မန ၅၆: ဥပါလိသုတ္

၅၆။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နာဠႏၵာၿမိဳ႕ ပါဝါရိကသူေဌး၏ သရက္ဥယ်ာဥ္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ နာဋ၏သား နိဂဏၭသည္ နာဠႏၵာၿမိဳ႕၌ မ်ားစြာေသာ နိဂဏၭပရိသတ္ႏွင့္အတူ ေန၏။

ထိုအခါ ဒီဃတပႆီနိဂဏၭသည္ နာဠႏၵာၿမိဳ႕၌ ဆြမ္းအလို႔ငွါ လွည့္လည္၍ ဆြမ္းခံရာမွ ဖဲခြါကာဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ ပါဝါရိကသူေဌး၏ သရက္ဥယ်ာဥ္ (ရွိရာ) ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆို၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကိုေျပာဆိုၿပီးဆံုးေစ၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ္ေန၏။ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ္ေနေသာ ဒီဃတပႆီနိဂဏၭကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”ဒီဃတပႆီ ေနရာတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ အကယ္၍ အလိုရွိမူ ထိုင္ေလာ့”ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

ဤသို႔မိန္႔ေတာ္မူေသာ္ ဒီဃတပႆီနိဂဏၭသည္ နိမ့္ေသာ ေနရာတစ္ခုကို ယူ၍ သင့္ေလ်ာ္စြာထိုင္ေန၏၊ သင့္ေလ်ာ္စြာ ထိုင္ေနၿပီးေသာ ဒီဃတပႆီနိဂဏၭကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”တပႆီ နာဋ၏သား နိဂဏၭသည္ မေကာင္းမႈ ျပဳျခင္း၌ မေကာင္းမႈျဖစ္ျခင္း၌ အဘယ္မွ်ေလာက္ကုန္ေသာ ကံတို႔ကိုပညတ္သနည္း”ဟု ေမးေတာ္မူ၏။ ငါ့သွ်င္ေဂါတမ ”ကံ ကံ”ဟု ပညတ္ျခင္းသည္ နာဋ၏သား နိဂဏၭ၏အေလ့အက်င့္မဟုတ္၊ ငါ့သွ်င္ေဂါတမ ”ဒဏ္ ဒဏ္”ဟု ပညတ္ျခင္းသည္သာ နာဋ၏သား နိဂဏၭ၏အေလ့ အက်င့္ျဖစ္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

တပႆီ နာဋ၏သား နိဂဏၭသည္ မေကာင္းမႈ ျပဳျခင္း၌ မေကာင္းမႈျဖစ္ျခင္း၌ အဘယ္မွ်ေလာက္ကုန္ေသာ ဒဏ္တို႔ကို ပညတ္သနည္း”ဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ ငါ့သွ်င္ေဂါတမ နာဋ၏သား နိဂဏၭသည္မေကာင္းမႈ ျပဳျခင္း၌ မေကာင္းမႈျဖစ္ျခင္း၌ ဒဏ္သံုးပါးတို႔ကို ပညတ္ပါ၏။ အဘယ္သံုးပါးတို႔နည္းဟူမူ- ကာယဒဏ္၊ ဝစီဒဏ္၊ မေနာဒဏ္တို႔တည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

တပႆီ ကာယဒဏ္ဟူသည္ တျခားတစ္ပါးသာေလာ၊ ဝစီဒဏ္ဟူသည္ တျခားတစ္ပါးသာေလာ၊ မေနာဒဏ္ ဟူသည္ တျခား တစ္ပါးသာေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ ငါ့သွ်င္ေဂါတမ ကာယဒဏ္ဟူသည္တျခားတစ္ပါးသာတည္း၊ ဝစီဒဏ္ဟူသည္ တျခားတစ္ပါးသာတည္း၊ မေနာဒဏ္ဟူသည္ တျခားတစ္ပါးသာတည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

တပႆီ ဤသို႔ ကြဲျပားထူးျခားကုန္ေသာ ဤဒဏ္သံုးပါးတို႔တြင္ မေကာင္းမႈ ျပဳျခင္း၌ မေကာင္းမႈျဖစ္ျခင္း၌ အဘယ္ဒဏ္ကို အျပစ္အႀကီးဆံုးဟူ၍ နာဋ၏သား နိဂဏၭသည္ ပညတ္သနည္း။ ကာယဒဏ္ကိုေလာ၊ သို႔မဟုတ္ ဝစီဒဏ္ကိုေလာ၊ သို႔မဟုတ္ မေနာဒဏ္ကိုေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ ငါ့သွ်င္ေဂါတမဤသို႔ ကြဲျပားထူးျခားကုန္ေသာ ဤဒဏ္သံုးပါးတို႔တြင္ မေကာင္းမႈ ျပဳျခင္း၌ မေကာင္းမႈျဖစ္ျခင္း၌ကာယဒဏ္ကို အျပစ္အႀကီးဆံုးဟူ၍ နာဋ၏သား နိဂဏၭသည္ ပညတ္ပါ၏၊ ဝစီဒဏ္ႏွင့္ မေနာဒဏ္ကိုထိုကဲ့သို႔ မပညတ္ပါဟု (ေလွ်ာက္၏)။

တပႆီ ”ကာယဒဏ္တည္း”ဟု ဆိုသေလာ။ ငါ့သွ်င္ေဂါတမ ”ကာယဒဏ္တည္း”ဟု ဆိုပါ၏။ တပႆီ ”ကာယဒဏ္တည္း”ဟု ဆိုသေလာ။ ငါ့သွ်င္ေဂါတမ ”ကာယဒဏ္တည္း”ဟု ဆိုပါ၏။ တပႆီ ”ကာယဒဏ္တည္း”ဟု ဆိုသေလာ။ ငါ့သွ်င္ေဂါတမ ”ကာယဒဏ္တည္း”ဟု ဆိုပါ၏။ ဤသို႔လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဒီဃတပႆီနိဂဏၭကို ဤစကားအရာ၌ သံုးႀကိမ္တိုင္ေအာင္တည္ေစေတာ္မူ၏။

၅၇။ ဤသို႔မိန္႔ေတာ္မူေသာ္ ဒီဃတပႆီနိဂဏၭသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ”ငါ့သွ်င္ေဂါတမသင္သည္ကား မေကာင္းမႈ ျပဳျခင္း၌ မေကာင္းမႈျဖစ္ျခင္း၌ အဘယ္မွ်ေလာက္ေသာ ဒဏ္တို႔ကို ပညတ္ပါသနည္း”ဟု ေလွ်ာက္၏။ တပႆီ ”ဒဏ္ ဒဏ္” ဟူ၍ ပညတ္ျခင္းသည္ ငါဘုရား၏ အေလ့အက်င့္မဟုတ္။ တပႆီ ”ကံ ကံ” ဟူ၍ ပညတ္ျခင္းသည္သာ ငါဘုရား၏ အေလ့အက်င့္ ျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ငါ့သွ်င္ေဂါတမ မေကာင္းမႈ ျပဳျခင္း၌ မေကာင္းမႈျဖစ္ျခင္း၌ အဘယ္မွ်ေလာက္ေသာ ကံတို႔ကိုသင္ ပညတ္သနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။ တပႆီ မေကာင္းမႈ ျပဳျခင္း၌ မေကာင္းမႈျဖစ္ျခင္း၌ကံသံုးပါးတို႔ကို ငါဘုရား ပညတ္၏၊ အဘယ္ကံသံုးပါးတို႔နည္း ဟူမူ- ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံတို႔တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္ မူ၏)။

ငါ့သွ်င္ေဂါတမ ကာယကံဟူသည္ တျခားတစ္ပါးေလာ၊ ဝစီကံဟူသည္ တျခားတစ္ပါးေလာ၊ မေနာကံဟူသည္ တျခားတစ္ပါးေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။ တပႆီ ကာယကံဟူသည္ တျခားတစ္ပါးသာတည္း၊ ဝစီကံဟူသည္ တျခားတစ္ပါးသာတည္း၊ မေနာကံဟူသည္ တျခားတစ္ပါးသာတည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ငါ့သွ်င္ေဂါတမ ဤသို႔ ကြဲျပားထူးျခားကုန္ေသာ ဤကံသံုးပါးတို႔တြင္ မေကာင္းမႈ ျပဳျခင္း၌မေကာင္းမႈျဖစ္ျခင္း၌ အဘယ္ကံကို အျပစ္အႀကီးဆံုးဟူ၍ သင္ ပညတ္ပါသနည္း၊ ကာယကံကိုေလာ၊ ့သို႔မဟုတ္ ဝစီကံကိုေလာ၊ သို႔မဟုတ္ မေနာကံကိုေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။ တပႆီ ဤသို႔ ကြဲျပားထူးျခားကုန္ေသာ ဤကံသံုးပါးတို႔တြင္ မေကာင္းမႈ ျပဳျခင္း၌ မေကာင္းမႈျဖစ္ျခင္း၌ မေနာကံကို အျပစ္အႀကီးဆံုးဟု ငါဘုရား ပညတ္၏၊ ကာယကံႏွင့္ ဝစီကံကို ထိုကဲ့သို႔ မပညတ္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ငါ့သွ်င္ေဂါတမ ”မေနာကံတည္း”ဟု ဆိုသေလာ။ တပႆီ ”မေနာကံတည္း”ဟု ဆို၏။ ငါ့သွ်င္ေဂါတမ ”မေနာကံတည္း”ဟု ဆိုသေလာ။ တပႆီ ”မေနာကံတည္း”ဟု ဆို၏။ ငါ့သွ်င္ေဂါတမ”မေနာကံတည္း”ဟု ဆိုသေလာ။ တပႆီ ”မေနာကံတည္း”ဟု ဆို၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ဤသို႔လွ်င္ဒီဃတပႆီနိဂဏၭသည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ဤစကားအရာ၌ သံုးႀကိမ္တိုင္ေအာင္ တည္ေစ၍ ေနရာမွထကာ နာဋ၏သား နိဂဏၭထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေလ၏။

၅၈။ ထိုအခါ နာဋ၏သား နိဂဏၭသည္ ဥပါလိသူႂကြယ္ အမွဴးရွိေသာ ဗာလကိနိရြာသား ပရိသတ္ျဖစ္ေသာ မ်ားစြာေသာ လူပရိသတ္ႏွင့္ အတူ ေန၏။ နာဋ၏သား နိဂဏၭသည္ အေဝးကလာေသာဒီဃတပႆီ နိဂဏၭကို ျမင္၍ ဒီဃတပႆီနိဂဏၭအား ”တပႆီ သင္သည္ ယခုေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္မွာ ဘယ္အရပ္က လာခဲ့သနည္း”ဟု ေမး၏။ အသွ်င္ အကြၽႏု္ပ္သည္ရဟန္းေဂါတမ၏ အထံမွ လာခဲ့ပါ၏ဟု (ဆို၏)။

တပႆီ သင့္မွာ ရဟန္းေဂါတမႏွင့္အတူ တစ္စံုတစ္ခုေသာ စကားေျပာေဟာမႈသည္ ျဖစ္ခဲ့ပါ၏ေလာဟု (ေမး၏)။ အသွ်င္ အကြၽႏု္ပ္မွာ ရဟန္းေဂါတမႏွင့္အတူ တစ္စံုတစ္ခုေသာ စကားေျပာေဟာမႈသည္ျဖစ္ခဲ့ပါ၏ဟု (ဆို၏)။

တပႆီ သင့္မွာ ရဟန္းေဂါတမႏွင့္အတူ အဘယ္သို႔လွ်င္ စကားေျပာေဟာမႈ ျဖစ္ခဲ့ပါသနည္းဟု (ေမး၏)။ ထိုအခါ ဒီဃတပႆီနိဂဏၭသည္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္အတူ စကားေျပာေဟာမႈ ျဖစ္ခဲ့သမွ်အားလံုးကို နာဋ၏သား နိဂဏၭအား ေျပာၾကားေလ၏။

