မန ၄၁: သာေလယ်ကသုတ္

၄၃၉။ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းအေပါင္းတို႔ႏွင့္အတူ ေကာသလတိုင္းတို႔၌ေဒသစာရီ လွည့္လည္ေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ သာလာမည္ေသာ ပုဏၰားရြာသို႔ ဆိုက္ေရာက္ေလ၏။ သာလာရြာသား ပုဏၰား သူႂကြယ္တို႔သည္ ”အခ်င္းတို႔ သာကီဝင္မင္းမ်ဳိးမွ ရဟန္းျပဳသည့္ သာကီဝင္မင္းသား ရဟန္းေဂါတမသည္ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းအေပါင္းႏွင့္အတူ ေကာသလတိုင္းတို႔၌ ေဒသစာရီ လွည့္လည္ေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ သာလာ ရြာသို႔ ေရာက္ေတာ္မူ၏။

ထိုအသွ်င္ေဂါတမ၏ ေကာင္းေသာ ေက်ာ္ေစာသတင္းသည္ ဤသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႕၍ထြက္၏။ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း အရဟံ မည္ေတာ္မူ၏၊ (အလံုး စံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း သမၼာသမၺဳဒၶမည္ေတာ္ မူ၏၊ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ အက်င့္ ‘စရဏ’ ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္းဝိဇၨာစရဏ သမၸႏၷ မည္ေတာ္မူ၏၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း သုဂတ မည္ေတာ္မူ၏၊ ေလာကကို သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္းေလာကဝိဒူ မည္ေတာ္မူ၏။ ဆံုးမ ထိုက္သူကို ဆံုးမတတ္သည့္ အတုမဲ့ လြန္ျမတ္ေသာပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ မည္ေတာ္မူ၏၊ နတ္လူတို႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း သတၳာေဒဝမႏုႆနံ မည္ေတာ္မူ၏၊ (သစၥာေလးပါး တရားတို႔ကို) သိေစေတာ္မူတတ္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ဗုဒၶမည္ေတာ္မူ၏၊ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ဘဂဝါ မည္ေတာ္မူ၏ဟု (ပ်ံ႕ႏွံ႕၍ ထြက္၏)။

ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ နတ္ႏွင့္တကြေသာ မာရ္နတ္ႏွင့္တကြေသာ ျဗဟၼာႏွင့္တကြေသာ ဤၾသကာသေလာကကိုလည္းေကာင္း၊ သမဏျဗာဟၼဏ မင္းမ်ား လူမ်ားႏွင့္ တကြေသာ ဤသတၱေလာကကိုလည္းေကာင္း ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေဟာၾကားေတာ္မူ၏၊ ထိုျမတ္စြာ့ဘုရားသည္ အစ၏ေကာင္းျခင္း အလယ္၏ေကာင္းျခင္း အဆံုး၏ေကာင္းျခင္းရွိေသာအနက္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ သဒၵါႏွင့္ျပည့္စံုေသာ တရားကို ေဟာေတာ္မူ၏၊ အလံုးစံုျပည့္စံုေသာ စင္ၾကယ္ေသာျမတ္ေသာ အက်င့္ကို ျပေတာ္မူ၏၊ ထိုသို႔ သေဘာရွိေသာ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္တို႔ကို ဖူးေျမာ္ရျခင္းသည္ေကာင္းသည္သာတည္း” ဟု ၾကားသိရေလ၏။

ထိုအခါ သာလာရြာသား ပုဏၰားသူႂကြယ္တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံ ခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္ၿပီးလွ်င္ အခ်ဳိ႕တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးကုန္လ်က္, အခ်ဳိ႕တို႔က ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္စကားကို ေျပာဆိုၿပီးဆံုးေစလ်က္ အခ်ဳိ႕တို႔ကမူ ျမတ္စြာဘုရားရွိရာသို႔ လက္အုပ္ခ်ီကုန္လ်က္,အခ်ဳိ႕တို႔က အမည္ အမ်ဳိးအႏြယ္ကို ေျပာၾကားကုန္လ်က္, အခ်ဳိ႕တို႔က ဆိတ္ဆိတ္ျဖစ္ကုန္လ်က္ သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာ၌ ထိုင္ၾကကုန္၏။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၾကၿပီးေသာ္ သာလာရြာသားပုဏၰား သူႂကြယ္တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား-

