မန ၅၂: အ႒ကနာဂရသုတ္

၁၇။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ေဝသာလီျပည္ ေဗလုဝရြာငယ္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါအ႒ကၿမဳိ႕သား ဒသမသူႂကြယ္သည္ ပါဋလိပုတ္ျပည္သို႔ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ျပဳဖြယ္ကိစၥျဖင့္ ေရာက္ လာ၏။

ထိုအခါ အ႒ကၿမိဳ႕သား ဒသမသူႂကြယ္သည္ ကုကၠဳဋာ႐ံုေက်ာင္း ရဟန္းတစ္ပါးထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး လွ်င္ထိုရဟန္းကို ရွိခိုး၍ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အရပ္၌ ေနလ်က္ ထိုရဟန္းအား- ”အသွ်င္ဘုရား့အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ယခုအခါ အဘယ္အရပ္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူပါသနည္း၊ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ထိုအသွ်င္အာနႏၵာကို ဖူးေျမာ္လိုပါကုန္၏”ဟု ေလွ်ာက္၏။ သူႂကြယ္ ဤအသွ်င္အာနႏၵာသည္ ေဝသာလီျပည္ ေဗလုဝရြာငယ္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူေပ၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

ထိုအခါ အ႒ကၿမဳိ႕သား ဒသမသူႂကြယ္သည္ ပါဋလိပုတ္ျပည္၌ ျပဳဖြယ္ကိစၥကို ၿပီးဆံုးေစၿပီးေနာက္ေဝသာလီျပည္ ေဗလုဝရြာငယ္ အသွ်င္အာနႏၵာထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ အသွ်င္အာနႏၵာကို ႐ိုေသစြာ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေန၏။

၁၈။ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ၿပီးေသာ္ အ႒ကၿမဳိ႕သား ဒသမသူႂကြယ္သည္ အသွ်င္အာနႏၵာအား-”အသွ်င္ဘုရားအာနႏၵာ သိေတာ္မူ ျမင္ေတာ္မူ၍ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ၊ (အလံုးစံုေသာတရား တို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ေဟာၾကားထားေတာ္မူေသာ (ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ) တရားတစ္ခုသည္ ရွိပါသေလာ၊ ယင္းတရား၌မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာအားထုတ္လ်က္ (နိဗၺာန္သို႔) ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနေသာရဟန္းအား မလြတ္ေျမာက္ေသးေသာ စိတ္ သည္လည္း လြတ္ေျမာက္ရ၏၊ မကုန္ခန္းေသးေသာအာသေဝါတို႔သည္မူလည္း ကုန္ခန္းျခင္းသို႔ ေရာက္ ကုန္၏၊ မေရာက္ရေသးေသာ အတုမဲ့ေသာေယာဂ၏ကုန္ရာသို႔လည္း ေရာက္ႏိုင္၏၊ (ဤသို႔သေဘာရွိ ေသာ တရားတစ္ခုသည္ ရွိပါသေလာ”)ဟုေလွ်ာက္၏။

သူႂကြယ္ သိေတာ္မူ ျမင္ေတာ္မူ၍ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ၊ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာၾကားထားေတာ္မူေသာ (ဤသို႔သေဘာရွိေသာ) တရားတစ္ခုသည္ ရွိေပ၏၊ ယင္းတရား၌ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာအားထုတ္လ်က္ (နိဗၺာန္သို႔) ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနေသာ ရဟန္းအား မလြတ္ေျမာက္ေသးေသာ စိတ္သည္လည္းလြတ္ေျမာက္ရ၏၊ မကုန္ခန္းေသးေသာ အာသေဝါတို႔သည္မူလည္း ကုန္ခန္းျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏၊ မေရာက္ရေသးေသာ အတုမဲ့ေသာ ေယာဂ၏ကုန္ရာသို႔လည္း ေရာက္ႏိုင္၏၊ ဤသို႔သေဘာရွိေသာတရားတစ္ခုသည္ ရွိေပ၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