ဤသို႔ေျပာဆိုေသာ္ နာဋ၏သား နိဂဏၭသည္ ဒီဃတပႆီနိဂဏၭအား ”တပႆီ ေကာင္းေလစြ၊ ေကာင္းေလစြ၊ အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတရွိေသာ ဆရာ၏ အဆံုးအမကို ေကာင္းစြာသာလွ်င္ သိေသာတပည့္၏ ထံုးတမ္းစဥ္လာအတိုင္းသာလွ်င္ ဒီဃတပႆီနိဂဏၭသည္ ရဟန္းေဂါတမအား ေျပာၾကားခဲ့ေပ၏၊ ဤသို႔ ႀကီးက်ယ္ေသာ ကာယဒဏ္ကို ေထာက္၍ ေသးငယ္ေသာ မေနာဒဏ္သည္ အဘယ္မွာ ေျပာပေလာက္မည္နည္း၊ အမွန္အားျဖင့္ ကာယဒဏ္သည္သာလွ်င္ မေကာင္းမႈ ျပဳျခင္း၌ မေကာင္းမႈ ျဖစ္ျခင္း၌ ႀကီးက်ယ္ေသာ အျပစ္ရွိ၏၊ ဝစီဒဏ္ႏွင့္ မေနာဒဏ္သည္ ထိုကဲ့သို႔ မႀကီးက်ယ္ဟု (ဆို၏)။

၅၉။ ဤသို႔ဆိုေသာ္ ဥပါလိသူႂကြယ္သည္ နာဋ၏သား နိဂဏၭကို- ”အသွ်င္ဘုရား ဒီဃတပႆီ သည္ေကာင္းေလစြ၊ ေကာင္းေလစြ၊ အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတရွိေသာ ဆရာ၏ အဆံုးအမကို ေကာင္းစြာသာလွ်င္ သိေသာ တပည့္၏ ထံုးတမ္းစဥ္လာအတိုင္းသာလွ်င္ တပႆီအသွ်င္ေကာင္းသည္ရဟန္းေဂါတမ အား ေျဖၾကားခဲ့ေပ၏၊ ဤသို႔ႀကီးက်ယ္ေသာ ကာယဒဏ္ကို ေထာက္ဆ၍ေသးငယ္ေသာ မေနာဒဏ္ သည္ အဘယ္မွာ ေျပာပေလာက္မည္နည္း။ အမွန္အားျဖင့္ကာယဒဏ္သည္သာလွ်င္ မေကာင္းမႈ ျပဳျခင္း၌ မေကာင္းမႈျဖစ္ျခင္း၌ ႀကီးက်ယ္ေသာ အျပစ္ရွိ၏၊ ဝစီဒဏ္ႏွင့္ မေနာဒဏ္သည္ ထိုကဲ့သို႔ မႀကီးက်ယ္။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္ ယခု သြားပါအံ့၊ ဤစကားအရာ၌ ရဟန္းေဂါတမအား အျပစ္တင္ေခ်ပါအံ့။ တပႆီအသွ်င္ေကာင္းသည္ တည္ေစအပ္သကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ရဟန္းေဂါတမသည္ အကြၽႏု္ပ္အား အကယ္၍ တည္ေစလတၱံ႕သည္ ျဖစ္ျငားအံ့၊ အားရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ အေမြးရွည္ေသာသိုးကို အေမြးတို႔၌ ကိုင္တြယ္၍ ေရွး႐ႈဆြဲငင္ရာသကဲ့သို႔၊ ထက္ဝန္းက်င္မွ ဆြဲငင္ရာသကဲ့သို႔၊ ထိုမွဤမွ ဆြဲငင္ရာသကဲ့သို႔၊ ဤအတူသာလွ်င္ အကြၽႏု္ပ္သည္ ရဟန္းေဂါတမကို မိမိ၏ အယူဝါဒျဖင့္ ရဟန္းေဂါတမ၏ အယူဝါဒကို ေရွ႕႐ႈဆြဲငင္ပါအံ့၊ ထက္ဝန္က်င္မွ့ဆြဲငင္ပါအံ့။ ထိုမွ ဤမွ ဆြဲငင္ပါအံ့။

ဥပမာ တစ္နည္းေသာ္ကား ခြန္အားရွိေသာ ေသတင္းကုပ္၌ အမႈကိစၥကို လုပ္ေသာ ေယာက်္ားသည္ ႀကီးစြာေသာ ေသတင္းကုပ္၌ ခင္းထားေသာ ဖ်ာကို နက္လွစြာေသာ ေရအိုင္၌ ခ်၍ အစြန္း၌ကိုင္လ်က္ ေရွး႐ႈ ဆြဲငင္ရာသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ထက္ဝန္းက်င္မွ ဆြဲငင္ရာသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ထိုမွဤမွ ေမႊ႕ရမ္း ဆြဲငင္ရာသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ဤအတူသာလွ်င္ အကြၽႏု္ပ္သည္ ရဟန္းေဂါတမကို မိမိအယူဝါဒျဖင့္ ရဟန္းေဂါတမ၏ အယူဝါဒကို ေရွး႐ႈဆြဲငင္ပါအံ့၊ ထက္ဝန္းက်င္မွ ဆြဲငင္ပါအံ့၊ ထိုမွ ဤမွဆြဲငင္ပါအံ့။

ဥပမာ တစ္နည္းေသာ္ကား ခြန္အားရွိေသာ ေသေသာက္ၾကဴးသည္ ခြက္ကို အစြန္း၌ ကိုင္တြယ္၍ေအာက္သို႔ႏွိပ္၍ ပြတ္တိုက္ရာသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ အထက္သို႔ေျမႇာက္၍ ပြတ္တိုက္ရာသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ခါတြက္ရာသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ဤအတူသာလွ်င္ အကြၽႏု္ပ္သည္ ရဟန္းေဂါတမကို မိမိ၏အယူဝါဒျဖင့္ ရဟန္းေဂါတမ၏ အယူဝါဒကို ေအာက္သို႔ႏွိပ္၍ ပြတ္တိုက္ပါအံ့၊ အေပၚသို႔ေျမႇာက္၍ ပြတ္တိုက္ပါအံ့၊ ခါတြက္ ေမႊ႕ရမ္းပါအံ့။

ဥပမာ တစ္နည္းေသာ္ကား အသက္ေျခာက္ဆယ္ရွိ၍ ယုတ္ေသာ အားရွိေသာ င္ေျပာင္ႀကီးသည္ နက္လွစြာေသာ ေလးေထာင့္ေရကန္သို႔ သက္ဆင္း၍ သာဏေဓာဝိကမည္ေသာ ကစားမ်ဳိးကို ကစားေလရာသကဲ့သို႔ ထို႔အတူသာလွ်င္ အကြၽႏု္ပ္သည္ ရဟန္းေဂါတမကို သာဏေဓာဝိက ကစားမ်ဳိးႏွင့္ တူေသာ ကစားျခင္းကို ကစားေပအံ့။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္ ယခု သြားပါအံ့၊ ဤစကားအရာ၌ ရဟန္းေဂါတမအား အျပစ္တင္ပါေခ်အံ့ဟု (ဆို၏)။ သူႂကြယ္ သင္သြားေလာ့၊ ဤစကားအရာ၌ ရဟန္းေဂါတမအားအျပစ္တင္ေခ်ေလာ့။ သူႂကြယ္ ရဟန္းေဂါတမအား ငါသည္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒီဃတပႆီ နိဂဏၭသည္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သင္သည္ေသာ္လည္းေကာင္း အျပစ္တင္ရာ၏ဟု ဆို၏။

၆ဝ။ ဤသို႔ ဆိုေသာ္ ဒီဃတပႆီနိဂဏၭသည္ နာဋ၏သား နိဂဏၭအား- ”အသွ်င္ဘုရား ရဟန္းေဂါတမအား ဥပါလိသူႂကြယ္ အျပစ္တင္မည္ကို အကြၽႏု္ပ္မႏွစ္သက္ပါ။ အသွ်င္ဘုရား ရဟန္းေဂါတမသည္ လွည့္ပတ္တတ္ပါ၏၊ စိတ္ညႇိဳ႕၍ လွည့္ပတ္ျခင္းအတတ္ကို တက္ပါ၏၊ ယင္းအတတ္ျဖင့္ အယူတစ္မ်ဳိးရွိေသာ သူတို႔၏ တပည့္တို႔ကို ညႇိဳ႕တတ္ပါ၏”ဟု ဆို၏။ တပႆီ ရဟန္းေဂါတမ၏ တပည့္အျဖစ္သို႔ဥပါလိသူႂကြယ္ ေရာက္ရာေသာ အေၾကာင္းအခြင့္သည္ မရွိ။ ဥပါလိသူႂကြယ္၏ တပည့္အျဖစ္သို႔ ရဟန္းေဂါတမသာ ေရာက္ရာ, ျဖစ္ႏိုင္ရာေသာ အေၾကာင္းအခြင့္သည္ ရွိ၏။ သူႂကြယ္ သင္ သြားေလာ့၊ ဤစကားအရာ၌ ရဟန္းေဂါတမအား အျပစ္တင္ေခ်ေလာ့။ သူႂကြယ္ ရဟန္းေဂါတမအား ငါသည္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒီဃတပႆီ နိဂဏၭသည္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သင္သည္ေသာ္လည္းေကာင္း အျပစ္တင္ရာ၏ဟု (ဆို၏)။

ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း ဒီဃတပႆီနိဂဏၭသည္။ပ။ သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း ဒီဃတပႆီနိဂဏၭ သည္နာဋ၏သား နိဂဏၭအား- ”အသွ်င္ဘုရား ရဟန္းေဂါတမအား ဥပါလိသူႂကြယ္ အျပစ္တင္မည္ကိုအကြၽႏု္ပ္မႏွစ္သက္ပါ။ အသွ်င္ဘုရား ရဟန္းေဂါတမသည္ လွည့္ပတ္တတ္ပါ၏၊ စိတ္ညႇိဳ႕၍ လွည့္ပတ္ျခင္းအတတ္ကို တတ္ပါ၏၊ ယင္းအတတ္ျဖင့္ အယူတစ္မ်ဳိးရွိေသာ သူတို႔၏ တပည့္တို႔ကို ညႇိဳ႕တတ္ပါ၏”ဟုဆို၏။ တပႆီ ရဟန္းေဂါတမ၏ တပည့္အျဖစ္သို႔ ဥပါလိသူႂကြယ္ ေရာက္ရာေသာ အေၾကာင္းအခြင့္သည္ မရွိ။ ဥပါလိသူႂကြယ္၏ တပည့္အျဖစ္သို႔ ရဟန္းေဂါတမသာ ေရာက္ရာ, ျဖစ္ႏိုင္ရာေသာအေၾကာင္းအခြင့္သည္ ရွိ၏။ သူႂကြယ္ သင္ သြားေလာ့၊ ဤစကားအရာ၌ ရဟန္းေဂါတမအား အျပစ္တင္ေခ်ေလာ့။ သူႂကြယ္ ရဟန္းေဂါတမအား ငါသည္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒီဃတပႆီနိဂဏၭသည္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သင္သည္ေသာ္လည္းေကာင္း အျပစ္တင္ရာ၏ဟု လႊတ္လိုက္၏။

”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ဥပါလိသူႂကြယ္သည္ နာဋ၏သား နိဂဏၭ၏စကားကို ဝန္ခံၿပီး၍့ေနရာမွ ထလ်က္ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ အ႐ိုအေသ ျပဳကာ ပါဝါရိကသူေဌး၏ သရက္ဥယ်ာဥ္၌ သီတင္းသံုးေနေသာ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၏၊ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေသာ္ ႐ိုေသစြာရွိခိုး၍ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ကာျမတ္စြာဘုရားအား-”အသွ်င္ဘုရား ဒီဃတပႆီနိဂဏၭသည္ ဤအရပ္သို႔ လာပါသေလာ”ဟု ေလွ်ာက္၏။ သူႂကြယ္ ဒီဃတပႆီနိဂဏၭသည္ ဤအရပ္သို႔ လာ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္ဘုရားအား ဒီဃတပႆီနိဂဏၭႏွင့္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ စကားေျပာေဟာမႈသည္ ျဖစ္ပါသေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။ သူႂကြယ္ ငါ့အား ဒီဃတပႆီနိဂဏၭႏွင့္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ စကားေျပာေဟာမႈသည္ ျဖစ္ခဲ့၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရားအား ဒီဃတပႆီနိဂဏၭႏွင့္အတူ အဘယ္သို႔လွ်င္ စကားေျပာေဟာမႈ ျဖစ္ပါသနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဒီဃတပႆီနိဂဏၭႏွင့္အတူ စကားေျပာေဟာမႈ ျဖစ္သမွ်အားလံုးကို ဥပါလိသူႂကြယ္အား မိန္႔ဆို၏။

