မန ၄၉: ျဗဟၼနိမႏၲနိကသုတ္

၅ဝ၁။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို ”ရဟန္းတို႔” ဟု ေခၚေတာ္မူ၏။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ”အသွ်င္ဘုရား” ဟု ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားၾက့ကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏-

ရဟန္းတို႔ ငါသည္ အခါတစ္ပါး၌ ဥကၠ႒ၿမိဳ႕ သုဘဂေတာအုပ္ အင္ၾကင္းပင္မင္းအရင္း၌ ေန၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ ဗကျဗဟၼာအား-

”ဤျဗဟၼေလာကသည္ ျမဲ၏၊ ဤျဗဟၼေလာကသည္ ခိုင္ခံ့၏၊ ဤျဗဟၼေလာကသည္ တည္တံ့၏၊ ဤျဗဟၼေလာကသည္ သီးသန္႔ျဖစ္၏၊ ဤျဗဟၼေလာကသည္ ေရြ႕ေလ်ာျခင္းသေဘာ မရွိ၊ ဤျဗဟၼေလာက၌ပဋိသေႏၶမေန၊ မအို၊ မေသ၊ မေရြ႕ေလ်ာ၊ (ပဋိသေႏၶအားျဖင့္) မကပ္ေရာက္၊ ဤျဗဟၼေလာကမွ တစ္ပါးလြန္ျမတ္ေသာ ထြက္ေျမာက္ရာလည္း မရွိ” ဟု ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အယူသည္ ျဖစ္ေပၚေန၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ ငါသည္ ဗကျဗဟၼာ၏ စိတ္အၾကံအစည္ကို (ငါ၏) စိတ္ျဖင့္ သိ၍ ခြန္အားရွိေသာေယာက်္ားသည္ ေကြးထားေသာ လက္ေမာင္းကို ဆန္႔သကဲ႕သို႔လည္းေကာင္း၊ ဆန္႔ထားေသာလက္ေမာင္းကို ေကြးသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ဤအတူပင္ ဥကၠ႒ၿမိဳ႕ သုဘဂေတာအုပ္ အင္ၾကင္းပင္မင္းအရင္း၌ ကြယ္ခဲ့၍ ထိုျဗဟၼေလာက၌ ထင္ရွားျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဗကျဗဟၼာသည္ လာေနေသာ ငါ့ကို အေဝးမွပင္ ျမင္၍ ”အသွ်င္ျမတ္ လာပါေလာ့၊ အသွ်င္ျမတ္ (အသွ်င္ျမတ္၏) လာျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ လာျခင္းပါတည္း၊ အသွ်င္ျမတ္ဤျဗဟၼေလာက သို႔ လာျခင္း၏ အလွည့္ကို ၾကာျမင့္မွပင္ ျပဳဘိ၏၊ အသွ်င္ျမတ္ ဤျဗဟၼေလာကသည္ျမဲ၏၊ ဤျဗဟၼ ေလာကသည္ ခိုင္ခံ့၏၊ ဤျဗဟၼေလာကသည္ တည္တံ့၏၊ ဤျဗဟၼေလာကသည္သီးသန္႔ျဖစ္၏၊ ဤျဗဟၼ ေလာကသည္ ေရြ႕ေလ်ာျခင္းသေဘာမရွိ၊ ဤျဗဟၼေလာက၌ ပဋိသေႏၶမေန၊ မအို၊ မေသ၊ မေရြ႕ေလ်ာ၊ (ပဋိသေႏၶအားျဖင့္) မကပ္ေရာက္၊ ဤျဗဟၼေလာကမွတစ္ပါး လြန္ျမတ္ေသာထြက္ေျမာက္ရာလည္း မရွိ” ဟု ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ဆိုေသာ္ ငါသည္ ဗကျဗဟၼာအား ဤသို႔ ေျပာဆို၏-

”အခ်င္းတို႔ ဗကျဗဟၼာသည္ မိုက္မဲေလစြတကား၊ အခ်င္းတို႔ ဗကျဗဟၼာသည္ မိုက္မဲေလစြ တကား။ မျမဲသည္သာလွ်င္ ျဖစ္လ်က္ ‘ျမဲ၏’ဟု ဆိုတံုဘိ၏၊ မခိုင္ခံ့သည္သာလွ်င္ ျဖစ္လ်က္ ‘ခိုင္ခံ့၏’ဟုဆိုတံုဘိ၏၊ မတည္တံ့သည္သာလွ်င္ ျဖစ္လ်က္ ‘တည္တံ့၏’ဟု ဆိုတံုဘိ၏၊ သီးသန္႔မဟုတ္သည္သာလွ်င္ ျဖစ္လ်က္ ‘သီးသန္႔ ျဖစ္၏’ဟု ဆိုတံုဘိ၏၊ ေရြ႕ေလ်ာျခင္းသေဘာရွိသည္သာလွ်င္ ျဖစ္လ်က္ ‘ေရြ႕ေလ်ာျခင္းသေဘာမရွိ’ဟု ဆိုတံုဘိ၏။ ပဋိသေႏၶေနရာ အိုရာ ေသရာ ေရြ႕ေလွ်ာရာ (ပဋိသေႏၶအားျဖင့္) ကပ္ေရာက္ရာျဖစ္လ်က္ ‘ဤျဗဟၼေလာက၌ ပဋိသေႏၶမေန၊ မအို၊ မေသ၊ မေရြ႕ေလ်ာ၊ (ပဋိသေႏၶအားျဖင့္) မကပ္ေရာက္’ဟု ဆိုတံုဘိ၏။ ျဗဟၼေလာကမွ တစ္ပါး လြန္ျမတ္ေသာ ထြက္ေျမာက္ရာရွိလ်က္လည္း ‘(ျဗဟၼေလာကမွ) တစ္ပါး လြန္ျမတ္ေသာ ထြက္ေျမာက္ရာ မရွိ’ဟု ဆိုတံုဘိ၏” ဟု (ေျပာဆို၏)။