အသွ်င္ဘုရားအာနႏၵာ သိေတာ္မူ ျမင္ေတာ္မူ၍ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာၾကားထားေတာ္မူေသာတရားတစ္ခုသည္ အဘယ္ပါနည္း၊ ယင္းတရား၌ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာအားထုတ္လ်က္ (နိဗၺာန္သို႔) ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ေနေသာ ရဟန္းအား မလြတ္ေျမာက္ေသးေသာ စိတ္သည္လည္းလြတ္ ေျမာက္ရ၏၊ မကုန္ခန္းေသးေသာ အာသေဝါတို႔သည္မူလည္း ကုန္ခန္းျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏၊ မေရာက္ရ ေသးေသာ အတုမဲ့ေသာ ေယာဂ၏ကုန္ရာသို႔လည္း ေရာက္ႏိုင္၏၊ (ဤသို႔သေဘာရွိေသာတရားတစ္ခုဟူ သည္ အဘယ္ပါနည္းဟု ေလွ်ာက္၏)။

၁၉။ သူႂကြယ္ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ကာမတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ အကုသိုလ္တရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ ႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ၊ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ၊ (နီဝရဏ) ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ဤသို႔ဆင္ျခင္၏- ”ဤပဌမစ်ာန္သည္လည္း အျပဳျပင္ခံ တရားျဖစ္၏၊ ေစ့ေဆာ္အားထုတ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ၏၊ ယင္းအျပဳျပင္ခံတရား, ေစ့ေဆာ္အားထုတ္မႈ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ တရားအားလံုးသည္ အျမဲမရွိ၊ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ျခင္းသေဘာရွိ၏”ဟု သိ၏။

ထိုရဟန္းသည္ ထိုတရား၌တည္လ်က္ အာသေဝါကုန္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ အကယ္၍ အာသေဝါကုန္ျခင္းသို႔ မေရာက္ေသးသည္ ျဖစ္အံ့၊ ထိုတရား၌ တပ္မက္ျခင္းျဖင့္ ထိုတရား၌ ႏွစ္သက္ျခင္းျဖင့့္ေအာက္ (ကာမ) ဘံု၌ (ပဋိသေႏၶ) ေနျခင္းအဖို႔ရွိကုန္ေသာ သံေယာဇဥ္ငါးပါးတို႔ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ (ျဗဟၼာ့ဘံု၌) ဥပပါတ္ (ပဋိသေႏၶ) ေနသူ ျဖစ္၏၊ ထို (ျဗဟၼာ့) ဘံု၌သာ ပရိနိဗၺာန္စံရ၏၊ ထို (ျဗဟၼာ့) ဘံုမွ ျပန္လည္တတ္ေသာ သေဘာမရွိ။

သူႂကြယ္ ဤတရားသည္လည္း သိေတာ္မူ ျမင္ေတာ္မူ၍ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာၾကားထားေတာ္မူေသာ တရားတစ္ခုျဖစ္ေပ၏၊ ယင္းတရား၌ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာအားထုတ္လ်က္ (နိဗၺာန္သို႔) ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ေနေသာ ရဟန္းအား မလြတ္ေျမာက္ေသးေသာ စိတ္သည္လည္းလြတ္ ေျမာက္ရ၏၊ မကုန္ခန္းေသးေသာ အာသေဝါတို႔သည္မူလည္း ကုန္ခန္းျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏၊ မေရာက္ရ ေသးေသာ အတုမဲ့ ေယာဂကုန္ရာ (ေဘးကင္းရာ) သို႔လည္း ေရာက္ႏိုင္၏။ (၁)

၂ဝ။ သူႂကြယ္ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ဝိတက္ဝိစာရ ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္ကိုၾကည္လင္ေစတတ္ေသာ။ပ။ ဒုတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ထိုရဟန္းသည္ ဤသို႔ဆင္ျခင္၏-ဤဒုတိယစ်ာန္သည္လည္း အျပဳျပင္ခံတရားျဖစ္၏၊ ေစ့ေဆာ္အားထုတ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ၏။ပ။ အတုမဲ့ေယာဂကုန္ရာ (ေဘးကင္းရာ) သို႔လည္း ေရာက္ႏိုင္၏ဟု (ဆင္ျခင္၏)။ (၂)

သူႂကြယ္ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ကိုလည္း မတပ္မက္ျခင္းေၾကာင့္။ပ။ တတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ထိုရဟန္းသည္ ဤသို႔ဆင္ျခင္၏- ဤတတိယစ်ာန္သည္လည္း အျပဳျပင္ခံတရားျဖစ္၏၊ ေစ့ေဆာ္အားထုတ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ၏။ပ။ အတုမဲ့ ေယာဂကုန္ရာ (ေဘးကင္းရာ) သို႔လည္း ေရာက္ႏိုင္၏ဟု (ဆင္ျခင္၏)။ (၃)