”အသွ်င္ေဂါတမ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သတၱဝါမ်ား ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသသည္မွ ေနာက္၌ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းေသာသူတို႔ လားရာ ပ်က္စီး၍ က်ရာ ငရဲသို႔ ေရာက္ၾကရေသာ အေၾကာင္းကား အဘယ္ပါနည္း၊ အေထာက္အပံ့ကား အဘယ္ပါနည္း။ အသွ်င္ေဂါတမ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာသတၱဝါမ်ား ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာသူတို႔ လားရာ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ၾကရေသာ အေၾကာင္းကား အဘယ္ပါနည္း၊ အေထာက္အပံ့ကား အဘယ္ပါနည္း” ဟု ေလွ်ာက္ထားၾကကုန္၏။

သူႂကြယ္တို႔ မတရားမႈ မမွ်တမႈကို ျပဳလုပ္ျခင္းအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာသတၱဝါတို႔သည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းေသာသူတို႔လားရာ ပ်က္စီး၍ က်ရာ ငရဲသို႔ ေရာက္ၾကရကုန္၏။ သူႂကြယ္တို႔ တရားမႈ မွ်တမႈကို ျပဳလုပ္ျခင္းအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသသည္မွ ေနာက္၌ေကာင္းေသာသူတို႔ လားရာ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ၾကရကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမသည္ အက်ယ္အားျဖင့္ အနက္အဓိပၸါယ္ကို မေဝဖန္မူ၍ အက်ဥ္းအားျဖင့္ မိန္႔ဆိုထားေသာ ဤတရားေတာ္၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို တပည့္ေတာ္တို႔ အက်ယ္ မသိပါကုန္၊ ေတာင္းပန္ပါ၏၊ အသွ်င္ေဂါတမသည္ အက်ယ္အားျဖင့္ အနက္အဓိပၸါယ္ကို မေဝဖန္မူ၍ အက်ဥ္းအားျဖင့္ မိန္႔ဆိုထားေသာဤတရားေတာ္၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို သိႏိုင္ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ တပည့္ေတာ္တို႔အား တရားကိုအက်ယ္ေဟာၾကားပါေလာ့ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

သူႂကြယ္တို႔ သို႔ျဖစ္လွ်င္ နားေထာင္ၾကကုန္ေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းၾကကုန္ေလာ့၊ ေဟာၾကားေပအံ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ”ေကာင္းပါၿပီ အသွ်င္ဘုရား” ဟု သာလာရြာသား ပုဏၰားသူႂကြယ္တို႔သည္ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားၾကကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။

၄၄ဝ။ သူႂကြယ္တို႔ ကိုယ္ျဖင့္ မတရားမႈ မမွ်တမႈကို ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ သံုးမ်ဳိးရွိ၏။ ႏႈတ္ျဖင့္ မတရားမႈမမွ်တမႈကို ေျပာဆိုျခင္းသည္ ေလးမ်ဳိးရွိ၏၊ စိတ္ျဖင့္ မတရားမႈ မမွ်တမႈကိုၾကံစည္ျခင္းသည္သံုးမ်ိဳးရွိ၏။

သူႂကြယ္တို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ကိုယ္ျဖင့္ မတရားမႈ မမွ်တမႈကို ျပဳလုပ္ျခင္း သံုးမ်ဳိးရွိသနည္း။ သူႂကြယ္တို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕သူသည္ အသက္သတ္ေလ့ရွိ၏၊ ၾကမ္းၾကဳတ္၏၊ ေသြးစြန္းေသာလက္ရွိ၏၊ သတ္ပုတ္ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း၌ စိတ္ဝင္စား၏ း သတၱဝါတို႔၌ သနားျခင္း မရွိ။

မေပးသည္ကို ယူေလ့ရွိ၏၊ ရြာ၌တည္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေတာ၌တည္သည္ျဖစ္ေစ သူတစ္ပါးဥစၥာ သူတစ္ ပါးအေဆာက္အဦကို မေပးဘဲ ခိုးလိုေသာ စိတ္အစုျဖင့္ ယူတတ္၏။