၅ဝ၂။ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ မာရ္နတ္ယုတ္သည္ တစ္ဦးေသာ အလုပ္အေကြၽး ျဗဟၼပါရိသဇၨျဗဟၼာကိုပူးဝင္၍ ”ရဟန္း ရဟန္း ဤဗကျဗဟၼာကို မထိခိုက္လင့္၊ ဤဗကျဗဟၼာကို မထိခိုက္လင့္၊ ရဟန္း ဤဗကျဗဟၼာသည္ ျဗဟၼာႀကီးတည္း၊ လႊမ္းမိုးႏိုင္သူတည္း၊ မည္သူကမွ မလႊမ္းမိုးႏိုင္သူတည္း၊ (အလံုးစံုကို) ျမင္တတ္သူတည္း၊ အလိုအတိုင္းျဖစ္ေစႏိုင္သူတည္း၊ အစိုးရသူတည္း၊ ျပဳတတ္သူတည္း၊ ဖန္ဆင္းတတ္သူ တည္း၊ အျမတ္ဆံုးျဖစ္သူတည္း၊ စီမံသူတည္း၊ (စ်ာန္၌) ေလ့လာၿပီးသူတည္း၊ ျဖစ္ၿပီးျဖစ္ဆဲသတၱဝါတို႔၏ အဖတည္း။ ရဟန္းေလာက၌ ပထဝီဓာတ္ကို ကဲ့ရဲ႕တတ္ကုန္စက္ဆုပ္တတ္ကုန္ေသာ၊ အာေပါဓာတ္ကို ကဲ့ရဲ႕တတ္ကုန္ စက္ဆုပ္တတ္ကုန္ေသာ၊ ေတေဇာဓာတ္ကိုကဲ့ရဲ႕တတ္ကုန္ စက္ဆုပ္တတ္ ကုန္ေသာ၊ ဝါေယာဓာတ္ကို ကဲ့ရဲ႕တတ္ကုန္ စက္ဆုပ္တတ္ကုန္ေသာ၊ သတၱဝါကို ကဲ့ရဲ႕တတ္ကုန္ စက္ဆုပ္ တတ္ကုန္ေသာ၊ နတ္ကို ကဲ့ရဲ႕တတ္ကုန္ စက္ဆုပ္တတ္ကုန္ေသာ၊ မာရ္နတ္ကို ကဲ့ရဲ႕တတ္ကုန္ စက္ဆုပ္ တတ္ကုန္ေသာ၊ ျဗဟၼာကို ကဲ့ရဲ႕တတ္ကုန္ စက္ဆုပ္တတ္ကုန္ေသာ၊ ့သင့္ထက္ ေရွးက်သည့္ သမဏ ျဗာဟၼဏတို႔သည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ယုတ္ညံ့ေသာ ဘံုဘဝ၌ တည္ကုန္၏။

ရဟန္း ေလာက၌ ပထဝီဓာတ္ကို ခ်ီးမြမ္းတတ္ကုန္ အလြန္ႏွစ္သက္တတ္ကုန္ေသာ၊ အာေပါဓာတ္ကိုခ်ီးမြမ္းတတ္ကုန္ အလြန္ႏွစ္သက္တတ္ကုန္ေသာ၊ ေတေဇာဓာတ္ကို ခ်ီးမြမ္းတတ္ကုန္ အလြန္ႏွစ္သက္တတ္ကုန္ေသာ၊ ဝါေယာဓာတ္ကို ခ်ီးမြမ္းတတ္ကုန္ အလြန္ႏွစ္သက္တတ္ကုန္ေသာ၊ သတၱဝါကို ခ်ီးမြမ္းတတ္ကုန္ အလြန္ႏွစ္သက္တတ္ကုန္ေသာ၊ နတ္ကို ခ်ီးမြမ္းတတ္ကုန္ အလြန္ႏွစ္သက္တတ္ကုန္ေသာ၊ မာရ္နတ္ကို ခ်ီးမြမ္းတတ္ကုန္ အလြန္ႏွစ္သက္တတ္ကုန္ေသာ၊ ျဗဟၼာကို ခ်ီးမြမ္းတတ္ကုန္ အလြန္ႏွစ္သက္တတ္ကုန္ေသာ၊ သင့္ထက္ ေရွးက်သည့္ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ျမတ္ေသာ ဘံုဘဝ၌ တည္ကုန္၏။

