မန ၃၉: မဟာအႆပုရသုတ္

၄၁၅။ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အဂၤတိုင္း အႆပုရမည္ေသာ အဂၤမင္းသားတို႔၏ နိဂံုး၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို ”ရဟန္းတို႔” ဟု ေခၚေတာ္မူ၏။ ထိုရဟန္းတို႔က ”အသွ်င္ဘုရား” ဟု ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏ – ရဟန္းတို႔ လူအေပါင္းက သင္တို႔ကို ”သမဏ သမဏ” ဟု ေကာင္းစြာ သိ၏၊ သင္တို႔ကလည္း ”သင္တို႔သည္ အဘယ္သူတို႔နည္း” ဟု ေမးေသာ္ ”သမဏမ်ား ျဖစ္ကုန္၏” ဟု ဝန္ခံကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ အသမုတ္ခံရေသာ ဤသို႔ ဝန္ခံေသာ သင္တို႔သည္ ”သမဏျဖစ္ေၾကာင္း ျဗာဟၼဏျဖစ္ေၾကာင္းတရားတို႔ကို ေဆာက္တည္၍ က်င့္ကုန္ေသာ္ ငါတို႔၏ ဤအသမုတ္ခံရျခင္းႏွင့္ဝန္ခံျခင္းသည္လည္း အမွန္အတိုင္း ျဖစ္လတၱံ႕။ ငါတို႔သည္ အၾကင္သူတို႔၏ သကၤန္း ဆြမ္း့ ေက်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာ သူနာ၏ အေထာက္အပံ့ ေဆးအေဆာက္အဦကို သံုးေဆာင္ကုန္၏၊ ထိုသူတို႔၏ငါတို႔အေပၚ၌ ထိုျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ သည္ မ်ားေသာအက်ဳိး မ်ားေသာအာနိသင္ရွိသည္ ျဖစ္ကုန္လတၱံ႕၊ ငါတို႔၏ ဤရဟန္းအျဖစ္သည္လည္း မျမံဳဘဲ အက်ဳိးမ်ား၍ တိုးပြားျခင္းရွိသည္ ျဖစ္လတၱံ႕” ဟုဤသို႔လွ်င္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ရမည္။

၄၁၆။ ရဟန္းတို႔ သမဏျဖစ္ေၾကာင္း ျဗာဟၼဏျဖစ္ေၾကာင္းတရားတို႔သည္ အဘယ္တို႔နည္း။ ရဟန္းတို႔ ”ရွက္ျခင္း ေၾကာက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္အံ့” ဟု ဤသို႔လွ်င္ သင္တို႔သည္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ရမည္။ ရဟန္းတို႔ ရံခါ သင္တို႔အား ”ရွက္ျခင္း ေၾကာက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ ဤမွ်ျဖင့္ သင့္ေတာ္ၿပီ၊ ဤမွ်ျဖင့္ အလုပ္ကိစၥၿပီးၿပီ၊ ငါတို႔သည္ ရဟန္းအက်ဳိးကို ရေရာက္ၿပီးၿပီ၊ ငါတို႔မွာ ထိုထက္အလြန္ျပဳဖြယ္ကိစၥ တစ္စံုတစ္ခုမွ် မရွိေတာ့ၿပီ” ဟု ဤသို႔ အၾကံအစည္ ျဖစ္ရာ၏။ ထိုမွ်ေလာက္ျဖင့္သာလွ်င္ႏွစ္သက္ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ သင္တို႔အား ေဟာၾကားအံ့၊ သင္တို႔အား သိေစအံ့၊ ရဟန္းအက်ဳိးကို အလိုရွိသည္ျဖစ္ေသာ သင္တို႔အား အထက္ျဖစ္ေသာ ျပဳဖြယ္ကိစၥရွိလတ္ေသာ္ ရဟန္းအက်ဳိး မဆုတ္ယုတ္ပါေစလင့္။

၄၁၇။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္သည္ အထက္ျဖစ္ေသာ ျပဳဖြယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ”ငါတို႔သည္ ကိုယ္အမူအရာကို စင္ၾကယ္ေစအံ့၊ ေပၚလြင္ေစအံ့၊ ထင္ရွားေစအံ့၊ မက်ိဳးေပါက္ေစအံ့၊ ေစာင့္စည္းထားအံ့၊ ထိုစင္ၾကယ္ေသာ ကိုယ္အမူအရာရွိျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုလည္း မျမႇင့္တင္အံ့၊ သူတစ္ပါးကိုလည္း မႏွိမ့္ခ်အံ့” ဟု ဤသို႔လွ်င္ သင္တို႔သည္ က်င့္ၾကံ အားထုတ္ရမည္။ ရဟန္းတို႔ ရံခါ သင္တို႔အား ”ရွက္ျခင္းေၾကာက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ ငါတို႔၏ ကိုယ္အမူအရာသည္ စင္ၾကယ္၏၊ ဤမွ်ျဖင့္ သင့္ေတာ္ၿပီ၊ ဤမွ်ျဖင့္ အလုပ္ကိစၥၿပီးၿပီ၊ ငါတို႔သည္ ရဟန္းအက်ဳိးကို ရေရာက္ၿပီးၿပီ၊ ငါတို႔မွာ ထိုထက္အလြန္ ျပဳဖြယ္ကိစၥ တစ္စံုတစ္ခုမွ် မရွိေတာ့ၿပီ” ဟု ဤသို႔ အၾကံအစည္ ျဖစ္ရာ၏။ ထိုမွ်ေလာက္ျဖင့္သာလွ်င္ ႏွစ္သက္ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ သင္တို႔အား ေဟာၾကားအံ့၊ သင္တို႔အား သိေစအံ့၊ ရဟန္းအက်ဳိး ကို အလိုရွိသည္ျဖစ္ေသာ သင္တို႔အား အထက္ျဖစ္ေသာ ျပဳဖြယ္ကိစၥရွိလတ္ေသာ္ရဟန္းအက်ဳိး မဆုတ္ ယုတ္ပါေစလင့္။

၄၁၈။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္သည္ အထက္ျဖစ္ေသာ ျပဳဖြယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ”ငါတို႔သည္ ႏႈတ္အမူအရာကို စင္ၾကယ္ေစအံ့၊ ေပၚလြင္ေစအံ့၊ ထင္ရွားေစအံ့၊ မက်ိဳးေပါက္ေစအံ့၊ ေစာင့္စည္းထားအံ့၊ ထိုစင္ၾကယ္ေသာ ႏႈတ္အမူအရာရွိျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုလည္း မျမႇင့္တင္အံ့၊ သူတစ္ပါးကိုလည္း မႏွိမ့္ခ်အံ့” ဟု ဤသို႔လွ်င္ သင္တို႔သည္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ရမည္။ ရဟန္းတို႔ ရံခါ သင္တို႔အား ”ရွက္ျခင္းေၾကာက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ ငါတို႔၏ ကိုယ္အမူအရာသည္ စင္ၾကယ္၏၊ ႏႈတ္အမူအရာသည္ စင္ၾကယ္၏၊ ဤမွ်ျဖင့္ သင့္ေတာ္ၿပီ၊ ဤမွ်ျဖင့္ အလုပ္ကိစၥၿပီးၿပီ၊ ငါတို႔သည္ ရဟန္းအက်ဳိးကို ရေရာက္ၿပီးၿပီ၊ ငါတို႔မွာ ထိုထက္အလြန္ ျပဳဖြယ္ကိစၥ တစ္စံုတစ္ခုမွ် မရွိေတာ့ၿပီ” ဟု ဤသို႔ အၾကံအစည္ ျဖစ္ရာ၏။ ထိုမွ်ေလာက္ျဖင့္သာလွ်င္ ႏွစ္သက္ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ သင္တို႔အား ေဟာၾကားအံ့၊ သင္တို႔အား သိေစအံ့၊ ရဟန္းအက်ဳိးကို အလိုရွိသည္ ျဖစ္ေသာ သင္တို႔အား အထက္ျဖစ္ေသာ ျပဳဖြယ္ကိစၥရွိလတ္ေသာ္ ရဟန္းအက်ဳိး မဆုတ္ယုတ္ပါေစလင့္။