ကာမတို႔၌ မွားေသာအားျဖင့္ က်င့္ေလ့ရွိ၏၊ အမိေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ မိန္းမ, အဖေစာင့္ေရွာက့္ထားေသာ မိန္းမ, အမိအဖေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ မိန္းမ, ေမာင္ႀကီးေမာင္ငယ္ ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာမိန္းမ, အစ္မညီမ ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ မိန္းမ, ေဆြမ်ဳိးေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ မိန္းမ, အႏြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ မိန္းမ, တရားက်င့္ေဖာ္တို႔ ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ မိန္းမ, ေၾကာင္းလမ္းထားေသာမိန္းမ, ဒဏ္ထားေသာ မိန္းမ, အယုတ္ဆံုးအားျဖင့္ ပန္းကံုးရံထားအပ္ေသာ မိန္းမတို႔၌ က်ဴးလြန္ျခင္းသို႔ေရာက္၏။ သူႂကြယ္တို႔ ဤသို႔လွ်င္ ကိုယ္ျဖင့္ မတရားမႈ မမွ်တမႈကို ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ သံုးမ်ဳိးရွိ၏။

သူႂကြယ္တို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ႏႈတ္ျဖင့္ မတရားမႈ မမွ်တမႈကို ေျပာဆိုျခင္းသည္ ေလးမ်ဳိးရွိ သနည္း။ သူႂကြယ္တို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕သူသည္ မုသားေျပာဆိုေလ့ ရွိ၏၊ သဘင္၌ တည္သည္ျဖစ္ေစ၊ ပရိသတ္၌တည္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေဆြမ်ဳိးအလယ္၌ တည္သည္ျဖစ္ေစ၊ အသင္းအပင္းအလယ္၌ တည္သည္ျဖစ္ေစ၊ မင္းမ်ဳိး အလယ္၌ တည္သည္ျဖစ္ေစ ေခၚေဆာင္၍ ”အခ်င္းေယာက်္ား သိေသာ အေၾကာင္းကို ေျပာဆိုေလာ့” ဟု သက္ေသျပဳလ်က္ ေမးျမန္းလတ္ေသာ္ ထိုေယာက္်ားသည္ မသိသည္ကို ”ငါသိ၏” ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သိသည္ကို ”ငါမသိ” ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မျမင္သည္ကို ”ငါျမင္၏” ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ျမင္သည္ကို ”ငါမျမင္” ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေျပာဆို၏။ ဤသို႔ မိမိအေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ သူတစ္ပါးအေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အနည္းငယ္မွ်ေသာ လာဘ္အာမိသဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ သိလ်က္သာလွ်င္ မုသားေျပာဆို၏။

ကုန္းစကား ေျပာဆို၏၊ ဤသူတို႔ထံမွ နားေထာင္၍ ဤသူတို႔၏ ထိုသူတို႔ႏွင့္ ကြဲျပားျခင္းငွါထိုသူတို႔ထံ၌ ေျပာၾကားတတ္၏၊ ထိုသူတို႔ထံမွ နားေထာင္၍ ထိုသူတို႔၏ ဤသူတို႔ႏွင့္ ကြဲျပားျခင္းငွါဤသူတို႔ထံ၌ ေျပာၾကားတတ္၏။ ဤသို႔ ညီညြတ္သူတို႔ကို ကြဲျပားေအာင္ ျပဳတတ္၏၊ ကြဲျပားသူတို႔ကိုလည္း အားေပးတတ္၏၊ ကြဲျပားျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၏၊ ကြဲျပားျခင္း၌ ေပ်ာ္ပိုက္၏၊ ကြဲျပားျခင္းကိုႏွစ္သက္၏၊ ကြဲျပားျခင္းကို ျပဳတတ္ေသာ စကားကို ေျပာဆိုတတ္၏။

ၾကမ္းတမ္းေသာ စကား ရွိ၏၊ ဆူးသဖြယ္ အဖုအထစ္ရွိ၍ ၾကမ္းတမ္းေသာ သူတစ္ပါးနားကိုစပ္ခါးေစတတ္ သူတစ္ပါးအား ထိခိုက္တတ္ေသာ အမ်က္ထြက္ျခင္းႏွင့္ နီးစပ္လ်က္ တည္တံ့ျခင္းကို မျဖစ္ေစတတ္သည့္ သေဘာရွိေသာ စကားကို ေျပာဆိုတတ္၏။