ရဟန္း ထို (အေၾကာင္း) ေၾကာင့္ သင့္ကို ငါ ဤသို႔ ဆို၏၊ အခ်င္း သင့္ကို တိုက္တြန္း၏၊ ျဗဟၼာေျပာဆိုေသာ စကားကိုသာလွ်င္ သင္လိုက္နာေလာ့၊ သင္သည္ ျဗဟၼာ၏ စကားကို မလြန္ဆန္လင့္။ ရဟန္း သင္သည္ ျဗဟၼာ၏ စကားကို အကယ္၍ လြန္ဆန္ပါမူ ေယာက်္ားသည္ ေရာက္လာေသာက်က္သေရကို တုတ္ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ထုတ္သကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ေယာက်္ားသည္ ေခ်ာက္ကမ္းပါးျပတ္၌က်ေသာ္ ေျမကို လက္တို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေျခတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မကိုင္စြဲ မေဆာက္တည္ႏိုင္ရာသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ဤအတူ ဤဥပမာႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္းသည္ သင့္အား ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ အခ်င္းသင့္ကို တိုက္တြန္း၏၊ ျဗဟၼာေျပာဆိုေသာ စကားကိုသာလွ်င္ သင္လိုက္နာေလာ့၊ သင္သည္ ျဗဟၼာ၏စကားကို မလြန္ဆန္လင့္၊ သင္သည္ စုေဝးေနေသာ ျဗဟၼာပရိသတ္ကို ျမင္သည္မဟုတ္ေလာ” ဟု (ဆို၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ငါ့ကို မာရ္နတ္ယုတ္သည္ ျဗဟၼာ၏ ပရိသတ္ျဖစ္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ဆိုေသာ္ ငါသည္ မာရ္နတ္ယုတ္ကို ဤသို႔ မိန္႔ဆို၏။

”မာရ္ယုတ္ သင့္ကို ငါသိ၏၊ သင္သည္ ‘ငါ့ကို မသိ’ဟု မထင္မွတ္လင့္၊ မာရ္ယုတ္ သင္သည္ မာရ္နတ္ျဖစ္၏။ မာရ္ယုတ္ ျဗဟၼာသည္လည္းေကာင္း၊ ျဗဟၼာ့ပရိသတ္သည္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္ အေကြၽးျဗဟၼာသည္လည္းေကာင္း အလံုးစံုေသာ သူတို႔ပင္ သင့္လက္သို႔ ေရာက္ကုန္၏၊ အလံုးစံုေသာ သူတို႔ပင္သင့္အလိုသို႔ လိုက္ကုန္၏၊ မာရ္ယုတ္ ‘ဤရဟန္းသည္လည္း ငါ့လက္သို႔ ေရာက္သူျဖစ္ရာ၏၊ ဤရဟန္းသည္လည္း ငါ့အလိုသို႔ လိုက္သူျဖစ္ရာ၏” ဟု သင့္အား ဤအၾကံအစည္သည္ ျဖစ္၏၊ မာရ္ယုတ္ ငါကား သင့္လက္ေရာက္သည္ မဟုတ္၊ သင့္အလိုသို႔ လိုက္သူ မဟုတ္” ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

၅ဝ၃။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ မိန္႔ဆိုေသာ္ ဗကျဗဟၼာသည္ ငါ့အား ဤသို႔ ေျပာဆို၏။

”အသွ်င္ျမတ္ ငါသည္ ျမဲသည္သာလွ်င္ ျဖစ္သည္ကို ‘ျမဲ၏’ဟု ဆို၏၊ ခိုင္ခံ့သည္သာလွ်င္ ျဖစ္သည္ ကို ‘ခိုင္ခံ့၏’ဟု ဆို၏၊ တည္တံ့သည္သာလွ်င္ ျဖစ္သည္ကို ‘တည္တံ့၏’ဟု ဆို၏။ သီးသန္႔သာလွ်င္ျဖစ္သည္ကို ‘သီးသန္႔ျဖစ္၏’ဟု ဆို၏၊ ေရြ႕ေလ်ာျခင္းသေဘာမရွိသည္သာလွ်င္ ျဖစ္သည္ကို ‘ေရြ႕ေလ်ာျခင္းသေဘာမရွိ’ဟု ဆို၏။ ပဋိသေႏၶ မေနရာ, မအိုရာ, မေသရာ, မေရြ႕ေလ်ာရာ, (ပဋိသေႏၶအားျဖင့္) မကပ္ေရာက္ရာကိုသာလွ်င္’ ငါသည္ ဤျဗဟၼေလာက၌ ပဋိသေႏၶမေန၊ မအို၊ မေသ၊ မေရြ႕ေလ်ာ၊ (ပဋိသေႏၶအားျဖင့္) မကပ္ေရာက္’ဟု ဆို၏၊ (ဤျဗဟၼေလာကမွ) တစ္ပါး လြန္ျမတ္ေသာ ထြက္ေျမာက္ရာမရွိသည္ကိုလည္း ‘ဤျဗဟၼေလာကမွတစ္ပါး လြန္ျမတ္ေသာ ထြက္ေျမာက္ရာ မရွိ’ဟု ဆို၏။

ရဟန္း ေလာက၌ သင့္ထက္ ေရွးက်သည့္ သမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ က်င့္ၾကံမႈသည္ သင္၏ အသက္ႏွင့္အမွ်ပင္ ျဖစ္ေပ၏။ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ျဗဟၼေလာကမွတစ္ပါး လြန္ျမတ္ေသာ ထြက္ေျမာက္ရာရွိသည္ကိုလည္း ‘(ျဗဟၼေလာကမွ) တစ္ပါး လြန္ျမတ္ေသာ ထြက္ေျမာက္ရာသည္ရွိ၏’ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ (ျဗဟၼေလာကမွ) တစ္ပါး လြန္ျမတ္ေသာ ထြက္ေျမာက္ရာမရွိသည္ကိုလည္း (ျဗဟၼေလာကမွ) တစ္ပါး လြန္ျမတ္ေသာ ထြက္ေျမာက္ရာသည္ မရွိ’ဟူ၍လည္းေကာင္း သိကုန္ရာ၏။ ရဟန္း ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့့္သင့္ကို ငါ ဤသို႔ ဆို၏၊ (ျဗဟၼေလာကမွ) တစ္ပါး လြန္ျမတ္ေသာ ထြက္ေျမာက္ရာကို ေတြ႕ျမင္လိမ့္မည္မဟုတ္၊ ပင္ပန္း႐ံု ဆင္းရဲ႐ံုသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ”ရဟန္း အကယ္၍ သင္သည္ ပထဝီကို စြဲလမ္းမူငါ၏အနီး၌ ျဖစ္သူ ငါ၏တည္ရာ၌ ျဖစ္သူ အလိုရွိတိုင္းျပဳႏိုင္သည့္ လက္ေအာက္လူ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

