႔ရာ၌ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ျဖင့္ ျပဳေလ့ရွိ၏၊ ဒုကုဋ္ သပိတ္သကၤန္းကို ေဆာင္ရာ၌ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ျဖင့္ ျပဳေလ့ရွိ၏၊ စားရာ ေသာက္ရာ ခဲရာ လ်က္ရာ၌ဆင္ျခင္ဉာဏ္ျဖင့္ ျပဳေလ့ရွိ၏၊ က်င္ႀကီး က်င္ငယ္စြန္႔ရာ၌ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ျဖင့္ ျပဳေလ့ရွိ၏၊ သြားရာ ရပ္ရာထိုင္ရာ အိပ္ရာ ႏိုးရာ ေျပာရာ ဆိတ္ဆိတ္ေနရာ၌ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ျဖင့္ ျပဳေလ့ရွိ၏။

၄၁၂။ ဤျမတ္ေသာ သီလအစုႏွင့္လည္း ျပည့္စံုေသာ ဤျမတ္ေသာ ဣေႁႏၵေစာင့္စည္းျခင္းႏွင့္လည္းျပည့္စံုေသာ ဤျမတ္ေသာ သတိ, ဆင္ျခင္ဉာဏ္ႏွင့္လည္း ျပည့္စံုေသာ (ဤျမတ္ေသာ ေရာင့္ရဲျခင္းႏွင့့္လည္း ျပည့္စံုေသာ) ထို (ရဟန္း) သည္ ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာကို မွီဝဲ၏၊ ေတာကိုသစ္ပင္ရင္းကို ေတာင္ကို ေခ်ာက္ကို ေတာင္ေခါင္းကို သုသာန္ကို ေတာအုပ္ကို လြင္ျပင္ကို ေကာက္႐ိုးပံုကို (မွီဝဲ၏)။ ထို (ရဟန္း) သည္ ဆြမ္းခံရာမွ ျပန္ခဲ့၍ ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ ထက္ဝယ္ဖြဲ႕ေခြၿပီးလွ်င္ ကိုယ္ကို ေျဖာင့္မတ္စြာ ထား၍ ကမၼ႒ာန္းသို႔ ေရွးရွဴကာ သတိကို ျဖစ္ေစလ်က္ ထိုင္၏။ ထိုရဟန္းသည္ (ခႏၶာငါးပါးတည္းဟူေသာ) ေလာက၌ မက္ေမာျခင္း ‘အဘိဇၩ ာ’ ကို ပယ္၍ မက္ေမာျခင္း ‘အဘိဇၩာ’ကင္းေသာ စိတ္ျဖင့္ ေန၏၊ မက္ေမာျခင္း ‘အဘိဇၩ ာ’ မွ စိတ္ကို စင္ၾကယ္ေစ၏။ ပ်က္စီးေစလိုေသာျပစ္မွားမႈကို ပယ္၍ မပ်က္စီးေစလိုေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတို႔၏ အစီးအပြားကိုလိုလားလ်က္ ေန၏၊ ပ်က္စီးေစလိုေသာ ျပစ္မွားမႈမွ စိတ္ကို စင္ၾကယ္ေစ၏။ ေလးလံထိုင္းမႈိင္းျခင္း ‘ထိနမိဒၶ’ ကို ပယ္၍ ေလးလံထိုင္းမႈိင္းျခင္း ‘ထိနမိဒၶ’ မွ ကင္းသည္ျဖစ္၍ အလင္းေရာင္ကို မွတ္ျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍ သတိရွိသည္ျဖစ္၍ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေန၏၊ ေလးလံထိုင္းမႈိင္းျခင္း ‘ထိနမိဒၶ’ မွ စိတ္ကို စင္ၾကယ္ေစ၏။ ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း ‘ဥဒၶစၥ’ ေနာင္တရျခင္း ‘ကုကၠဳစၥ’ ကို ပယ္၍ အတြင္းသႏၲာန္၌ၿငိမ္သက္ေသာစိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ မပ်ံ႕လြင့္သည္ျဖစ္၍ ေန၏၊ ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း ‘ဥဒၶစၥ’ ေနာင္တရျခင္း ‘ကုကၠဳစၥ’ မွ စိတ္ကိုစင္ၾကယ္ေစ၏။ မေဝခြဲႏိုင္ျခင္း ‘ဝိစိကိစၧာ’ ကို ပယ္၍ မေဝခြဲႏိုင္ျခင္း ‘ဝိစိကိစၧာ’ ကိုလြန္ေျမာက္သည္ျဖစ္၍ ကုသိုလ္တရားတို႔၌ သို႔ေလာ သို႔ေလာ မရွိသည္ျဖစ္၍ ေန၏၊ မေဝခြဲႏိုင္ျခင္း ‘ဝိစိကိစၧာ’ မွ စိတ္ကို စင္ၾကယ္ေစ၏။

