မန ၅၈: အဘယရာဇကုမာရသုတ္

၈၃။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ ရွဥ့္နက္တို႔အား အစာေကြၽးရာျဖစ္ေသာေဝဠဳဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ အဘယမင္းသားသည္ နာဋ၏သား နိဂဏၭထံသို႔ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ႐ိုေသစြာ ႐ိွခိုး၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေန၏။ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာအဘယမင္းသားကို နာဋ၏သား နိဂဏၭသည္- ”မင္းသား လာေလာ့၊ သင္သည္ ရဟန္းေဂါတမကိုအျပစ္တင္ေခ်ေလာ့၊ ဤသို႔ အျပစ္တင္ေသာ္ ‘အဘယမင္းသားသည္ ဤသို႔ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႀကီးေသာရဟန္းေဂါတမကို အျပစ္တင္ႏိုင္ေပ၏’ဟု သင္၏ ေကာင္းေသာ ေက်ာ္ေစာသတင္းသည္ ပ်႕ံႏံွ႕၍ ထြက္လတၱံ႕”ဟု ေျပာဆို၏။

အသွ်င္ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဤသို႔ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႀကီးေသာ ရဟန္းေဂါတမကို အဘယ္သို႔ အျပစ္တင္ရပါအံ့နည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။ မင္းသား လာေလာ့၊ သင္သည္ ရဟန္းေဂါတမထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍”အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ သူတစ္ပါးမႏွစ္သက္ဖြယ္ မႏွစ္ၿခိဳက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ စကားမ်ဳိးကိုေျပာဆိုရာ၏”ဟု ဤသို႔ ေျပာဆိုေလာ့။ သင္ ဤသို႔ ေမးေသာ္ ရဟန္းေဂါတမသည္ ”မင္းသားျမတ္စြာဘုရားသည္ သူတစ္ပါး မႏွစ္သက္ဖြယ္ မႏွစ္ၿခိဳက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ စကားမ်ဳိးကို ေျပာဆိုရာ၏”ဟုဤသို႔ အကယ္၍ ေျပာဆိုျငားအံ၊ ့ ထိုရဟန္းေဂါတမကို ”အသွ်င္ဘုရား ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ ပုထုဇဥ္ႏွင့္အသွ်င္ဘုရား၏ ျခားနားမႈသည္ အဘယ္မွာ႐ိွပါအံ့နည္း။ မွန္ပါ၏၊ ပုထုဇဥ္သည္လည္း သူတစ္ပါးမႏွစ္သက္ဖြယ္ မႏွစ္ၿခိဳက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ စကားမ်ဳိးကို ေျပာဆိုရာပါ၏”ဟု သင္ ေျပာေလာ့၊ သင္ ဤသို႔ေမးေသာ္ ရဟန္းေဂါတမသည္ ”မင္းသား ျမတ္စြာဘုရားသည္ သူတစ္ပါးမႏွစ္သက္ဖြယ္ မႏွစ္ၿခိဳက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ စကားမ်ဳိးကို မေျပာဆိုရာ”ဟု ဤသို႔ အကယ္၍ ေျပာဆိုျငားအံ့။

ထိုရဟန္းေဂါတမကို ”အသွ်င္ဘုရား ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ အဘယ့္ေၾကာင့္ အသွ်င္ဘုရားသည္ ေဒဝဒတ္ကို’ေဒဝဒတ္သည္ အပါယ္သို႔ လားမည့္သူတည္း၊ ေဒဝဒတ္သည္ ငရဲသို႔ က်မည့္သူတည္း၊ ေဒဝဒတ္သည္ငရဲ၌ တစ္ကမ႓ာလံုး တည္မည့္သူတည္း၊ ေဒဝဒတ္သည္ ကုစား၍ မရႏိုင္ေသာသူတည္း’ဟုဆိုပါသနည္း၊ အသွ်င္ဘုရား၏ ထိုစကားေႀကာင့္ ေဒဝဒတ္သည္ အမ်က္ထြက္ျခင္း ႏွလံုးမသာယာျခင္းျဖစ္ရ၏”ဟု သင္ ေျပာေလာ့။