၄၁၉။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္သည္ အထက္ျဖစ္ေသာ ျပဳဖြယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ”ငါတို႔သည္စိတ္အမူအရာကို စင္ၾကယ္ေစအံ့၊ ေပၚလြင္ေစအံ့၊ ထင္ရွားေစအံ့၊ မက်ိဳးေပါက္ေစအံ့၊ ေစာင့္စည္းထားအံ့၊ ထိုစင္ၾကယ္ေသာ စိတ္အမူအရာရွိျခင္းျဖင့္လည္း မိမိကိုယ္ကို မျမႇင့္တင္အံ့၊ သူတစ္ပါးကိုလည္း မႏွိမ့္ခ်အံ့” ဟု ဤသို႔လွ်င္ သင္တို႔သည္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ရမည္။ ရဟန္းတို႔ ရံခါ သင္တို႔အား ”ရွက္ျခင္းေၾကာက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ ငါတို႔၏ ကိုယ္အမူအရာသည္ စင္ၾကယ္၏၊ ႏႈတ္အမူအရာသည္ စင္ၾကယ္၏၊ စိတ္အမူအရာသည္ စင္ၾကယ္၏၊ ဤမွ်ျဖင့္ သင့္ေတာ္ၿပီ၊ ဤမွ်ျဖင့္ အလုပ္ကိစၥၿပီးၿပီ၊ ငါတို႔သည့္ရဟန္းအက်ဳိးကို ရေရာက္ၿပီးၿပီ၊ ငါတို႔မွာ ထိုထက္အလြန္ ျပဳဖြယ္ကိစၥ တစ္စံုတစ္ခုမွ် မရွိေတာ့ၿပီ” ဟုဤသို႔ အၾကံအစည္ ျဖစ္ရာ၏။ ထိုမွ်ေလာက္ျဖင့္သာလွ်င္ ႏွစ္သက္ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔သင္တို႔အား ေဟာၾကားအံ့၊ သင္တို႔အား သိေစအံ့၊ ရဟန္းအက်ဳိးကို အလိုရွိသည္ျဖစ္ေသာ သင္တို႔အားအထက္ျဖစ္ေသာ ျပဳဖြယ္ကိစၥရွိလတ္ေသာ္ ရဟန္းအက်ဳိး မဆုတ္ယုတ္ပါေစလင့္။

၄၂ဝ။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္သည္ အထက္ျဖစ္ေသာ ျပဳဖြယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ”ငါတို႔သည္ အသက္ေမြးမႈကို စင္ၾကယ္ေစအံ့၊ ေပၚလြင္ေစအံ့၊ ထင္ရွားေစအံ့၊ မက်ိဳးေပါက္ေစအံ့၊ ေစာင့္စည္းထားအံ့၊ ထိုစင္ၾကယ္ေသာ အသက္ေမြးမႈရွိျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို မျမႇင့္တင္အံ့၊ သူတစ္ပါးကို မႏွိမ့္ခ်အံ့” ဟုဤသို႔လွ်င္ သင္တို႔သည္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ရမည္။ ရဟန္းတို႔ ရံခါ သင္တို႔အား ”ရွက္ျခင္းေၾကာက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံု ကုန္၏၊ ငါတို႔၏ ကိုယ္အမူအရာသည္ စင္ၾကယ္၏၊ ႏႈတ္အမူအရာသည္စင္ၾကယ္၏၊ စိတ္အမူအရာသည္ စင္ၾကယ္၏၊ အသက္ေမြးမႈသည္ စင္ၾကယ္၏၊ ဤမွ်ျဖင့္ သင့္ေတာ္ၿပီ၊ ဤမွ်ျဖင့္ အလုပ္ကိစၥၿပီးၿပီ၊ ငါတို႔ သည္ ရဟန္းအက်ဳိးကို ရေရာက္ၿပီးၿပီ၊ ငါတို႔မွာ ထိုထက္အလြန္ျပဳဖြယ္ကိစၥ တစ္စံုတစ္ခုမွ် မရွိေတာ့ၿပီ” ဟု ဤသို႔ အၾကံအစည္ ျဖစ္ရာ၏။ ထိုမွ်ေလာက္ျဖင့္သာလွ်င္ႏွစ္သက္ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ သင္တို႔အား ေဟာၾကားအံ့၊ သင္တို႔အား သိေစအံ့၊ ရဟန္းအက်ဳိးကို အလိုရွိသည္ျဖစ္ေသာ သင္တို႔အား အထက္ျဖစ္ေသာ ျပဳဖြယ္ကိစၥ ရွိလတ္ေသာ္ရဟန္းအက်ဳိး မဆုတ္ယုတ္ပါေစလင့္။

၄၂၁။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္သည္ အထက္ျဖစ္ေသာ ျပဳဖြယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ဣေႁႏၵတံခါးတို႔ကိုပိတ္ထားသူျဖစ္ကုန္အံ့၊ မ်က္စိျဖင့္ အဆင္း ‘႐ူပါ႐ံု’ကို ျမင္ေသာ္ (မိန္းမေယာက်္ားစေသာ) သဏၭာန္နိမိတ္ကို စြဲယူေလ မရွိကုန္အံ့၊ (လက္ေျခစေသာ အဂၤါၿပံဳးဟန္ရယ္ဟန္စေသာ အမူအရာ) အမွတ္လကၡဏာကို စြဲယူေလ့မရွိကုန္အံ့၊ (အကယ္၍) စကၡဳေႁႏၵကို မေစာင့္စည္းဘဲေနလွ်င္ ယင္း (စကၡဳေႁႏၵကိုမေစာင့္စည္းျခင္းဟူေသာ) အေၾကာင္းေၾကာင့္ မက္ေမာျခင္း ‘အဘိဇၩ ာ’ ႏွလံုးမသာျခင္း ‘ေဒါမနႆ’ဟူေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ထိုမေစာင့္စည္းသူကို အစဥ္လိုက္၍ ႏွိပ္စက္ကုန္ရာ၏၊ (ထို႔ေၾကာင့္) ထိုစကၡဳေႁႏၵကို ေစာင့္စည္းျခင္းငွါ က်င့္ကုန္အံ့၊ စကၡဳေႁႏၵကို ေစာင့္စည္းကုန္အံ့၊ စကၡဳေႁႏၵ၌ေစာင့္စည္းျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္အံ့။

နားျဖင့္ အသံ ‘သဒၵါ႐ံု’ကို ၾကားေသာ္။ပ။ ႏွာေခါင္းျဖင့္ အနံ႕ ‘ဂႏၶာ႐ံု’ကို နမ္းေသာ္။ပ။ လွ်ာျဖင့္အရသာ ‘ရသာ႐ံု’ ကို လ်က္ေသာ္။ပ။ ကိုယ္ျဖင့္ အေတြ႕ ‘ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု’ ကို ေတြ႕ထိေသာ္။ပ။ စိတ္ျဖင့္သေဘာ ‘ဓမၼာ႐ံု’ ကိုသိေသာ္ (မိန္းမေယာက်္ားစေသာ) သဏၭာန္နိမိတ္ကို စြဲယူေလ့မရွိကုန္အံ,၊ (လက္ေျခစေသာ အဂၤါၿပံဳးဟန္ ရယ္ဟန္စေသာ အမူအရာ) အမွတ္လကၡဏာကို စြဲယူေလ့မရွိကုန္အံ့၊ (အကယ္၍) မနိေႁႏၵကို မေစာင့္စည္းဘဲေနလွ်င္ ယင္း (မနိေႁႏၵကို မေစာင့္စည္းျခင္းဟူေသာ) အေၾကာင္းေၾကာင့္ မက္ ေမာျခင္း ‘အဘိဇၩ ာ’ ႏွလံုးမသာျခင္း ‘ေဒါမနႆ’ဟူေသာ ယုတ္ညံ့ေသာအကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ထို မေစာင့္စည္းသူကို အစဥ္လိုက္၍ ႏွိပ္စက္ကုန္ရာ၏၊ (ထို႔ေၾကာင့္) ထိုမနိေႁႏၵကို ေစာင့္စည္းျခင္းငွါ က်င့္ ကုန္အံ့၊ မနိေႁႏၵကို ေစာင့္စည္းကုန္အံ့၊ မနိေႁႏၵ၌ ေစာင့္စည္းျခင္းသို႔ေရာက္ကုန္အံ့” ဟု ဤသို႔လွ်င္ သင္တို႔သည္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ရမည္။ ရဟန္းတို႔ ရံခါ သင္တို႔အား ”ရွက္ျခင္း ေၾကာက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံု ကုန္၏၊ ငါတို႔၏ ကိုယ္အမူအရာသည္ စင္ၾကယ္၏၊ ႏႈတ္အမူအရာသည္ စင္ၾကယ္၏၊ စိတ္အမူအရာသည္ စင္ၾကယ္၏၊ အသက္ေမြးမႈသည္ စင္ၾကယ္၏၊ ဣေႁႏၵတံခါးတို႔ကို ပိတ္ဆို႔ထားသူမ်ား ျဖစ္ကုန္၏၊ ဤမွ် ျဖင့္ သင့္ေတာ္ၿပီ၊ ဤမွ်ျဖင့္ အလုပ္ကိစၥၿပီးၿပီ၊ ငါတို႔သည္ ရဟန္းအက်ဳိးကို ရေရာက္ၿပီးၿပီ၊ ငါတို႔မွာ ထိုထက္အလြန္ ျပဳဖြယ္ကိစၥ တစ္စံုတစ္ခုမွ်မရွိၿပီ” ဟု ဤသို႔ အၾကံအစည္ ျဖစ္ရာ၏။ ထိုမွ်ေလာက္ျဖင့္ သာလွ်င္ ႏွစ္သက္ျခင္းသို႔ေရာက္ကုန္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ သင္တို႔အား ေဟာၾကားအံ့၊ သင္တို႔အား သိေစ အံ့၊ ရဟန္းအက်ဳိးကို့အလိုရွိသည္ျဖစ္ေသာ သင္တို႔အား အထက္ျဖစ္ေသာ ျပဳဖြယ္ကိစၥရွိေသာ္ ရဟန္း အက်ဳိး မဆုတ္ယုတ္ပါေစလင့္။