အာေပါကို။ ေတေဇာကို။ ဝါေယာကို။ သတၱဝါတို႔ကို။ နတ္တို႔ကို။ မာရ္နတ္ကို။ ျဗဟၼာကို အကယ္၍စြဲလမ္းမူ ငါ၏အနီး၌ ျဖစ္သူ ငါ၏တည္ရာ၌ ျဖစ္သူ အလိုရွိတိုင္းျပဳႏိုင္သည့္ လက္ေအာက္လူျဖစ္ေပလိမ့္မည္” ဟု (ဆို၏)။

ျဗဟၼာ ငါသည္လည္း ဤသို႔ သိ၏၊ ”အကယ္၍ ပထဝီကို စြဲလမ္းမူ သင္၏ အနီး၌ျဖစ္သူ သင္၏တည္ရာ၌ ျဖစ္သူ အလိုရွိတိုင္းျပဳႏိုင္သည့္ လက္ေအာက္လူ ျဖစ္လိမ့္မည္။ အာေပါကို။ ေတေဇာကို။ ဝါေယာကို။ သတၱဝါတို႔ကို။ နတ္တို႔ကို။ မာရ္နတ္ကို။ ျဗဟၼာကို အကယ္၍ စြဲလမ္းမူ သင္၏အနီး၌ျဖစ္သူ သင္၏တည္ရာ၌ ျဖစ္သူ အလိုရွိတိုင္းျပဳႏိုင္သည့္ လက္ေအာက္လူ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္” ဟု (သိ၏)။

ျဗဟၼာ စင္စစ္ ”ဗကျဗဟၼာသည္ ဤသို႔ ႀကီးေသာ တန္ခိုးရွိသူတည္း၊ ဤသို႔ ႀကီးေသာ အာႏုေဘာ္ရွိသူတည္း၊ ဤသို႔ မ်ားေသာ အေက်ာ္အေစာ အၿခံအရံရွိသူတည္း” ဟု သင္၏ ျဖစ္ပံုကိုလည္း ငါ သိ၏၊ အစြမ္းသတၱိကိုလည္း ငါ သိ၏ဟု (ဆို၏)။

အသွ်င္ျမတ္ ”ဗကျဗဟၼာသည္ ဤသို႔ ႀကီးေသာ တန္ခိုးရွိသူတည္း၊ ဤသို႔ ႀကီးေသာ အာႏုေဘာ္ရွိသူတည္း၊ ဤသို႔ မ်ားေသာ အေက်ာ္အေစာ အၿခံအရံရွိသူတည္း” ဟု အဘယ္သို႔ ငါ၏ ျဖစ္ပံုကို သင္သိသနည္း၊ အစြမ္းသတၱိကိုလည္း သင္သိသနည္းဟု (ေမး၏)။

အရပ္မ်က္ႏွာတို႔၌ တင့္တယ္ ထြန္းလင္းေစလ်က္ လ ေနတို႔ လွည့္လည္ရာ (ေလာကဓာတ္တစ္ခု) ပမာဏအားျဖင့္ ဤတစ္ေထာင္ေသာ ေလာက၌ သင္၏ အာဏာသည္ ျဖစ္၏။

ဤတစ္ေထာင္ေသာ ေလာက၌ ျမတ္ေသာ ယုတ္ေသာ သတၱဝါကို သိသည့္အျပင္ တပ္မက္မႈရွိသူတပ္မက္မႈကင္းသူကိုလည္းေကာင္း၊ ဤစၾကဝဠာ, တစ္ပါးေသာ စၾကဝဠာကိုလည္းေကာင္း၊ သတၱဝါတို႔ပဋိသေႏၶေနပံု စုေတပံုကိုလည္းေကာင္း သိ၏။

ျဗဟၼာ ဤသို႔လွ်င္ ”ဗကျဗဟၼာသည္ ဤသို႔ ႀကီးေသာ တန္ခိုးရွိသူတည္း၊ ဤသို႔ ႀကီးေသာအာႏုေဘာ္ရွိသူတည္း၊ ဗကျဗဟၼာသည္ ဤသို႔ မ်ားေသာ အေက်ာ္အေစာ အၿခံအရံရွိသူတည္း” ဟုသင္၏ ျဖစ္ပံုကိုလည္း ငါ သိ၏၊ အစြမ္းသတၱိကိုလည္း ငါ သိ၏။

၅ဝ၄။ ျဗဟၼာ တစ္ပါးေသာ ဘံုဘဝသည္ ရွိေသးသည္သာလွ်င္တည္း၊ ထိုဘံုဘဝကို သင္ မသိ၊ မျမင္၊ ထိုဘံုဘဝကို ငါ သိ၏၊ ျမင္၏။ ျဗဟၼာ အာဘႆရာမည္ေသာ ဘံုဘဝသည္ ရွိေသးသည္သာလွ်င္တည္း၊ ယင္းအာဘႆရဘံုဘဝမွ သင္ ေရြ႕ေလ်ာ၍ ဤဘံု၌ ျဖစ္၏၊ ထိုသင့္အား အလြန္ၾကာျမင့္စြာေနျခင္းျဖင့္ ထိုေအာက္ေမ့မႈ သတိသည္ ေမ့ေပ်ာက္ေန၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုဘံုဘဝကို သင္မသိ၊ မျမင္။ ထိုဘံုဘဝကို ငါ သိ၏၊ ျမင္၏။ ျဗဟၼာ ဤသို႔ ငါသိေသာေၾကာင့္လည္း သင္ႏွင့္ တူမွ်သည္ မဟုတ္၊ အဘယ္မွာ သင့္ေအာက္ အလြန္နိမ့္က်ေပအံ့နည္း၊ စင္စစ္မွာမူ ငါသာလွ်င္ သင့္ထက္ လြန္ကဲ၏။