မင္းသား ရဟန္းေဂါတမသည္ ႏွစ္ဖက္ေသာအစြန္း႐ိွေသာ ဤျပႆနာကို သင္ ေမးသည္႐ိွေသာ္ႏွစ္ဖက္အစြန္းလြတ္ေအာင္ မေျဖႏိုင္ရာ၊ အျပစ္ကင္းေအာင္ မေျပာျပႏိုင္ရာ၊ ဥပမာေသာ္ကားေယာက်္ား၏ လည္မ်ဳိ၌ ကပ္ၿငိ၍ေနေသာ သံဆူးခြကို ထိုေယာက်္ားသည္ ေထြးအန္ျခင္းငွါလည္းမတတ္ႏိုင္၊ မ်ဳိျခင္း ငွါလည္း မတတ္ႏိုင္သကဲ႕သို႔၊ မင္းသား ဤအတူသာလွ်င္ ႏွစ္ဖက္ေသာအစြန္း႐ိွေသာ ဤျပႆနာကို သင္ ေမးသည္႐ိွေသာ္ ရဟန္းေဂါတမသည္ ႏွစ္ဖက္အစြန္းလြတ္ေအာင့္မေျဖႏိုင္ရာ၊ အျပစ္ကင္းေအာင္ မေျပာျပႏိုင္ရာဟု (ဆို၏)။ ”အသွ်င္ ေကာင္းပါၿပီ”ဟုအဘယမင္းသားသည္ နာဋ၏သား နိဂဏၭ၏ စကားကို ဝန္ခံ၍ ေနရာမွ ထၿပီးလွ်င္ နာဋ၏သားနိဂဏၭကို ႐ိုေသစြာ ႐ိွခိုး၍ အ႐ိုအေသျပဳၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို႐ိွခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေန၏။

၈၄။ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ အဘယမင္းသားအား ေနကို ေမာ့ၾကည့္၍ ”ယေန႔ျမတ္စြာဘုရားကို အျပစ္တင္ဆိုျခင္းငွါ အခါမဟုတ္ေတာ့ၿပီ၊ နက္ျဖန္ မိမိအိမ္၌သာ ငါသည္ ျမတ္စြာဘုရားကို အျပစ္တင္ေတာ့အံ့”ဟု အၾကံျဖစ္၏။ အၾကံျဖစ္ၿပီးလွ်င္ ”အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္နက္ျဖန္ နံနက္အတြက္ တပည့္ေတာ္၏ ဆြမ္းကို မိမိလွ်င္ ေလးပါးေျမာက္ျဖစ္၍ လက္ခံေတာ္မူပါ”ဟုေလွ်ာက္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းျဖင့္ လက္ခံေတာ္မူ၏။ ထိုအခါအဘယမင္းသားသည္ ျမတ္စြာ ဘုရား၏ လက္ခံေတာ္မူျခင္းကို သိ၍ ေနရာမွ ထကာ ျမတ္စြာဘုရားကို႐ိွခိုး၍ အ႐ိုအေသျပဳၿပီးလွ်င္ ဖဲေလ၏။ ထို႔ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုညဥ့္လြန္သျဖင့္ နံနက္အခ်ိန္၌သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္ေတာ္မူ၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူလ်က္ အဘယမင္းသား၏ အိမ္သို႔ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ျပင္ထားေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ အဘယမင္းသားသည္ျမတ္စြာဘုရားကို မြန္ျမတ္ေသာ ခဲဖြယ္ ေဘာဇဥ္ျဖင့္ ေရာင့္ရဲသည့္တိုင္ေအာင္ တားျမစ္သည့္တိုင္ေအာင္မိမိကိုယ္တိုင္ လုပ္ေကြၽး၏၊ ျမတ္စြာဘုရား ဆြမ္းဘုဥ္း ေပးၿပီး၍ သပိတ္မွ လက္ေတာ္ကိုဖယ္ၿပီးေသာအခါ အဘယမင္းသားသည္ နိမ့္ေသာ ထိုင္စရာတစ္ခုကို ယူ၍ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ေန၏။