၄၂၂။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္သည္ အထက္ျဖစ္ေသာ ျပဳဖြယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ”ေဘာဇဥ္၌အတိုင္းအရွည္ သိသူတို႔ ျဖစ္ကုန္အံ့၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေၾကာင္းအားျဖင့္ ဆင္ျခင္၍ အာဟာရကို သံုးေဆာင္ကုန္အံ့၊ ျမဴးထူးရန္ မာန္ယစ္ရန္ (အသား) ျပည့္ၿဖိဳးရန္ (အေရအဆင္း) ၾကည္လင္ရန္အလို႔ငွာမသံုးေဆာင္ကုန္အံ့၊ ဤကိုယ္သည္ တည္တံ့ရန္ မွ်တရန္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္းကို ပယ္ေဖ်ာက္ရန္ျမတ္ေသာအက်င့္ကို အားထုတ္ရန္မွ်သာ အာဟာရကို သံုးေဆာင္ကုန္အံ့၊ ဤသို႔ သံုးေဆာင္ျခင္းျဖင့္ေဝဒနာေဟာင္းကိုလည္း ပယ္ေဖ်ာက္ကုန္အံ့၊ ေဝဒနာသစ္ကိုလည္း မျဖစ္ေစကုန္အံ့၊ ငါတို႔အား မွ်တျခင္းအျပစ္မရွိျခင္း ခ်မ္းသာစြာေနရျခင္းတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္လတၱံ႕” ဟု ရည္ရြယ္လ်က္ အာဟာရကို သံုးေဆာင္ကုန္အံ့” ဟု ဤသို႔လွ်င္ သင္တို႔သည္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ရမည္။ ရဟန္းတို႔ ရံခါ သင္တို႔အား ”ရွက္ျခင္း ေၾကာက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ ငါတို႔၏ ကိုယ္အမူအရာသည္ စင္ၾကယ္၏၊ ႏႈတ္အမူအရာသည္ စင္ၾကယ္၏၊ စိတ္အမူအရာသည္ စင္ၾကယ္၏၊ အသက္ေမြးမႈသည္ စင္ၾကယ္၏၊ ဣေႁႏၵကို ပိတ္ဆို႔ထား သူမ်ား ျဖစ္ကုန္၏၊ ေဘာဇဥ္၌ အတိုင္းအရွည္ကိုသိသူမ်ား ျဖစ္ကုန္၏၊ ဤမွ်ျဖင့္သင့္ေတာ္ၿပီ၊ ဤမွ်ျဖင့္ အလုပ္ကိစၥၿပီးၿပီ၊ ငါတို႔သည္ ရဟန္းအက်ဳိးကို ရေရာက္ၿပီးၿပီ၊ ငါတို႔မွာထိုထက္အလြန္ ျပဳဖြယ္ကိစၥ တစ္စံုတစ္ခုမွ် မရွိေတာ့ၿပီ” ဟု ဤသို႔ အၾကံအစည္ ျဖစ္ရာ၏။ ထိုမွ်ေလာက္ျဖင့္သာလွ်င္ ႏွစ္သက္ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ သင္တို႔အား ေဟာၾကားအံ့၊ သင္တို႔အား သိေစအံ့၊ ရဟန္းအက်ဳိး ကို အလိုရွိသည္ျဖစ္ေသာ သင္တို႔အား အထက္ျဖစ္ေသာျပဳဖြယ္ကိစၥရွိလတ္ေသာ္ ရဟန္း အက်ဳိး မဆုတ္ ယုတ္ပါေစလင့္။

၄၂၃။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္သည္ အထက္ျဖစ္ေသာ ျပဳဖြယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ”ႏိုးၾကားျခင္းကိုအားထုတ္သူတို႔ ျဖစ္ကုန္အံ့၊ ေန႔အခါ၌ စႀကႍသြားျခင္း ထိုင္ျခင္းျဖင့္ အပိတ္အပင္ ‘နီဝရဏ’ တရားတို႔မွစိတ္ကို သုတ္သင္ကုန္အံ့၊ ညဥ့္ဦးယံ၌ စႀကႍသြားျခင္းျဖင့္ အပိတ္အပင္ ‘နီဝရဏ’ တရားတို႔မွ စိတ္ကိုသုတ္သင္ကုန္အံ့၊ သန္းေခါင္ယံ၌ လက်္ာနံေတာင္းျဖင့္ (လက်္ာ) ေျခ၌ (လက္ဝဲ) ေျခကိုစဥ္းငယ္လြန္ကာ တင္ထား၍ သတိ, ဆင္ျခင္ဉာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ထအံ့ဟု အမွတ္သညာကိုႏွလံုးသြင္းလ်က္ ျမတ္ ေသာ အိပ္ျခင္းကို ျပဳကုန္အံ့၊ မိုးေသာက္ယံ၌ ေစာေစာထ၍ စႀကႍသြားျခင္းထိုင္ျခင္းျဖင့္ အပိတ္ အပင္ ‘နီဝရဏ’ တရားတို႔မွ စိတ္ကို သုတ္သင္ကုန္အံ့” ဟု ဤသို႔လွ်င္ သင္တို႔သည္က်င့္ၾကံအားထုတ္ရ မည္။ ရဟန္းတို႔ ရံခါ သင္တို႔အား ”ရွက္ျခင္း ေၾကာက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ ငါတို႔၏ ကိုယ္အမူအရာ သည္ စင္ၾကယ္၏၊ ႏႈတ္အမူအရာသည္ စင္ၾကယ္၏၊ စိတ္အမူအရာသည္စင္ၾကယ္၏၊ အသက္ေမြးမႈသည္ စင္ၾကယ္၏၊ ဣေႁႏၵတံခါးတို႔ကို ပိတ္ဆို႔ထားသူမ်ား ျဖစ္ကုန္၏၊ ေဘာဇဥ္၌ အတိုင္းအရွည္ကိုသိသူမ်ား ျဖစ္ကုန္၏၊ ႏိုးၾကားျခင္းကို အားထုတ္သူမ်ား ျဖစ္ကုန္၏၊ ဤမွ်ျဖင့္ သင့္ေတာ္ၿပီ၊ ဤမွ်ျဖင့္ အလုပ္ ကိစၥၿပီးၿပီ၊ ငါတို႔သည္ ရဟန္းအက်ဳိးကို ရေရာက္ၿပီးၿပီ၊ ငါတို႔မွာ ထိုထက္အလြန္ ျပဳဖြယ္ကိစၥ တစ္စံု တစ္ခုမွ် မရွိေတာ့ၿပီ” ဟု ဤသို႔ အၾကံအစည္ ျဖစ္ရာ၏။ ထိုမွ်ေလာက္ျဖင့္သာလွ်င္ ႏွစ္သက္ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ သင္တို႔အား ေဟာၾကားအံ့၊ သင္တို႔အား သိေစအံ့၊ ရဟန္းအက်ဳိးကို အလို ရွိသည္ျဖစ္ေသာ သင္တို႔အား အထက္ျဖစ္ေသာျပဳဖြယ္ကိစၥရွိလတ္ေသာ္ ရဟန္းအက်ဳိး မဆုတ္ယုတ္ပါေစ လင့္။