၆၁။ ဤသို႔မိန္႔ဆိုေသာ္ ဥပါလိသူႂကြယ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား- ”အသွ်င္ဘုရား တပႆီသည္ေကာင္းေလစြ ေကာင္းေလစြ၊ အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတရွိေသာ ဆရာ၏ အဆံုးအမကို ေကာင္းစြာသာလွ်င္ သိေသာ တပည့္၏ ထံုးတမ္းစဥ္လာအတိုင္းသာလွ်င္ ဒီဃတပႆီနိဂဏၭသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ေျပာၾကားပါေပ၏၊ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ဤသို႔ ႀကီးက်ယ္ေသာ ကာယဒဏ္ကိုေထာက္ဆ၍ ေသးငယ္ေသာ မေနာဒဏ္သည္ အဘယ္မွာ ေျပာပေလာက္မည္နည္း။ အမွန္အားျဖင့္ကာယဒဏ္သည္သာလွ်င္ မေကာင္းမႈ ျပဳျခင္း၌ မေကာင္းမႈ ျဖစ္ျခင္း၌ ႀကီးက်ယ္ေသာ အျပစ္ရွိ၏၊ ဝစီဒဏ္ႏွင့္ မေနာဒဏ္သည္ ထိုကဲ့သို႔ မႀကီးက်ယ္ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ သူႂကြယ္ သင္သည္မွန္ကန္ေသာသစၥာ၌ တည္၍ အကယ္၍ ေျပာဆိုျငားအံ့၊ ဤအေၾကာင္းအရာ၌ ငါတို႔စကား ေဆြးေႏြးမႈျဖစ္ႏိုင္ရာ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္ သည္ မွန္ကန္ေသာသစၥာ၌ တည္၍ေျပာဆိုပါအံ့၊ ဤအေၾကာင္းအရာ၌ အကြၽႏု္ပ္တို႔ စကားေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္ပါေစဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၆၂။ သူႂကြယ္ ထိုစကားကို သင္ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း။ နိဂဏၭတစ္ေယာက္သည္ အနာႏွိပ္စက္ ေန၏၊ ဆင္းရဲေရာက္၏၊ ျပင္းစြာနာ၏၊ ေရေအးကို ပယ္၍ ေရေႏြးကိုသာ သံုးေဆာင္ေလ့ရွိ၏၊ ထိုနိဂဏၭသည္ ေရေအးကို မရသည္ျဖစ္၍ ေသေလရာ၏။ သူႂကြယ္ နာဋ၏သား နိဂဏၭသည္ ဤေသသူနိဂဏၭကို အဘယ္အရပ္၌ ျဖစ္၏ဟု ပညတ္သနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား စိတ္စြဲလမ္း၍ျဖစ္ေသာ နတ္မည္သည္ ရွိပါ၏၊ ထိုနတ္မ်ဳိးတို႔ ၌ ထိုနိဂဏၭသည္ ျဖစ္ပါ၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ အသွ်င္ဘုရား ထိုသူသည္ စိတ္စြဲလမ္း၍ ေသေသာေၾကာင့္ပါတည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။ သူႂကြယ္ စဥ္းစားေလာ့၊ သူႂကြယ္ စဥ္းစား၍ သင္ေျပာေလာ့၊ သင္၏ ေရွ႕စကားႏွင့္ ေနာက္စကားသည္လည္းေကာင္း၊ ေနာက္စကားႏွင့္ ေရွ႕စကားသည္လည္းေကာင္း မစပ္ဟပ္မိဘဲ ရွိေခ်၏။ သူႂကြယ္သင္သည္ ”အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ မွန္ကန္ေသာ သစၥာ၌ တည္၍ ေျပာဆိုပါအံ့၊ ဤအေၾကာင္းအရာ၌ အကြၽႏု္ပ္တို႔ စကားေဆြးေႏြးမႈျဖစ္ပါေစ”ဟု ဤစကားကို ေျပာခဲ့သည္ မဟုတ္ေလာဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ မိန္႔ထားေသာ္လည္း အမွန္အားျဖင့္ မေကာင္းမႈျပဳျခင္း၌ မေကာင္းမႈျဖစ္ျခင္း၌ ကာယဒဏ္သည္သာလွ်င္ ႀကီးက်ယ္ေသာ အျပစ္ရွိ၏၊ ဝစီဒဏ္ႏွင့္ မေနာဒဏ္သည္ ထိုကဲ့သို႔ မႀကီးက်ယ္ပါဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၆၃။ သူႂကြယ္ ထိုစကားကို သင္ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း။ နာဋ၏သား နိဂဏၭသည္ေစာင့္စည္းျခင္း ေလးမ်ဳိးျဖင့္ ေစာင့္စည္းေန၏၊ အလံုးစံုေသာ ေရေအးကို ပယ္၏၊ အလံုးစံုေသာမေကာင္းမႈ တားျမစ္ျခင္းကို အားထုတ္ေန၏၊ အလံုးစံုေသာ မေကာင္းမႈကို တားျမစ္ျခင္းျဖင့္ ခါတြက္ထား၏၊ အလံုးစံုေသာ မေကာင္းမႈကို တားျမစ္ျခင္းျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေန၏။ ထိုနာဋ၏သား နိဂဏၭသည္ ေရွ႕သို႔သြားသည္ရွိေသာ္ ေနာက္သို႔ ဆုတ္သည္ရွိေသာ္ မ်ားစြာေသာ သတၱဝါငယ္တို႔ကို ေသေက်ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ေစ၏။ သူႂကြယ္ နာဋ၏သား နိဂဏၭသည္ ဤေသေက်ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ေစေသာ သူ၏့အက်ဳိးကို အဘယ္အက်ဳိးဟု ပညတ္သနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား နာဋ၏သား နိဂဏၭသည္ ေစ့ေဆာ္ျခင္း ‘ေစတနာ’ မရွိသည္ျဖစ္၍ ႀကီးေသာ အျပစ္ရွိ၏ဟု မပညတ္ပါဟု (ေလွ်ာက္၏)။

သူႂကြယ္ အကယ္၍ ေစတနာရွိျငားအံ့၊ အဘယ္သို႔ ျဖစ္သနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ ဘုရားႀကီးေသာ အျပစ္ရွိပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ သူႂကြယ္ ေစ့ေဆာ္မႈ ‘ေစတနာ’ ကို နာဋ၏သား နိဂဏၭသည္အဘယ္ဒဏ္ဟု ပညတ္သနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား ေစ့ေဆာ္မႈ ‘ေစတနာ’ ကိုမေနာဒဏ္ဟု ပညတ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ သူႂကြယ္ စဥ္းစားေလာ့၊ သူႂကြယ္ စဥ္းစား၍ သင္ေျပာၾကားေလာ့။ သင္၏ ေရွ႕စကားႏွင့္ ေနာက္စကားသည္လည္းေကာင္း၊ ေနာက္စကားႏွင့္ ေရွ႕စကားသည္လည္းေကာင္း မစပ္ဟပ္မိဘဲ ရွိေခ်၏။ သူႂကြယ္ သင္သည္ ”အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ မွန္ကန္ေသာသစၥာ၌ တည္၍ ေျပာဆိုပါအံ့၊ ဤအေၾကာင္းအရာ၌ အကြၽႏု္ပ္တို႔ စကားေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္ပါေစ”ဟုဤစကားကို ေျပာခဲ့သည္ မဟုတ္ပါေလာဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔မိန္႔ၾကားေသာ္လည္း အမွန္အားျဖင့္ မေကာင္းမႈျပဳျခင္း၌ မေကာင္းမႈျဖစ္ျခင္း၌ ကာယဒဏ္သည္သာလွ်င္ႀကီးက်ယ္ေသာ အျပစ္ရွိ၏၊ ဝစီဒဏ္ႏွင့္ မေနာဒဏ္သည္ ထိုကဲ့သို႔ မႀကီးက်ယ္ပါဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၆၄။ သူႂကြယ္ ထိုစကားကို သင္ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း။ ဤနာဠႏၵာၿမိဳ႕သည္ စည္ပင္သည္ဝေျပာသည္ မ်ားစြာေသာ လူရွိသည္ စည္ကားသည္ မဟုတ္ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရားမွန္ပါ၏၊ ဤနာဠႏၵာၿမိဳ႕သည္ စည္ပင္ပါ၏၊ ဝေျပာပါ၏၊ မ်ားစြာေသာ လူရွိပါ၏၊ လူစည္ကားပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ သူႂကြယ္ ထိုစကားကို သင္ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း။ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္သည္ သန္လ်က္မိုး၍ လာရာ၏၊ ထိုေယာက်္ားသည္ ”ငါသည္ ဤနာဠႏၵာၿမိဳ႕၌ ရွိသမွ်သတၱဝါတို႔ကို တစ္ခဏခ်င္း တစ္မုဟုတ္ခ်င္းျဖင့္ တစ္ခုတည္းေသာ အသားစု အသားပံုျဖစ္ေအာင္ ျပဳပါအံ့”ဟု ဆိုရာ၏။

သူႂကြယ္ ထိုစကားကို သင္ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ထိုေယာက်္ားသည္ ဤနာဠႏၵာၿမိဳ႕၌ ရွိသမွ်သတၱဝါတို႔ကို တစ္ခဏခ်င္း တစ္မုဟုတ္ခ်င္းျဖင့္ တစ္ခုတည္းေသာ အသားစု အသားပံုျဖစ္ေအာင္ျပဳျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္ပါမည္ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား ေယာက်္ားတို႔သည္ ဆယ္ေယာက္ျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ဆယ္ျဖစ္ေစ၊ သံုးဆယ္ျဖစ္ေစ၊ ေလးဆယ္ျဖစ္ေစ၊ ငါးဆယ္ျဖစ္ေစ ဤနာဠႏၵာၿမိဳ႕၌ ရွိသမွ်သတၱဝါတို႔ကို တစ္ခဏခ်င္း တစ္မုဟုတ္ခ်င္းျဖင့္ တစ္ခုတည္းေသာ အသားစု အသားပံုျဖစ္ေအာင္ျပဳျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္ပါကုန္၊ အနည္းငယ္ေသာ တစ္ေယာက္တည္းေသာ ေယာက်္ားသည္ အဘယ္မွာေျပာပေလာက္ပါမည္နည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။ သူႂကြယ္ ထိုစကားကို သင္ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း။ တန္ခိုးရွိေသာ စိတ္တန္ခိုးရွိသည့္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေသာ သမဏသည္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏသည္ေသာ္လည္းေကာင္း လာရာ၏၊ ထိုသူသည္ ‘ငါသည္ ဤနာဠႏၵာၿမိဳ႕ကို တစ္ႀကိမ္ စိတ္ဆိုးကာမွ်ျဖင့္ျပာျဖစ္ေအာင္ျပဳအံ့’ဟု ဆိုရာ၏။