သူႂကြယ္ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း။ပ။ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ထိုရဟန္းသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏- ဤစတုတၳစ်ာန္သည္လည္း အျပဳျပင္ခံတရားျဖစ္၏၊ ေစ့ေဆာ္အားထုတ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ၏။ပ။ အတုမဲ့ ေယာဂကုန္ရာ (ေဘးကင္းရာ) သို႔ လည္း ေရာက္ႏိုင္၏ဟု (ဆင္ျခင္၏)။ (၄)

သူႂကြယ္ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ခ်မ္းသာေစလိုျခင္းေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာစိတ္ျဖင့္ တစ္ခု ေသာအရပ္မ်က္ႏွာကို ပ်ံ ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏။ ထို႔အတူ ႏွစ္ခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို။ သံုးခုေျမာက္အရပ္မ်က္ႏွာကို။ ေလးခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို ပ်ံ ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏။ ဤနည္းျဖင့္ အထက္ ေအာက္ဖီလာ အရပ္မ်က္ႏွာကို ပ်ံ ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏။ အလံုးစံုေသာ အရပ္မ်က္ႏွာတို႔၌ရွိေသာ သတၱဝါအားလံုးကိုမိမိႏွင့္အတူျပဳ၍ သတၱဝါအားလံုး ပါဝင္ေသာ သတၱေလာကကို ျပန္႔ေျပာေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာ အတိုင္းအရွည္မရွိေသာ ရန္မရွိေသာ ၿငိဳျငင္ျခင္းမရွိေသာ ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ပ်ံ ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏။ ထိုရဟန္းသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏- ”ေမတၱာဟူေသာ ဤလြတ္ေျမာက္ေသာ စိတ္သည္လည္း အျပဳျပင္ခံတရားျဖစ္၏၊ ေစ့ေဆာ္အားထုတ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ၏၊ ယင္းအျပဳျပင္ခံတရား, ေစ့ေဆာ္အားထုတ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ တရားအားလံုးသည္ အျမဲမရွိ၊ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ျခင္း သေဘာ ရွိ၏”ဟု သိ၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ထိုတရား၌ တည္လ်က္။ပ။ အတုမဲ့ ေယာဂကုန္ရာ (ေဘးကင္းရာ) သို႔လည္း ေရာက္ႏိုင္၏။ (၅)

သူႂကြယ္ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ သနားျခင္း ‘က႐ုဏာ’ ႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ စိတ္ျဖင့္။ပ။ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ‘မုဒိတာ’ ႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ စိတ္ျဖင့္။ပ။ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း ‘ဥေပကၡာ’ ႏွင့္တကြျဖစ္ေသာစိတ္ ျဖင့္ တစ္ခုေသာ အရပ္မ်က္ႏွာကို ပ်ံ ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏။ ထို႔အတူ ႏွစ္ခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို။ သံုးခု ေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို။ ေလးခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို ပ်ံ ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏။ ဤနည္းျဖင့္အထက္ ေအာက္ ဖီလာ အရပ္မ်က္ႏွာကို ပ်ံ ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏။ အလံုးစံုေသာ အရပ္မ်က္ႏွာတို႔၌ရွိေသာသတၱဝါ အားလုံးကို မိမိႏွင့္ အတူျပဳ၍ သတၱဝါအားလံုးပါဝင္ေသာ သတၱေလာကကို ျပန္႔ေျပာေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာ အတိုင္းအရွည္မရွိေသာ ရန္မရွိေသာ ၿငိဳျငင္ျခင္းမရွိေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း ‘ဥေပကၡာ’ ႏွင့္ယွဥ္ေသာစိတ္ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏။ ထိုရဟန္းသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏- ”ဥေပကၡာဟူေသာဤလြတ္ေျမာက္ေသာ စိတ္ သည္လည္း အျပဳျပင္ခံတရား ျဖစ္၏၊ ေစ့ေဆာ္အားထုတ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚ၏၊ ယင္းအျပဳျပင္ခံတရား, ေစ့ေဆာ္အားထုတ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ တရားအားလံုးသည္အျမဲမရွိ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ျခင္းသေဘာရွိ၏”ဟု သိ၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုတရား၌ တည္လ်က္။ပ။ အတုမဲ့ေယာဂကုန္ရာ (ေဘးကင္းရာ) သို႔လည္း ေရာက္ႏိုင္၏။ (၆-၇-၈)