၄၂၄။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္သည္ အထက္ျဖစ္ေသာ ျပဳဖြယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ”သတိသမၸဇဥ္ႏွင့္ျပည့္စံုသူ ျဖစ္ကုန္အံ့၊ ေရွ႕သို႔တိုးရာ ေနာက္သို႔ဆုတ္ရာ၌ သိလ်က္ျပဳေလ့ရွိသူ ျဖစ္ကုန္အံ့၊ တူ႐ႈၾကည့္ရာတစ္ေစာင္း ၾကည့္ရာ၌ သိလ်က္ျပဳေလ့ရွိသူ ျဖစ္ကုန္အံ့၊ ေကြးရာ ဆန္႔ရာ၌ သိလ်က္ျပဳေလ့ရွိသူျဖစ္ကုန္အံ့၊ ဒုကုဋ္ သပိတ္သကၤန္းကို ေဆာင္ရာ၌ သိလ်က္ျပဳေလ့ရွိသူ ျဖစ္ကုန္အံ့၊ စားရာ ေသာက္ရာ့ခဲရာ လ်က္ရာ၌ သိလ်က္ ျပဳေလ့ရွိသူ ျဖစ္ကုန္အံ့၊ က်င္ႀကီးက်င္ငယ္စြန္႔ရာ၌ သိလ်က္ျပဳေလ့ရွိသူျဖစ္ကုန္အံ့၊ သြားရာ ရပ္ရာ ထိုင္ရာ အိပ္ရာ ႏိုးရာ ေျပာရာ ဆိတ္ဆိတ္ေနရာ၌ သိလ်က္ျပဳေလ့ရွိသူျဖစ္ကုန္အံ့” ဟု ဤသို႔လွ်င္ သင္တို႔သည္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ရမည္။ ရဟန္းတို႔ ရံခါ သင္တို႔အား ”ရွက္ျခင္း ေၾကာက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ ငါတို႔၏ ကိုယ္အမူအရာသည္ စင္ၾကယ္၏၊ ႏႈတ္အမူအရာသည္ စင္ၾကယ္၏၊ စိတ္အမူအရာသည္ စင္ၾကယ္၏၊ အသက္ေမြးမႈသည္ စင္ၾကယ္၏၊ ဣေႁႏၵ တံခါးတို႔ကို ပိတ္ဆို႔ထားသူ ျဖစ္ကုန္၏၊ ေဘာဇဥ္၌ အတိုင္းအရွည္ကို သိသူ ျဖစ္ကုန္၏၊ ႏိုးၾကားျခင္းကို အားထုတ္သူ ျဖစ္ကုန္၏၊ သတိသမၸဇဥ္ႏွင့္ ျပည့္စံုသူ ျဖစ္ကုန္၏။ ဤမွ်ျဖင့္ သင့္ေတာ္ၿပီ၊ ဤမွ်ျဖင့္ အလုပ္ကိစၥၿပီးၿပီ၊ ငါတို႔သည္ ရဟန္းအက်ဳိးကို ရေရာက္ၿပီးၿပီ၊ ငါတို႔မွာ ထို႔ထက္အလြန္ျပဳဖြယ္ကိစၥ တစ္စံုတစ္ခုမွ် မရွိေတာ့ၿပီ” ဟု ဤသို႔ အၾကံအစည္ ျဖစ္ရာ၏၊ ထိုမွ်ေလာက္ျဖင့္သာလွ်င္ႏွစ္သက္ျခင္းသို႔ ေရာက္ ကုန္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ သင္တို႔အား ေဟာၾကားအံ့၊ သင္တို႔အား သိေစအံ့၊ ရဟန္းအက်ဳိးကို အလိုရွိ သည္ျဖစ္ေသာ သင္တို႔အား အထက္ျဖစ္ေသာ ျပဳဖြယ္ကိစၥရွိလတ္ေသာ္ရဟန္းအက်ဳိး မဆုတ္ယုတ္ပါ ေစလင့္။

၄၂၅။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္သည္ အထက္ျဖစ္ေသာ ျပဳဖြယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ရဟန္းသည္ ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာကို မွီဝဲ၏၊ ေတာကို သစ္ပင္ရင္းကို ေတာင္ကိုေခ်ာက္ကို ေတာင္ေခါင္းကို သုသာန္ကို ေတာအုပ္ကို လြင္ျပင္ကို ေကာက္႐ိုးပံုကို မွီဝဲ၏၊ ထို (ရဟန္း) သည္ ဆြမ္းခံရာမွ ျပန္ခဲ့၍ ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ ထက္ဝယ္ဖြဲ႕ေခြၿပီးလွ်င္ ကိုယ္ကို ေျဖာင့္မတ္စြာထား၍ ကမၼ႒ာန္း သို႔ ေရွး႐ႈ သတိကို ျဖစ္ေစလ်က္ ထိုင္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ (ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါးဟူေသာ) ေလာက၌ မက္ ေမာျခင္း ‘အဘိဇၩ ာ’ကို ပယ္၍ မက္ေမာျခင္း ‘အဘိဇၩ ာ’ကင္းေသာစိတ္ျဖင့္ ေန၏၊ မက္ေမာျခင္း ‘အဘိဇၩ ာ’မွ စိတ္ကို စင္ၾကယ္ေစ၏။ ပ်က္စီး ေစလိုေသာေဒါသကို ပယ္၍ မပ်က္စီးေစလိုေသာ စိတ္ရွိ သည္ျဖစ္၍ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတို႔၏ အစီးအပြားကိုလိုလားလ်က္ ေန၏၊ ပ်က္စီးေစလိုေသာ ေဒါသမွ စိတ္ကို စင္ၾကယ္ေစ၏၊ ေလးလံထိုင္းမိႈင္းျခင္း ‘ထိနမိဒၶ’ကို ပယ္၍ ေလးလံထိုင္းမိႈင္းျခင္း ‘ထိနမိဒၶ’ မွ ကင္းသည္ျဖစ္၍ ေအာက္ေမ့ဆင္ျခင္လ်က္အလင္းေရာင္ကို မွတ္ျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍ ေန၏၊ ေလးလံထိုင္း မိႈင္းျခင္း ‘ထိနမိဒၶ’မွ စိတ္ကို စင္ၾကယ္ေစ၏။ ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း ‘ဥဒၶစၥ’ ေနာင္တတစ္ဖန္ ပူပန္ျခင္း ‘ကုကၠဳစၥ’ ကို ပယ္၍ မိမိသႏၲာန္၌ၿငိမ္းေအးေသာစိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ မပ်ံ႕လြင့္သည္ျဖစ္၍ ေန၏၊ ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း ‘ဥဒၶစၥ’ ေနာင္တတဖန္ပူပန္ျခင္း ‘ကုကၠဳစၥ’တို႔မွ စိတ္ကို စင္ၾကယ္ေစ၏။ ယံုမွားျခင္း ‘ဝိစိကိစၧာ’ ကို ပယ္၍ ယံု မွားျခင္း ‘ဝိစိကိစၧာ’ကိုလြန္ေျမာက္သည္ျဖစ္၍ ကုသိုလ္တရားတို႔၌ သို႔ေလာ သို႔ေလာ မရွိသည္ျဖစ္၍ ေန၏၊ ယံုမွားျခင္း ‘ဝိစိကိစၧာ’ မွ စိတ္ကို စင္ၾကယ္ေစ၏။

၄၂၆။ ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ေယာက်္ားသည္ ေႂကြးယူ၍ အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ရာ၏၊ ထိုသူ၏ထိုအလုပ္တို႔သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးကုန္ရာ၏၊ ထိုသူသည္ အေဟာင္းျဖစ္ေသာ ေႂကြးရင္းတို႔ကိုလည္း ဆပ္ရာ၏၊ ထိုသူအား သားမယားေႂကြးေမြးရန္အလို႔ငွါ အျမတ္လည္း က်န္ရာ၏။ ထိုသူအား –

”ငါသည္ ေရွးက ေႂကြးယူ၍ အလုပ္တို႔ကို လုပ္ကိုင္၏၊ ထိုငါ့အား ထိုအလုပ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးကုန္၏၊ ငါသည္ အေဟာင္းျဖစ္ေသာ ေႂကြးရင္းတို႔ကိုလည္း ဆပ္ရ၏၊ ငါ့အား သားမယားေကြၽးေမြးရန္ အျမတ္လည္း က်န္ေသး၏” ဟု အၾကံျဖစ္ရာ၏။