ၿပိန္ဖ်င္းေသာ စကားကို ေျပာဆိုတတ္၏၊ မသင့္ေသာအခါ ဆိုေလ့ရွိ၏၊ မဟုတ္သည္ကို ဆိုေလ့ ရွိ၏၊ အက်ဳိးႏွင့္ မစပ္သည္ကို ဆိုေလ့ရွိ၏၊ တရားႏွင့္ မစပ္သည္ကို ဆိုေလ့ရွိ၏၊ အဆံုးအမႏွင့္ မစပ္သည္ကိုဆိုေလ့ရွိ၏၊ မသင့္ေသာအခါ၌ အေၾကာင္းမရွိေသာ အပိုင္းအျခားမရွိေသာ အစီးအပြားႏွင့္ မစပ္ေသာႏွလံုး၌ မသိုမွီး သင့္သည့္ စကားကို ေျပာဆိုတတ္၏။ သူႂကြယ္တို႔ ဤသို႔လွ်င္ ႏႈတ္ျဖင့္ မတရားမႈမမွ်တမႈကို ေျပာဆိုျခင္းသည္ ေလးမ်ဳိးရွိ၏။

သူႂကြယ္တို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ စိတ္ျဖင့္ မတရားမႈ မမွ်တမႈကိုၾကံစည္ျခင္းသည္ သံုးမ်ဳိးရွိသနည္း၊ သူႂကြယ္တို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕သူသည္ ေရွး႐ႈၾကံစည္ျခင္း ‘အဘိဇၥ်ာ’ မ်ား၏။ ”သူတစ္ပါး၏ ဥစၥာသည္ငါ၏ ဥစၥာျဖစ္မူ ေကာင္းေလစြ” ဟု သူတစ္ပါးဥစၥာ သူတစ္ပါးအေဆာက္အဦကို ေရွး႐ႈၾကံစည္တတ္၏။

ဖ်က္ဆီးလိုစိတ္ရွိ၏၊ ”ဤသတၱဝါတို႔သည္ အညႇဥ္းဆဲခံၾကရပါေစဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသတ္ခံ ၾကရပါေစဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျဖတ္ခံၾကရပါေစဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပ်က္စီးၾကပါေစဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘာမွ် မျဖစ္ပါေစကုန္လင့္” ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ဤသို႔ ဖ်က္ဆီးလိုေသာစိတ္ အၾကံအစည္ရွိ၏။

မွားေသာအယူရွိ၏၊ ”ေပးလွဴျခင္း၏ အက်ဳိးသည္ မရွိ၊ ယစ္ပူေဇာ္ျခင္း၏ အက်ဳိးသည္ မရွိ၊ ဟံုးပူေဇာ္ျခင္း၏ အက်ဳိးသည္ မရွိ၊ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈတို႔၏ အက်ဳိးဝိပါက္သည္ မရွိ၊ ဤေလာကသည္မရွိ၊ တစ္ပါးေသာ ေလာကသည္ မရွိ၊ အမိေက်းဇူးသည္ မရွိ၊ အဖေက်းဇူးသည္ မရွိ၊ ေသ၍ တစ္ဖန္ျဖစ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ မရွိကုန္၊ ဤေလာကကိုလည္းေကာင္း တစ္ပါးေသာ ေလာကကိုလည္းေကာင္း့ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေဟာၾကားႏိုင္ကုန္ေသာ ညီၫြတ္ကုန္ေသာေကာင္းေသာ အက်င့္ရွိကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ေလာက၌ မရွိကုန္” ဟု ေဖာက္ျပန္ေသာအျမင္ရွိ၏။

သူႂကြယ္တို႔ ဤသို႔လွ်င္ စိတ္ျဖင့္ မတရားမႈ မမွ်တမႈကိုၾကံစည္ျခင္းသည္ သံုးမ်ဳိးရွိ၏။

သူႂကြယ္တို႔ ဤသို႔ မတရားမႈ မမွ်တမႈကို ျပဳလုပ္ျခင္းအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာသတၱဝါတို႔သည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းေသာသူတို႔လားရာ ပ်က္စီး၍ က်ရာ ငရဲသို႔ ေရာက္ၾကရကုန္၏။

၄၄၁။ သူႂကြယ္တို႔ ကိုယ္ျဖင့္ တရားမႈ မွ်တမႈကို ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ သံုးမ်ဳိးရွိ၏။ ႏႈတ္ျဖင့္ တရားမႈမွ်တမႈကို ေျပာဆိုျခင္းသည္ ေလးမ်ဳိးရွိ၏။ စိတ္ျဖင့္ တရားမႈ မွ်တမႈကိုၾကံစည္ျခင္းသည္ သံုးမ်ဳိးရွိ၏။