၈၅။ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ေနေသာ အဘယမင္းသားသည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ”အသွ်င္ဘုရားျမတ္စြာဘုရားသည္ သူတစ္ပါးမႏွစ္သက္ဖြယ္ မႏွစ္ၿခိဳက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ စကားမ်ဳိးကို ေျပာဆိုရာပါသေလာ”ဟု ေလွ်ာက္ထား၏။ ”မင္းသား ဤစကားမ်ဳိးတို႔၌ တထစ္ခ်အားျဖင့္ မေျဖႀကားႏိုင္”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား ဤျပႆနာေမးမႈ၌ နိဂဏၭတို႔သည္ ပ်က္စီးၾကေလကုန္ၿပီဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ”မင္းသား အဘယ္ေၾကာင့္ သင္သည္ ‘ဤျပႆနာေမးမႈ၌ နိဂဏၭတို႔သည္ ပ်က္စီးၾကေလကုန္ၿပီ’ဟုဆိုရဘိသနည္း”ဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ နာဋ၏သား နိဂဏၭထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ နာဋ၏သား နိဂဏၭကို ႐ိုေသစြာ႐ိွခိုးၿပီးလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ေနပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရားသင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ေနေသာ အကြၽႏု္ပ္ကို နာဋ၏သား နိဂဏၭသည္ မင္းသား လာေလာ့၊ သင္သည္ရဟန္းေဂါတမကို အျပစ္တင္ေခ်ေလာ့၊ ဤသို႔ အျပစ္တင္ေသာ္ ”အဘယမင္းသားသည္ ဤသို႔တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႀကီးေသာ ရဟန္းေဂါတမကို အျပစ္တင္ႏိုင္ေပ၏”ဟု သင္၏ ေကာင္းေသာေက်ာ္ေစာသတင္းသည္ ပ်ံ႕ႏံွ႕၍ ထြက္ လတၱံ႕ဟု ေျပာဆိုပါ၏။

အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ ေျပာဆိုေသာ္ အကြၽႏ္ုပ္သည္ နာဋ၏သား နိဂဏၭကို ”အသွ်င္ အကြၽႏု္ပ္သည္ဤသို႔ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႀကီးေသာ ရဟန္းေဂါတမကို အဘယ္သို႔ အျပစ္တင္ရပါအံ့နည္း”ဟု ဤသို႔ေျပာဆိုခဲ့ပါ၏။ မင္းသား လာေလာ့၊ သင္သည္ ရဟန္းေဂါတမထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ရဟန္းေဂါတမကို”အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ သူတစ္ပါး မႏွစ္သက္ဖြယ္ မႏွစ္ၿခိဳက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ စကားမ်ဳိးကိုေျပာဆိုရာပါသေလာ”ဟု ဤသို႔ ေျပာဆိုေလာ့။ သင္ ဤသို႔ေမးေသာ္ ရဟန္းေဂါတမသည္ ”မင္းသားျမတ္စြာဘုရားသည္ သူတစ္ပါး မႏွစ္သက္ဖြယ္ မႏွစ္ၿခိဳက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ စကားမ်ဳိးကို ေျပာဆိုရာ၏”ဟုဤသို႔ အကယ္၍ ေျပာဆိုျငားအံ့။

ထိုရဟန္းေဂါတမကို ”အသွ်င္ဘုရား ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ ပုထုဇဥ္ႏွင့္အသွ်င္ဘုရား ျခားနားမႈသည္အဘယ္မွာ ႐ိွပါအံ့နည္း၊ မွန္ပါ၏၊ ပုထုဇဥ္သည္လည္း သူတစ္ပါး မႏွစ္သက္ဖြယ္ မႏွစ္ၿခိဳက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာစကားမ်ဳိးကို ေျပာဆိုရာပါ၏”ဟု သင္ေျပာေလာ့။ သင္ ဤသို႔ေမးေသာ္ ရဟန္းေဂါတမသည္ ”မင္းသားျမတ္စြာဘုရားသည္ သူတစ္ပါး မႏွစ္သက္ဖြယ္ မႏွစ္ၿခိဳက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ စကားမ်ဳိးကို မေျပာဆိုရာ”ဟု့ဤသို႔ အကယ္၍ ေျပာဆိုျငားအံ။