ထိုသူသည္ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကို ရရာ၏၊ ဝမ္းသာျခင္းသို႔ ေရာက္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာတစ္မ်ဳိးေသာ္ကား အနာေရာဂါရွိေသာ ဆင္းရဲႏွိပ္စက္ခံရေသာ ျပင္းစြာ မက်န္းမာေသာ ေယာက်္ားသည္ ရွိရာ၏၊ ထိုသူအား ထမင္းကိုလည္း စားလိုစိတ္ မရွိရာ၊ ထိုသူ၏ ကိုယ္၌ အားလည္း မရွိရာ၊ ထိုသူသည္ ေနာင္အခါ၌ ထိုအနာေရာဂါမွ လြတ္ရာ၏၊ ထိုသူသည္ ထမင္းကိုလည္း ႏွစ့္သက္ရာ၏၊ ထိုသူ၏ ကိုယ္၌ အားလည္း ရွိရာ၏။ ထိုသူအား –

”ငါသည္ ေရွး၌ အနာေရာဂါရွိေသာ ဆင္းရဲအႏွိပ္စက္ခံေနရေသာ ျပင္းစြာမက်န္းမာေသာသူ ျဖစ္ခဲ့၏၊ ငါသည္ ထမင္းကိုလည္း စားလိုစိတ္ မရွိခဲ့၊ ငါ၏ ကိုယ္၌ အားလည္း မရွိခဲ့၊ ထိုငါသည္ ယခုအခါ ထိုအနာေရာဂါမွ လြတ္ခဲ့၏၊ ငါသည္ ထမင္းကိုလည္း စားလိုစိတ္ ရွိ၏၊ ငါ၏ ကိုယ္၌ အားလည္း ရွိ၏” ဟုအၾကံျဖစ္ရာ၏။

ထိုသူသည္ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကို ရရာ၏၊ ဝမ္းသာျခင္းသို႔ ေရာက္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာတစ္မ်ဳိးေသာ္ကား ေႏွာင္အိမ္၌ ေႏွာင္ဖြဲ႕ခံရေသာ ေယာက်္ားသည္ ရွိရာ၏၊ ထိုသူသည္ေနာင္အခါ၌ ထိုေႏွာင္အိမ္မွၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဘးကင္းလ်က္ ခ်မ္းသာစြာ လြတ္ရာ၏၊ ထိုသူအားစည္းစိမ္အနည္း ငယ္မွ် ပ်က္စီးျခင္းမရွိရာ၊ ထိုသူအား –

”ငါသည္ ေရွးက ေႏွာင္အိမ္၌ ေႏွာင္ဖြဲဲ႕ခံခဲ့ရ၏၊ ထိုငါသည္ ယခုအခါ ထိုေႏွာင္အိမ္မွၿငိမ္းခ်မ္းစြာေဘးကင္းလ်က္ လြတ္ခဲ့၏၊ ငါ့အား စည္းစိမ္အနည္းငယ္မွ် ပ်က္စီးျခင္းလည္း မရွိ” ဟု အၾကံျဖစ္ရာ၏။

ထိုသူသည္ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကို ရရာ၏၊ ဝမ္းသာျခင္းသို႔ ေရာက္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာတစ္မ်ဳိးေသာ္ကား (မိမိကိုယ္ကို) မိမိမစိုးပိုင္ေသာ သူတစ္ပါးတို႔ စိုးပိုင္ေသာအလိုရွိရာသို႔ မသြားႏိုင္ေသာ ကြၽန္ေယာက်္ားသည္ ရွိရာ၏၊ ထိုသူသည္ ေနာင္အခါ၌ ထိုကြၽန္အျဖစ္မွလြတ္ရာ၏၊ (မိမိကိုယ္ကို) မိမိစိုးပိုင္ေသာ သူတစ္ပါးတို႔ မစိုးပိုင္ေသာ အလိုရွိရာသို႔ သြားႏိုင္ေသာလြတ္လပ္သူ ျဖစ္ရာ၏၊ ထိုသူအား –

”ငါသည္ ေရွး၌ (မိမိကိုယ္ကို) မိမိမစိုးပိုင္ေသာ သူတစ္ပါးတို႔ စိုးပိုင္ေသာ အလိုရွိရာသို႔ မသြားႏိုင္ေသာ ကြၽန္ျဖစ္ခဲ့၏၊ ထိုငါသည္ ယခုအခါ ထိုကြၽန္အျဖစ္မွ လြတ္ခဲ့၏၊ (မိမိကိုယ္ကို) မိမိစိုးပိုင္ေသာသူတစ္ပါးတို႔ မစိုးပိုင္ေသာ (ကြၽန္အျဖစ္မွ) လြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာ အလိုရွိရာသို႔ သြားႏိုင္သူ ျဖစ္၏” ဟုအၾကံျဖစ္ရာ၏။

ထိုသူသည္ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကို ရရာ၏၊ ဝမ္းသာျခင္းသို႔ ေရာက္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာတစ္မ်ဳိးေသာ္ကား ေယာက်္ားသည္ ရွည္ေဝးေသာ ခရီးခဲကို ဥစၥာအသံုးအေဆာင္ႏွင့္တကြ သြားရာ၏၊ ထိုသူသည္ ေနာင္အခါ၌ ထိုခရီးခဲကို ခ်မ္းသာစြာ ေဘးမရွိဘဲ လြန္ေျမာက္ရာ၏၊ ထိုသူအား စည္းစိမ္အနည္းငယ္မွ် ပ်က္စီးျခင္းလည္း မရွိရာ၊ ထိုသူအား –

”ငါသည္ ေရွးက ရွည္ေဝးေသာ ခရီးခဲကို ဥစၥာအသံုးအေဆာင္ႏွင့္တကြ သြားခဲ့၏၊ ထိုငါသည္ ယခု အခါထိုခရီးခဲကို ခ်မ္းသာစြာ ေဘးမရွိဘဲ လြန္ေျမာက္ခဲ့၏၊ ငါ့အား စည္းစိမ္အနည္းငယ္မွ် ပ်က္စီးျခင္းလည္းမရွိ” ဟု အၾကံျဖစ္ရာ၏။

ထိုသူသည္ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကို ရရာ၏၊ ဝမ္းသာျခင္းသို႔ ေရာက္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူ ရဟန္းသည္ မိမိ၌ မပယ္အပ္ကုန္ေသးေသာ ဤအပိတ္အပင္ ‘နီဝရဏ’ တရားငါးပါးတို႔ကို ေႂကြးကဲ့သို႔၊ အနာေရာဂါကဲ့သို႔၊ ေႏွာင္အိမ္ကဲ့သို႔၊ ကြၽန္အျဖစ္ကဲ့သို႔၊ ရွည္ေဝးေသာခရီးခဲကဲ့သို႔ေကာင္းစြာ ရွဳ၏။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ အပိတ္အပင္ ‘နီဝရဏ’ တရား ငါးပါးတို႔ကို ပယ္ၿပီး ျဖစ္သည္တို႔ကိုေႂကြးကင္းသကဲ့သို႔၊ အနာေရာဂါကင္းသကဲ့သို႔၊ ေႏွာင္အိမ္မွ လြတ္သကဲ့သို႔၊ (ကြၽန္အျဖစ္မွ) လြတ္ေျမာက္သကဲ့သို႔၊ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာေသာအရပ္သို႔ ေရာက္သကဲ့သို႔ ဤအတူ ေကာင္းစြာ ရွဳ၏။