သူႂကြယ္တို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ကိုယ္ျဖင့္ တရားမႈ မွ်တမႈကို ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ သံုးမ်ဳိးရွိသနည္း။ သူႂကြယ္တို႔ ဤေလာက၌ အသက္သတ္ျခင္းကိုပယ္၍ အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ တုတ္ကိုခ်ထားၿပီး ျဖစ္၏၊ လက္နက္ကို ခ်ထားၿပီးျဖစ္၏၊ ရွက္ျခင္းရွိ၏၊ သနားတတ္၏၊ ခပ္သိမ္းေသာသတၱဝါတို႔၏ အစီးအပြားကို လိုလားလ်က္ေန၏။

မေပးသည္ကို ယူျခင္းကို ပယ္၍ မေပးသည္ကို ယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ရြာ၌ တည္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေတာ၌ တည္သည္ျဖစ္ေစ သူတစ္ပါးဥစၥာ သူတစ္ပါး အေဆာက္အဦကို မေပးဘဲ ခိုလိုေသာ စိတ္အစုျဖင့္မယူတတ္။

ကာမတို႔၌ မွားေသာအားျဖင့္ က်င့္ျခင္းကို ပယ္၍ ကာမတို႔၌ မွားေသာအားျဖင့္ က်င့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ အမိေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ မိန္းမ, အဖေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ မိန္းမ, အမိအဖေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ မိန္းမ, ေမာင္ႀကီးေမာင္ငယ္ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ မိန္းမ, အစ္မ ညီမေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ မိန္းမ, ေဆြမ်ဳိးေစာင့္ ေရွာက္ထားေသာ မိန္းမ, အႏြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာမိန္းမ, တရားက်င့္ေဖာ္တို႔ ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ မိန္းမ, ေၾကာင္းလမ္းထားေသာ မိန္းမ,ဒဏ္ထားေသာ မိန္းမ, အယုတ္ဆံုးအား ျဖင့္ ပန္းကံုးရံထားေသာ မိန္းမတို႔၌ က်ဴး လြန္ျခင္းသို႔မေရာက္” ၊ သူႂကြယ္တို႔ ဤသို႔လွ်င္ ကိုယ္ျဖင့္ တရားမႈ မွ်တမႈကို ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ သံုးမ်ဳိးရွိ၏။

သူႂကြယ္တို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ႏႈတ္ျဖင့္ တရားမႈ မွ်တမႈကို ေျပာဆို္ျခင္းသည္ ေလးမ်ဳိးရွိသနည္း။ သူႂကြယ္တို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕သူသည္ မုသားေျပာဆိုျခင္းကို ပယ္၍ မုသားေျပာဆိုျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္၏၊ သဘင္၌ တည္သည္ျဖစ္ေစ၊ ပရိသတ္၌ တည္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေဆြမ်ဳိးအလယ္၌တည္သည္ျဖစ္ေစ၊ အသင္း အပင္းအလယ္၌ တည္သည္ျဖစ္ေစ၊ မင္းမ်ဳိးအလယ္၌ တည္သည္ျဖစ္ေစေခၚေဆာင္၍ ”အခ်င္းေယာက်္ား သိေသာအေၾကာင္းကို ေျပာဆိုေလာ့” ဟု သက္ေသျပဳလ်က္ေမးျမန္းလတ္ေသာ္ ထိုေယာက်္ားသည္ မသိသည္ကို ”ငါမသိ” ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သိသည္ကို ”ငါသိ၏” ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မျမင္သည္ ကို ”ငါမျမင္” ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမင္သည္ကို ”ငါျမင္၏” ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေျပာဆို၏။ ဤသို႔ မိမိအေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ သူတစ္ပါးအေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အနည္းငယ္မွ်ေသာ လာဘအာမိသ ဟူေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ သိလ်က္ မုသားမေျပာဆို။

ကုန္းစကားကို ပယ္၍ ကုန္းစကားမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ဤသူတို႔ထံမွ နားေထာင္၍ ဤသူတို႔၏ထိုသူတို႔ႏွင့္ ကြဲျပားျခင္းငွာ ထိုသူတို႔ထံ၌ မေျပာၾကားတတ္၊ ထိုသူတို႔ထံမွ နားေထာင္၍ ထိုသူတို႔၏ဤသူတို႔ႏွင့္ ကြဲျပားျခင္းငွာ ဤသူတို႔ထံ၌ မေျပာၾကားတတ္၊ ဤသို႔ ကြဲျပားသူတို႔ကိုလည္း ေစ့စပ္တတ္၏၊ ညီၫြတ္သူတို႔ကိုလည္း အားေပးတတ္၏၊ ညီၫြတ္ျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၏၊ ညီၫြတ္ျခင္း၌ ေပ်ာ္ပိုက္၏၊ ညီၫြတ္ျခင္းကိုႏွစ္သက္၏၊ ညီၫြတ္ျခင္းကို ျပဳေသာ စကားကို ေျပာဆိုတတ္၏။