သူႂကြယ္ ထိုစကားကို သင္ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း။ တန္ခိုးရွိေသာ စိတ္တန္ခိုးရွိသည့္ အျဖစ္သို႔ေရာက္ေသာ ထိုသမဏျဗာဟၼဏသည္ ဤနာဠႏၵာၿမိဳ႕ကို တစ္ႀကိမ္ စိတ္ဆိုးကာမွ်ျဖင့္ ျပာျဖစ္ေအာင္ျပဳျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္ရာသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား နာဠႏၵာၿမိဳ႕ ဆယ္ၿမိဳ႕တို႔ကိုျဖစ္ေစ၊ ၿမိဳ႕ႏွစ္ဆယ္တို႔ကိုျဖစ္ေစ၊ ၿမိဳ႕သံုးဆယ္တို႔ကိုျဖစ္ေစ၊ ၿမိဳ႕ေလးဆယ္တို႔ကိုျဖစ္ေစ၊ ၿမိဳ႕ငါးဆယ္တို႔ကိုျဖစ္ေစ တန္ခိုးရွိေသာ စိတ္တန္ခိုးရွိသည့္ အျဖစ္သို႔ေရာက္ေသာ ထိုသမဏျဗာဟၼဏသည္ တစ္ႀကိမ္ စိတ္ဆိုးကာမွ် ျဖင့္ ျပာျဖစ္ေအာင္ ျပဳျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္၏။ ေသးငယ္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ နာဠႏၵာၿမိဳ႕ကိုကား အဘယ္မွာ ေျပာပေလာက္မည္နည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

သူႂကြယ္ ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ စဥ္းစားေလာ့၊ သူႂကြယ္ စဥ္းစား၍ သင္ ေျပာေလာ့။ သင္၏ ေရွ႕စကား ႏွင့္ေနာက္စကားသည္လည္းေကာင္း၊ ေနာက္စကားႏွင့္ ေရွ႕စကားသည္လည္းေကာင္း မစပ္ဟပ္မိဘဲ ရွိေခ်၏။ သူႂကြယ္ သင္သည္ ”အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ မွန္ကန္ေသာသစၥာ၌ တည္၍ ေျပာဆိုပါအံ့၊ ဤ့အေၾကာင္းအရာ၌ အကြၽႏု္ပ္တို႔ စကားေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္ပါေစ”ဟု ဤစကားကို ေျပာဆိုခဲ့သည္ မဟုတ္ပါေလာဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရား ဤသို႔ မိန္႔ၾကားေသာ္လည္း မေကာင္းမႈျပဳျခင္း၌ မေကာင္းမႈ ျဖစ္ျခင္း၌ ကာယဒဏ္သည္သာလွ်င္ ႀကီးက်ယ္ေသာအျပစ္ရွိ၏၊ ဝစီဒဏ္ႏွင့္ မေနာဒဏ္သည္ ထိုကဲ့သို႔ မႀကီးက်ယ္ပါဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၆၅။ သူႂကြယ္ ထိုစကားကို သင္ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း။ သင္သည္ ဒ႑ကီတိုင္း ကာလိဂၤတိုင္း မဇၥ်တိုင္း မာတဂၤတိုင္းကို ေတာအတိျဖစ္ေနသည္ဟု ၾကားဖူးပါ၏ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား မွန္ပါသည္၊ ဒ႑ကီတိုင္း ကာလိဂၤတိုင္း မဇၥ်တိုင္း မာတဂၤတိုင္းကို ေတာအတိ ျဖစ္ေနသည္ဟု ၾကားဖူးပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ သူႂကြယ္ ထိုစကားကို သင္အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ အဘယ္သို႔လွ်င္ သင္ၾကားဖူးပါသနည္း၊ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဒ႑ကီတိုင္း ကာလိဂၤတိုင္း မဇၥ်တိုင္းမာတဂၤတိုင္းကို ေတာအတိ ျဖစ္ေနသည္ဟု ၾကားဖူးသနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ရေသ့တို႔၏ စိတ္ဆိုးျခင္းေၾကာင့္ ထိုဒ႑ကီတိုင္း ကာလိဂၤတိုင္း မဇၩတိုင္း မာတဂၤတိုင္းသည္ေတာအတိ ျဖစ္ေနသည္ဟု ၾကားဖူးပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

သူႂကြယ္ ထိုသို႔ ျဖစ္လွ်င္ စဥ္းစားေလာ့၊ သူႂကြယ္ စဥ္းစား၍ သင္ေျပာၾကားေလာ့။ သင္၏ေရွ႕စကားႏွင့္ ေနာက္စကားသည္လည္းေကာင္း ေနာက္စကားႏွင့္ ေရွ႕စကားသည္လည္းေကာင္း မစပ္ဟပ္မိဘဲ ရွိေခ်၏။ သူႂကြယ္ သင္သည္ ”အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ မွန္ကန္ေသာသစၥာ၌ တည္၍ ေျပာဆိုပါအံ့၊ ဤအေၾကာင္းအရာ၌ အကြၽႏု္ပ္တို႔ စကားေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္ပါေစ”ဟု ဤစကားကို ေျပာဆိုခဲ့သည္မဟုတ္ပါေလာဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၆၆။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ေရွးဦးစြာေသာ ဥပမာျဖင့္ပင္လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားကို ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္လွပါၿပီ၊ သို႔ေသာ္လည္း အကြၽႏု္ပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဤဆန္းၾကယ္လွစြာေသာျပႆနာ ေျဖၾကားေတာ္မူျခင္းကို ၾကားနာလို၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ဤဆိုခဲ့တိုင္း ဆန္႔က်င္ဘက္ကဲ့သို႔ မထီမဲ့ျမင္ ျပဳမိပါ၏။

အသွ်င္ဘုရား (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ဥပမာေသာ္ကား ေမွာက္ထားေသာ ဝတၳဳကို လွန္ဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ဖံုးလႊမ္းထားေသာ ဝတၳဳကို ဖြင့္လွစ္ဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ မ်က္စိလည္ေသာ သူအားလမ္းမွန္ကို ေျပာၾကားဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ”မ်က္စိရွိေသာ သူတို႔သည္ အဆင္းတို႔ကို ျမင္ၾကလိမ့္မည္”ဟု အမိုက္ေမွာင္၌ ဆီမီးတန္ေဆာင္ကို ေဆာင္ျပဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ဤအတူသာလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ တရားေတာ္ကို ျပေတာ္မူ၏၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ အသွ်င္ေဂါတမကိုကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ တရားေတာ္ကိုလည္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ သံဃာေတာ္ကို လည္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ယေန႔မွစ၍အသက္ထက္ဆံုး ရတနာသံုးပါးကို ကိုးကြယ္ေသာ ဥပါသကာဟု မွတ္ေတာ္မူပါဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၆၇။ သူႂကြယ္ စူးစမ္းဆင္ျခင္၍ ျပဳေလာ့၊ သင္တို႔ကဲ့သို႔ ထင္ရွားေက်ာ္ေစာေသာ သူတို႔အားစူးစမ္းဆင္ျခင္၍ ျပဳျခင္းသည္ ေကာင္း၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္အကြၽႏု္ပ္ကို ”သူႂကြယ္ စူးစမ္းဆင္ျခင္၍ ျပဳေလာ့၊ သင္တို႔ကဲ့သို႔ ထင္ရွားေက်ာ္ေစာေသာ သူတို႔အားစူးစမ္းဆင္ျခင္၍ ျပဳျခင္းသည္ ေကာင္း၏”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ဤစကားျဖင့္လည္း အကြၽႏု္ပ္သည္ျမတ္စြာဘုရားအား အတိုင္းထက္အလြန္ ဝမ္းေျမာက္ပါ၏၊ ႏွစ္သက္ပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား တစ္ပါးေသာအယူရွိေသာ တိတၳိတို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္ကဲ့သို႔ေသာ တပည့္ကို ရခဲ့ေသာ္ ”ဥပါလိမည္ေသာ သူႂကြယ္သည္ငါတို႔၏ တပည့္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္၏”ဟု ႏွလံုးသြင္းကာ နာဠႏၵာတစ္ၿမိဳ႕လံုးကို တံခြန္ေအာင္လံ စိုက္ေဆာင္ကုန္ရာ၏၊ ထိုသို႔ ျဖစ္ပါလ်က္လည္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ”သူႂကြယ္ စူးစမ္းဆင္ျခင္၍့ျပဳေလာ့၊ သင္တို႔ကဲ့သို႔ ထင္ရွားေက်ာ္ေစာ ေသာ သူတို႔အား စူးစမ္းဆင္ျခင္၍ ျပဳျခင္းသည္ ေကာင္း၏”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ အသွ်င္ဘုရား ထိုအကြၽႏု္ပ္သည္ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း ျမတ္စြာဘုရားကိုကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ တရားေတာ္ကိုလည္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ သံဃာေတာ္ကို လည္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ယေန႔မွ စ၍အသက္ထက္ ဆံုး ရတနာသံုးပါးကို ဆည္းကပ္ေသာ ဥပါသကာဟု မွတ္ေတာ္မူပါဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၆၈။ သူႂကြယ္ ရွည္စြာေသာ ေန႔ညဥ္႕ပတ္လံုး သင္၏ အိမ္သည္ နိဂဏၭတို႔၏ ေရတြင္းသဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကပ္ေရာက္လာေသာ ထိုနိဂဏၭတို႔အား ဆြမ္းလွဴရမည္ကို ေအာက္ေမ့ေလာ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ”သူႂကြယ္ ရွည္စြာေသာ ေန႔ညဥ္႕ပတ္လံုး သင္၏အိမ္သည္ နိဂဏၭတို႔၏ ေရတြင္းသဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကပ္ေရာက္လာေသာ ထိုနိဂဏၭတို႔အား ဆြမ္းလွဴရမည္ကို ေအာက္ေမ့ေလာ့”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ဤစကားျဖင့္လည္း ျမတ္စြာဘုရားအား အတိုင္းထက္အလြန္ ဝမ္းေျမာက္ပါ၏၊ ႏွစ္သက္ပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤစကားကို ၾကားဖူးပါသည္-ရဟန္းေဂါတမသည္ ”ငါ့အား သာလွ်င္ အလွဴကို ေပးလွဴအပ္၏၊ တစ္ပါးေသာ သူတို႔အား အလွဴကိုမေပးလွဴအပ္၊ ငါ၏ တပည့္သားတို႔အားသာလွ်င္ အလွဴကို ေပးလွဴအပ္၏၊ တစ္ပါးေသာ သူတို႔၏တပည့္သားတို႔အား အလွဴကို မေပးလွဴအပ္၊ ငါ့အား လွဴေသာ အလွဴသည္သာလွ်င္ အက်ဳိးႀကီး၏၊ တစ္ပါးေသာ သူတို႔အား လွဴေသာအလွဴသည္ အက်ဳိးမႀကီး၊ ငါ၏ တပည့္သားတို႔အား လွဴေသာ အလွဴသည္သာလွ်င္ အက်ဳိးႀကီး၏၊ တစ္ပါးေသာသူတို႔၏ တပည့္သားတို႔အား လွဴေသာအလွဴသည္ အက်ဳိးမႀကီး”ဟု ေဟာေတာ္မူ၏ ဟူေသာစကားကို ၾကားဖူးပါသည္၊ ထိုသို႔ျဖစ္လ်က္လည္း ျမတ္စြာဘုရားသည္အကြၽႏု္ပ္ကို နိဂဏၭတို႔၌လည္း ေပးလွဴျခင္း၌ ေဆာက္တည္ေစ၏၊ အသွ်င္ဘုရား စင္စစ္ေသာ္ကားအကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ထိုအလွဴေပးျခင္း၌ အခါကာလကို သိပါကုန္အံ့၊ အသွ်င္ဘုရား ထိုအကြၽႏု္ပ္သည္သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း ျမတ္စြာဘုရားကို ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ တရားေတာ္ကိုလည္းကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ သံဃာေတာ္ကိုလည္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ယေန႔မွစ၍ အသက္ထက္ဆံုး ရတနာသံုးပါးကို ဆည္းကပ္ေသာ ဥပါသကာဟုမွတ္ေတာ္မူပါဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၆၉။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဥပါလိသူႂကြယ္အား အစဥ္အတိုင္းေသာ တရားစကားကိုေဟာေတာ္မူ၏၊ ဤသည္ကား အဘယ္နည္း၊ ဒါနႏွင့္စပ္ေသာ စကားကိုလည္းေကာင္း၊ သီလႏွင့္စပ္ေသာစကားကိုလည္းေကာင္း၊ နတ္ျပည္ႏွင့္စပ္ေသာ စကားကိုလည္းေကာင္း၊ ကာမဂုဏ္တို႔၏ အျပစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ယုတ္ညံ့ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ညစ္ညဴးျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ (ကာမဂုဏ္တို႔မွ) ထြက္ေျမာက္ျခင္း ၌ အက်ဳိးကိုလည္းေကာင္း ျပေတာ္မူ၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဥပါလိသူႂကြယ္၌သင့္ေလ်ာ္ေသာစိတ္ ႏူးညံ့ေသာစိတ္ အပိတ္အပင္’နီဝရဏ’ မွ ကင္းေသာစိတ္ တက္ႂကြေသာစိတ္ယံုၾကည္ေသာစိတ္ ရွိသည္ကို သိေတာ္မူေသာအခါ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏ ကိုယ္တိုင္ထုတ္ေဖာ္သိျမင္ၿပီးေသာ ‘သာမုကၠံသိက’ တရား ေဒသနာေတာ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူလ်က္ဆင္းရဲ ‘ဒုကၡ’ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲျဖစ္ေၾကာင္း ‘သမုဒယ’ ကို လည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ’နိေရာဓ’ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းလမ္းစဥ္ ‘မဂၢ’ ကိုလည္းေကာင္းျပေတာ္မူ၏၊ မည္းညစ္ျခင္းကင္းေသာ ျဖဴစင္ေသာ အဝတ္သည္ ဆိုးရည္ကို ေကာင္းစြာ ခံယူသကဲ့သို႔၊ ထို႔အတူ ဥပါလိသူႂကြယ္အား ထိုေနရာ၌ပင္လွ်င္ ”ျဖစ္ျခင္းသေဘာရွိေသာ တရားအလံုးစံု သည္ခ်ဳပ္ျခင္းသေဘာရွိ၏”ဟု ကိေလသာျမဴ အညစ္အေၾကးကင္းေသာ မ်က္စိ ‘ေသာတာပတၱိမဂ္ဉာဏ္’ သည္ျဖစ္ေပၚ၏၊ ထိုအခါ ဥပါလိသူႂကြယ္သည္ တရားကို ျမင္ၿပီးသည္ ျဖစ္၍ တရားသို႔ ေရာက္ၿပီးသည္ ျဖစ္၍့တရားကို သိၿပီးသည္ျဖစ္၍ တရားသို႔ သက္ဝင္ၿပီးသည္ျဖစ္၍ ယံုမွားျခင္းကို ကူးေျမာက္ၿပီး သည္ျဖစ္၍သို႔ေလာ သို႔ေလာ (ေတြးေတာျခင္း) ကင္းၿပီးသည္ျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရားသာသနာ၌ ရဲရင့္ျခင္းသို႔ေရာက္သည္ျဖစ္၍ သူတစ္ပါးကို အားထားယံုၾကည္သည္မဟုတ္ဘဲ မိမိကိုယ္တိုင္ပင္ သိျမင္ၿပီးသည္ျဖစ္၍ျမတ္စြာဘုရားအား ”အသွ်င္ဘုရား ယခုအခါ အကြၽႏု္ပ္တို႔ သြားပါကုန္အံ့၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ မ်ားေသာကိစၥမ်ားေသာ ျပဳဖြယ္ရွိပါကုန္၏”ဟု ေလွ်ာက္၏။ သူႂကြယ္ ယခုအခါ၌ သြားရန္ အခ်ိန္ကို သင္သိ၏ (သြားရန္မွာ သင္၏ အလိုအတိုင္းပင္ ျဖစ္၏)ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၇ဝ။ ထိုအခါ ဥပါလိသူႂကြယ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားကို ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္၍ ေနရာမွ ထလ်က္ျမတ္စြာဘုရားကို ႐ိုေသစြာ ရွိခိုး၍ အ႐ိုအေသျပဳကာ မိမိအိမ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ တံခါးေစာင့္ ကိုေျပာဆို၏ ”အခ်င္း တံခါေစာင့္ ယေန႔ကို အစျပဳ၍ နိဂဏၭေယာက်္ား နိဂဏၭမိန္းမတို႔အတြက္ တံခါးကိုပိတ္ထား၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ ရဟန္းေယာက်္ား ရဟန္းမိန္းမ ဒါယကာ ဒါယိကာမတို႔အတြက္ တံခါးကိုဖြင့္ထား၏၊ အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ နိဂဏၭသည္ လာျငားအံ့၊ ထိုနိဂဏၭကို သင္သည္ ဤသို႔ေျပာၾကားေလာ့-‘အသွ်င္ ရပ္ဦးေလာ့၊ မဝင္ပါလင့္၊ ယေန႔မွစ၍ ဥပါလိသူႂကြယ္သည္ ရဟန္းေဂါတမ၏ တပည့္အျဖစ္သို႔ ကပ္ေရာက္၏၊ နိဂဏၭေယာက်္ား နိဂဏၭမိန္းမတို႔အတြက္ တံခါးကို ပိတ္ထား၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ ရဟန္းေယာက်္ား ရဟန္းမိန္းမ ဒါယကာ ဒါယိကာမတို႔အတြက္ တံခါးကို ဖြင့္ထား၏၊ အသွ်င္ အသွ်င္သည္ အကယ္၍ ဆြမ္းအလိုရွိျငားအံ့၊ ဤေနရာ၌သာလွ်င္ ရပ္ပါေလာ့၊ ဤေနရာ၌ပင္လွ်င္ အသွ်င္တို႔အတြက္ ေဆာင္ယူလာပါကုန္လတၱံ႕’ဟု ဤသို႔ ေျပာၾကားေလာ့”ဟု (ေျပာဆို၏)။ ”အသွ်င္ေကာင္းပါၿပီ”ဟု တံခါးေစာင့္သည္ ဥပါလိသူႂကြယ္၏ စကားကို ဝန္ခံ၏။