၄၂၇။ ထိုရဟန္းသည္ စိတ္ညစ္ညဴးေၾကာင္းျဖစ္ကုန္ေသာ ပညာ၏ အားနည္းျခင္းကို ျပဳတတ္ကုန္ေသာ အပိတ္အပင္ ‘နီဝရဏ’ တရား ငါးပါးတို႔ကို ပယ္၍ ကာမဂုဏ္တို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္အကုသိုလ္တရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ၊ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ၊ (နီဝရဏ) ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း့ ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ထို (ရဟန္း) သည္ဤကိုယ္ကိုပင္လွ်င္ (နီဝရဏ) ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ျဖင့္ စိုစြတ္ေစ၏၊ အလံုးစံု စိုစြတ္ ေစ၏၊ ျပည့္ေစ၏၊ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၏။ (နီဝရဏ) ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ျဖင့္ ထိုရဟန္း၏ တစ္ကိုယ္လံုးမပ်ံ႕ႏွံ႕ေသာ ေနရာအနည္းငယ္မွ် မရွိ။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ကြၽမ္းက်င္ေသာ ေရခ်ဳိးေပးသူသည္လည္းေကာင္း၊ ေရခ်ဳိးေပးသူ၏တပည့္သည္လည္းေကာင္း ေၾကးခြက္၌ ေရခ်ဳိးကသယ္မႈန္႔တို႔ကို ျဖဴးၿပီးလွ်င္ ေရျဖင့္ ဖ်န္းလ်က္ ဖ်န္းလ်က္ အခဲျပဳရာ၏၊ ထိုေရခ်ဳိးကသယ္မႈန္႔အခဲသည္ အေစးျဖင့္ စိမ့္ဝင္လ်က္ ရွိရာ၏၊ အေစးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းလ်က္ ရွိရာ၏၊ အတြင္းအျပင္၌ အေစးျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႕လ်က္ ရွိရာ၏၊ ယိုက်ျခင္းလည္း မရွိ။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူ ရဟန္းသည္ ဤကိုယ္ကိုပင္လွ်င္ (နီဝရဏ) ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ျဖင့္ စိုစြတ္ေစ၏၊ အလံုးစံု စိုစြတ္ေစ၏၊ ျပည့္ေစ၏၊ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၏။ (နီဝရဏ) ကင္း ဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ျဖင့္ ထိုရဟန္း၏တစ္ကိုယ္လံုး၌ မပ်ံ႕ႏွံ႕ေသာ ေနရာ အနည္းငယ္မွ် မရွိ။

၄၂၈။ ရဟန္းတို႔ တစ္ဖန္ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ ဝိတက္ဝိစာရၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌စိတ္ကို ၾကည္လင္ေစတတ္ေသာ၊ စိတ္၏တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ကို ျဖစ္ပြားေစတတ္ေသာ၊ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’မရွိေသာ၊ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ မရွိေသာ၊ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ရွိေသာ ဒုတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ထိုရဟန္းသည္ ဤကိုယ္ကိုပင္လွ်င္ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ျဖင့္ စိုစြတ္ေစ၏၊ အလံုးစံု စိုစြတ္ေစ၏၊ ျပည့္ေစ၏၊ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၏၊ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ျဖင့္ ထိုရဟန္း၏ တစ္ကိုယ္လံုး၌ မပ်ံ႕ႏွံ႕ေသာေနရာ အနည္းငယ္မွ်မရွိ။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား နက္စြာေသာ စိမ့္ေရရွိေသာ ေရအိုင္သည္ ရွိရာ၏၊ ထိုေရအိုင္၏အေရွ႕အရပ္၌လည္း ေရဝင္ေပါက္ မရွိရာ၊ အေနာက္အရပ္၌လည္း ေရဝင္ေပါက္ မရွိရာ၊ ေျမာက္အရပ္၌လည္း ေရဝင္ေပါက္ မရွိရာ၊ ေတာင္အရပ္၌လည္း ေရဝင္ေပါက္ မရွိရာ၊ မိုးသည္လည္း အခ်ိန္မွန္မွန္သည္းထန္စြာ ရြာသြန္းျခင္း မရွိရာ၊ သို႔ေသာ္လည္း ထိုေရအိုင္မွ ေအးျမေသာ ေရအယဥ္သည္ စိမ့္ထြက္၍ထိုေရအိုင္ကိုပင္လွ်င္ ေအးျမေသာေရျဖင့္ စိုစြတ္ေစရာ၏၊ အလံုးစံုစိုစြတ္ေစရာ၏၊ ျပည့္ေစရာ၏၊ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစရာ၏၊ ေအးျမေသာေရျဖင့္ ထိုေရအိုင္ တစ္ခုလံုး၌ မပ်ံ႕ႏွံ႕ေသာ ေနရာအနည္းငယ္မွ် မရွိရာ။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူ ရဟန္းသည္ ဤကိုယ္ကိုပင္လွ်င္ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ျဖင့္ စိုစြတ္ေစ၏၊ အလံုးစံု စိုစြတ္ေစ၏၊ ျပည့္ေစ၏၊ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၏၊ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ျဖင့္ ထိုရဟန္း၏ တစ္ကိုယ္လံုး၌ မပ်ံ႕ႏွံ႕ေသာ ေနရာအနည္းငယ္မွ် မရွိ။

၄၂၉။ ရဟန္းတို႔ တစ္ဖန္ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ ႏွစ္သက္ျခင္း ‘ပီတိ’ကိုလည္း မစြဲမက္ျခင္း ေၾကာင့္သတိ, သမၸဇဥ္ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍သာလွ်င္ ေန၏၊ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ကိုလည္း ကိုယ္ျဖင့္ခံစား၏၊ အၾကင္ တတိယစ်ာန္ေၾကာင့္ ထိုသူကို ”လ်စ္လ်ဴ႐ႈသူ သတိရွိသူ ခ်မ္းသာစြာ ေနေလ့ ရွိသူ” ဟုအရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ေျပာၾကားကုန္၏၊ ထိုတတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏၊ ထို (ရဟန္း) သည္ဤကိုယ္ကိုပင္လွ်င္ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ကင္းေသာ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ျဖင့္ စိုစြတ္ေစ၏၊ အလံုးစံုစိုစြတ္ေစ၏၊ ျပည့္ေစ၏၊ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၏၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ကင္းေသာ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ျဖင့္ ထိုရဟန္း၏တစ္ကိုယ္လံုး၌ မပ်ံ႕ႏွံ႕ေသာ ေနရာအနည္းငယ္မွ် မရွိ။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ဥပၸလ (ျဖဴ နီ ၫို) ၾကာေတာ၌လည္းေကာင္း၊ ပဒုမၼာၾကာေတာ၌လည္းေကာင္း၊ ပု႑ရိက္ၾကာေတာ၌လည္းေကာင္း၊ ဥပၸလ (ျဖဴ နီ ၫို) ၾကာအခ်ဳိ႕တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ပဒုမၼာၾကာ အခ်ဳိ႕တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ပု႑ရိက္ၾကာအခ်ဳိ႕တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ေရ၌ ေပါက္ကုန္၏၊ ေရ၌ ႀကီး ပြားကုန္၏၊ ေရမွ မေပၚထြက္ေသးကုန္၊ ေရထဲ၌ ျမဳပ္၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးကုန္၏၊ ထိုၾကာတို႔သည္အဖ်ား အရင္းတိုင္ေအာင္ ေအးျမေသာ ေရျဖင့္ စိုစြတ္ကုန္၏၊ အလံုးစံု စိုစြတ္ကုန္၏၊ ျပည့္ကုန္၏၊ ပ်ံ႕ႏွံ႕ကုန္၏၊ ထို႔ပၸလ (ျဖဴ နီ ၫို) ၾကာ ပဒုမၼာၾကာ ပု႑ရိက္ၾကာ အစိတ္အပိုင္းအလံုးစံု၌ ေအးျမေသာေရျဖင့္ မပ်ံ႕ႏွံ႕ ေသာ ေနရာအနည္းငယ္မွ် မရွိရာ။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူ ရဟန္းသည္ ဤကိုယ္ကိုပင္လွ်င္ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ကင္းေသာ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ျဖင့္ စိုစြတ္ေစ၏၊ အလံုးစံု စိုစြတ္ေစ၏၊ ျပည့္ေစ၏၊ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၏၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ကင္းေသာခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ျဖင့္ ထိုရဟန္း၏ တစ္ကိုယ္လံုး၌ မပ်ံ႕ႏွံ႕ေသာ ေနရာအနည္းငယ္မွ် မရွိ။

၄၃ဝ။ ရဟန္းတို႔ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဝမ္းသာျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္းတို႔၏ ေရွးဦးကပင္လွ်င္ ခ်ဳပ္ႏွင့္္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ဆင္းရဲခ်မ္းသာမရွိေသာ ဥေပကၡာေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ သတိ၏ စင္ၾကယ္ျခင္းရွိေသာ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ေန၏။ ထိုရဟန္းသည္ ဤကိုယ္ကိုပင္လွ်င္ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏၊ ထိုရဟန္း၏တစ္ကိုယ္လံုး၌ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ေသာ စိတ္ျဖင့္ မပ်ံ႕ႏွံ႕ေသာ ေနရာ အနည္းငယ္မွ် မရွိ။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ေယာက်္ားသည္ ျဖဴေသာအဝတ္ျဖင့္ ဦးေခါင္းႏွင့္တကြ (တစ္ကိုယ္လံုး) ၿခံဳ၍ ထိုင္ေနသည္ရွိေသာ္ ထိုေယာက်္ား၏ တစ္ကိုယ္လံုး၌ ျဖဴေသာအဝတ္ျဖင့္ မပ်ံ႕ႏွံ႕ေသာ ေနရာအနည္းငယ္မွ် မရွိ။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူ ရဟန္းသည္ ဤကိုယ္ကိုပင္လွ်င္ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏၊ ထိုရဟန္း၏ တစ္ကိုယ္လံုး၌ စင္ၾကယ္ေတာက္ပေသာ စိတ္ျဖင့္ မပ်ံ႕ႏွံ႕ေသာ ေနရာ အနည္းငယ္မွ် မရွိ။