ထိုရဟန္းေဂါတမကို ”အသွ်င္ဘုရား ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ အဘယ့္ေၾကာင့္ အသွ်င္ဘုရားသည္ ေဒဝဒတ္ကို’ေဒဝဒတ္သည္ အပါယ္သို႔လားမည့္သူတည္း၊ ေဒဝဒတ္သည္ ငရဲသို႔ က်မည့္သူတည္း၊ ေဒဝဒတ္သည္ငရဲ၌ တစ္ကမ႓ာလံုး တည္မည့္သူတည္း၊ ေဒဝဒတ္သည္ ကုစား၍ မရႏိုင္ေသာသူတည္း’ဟုဆိုပါသနည္း၊ အသွ်င္ဘုရား၏ ထိုစကားေၾကာင့္ ေဒဝဒတ္သည္ အမ်က္ထြက္ျခင္း ႏွလံုးမသာယာျခင္းျဖစ္ရ၏”ဟု သင္ ေျပာေလာ့။

မင္းသား ရဟန္းေဂါတမသည္ ႏွစ္ဖက္အစြန္း႐ိွေသာ ဤျပႆနာကို သင္ ေမးသည္႐ိွေသာ္ ႏွစ္ဖက္အစြန္းလြတ္ေအာင္ မေျဖႏိုင္ရာ၊ အျပစ္ကင္းေအာင္ မေျပာျပႏိုင္ရာ၊ ဥပမာေသာ္ကား ေယာက်္ား၏လည္မ်ဳိ၌ ကပ္ၿငိ၍ေနေသာ သံဆူးခြကို ထိုေယာက်္ားသည္ ေထြးအန္ျခင္းငွါလည္း မတတ္ႏိုင္၊ မ်ဳိျခင္းငွါလည္း မတတ္ႏိုင္သကဲ့သို႔၊ မင္းသား ဤအတူသာလွ်င္ ႏွစ္ဖက္အစြန္း႐ိွေသာ ဤျပႆနာကိုသင္ ေမးသည္႐ိွေသာ္ ရဟန္းေဂါတမသည္ ႏွစ္ဖက္အစြန္းလြတ္ေအာင္ မေျဖႏိုင္ရာ၊ အျပစ္ကင္းေအာင္မေျပာျပႏိုင္ရာဟု (ေျပာဆိုပါ၏ဟု ေလွ်ာက္၏)။

၈၆။ ထိုအခါ၌ ကေလးသူငယ္ လူမမယ္ ပက္လက္အိပ္တတ္ေသာ အရြယ္သည္ အဘယမင္းသား၏ေပါင္ေပၚ၌ ေန၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အဘယမင္းသားကို ”မင္းသား ထိုစကားကို သင္အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ဤကေလးငယ္သည္ သင္၏ ေမ႕ေလ်ာ့ျခင္းကို အစဲြျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ အထိန္း၏ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းကို အစဲြျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ သစ္သားတိုသစ္သားစကိုျဖစ္ေစ၊ ေက်ာက္စရစ္အိုးျခမ္းကြဲကိုျဖစ္ေစ အကယ္၍ ခံတြင္း၌ ထည့္သြင္းေလျငားအံ့၊ ထိုကေလးသူငယ္ကို အဘယ္သို႔လွ်င္ျပဳလုပ္ရာသနည္း”ဟု ေမးေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ဘုရား ထိုကေလးငယ္၏ ပါးစပ္တြင္း႐ိွ အရာကို အကြၽႏု္ပ္သည္ ထုတ္ေဆာင္ရာပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား အကယ္၍ အစကပင္ ထုတ္ေဆာင္ျခင္းငွါ မတတ္ႏိုင္ျငားအံ့၊ လက္ဝဲလက္ျဖင့္ ဦးေခါင္းကိုသိမ္းပိုက္၍ လက္ယာလက္ျဖင့္ လက္ေခ်ာင္းကို ေကာက္ေကြး၍ ေသြးထြက္ျငားေသာ္လည္းထုတ္ရပါေတာ့ အံ့၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဟူမူ-အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ သူငယ္အားအစဥ္သနားျခင္း႐ိွေသာေၾကာင့္ ပါတည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