၇၁။ ”ဥပါလိသူႂကြယ္သည္ ရဟန္းေဂါတမ၏ တပည့္အျဖစ္သို႔ ကပ္ေရာက္ေလၿပီတဲ့”ဟု ဒီဃတပႆီနိဂဏၭသည္ ၾကားေလ၏။ ထိုအခါ ဒီဃတပႆီ နိဂဏၭသည္ နာဋ၏သား နိဂဏၭထံသို႔ ခ်ဥ္း ကပ္၍နာဋ၏သား နိဂဏၭကို ”အသွ်င္ ဥပါလိသူႂကြယ္သည္ ရဟန္းေဂါတမ၏ တပည့္အျဖစ္သို႔ ကပ္ေရာက္ေလၿပီတဲ့”ဟု အကြၽႏု္ပ္ ၾကားရပါ၏ဟု ေျပာၾကား၏။ တပႆီ ဥပါလိသူႂကြယ္သည္ ရဟန္းေဂါတမ၏ တပည့္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရာေသာ အေၾကာင္း အခြင့္သည္ မ႐ိွ။ ရဟန္းေဂါတမသည္သာဥပါလိ သူႂကြယ္၏ တပည့္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရာေသာ အေၾကာင္း အခြင့္သည္ ႐ိွ၏ဟု (ေျပာဆို၏)။ ႏွစ္ႀကိမ္ ေျမာက္လည္း ဒီဃတပႆီနိဂဏၭသည္။ပ။ သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း ဒီဃတပႆီနိဂဏၭသည္နာဋ၏သား နိဂဏၭကို အသွ်င္ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤစကားကို ၾကားရပါ၏။ပ။ ရဟန္းေဂါတမသည္သာလွ်င္ဥပါလိ သူႂကြယ္၏ တပည့္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရာေသာ အေၾကာင္း အခြင့္သည္ ႐ိွ၏ဟု (ေျပာဆို၏)။ အသွ်င္ ဥပါလိသူႂကြယ္သည္ ရဟန္းေဂါတမ၏ တပည့္အျဖစ္သို႔ ကပ္ေရာက္သည္ မကပ္ေရာက္သည္ကို သိရေအာင္ အကြၽႏု္ပ္ ယခု သြားပါအံ့ဟု (ဆို၏)။ တပႆီ ဥပါလိ သူႂကြယ္သည္ ရဟန္းေဂါတမ၏တပည့္အျဖစ္သို႔ ကပ္ေရာက္သည္ မကပ္ေရာက္သည္ကို သိရေအာင္ သင္ သြားေလာ့ဟု (ဆို၏)။

၇၂။ ထိုအခါ ဒီဃတပႆီနိဂဏၭသည္ ဥပါလိသူႂကြယ္၏အိမ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေလ၏။ တံခါးေစာင့္ သည္အေဝးမွပင္ လာေနေသာ ဒီဃတပႆီနိဂဏၭကို ျမင္လွ်င္ ဒီဃတပႆီ နိဂဏၭအား ”အသွ်င္ ရပ္ဦးေလာ့၊ မဝင္ပါလင့္၊ ယေန႔မွစ၍ ဥပါလိသူႂကြယ္သည္ ရဟန္းေဂါတမ၏ တပည့္အျဖစ္သို႔ ကပ္ ေရာက္၏၊ နိဂဏၭေယာက်္ား နိဂဏၭမိန္းမတို႔အတြက္ တံခါးကို ပိတ္ထား၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ ရဟန္း ေယာက်္ားရဟန္းမိန္းမ ဒါယကာ ဒါယိကာမတို႔အတြက္ တံခါးကို ဖြင့္ထား၏၊ အသွ်င္ အသွ်င္တို႔သည္ အကယ္၍ဆြမ္းအလို႐ိွျငားအံ့၊ ဤေနရာ၌သာလွ်င္ ရပ္ပါေလာ့၊ ဤေနရာ၌ပင္လွ်င္ အသွ်င္တို႔အတြက္ေဆာင္ယူလာပါကုန္လတၱံ႕”ဟု (ဆို၏)။

”ငါ့သွ်င္တံခါးေစာင့္ ငါ ဆြမ္းအလိုမ႐ိွ”ဟု ဆို၍ ထိုအရပ္မွ ျပန္ခဲ့ၿပီးလွ်င္ နာဋ၏သား နိဂဏၭထံသို႔ခ်ဥ္းကပ္၍ နာဋ၏သား နိဂဏၭအား-”အသွ်င္ ဥပါလိသူႂကြယ္သည္ ရဟန္းေဂါတမ၏ တပည့္အျဖစ္သို႔့ကပ္ေရာက္သည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္၏။ အသွ်င္ ဥပါလိသူႂကြယ္သည္ ရဟန္းေဂါတမအား အျပစ္တင္မည္ကို အကြၽႏု္ပ္မႏွစ္သက္ပါ၊ အသွ်င္ ရဟန္းေဂါတမသည္ လွည့္ပတ္တတ္ပါ၏၊ စိတ္ညႇိဳ႕၍ လွည့္ပတ္ျခင္းအတတ္ကို တတ္ပါ၏၊ ယင္းအတတ္ျဖင့္ အယူတစ္မ်ဳိး႐ိွေသာ သူတို႔၏ တပည့္တို႔ကို ညႇဳိ႕တတ္ပါ၏ဟု ဤသို႔ သင့္အား အကြၽႏု္ပ္သည္ တားျမစ္ပါလ်က္ မရခဲ့ပါေလတကား။ အသွ်င္ သင္၏ ဥပါလိသူႂကြယ္ကို ရဟန္းေဂါတမသည္ စိတ္ညိႇဳ႕လွည့္ပတ္ျခင္းျဖင့္ လွည့္ပတ္ထားေလၿပီတကား”ဟု (ေျပာဆို၏)။ တပႆီ ဥပါလိသူႂကြယ္သည္ ရဟန္းေဂါတမ၏ တပည့္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရာေသာအေၾကာင္း အခြင့္သည္ မ႐ိွ။ ရဟန္းေဂါတမသည္သာ ဥပါလိသူႂကြယ္၏ တပည့္အျဖစ္သို႔ေရာက္ရာေသာ အေၾကာင္း အခြင့္သည္ ႐ိွ၏ဟု (ေျပာဆို၏)။

ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း ဒီဃတပႆီနိဂဏၭသည္ နာဋ၏သား နိဂဏၭကို ဤသို႔ ေျပာၾကား၏။ပ။ အမွန္ပင္ျဖစ္ခဲ့၏။ပ။ ရဟန္းေဂါတမသည္သာလွ်င္ ဥပါလိသူႂကြယ္၏ တပည့္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရာေသာအေၾကာင္းအခြင့္သည္ ႐ိွ၏ဟု (ေျပာဆို၏)။ သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း ဒီဃတပႆီနိဂဏၭသည္ နာဋ၏သားနိဂဏၭအား ဤစကားကို ေျပာဆို၏။ပ။ အမွန္ပင္ ျဖစ္ခဲ့၏။ပ။ ရဟန္းေဂါတမသည္သာ ဥပါလိသူႂကြယ္၏တပည့္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရာေသာ အေၾကာင္းအခြင့္သည္ ႐ိွ၏ဟု (ေျပာဆို၏)။ တပႆီ ဥပါလိသူႂကြယ္သည္ ရဟန္းေဂါတမ၏ တပည့္အျဖစ္သို႔ ကပ္ေရာက္သည္ မကပ္ေရာက္သည္ကို ကိုယ္တိုင္ သိရေအာင္ယခု ငါသြားေခ်အံ့ဟု (ဆို၏)။ ထိုအခါ နာဋ၏သား နိဂဏၭသည္ မ်ားစြာေသာ နိဂဏၭပရိသတ္ႏွင့္အတူဥပါလိသူႂကြယ္၏အိမ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေလ၏။ တံခါးေစာင့္သည္ အေဝးမွပင္ လာေနေသာ နာဋ၏သားနိဂဏၭကို ျမင္လွ်င္ နာဋ၏သား နိဂဏၭအား ”အသွ်င္ ရပ္ဦးေလာ့၊ မဝင္ပါလင့္၊ ယေန႔မွစ၍ ဥပါလိသူႂကြယ္သည္ ရဟန္းေဂါတမ၏ တပည့္အျဖစ္သို႔ ကပ္ေရာက္၏၊ နိဂဏၭေယာက်္ား နိဂဏၭမိန္းမတို႔အတြက္ တံခါးကို ပိတ္ထား၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ ရဟန္းေယာက်္ား ရဟန္းမိန္းမ ဒါယကာ ဒါယိကာမတို႔အတြက္ တံခါးကို ဖြင့္ထား၏၊ အသွ်င္ အသွ်င္တို႔သည္ အကယ္၍ ဆြမ္းအလို႐ိွ ျငားအံ့၊ ဤေနရာ၌သာ ရပ္ပါေလာ့၊ ဤေနရာ၌ပင္လွ်င္ အသွ်င္တို႔အတြက္ ေဆာင္ယူလာပါကုန္လတၱံ႕”ဟု (ေျပာၾကား၏)။

အခ်င္းတံခါးေစာင့္ သို႔ျဖစ္ပါမူ ဥပါလိသူႂကြယ္ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ”အသွ်င္နာဋ၏သား နိဂဏၭသည္မ်ားစြာေသာ နိဂဏၭပရိသတ္ႏွင့္ အတူ တံခါးမုခ္၏ ျပင္ပ၌ ရပ္လ်က္ ႐ိွပါ၏၊ ထိုနာဋ၏သား နိဂဏၭသည္အသွ်င့္အား ေတြ႕ျမင္လိုပါသတတ္”ဟု ေျပာၾကားပါေလာ့ဟု (ဆို၏)။ ”အသွ်င္ ေကာင္းပါ ၿပီ”ဟုတံခါးေစာင့္သည္ နာဋ၏သား နိဂဏၭအား ျပန္ေျပာ၍ ဥပါလိသူႂကြယ္ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ဥပါလိသူႂကြယ္အား- ”အသွ်င္နာဋ၏သား နိဂဏၭသည္ မ်ားစြာေသာ နိဂဏၭပရိသတ္ႏွင့္အတူ တံခါးမုခ္ျပင္ပ၌ ရပ္လ်က္႐ိွပါ၏၊ ထိုနာဋ၏သား နိဂဏၭသည္ အသွ်င့္အား ေတြ႕ျမင္လိုပါ၏”ဟု ေျပာၾကား၏။ အခ်င္းတံခါးေစာင့္ သို႔ျဖစ္မူ အလယ္တံခါးမုခ္၌ ေနရာတို႔ကို ခင္းထားေလာ့ဟု (ဆို၏)။ ”အသွ်င္ေကာင္း ပါၿပီ”ဟု တံခါးေစာင့္သည္ ဥပါလိသူႂကြယ္၏ စကားကို ဝန္ခံ၍ အလယ္တံခါးမုခ္၌ ေနရာတို႔ကိုခင္းထား ၿပီးလွ်င္ ဥပါလိသူႂကြယ္ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ”အသွ်င္ အလယ္တံခါးမုခ္၌ ေနရာတို႔ကိုခင္းထားၿပီးပါၿပီ၊ သြားရန္ အခ်ိန္ကို သင္ သိ၏ (သြားရန္မွာ အသွ်င္၏ အလိုအတိုင္းပင္ ျဖစ္၏)”ဟု (ေျပာ၏)။

၇၃။ ထိုအခါ ဥပါလိသူႂကြယ္သည္ အလယ္တံခါးမုခ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ထိုအရပ္႐ိွ အဦး အထြတ္ အျမတ္အေကာင္းမြန္ဆံုးျဖစ္ေသာ ေနရာ၌ ကိုယ္တိုင္ ထိုင္ၿပီးလွ်င္ တံခါးေစာင့္ကို ေခၚ၍ ေျပာဆို၏ -”အခ်င္းတံခါးေစာင့္ သို႔ျဖစ္မူ နာဋ၏သား နိဂဏၭထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ အသွ်င္ အကယ္၍ အလို႐ိွပါမူအတြင္းသို႔ ဝင္ခဲ့ပါေလာ့ဟု ဥပါလိသူႂကြယ္သည္ ေျပာလိုက္ပါ၏ဟု ေျပာၾကားေလာ့”ဟု (ဆို၏)။ ”အသွ်င္ ေကာင္းပါၿပီ”ဟု တံခါးေစာင့္သည္ ဥပါလိသူႂကြယ္၏ စကားကို ဝန္ခံ၍ နာဋ၏သား နိဂဏၭထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ဤစကားကို ေျပာဆို၏။ ”အသွ်င္ အလို႐ိွပါမူ အတြင္းသို႔ ဝင္ခဲ့ပါေလာ့ဟု ဥပါလိသူႂကြယ္သည္ ေျပာလိုက္ပါ၏”ဟု (ေျပာဆို၏)။

ထိုအခါ နာဋ၏သား နိဂဏၭသည္ မ်ားစြာေသာ နိဂဏၭပရိသတ္ႏွင့္အတူ အလယ္တံခါးမုခ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေလ၏။ ထိုအခါ ဥပါလိသူႂကြယ္သည္ ေရွးအခါက နာဋ၏သား နိဂဏၭ အေဝးမွ လာသည္ကိုျမင္ရာအရပ္မွ ခရီးဦးႀကိဳဆို၍ ထိုအရပ္႐ိွ အဦး အထြတ္ အျမတ္ အေကာင္းမြန္ဆံုးျဖစ္ေသာ ေနရာကိုကိုယ္ဝတ္ အေပၚ႐ံုျဖင့္ ပြတ္တိုက္၍ ေဖးမကိုင္တြယ္၍ ထိုင္ေနေစ၏၊ ယခုအခါ၌ကား ထိုသူႂကြယ္သည္ထိုအရပ္႐ိွ အဦးအထြတ္အျမတ္ အေကာင္းမြန္ဆံုးျဖစ္ေသာ ေနရာ၌ ကိုယ္တိုင္ ထိုင္လ်က္ နာဋ၏သားနိဂဏၭကို ”အသွ်င္ ေနရာတို႔သည္ ႐ိွပါကုန္၏၊ အကယ္၍ အလို႐ိွပါမူ ထိုင္ပါေလာ့”ဟု ဆို၏။

ဤသို႔ဆိုေသာ္ နာဋ၏သား နိဂဏၭသည္ ဥပါလိသူႂကြယ္အား- ”သူႂကြယ္ သင္ ႐ူးသေလာ၊ သူႂကြယ္သင္ မိုက္သေလာ၊ ‘အသွ်င္ အကြၽႏု္ပ္ သြားပါအံ့၊ ရဟန္းေဂါတမအား အျပစ္တင္ေခ်ပါအံ့’ဟု ဆို၍သြားပါလ်က္ မ်ားစြာေသာ ဝါဒအေပါင္းျဖင့္ အစြပ္ခံ၍ ျပန္လာခဲ့၏။ သူႂကြယ္ ဥပမာေသာ္ကား ေဝွးသင္းသမား ေယာက်္ားတစ္ေယာက္သည္ သြား၍ ေဝွးေစ့ အထုတ္ခံရလ်က္ ျပန္လာရသကဲ႕သို႔၊ သူႂကြယ္ ဥပမာတစ္နည္းေသာ္ကား မ်က္လံုးထုတ္သမား ေယာက်္ားတစ္ေယာက္သည္ သြား၍ မ်က္လံုးအထုတ္ခံရလ်က္ ျပန္လာရသကဲ့သို႔၊ သူႂကြယ္ သင္သည္ ဤ ဥပမာမ်ားအတူသာလွ်င္ ‘အသွ်င္ အကြၽႏု္ပ္သြားပါအံ့၊ ရဟန္းေဂါတမအား အျပစ္တင္ေခ်ပါအံ့’ဟု ဆို၍ သြားပါလ်က္ မ်ားစြာေသာ ဝါဒအေပါင္းျဖင့္အစြပ္ခံ၍ ျပန္လာခဲ့၏။ သူႂကြယ္ သင့္ကို ရဟန္းေဂါတမသည္ စိတ္ညႇိဳ႕၍ လွည့္ပတ္ျခင္းျဖင့္ လွည့္ပတ္ထားေခ်ၿပီတကား”ဟု ေျပာဆို၏။

၇၄။ အသွ်င္ စိတ္ညႇိဳ႕၍ လွည့္ပတ္ျခင္းသည္ အလြန္ေကာင္းမြန္ျခင္း ႐ိွပါ၏၊ အသွ်င္ စိတ္ညႇိဳ႕၍ လွည့္ပတ္ျခင္းသည္ မြန္ျမတ္ျခင္း ႐ိွပါ၏၊ အသွ်င္ အကြၽႏု္ပ္၏ ခ်စ္လွစြာေသာ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔သည္ ဤ စိတ္ညႇိဳ႕၍ လွည့္ပတ္ျခင္းျဖင့္ အညႇိဳ႕ခံရကုန္ျငားအံ့၊ အသွ်င္ အကြၽႏု္ပ္၏ ခ်စ္လွစြာကုန္ေသာ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔မွာလည္း ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး စီးပြါးခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ကုန္ရာပါ၏၊ အသွ်င္အလံုးစံုေသာ မင္းတို႔သည္လည္း ဤစိတ္ညႇိဳ႕၍ လွည့္ပတ္ျခင္းျဖင့္ အညႇိဳ႕ခံရကုန္ျငားအံ့၊ အလံုးစံုေသာမင္းတို႔မွာလည္း ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး စီးပြါးခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ကုန္ရာပါ၏။