သူႂကြယ္ ေနာက္ တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ႐ူပသညာတို႔ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္၍ ပဋိဃသညာတို႔လံုးဝခ်ဳပ္သည့္ျပင္ နာနတၱသညာတို႔ကို လံုးဝႏွလံုးမသြင္းမူ၍ ”ေကာင္းကင္သည္ အဆံုးမရွိ”ဟု (ႏွလံုးသြင္းလ်က္) အာကာသာနၪၥာယတနသမာပတ္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ထိုရဟန္းသည္ ဤသို႔ဆင္ျခင္၏- ”ဤအာကာသာ နၪၥာယတနသမာပတ္သည္လည္း အျပဳျပင္ခံတရားျဖစ္၏၊ ေစ့ေဆာ္အားထုတ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ၏၊ ယင္းအျပဳျပင္ခံတရား, ေစ့ေဆာ္အားထုတ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ တရားအားလံုးသည္ အျမဲမရွိ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ျခင္းသေဘာ ရွိ၏”ဟု သိ၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုတရား၌ တည္လ်က္။ပ။ အတုမဲ့ ေယာဂကုန္ရာ (ေဘးကင္းရာ) သို႔ ေရာက္ႏိုင္၏။ (၉)

သူႂကြယ္ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္၍”ဝိညာဥ္သည္ အဆံုးမရွိ”ဟု ႏွလံုးသြင္းလ်က္ ဝိညာဏၪၥာယတနသမာပတ္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ထိုရဟန္းသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏- ”ဤဝိညာဏၪၥာယတနသမာပတ္သည္လည္း အျပဳျပင္ခံတရားျဖစ္၏၊ ေစ့ေဆာ္အားထုတ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ၏၊ ယင္းအျပဳျပင္ခံတရား, ေစ့ေဆာ္အားထုတ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ တရားအားလံုးသည္ အျမဲမရွိ၊ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ျခင္းသေဘာရွိ၏”ဟု သိ၏။ ထိုရဟန္းသည္ထိုတရား၌ တည္လ်က္။ပ။ အတုမဲ့ ေယာဂကုန္ရာသို႔ ေရာက္ႏိုင္၏။ (၁ဝ)

သူႂကြယ္ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္၍ ”တစ္စံုတစ္ခုမွ် မရွိ”ဟု (ႏွလံုးသြင္းလ်က္) အာကိၪၥညာယတနသမာပတ္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ထိုရဟန္းသည္ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏- ”ဤအာကိၪၥညာယတနသမာပတ္သည္လည္း အျပဳျပင္ခံတရားျဖစ္၏၊ ေစ့ေဆာ္အားထုတ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ၏၊ ယင္းအျပဳျပင္ခံတရား, ေစ့ေဆာ္အားထုတ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာတရား အားလံုးသည္ အျမဲမရွိ၊ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ျခင္းသေဘာရွိ၏”ဟု သိ၏။

ထိုရဟန္းသည္ ထိုတရား၌ တည္လ်က္ အာသေဝါကုန္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ အကယ္၍ အာသေဝါကုန္ျခင္းသို႔ မေရာက္ေသးသည္ ျဖစ္အံ့၊ ထိုတရား၌ တပ္မက္ျခင္းျဖင့္, ထိုတရား၌ ႏွစ္သက္ျခင္းျဖင့္ေအာက္ (ကာမဘံု၌ ပဋိသေႏၶေနျခင္း) အဖို႔ရွိကုန္ေသာ သံေယာဇဥ္ငါးပါးတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ (ျဗဟၼာ့) ဘံု၌ ဥပပါတ္ (ပဋိသေႏၶ) ေနသူ ျဖစ္၏၊ ထို (ျဗဟၼာ့) ဘံု၌သာ ပရိနိဗၺာန္စံရ၏၊ ထို (ျဗဟၼာ့) ဘံုမွ ျပန္လည္တတ္ေသာ သေဘာမရွိ။

သူႂကြယ္ ဤတရားသည္လည္း သိေတာ္မူ ျမင္ေတာ္မူ၍ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားတစ္ခု ျဖစ္ေပ၏၊ ယင္းတရား၌ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာအားထုတ္လ်က္ (နိဗၺာန္သို႔) ေစလႊတ္ အပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ေနေသာ ရဟန္းအား မလြတ္ေျမာက္ေသးေသာ စိတ္သည္လည္းလြတ္ေျမာက္ ရ၏၊ မကုန္ခန္းေသးေသာ အာသေဝါတို႔သည္မူလည္း ကုန္ခန္းျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏၊ မေရာက္ရေသး ေသာ အတုမဲ့ ေယာဂကုန္ရာ (ေဘးကင္းရာ) သို႔လည္း ေရာက္ႏိုင္၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။ (၁၁)