၄၁၃။ ထိုရဟန္းသည္ စိတ္၏ညစ္ႏြမ္းေၾကာင္းျဖစ္ကုန္ေသာ ပညာ၏အားနည္းျခင္းကို ျပဳတတ္ကုန္ေသာ ဤအပိတ္အပင္ ‘နီဝရဏ’တရား ငါးပါးတို႔ကို ပယ္၍ ကာမဂုဏ္တို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္အကုသိုလ္တရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ၊ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ၊ (နီဝရဏ) ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။

ရဟန္းတို႔ တဖန္ ထို႔ ျပင္လည္း ထိုရဟန္းသည္ ဝိတက္ဝိစာရၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္ကိုၾကည္လင္ေစတတ္ေသာ၊ စိတ္တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ကို ျဖစ္ပြားေစတတ္ေသာ၊ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ မရွိေသာ၊ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ မရွိေသာ၊ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ရွိေသာ ဒုတိယစ်ာန္သို႔။ပ။ တတိယစ်ာန္သို႔။ပ။ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။

၄၁၄။ ထိုရဟန္းသည္ မ်က္စိျဖင့္ အဆင္းကို ျမင္၍ ခ်စ္ႏွစ္သက္ဖြယ္သေဘာရွိေသာ အဆင္း၌မတပ္စြန္း၊ မခ်စ္မႏွစ္သက္ဖြယ္သေဘာရွိေသာ အဆင္း၌ ေဒါသစိတ္ မျဖစ္၊ ကာယဂတာသတိထင္သည္ျဖစ္၍ အတိုင္းအရွည္မရွိေသာ စိတ္ရွိလ်က္လည္း ေန၏၊ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားမ်ား အႂကြင္းမဲ့ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာျဖစ္ေသာ လြတ္ေျမာက္ေသာ စိတ္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေသာ ပညာကိုလည္း အမွန္အတိုင္းခြဲျခား၍ သိ၏။ ထိုရဟန္းသည္ ဤသို႔ လိုက္ေလ်ာျခင္း ဆန္႔က်င္ျခင္းကို ပယ္လ်က္ ခ်မ္းသာကိုျဖစ္ေစ၊ ဆင္းရဲကို ျဖစ္ေစ၊ ဆင္းရဲမဟုတ္ ခ်မ္းသာမဟုတ္သည္ကိုျဖစ္ေစ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ေဝဒနာကို ခံစား၏၊ ထိုရဟန္း သည္ ထိုခံစားျခင္းကို မႏွစ္သက္၊ အားရပါးရမေျပာဆို၊ သက္ဝင္စြဲလမ္း၍ မတည္။ ထိုခံစားမႈကို မႏွစ္သက္ျခင္း အားရပါးရမေျပာဆိုျခင္း သက္ဝင္စြဲလမ္း၍ မတည္ျခင္းေၾကာင့္ ခံစားမႈတို႔၌ထိုရဟန္း အား ႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ခ်ဳပ္၏၊ ထိုရဟန္းအား ႏွစ္သက္မႈ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ စြဲလမ္းမႈ ခ်ဳပ္၏၊ စြဲလမ္းမႈ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပဳမႈကံ ‘ဘဝ’ ခ်ဳပ္၏၊ ဘဝ ခ်ဳပ္ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’ ခ်ဳပ္၏၊ ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ အိုျခင္း ‘ဇရာ’၊ ေသျခင္း ‘မရဏ’၊ ပူေဆြးျခင္း ‘ေသာက’၊ ငိုေႂကြးျခင္း ‘ပရိေဒဝ’၊ ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း ‘ဒုကၡ’၊ စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ‘ေဒါမနႆ’၊ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္း ‘ဥပါယာသ’တို႔သည္ ခ်ဳပ္ကုန္၏။ ဤသို႔ ဤခ်မ္းသာမဖက္ေသာ ဆင္းရဲအစု၏့ခ်ဳပ္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