ျဗဟၼာ သုဘကိဏွာမည္ေသာ ဘံုဘဝသည္ ရွိေသးသည္သာလွ်င္တည္း။ ေဝဟပိ ၹ ဳလ္မည္ေသာဘံုဘဝသည္။ အဘိဘူမည္ေသာ ဘံုဘဝသည္ ရွိေသးသည္သာလွ်င္တည္း။ ထိုဘံုဘဝကို သင္ မသိ၊ မျမင္။ ထိုဘံုဘဝကို ငါသိ၏၊ ျမင္၏။ ျဗဟၼာ ဤသို႔ ငါသိေသာေၾကာင့္လည္း သင္ႏွင့္ တူမွ်သည္မဟုတ္၊ အဘယ္မွာ သင့္ေအာက္ အလြန္နိမ့္က်ေပအံ့နည္း၊ စင္စစ္မွာမူ ငါသည္သာလွ်င္ သင့္ထက္ လြန္ကဲ၏။

ျဗဟၼာ ငါသည္ ေျမကို ေျမအားျဖင့္ သိ၍ ပထဝီဟူသမွ်၏ ပထဝီသေဘာအားျဖင့္ မေရာက္ရာသည့္နိဗၺာန္ကို သိ၍ ေျမကို မစြဲယူ၊ ေျမ၌ မစြဲယူ၊ ေျမအားျဖင့္ မစြဲယူ၊ ေျမကို ငါပိုင္ဥစၥာဟု မစြဲယူ၊ ေျမကိုမစြဲဆို။ ျဗဟၼာ ဤသို႔ ငါသိေသာေၾကာင့္လည္း သင္ႏွင့္ တူမွ်သည္ မဟုတ္၊ အဘယ္မွာ သင့္ေအာက့္အလြန္ နိမ့္က်ေပအံ့နည္း၊ စင္စစ္မွာမူ ငါသာလွ်င္ သင့္ထက္ လြန္ကဲ၏။

ျဗဟၼာ ငါသည္ ေရကို။ပ။ ျဗဟၼာ ငါသည္ မီးကို။ပ။ ျဗဟၼာ ငါသည္ ေလကို။ပ။ ျဗဟၼာ ငါသည္ သတၱဝါတို႔ကို။ပ။ ျဗဟၼာ ငါသည္ နတ္တို႔ကို။ပ။ ျဗဟၼာ ငါသည္ မာရ္နတ္ကို။ပ။ ျဗဟၼာ ငါသည္ျဗဟၼာကို။ပ။ ျဗဟၼာ ငါသည္ အာဘႆရျဗဟၼာကို။ပ။ ျဗဟၼာ ငါသည္ သုဘကိဏွျဗဟၼာတို႔ကို။ပ။ ျဗဟၼာငါသည္ ေဝဟပၹိဳလ္ျဗဟၼာတို႔ကို။ပ။ ျဗဟၼာ ငါသည္ အဘိဘူျဗဟၼာတို႔ကို။ပ။ ျဗဟၼာ ငါသည္ အလံုးစံု (ဘံုသံုးပါးတရား) ကို အလံုးစံုအားျဖင့္ သိ၍ အလံုးစံုဟူသမွ်၏ အလံုးစံုသေဘာအားျဖင့္ မေရာက္ရာသည့္နိဗၺာန္ကို သိ၍ အလံုးစံုကို မစြဲယူ၊ အလံုးစံု၌ မစြဲယူ၊ အလံုးစံုအားျဖင့္ မစြဲယူ၊ အလံုးစံုကို ငါပိုင္ဥစၥာဟုမစြဲယူ၊ အလံုးစံုကို မစြဲဆို။ ျဗဟၼာ ဤသို႔ ငါသိေသာေၾကာင့္လည္း သင္ႏွင့္တူမွ်သည္ မဟုတ္၊ အဘယ္မွာ သင့္ေအာက္ အလြန္နိမ့္က်ေပအံ့နည္း။ စင္စစ္မွာမူ ငါသည္သာလွ်င္ သင့္ထက္ လြန္ကဲ၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

အသွ်င္ျမတ္ အကယ္၍ အလံုးစံု၏ အလံုးစံုသေဘာအားျဖင့္ မေရာက္ခဲ့မူ၊ ယင္းမေရာက္ရာကို သိ၍သင့္စကားသည္ ဆိတ္သုဥ္းေသာစကား မျဖစ္ေစလင့္၊ အခ်ည္းႏွီးေသာစကား မျဖစ္ေစလင့္ဟု (ဆို၏)။

ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္သာ သိအပ္ေသာ၊ (ပကတိမ်က္စိျဖင့္) မျမင္အပ္ေသာ၊ ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္း (ဥပါဒ္- ဘင္) အစြန္းမရွိေသာ၊ အလံုးစံု (ေသာ တရား) ထက္ လင္းလက္ေတာက္ပသည့္ အေရာင္ရွိေသာ ထို နိဗၺာန္ကိုေျမဓာတ္၏ ေျမသေဘာအားျဖင့္ မေရာက္အပ္၊ ေရဓာတ္၏ ေရသေဘာအားျဖင့္ မေရာက္အပ္၊ မီးဓာတ္၏ မီးသေဘာအားျဖင့္ မေရာက္အပ္၊ ေလဓာတ္၏ ေလသေဘာအားျဖင့္ မေရာက္အပ္၊ သတၱဝါတို႔၏ သတၱဝါသေဘာအားျဖင့္ မေရာက္အပ္၊ နတ္တို႔၏ နတ္သေဘာအားျဖင့္ မေရာက္အပ္၊ မာရ္နတ္၏မာရ္နတ္သေဘာအားျဖင့္ မေရာက္အပ္၊ ျဗဟၼာတို႔၏ ျဗဟၼာသေဘာအားျဖင့္ မေရာက္အပ္၊ အာဘႆရျဗဟၼာတို႔၏ အာဘႆရျဗဟၼာ သေဘာအားျဖင့္ မေရာက္အပ္၊ သုဘကိဏွျဗဟၼာတို႔၏ သုဘကိဏွျဗဟၼာသေဘာအားျဖင့္ မေရာက္အပ္၊ ေဝဟပၹိဳလ္ျဗဟၼာတို႔၏ ေဝဟပၹိဳလ္ျဗဟၼာသေဘာအားျဖင့္ မေရာက္အပ္၊ အဘိဘူျဗဟၼာ၏ အဘိဘူျဗဟၼာသေဘာအားျဖင့္ မေရာက္အပ္၊ အလံုးစံု၏ အလံုးစံုသေဘာအားျဖင့္မေရာက္အပ္ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

အသွ်င္ျမတ္ ႐ႈေလာ့၊ ယခု သင္၏ မ်က္ေမွာက္၌ ကြယ္လိုက္မည္ဟု (ဆို၏)။

ျဗဟၼာ သင္သည္ အကယ္၍ စြမ္းႏိုင္မူ ယခု ငါ၏ မ်က္ေမွာက္၌ ကြယ္လိုက္ေလာ့ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ ဗကျဗဟၼာသည္ ”ရဟန္းေဂါတမ၏ မ်က္ေမွာက္၌ ကြယ္လိုက္မည္၊ ရဟန္းေဂါတမ၏ မ်က္ေမွာက္၌ ကြယ္လိုက္မည္” ဟု ဆိုေသာ္လည္း ငါ၏ မ်က္ေမွာက္၌ ကြယ္ရန္ မစြမ္းႏိုင္။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ဆိုေသာ္ ငါသည္ ဗကျဗဟၼာကို ”ျဗဟၼာ ယခု သင္၏ မ်က္ေမွာက္၌ ကြယ္အံ့” ဟုမိန္႔ဆို၏။

အသွ်င္ျမတ္ သင္သည္ အကယ္၍ စြမ္းႏိုင္မူ ယခု အကြၽႏု္ပ္မ်က္ေမွာက္၌ ကြယ္ပါေလာ့ဟု (ဆို၏)။

ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ ငါသည္ ”ျဗဟၼာဟူသမွ်သည္လည္းေကာင္း၊ ျဗဟၼာ့ပရိသတ္ဟူသမွ်သည္လည္းေကာင္း၊ ျဗဟၼာ့အလုပ္အေကြၽးဟူသမွ်တို႔သည္လည္းေကာင္း ငါ၏ အသံကိုသာလွ်င္ ၾကားရကုန္၍ ငါ့ကိုကား မျမင္ရမည့္ သေဘာရွိေသာ” တန္ခိုးဖန္ဆင္းျခင္းကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူေလ၏၊ ကြယ္ေတာ္မူလ်က္-

”ငါသည္ ဘဝ၌ ေဘးကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝကင္းရာရွာေသာ သတၱဝါတို႔၏ ျဖစ္ပံုကိုလည္းေကာင္းျမင္၍သာလွ်င္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ဘဝကိုမွ် (တဏွာ ဒိ႒ိ၏ အစြမ္းျဖင့္) မစြဲလမ္းၿပီ။ ဘဝ၌ ႏွစ္သက္ျခင္း ‘ဘဝတဏွာ’ ကိုလည္း မစြဲယူေတာ့ၿပီ” ဟူေသာ ဤဂါထာကို မိန္႔ဆိုေတာ္မူ၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ ျဗဟၼာသည္လည္းေကာင္း ျဗဟၼာ့ပရိသတ္သည္လည္းေကာင္း ျဗဟၼာ့အလုပ္အေကြၽးတို႔သည္လည္းေကာင္း ”အခ်င္းတို႔ ရဟန္းေဂါတမ၏ ႀကီးေသာ တန္ခိုးရွိသည့္အျဖစ္, ႀကီးေသာအာႏုေဘာ္ရွိသည့္ အျဖစ္သည္ အံ့ၾသဘြယ္ ျဖစ္ေပစြ၊ မျဖစ္စဖူးျဖစ္ပါေပစြ၊ သာကီဝင္မင္းသားျဖစ္၍့သာကီဝင္မင္းမ်ဳိးမွ ရဟန္းျပဳေသာ ဤရဟန္းေဂါတမကဲ့သို႔၊ ဤသို႔ ႀကီးေသာ တန္ခိုးရွိသူ, ဤသို႔ႀကီးေသာ အာႏုေဘာ္ရွိသူ တစ္ပါးေသာ သမဏကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏကိုေသာ္လည္းေကာင္းေရွးယခင္အခါက ငါတို႔ ျမင္လည္း မျမင္ခဲ့၊ ၾကားလည္း မၾကားခဲ့၊ အခ်င္းတို႔ သာကီဝင္မင္းသားျဖစ္၍သာကီဝင္မင္းမ်ဳိးမွ ရဟန္းျပဳေသာ ဤရဟန္းေဂါတမသည္ ဘဝ၌ေမြ႕ေလ်ာ္ ဘဝ၌ေပ်ာ္ပိုက္ ဘဝ၌ျဖစ္ပြားေသာ သတၱဝါအေပါင္း၏ ဘဝကို အျမစ္ႏွင့္တကြ ႏုတ္ႏိုင္ပါေပစြ” ဟု အံ့ၾသျခင္း မျဖစ္စဖူးစိတ္ျဖစ္ျခင္းရွိကုန္၏။