၄၃၁။ ဤသို႔တည္ၾကည္ေသာစိတ္သည္ စင္ၾကယ္လတ္ေသာ္ ျဖဴစင္လတ္ေသာ္ ညစ္ေၾကး မရွိလတ္ေသာ္ ညစ္ညဴးျခင္းကင္းလတ္ေသာ္ ႏူးညံ့လတ္ေသာ္ ျပဳတိုင္းရလတ္ေသာ္ တည္တံ့လတ္ေသာ္ မတုန္လႈပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္လတ္ေသာ္ ထိုရဟန္းသည္ ေရွး၌ျဖစ္ဖူးေသာဘဝကို ေအာက္ေမ့၍ သိေသာ ‘ပုေဗၺနိဝါသာႏုႆတိ’ဉာဏ္ အလို႔ငွါ စိတ္ကို (ေရွး႐ႈပို႔ေဆာင္၏) ေရွး႐ႈညြတ္ေစ၏။ ထို (ရဟန္း) သည္မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ျဖစ္ဖူးေသာဘဝကို ေအာက္ေမ့၏။ ဤသည္ကား အဘယ္နည္း၊ တစ္ဘဝကိုလည္းေကာင္း ႏွစ္ဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း။ပ။ ဤသို႔ အျခင္းအရာႏွင့္တကြၫႊန္ျပဖြယ္ (အမည္အႏြယ္) ႏွင့္တကြ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ျဖစ္ဖူးေသာ ဘဝကို ေအာက္ေမ့၏။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ေယာက်္ားသည္ မိမိရြာမွ တစ္ပါးေသာ ရြာသို႔ သြားရာ၏၊ ထိုရြာမွလည္းတစ္ပါးေသာ ရြာသို႔ သြားရာ၏၊ ထို (ေယာက်္ား) သည္ ထိုရြာမွ မိမိရြာသို႔သာလွ်င္ ျပန္လာရာ၏။ ထိုေယာက်္ားအား –

”ငါသည္ မိမိရြာမွ ဤမည္ေသာရြာသို႔ သြားခဲ့၏။ ထိုရြာ၌လည္း ဤသို႔ ရပ္ခဲ့၏၊ ဤသို႔ ထိုင္ခဲ့၏၊ ဤသို႔ ေျပာဆိုခဲ့၏၊ ဤသို႔ ဆိတ္ဆိတ္ေနခဲ့၏။ ထိုရြာမွလည္း ဤမည္ေသာရြာသို႔ သြားခဲ့၏။ ထိုရြာ၌လည္း ဤသို႔ ရပ္ခဲ့၏၊ ဤသို႔ ထိုင္ခဲ့၏၊ ဤသို႔ ေျပာဆိုခဲ့၏၊ ဤသို႔ ဆိတ္ဆိတ္ေနခဲ့၏။ ထိုငါသည္ထို ရြာမွ မိမိရြာသို႔သာလွ်င္ ျပန္လာ၏” ဟု (စိတ္အမွတ္အသားျဖစ္ရာ၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူ ရဟန္းသည္ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ျဖစ္ဖူးေသာဘဝကို ေအာက္ေမ့၏။ ဤသည္ကား အဘယ္နည္း၊ တစ္ဘဝကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း။ပ။ ဤသို႔လွ်င္ အျခင္းအရာႏွင့္တကြ ၫႊန္ျပဖြယ္ (အမည္အႏြယ္) ႏွင့္တကြ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ျဖစ္ဖူးေသာဘဝကို ေအာက္ေမ့၏။

၄၃၂။ ဤသို႔ တည္ၾကည္ေသာစိတ္သည္ စင္ၾကယ္လတ္ေသာ္ ျဖဴစင္လတ္ေသာ္ ညစ္ေၾကးမရွိလတ့္ေသာ္ ညစ္ညဴးျခင္းကင္းလတ္ေသာ္ ႏူးညံ့လတ္ေသာ္ ျပဳတိုင္းရလတ္ေသာ္ တည္တံ့လတ္ေသာ္ မတုန္လႈပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္လတ္ေသာ္ ထိုရဟန္းသည္ သတၱဝါတို႔၏ ေသျခင္း ျဖစ္ေပၚျခင္းကို သိေသာ ‘စုတူပပါတ’ဉာဏ္အလို႔ငွာ စိတ္ကို (ေရွး႐ႈပို႔ေဆာင္၏) ေရွး႐ႈညြတ္ေစ၏။ ထိုရဟန္းသည္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိထက္ သာလြန္ေသာ နတ္တို႔၏ မ်က္စိႏွင့္တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ ဉာဏ္ျဖင့္ ေသဆဲသတၱဝါ ျဖစ္ေပၚဆဲသတၱဝါ ယုတ္ေသာသတၱဝါ ျမတ္ေသာသတၱဝါ အဆင္းလွေသာသတၱဝါအဆင္းမလွေသာ သတၱဝါ ေကာင္းေသာ လားရာရွိေသာသတၱဝါ မေကာင္းေသာလားရာရွိေသာသတၱဝါတို႔ကို ျမင္၏၊ ကံအားေလ်ာ္စြာျဖစ္ေသာ သတၱဝါတို႔ကို သိ၏။ပ။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ တံခါးရွိေသာ အိမ္ႏွစ္ေဆာင္တို႔သည္ ရွိကုန္ရာ၏။ ထိုအိမ္၌ မ်က္စိအျမင္ရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ အလယ္၌ ရပ္တည္လ်က္ အိမ္သို႔ ဝင္ကုန္ေသာ အိမ္မွထြက္ကုန္ေသာ လမ္းမ၌ လမ္ေလွ်ာက္သြားလာကုန္ေသာ လွည့္လည္ကုန္ေသာ လူတို႔ကို ႐ႈျမင္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူ ရဟန္းသည္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိထက္သာလြန္ေသာနတ္တို႔၏ မ်က္စိႏွင့္တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ ဉာဏ္ျဖင့္ ေသဆဲသတၱဝါ ျဖစ္ေပၚဆဲသတၱဝါ ယုတ္ေသာသတၱဝါျမတ္ေသာသတၱဝါ အဆင္းလွေသာသတၱဝါ အဆင္းမလွေသာသတၱဝါ ေကာင္းေသာလားရာရွိေသာ သတၱဝါမေကာင္းေသာ လားရာရွိေသာ သတၱဝါတို႔ကို ျမင္၏၊ ကံအားေလ်ာ္စြာျဖစ္ေပၚေသာ သတၱဝါတို႔ကိုသိ၏။ပ။