နားျဖင့္ အသံကို ၾကား၍။ပ။ ႏွာေခါင္းျဖင့္ အနံ႕ကို နမ္း၍။ပ။ လွ်ာျဖင့္ အရသာကို လ်က္၍။ပ။ ကိုယ္ျဖင့္ အေတြ႕အထိကို ေတြ႕ထိ၍္။ပ။

စိတ္ျဖင့္ သဘာဝဓမၼကို သိ၍ ခ်စ္ႏွစ္သက္ဖြယ္သေဘာရွိေသာ သဘာဝဓမၼ၌ မတပ္စြန္း၊ မခ်စ္မႏွစ္သက္ဖြယ္ သေဘာရွိေသာ သဘာဝဓမၼ၌ ေဒါသစိတ္ မျဖစ္၊ ကာယဂတာသတိထင္သည္ျဖစ္၍ အတိုင္းအရွည္ မရွိေသာ စိတ္ရွိလ်က္လည္း ေန၏၊ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားမ်ား အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာျဖစ္ေသာ လြတ္ေျမာက္ေသာ စိတ္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေသာ ပညာကိုလည္း အမွန္အတိုင္း ခြဲျခား၍ သိ၏။ ထိုရဟန္းသည္ ဤသို႔ လိုက္ေလ်ာျခင္း ဆန္႔က်င္ျခင္းကို ပယ္လ်က္ ခ်မ္းသာကိုျဖစ္ေစ၊ ဆင္းရဲကိုျဖစ္ေစ၊ ဆင္းရဲမဟုတ္ ခ်မ္းသာမဟုတ္သည္ကိုျဖစ္ေစ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ေဝဒနာကို ခံစား၏၊ ထိုရဟန္းသည္ထိုခံစားျခင္းကို မႏွစ္သက္၊ အားရပါးရ မေျပာဆို၊ သက္ဝင္စြဲလမ္း၍ မတည္။ ထိုခံစားမႈကို မႏွစ္သက္ျခင္း အားရပါးရ မေျပာဆိုျခင္း သက္ဝင္စြဲလမ္း၍ မတည္ျခင္းေၾကာင့္ ခံစားမႈတို႔၌ ထိုရဟန္းအား ႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ခ်ဳပ္၏၊ ထိုရဟန္းအား ႏွစ္သက္မႈခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ စြဲလမ္းမႈခ်ဳပ္၏၊ စြဲလမ္းမႈခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဘဝခ်ဳပ္၏၊ ဘဝခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’ခ်ဳပ္၏၊ ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ အိုျခင္း ‘ဇရာ’၊ ေသျခင္း ‘မရဏ’၊ ပူေဆြးျခင္း ‘ေသာက’၊ ငိုေႂကြးျခင္း ‘ပရိေဒဝ’၊ ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း ‘ဒုကၡ’၊ စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ‘ေဒါမနႆ’၊ ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္း ‘ဥပါယာသ’တို႔သည္ခ်ဳပ္ကုန္၏။ ဤသို႔ ဤခ်မ္းသာမဖက္ေသာ ဆင္းရဲအစု၏ ခ်ဳပ္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ငါ၏ ဤအက်ဥ္းအားျဖင့္ ေဟာထားေသာ တပ္မက္မႈတဏွာကုန္ရာ (နိဗၺာန္) ကို အာ႐ံုျပဳ၍လြတ္ေျမာက္ပံုၫႊန္ျပခ်က္ ‘တဏွာသခၤယဝိမုတၱိေဒသနာ’ ကို သင္တို႔ ေဆာင္ၾကကုန္ေလာ့။ တံငါသည္သား သာတိရဟန္းကိုကား ႀကီးစြာေသာတပ္မက္မႈကြန္ရက္, တပ္မက္မႈထုတ္ေလ်ာက္ (အထပ္အစပ္) ျဖင့္ စြပ္မိ၏ဟု ဤတရားကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။

ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္ကို ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းေျမာက္ၾကကုန္၏။

ရွစ္ခုေျမာက္ မဟာတဏွာသခၤယသုတ္ၿပီး၏။

၁။ ေကာက္စိမ္း= အာမကဓည- ပါဠိေတာ္ စပါးစိမ္း ခုနစ္မ်ဳိး။