၅ဝ၅။ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ မာရ္နတ္ယုတ္သည္ တစ္ပါးေသာ ျဗဟၼာ့အလုပ္အေကြၽးကို ပူးဝင္၍ ငါ့အားဤသို႔ ေျပာဆို၏။

”အသွ်င္ျမတ္ အကယ္၍ သင္သည္ ဤသို႔ ခြဲျခား၍သိပါမူ အကယ္၍ သင္သည္ ဤသို႔ေလ်ာ္စြာဉာဏ္ျဖင့္ သိပါမူ တပည့္သာဝကတို႔သို႔ (ထိုတရားကို) မပို႔ေဆာင္ပါလင့္၊ (ရေသ့ပရိဗိုဇ္) ရဟန္းတို႔သို႔ (ထိုတရားကို) မပို႔ ေဆာင္ပါလင့္၊ တပည့္သာဝကတို႔အား တရားကို မေဟာပါလင့္၊ ရဟန္းတို႔အား (တရားကို) မေဟာပါလင့္၊ တပည့္သာဝကတို႔၌ တပ္မက္ေမာျခင္းကို မျပဳပါလင့္။ ရဟန္းတို႔၌ တပ္မက္ေမာျခင္းကို မျပဳပါလင့္၊ ရဟန္း ေလာက၌ ကိေလသာရန္သူကို သတ္တတ္သူ (အရဟႏၲ), (တရားအားလံုးကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာသိသူ ‘သမၼာသမၺဳဒၶ’တို႔ဟု ဝန္ခံျခင္းရွိၾကေသာ သင့္ထက္ ေရွးက်သည့္ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ တပည့္သာဝကတို႔သို႔ တရားကို ပို႔ေဆာင္ကုန္၏၊ ရဟန္းတို႔သို႔ တရားကို ပို႔ေဆာင္ကုန္၏၊ တပည့္သာဝကတို႔အား တရားကို ေဟာကုန္၏၊ ရဟန္းတို႔အား တရားကို ေဟာကုန္၏၊ တပည့္သာဝကတို႔၌ တပ္မက္ေမာျခင္းကို ျပဳကုန္၏၊ ရဟန္းတို႔၌ (တပ္မက္ေမာျခင္းကို ျပဳကုန္၏)။ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ တပည့္သာဝကတို႔သို႔ တရားကို ပို႔ေဆာင္၍ ရဟန္းတို႔သို႔ တရားကိုပို႔ေဆာင္၍ တပည့္သာဝကတို႔အား တရားကို ေဟာ၍ ရဟန္းတို႔အား တရားကို ေဟာ၍ တပည့္သာဝကတို႔၌ တပ္မက္ေမာေသာ စိတ္ရွိကုန္၍ ရဟန္းတို႔၌ တပ္မက္ေမာေသာ စိတ္ရွိကုန္၍ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ယုတ္ညံ့ေသာ ဘံုဘဝ၌ တည္ကုန္၏။

ရဟန္း ေလာက၌ ကိေလသာရန္သူကို သတ္တတ္သူ ‘ရဟႏၲာ’တို႔, (တရားအားလံုးကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိသူ ‘သမၼာသမၺဳဒၶ’တို႔ဟု ဝန္ခံျခင္းရွိၾကေသာ သင့္ထက္ ေရွးက်သည့္ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္တပည့္သာဝကတို႔သို႔ တရားကို မပို႔ေဆာင္ကုန္၊ ရဟန္းတို႔သို တရားကို မပို႔ေဆာင္ကုန္၊ တပည့္သာဝကတို႔အား တရားကို မေဟာကုန္၊ ရဟန္းတို႔အား တရားကို မေဟာကုန္၊ တပည့္သာဝကတို႔၌တပ္မက္ေမာျခင္းကို မျပဳကုန္၊ ရဟန္းတို႔၌ တပ္မက္ေမာျခင္းကို မျပဳကုန္။ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္တပည့္သာဝကတို႔သို႔ တရားကို မပို႔ေဆာင္ဘဲ ရဟန္းတို႔သို႔ တရားကို မပို႔ေဆာင္ဘဲ တပည့္သာဝကတို႔အား တရားကို မေဟာဘဲ ရဟန္းတို႔အား တရားကို မေဟာဘဲ၊ တပည့္သာဝကတို႔၌ တပ္မက္ေမာေသာစိတ္မရွိကုန္ဘဲ ရဟန္းတို႔၌ တပ္မက္ေသာစိတ္ မရွိကုန္ဘဲ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ျမတ္ေသာ ဘံုဘဝ၌ တည္ကုန္၏။ ရဟန္း ထို႔ေၾကာင့္ အသွ်င္ျမတ္ သင့္ကို တိုက္တြန္း၏၊ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ခ်မ္းသာစြာ ေနျခင္းကို အားထုတ္လ်က္ ေၾကာင့္ၾကမဲ့ေနပါေလာ့၊ အသွ်င္ျမတ္ (တရားကို) မေဟာၾကားျခင္းသည္ ေကာင္းျမတ္၏၊ သူတစ္ပါးကို မဆံုးမပါလင့္” ဟု သင့့္ကို ငါဆို၏ဟု (ဆို၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ေျပာဆိုေသာ္ ငါသည္ မာရ္နတ္ယုတ္အား ဤသို႔ မိန္႔ဆို၏။