စကားေျခာက္ခြန္း

မင္သား ဤအတူပင္ မဟုတ္မမွန္၊ အက်ဳိးစီးပြါးႏွင့္လည္း မစပ္၊ သူတစ္ပါးတို႔လည္း မႏွစ္သက္မႏွစ္ၿခိဳက္၊ ထိုစကားမ်ဳိးကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ မေျပာမဆို။ (၁)

ဟုတ္မွန္၏၊ အက်ဳိးစီးပြါးႏွင့္ကား မစပ္၊ သူတစ္ပါးတို႔လည္း မႏွစ္သက္ မႏွစ္ၿခိဳက္၊ ထိုစကား မ်ဳိးကိုျမတ္စြာဘုရားသည္ မေျပာမဆို။ (၂)

ဟုတ္မွန္၏၊ အက်ဳိးစီးပြါးႏွင့္လည္း စပ္၏၊ သူတစ္ပါးတို႔ကား မႏွစ္သက္ မႏွစ္ၿခိဳက္၊ ထိုစကား မ်ဳိး၌ျမတ္စြာဘုရားသည္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေျပာဆို၏။ (၃)

မဟုတ္မမွန္၊ အက်ဳိးစီးပြါးႏွင့္ မစပ္၊ သူတစ္ပါးတို႔ကား ႏွစ္သက္၏ ႏွစ္ၿခိဳက္၏၊ ထိုစကားမ်ဳိးကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ မေျပာမဆို။ (၄)

ဟုတ္မွန္၏၊ အက်ဳိးစီးပြါးႏွင့္ မစပ္၊ သူတစ္ပါးတို႔ကား ႏွစ္သက္၏ ႏွစ္ၿခိဳက္၏၊ ထိုစကားမ်ဳိးကို လည္းျမတ္စြာဘုရားသည္ မေျပာမဆို။ (၅)

ဟုတ္မွန္၏၊ အက်ဳိးစီးပြါးႏွင့္လည္း စပ္၏၊ သူတစ္ပါးတို႔လည္း ႏွစ္သက္၏ ႏွစ္ၿခိဳက္၏၊ ထိုစကားမ်ဳိး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေျပာဆို၏။ (၆)

ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ မင္းသား ျမတ္စြာဘုရားအား သတၱဝါတို႔ကို အစဥ္သနားျခင္း႐ိွေသာေၾကာင့္တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၈၇။ အသွ်င္ဘုရား ပညာ႐ိွမင္းတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ပညာ႐ိွပုဏၰားတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ပညာ႐ိွသူႂကြယ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ပညာ႐ိွရဟန္းတို႔သည္လည္းေကာင္း ျပႆနာကို စီစဥ္ကုန္၍ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကကာ ေမးျမန္းၾကကုန္၏။ ”အသွ်င္ဘုရား အၾကင္သူတို႔သည္ ငါ့ထံသို႔ခ်ဥ္းကပ္၍ ဤသို႔ ေမးကုန္လတၱံ႕၊ ငါသည္ ထိုသူတို႔အား ဤသို႔ေမးေသာ္ ဤသို႔ေျဖၾကားအံ့”ဟုျမတ္စြာဘုရားအား ေရွးဦးမဆြကပင္လွ်င္ စိတ္ကူးၾကံစည္ထားျခင္း ႐ိွပါသေလာ၊ သို႔မဟုတ္တစ္ခဏခ်င္း ျဖင့္ပင္ ထိုျပႆနာ၏ အေျဖသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဉာဏ္ထဲမွာ ထင္ျမင္၍လာပါသေလာဟု (ေလွ်ာက္ ၏)။ မင္းသား ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ ဤအရာ၌ သင္မင္းသားကိုသာလွ်င္ျပန္ေမးအံ့၊ သင္မင္းသား ႏွစ္သက္သည့္အတိုင္း ေျဖၾကားေလာ့။