အသွ်င္ အလံုးစံုေသာ ပုဏၰားတို႔သည္လည္း။ပ။ ကုန္သည္တို႔သည္လည္း။ပ။ ဆင္းရဲသားတို႔သည္လည္း ဤစိတ္ညႇိဳ ႕၍ လွည့္ပတ္ျခင္းျဖင့္ အညႇိဳ ႕ခံရကုန္ျငားအံ့၊ အလံုးစံုေသာ ဆင္းရဲသားတို႔မွာလည္း ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး စီးပြါးခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ကုန္ရာပါ၏။ အသွ်င္ နတ္ မာရ္နတ္ျဗဟၼာႏွင့္ တကြေသာ ၾသကာသေလာကသည္လည္းေကာင္း၊ သမဏ ျဗာဟၼဏ မင္းမ်ား လူမ်ားႏွင့္တကြေသာ သတၱေလာကသည္လည္းေကာင္း၊ ဤစိတ္ညႇိဳ႕ ၍ လွည့္ပတ္ျခင္းျဖင့္ အညႇိဳ႕ခံရကုန္ျငားအံ့၊ နတ္ မာရ္နတ္ ျဗဟၼာႏွင့္တကြေသာ ၾသကာသေလာကမွာလည္းေကာင္း၊ သမဏ ျဗာဟၼဏ မင္းမ်ား လူမ်ားႏွင့္ တကြေသာ သတၱေလာကမွာလည္းေကာင္း ရွည္ျမင့္စြာေသာကာလပတ္လံုး စီးပြါးခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ကုန္ ရာပါ၏။ ထို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ အသွ်င္ သင့္အားဥပမာျပဳပါအံ့၊ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ကုန္ေသာ ပညာ႐ိွ ေယာက်္ားတို႔သည္ ဥပမာျဖင့္လည္း စကား၏ အနက္သေဘာကို သိၾကကုန္၏။

၇၅။ အသွ်င္ ေရွးကျဖစ္ဖူးသည္ကား အိုမင္း ရင့္ေရာ္ ႀကီးျမင့္ေသာ အရြယ္သို႔ ေရာက္ၿပီးေသာ ပုဏၰားတစ္ေယာက္အား ပ်ဳိမ်စ္ႏုနယ္ ငယ္စြာေသာ ကိုယ္ဝန္အရင့္အမာ သားဖြားခါနီးျဖစ္ေသာ မယားသည္ ႐ိွ၏၊ ထိုအခါ ထိုသတို႔သမီးငယ္သည္ ထိုပုဏၰားအိုႀကီးကို ”ပုဏၰားအိုႀကီး သင္သည္ သြားပါေခ်၊ ေစ်းမွ ေမ်ာက္႐ုပ္ငယ္ကို ဝယ္၍ ေဆာင္ယူခဲ့ပါေလာ့၊ ယင္းေမ်ာက္႐ုပ္ငယ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္သားငယ္၏ ကစားဖြယ္ျဖစ္လတၱံ႕”ဟု ဆို၏။

ဤသို႔ ဆိုသည္႐ိွေသာ္ ထိုပုဏၰားအိုႀကီးသည္ ထိုသူငယ္မကို ”အိုရွင္မ သားဖြားသည့္တိုင္ေအာင္ ဆိုင္းဦးေလာ့၊ သင္သည္ သားေယာက်္ားကို ဖြားျမင္အံ့၊ သင့္သားငယ္၏ ကစားဖြယ္ရာျဖစ္ေသာ ေမ်ာက္ထီး႐ုပ္ကို ေစ်းမွ ဝယ္၍ ေဆာင္ယူခဲ့ပါအံ့၊ သင္သည္ သမီးမိန္းမကို ဖြားျမင္အံ့၊ သင့္သမီးငယ္၏ ကစားဖြယ္ရာျဖစ္ေသာ ေမ်ာက္မ႐ုပ္ကို ေစ်းမွ ဝယ္၍ ေဆာင္ယူခဲ့ပါအံ့”ဟု ဆို၏။

အသွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း ထိုသတို႔သမီးငယ္သည္။ပ။ အသွ်င္ သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း ထိုသတို႔သမီးငယ္သည္ ထိုပုဏၰားအိုႀကီးကို ”ပုဏၰားအိုႀကီး သင္သည္ သြားပါေခ်၊ ေစ်းမွ ေမ်ာက္႐ုပ္ငယ္ကိုဝယ္၍ ေဆာင္ယူခဲ့ပါေလာ့၊ ယင္းေမ်ာက္႐ုပ္ငယ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္သားငယ္၏ ကစားဖြယ္ျဖစ္လတၱံ႕”ဟုဆို၏။

အသွ်င္ ထိုအခါ ထိုပုဏၰားအိုႀကီးသည္ ထိုသတို႔သမီးငယ္၌ တပ္မက္စဲြလမ္းေသာ စိတ္႐ိွသည္ျဖစ္၍ ေစ်းမွ ေမ်ာက္႐ုပ္ငယ္ကို ဝယ္ယူ ေဆာင္လာခဲ့၍ ထိုသတို႔သမီးငယ္အား ”ရွင္မ ဤေမ်ာက္႐ုပ္ငယ္ကိုေစ်းမွ ဝယ္၍ ေဆာင္ယူခဲ့ၿပီ၊ ယင္းေမ်ာက္႐ုပ္ငယ္သည္ သင့္သားငယ္၏ ကစားဖြယ္ ျဖစ္လတၱံ႕”ဟုဆို၏။

အသွ်င္ ဤသို႔ဆိုေသာ္ ထိုသတို႔သမီးသည္ ထိုပုဏၰားအိုႀကီးကို ”ပုဏၰားအိုႀကီး အသင္သည္ သြားပါေခ်၊ ဤေမ်ာက္႐ုပ္ငယ္ကို ယူေဆာင္၍ ရတၱပါဏိမည္ေသာ ပန္းဆိုးသမား၏ သားထံသို႔ ကပ္၍အေဆြ ရတၱပါဏိ ငါသည္ ဤေမ်ာက္႐ုပ္ငယ္ကို ႐ိုက္ႏွက္ဖြပ္ေလွ်ာ္၍ ႏွစ္ဖက္လံုး ေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ျပဳ၍ အဝါေရာင္ေဆးျဖင့္ ဆိုးထားသည္ကို အလို႐ိွ၏ဟူ၍ ေျပာဆိုေလ”ဟု ေျပာဆို၏။ အသွ်င္ ထိုအခါပုဏၰား အိုႀကီးသည္ ထိုသတို႔သမီးငယ္၌ တပ္မက္စဲြလမ္းေသာ စိတ္႐ိွသည္ျဖစ္၍ ထိုေမ်ာက္႐ုပ္ငယ္ကိုယူေဆာင္ ကာ ရတၱပါဏိမည္ေသာ ပန္းဆိုးသမား၏ သားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ရတၱပါဏိမည္ေသာပန္းဆိုးသမား သားကို ”အေဆြ ရတၱပါဏိ ငါသည္ ဤေမ်ာက္႐ုပ္ငယ္ကို ႐ိုက္ႏွက္ဖြပ္ေလွ်ာ္၍ႏွစ္ဖက္လံုး ေခ်ာေမြ႕ ေအာင္ ျပဳ၍ အဝါေရာင္ေဆးျဖင့္ ဆိုးထားသည္ကို အလို႐ိွပါ၏”ဟု ေျပာဆို၏။ အသွ်င္ ဤသို႔ေျပာဆို ေသာ္ ရတၱပါဏိမည္ေသာ ပန္းဆိုးသမား၏ သားသည္ ထိုပုဏၰားအိုႀကီးကို”အသွ်င္ပုဏၰားအိုႀကီး သင္၏ ေမ်ာက္႐ုပ္ငယ္သည္ အဆိုးကား ခံႏိုင္ပါ၏၊ ႐ိုက္ႏွက္ဖြပ္ေလွ်ာ္မႈကိုမခံႏိုင္ပါ၊ ပြတ္တိုက္ျခင္းကို မခံႏိုင္ ပါ”ဟု ေျပာဆို၏။

အသွ်င္ ဤအတူသာလွ်င္ မိုက္ကုန္ေသာ နိဂဏၭတို႔၏ အယူဝါဒသည္ သူမိုက္တို႔၏ အစဲြအလမ္း ကိုသာခံႏိုင္၏၊ ပညာ႐ိွတို႔၏ အစဲြအလမ္းကို မခံႏိုင္၊ အစိစစ္ကို မခံႏိုင္၊ အစမ္းသပ္ကို မခံႏိုင္။ အသွ်င္ထိုပုဏၰားအိုႀကီးသည္ ေနာက္အခါ၌ ပုဆိုးသစ္အစံုကို ယူေဆာင္၍ ရတၱပါဏိမည္ေသာ ပန္းဆိုး သမား၏သားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ရတၱပါဏိမည္ေသာ ပန္းဆိုးသမား၏ သားကို ”အေဆြ ရတၱပါဏိ ငါသည္ဤပုဆိုးသစ္အစံုကို ႐ိုက္ႏွက္ဖြပ္ေလွ်ာ္၍ ႏွစ္ဖက္လံုး ေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ျပဳ၍ အဝါေရာင္ေဆးျဖင့္ဆိုးထားသည္ကို အလို႐ိွ၏”ဟု ေျပာဆို၏။ အသွ်င္ ဤသို႔ ေျပာဆိုေသာ္ ရတၱပါဏိမည္ေသာ ပန္းဆိုးသမား၏ သားသည္ ထိုပုဏၰားအိုႀကီးကို ”အသွ်င္ပုဏၰားအိုႀကီး သင္၏ ဤပုဆိုးအစံုသည္ အဆိုးကိုလည္း ခံႏိုင္ပါ၏၊ အ႐ိုက္အႏွက္ အဖြပ္အေလွ်ာ္ကိုလည္း ခံႏိုင္ပါ၏၊ အပြတ္အတိုက္ကိုလည္း ခံႏိုင္ပါ၏”ဟု ေျပာဆို၏။

အသွ်င္ ဤအတူသာလွ်င္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ အယူဝါဒသည္ ပညာ႐ိွတို႔၏ အစဲြအလမ္းကို ခံႏိုင္၏။ သူမိုက္တို႔၏ အစဲြအလမ္းကို မခံႏိုင္၊ အစိစစ္ကိုလည္း ခံႏိုင္၏၊ အစမ္းသပ္ကိုလည္း ခံႏိုင္၏ဟု (ဆို၏)။

သူႂကြယ္ သင့္ကို မင္းႏွင့္ တကြေသာ ပရိသတ္သည္ ”ဥပါလိသူႂကြယ္သည္ နာဋ၏သား နိဂဏၭ၏တပည့္တည္း”ဟု သိ၏။ သူႂကြယ္ (ယခုအခါ) သင့္ကို မည္သူ၏ တပည့္ဟု မွတ္ၾကရပါကုန္အံ့နည္းဟု (ေမး၏)။ ဤသို႔ဆိုေသာ္ ဥပါလိသူႂကြယ္သည္ ေနရာမွ ထ၍ ပခံုးတစ္ဖက္၌ ကိုယ္ဝတ္ကို စံပယ္တင္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရား ႐ိွေတာ္မူရာအရပ္သို႔ လက္အုပ္ခ်ီကာ နာဋ၏သား နိဂဏၭကို ”အသွ်င္ ထိုသို႔ျဖစ္မူ့ အကြၽႏု္ပ္သည္ မည္သူ၏ တပည့္ျဖစ္သည္ကို နားေထာင္ေလာ့”ဟု ဆိုေလ၏ –

၇၆။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ျမဲၿမံေသာပညာ႐ိွေတာ္မူေသာ၊ ေမာဟကင္းေဝးေတာ္မူ ၿပီးေသာ၊ ေျငာင့္တံသင္းတို႔ကို ဖ်က္ဆီးေတာ္မူၿပီးေသာ၊ ေအာင္ၿပီးေသာ ေအာင္ပဲြ႐ိွ ေတာ္မူေသာ၊ ဆင္းရဲကင္းေဝးေတာ္မူၿပီးေသာ၊ ညီမွ်ေသာ စိတ္႐ိွေတာ္မူေသာ၊ ႀကီးပြားေသာအက်င့္သီလ႐ိွေတာ္မူေသာ၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ ပညာ႐ိွေတာ္မူေသာ၊ ရာဂအစ႐ိွေသာ အဆိပ္ကိုလြန္ေျမာက္ေတာ္မူၿပီးေသာ၊ ရာဂအညစ္အေၾကး ကင္းေဝးေတာ္မူၿပီးေသာ ထို ျမတ္စြာဘုရား၏တပည့္ျဖစ္ေပ၏။