ၾကမ္းေသာစကားကို ပယ္၍ ၾကမ္းေသာစကားမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ အျပစ္ကင္း၍ နားခ်မ္းသာေသာႏွစ္လိုဖြယ္ရွိေသာ ႏွလံုးသို႔ သက္ဝင္ေသာ ယဥ္ေက်း၍ လူအမ်ားႏွစ္သက္ လူအမ်ားႏွစ္ၿခိဳက္ေသာသေဘာရွိသည့္ စကားကို ေျပာဆိုတတ္၏။

ၿပိန္ဖ်င္းေသာစကား ေျပာဆိုျခင္းကို ပယ္၍ၿပိန္ဖ်င္းေသာစကားကို ေျပာဆိုျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ (သင့္ေသာ) အခါ၌သာ ဆိုေလ့ရွိ၏၊ ဟုတ္သည္ကိုသာ ဆိုေလ့ရွိ၏၊ အက်ဳိးႏွင့္ စပ္သည္ကိုသာ ဆိုေလ့ရွိ၏၊ တရားႏွင့္ စပ္သည္ကိုသာ ဆိုေလ့ရွိ၏၊ အဆံုးအမႏွင့္ စပ္သည္ကိုသာ ဆိုေလ့ရွိ၏၊ (သင့္ေသာ) အခါ၌ အေၾကာင္းႏွင့္တကြေသာ အပိုင္းအျခားရွိေသာ အစီးအပြားႏွင့္စပ္ေသာ မွတ္သားေလာက္ေသာစကားကို ေျပာဆိုတတ္၏။ သူႂကြယ္တို႔ ဤသို႔လွ်င္ ႏႈတ္ျဖင့္ တရားမႈ မွ်တမႈကို ေျပာဆိုျခင္းသည္ေလးမ်ဳိးရွိ၏။

သူႂကြယ္တို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ စိတ္ျဖင့္ တရားမႈ မွ်တမႈကိုၾကံစည္ျခင္းသည္ သံုးမ်ဳိးရွိသနည္း။ သူႂကြယ္တို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕သူသည္ ေရွး႐ႈၾကံစည္ျခင္း ‘အဘိဇၥ်ာ’ မမ်ား, ”သူတစ္ပါး၏ ဥစၥာသည္ငါ၏ ဥစၥာျဖစ္မူ ေကာင္းေလစြ” ဟု သူတစ္ပါးဥစၥာ သူတစ္ပါးအေဆာက္အဦကို ေရွး႐ႈမၾကံစည္တတ္။

ဖ်က္ဆီးလိုစိတ္မရွိ၊ ”ဤသတၱဝါတို႔သည္ ရန္မရွိ ေၾကာင့္ၾကမႈမရွိ ဆင္းရဲမႈမရွိၾကကုန္ဘဲ ခ်မ္းသာ စြာမိမိကိုယ္ကို ေဆာင္ႏိုင္ပါၾကေစ” ဟု မဖ်က္ဆီးလိုေသာ စိတ္အၾကံအစည္ရွိ၏။

မွန္ေသာ အယူရွိ၏၊ ”ေပးလွဴျခင္း၏ အက်ဳိးသည္ ရွိ၏၊ ယစ္ပူေဇာ္ျခင္း၏ အက်ဳိးသည္ ရွိ၏၊ ဟံုးပူေဇာ္ျခင္း၏ အက်ဳိးသည္ ရွိ၏၊ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈတို႔၏ အက်ဳိးဝိပါက္သည္ ရွိ၏၊ ဤေလာကသည္ရွိ၏၊ တစ္ပါးေသာ ေလာကသည္ ရွိ၏၊ အမိေက်းဇူးသည္ ရွိ၏၊ အဖေက်းဇူးသည္ ရွိ၏၊ ေသ၍တစ္ဖန္ ျဖစ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ဤေလာကကိုလည္းေကာင္း၊ တစ္ပါးေသာေလာကကိုလည္းေကာင္း ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ေဟာၾကားႏိုင္ကုန္ေသာ ညီၫြတ္ေသာ အက်င့္ရွိ ကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ေလာက၌ရွိကုန္၏” ဟု မေဖာက္ျပန္ေသာ အျမင္ရွိ၏။