၂၁။ ဤသို႔ မိန္႔ဆိုေတာ္မူေသာ္ အ႒ကၿမိဳ႕သား ဒသမသူႂကြယ္သည္ အသွ်င္အာနႏၵာအား-”အသွ်င္ဘုရားအာနႏၵာ တစ္ခုေသာ ေရႊအိုး၏ မ်က္ႏွာဝကို ရွာေသာ ေယာက်္ားသည္ တစ္ႀကိမ္တည္း့သာလွ်င္ တစ္ဆယ့္ တစ္လံုးေသာ ေရႊအိုးတို႔၏ မ်က္ႏွာဝတို႔ကို ရရာသကဲ့သို႔၊ ဤအတူသာလွ်င္အကြၽႏု္ပ္ သည္ တစ္ခုေသာ အၿမိဳက္နိဗၺာန္တံခါးကို ရွာပါလ်က္ တစ္ႀကိမ္တည္းျဖင့္သာလွ်င္တစ္ဆယ့္တစ္ခုေသာ အၿမိဳက္နိဗၺာန္တံခါးတို႔ကို ပြါးမ်ားရန္ ရရွိပါၿပီ။

အသွ်င္ဘုရား ေယာက်္ားတစ္ေယာက္အား တံခါးတစ္ဆယ့္တစ္ေပါက္ရွိေသာ အိမ္သည္ ရွိရာ၏၊ ထိုေယာက်္ားသည္ ထိုအိမ္ကို မီးေလာင္သည္ရွိေသာ္ တစ္ေပါက္ေပါက္ေသာ တံခါးျဖင့္လည္း မိမိကိုယ္ကိုခ်မ္းသာေအာင္ ျပဳျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္ရာသကဲ့သို႔၊ အသွ်င္ဘုရား ဤအတူသာလွ်င္ တပည့္ေတာ္သည္ ဤအၿမိဳက္နိဗၺာန္တံခါး တစ္ဆယ့္တစ္ေပါက္တို႔တြင္ တစ္ေပါက္ေပါက္ေသာ အၿမိဳက္နိဗၺာန္တံခါးျဖင့္ပင္ မိမိကိုယ္ကို ခ်မ္းသာေအာင္ ျပဳျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္ပါလတၱံ႕။

အသွ်င္ဘုရား သာသနာေတာ္မွတစ္ပါး အျခားအယူဝါဒရွိၾကကုန္ေသာ ဤတိတၳိတို႔သည္ပင္ (ဆရာ့အတြက္) ဆရာစား ဥစၥာကို ရွာမွီးၾကတံုေသး၏၊ တပည့္ေတာ္သည္ အသွ်င္ျမတ္အာနႏၵာအား ပူေဇာ္မႈကိုအဘယ္ေၾကာင့္ မျပဳဘဲ ရွိပါအံ့နည္း”ဟု ေလွ်ာက္၏။

ထို႔ေနာက္ အ႒ကၿမဳိ ႕သား ဒသမသူႂကြယ္သည္ ပါဋလိပုတ္ျပည္ႏွင့္ ေဝသာလီျပည္ေန ရဟန္း သံဃာကိုစည္းေဝးေစ၍ မြန္ျမတ္ေသာ ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္ျဖင့္ ေရာင့္ရဲသည့္တိုင္ေအာင္ တားျမစ္သည့္တိုင္ ေအာင္မိမိကိုယ္တိုင္ လုပ္ေကြၽး၏၊ ရဟန္းတစ္ပါးတစ္ပါးကိုလည္း တစ္စံုစီ တစ္စံုစီေသာ သကၤန္းျဖင့္ဖံုးလႊမ္း (လွဴဒါန္း) ၏။ အသွ်င္အာနႏၵာကို သံုးထည္ေသာ သကၤန္းျဖင့္ ဖံုးလႊမ္း (လွဴဒါန္း) ၏၊ အသွ်င္အာနႏၵာအတြက္ ငါးရာတန္ေက်ာင္းကို ေဆာက္လုပ္ေစသတည္း။

ႏွစ္ခုေျမာက္ အ႒ကနာဂရသုတ္ ၿပီး၏။