၄၃၃။ ဤသို႔တည္ၾကည္ေသာစိတ္သည္ စင္ၾကယ္လတ္ေသာ္ ျဖဴစင္လတ္ေသာ္ ညစ္ေၾကးမရွိလတ္ ေသာ္ညစ္ညဴးျခင္းကင္းလတ္ေသာ္ ႏူးညံ့လတ္ေသာ္ ျပဳတိုင္းရလတ္ေသာ္ တည္တံ့လတ္ေသာ္ မတုန္လႈပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္လတ္ေသာ္ ထိုရဟန္းသည္ အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ရာျဖစ္ေသာ ‘အာသဝကၡယ’ဉာဏ္ အလို႔ငွာ စိတ္ကို (ေရွး႐ႈပို႔ေဆာင္၏) ေရွး႐ႈညြတ္ေစ၏။ ထို (ရဟန္း) သည္ ဤကား ဆင္းရဲဟုဟုတ္မွန္ ေသာ အတိုင္း သိ၏၊ ဤကားဆင္းရဲျဖစ္ေပၚျခင္း၏ အေၾကာင္းဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္းသိ၏၊ ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ ‘နိဗၺာန္’ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိ၏၊ ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ ‘နိဗၺာန္’ သို႔ ေရာက္ ေၾကာင္းအက်င့္ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိ၏၊ ဤသည္တို႔ကားအာသေဝါတရားတို႔ဟုဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္း သိ၏၊ ဤကား အာသေဝါတရားတို႔ ျဖစ္ေပၚျခင္း၏အေၾကာင္းဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိ၏၊ ဤကား အာသေဝါတရားတို႔ ခ်ဳပ္ရာ ‘နိဗၺာန္’ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိ၏၊ ဤကား အာသေဝါ တရားတို႔ ခ်ဳပ္ရာ ‘နိဗၺာန္’ သို႔ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိ၏။ ဤသို႔သိေသာ ဤသို႔ျမင္ေသာ ထိုရဟန္း၏စိတ္သည္ ကာမာသဝမွလည္း လြတ္ေျမာက္၏၊ ဘဝါသဝမွလည္း လြတ္ ေျမာက္၏၊ အဝိဇၨာသဝမွလည္းလြတ္ေျမာက္၏၊ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာ္ ”လြတ္ေျမာက္ၿပီ” ဟု အသိဥာဏ္ ျဖစ္ေပၚ၏၊ ”ပဋိသေႏၶေနမႈကုန္ၿပီ၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သံုးၿပီးၿပီ၊ (မဂ္) ကိစၥကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ (မဂ္) ကိစၥအလို႔ငွါတစ္ပါးေသာ ျပဳဖြယ္မရွိေတာ့ၿပီ” ဟု သိ၏။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ေတာင္ဝွမ္း၌ ၾကည္လင္သန္႔ရွင္း ေနာက္က်ဳကင္းေသာ ေရအိုင္သည္ရွိရာ၏၊ မ်က္စိအျမင္ရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ ထိုေရအိုင္၏ ကမ္း၌ ရပ္လ်က္ ခ႐ု ေယာက္သြား ေက်ာက္စရစ္ အိုးျခမ္း ငါးအေပါင္းတို႔ သြားေနၾက ရပ္ေနၾကသည္ကို ျမင္ရာ၏၊ ထိုေယာက်္ားအား –

”ဤေရအိုင္သည္ ၾကည္လင္သန္႔ရွင္း ေနာက္က်ဳကင္း၏၊ ထိုေရအိုင္၌ ဤခ႐ု ေယာက္သြားေက်ာက္စရစ္ အိုးျခမ္း ငါးအေပါင္းတို႔ သြားေနၾက ရပ္ေနၾက၏” ဟု အၾကံျဖစ္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူ ဤကား ဆင္းရဲတည္းဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိ၏။ပ။ ဤမဂ္ကိစၥ အလို႔ငွာတစ္ပါးေသာ ျပဳဖြယ္မရွိေတာ့ၿပီဟု သိ၏။

၄၃၄။ ရဟန္းတို႔ ဤရဟန္းကို သမဏဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေရခ်ဳိးၿပီးသူဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သိၿပီးသူဟူ၍လည္းေကာင္း၊ (ကိေလသာတို႔ကို) ညႇဥ္းဆဲၿပီးသူဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ့ (ကိေလသာတို႔မွ) ေဝးသူဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ရဟႏၲာဟူ၍လည္းေကာင္း ဆိုရ၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ‘သမဏ’ ျဖစ္သနည္း။ ထိုရဟန္းမွာ ပူပန္ညစ္ညဴးေစတတ္ကုန္ေသာ တစ္ဖန္ဘဝသစ္ျဖစ္ျခင္းကို ျပဳတတ္ကုန္ေသာ ပူေလာင္ျခင္းႏွင့္တကြ ဆင္းရဲျခင္းအက်ဳိးရွိကုန္ေသာ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’၊ အိုျခင္း ‘ဇရာ’၊ ေသျခင္း ‘မရဏ’ ကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာယုတ္ညံ့ကုန္ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ကိုၿငိမ္းၿပီးကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ‘သမဏ’ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ‘ျဗာဟၼဏ’ ျဖစ္သနည္း။ ထိုရဟန္းမွာ ပူပန္ညစ္ညဴးေစတတ္ကုန္ေသာ တစ္ဖန္ ဘဝသစ္ျဖစ္ျခင္းကို ျပဳတတ္ကုန္ေသာ ပူေလာင္ျခင္းႏွင့္တကြ ဆင္းရဲျခင္းအက်ဳိးရွိကုန္ေသာ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’၊ အိုျခင္း ‘ဇရာ’၊ ေသျခင္း ‘မရဏ’ ကိုျဖစ္ေစတတ္ကုန္ ေသာ ယုတ္ညံ့ကုန္ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို အပျပဳၿပီးျဖစ္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္း သည္ ‘ျဗာဟၼဏ’ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ‘ေရခ်ဳိးၿပီးသူ’ ျဖစ္သနည္း။ ထိုရဟန္းအား ပူပန္ညစ္ညဴးေစတတ္ကုန္ေသာ တစ္ဖန္ ဘဝသစ္ျဖစ္ျခင္းကို ျပဳတတ္ကုန္ေသာ ပူေလာင္ျခင္းႏွင့္တကြ ဆင္းရဲျခင္းအက်ဳိးရွိကုန္ေသာ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’၊ အိုျခင္း ‘ဇရာ’၊ ေသျခင္း ‘မရဏ’ ကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ယုတ္ညံ့ကုန္ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို မဂ္ေရစင္ျဖင့္ ခ်ဳိးအပ္ၿပီးျဖစ္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ‘ေရခ်ဳိးၿပီးသူ’ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ‘သိၿပီးသူ’ျဖစ္သနည္း။ ထိုရဟန္းအား ပူပန္ညစ္ညဴးေစတတ္ကုန္ေသာ တစ္ဖန္ ဘဝသစ္ျဖစ္ျခင္းကို ျပဳတတ္ကုန္ေသာ ပူေလာင္ျခင္းႏွင့္တကြ ဆင္းရဲျခင္းအက်ဳိးရွိကုန္ေသာ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’၊ အိုျခင္း ‘ဇရာ’၊ ေသျခင္း ‘မရဏ’ ကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ယုတ္ညံ့ကုန္ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို သိထားၿပီးျဖစ္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ရဟန္းသည္ ‘သိၿပီးသူ’ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ‘ညႇဥ္းဆဲၿပီးသူ’ ျဖစ္သနည္း။ ထိုရဟန္းအား ပူပန္ညစ္ညဴးေစတတ္ကုန္ေသာ တစ္ဖန္ ဘဝသစ္ျဖစ္ျခင္းကို ျပဳတတ္ကုန္ေသာ ပူေလာင္ျခင္းႏွင့္တကြ ဆင္းရဲျခင္းအက်ဳိးရွိကုန္ေသာ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’၊ အိုျခင္း ‘ဇရာ’၊ ေသျခင္း ‘မရဏ’ ကိုျဖစ္ေစတတ္ ကုန္ေသာ ယုတ္ညံ့ကုန္ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို ညႇဥ္းဆဲၿပီးျဖစ္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ‘ညႇဥ္းဆဲၿပီးသူ’ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ‘(ကိေလသာတို႔မွ) ေဝးသူ’ ျဖစ္သနည္း။ ထိုရဟန္းအားပူပန္ညစ္ညဴးေစတတ္ကုန္ေသာ တစ္ဖန္ ဘဝသစ္ျဖစ္ျခင္းကို ျပဳတတ္ကုန္ေသာ ပူေလာင္ျခင္းႏွင့္ တကြဆင္းရဲျခင္း အက်ဳိးရွိကုန္ေသာ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’၊ အိုျခင္း ‘ဇရာ’၊ ေသျခင္း ‘မရဏ’ ကိုျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ယုတ္ညံ့ကုန္ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ေဝးၿပီးျဖစ္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ‘(ကိေလသာတို႔မွ) ေဝးသူ’ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ‘ရဟႏၲာ’ ျဖစ္သနည္း။ ထိုရဟန္းအား ပူပန္ညစ္ညဴးေစတတ္ကုန္ေသာ တစ္ဖန္ ဘဝသစ္ျဖစ္ျခင္းကို ျပဳတတ္ေသာ ပူေလာင္ျခင္းႏွင့္တကြ ဆင္းရဲျခင္းအက်ဳိးရွိကုန္ေသာ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’၊ အိုျခင္း ‘ဇရာ’၊ ေသျခင္း ‘မရဏ’ ကိုျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ယုတ္ညံ့ကုန္ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ေဝးၿပီးျဖစ္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ‘ရဟႏၲာ’ျဖစ္၏ဟု ဤတရားစကားကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။

ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားကို ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းေျမာက္ၾကကုန္၏။

ကိုးခုေျမာက္ မဟာအႆပုရသုတ္ၿပီး၏။