သူႂကြယ္တို႔ ဤသို႔လွ်င္ စိတ္ျဖင့္ တရားမႈ မွ်တမႈကိုၾကံစည္ျခင္းသည္ သံုးမ်ဳိးရွိ၏။

သူႂကြယ္တို႔ ဤတရားမႈ မွ်တမႈကို ျပဳလုပ္ျခင္းအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာသူတို႔လားရာ နတ္ျပည္သို႔ေရာက္ၾက ရကုန္၏။

၄၄၂။ သူႂကြယ္တို႔ တရားမႈ မွ်တမႈကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသူသည္ ”ငါသည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ မ်ားေသာဥစၥာရွိေသာ မင္းမ်ဳိး မင္းႏြယ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရမူ ေကာင္းေလစြ” ဟုအကယ္၍ အလိုရွိခဲ့မူ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ မ်ားေသာဥစၥာရွိေသာ မင္းမ်ဳိး မင္းႏြယ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရာေသာ အေၾကာင္းသည္ ရွိ၏။ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္းဟူမူ- ထိုသူသည္တရား မႈ မွ်တမႈကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေပတည္း။

သူႂကြယ္တို႔ တရားမႈ မွ်တမႈကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသူသည္ ”ငါသည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ မ်ားေသာဥစၥာရွိေသာ ပုဏၰားမ်ဳိး ပုဏၰားႏြယ္အျဖစ္သို႔။ပ။ မ်ားေသာဥစၥာရွိေသာ သူႂကြယ္မ်ဳိးသူႂကြယ္ႏြယ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရမူ ေကာင္းေလစြ” ဟု အကယ္၍ အလိုရွိခဲ့မူ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ မ်ားေသာဥစၥာရွိေသာ သူႂကြယ္မ်ဳိး သူႂကြယ္ႏြယ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရာေသာ အေၾကာင္းရွိ၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း ဟူမူ- ထိုသူသည္ တရားမႈ မွ်တမႈကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။

သူႂကြယ္တို႔ တရားမႈ မွ်တမႈကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသူသည္ ”ငါသည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ စာတုမဟာရာဇ္နတ္မ်ဳိး နတ္ႏြယ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရမူ ေကာင္းေလစြ” ဟု အကယ္၍ အလိုရွိခဲ့မူကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ စာတုမဟာရာဇ္နတ္မ်ဳိး နတ္ႏြယ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရာေသာ အေၾကာင္းသည္ ရွိ၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း ဟူမူ- ထိုသူသည္ တရားမႈ မွ်တမႈကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။

သူႂကြယ္တို႔ တရားမႈ မွ်တမႈကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသူသည္ ”ငါသည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ တာဝတႎသာနတ္။ပ။ ယာမာနတ္။ပ။ တုသိတာနတ္။ပ။ နိမၼာနရတိနတ္။ပ။ ပရနိမၼိတဝသဝတၱီနတ္။ပ။ (ပဌမစ်ာန္ဘံု) ျဗဟၼာအေပါင္း၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ျဗဟၼာမ်ဳိး ျဗဟၼာႏြယ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရမူ ေကာင္းေလစြ” ဟု အကယ္၍ အလိုရွိခဲ့မူ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ (ပဌမစ်ာန္ဘံု) ျဗဟၼာအေပါင္း၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ျဗဟၼာမ်ဳိး ျဗဟၼာႏြယ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရာေသာ အေၾကာင္းသည္ ရွိ၏။ အဘယ္အေၾကာင့္ၾကာင့္နည္း ဟူမူ- ထိုသူသည္ တရားမႈ မွ်တမႈကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။

သူႂကြယ္တို႔ တရားမႈ မွ်တမႈကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသူသည္ ”ငါသည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ အာဘာျဗဟၼာမ်ဳိး ျဗဟၼာႏြယ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရမူ ေကာင္းေလစြ” ဟု အကယ္၍ အလိုရွိခဲ့မူကိုယ္ခႏၶာ ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ အာဘာျဗဟၼာမ်ဳိး ျဗဟၼာႏြယ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရာေသာအေၾကာင္းသည္ ရွိ၏။ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္း ဟူမူ- ထိုသူသည္ တရားမႈ မွ်တမႈကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။