မင္းသား ထိုစကားကို သင္ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ သင္သည္ ရထား၏ အစိတ္အပိုင္းအဂၤါႀကီးငယ္တို႔၌ ကြၽမ္းက်င္၏ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား မွန္ပါ၏၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ရထား ၏ အစိတ္အပိုင္း အဂၤါႀကီးငယ္တို႔၌ ကြၽမ္းက်င္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

မင္းသား ထိုစကားကို သင္ အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ အၾကင္သူတို႔သည္ အသင္မင္းသားသို႔ခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္၍ ”ရထား၏ အဂၤါႀကီးငယ္ အစိတ္အပိုင္းသည္ အဘယ္အမည္႐ိွပါသနည္း”ဟု ဤသို႔ေမးျမန္း ၾကကုန္ရာ၏၊ အၾကင္သူတို႔သည္ ငါ့ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ဤသို႔ ေမးကုန္လတၱံ႕၊ ငါသည္ထိုသူတို႔အား ဤသို႔ေမးေသာ္ ဤသို႔ေျဖအံ့ဟု သင့္မွာ ေရွးဦးမဆြကပင္လွ်င္ စိတ္ကူးၾကံစည္ထားျခင္း႐ိွပါသေလာ၊ သို႔မဟုတ္ တစ္ခဏခ်င္းျဖင့္ပင္ ထိုျပႆနာ၏ အေျဖသည္ သင္၏ ဉာဏ္ထဲမွာ ထင္ျမင္၍လာရာသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား တပည့္ေတာ္သည္ ရထားအတတ္ တတ္ပါ၏၊ နားလည္ပါ၏၊ ရထား၏ အဂၤါႀကီး ငယ္အစိတ္အပိုင္းတို႔၌ ကြၽမ္းက်င္ပါ၏၊ တပည့္ေတာ္သည္ ရထား၏ အလံုးစံုေသာ အဂၤါႀကီးငယ္ အစိတ္အပိုင္းတို႔ကို ေကာင္းစြာ သိထားပါ၏၊ တစ္ခဏခ်င္းျဖင့္ပင္ ထိုျပႆနာ၏ အေျဖသည္ အကြၽႏု္ပ္၏ဉာဏ္ထဲမွာ ထင္ျမင္၍ လာရာပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ မင္းသား ဤအတူပင္ ပညာ႐ိွမင္းတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ပညာ႐ိွပုဏၰားတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ပညာ႐ိွသူႂကြယ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ပညာ႐ိွရဟန္းတို႔သည္လည္းေကာင္း ျပႆနာစီစဥ္ကုန္၍ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကကာ ေမးျမန္းၾကကုန္၏။ တစ္ခဏခ်င္းျဖင့္ပင္ ထိုျပႆနာ၏ အေျဖသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဉာဏ္ထဲမွာ ထင္ျမင္၍ လာ၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ မင္းသား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဓမၼဓာတ္ (သဗၺၫုတဉာဏ္) ကိုထိုးထြင္း၍ သိထား၏၊ ယင္းဓမၼဓာတ္ (သဗၺၫုတဉာဏ္) ကို ထိုးထြင္း၍ သိထားေသာေၾကာင့္ တစ္ခဏခ်င္းျဖင့္ပင္ ထိုျပႆနာ၏ အေျဖသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဉာဏ္ထဲမွာ ထင္ျမင္၍ လာ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ္ အဘယမင္းသားသည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ”အသွ်င္ဘုရား (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ႐ိွပါေပစြ၊ အသွ်င္ဘုရား (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ႐ိွပါေပစြ။ပ။ အကြၽႏု္ပ္ကို ယေန႔မွ အစျပဳ၍ အသက္ထက္ဆံုး (ရတနာသံုးပါးကို) ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္တတ္ေသာ ဥပါသကာဟူ၍ မွတ္ေတာ္မူပါဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ရွစ္ခုေျမာက္ အဘယရာဇကုမာရသုတ္ ၿပီး၏။