အကြၽႏု္ပ္သည္ ေတြးေတာ ယံုမွားျခင္း ကင္းေတာ္မူေသာ၊ ႏွစ္သက္ေသာစိတ္႐ိွ ေတာ္မူေသာ၊ ေလာကသားတို႔၏ တပ္မက္စရာတို႔ကို ပ်ဳိ႕အန္ေတာ္မူၿပီးေသာ၊ မုဒိတာတရား႐ိွေတာ္မူေသာ၊ ျပဳၿပီးေသာရဟန္းကိစၥ႐ိွေတာ္မူေသာ၊ လူတြင္ထူးကဲ တစ္ေယာက္တည္းသာ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊ အဆံုးဘဝကိုယ္ကာယကို ေဆာင္တတ္ ေသာ၊ ထူးျမတ္ေသာလူ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊ ခိုင္းႏိႈင္းစရာဥပမာ႐ိွေတာ္မမူေသာ၊ ကိေလသာျမဴေၾကး ကင္းေဝးေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ျဖစ္ေပ၏။

အကြၽႏု္ပ္သည္ ယံုမွား႐ိွေတာ္မမူေသာ၊ လိမၼာယဥ္ေက်းေတာ္မူေသာ၊ သတၱဝါတို႔ ၏ ေရွ႕ေဆာင္တစ္ဆူျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊ ျမတ္ေသာ ရထားထိန္းျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊ မိမိထက္ ကဲလြန္သူ ႐ိွေတာ္မမူေသာ၊ စင္ၾကယ္ေသာ တရား႐ိွေတာ္မူေသာ၊ ယံုမွား ျခင္းကင္းေတာ္မူၿပီးေသာ၊ ပညာေတာ္ေရာင္ျဖင့္ထြန္းေျပာင္ေတာက္ပေတာ္မူၿပီး ေသာ၊ မာန္တံခြန္ကို ကုန္စင္ေအာင္ ျဖတ္ေတာ္မူၿပီးေသာ၊ လုံ႔လဝီရိယ႐ိွေတာ္မူ ေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ျဖစ္ေပ၏။

အကြၽႏု္ပ္သည္ ရဲရင့္သူတို႔တြင္ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းေတာ္မူေသာ၊ ႏႈိင္းယွဥ္အပ္ေသာသူ ႐ိွေတာ္မမူေသာ၊ နက္နဲေသာ ဂုဏ္႐ိွေတာ္မူေသာ၊ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္သို႔ ေရာက္ ေတာ္မူၿပီးေသာ၊ ေဘးမဲ့ျခင္းကိုျပဳေတာ္မူတတ္ေသာ၊ ဉာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူၿပီးေသာ တရားေတာ္၌သာ တည္ေတာ္မူေသာ၊ ေစာင့္စည္းထားေသာ ကိုယ္စိတ္႐ိွ ေတာ္မူေသာ၊ ရာဂအစ႐ိွေသာ ကပ္ၿငိျခင္းကိုလြန္ေျမာက္ေတာ္မူၿပီးေသာ၊ ကိေလသာရန္အေပါင္းမွ ေကာင္းေကာင္းႀကီး လြတ္ေျမာက္ေတာ္မူၿပီးေသာထို ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ျဖစ္ေပ၏။

အကြၽႏု္ပ္သည္ အေၾကာင္းေလးပါးတို႔ျဖင့္ အျပစ္ကင္းေတာ္မူေသာ၊ ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ ေက်ာင္းေနရာ၌ သာေနေတာ္မူေသာ၊ ကုန္ၿပီးေသာ သံေယာဇဥ္႐ိွေတာ္မူေသာ၊ ခပ္သိမ္းေသာ ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ေတာ္မူၿပီးေသာ၊ တိုင္ပင္သင့္ေသာ ပညာ႐ိွေတာ္မူေသာ၊ ခါတြက္အပ္ၿပီးေသာ ကိေလသာ႐ိွေတာ္မူေသာ၊ ခ်ထားၿပီးေသာ မာန္တံခြန္႐ိွေတာ္မူေသာ၊ ရာဂကင္းေတာ္မူၿပီးေသာ၊ ယဥ္ေက်းေတာ္မူၿပီးေသာ၊ ပပၪၥတရားတို႔ကို ပယ္ရွားေတာ္မူၿပီးေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏တပည့္ျဖစ္ေပ၏။

အကြၽႏု္ပ္သည္ (ဝိပႆီစေသာ) ဘုရားသွ်င္တို႔တြင္ ခုနစ္ဆူေျမာက္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲျခင္းမွ ကင္းေဝးေတာ္မူေသာ၊ ဝိဇၨာဉာဏ္သံုးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ျမတ္ေသာသဗၺၫုအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူေသာ၊ ကိေလသာ အညစ္ အေၾကးတို႔ကိုေဆးေၾကာသုတ္သင္ေတာ္မူၿပီးေသာ၊ ဂါထာဖဲြ႕ျခင္း၌ လိမၼာ ေတာ္မူထေသာ၊ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးၿငိမ္းေအးေတာ္မူၿပီးေသာ၊ သိသင့္သည္ကို သိေတာ္မူေသာ၊ ဓမၼဒါန အလွဴေတာ္ကို ဦးစြာေပးလွဴေတာ္မူတတ္ေသာ၊ သည္းခံျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္ေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ျဖစ္ေပ၏။

အကြၽႏု္ပ္သည္ သူျမတ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊ ပြါးမ်ားအပ္ၿပီးေသာစိတ္႐ိွေတာ္မူေသာ၊ ရအပ္ ရသင့္ေရာက္အပ္ ေရာက္သင့္ေသာ ဂုဏ္ေက်းဇူးတို႔ကို ရေတာ္မူ ေရာက္ ေတာ္မူၿပီးေသာ၊ အနက္အဓိပၸါယ္သဘာဝတို႔ကို အက်ယ္ခ်ဲ႕၍ ျပေတာ္မူတတ္ေသာ၊ သတိႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့့္႐ႈျမင္ေတာ္မူတတ္ေသာ၊ ကာမဂုဏ္တို႔၌ ၫြတ္ျခင္းကင္းေတာ္မူေသာ၊ ကာမဂုဏ္တို႔၌တိမ္းျခင္းကင္းေတာ္မူ ေသာ၊ တဏွာမွ ကင္းေဝးေတာ္မူေသာ၊ စိတ္တန္ခိုး႐ိွသည့္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူၿပီးေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ျဖစ္ေပ၏။

အကြၽႏု္ပ္သည္ ေကာင္းစြာ ထင္ရွားေက်ာ္ေစာေတာ္မူေသာ၊ စ်ာန္တရားကို ဝင္စားေတာ္မူေလ့႐ိွေသာ၊ ကိေလသာတို႔သို႔ အစဥ္မလိုက္ေသာ စိတ္႐ိွေတာ္မူေသာ၊ ကိေလသာအညစ္အေၾကးတို႔မွစင္ၾကယ္ေတာ္မူေသာ၊ ကိေလသာတည္းဟူေသာ ေႏွာင္ဖဲြ႕ျခင္းမွ ကင္းေဝးေတာ္မူေသာ၊ အက်ဳိးစီးပြါးကိုျပဳေတာ္မူေသာ၊ (ကိေလသာတို႔မွ) ကင္းဆိတ္ေတာ္မူေသာ၊ အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူၿပီး ေသာ၊ သံသရာဝဋ္မွ ကူးေျမာက္ေတာ္မူၿပီးေသာ၊ သတၱဝါတို႔ကို သံသရာမွ ကူးေျမာက္ေစေတာ္မူတတ္ေသာထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ျဖစ္ေပ၏။

အကြၽႏု္ပ္သည္ ၿငိမ္သက္ေသာ ဣေၿႏၵ႐ိွေတာ္မူေသာ၊ ေျမႀကီးပမာ ႀကီးက်ယ္ ေသာပညာ႐ိွေတာ္မူေသာ၊ မ်ားျမတ္ေသာ ပညာ႐ိွေတာ္မူေသာ၊ ကင္းေဝးေသာ ေလာဘ႐ိွ ေတာ္မူေသာ၊ ေရွးဘုရားသွ်င္တို႔ႏွင့္ တူစြာ လာျခင္းျဖစ္ျခင္း႐ိွေတာ္မူေသာ၊ ေကာင္းေသာစကားကိုသာဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ၊ တုဘက္ကင္းၿပီး တစ္ဦးတည္းေသာ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းေတာ္မူေသာ၊ ေကသရာဇာ ျခေသၤ့မင္းကဲ့သို႔ ရဲတင္းေသာစိတ္႐ိွေတာ္မူေသာ၊ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ေသာ ပညာ႐ိွေတာ္မူ ေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ျဖစ္ေပ၏။

အကြၽႏု္ပ္သည္ ျဖတ္ၿပီးေသာ တဏွာ႐ိွေတာ္မူေသာ၊ ေညယ်ဓံငါးပါးကို သိေတာ္ မူၿပီးေသာ၊ ကင္းၿပီးေသာ ကိေလသာအေငြ႕အသက္႐ိွေတာ္မူေသာ၊ တဏွာဒိ႒ိတို႔ျဖင့္ မလိမ္း က်ံအပ္ေသာ၊ အေဝးမွေဆာင္ယူ၍ လွဴအပ္ေသာ အလွဴကို ခံေတာ္မူ ထိုက္ေသာ၊ ပူေဇာ္အပ္ေသာ နတ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊ ပုဂၢိဳလ္မြန္ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္ျဖစ္ေတာ္ မူေသာ၊ အတူ႐ိွေတာ္မမူေသာ၊ ေလာကအလံုးတြင္အႀကီးျမတ္ဆံုးျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊ ေရာက္အပ္ ရအပ္ၿပီးေသာ အၿခံအရံ အေက်ာ္အေစာ႐ိွေတာ္မူေသာထိုျမတ္စြာ ဘုရား၏ တပည့္ျဖစ္ေပ၏ဟု (ဆိုေလ၏)။

၇၇။ သူႂကြယ္ သင္သည္ ရဟန္းေဂါတမ၏ ဤဂုဏ္ေက်းဇူးတို႔ကို အဘယ္အခါက ဖဲြ႕ဆိုသီကံုးထားသနည္းဟု (ေမး၏)။ အသွ်င္ ဥပမာေသာ္ကား အထူးထူးေသာ ပန္းတို႔ျဖင့္ စုေပါင္းထားေသာ ပန္းစုပန္းပံုသည္ ႐ိွေလရာ၏၊ ထိုပန္းပံုကို ပန္းကံုးျခင္း၌ လိမၼာေသာ ပန္းသည္သည္လည္းေကာင္း၊ ထိုပန္းသည္၏ တပည့္သည္လည္းေကာင္း ဆန္းၾကယ္ေသာ ပန္းကံုးကို သီကံုးေလရာသကဲ့သို႔၊ ဤအတူသာလွ်င္ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ မ်ားစြာေသာ ဂုဏ္ေက်းဇူး႐ိွေတာ္မူ၏၊ အရာမက မ်ားျပားလွေသာ ဂုဏ္ေက်းဇူး ႐ိွေတာ္မူ၏။ အသွ်င္ ခ်ီးက်ဴးထိုက္သူ၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို အဘယ္သူ မခ်ီးက်ဴးဘဲ ေနႏိုင္ပါအံ့နည္းဟု (ဆို၏)။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားအား ပူေဇာ္သကာ ျပဳသည္ကို သည္းမခံႏိုင္ရကား ထိုေနရာ၌ပင္ နာဋ၏သား နိဂဏၭ၏ ခံတြင္းမွ ေလာေလာပူေသာ ေသြးသည္ အန္ထြက္ေလ၏။

ေျခာက္ခုေျမာက္ ဥပါလိသုတ္ ၿပီး၏။