သူႂကြယ္တို႔ တရားမႈ မွ်တမႈကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသူသည္ ”ငါသည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ပရိတၱာဘာျဗဟၼာ။ပ။ အပၸမာဏာဘာျဗဟၼာ။ပ။ အာဘႆရာျဗဟၼာ။ပ။ ပရိတၱသုဘာျဗဟၼာ။ပ။ အပၸမာဏသုဘာ ျဗဟၼာ။ပ။ သုဘကိဏွာျဗဟၼာ။ပ။ ေဝဟပၹိဳလ္ျဗဟၼာ။ပ။ အဝိဟာျဗဟၼာ။ပ။ အတပၸါျဗဟၼာ။ပ။ သုဒႆာျဗဟၼာ။ပ။ သုဒႆီျဗဟၼာ။ပ။ အကနိ႒ျဗဟၼာ။ပ။ အာကာသာနၪၥာယတနဘံုသို႔ ကပ္ေရာက္ေသာ ျဗဟၼာ။ပ။ ဝိညာဏၪၥာ ယတနဘံုသို႔ ကပ္ေရာက္ေသာ ျဗဟၼာ။ပ။ အာကိၪၥညာယတနဘံုသို႔ကပ္ေရာက္ေသာ ျဗဟၼာ။ပ။ ေနဝသညာ နာသညာယတနဘံုသို႔ ကပ္ေရာက္ေသာ ျဗဟၼာမ်ဳိး ျဗဟၼာႏြယ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရမူ ေကာင္းေလစြ” ဟု အကယ္၍ အလိုရွိခဲ့မူ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ေနဝသညာနာသညာယတနဘံုသို႔ ကပ္ေရာက္ေသာ ျဗဟၼာမ်ဳိး ျဗဟၼာႏြယ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရာေသာ အေၾကာင္းသည္ ရွိ၏။ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္း ဟူမူ- ထိုသူသည္ တရားမႈ မွ်တမႈကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။

သူႂကြယ္တို႔ တရားမႈ မွ်တမႈကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသူသည္ ”ငါသည္ အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါကင္းေသာ လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အရဟတၱဖိုလ္’စိတ္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ ပညာကို ယခု ဘဝ၌ပင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ေရာက္ ၍ ေနရမူ ေကာင္းေလစြ” ဟု အကယ္၍ အလိုရွိခဲ့မူ အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္အာသေဝါ ကင္းေသာ လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ စိတ္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ ပညာကို ယခုဘဝ၌ ပင္လွ်င္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ေရာက္၍ ေနရာေသာ အေၾကာင္းသည္ ရွိ၏။ အဘယ္အေၾကာင့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ- ထိုသူသည္ တရားမႈမွ်တမႈကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသူ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၄၄၃။ ဤသို႔ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ္ သာလာရြာသား ပုဏၰား သူႂကြယ္တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ”အသွ်င္ေဂါတမ (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါေပစြ၊ အသွ်င္ေဂါတမ (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါေပစြ၊ အသွ်င္ေဂါတမ ဥပမာေသာ္ကား ေမွာက္ထားသည္ကို လွန္ဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ဖံုးလႊမ္းထားသည္ကို ဖြင့္လွစ္ဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ မ်က္စိလည္ေသာသူအားလမ္းမွန္ကို ေျပာၾကားဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ‘မ်က္စိအျမင္ရွိသူတို႔သည္ အဆင္းတို႔ကိုျမင္ၾကလိမ့္မည္’ဟု အမိုက္ေမွာင္၌ ဆီမီးတန္ေဆာင္ကို ေဆာင္ျပဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္းအသွ်င္ေဂါတမ ဤအတူသာ လွ်င္ အသွ်င္ေဂါတမသည္ မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ တရားကို့ျပေတာ္မူပါေပ၏၊ ထိုအကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသွ်င္ေဂါတမကို ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါကုန္၏၊ တရားေတာ္ကိုလည္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္း ကပ္ပါကုန္၏၊ သံဃာေတာ္ကိုလည္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ဆည္းကပ္ပါကုန္၏။ အသွ်င္ေဂါတမသည္ အကြၽႏု္ပ္တို႔ကို ယေန႔မွ စ၍ အသက္ထက္ဆံုး (ရတနာသုံးပါးကို) ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေသာ ဥပါသကာတို႔ဟု မွတ္ ေတာ္မူပါ” ဟူ၍ ေလွ်ာက္ကုန္၏။

ေရွးဦးစြာေသာ သာေလယ်ကသုတ္ၿပီး၏။