”မာရ္ယုတ္ သင့္ကို ငါ သိ၏၊ သင္သည္ ‘ငါ့ကို မသိ’ဟု မထင္မွတ္လင့္။ မာရ္ယုတ္ သင္သည္မာရ္နတ္ ျဖစ္၏၊ မာရ္ယုတ္ ငါ့ကို သင္သည္ အက်ိဳးစီးပြါးကို လိုလားျခင္းရွိ၍ ဤသို႔ မဆို။ မာရ္ယုတ္အက်ိဳးစီးပြါးမဲ့ကို လိုလားျခင္းရွိ၍သာ ငါ့ကို သင္သည္ ဤသို႔ ဆို၏။ မာရ္ယုတ္ ‘ရဟန္းေဂါတမေဟာျပ မည့္တရားကို နာယူၾကသူတို႔သည္ ငါ၏ အာဏာကို လြန္ဆန္ကုန္လိမ့္မည္’ဟု သင့္အားအၾကံအစည္လည္း ျဖစ္၏။

မာရ္ယုတ္ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ (တရားအားလံုးကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာသိသူ ‘သမၼာသမၺဳဒၶ’မဟုတ္သူတို႔သာ ျဖစ္ကုန္လ်က္ (တရားအားလံုးကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာသိသူ ‘သမၼာသမၺဳဒၶ’တို႔ ျဖစ္ကုန္၏ဟုဝန္ခံကုန္၏။ မာရ္ယုတ္ ငါသည္ကား (တရားအားလံုးကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာသိသူ ‘သမၼာသမၺဳဒၶ’ သာလွ်င္ျဖစ္၍ (တရားအားလံုးကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာသိသူ ‘သမၼာသမၺဳဒၶ’ ျဖစ္၏ဟု ဝန္ခံ၏။

မာရ္ယုတ္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တပည့္သာဝကတို႔အား တရားကို ေဟာေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရားကိုမေဟာေသာ္လည္းေကာင္း ထိုသို႔သေဘာရွိသည္သာတည္း။ မာရ္ယုတ္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တပည့္သာဝကတို႔သို႔ (တရားကို) ပို႔ေဆာင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရားကို မပို႔ေဆာင္ေသာ္လည္းေကာင္းထိုသို႔သေဘာရွိသည္သာတည္း။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ မာရ္ယုတ္ ျမတ္စြာဘုရားအားပူပန္ညစ္ညဴးေစတတ္ကုန္, တစ္ဖန္ ဘဝသစ္ျဖစ္ျခင္းကို ျပဳတတ္ကုန္၍ ပူေလာင္ျခင္းႏွင့္ တကြ ဆင္းရဲျခင္းအက်ိဳးရွိကုန္လ်က္ ေနာင္အခါ၌ (ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္း အိုျခင္း ေသျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္သည့္ အာသေဝါတရားတို႔ကို ပယ္ၿပီးျဖစ္၏၊ အျမစ္ကို အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္ၿပီးျဖစ္၏၊ (ႏုတ္ၿပီးေသာ) ထန္းပင္ရာကဲ့သို႔ ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ (အသစ္) မျဖစ္ျခင္းကို ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ ေနာင္အခါျဖစ္ျခင္းသေဘာ မရွိေတာ့ေခ်။

မာရ္ယုတ္ ထန္းပင္သည္ လည္ဆစ္ျပတ္ခဲ့ေသာ္ တစ္ဖန္စည္ပင္ျခင္းငွါ မထိုက္သကဲ့သို႔၊ ဤအတူပင္ျမတ္စြာဘုရားအား ပူပန္ညစ္ညဴးေစတတ္ကုန္, တစ္ဖန္ဘဝသစ္ျဖစ္ျခင္းကို ျပဳတတ္ကုန္၍ ပူေလာင္ျခင္းႏွင့္တကြ ဆင္းရဲျခင္းအက်ိဳးရွိကုန္လ်က္ ေနာင္အခါ၌ (ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြားျခင္း အိုျခင္း ေသျခင္းကိုျဖစ္ေစတတ္သည့္ အာသေဝါတရားတို႔ကို ပယ္ၿပီးျဖစ္၏၊ အျမစ္ကို အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္ၿပီးျဖစ္၏၊ (ႏုတ္ၿပီးေသာ) ထန္းပင္ရာကဲ့သို႔ ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ (အသစ္) မျဖစ္ျခင္းကို ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္ျခင္းသေဘာ မရွိေတာ့ေခ်” ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဤသို႔လွ်င္ ဤစကားကို မာရ္နတ္အား စကားမေျပာဆိုႏိုင္ေစျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း ျဗဟၼာအားအထူးသိေစျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း (မိန္႔ဆိုေတာ္မူ၏)။ ထို႔ေၾကာင့္ ျဗဟၼနိမႏၲနိကဟူ၍သာလွ်င္ဤသုတၱန္၏ အမည္သည္ ျဖစ္၏။

ကိုးခုေျမာက္ ျဗဟၼနိမႏၲနိကသုတ္ၿပီး၏။